ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013"

Transcript

1 ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ Υνίξνη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο: Man-made diseases, λνζήκαηα πξνζαξκνγήο, αληίδξαζε ζηηο θαηαπνλήζεηο Μέηξα θηεληαηξηθήο πξνζηαζίαο θαη βηναζθάιεηαο (είζνδνο δώσλ θαη θαξαληίλα, είζνδνο δσνηξνθώλ, νρεκάησλ, no visitor policy, έιεγρνο δσνηξνθώλ θαη λεξνύ, πγεηνλνκηθόο έιεγρνο ππαιιήισλ, αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο, κπνθηνλίεο θ.ιπ.) Κξίζηκεο πεξίνδνη εθηξνθήο: Σνθεηόο θαη 1 ε εβδ. γαινπρίαο Απνγαιαθηηζκόο Έλαξμε πάρπλζεο

3 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Απζηεξή επηινγή λεαξώλ θάπξσλ γηα ρξήζε σο γελλήηνξεο Δθηξνθή καθξηά από ζειπθά Ύπαξμε πξναπιίνπ ζην ΑΣΟΜΗΚΟ θειί ηνπο Διεγρόκελε δηαηξνθή κεηά ην.β. ησλ kg Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ 1 ε ζύδεπμε (πξνεγείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. γηα θάπξνπο πνπ πξνέξρνληαη από άιιε εθηξνθή) πδεύμεηο ζην πξναύιην ηνπ θειηνύ ηνπ θάπξνπ, πάληα πξηλ ην γεύκα 2,5-3 kg/ θάπξν/ εκέξα

4

5 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Αλαινγία 1 θάπξνο / 20 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία) 1 θάπξνο / 2-3 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία + ζπγρξνληζκόο νίζηξσλ)

6 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη γαινπρίαο θαη θπνθνξίαο κε παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη αλάπηπμεο έσο ηελ 1 ε γνληκνπνίεζε, δηαζηήκαηα απνγαιαθηηζκνύ Σ.. όιεο νη ζέζεηο ζην ζάιακν ηνθεηώλ-γαινπρίαο επηβάιιεηαη λα είλαη θαηεηιεκκέλεο (ή ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο) εθηξνθή ζπώλ θαηα νκάδεο (ζύεο πεξίπνπ ζην ίδην θπζηνινγηθό ζηάδην) πνπ δηαηξέθνληαη έηζη θαηά παξόκνην ηξόπν :

7 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ Κύξηα αίηηα απνκάθξπλζεο γελλεηόξσλ: Γηαηαξαρέο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα Πξνβιήκαηα άθξσλ Μεησκέλε παξαγσγηθόηεηα ιόγσ ειηθίαο Άιια αίηηα

8

9 ηελ θαζεκεξηλή πξάμε ΜΔΖ ΖΛΗΚΗΑ ΤΧΝ ΔΚΣΡΟΦΖ = κήλεο 25% λεαξέο ζύεο ζε θάζε νκάδα ζπώλ πνπ πξόθεηηαη λα γνληκνπνηεζνύλ λεαξέο ζύεο 2-8 κελσλ = 1/3 αξηζκνύ ζπώλ ζε παξάγσγε

10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»: α) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο», β) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ», «ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» - πλήζεο ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο - Γξήγνξνο ηξόπνο γελεηηθήο βειηίσζεο όπνπ εθηξέθνληαη γελλήηνξεο κηγάδεο - Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα

11 «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο» Τςειή ηηκή αγνξάο θαη θίλδπλνο αηπρεκάησλ «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ» Οηθνλνκηθόηεξε ιύζε, stress κεηαθνξάο δηεπθνιύλεη ηελ εκθάληζε νίζηξνπ Απαηηείηαη ε αγνξά πεξηζζόηεξσλ δώσλ Πξνζνρή ζηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηελ είζνδν λέσλ γελλεηόξσλ ζηελ εθηξνθή Απαηηείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. + πξνζαξκνγή ζην κηθξνβηαθό θαη αλνζνινγηθό πεξηβάιινλ ηεο εθηξνθήο

12 «ΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» Κάιπςε αλαγθώλ εθηξνθήο από λεαξέο ζύεο πνπ γελληνύληαη ζηελ ίδηα ηελ εθηξνθή Απνθπγή λέσλ πγεηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ Δπθνιόηεξε επηινγή ησλ δώσλ από ηνλ εθηξνθέα Μεησκέλεο νηθνλνκηθέο απώιεηεο γηα ζύεο πνπ απνκαθξύλνληαη κεηά ηνλ 1 ν ηνθεηό Μεηνλεθηήκαηα: Γείθηεο αηκνκημίαο, Σ.. σο κνλαδηθή ιύζε γελεηηθήο βειηίσζεο, Γπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή κηγάδσλ

13 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Δθηξνθή λεαξώλ ζπώλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν καθξηά από ηα αξζεληθά Δπξύρσξν δηακέξηζκα (1-1,5 m 2 ) ή θαηά νκάδεο (όρη >15 δώα αλά νκάδα) Δπαξθήο αεξηζκόο θαη ύπαξμε πξναπιίνπ Καηά βνύιεζε δηαηξνθή έσο kg πεξηνξηζκόο ζην 75-80% (1 ηαΐζηξα / 3 δώα + 1 πνηίζηξα / 15 δώα) Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 5-7 εκέξεο πξηλ ηνλ από/ζκό ησλ ρνηξηδίσλ ησλ ζπώλ ζηηο νκάδεο ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ

14 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Ζκέξα κεηαθνξάο δηαθνπή ηξνθήο Απνπαξαζίησζε ± νξηζκέλνη εκβνιηαζκνί Δπόκελε ηεο κεηαθνξάο εκέξα: Χνξήγεζε 20-25% πεξηζζόηεξεο ηξνθήο από απηή πνπ ιάκβαλαλ (flushing) Αλ 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ παξνπζηάζνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

15 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Μεηαθνξά ζπώλ, κεηά ηνλ απόηνκν απνγαιαθηηζκό, ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ ΌΥΗ ηξνθή ηελ εκέξα ηνπ απνγαιαθηηζκνύ Έπεηηα πξννδεπηηθή εθαξκνγή flushing Δθαξκνγή 2 Σ.. ή νρεηώλ (από ηνλ ίδην θάπξν ζηηο αλαπαξαγσγηθέο αγέιεο + αγέιεο ππξήλεο από ίδην ή δηαθνξεηηθό θάπξν ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο) Αλ ζε 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ εκθαλίδνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

16 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ ΘΑΛΑΜΟ ΤΕΔΤΞΔΧΝ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΤΟΦΟΡΗΑ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΠΡΧΝ = ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Οκαδηθόο ζηαβιηζκόο ζπώλ ζε θπνθνξία: Ηζάξηζκεο αηνκηθέο ηαίζηξεο (ζεκείν εγθισβηζκνύ ζπώλ) κε απηόκαην ζύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο Έιεγρνο επαλεκθάληζεο νίζηξνπ: 18 ε 24 ε εκέξα + 34 ε 44 ε εκέξα από ηελ Σ..

17 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Υνξήγεζε ηξνθήο θαηά ηελ θπνθνξία: 2 γεύκαηα ζπλνιηθά 2,5-3,5 kg/ ηξνθήο/ εκέξα αλάινγα κε.β., γελόηππν, ζηάδην θπνθνξίαο, πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηξνθήο ζε ελέξγεηα Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 8 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 23% Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 12 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 40% Πεξηεθηηθόηεηα ηξνθήο ζε θπηηαξίλεο: Διάρηζην 6% Απνθπγή δπζθνηιηόηεηαο

18 1 κήλα πξν ηνθεηνύ: Χνξήγεζε βηηακηλώλ A ( I.U.), D 3 ( I.U.), E (120 mg) Εκβνιηαζκνί + Απνπαξαζίησζε 2 εβδνκάδεο πξν ηνθεηνύ: Αλακλεζηηθνί εκβνιηαζκνί 3-7 εκέξεο πξν ηνθεηνύ: Μεηαθνξά ζην ζάιακν ηνθεηώλ γαινπρίαο (ζ= 15 ν C) Μείσζε ηξνθήο θαηά 50 % Ζκέξα ηνθεηνύ: δηαθνπή ρνξήγεζε ηξνθήο Ηζπρία έιεγρνο κηθξνπεξηβάιινληνο Λάκπεο

19 ΓΑΛΟΤΥΗΑ Θεξκνθξαζία 15 ν C θαηάιιειε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή θαηάιιεινο θσηηζκόο (16 ώξεο Υ 360 lux ζηε γαινπρία, 16 ώξεο Υ 250 lux από ηνλ απ/ζκό έσο ηε λέα Σ..) εζπρία πξόιεςε εκθάληζε ΔΤΓ / Μ.Μ.Α. Πνζόηεηα ηξνθήο θαηά ηε γαινπρία: 2 kg + 0,4 kg / γαινπρνύκελν ρνηξίδην ΟΧΙ > 6 kg / ζπ / εκέξα, ΟΧΙ < 4 kg/ ζπ / εκέξα

20 Καηά βνύιεζε παξάζεζε ηξνθήο Τπεξπαξαγσγή γάιαθηνο ην νπνίν δελ κπνξνύλ λα θαηαλαιώζνπλ ηα ρνηξίδηα Παξακνλή ζηνπο καζηνύο Μαζηίηηδεο Σέινο ηνθεηνύ: Απνκάθξπλζε πιαθνύλησλ, θαζαξηζκόο δαπέδνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο ζώκαηνο ζπώλ Ζκέξα ηνθεηνύ θαη επόκελε: Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζπόο θαη καζηώλ

21 ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΝΔΑΡΔ ΤΔ ΔΝΖΛΗΚΔ ΤΔ θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο 6 κελώλ-6 εκέξεο πξηλ Σ.. 1,8-2,2 ΤΓ - 5 εκέξεο πξηλ ηελ Σ.. 2,3-2,5 ΤΓ - Σ..-21 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,6 ΤΚ 1,8-2,0 ΤΚ 22 ε -56 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,8-2,0 ΤΚ 2,2-2,6 ΤΚ 57 ε -84 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,2-2,6 ΤΚ 2,6-3,0 ΤΚ 85 ε -110 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,8-3,2 ΤΚ 3,2-3,6 ΤΚ 111 ε εκέξα θπνθνξίαοηνθεηόο βαθμιαία μείωζη ΤΚ βαθμιαία μείωζη ΤΚ 1 ε εκέξα γαινπρίαο 1,0 ΤΓ 1,0 ΤΓ 2 ε εκέξα γαινπρίαο 2,0 ΤΓ 2,0 ΤΓ 3 ε εκέξα γαινπρίαο 3,0 ΤΓ 3,0 ΤΓ 4 ε εκέξα γαινπρίαο 4,0 ΤΓ 4,0 ΤΓ 5 ε εκέξα γαινπρίαο 5,0 ΤΓ 5,0 ΤΓ 6 ε εκέξα γαινπρίαοαπνγαιαθηηζκόο 6,0 ΤΓ 6,0 ΤΓ Απνγαιαθηηζκόο- Σ.. 3,0-5,0 ΤΚ 3,0-5,0 ΤΚ

22 ΥΟΗΡΗΓΗΑ Θεξκνθξαζία = 33 νc ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο, 3 εκέξεο κεηά κεηώλεηαη ζηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκαληηθήο πεγήο Οκθάιηνο ιώξνο, θνπή δνληηώλ + νπξάο βνήζεηα γηα ζειαζκό ζηα αδύλακα ρνηξίδηα Τηνζεζίεο ηελ 1 ε ήκεξα ηνπ ηνθεηνύ Έσο ηελ 3 ε εκέξα γίλεηαη ρνξήγεζε Fe (θαιύηεξα SC δεμηξαληθόο Fe) Απνθπγή αλαηκίαο 3 εο εβδ. Από ηελ 7 ε εκέξα ρνξήγεζε άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκπεθησλ δεκηνπξγία ρισξίδαο γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα + κείσζε stress απνγαιαθηηζκνύ Δπλνπρηζκόο

23 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ Υνηξίδηα ζηε γέλλεζε: Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό πεπηηθό - αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα Απνγαιαθηηζκόο < 2 εβδ. (minimum) Γελ θαιύπηνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο κε άιιεο ηξνθέο εθηόο ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ (έιιεηςε ελδύκσλ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο) Πεξίνδνο γαινπρίαο = 4 εβδ. Μείσζε δηαζηήκαηνο απνγαιαθηηζκνύ λένπ νίζηξνπ + βειηίσζε %γνληκνπνίεζεο 1 εο Σ.. κεηά ηνλ απ/ζκό + βειηίσζε γνληκόηεηαο θαη πνιπδπκίαο

24 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ ηόρνο δηαθόξσλ κεζόδσλ απνγαιαθηηζκνύ.β. ρνηξηδίσλ 2 κελώλ (ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ) >.Β. ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 8 εβδ. Λήςε αληηζσκάησλ από ην πξσηόγαια ηαδηαθή αύμεζε ρνξεγνύκελεο ηξνθήο Απαγόξεπζε αληηβηνηηθώλ σο απμεηηθώλ παξαγόλησλ (ελαιιαθηηθά πξν ή πξε-βηνηηθά)

25 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Αιιαγή πεξηβάιινληνο ζαιάκνπ - θειηώλ ζεξκνθξαζία ζρεηηθή πγξαζία ζεξκαληηθή πεγή Αιιαγή νκάδαο δώσλ λέα νκαδνπνίεζε - δηακάρεο Δπαθή κε λέν κηθξνβηαθό πεξηβάιινλ Αιιαγή ηξνθήο (πγξή ζηεξεή) Απνκάθξπλζε από ρνηξνκεηέξα (πεγή ηξνθήο θαη ζεξκόηεηαο)

26 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Παζεηηθή αλνζία: Μέγηζην ηελ 1 ε εβδ. ζηαδηαθή κείσζε Διάρηζην παζεηηθήο αλνζίαο θαη έλαξμε ελεξγεηηθήο αλνζίαο ηελ 3 ε εβδ. Απνγαιαθηηζκόο Μείσζε Μ.Ζ.Α. (+ έληνλε ιηπόιπζε) ύλζεζε βηη. C = Μεησκέλε έσο ηελ ειηθία ησλ 5 εβδ.

27

28 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Πνιύ πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Καλνληθόο απνγαιαθηηζκόο: Όςηκνο απνγαιαθηηζκόο: Ζιηθία < 2 εβδ. Ζιηθία 3 εβδ. Ζιηθία 5-6 εβδ. Ζιηθία 8 εβδ.

29 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ ΤΝΖΘΧ 28 ± 3 ΖΜΔΡΔ.Β. ρνηξηδίσλ = 6,5 kg Ηθαλνπνηεηηθή ελεξγεηηθή αλνζία Ώξηκν πεπηηθό ζύζηεκα Ζκέξα απνγαιαθηηζκνύ Πεξηνξηζκόο ηξνθήο ζηαδηαθή αύμεζε ηεο Μεηά ηελ 5 ε εκέξα ad libitum

30 ΠΑΥΤΝΖ θάγηα δώσλ κε.β. = kg (ζπαληόηεξα θαη ρνηξίδηα γάιαθηνο) Πεξίνδνο πξν-πάρπλζεο: Πεξίνδνο Σειηθήο Πάρπλζεο: kg kg Οκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο.β., γελόηππν, ειηθία, θύιν Πην νκνηνγελή ζθάγηα Καιύηεξα ε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ θαηά ηνλ απ/ζκό λα κε κεηαβάιιεηαη Γύζθνιν ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ αηόκσλ / νκάδα ζηνπο ζαιάκνπο πάρπλζεο δεκηνπξγία λέσλ νκαδνπνηήζεσλ Απνθπγή εηζόδνπ λέσλ δώσλ κεηά ην ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ

31 ΠΑΥΤΝΖ ύζηεκα all in all out: Ο ζάιακνο γεκίδεη θαη αδεηάδεη νιόθιεξνο κέζα ζε 2 εκέξεο Απνιύκαλζε Σήξεζε Τγεηνλνκηθνύ θελνύ γηα 7 εκέξεο Γηαηξνθή θαηά βνύιεζε έσο ηα kg (7-9 γεύκαηα / εκέξα) ζηαδηαθή κείσζε ζην % - 2 γεύκαηα / εκέξα (Πξνζνρή ζηα ηζνδύγηα πξσηετλώλ θαη ελέξγεηαο) Βειηίσζε πνηόηεηαο ζθάγηνπ + Γ.Μ. (θαιή πξαθηηθή γηα LW, L) Γ.Μ. αλάινγα ηνλ ηύπν ηξνθήο: Υπιόο ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζην δάπεδν < Άιεπξν ζηηο ηαΐζηξεο < Άιεπξν ζην δάπεδν

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ΔΤΕΧΗΑ ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ = Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ* ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΣΑΠΔΞΔΛΘΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΟΤ (Broom 1986) *ΚΑΣΑΣΑΖ= ζπλαίζζεκα, πγεία, θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, απόδεημε ρξόληαο βιάβεο

41 Μεηξήζηκεο παξάκεηξνη επδσίαο Πνζνζηό ηξαπκαηηζκώλ, Ννζεξόηεηα, Αληηδξάζεηο ζηνλ πόλν, Δπίδξαζε θόβνπ, Μεηαβνιέο ζπκπεξηθνξάο θαη θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ θαη θπξίσο ν βαζκόο απνγνήηεπζεο THE WELFARE OF INTENSIVELY KEPT PIGS (Report of the Scientific Veterinary Committee Adopted 30 September 1997)

42 Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο πνπ κεηώλνπλ ην δείθηε επδσίαο: Πξόθιεζε άκεζεο βιάβεο (ρηύπεκα, εθθνβηζκόο, κε αλαγθαίεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) Δθνύζηα ή αθνύζηα ή ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ παξακέιεζε ησλ δώσλ (πιεκκειήο θαζαξηόηεηα, ζίηηζε, ζεξαπεία λνζεκάησλ, πξόθιεζε θηλδύλσλ) Λαλζαζκέλε δηαηξνθή (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) Παξνρή αθαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ή κεηαθνξάο Πξόθιεζε αζζέλεηαο Διιηπήο πξόβιεςε πηζαλώλ κειινληηθώλ επεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ (ππξθαγηά, δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα) Λαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί θαη δηαδηθαζίεο πξν θαη θαηά ηε ζθαγή

43 Κηελνηξόθνη πνπ εθηξέθνπλ ρνίξνπο πξέπεη λα κεξηκλνύλ ώζηε ζηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 215/2003 (Ά 181) (άξζξα 3 θαη 4): Απνθπγή πξόζδεζεο ησλ ρνίξσλ Ύπαξμε ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ σο εμήο: θηιά >110 η.κ. 0,15 0,2 0,3 0,4 0,55 0,65 1

44 Σα Υνηξνζηάζηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κεηά από ηελ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνύλ θαη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Καηεγνξία Εώσλ Διεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ Μηθξέο ζειπθέο κεηά ηελ νρεία ζε νκάδεο Αξηζκόο δώσλ ζηελ νκάδα Διάρηζην ζπλνιηθό δάπεδν (m 2 ) Διάρηζην ζπκπαγέο δάπεδν (m 2 ) ,54 0,95 <6 1,80 0,95 40< 1,48 0,95 Υνηξνκεηέξεο ζε νκάδεο ,25 1,30 <6 2,475 1,30 40< 2,025 1,30 Κάπξνη αηνκηθά θειηά 6 Κάπξνη αηνκηθά θειηά θαη ρώξνο νρείαο 10 Θειπθά αλαπαξαγσγήο - Διάρηζηε δηάζηαζε νκαδηθώλ θειηώλ 6< Μήθνο κηθξήο δηάζηαζεο θειηνύ 2,80κ <6 2,40κ

45 Καηεγνξία δώσλ ραξσηά δάπεδα από ζθπξόδεκα Διάρηζην πιάηνο δνθίδσλ (mm) Μέγηζην πιάηνο δηάθελσλ (mm) Υνηξίδηα Απνγαιαθηηζκέλα Υνίξνη αλαπαξαγσγήο Θειπθά κεηά ηελ νρεία Ζ ρξήζε νκαδηθώλ θειηώλ από ηελ 4 ε εβδ. κεηά ηελ νρεία θαη ηελ 1 ε εβδ. πξν ηνπ ηνθεηνύ είλαη ππνρξεσηηθή

46 ΔΤΕΧΗΑ ΣΧΝ ΥΟΗΡΧΝ ΟΓΖΓΗΑ 98/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ ζηα εθηξνθεία Πξνζσπηθό: Ζ θξνληίδα ησλ δώσλ αλαηίζεηαη ζε επαξθή αξηζκό αηόκσλ κε θαηάιιειεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα Επηζεώξεζε: Όια ηα δώα επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εκέξα Ύπαξμε θαηάιιεινπ θσηηζκνύ γηα ηελ επηζεώξεζε ε όια ηα ηξαπκαηηζκέλα ή αζζελή δώα παξέρνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε νη θαηάιιειεο θξνληίδεο. Αλ ην δών δελ αληηδξά ζηηο θξνληίδεο δεηείηαη ε γλώκε ηνπ θηεληάηξνπ. Δάλ ρξεηαζηεί ηα δώα απνκνλώλνληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο Μεηξώα: Ο θάηνρνο ησλ δώσλ ηεξεί κεηξών όπνπ αλαθέξεηαη θάζε ηαηξηθή αγσγή θαη ν αξηζκόο ζαλάησλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζε θάζε επηζεώξεζε Γηαηήξεζε κεηξώσλ γηα 3 ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ ή όπνηε δεηεζεί

47 Ειεπζεξία θίλεζεο: Γελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε ειεπζεξία θίλεζεο ησλ δώσλ έηζη ώζηε λα πξνθαιείηαη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκόο Κηίξηα θαη ρώξνη ζηαβιηζκνύ: Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρώξσλ ζηαβιηζκνύ θαη ν εμνπιηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δώα θαη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά Με ύπαξμε αηρκώλ ή πξνεμνρώλ ζηνπο ρώξνπο ζηαβιηζκνύ ησλ δώσλ γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ Κπθινθνξία αέξα, πνζνζηό θνληνξηνύ, ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία αέξα θαη νη ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ εληόο νξίσλ πνπ δελ βιάπηνπλ ηα δώα Εώα πνπ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ζπλερέο ζθνηάδη ή ζε ζπλερή ηερλεηό θσηηζκό. Όηαλ δελ επαξθεί ν θπζηθόο θσηηζκόο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηερλεηόο.

48 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ

49

50 Απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο: Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη 1 θνξά ηελ εκέξα. Οη βιάβεο πξέπεη λα δηνξζώλνληαη άκεζα, εηδάιισο λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ Όηαλ ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν εθεδξηθό ζύζηεκα επαξθνύο αλαλέσζεο ηνπ αέξα θαζώο θαη ζπλαγεξκνύ πνπ ζα εηδνπνηεί γηα ηε βιάβε. Απαηηείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Μέζνδνη εθηξνθήο: Γελ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θπζηθέο ή ηερλεηέο κέζνδνη εθηξνθήο πνπ πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηαιαηπσξία ή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε δών

51 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Πξέπεη λα παξέρεηαη πγηεηλή ηξνθή, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία θαη ην είδνο ησλ δώσλ ζε επαξθείο πνζόηεηεο ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία θαη λα θαιύπηνληαη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ηξνθέο ή πγξά θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε. Σα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ ή ησλ νπζηώλ απηώλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηξνθή θαηά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θπζηνινγίαο ηνπο

52 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Ο ζρεδηαζκόο, ε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζίηηζεο θαη πνηίζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη κόιπλζεο ηεο ηξνθήο θαη ηνπ λεξνύ θαζώο θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηνλ αληαγσληζκό ησλ δώσλ Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη νπζίεο πνπ δελ έρεη απνδεηρζεί όηη δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ή ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ

53 Παξάζεζε ηξνθήο λεξνύ Απαιηούμενο μήκος ζκαθοειδούς ηαΐζηρας Σ.Β. (kg) Μήκος (cm) * ** *θ.β. ηο ½ **κ.β. δια 2,5

54 ΣΑΓΗΟ ΓΑΛΟΤΥΗΑ

55 ΣΑΓΗΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

56

57 ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

58 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

59 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

60

61

62

63 Πνζόηεηα ρνξεγνύκελεο ηξνθήο (kg/εκέξα) ζηνπο παρπλόκελνπο ρνίξνπο Ζιηθία (εβδ.) Αξζεληθά θαη ζειπθά Θειπθά θαη επλνπρηζκέλα αξζεληθά Δπλνπρηζκέλα αξζεληθά 9 1,00 1,00 1, ,35 1,35 1, ,75 1,60 1, ,05 1,80 1, ,20 1,95 1, ,35 2,05 1, ,45 2,15 1, ,55 2,25 2, ,65 2,35 2, ,45 2, ,30

64 Βαζηθνί θαλόλεο γηα ηελ επδσία ησλ δώσλ κηαο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο: Δύθνιε πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό θαη ρνξήγεζε ηζνξξνπεκέλνπ θαη πςειήο πγεηνλνκηθά πνηόηεηαο ζηηεξεζίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ δώσλ, Παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άλεηε δηαβίσζε ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Καηάιιειε θηεληαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πόλνπ, ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ λνζεκάησλ κε έγθαηξε δηάγλσζε θαη νξζή ρνξήγεζε ηεο απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πγείαο ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Γπλαηόηεηα έθθξαζεο ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθώλ ρώξσλ δηαβίσζεο, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ζπκβίσζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθόκα δών ηνπ ίδηνπ είδνπο Απνθπγή ηνπ αηζζήκαηνο θόβνπ θαη ηεο θαηαπόλεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο

65 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ Κύξηνη ζηόρνη-θαλόλεο θαηαζθεπήο ρνηξνζηαζίσλ: Πξνζηαζία Τγείαο θαη Δπδσίαο ησλ ρνίξσλ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Οηθνλνκηθόηεηα εθηξνθήο

66 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό ζύζηεκα ζηε γέλλεζε θαη κε επαξθήο ιηπώδεο ηζηόο γηα ζεξκνξύζκηζε έσο ηελ ειηθία ησλ 4-5 εβδ. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξό αίηην απσιεηώλ πγείαο Ύπαξμε ιίγσλ ελεξγώλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ Μηθξή αλνρή ζηηο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο Μηθξό κέγεζνο θαξδηάο (0,4-0,8%.Β.), κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο (1/22 1/30.Β.) θαη ζύληνκε θαξδηαθή αλάπαπζε Υςειέο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν κηθξή αληνρή ζηα θαξδηαθά λνζήκαηα + ζηξεζζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηαρπθαξδία (ηδηαίηεξα νη ππεξκπώδεηο θπιέο)

67 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ ηελή θαη θνληή αλαπλεπζηηθή νδόο Γελ ζεξκαίλεηαη επαξθώο ν εηζπλεόκελνο αέξαο θαη δελ δεζκεύνληαη ηα ζηαγνλίδηα ή ζηεξεά ζσκαηίδηα πνπ εηζπλένληαη πξηλ θηάζνπλ ζηνλ πλεύκνλα Κνληά άθξα Ξαπιώλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Δηζπλνή ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δύκσζε ηεο θόπξνπ Πξόθιεζε αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ Αλάγθεο παρπλόκελσλ ρνίξσλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= 6-10 lt / εκέξα Αλάγθεο ζπώλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= lt/ εκέξα

68 Θάιακνη ρνηξνζηαζίσλ 1. Θάιακνο ζπδεύμεσλ 2. Θάιακνο θπνθνξίαο 3. Θάιακνο ηνθεηώλ-γαινπρίαο 1+2 = Θάιακνο Ξεξάο πεξηόδνπ 5+6 = Παρπληήξην 4. Θάιακνο απνγαιαθηηζκνύ 5. Θάιακνο πξν-πάρπλζεο ή αξρηθήο πάρπλζεο 6. Θάιακνο ηειηθήο πάρπλζεο 7. Θάιακνο λενεηζεξρόκελσλ ζπώλ θαη ζάιακνο ζπεξκαηνδνηώλ θάπξσλ (ζε ρώξν πιεζίνλ ηνπ ζαιάκνπ ζπδεύμεσλ) 8. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην παξαζθεπαζηήξην κύιν δσνηξνθώλ

69 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

70 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

71 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

72 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

73 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

74 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

75 ΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

76 ΘΑΛΑΜΟ ΣΔΥΝΖΣΖ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΖ

77 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Υξήζε ιακπηήξσλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο 250W. Σνπνζέηεζε ζηα πιάγηα Τπεξζέξκαλζε καζηώλ ζπόο Αγαιαμία Νενγέλλεην (πξώηεο ώξεο)= ν C Πξννδεπηηθή κείσζε ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ν C ζηηο εκέξεο θαη ζηνπο ν C εκέξεο = Αλύςσζε ζεξκαληηθήο πεγήο θαηά 5-10cm / 3 εκέξεο Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ιακπηήξα αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα ρνηξίδηα ζην ρώξν

78 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Θεξκνθξαζία επεμίαο θάπξσλ θαη θπνθνξνύζσλ ή πξνο γνληκνπνίεζε ζπώλ = ν C. Γαινπρνύζεο ζύεο ν C. Απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα = ν C (10-30 kg). Παρπλόκελνη ρνίξνη= ν C. Κξίζηκε ζεξκνθξαζία = Κάησ από απηή ν ρνίξνο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο γηα λα αληηκεησπίζεη ην θξύν, κεηώλεηαη ε Μ.Ζ.Α θαη απμάλεηαη ν Γ.Μ.

79 Γάπεδν: Έρεη επηθξαηήζεη ην εζραξσηό θαη ην κεξηθώο εζραξσηό δάπεδν Κόπξνο: Κόπξνο ρνίξσλ= εκαληηθό αίηην ξύπαλζεο εδαθώλ θαη πδξνθόξνπ νξίδνληα Πνιύ πινύζηα ζε νξγαληθέο ελώζεηο ηνπ αδώηνπ Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα από ηα θπηά (αξγεί λα «ρσλέςεη») Πνιύ πινύζηα ζε Υαιθό θαη Φεπδάξγπξν= Πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε ρξήζε γηα ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ Πινύζηα ζε κηθξννξγαληζκνύο Λύζε= Υξήζε Βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ

80 Σηρωμνή Δζχαρωηό (ζχαρωηό) δάπεδο: Μερικώς εζχαρωηό: Γοκίδες από μπεηόν αρμέ / Γιάκενα / επιθάνεια δοκίδων: ¼ Πλάηος: από 1 έως 2,5 cm Άλλοι ηύποι δαπέδων

81

82 ΜΔΣΡΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΣΡΟΦΖ Κπξηόηεξνη θνξείο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα βηνκεραληθνύ ηύπνπ ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Waddilove and Blackwell 1997, ηξνπνπνίεζε) ηαηηθνί Φνξείο ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα ύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο ύζηεκα ρνξήγεζεο πόζηκνπ λεξνύ Υώξνη εθηόο ησλ θηηξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο Κηλεηνί Φνξείο Δθηξεθόκελα δώα Άλζξσπνη Σξσθηηθά Άιια δώα Κηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα Μεηαθνξά δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ θ.ι.π. Αεξνγελώο Γηαηξνθηθνί θαη άιινη θνξείο Εσνηξνθέο Νεξό

83 Πηζαλνί ηξόπνη εηζόδνπ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Varnam and Sutberland 1995, ηξνπνπνίεζε) Εσνηξνθέο Σξσθηηθά, Πηελά, Έληνκα θύινη, Γάηεο, Άγξηα δώα Νεξό Χνίξνη Εθηξνθήο Οξηδόληηα, θάζεηε κεηάδνζε Άκεζε, έκκεζε κεηάδνζε (Δπαθή κε άιια δώα, ή κε λενεηζεξρόκελα δώα, ή κε ην ζπέξκα) ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθηξνθήο Άλζξσπνο (επηζθέπηεο εξγαδόκελνη θ.ι.π.) θαη νρήκαηα κεηαθνξάο

84 Ρόινο ησλ νρεκάησλ ζηε κεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε Ορήκαηα κεηαθνξάο δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ, νρήκαηα επηζθεπηώλ, θηεληάηξσλ, εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Πξνζθόιιεζε θνπξάλσλ ζε ηξνρνύο ή άιια ζεκεία ησλ νρεκάησλ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, ή ζε ζθαγείν θ.ι.π. Ύπαξμε ηξνρόινπηξνπ ζηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, θαζαξηζκνί, απνιπκάλζεηο ησλ νρεκάησλ θαη δηαηήξεζε πγεηνλνκηθνύ θελνύ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε εθηξνθή, ή ζθαγείν, ή κεηά από κεηαθνξά δώσλ. Αλ είλαη εθηθηό, ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζε ρώξν εθηόο ηεο εθηξνθήο, ή ύπαξμε εηδηθνύ ρώξνπ θόξησζεο εθηόο ηεο εθηξνθήο. Διαρηζηνπνίεζε θηλδύλνπ κεηαθνξάο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζηελ εθηξνθή Δίζνδνο ζηελ εθηξνθή ρσξίο ηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο Μεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη είζνδνο ηνπο ζηελ εθηξνθή

85

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Πηστιακή Εργαζία : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πηστιακή Εργαζία : Τοσ φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο

ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ. Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ Ρακψλ Παπαδφπνπινο Κηεληαηξηθφο Λεηηνπξγφο Α Σνκέαο Κηεληαηξηθήο Δεκφζηαο Τγείαο Θεκαηνινγία (1) Πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξεάησλ εκαζία ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΑΗΑ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ επηέκβξηνο 2010, Λεπθωζία ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ Σεσνηηό Πεπιβάλλον σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗ Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπγαζηήπιο Γεωπγικών Καηαζκεςών ΑΘΗΝΑ-2010 ii Μέο ζηελ απιή είρε δώδεθα ρηηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ Καηάγνληαη από ηελ Αζία (Κίλα, Ν. Βηεηλάκ θαη Ν. Αξαβία (θαηά Swingle) Γηάδνζε ζηελ Δπξώπε: Kηηξηά (από Πεξζία) Νεξαληδηά (από Άξαβεο) Νόηηα επξώπε Λεκνληά θαη Φξάπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγηθή Κιηληθή Σκήκα Κηεληαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο Γεληθά ζηνηρεία Oryctolagus cuniculus Σάμε: Lagomorpha Παξαγσγηθά δψα Παξαγσγή θξέαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ. Βαζίιεο Παπαηζίξνο. Παζνινγηθή Κιηληθή ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΚΟΤΝΔΛΗΧΝ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Παζνινγηθή Κιηληθή 2 Παζηεξηδίαζε πρλή λφζνο ησλ θνπλειηψλ Pasteurella multocida = Gram-αξλεηηθό βαθηεξίδην Κνπλέιηα = αξθεηνί νξφηππνη ηεο P. multocida ηαπηφρξνλε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Υ.ΔΣΟ: 2014-2015 ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 2 ν ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑ TMHMA:B4 ΣΙΣΛΟ: ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΔΦΖΒΔΗΑ Η παρπζαξθία ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία ρξόληα θάλεη έληνλε ηελ εκθάληζή ηεο. Ο ζθνπόο είλαη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα