ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013"

Transcript

1 ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ Υνίξνη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο: Man-made diseases, λνζήκαηα πξνζαξκνγήο, αληίδξαζε ζηηο θαηαπνλήζεηο Μέηξα θηεληαηξηθήο πξνζηαζίαο θαη βηναζθάιεηαο (είζνδνο δώσλ θαη θαξαληίλα, είζνδνο δσνηξνθώλ, νρεκάησλ, no visitor policy, έιεγρνο δσνηξνθώλ θαη λεξνύ, πγεηνλνκηθόο έιεγρνο ππαιιήισλ, αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο, κπνθηνλίεο θ.ιπ.) Κξίζηκεο πεξίνδνη εθηξνθήο: Σνθεηόο θαη 1 ε εβδ. γαινπρίαο Απνγαιαθηηζκόο Έλαξμε πάρπλζεο

3 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Απζηεξή επηινγή λεαξώλ θάπξσλ γηα ρξήζε σο γελλήηνξεο Δθηξνθή καθξηά από ζειπθά Ύπαξμε πξναπιίνπ ζην ΑΣΟΜΗΚΟ θειί ηνπο Διεγρόκελε δηαηξνθή κεηά ην.β. ησλ kg Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ 1 ε ζύδεπμε (πξνεγείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. γηα θάπξνπο πνπ πξνέξρνληαη από άιιε εθηξνθή) πδεύμεηο ζην πξναύιην ηνπ θειηνύ ηνπ θάπξνπ, πάληα πξηλ ην γεύκα 2,5-3 kg/ θάπξν/ εκέξα

4

5 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Αλαινγία 1 θάπξνο / 20 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία) 1 θάπξνο / 2-3 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία + ζπγρξνληζκόο νίζηξσλ)

6 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη γαινπρίαο θαη θπνθνξίαο κε παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη αλάπηπμεο έσο ηελ 1 ε γνληκνπνίεζε, δηαζηήκαηα απνγαιαθηηζκνύ Σ.. όιεο νη ζέζεηο ζην ζάιακν ηνθεηώλ-γαινπρίαο επηβάιιεηαη λα είλαη θαηεηιεκκέλεο (ή ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο) εθηξνθή ζπώλ θαηα νκάδεο (ζύεο πεξίπνπ ζην ίδην θπζηνινγηθό ζηάδην) πνπ δηαηξέθνληαη έηζη θαηά παξόκνην ηξόπν :

7 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ Κύξηα αίηηα απνκάθξπλζεο γελλεηόξσλ: Γηαηαξαρέο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα Πξνβιήκαηα άθξσλ Μεησκέλε παξαγσγηθόηεηα ιόγσ ειηθίαο Άιια αίηηα

8

9 ηελ θαζεκεξηλή πξάμε ΜΔΖ ΖΛΗΚΗΑ ΤΧΝ ΔΚΣΡΟΦΖ = κήλεο 25% λεαξέο ζύεο ζε θάζε νκάδα ζπώλ πνπ πξόθεηηαη λα γνληκνπνηεζνύλ λεαξέο ζύεο 2-8 κελσλ = 1/3 αξηζκνύ ζπώλ ζε παξάγσγε

10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»: α) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο», β) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ», «ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» - πλήζεο ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο - Γξήγνξνο ηξόπνο γελεηηθήο βειηίσζεο όπνπ εθηξέθνληαη γελλήηνξεο κηγάδεο - Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα

11 «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο» Τςειή ηηκή αγνξάο θαη θίλδπλνο αηπρεκάησλ «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ» Οηθνλνκηθόηεξε ιύζε, stress κεηαθνξάο δηεπθνιύλεη ηελ εκθάληζε νίζηξνπ Απαηηείηαη ε αγνξά πεξηζζόηεξσλ δώσλ Πξνζνρή ζηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηελ είζνδν λέσλ γελλεηόξσλ ζηελ εθηξνθή Απαηηείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. + πξνζαξκνγή ζην κηθξνβηαθό θαη αλνζνινγηθό πεξηβάιινλ ηεο εθηξνθήο

12 «ΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» Κάιπςε αλαγθώλ εθηξνθήο από λεαξέο ζύεο πνπ γελληνύληαη ζηελ ίδηα ηελ εθηξνθή Απνθπγή λέσλ πγεηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ Δπθνιόηεξε επηινγή ησλ δώσλ από ηνλ εθηξνθέα Μεησκέλεο νηθνλνκηθέο απώιεηεο γηα ζύεο πνπ απνκαθξύλνληαη κεηά ηνλ 1 ν ηνθεηό Μεηνλεθηήκαηα: Γείθηεο αηκνκημίαο, Σ.. σο κνλαδηθή ιύζε γελεηηθήο βειηίσζεο, Γπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή κηγάδσλ

13 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Δθηξνθή λεαξώλ ζπώλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν καθξηά από ηα αξζεληθά Δπξύρσξν δηακέξηζκα (1-1,5 m 2 ) ή θαηά νκάδεο (όρη >15 δώα αλά νκάδα) Δπαξθήο αεξηζκόο θαη ύπαξμε πξναπιίνπ Καηά βνύιεζε δηαηξνθή έσο kg πεξηνξηζκόο ζην 75-80% (1 ηαΐζηξα / 3 δώα + 1 πνηίζηξα / 15 δώα) Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 5-7 εκέξεο πξηλ ηνλ από/ζκό ησλ ρνηξηδίσλ ησλ ζπώλ ζηηο νκάδεο ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ

14 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Ζκέξα κεηαθνξάο δηαθνπή ηξνθήο Απνπαξαζίησζε ± νξηζκέλνη εκβνιηαζκνί Δπόκελε ηεο κεηαθνξάο εκέξα: Χνξήγεζε 20-25% πεξηζζόηεξεο ηξνθήο από απηή πνπ ιάκβαλαλ (flushing) Αλ 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ παξνπζηάζνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

15 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Μεηαθνξά ζπώλ, κεηά ηνλ απόηνκν απνγαιαθηηζκό, ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ ΌΥΗ ηξνθή ηελ εκέξα ηνπ απνγαιαθηηζκνύ Έπεηηα πξννδεπηηθή εθαξκνγή flushing Δθαξκνγή 2 Σ.. ή νρεηώλ (από ηνλ ίδην θάπξν ζηηο αλαπαξαγσγηθέο αγέιεο + αγέιεο ππξήλεο από ίδην ή δηαθνξεηηθό θάπξν ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο) Αλ ζε 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ εκθαλίδνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

16 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ ΘΑΛΑΜΟ ΤΕΔΤΞΔΧΝ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΤΟΦΟΡΗΑ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΠΡΧΝ = ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Οκαδηθόο ζηαβιηζκόο ζπώλ ζε θπνθνξία: Ηζάξηζκεο αηνκηθέο ηαίζηξεο (ζεκείν εγθισβηζκνύ ζπώλ) κε απηόκαην ζύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο Έιεγρνο επαλεκθάληζεο νίζηξνπ: 18 ε 24 ε εκέξα + 34 ε 44 ε εκέξα από ηελ Σ..

17 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Υνξήγεζε ηξνθήο θαηά ηελ θπνθνξία: 2 γεύκαηα ζπλνιηθά 2,5-3,5 kg/ ηξνθήο/ εκέξα αλάινγα κε.β., γελόηππν, ζηάδην θπνθνξίαο, πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηξνθήο ζε ελέξγεηα Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 8 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 23% Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 12 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 40% Πεξηεθηηθόηεηα ηξνθήο ζε θπηηαξίλεο: Διάρηζην 6% Απνθπγή δπζθνηιηόηεηαο

18 1 κήλα πξν ηνθεηνύ: Χνξήγεζε βηηακηλώλ A ( I.U.), D 3 ( I.U.), E (120 mg) Εκβνιηαζκνί + Απνπαξαζίησζε 2 εβδνκάδεο πξν ηνθεηνύ: Αλακλεζηηθνί εκβνιηαζκνί 3-7 εκέξεο πξν ηνθεηνύ: Μεηαθνξά ζην ζάιακν ηνθεηώλ γαινπρίαο (ζ= 15 ν C) Μείσζε ηξνθήο θαηά 50 % Ζκέξα ηνθεηνύ: δηαθνπή ρνξήγεζε ηξνθήο Ηζπρία έιεγρνο κηθξνπεξηβάιινληνο Λάκπεο

19 ΓΑΛΟΤΥΗΑ Θεξκνθξαζία 15 ν C θαηάιιειε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή θαηάιιεινο θσηηζκόο (16 ώξεο Υ 360 lux ζηε γαινπρία, 16 ώξεο Υ 250 lux από ηνλ απ/ζκό έσο ηε λέα Σ..) εζπρία πξόιεςε εκθάληζε ΔΤΓ / Μ.Μ.Α. Πνζόηεηα ηξνθήο θαηά ηε γαινπρία: 2 kg + 0,4 kg / γαινπρνύκελν ρνηξίδην ΟΧΙ > 6 kg / ζπ / εκέξα, ΟΧΙ < 4 kg/ ζπ / εκέξα

20 Καηά βνύιεζε παξάζεζε ηξνθήο Τπεξπαξαγσγή γάιαθηνο ην νπνίν δελ κπνξνύλ λα θαηαλαιώζνπλ ηα ρνηξίδηα Παξακνλή ζηνπο καζηνύο Μαζηίηηδεο Σέινο ηνθεηνύ: Απνκάθξπλζε πιαθνύλησλ, θαζαξηζκόο δαπέδνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο ζώκαηνο ζπώλ Ζκέξα ηνθεηνύ θαη επόκελε: Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζπόο θαη καζηώλ

21 ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΝΔΑΡΔ ΤΔ ΔΝΖΛΗΚΔ ΤΔ θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο 6 κελώλ-6 εκέξεο πξηλ Σ.. 1,8-2,2 ΤΓ - 5 εκέξεο πξηλ ηελ Σ.. 2,3-2,5 ΤΓ - Σ..-21 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,6 ΤΚ 1,8-2,0 ΤΚ 22 ε -56 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,8-2,0 ΤΚ 2,2-2,6 ΤΚ 57 ε -84 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,2-2,6 ΤΚ 2,6-3,0 ΤΚ 85 ε -110 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,8-3,2 ΤΚ 3,2-3,6 ΤΚ 111 ε εκέξα θπνθνξίαοηνθεηόο βαθμιαία μείωζη ΤΚ βαθμιαία μείωζη ΤΚ 1 ε εκέξα γαινπρίαο 1,0 ΤΓ 1,0 ΤΓ 2 ε εκέξα γαινπρίαο 2,0 ΤΓ 2,0 ΤΓ 3 ε εκέξα γαινπρίαο 3,0 ΤΓ 3,0 ΤΓ 4 ε εκέξα γαινπρίαο 4,0 ΤΓ 4,0 ΤΓ 5 ε εκέξα γαινπρίαο 5,0 ΤΓ 5,0 ΤΓ 6 ε εκέξα γαινπρίαοαπνγαιαθηηζκόο 6,0 ΤΓ 6,0 ΤΓ Απνγαιαθηηζκόο- Σ.. 3,0-5,0 ΤΚ 3,0-5,0 ΤΚ

22 ΥΟΗΡΗΓΗΑ Θεξκνθξαζία = 33 νc ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο, 3 εκέξεο κεηά κεηώλεηαη ζηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκαληηθήο πεγήο Οκθάιηνο ιώξνο, θνπή δνληηώλ + νπξάο βνήζεηα γηα ζειαζκό ζηα αδύλακα ρνηξίδηα Τηνζεζίεο ηελ 1 ε ήκεξα ηνπ ηνθεηνύ Έσο ηελ 3 ε εκέξα γίλεηαη ρνξήγεζε Fe (θαιύηεξα SC δεμηξαληθόο Fe) Απνθπγή αλαηκίαο 3 εο εβδ. Από ηελ 7 ε εκέξα ρνξήγεζε άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκπεθησλ δεκηνπξγία ρισξίδαο γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα + κείσζε stress απνγαιαθηηζκνύ Δπλνπρηζκόο

23 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ Υνηξίδηα ζηε γέλλεζε: Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό πεπηηθό - αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα Απνγαιαθηηζκόο < 2 εβδ. (minimum) Γελ θαιύπηνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο κε άιιεο ηξνθέο εθηόο ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ (έιιεηςε ελδύκσλ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο) Πεξίνδνο γαινπρίαο = 4 εβδ. Μείσζε δηαζηήκαηνο απνγαιαθηηζκνύ λένπ νίζηξνπ + βειηίσζε %γνληκνπνίεζεο 1 εο Σ.. κεηά ηνλ απ/ζκό + βειηίσζε γνληκόηεηαο θαη πνιπδπκίαο

24 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ ηόρνο δηαθόξσλ κεζόδσλ απνγαιαθηηζκνύ.β. ρνηξηδίσλ 2 κελώλ (ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ) >.Β. ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 8 εβδ. Λήςε αληηζσκάησλ από ην πξσηόγαια ηαδηαθή αύμεζε ρνξεγνύκελεο ηξνθήο Απαγόξεπζε αληηβηνηηθώλ σο απμεηηθώλ παξαγόλησλ (ελαιιαθηηθά πξν ή πξε-βηνηηθά)

25 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Αιιαγή πεξηβάιινληνο ζαιάκνπ - θειηώλ ζεξκνθξαζία ζρεηηθή πγξαζία ζεξκαληηθή πεγή Αιιαγή νκάδαο δώσλ λέα νκαδνπνίεζε - δηακάρεο Δπαθή κε λέν κηθξνβηαθό πεξηβάιινλ Αιιαγή ηξνθήο (πγξή ζηεξεή) Απνκάθξπλζε από ρνηξνκεηέξα (πεγή ηξνθήο θαη ζεξκόηεηαο)

26 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Παζεηηθή αλνζία: Μέγηζην ηελ 1 ε εβδ. ζηαδηαθή κείσζε Διάρηζην παζεηηθήο αλνζίαο θαη έλαξμε ελεξγεηηθήο αλνζίαο ηελ 3 ε εβδ. Απνγαιαθηηζκόο Μείσζε Μ.Ζ.Α. (+ έληνλε ιηπόιπζε) ύλζεζε βηη. C = Μεησκέλε έσο ηελ ειηθία ησλ 5 εβδ.

27

28 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Πνιύ πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Καλνληθόο απνγαιαθηηζκόο: Όςηκνο απνγαιαθηηζκόο: Ζιηθία < 2 εβδ. Ζιηθία 3 εβδ. Ζιηθία 5-6 εβδ. Ζιηθία 8 εβδ.

29 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ ΤΝΖΘΧ 28 ± 3 ΖΜΔΡΔ.Β. ρνηξηδίσλ = 6,5 kg Ηθαλνπνηεηηθή ελεξγεηηθή αλνζία Ώξηκν πεπηηθό ζύζηεκα Ζκέξα απνγαιαθηηζκνύ Πεξηνξηζκόο ηξνθήο ζηαδηαθή αύμεζε ηεο Μεηά ηελ 5 ε εκέξα ad libitum

30 ΠΑΥΤΝΖ θάγηα δώσλ κε.β. = kg (ζπαληόηεξα θαη ρνηξίδηα γάιαθηνο) Πεξίνδνο πξν-πάρπλζεο: Πεξίνδνο Σειηθήο Πάρπλζεο: kg kg Οκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο.β., γελόηππν, ειηθία, θύιν Πην νκνηνγελή ζθάγηα Καιύηεξα ε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ θαηά ηνλ απ/ζκό λα κε κεηαβάιιεηαη Γύζθνιν ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ αηόκσλ / νκάδα ζηνπο ζαιάκνπο πάρπλζεο δεκηνπξγία λέσλ νκαδνπνηήζεσλ Απνθπγή εηζόδνπ λέσλ δώσλ κεηά ην ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ

31 ΠΑΥΤΝΖ ύζηεκα all in all out: Ο ζάιακνο γεκίδεη θαη αδεηάδεη νιόθιεξνο κέζα ζε 2 εκέξεο Απνιύκαλζε Σήξεζε Τγεηνλνκηθνύ θελνύ γηα 7 εκέξεο Γηαηξνθή θαηά βνύιεζε έσο ηα kg (7-9 γεύκαηα / εκέξα) ζηαδηαθή κείσζε ζην % - 2 γεύκαηα / εκέξα (Πξνζνρή ζηα ηζνδύγηα πξσηετλώλ θαη ελέξγεηαο) Βειηίσζε πνηόηεηαο ζθάγηνπ + Γ.Μ. (θαιή πξαθηηθή γηα LW, L) Γ.Μ. αλάινγα ηνλ ηύπν ηξνθήο: Υπιόο ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζην δάπεδν < Άιεπξν ζηηο ηαΐζηξεο < Άιεπξν ζην δάπεδν

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ΔΤΕΧΗΑ ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ = Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ* ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΣΑΠΔΞΔΛΘΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΟΤ (Broom 1986) *ΚΑΣΑΣΑΖ= ζπλαίζζεκα, πγεία, θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, απόδεημε ρξόληαο βιάβεο

41 Μεηξήζηκεο παξάκεηξνη επδσίαο Πνζνζηό ηξαπκαηηζκώλ, Ννζεξόηεηα, Αληηδξάζεηο ζηνλ πόλν, Δπίδξαζε θόβνπ, Μεηαβνιέο ζπκπεξηθνξάο θαη θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ θαη θπξίσο ν βαζκόο απνγνήηεπζεο THE WELFARE OF INTENSIVELY KEPT PIGS (Report of the Scientific Veterinary Committee Adopted 30 September 1997)

42 Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο πνπ κεηώλνπλ ην δείθηε επδσίαο: Πξόθιεζε άκεζεο βιάβεο (ρηύπεκα, εθθνβηζκόο, κε αλαγθαίεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) Δθνύζηα ή αθνύζηα ή ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ παξακέιεζε ησλ δώσλ (πιεκκειήο θαζαξηόηεηα, ζίηηζε, ζεξαπεία λνζεκάησλ, πξόθιεζε θηλδύλσλ) Λαλζαζκέλε δηαηξνθή (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) Παξνρή αθαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ή κεηαθνξάο Πξόθιεζε αζζέλεηαο Διιηπήο πξόβιεςε πηζαλώλ κειινληηθώλ επεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ (ππξθαγηά, δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα) Λαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί θαη δηαδηθαζίεο πξν θαη θαηά ηε ζθαγή

43 Κηελνηξόθνη πνπ εθηξέθνπλ ρνίξνπο πξέπεη λα κεξηκλνύλ ώζηε ζηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 215/2003 (Ά 181) (άξζξα 3 θαη 4): Απνθπγή πξόζδεζεο ησλ ρνίξσλ Ύπαξμε ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ σο εμήο: θηιά >110 η.κ. 0,15 0,2 0,3 0,4 0,55 0,65 1

44 Σα Υνηξνζηάζηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κεηά από ηελ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνύλ θαη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Καηεγνξία Εώσλ Διεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ Μηθξέο ζειπθέο κεηά ηελ νρεία ζε νκάδεο Αξηζκόο δώσλ ζηελ νκάδα Διάρηζην ζπλνιηθό δάπεδν (m 2 ) Διάρηζην ζπκπαγέο δάπεδν (m 2 ) ,54 0,95 <6 1,80 0,95 40< 1,48 0,95 Υνηξνκεηέξεο ζε νκάδεο ,25 1,30 <6 2,475 1,30 40< 2,025 1,30 Κάπξνη αηνκηθά θειηά 6 Κάπξνη αηνκηθά θειηά θαη ρώξνο νρείαο 10 Θειπθά αλαπαξαγσγήο - Διάρηζηε δηάζηαζε νκαδηθώλ θειηώλ 6< Μήθνο κηθξήο δηάζηαζεο θειηνύ 2,80κ <6 2,40κ

45 Καηεγνξία δώσλ ραξσηά δάπεδα από ζθπξόδεκα Διάρηζην πιάηνο δνθίδσλ (mm) Μέγηζην πιάηνο δηάθελσλ (mm) Υνηξίδηα Απνγαιαθηηζκέλα Υνίξνη αλαπαξαγσγήο Θειπθά κεηά ηελ νρεία Ζ ρξήζε νκαδηθώλ θειηώλ από ηελ 4 ε εβδ. κεηά ηελ νρεία θαη ηελ 1 ε εβδ. πξν ηνπ ηνθεηνύ είλαη ππνρξεσηηθή

46 ΔΤΕΧΗΑ ΣΧΝ ΥΟΗΡΧΝ ΟΓΖΓΗΑ 98/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ ζηα εθηξνθεία Πξνζσπηθό: Ζ θξνληίδα ησλ δώσλ αλαηίζεηαη ζε επαξθή αξηζκό αηόκσλ κε θαηάιιειεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα Επηζεώξεζε: Όια ηα δώα επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εκέξα Ύπαξμε θαηάιιεινπ θσηηζκνύ γηα ηελ επηζεώξεζε ε όια ηα ηξαπκαηηζκέλα ή αζζελή δώα παξέρνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε νη θαηάιιειεο θξνληίδεο. Αλ ην δών δελ αληηδξά ζηηο θξνληίδεο δεηείηαη ε γλώκε ηνπ θηεληάηξνπ. Δάλ ρξεηαζηεί ηα δώα απνκνλώλνληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο Μεηξώα: Ο θάηνρνο ησλ δώσλ ηεξεί κεηξών όπνπ αλαθέξεηαη θάζε ηαηξηθή αγσγή θαη ν αξηζκόο ζαλάησλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζε θάζε επηζεώξεζε Γηαηήξεζε κεηξώσλ γηα 3 ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ ή όπνηε δεηεζεί

47 Ειεπζεξία θίλεζεο: Γελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε ειεπζεξία θίλεζεο ησλ δώσλ έηζη ώζηε λα πξνθαιείηαη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκόο Κηίξηα θαη ρώξνη ζηαβιηζκνύ: Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρώξσλ ζηαβιηζκνύ θαη ν εμνπιηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δώα θαη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά Με ύπαξμε αηρκώλ ή πξνεμνρώλ ζηνπο ρώξνπο ζηαβιηζκνύ ησλ δώσλ γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ Κπθινθνξία αέξα, πνζνζηό θνληνξηνύ, ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία αέξα θαη νη ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ εληόο νξίσλ πνπ δελ βιάπηνπλ ηα δώα Εώα πνπ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ζπλερέο ζθνηάδη ή ζε ζπλερή ηερλεηό θσηηζκό. Όηαλ δελ επαξθεί ν θπζηθόο θσηηζκόο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηερλεηόο.

48 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ

49

50 Απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο: Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη 1 θνξά ηελ εκέξα. Οη βιάβεο πξέπεη λα δηνξζώλνληαη άκεζα, εηδάιισο λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ Όηαλ ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν εθεδξηθό ζύζηεκα επαξθνύο αλαλέσζεο ηνπ αέξα θαζώο θαη ζπλαγεξκνύ πνπ ζα εηδνπνηεί γηα ηε βιάβε. Απαηηείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Μέζνδνη εθηξνθήο: Γελ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θπζηθέο ή ηερλεηέο κέζνδνη εθηξνθήο πνπ πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηαιαηπσξία ή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε δών

51 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Πξέπεη λα παξέρεηαη πγηεηλή ηξνθή, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία θαη ην είδνο ησλ δώσλ ζε επαξθείο πνζόηεηεο ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία θαη λα θαιύπηνληαη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ηξνθέο ή πγξά θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε. Σα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ ή ησλ νπζηώλ απηώλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηξνθή θαηά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θπζηνινγίαο ηνπο

52 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Ο ζρεδηαζκόο, ε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζίηηζεο θαη πνηίζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη κόιπλζεο ηεο ηξνθήο θαη ηνπ λεξνύ θαζώο θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηνλ αληαγσληζκό ησλ δώσλ Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη νπζίεο πνπ δελ έρεη απνδεηρζεί όηη δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ή ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ

53 Παξάζεζε ηξνθήο λεξνύ Απαιηούμενο μήκος ζκαθοειδούς ηαΐζηρας Σ.Β. (kg) Μήκος (cm) * ** *θ.β. ηο ½ **κ.β. δια 2,5

54 ΣΑΓΗΟ ΓΑΛΟΤΥΗΑ

55 ΣΑΓΗΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

56

57 ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

58 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

59 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

60

61

62

63 Πνζόηεηα ρνξεγνύκελεο ηξνθήο (kg/εκέξα) ζηνπο παρπλόκελνπο ρνίξνπο Ζιηθία (εβδ.) Αξζεληθά θαη ζειπθά Θειπθά θαη επλνπρηζκέλα αξζεληθά Δπλνπρηζκέλα αξζεληθά 9 1,00 1,00 1, ,35 1,35 1, ,75 1,60 1, ,05 1,80 1, ,20 1,95 1, ,35 2,05 1, ,45 2,15 1, ,55 2,25 2, ,65 2,35 2, ,45 2, ,30

64 Βαζηθνί θαλόλεο γηα ηελ επδσία ησλ δώσλ κηαο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο: Δύθνιε πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό θαη ρνξήγεζε ηζνξξνπεκέλνπ θαη πςειήο πγεηνλνκηθά πνηόηεηαο ζηηεξεζίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ δώσλ, Παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άλεηε δηαβίσζε ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Καηάιιειε θηεληαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πόλνπ, ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ λνζεκάησλ κε έγθαηξε δηάγλσζε θαη νξζή ρνξήγεζε ηεο απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πγείαο ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Γπλαηόηεηα έθθξαζεο ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθώλ ρώξσλ δηαβίσζεο, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ζπκβίσζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθόκα δών ηνπ ίδηνπ είδνπο Απνθπγή ηνπ αηζζήκαηνο θόβνπ θαη ηεο θαηαπόλεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο

65 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ Κύξηνη ζηόρνη-θαλόλεο θαηαζθεπήο ρνηξνζηαζίσλ: Πξνζηαζία Τγείαο θαη Δπδσίαο ησλ ρνίξσλ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Οηθνλνκηθόηεηα εθηξνθήο

66 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό ζύζηεκα ζηε γέλλεζε θαη κε επαξθήο ιηπώδεο ηζηόο γηα ζεξκνξύζκηζε έσο ηελ ειηθία ησλ 4-5 εβδ. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξό αίηην απσιεηώλ πγείαο Ύπαξμε ιίγσλ ελεξγώλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ Μηθξή αλνρή ζηηο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο Μηθξό κέγεζνο θαξδηάο (0,4-0,8%.Β.), κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο (1/22 1/30.Β.) θαη ζύληνκε θαξδηαθή αλάπαπζε Υςειέο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν κηθξή αληνρή ζηα θαξδηαθά λνζήκαηα + ζηξεζζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηαρπθαξδία (ηδηαίηεξα νη ππεξκπώδεηο θπιέο)

67 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ ηελή θαη θνληή αλαπλεπζηηθή νδόο Γελ ζεξκαίλεηαη επαξθώο ν εηζπλεόκελνο αέξαο θαη δελ δεζκεύνληαη ηα ζηαγνλίδηα ή ζηεξεά ζσκαηίδηα πνπ εηζπλένληαη πξηλ θηάζνπλ ζηνλ πλεύκνλα Κνληά άθξα Ξαπιώλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Δηζπλνή ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δύκσζε ηεο θόπξνπ Πξόθιεζε αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ Αλάγθεο παρπλόκελσλ ρνίξσλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= 6-10 lt / εκέξα Αλάγθεο ζπώλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= lt/ εκέξα

68 Θάιακνη ρνηξνζηαζίσλ 1. Θάιακνο ζπδεύμεσλ 2. Θάιακνο θπνθνξίαο 3. Θάιακνο ηνθεηώλ-γαινπρίαο 1+2 = Θάιακνο Ξεξάο πεξηόδνπ 5+6 = Παρπληήξην 4. Θάιακνο απνγαιαθηηζκνύ 5. Θάιακνο πξν-πάρπλζεο ή αξρηθήο πάρπλζεο 6. Θάιακνο ηειηθήο πάρπλζεο 7. Θάιακνο λενεηζεξρόκελσλ ζπώλ θαη ζάιακνο ζπεξκαηνδνηώλ θάπξσλ (ζε ρώξν πιεζίνλ ηνπ ζαιάκνπ ζπδεύμεσλ) 8. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην παξαζθεπαζηήξην κύιν δσνηξνθώλ

69 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

70 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

71 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

72 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

73 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

74 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

75 ΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

76 ΘΑΛΑΜΟ ΣΔΥΝΖΣΖ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΖ

77 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Υξήζε ιακπηήξσλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο 250W. Σνπνζέηεζε ζηα πιάγηα Τπεξζέξκαλζε καζηώλ ζπόο Αγαιαμία Νενγέλλεην (πξώηεο ώξεο)= ν C Πξννδεπηηθή κείσζε ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ν C ζηηο εκέξεο θαη ζηνπο ν C εκέξεο = Αλύςσζε ζεξκαληηθήο πεγήο θαηά 5-10cm / 3 εκέξεο Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ιακπηήξα αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα ρνηξίδηα ζην ρώξν

78 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Θεξκνθξαζία επεμίαο θάπξσλ θαη θπνθνξνύζσλ ή πξνο γνληκνπνίεζε ζπώλ = ν C. Γαινπρνύζεο ζύεο ν C. Απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα = ν C (10-30 kg). Παρπλόκελνη ρνίξνη= ν C. Κξίζηκε ζεξκνθξαζία = Κάησ από απηή ν ρνίξνο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο γηα λα αληηκεησπίζεη ην θξύν, κεηώλεηαη ε Μ.Ζ.Α θαη απμάλεηαη ν Γ.Μ.

79 Γάπεδν: Έρεη επηθξαηήζεη ην εζραξσηό θαη ην κεξηθώο εζραξσηό δάπεδν Κόπξνο: Κόπξνο ρνίξσλ= εκαληηθό αίηην ξύπαλζεο εδαθώλ θαη πδξνθόξνπ νξίδνληα Πνιύ πινύζηα ζε νξγαληθέο ελώζεηο ηνπ αδώηνπ Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα από ηα θπηά (αξγεί λα «ρσλέςεη») Πνιύ πινύζηα ζε Υαιθό θαη Φεπδάξγπξν= Πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε ρξήζε γηα ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ Πινύζηα ζε κηθξννξγαληζκνύο Λύζε= Υξήζε Βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ

80 Σηρωμνή Δζχαρωηό (ζχαρωηό) δάπεδο: Μερικώς εζχαρωηό: Γοκίδες από μπεηόν αρμέ / Γιάκενα / επιθάνεια δοκίδων: ¼ Πλάηος: από 1 έως 2,5 cm Άλλοι ηύποι δαπέδων

81

82 ΜΔΣΡΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΣΡΟΦΖ Κπξηόηεξνη θνξείο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα βηνκεραληθνύ ηύπνπ ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Waddilove and Blackwell 1997, ηξνπνπνίεζε) ηαηηθνί Φνξείο ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα ύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο ύζηεκα ρνξήγεζεο πόζηκνπ λεξνύ Υώξνη εθηόο ησλ θηηξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο Κηλεηνί Φνξείο Δθηξεθόκελα δώα Άλζξσπνη Σξσθηηθά Άιια δώα Κηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα Μεηαθνξά δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ θ.ι.π. Αεξνγελώο Γηαηξνθηθνί θαη άιινη θνξείο Εσνηξνθέο Νεξό

83 Πηζαλνί ηξόπνη εηζόδνπ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Varnam and Sutberland 1995, ηξνπνπνίεζε) Εσνηξνθέο Σξσθηηθά, Πηελά, Έληνκα θύινη, Γάηεο, Άγξηα δώα Νεξό Χνίξνη Εθηξνθήο Οξηδόληηα, θάζεηε κεηάδνζε Άκεζε, έκκεζε κεηάδνζε (Δπαθή κε άιια δώα, ή κε λενεηζεξρόκελα δώα, ή κε ην ζπέξκα) ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθηξνθήο Άλζξσπνο (επηζθέπηεο εξγαδόκελνη θ.ι.π.) θαη νρήκαηα κεηαθνξάο

84 Ρόινο ησλ νρεκάησλ ζηε κεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε Ορήκαηα κεηαθνξάο δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ, νρήκαηα επηζθεπηώλ, θηεληάηξσλ, εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Πξνζθόιιεζε θνπξάλσλ ζε ηξνρνύο ή άιια ζεκεία ησλ νρεκάησλ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, ή ζε ζθαγείν θ.ι.π. Ύπαξμε ηξνρόινπηξνπ ζηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, θαζαξηζκνί, απνιπκάλζεηο ησλ νρεκάησλ θαη δηαηήξεζε πγεηνλνκηθνύ θελνύ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε εθηξνθή, ή ζθαγείν, ή κεηά από κεηαθνξά δώσλ. Αλ είλαη εθηθηό, ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζε ρώξν εθηόο ηεο εθηξνθήο, ή ύπαξμε εηδηθνύ ρώξνπ θόξησζεο εθηόο ηεο εθηξνθήο. Διαρηζηνπνίεζε θηλδύλνπ κεηαθνξάο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζηελ εθηξνθή Δίζνδνο ζηελ εθηξνθή ρσξίο ηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο Μεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη είζνδνο ηνπο ζηελ εθηξνθή

85

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Γ/ΝΖ: ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΡΓΑΝΩΖ ΠΛΖΡΦΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ: ΓΖΜΗ ΣΜΖΜΑ: ΡΓΑΝΩΖ ΠΑΡΑΚΛΤΘΖΖ & ΑΞΗΛΓΖΖ ΣΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Αζήλα 20.07.2010 ΠΛΖΡΦΡΗΔ: Παλαγόπνπινο Υ. ΠΡ: ΚΗΝΠΗΖΖ:.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. - Πεξηθεξεηαθέο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ

ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ Σεσνηηό Πεπιβάλλον σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗ Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπγαζηήπιο Γεωπγικών Καηαζκεςών ΑΘΗΝΑ-2010 ii Μέο ζηελ απιή είρε δώδεθα ρηηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα