ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ. Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013"

Transcript

1 ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΗΗΗ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ Γξ Βαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΡΟΦΖ Υνίξνη πςειήο παξαγσγηθόηεηαο: Man-made diseases, λνζήκαηα πξνζαξκνγήο, αληίδξαζε ζηηο θαηαπνλήζεηο Μέηξα θηεληαηξηθήο πξνζηαζίαο θαη βηναζθάιεηαο (είζνδνο δώσλ θαη θαξαληίλα, είζνδνο δσνηξνθώλ, νρεκάησλ, no visitor policy, έιεγρνο δσνηξνθώλ θαη λεξνύ, πγεηνλνκηθόο έιεγρνο ππαιιήισλ, αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο, κπνθηνλίεο θ.ιπ.) Κξίζηκεο πεξίνδνη εθηξνθήο: Σνθεηόο θαη 1 ε εβδ. γαινπρίαο Απνγαιαθηηζκόο Έλαξμε πάρπλζεο

3 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Απζηεξή επηινγή λεαξώλ θάπξσλ γηα ρξήζε σο γελλήηνξεο Δθηξνθή καθξηά από ζειπθά Ύπαξμε πξναπιίνπ ζην ΑΣΟΜΗΚΟ θειί ηνπο Διεγρόκελε δηαηξνθή κεηά ην.β. ησλ kg Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ 1 ε ζύδεπμε (πξνεγείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. γηα θάπξνπο πνπ πξνέξρνληαη από άιιε εθηξνθή) πδεύμεηο ζην πξναύιην ηνπ θειηνύ ηνπ θάπξνπ, πάληα πξηλ ην γεύκα 2,5-3 kg/ θάπξν/ εκέξα

4

5 ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΠΡΧΝ Αλαινγία 1 θάπξνο / 20 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία) 1 θάπξνο / 2-3 ζύεο (εθηξνθή ζε νκάδεο + θπζηθή νρεία + ζπγρξνληζκόο νίζηξσλ)

6 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη γαινπρίαο θαη θπνθνξίαο κε παξαγσγηθέο εκέξεο = Πεξίνδνη αλάπηπμεο έσο ηελ 1 ε γνληκνπνίεζε, δηαζηήκαηα απνγαιαθηηζκνύ Σ.. όιεο νη ζέζεηο ζην ζάιακν ηνθεηώλ-γαινπρίαο επηβάιιεηαη λα είλαη θαηεηιεκκέλεο (ή ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο) εθηξνθή ζπώλ θαηα νκάδεο (ζύεο πεξίπνπ ζην ίδην θπζηνινγηθό ζηάδην) πνπ δηαηξέθνληαη έηζη θαηά παξόκνην ηξόπν :

7 ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΧΝ Κύξηα αίηηα απνκάθξπλζεο γελλεηόξσλ: Γηαηαξαρέο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα Πξνβιήκαηα άθξσλ Μεησκέλε παξαγσγηθόηεηα ιόγσ ειηθίαο Άιια αίηηα

8

9 ηελ θαζεκεξηλή πξάμε ΜΔΖ ΖΛΗΚΗΑ ΤΧΝ ΔΚΣΡΟΦΖ = κήλεο 25% λεαξέο ζύεο ζε θάζε νκάδα ζπώλ πνπ πξόθεηηαη λα γνληκνπνηεζνύλ λεαξέο ζύεο 2-8 κελσλ = 1/3 αξηζκνύ ζπώλ ζε παξάγσγε

10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»: α) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο», β) «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ», «ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ» - πλήζεο ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο - Γξήγνξνο ηξόπνο γελεηηθήο βειηίσζεο όπνπ εθηξέθνληαη γελλήηνξεο κηγάδεο - Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα

11 «ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ ζε θαηάζηαζε θπνθνξίαο» Τςειή ηηκή αγνξάο θαη θίλδπλνο αηπρεκάησλ «Αγνξά λεαξώλ ζπώλ πνπ δελ θπνθνξνύλ» Οηθνλνκηθόηεξε ιύζε, stress κεηαθνξάο δηεπθνιύλεη ηελ εκθάληζε νίζηξνπ Απαηηείηαη ε αγνξά πεξηζζόηεξσλ δώσλ Πξνζνρή ζηα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηελ είζνδν λέσλ γελλεηόξσλ ζηελ εθηξνθή Απαηηείηαη θαξαληίλα 3-4 εβδ. + πξνζαξκνγή ζην κηθξνβηαθό θαη αλνζνινγηθό πεξηβάιινλ ηεο εθηξνθήο

12 «ΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» Κάιπςε αλαγθώλ εθηξνθήο από λεαξέο ζύεο πνπ γελληνύληαη ζηελ ίδηα ηελ εθηξνθή Απνθπγή λέσλ πγεηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ Δπθνιόηεξε επηινγή ησλ δώσλ από ηνλ εθηξνθέα Μεησκέλεο νηθνλνκηθέο απώιεηεο γηα ζύεο πνπ απνκαθξύλνληαη κεηά ηνλ 1 ν ηνθεηό Μεηνλεθηήκαηα: Γείθηεο αηκνκημίαο, Σ.. σο κνλαδηθή ιύζε γελεηηθήο βειηίσζεο, Γπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή κηγάδσλ

13 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Δθηξνθή λεαξώλ ζπώλ ζε ηδηαίηεξν ρώξν καθξηά από ηα αξζεληθά Δπξύρσξν δηακέξηζκα (1-1,5 m 2 ) ή θαηά νκάδεο (όρη >15 δώα αλά νκάδα) Δπαξθήο αεξηζκόο θαη ύπαξμε πξναπιίνπ Καηά βνύιεζε δηαηξνθή έσο kg πεξηνξηζκόο ζην 75-80% (1 ηαΐζηξα / 3 δώα + 1 πνηίζηξα / 15 δώα) Μεηαθνξά ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ 5-7 εκέξεο πξηλ ηνλ από/ζκό ησλ ρνηξηδίσλ ησλ ζπώλ ζηηο νκάδεο ησλ νπνίσλ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ

14 ΘΑΛΑΜΟ ΝΔΑΡΧΝ ΤΧΝ Ζκέξα κεηαθνξάο δηαθνπή ηξνθήο Απνπαξαζίησζε ± νξηζκέλνη εκβνιηαζκνί Δπόκελε ηεο κεηαθνξάο εκέξα: Χνξήγεζε 20-25% πεξηζζόηεξεο ηξνθήο από απηή πνπ ιάκβαλαλ (flushing) Αλ 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ παξνπζηάζνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

15 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Μεηαθνξά ζπώλ, κεηά ηνλ απόηνκν απνγαιαθηηζκό, ζην ζάιακν ζπδεύμεσλ ΌΥΗ ηξνθή ηελ εκέξα ηνπ απνγαιαθηηζκνύ Έπεηηα πξννδεπηηθή εθαξκνγή flushing Δθαξκνγή 2 Σ.. ή νρεηώλ (από ηνλ ίδην θάπξν ζηηο αλαπαξαγσγηθέο αγέιεο + αγέιεο ππξήλεο από ίδην ή δηαθνξεηηθό θάπξν ζηηο εκπνξηθέο αγέιεο) Αλ ζε 25 εκέξεο κεηά ηε κεηαθνξά δελ εκθαλίδνπλ νίζηξν αμηνπνίεζε

16 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ ΘΑΛΑΜΟ ΤΕΔΤΞΔΧΝ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΤΟΦΟΡΗΑ + ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΠΡΧΝ = ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ Οκαδηθόο ζηαβιηζκόο ζπώλ ζε θπνθνξία: Ηζάξηζκεο αηνκηθέο ηαίζηξεο (ζεκείν εγθισβηζκνύ ζπώλ) κε απηόκαην ζύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο Έιεγρνο επαλεκθάληζεο νίζηξνπ: 18 ε 24 ε εκέξα + 34 ε 44 ε εκέξα από ηελ Σ..

17 ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ - ΚΤΟΦΟΡΗΑ Υνξήγεζε ηξνθήο θαηά ηελ θπνθνξία: 2 γεύκαηα ζπλνιηθά 2,5-3,5 kg/ ηξνθήο/ εκέξα αλάινγα κε.β., γελόηππν, ζηάδην θπνθνξίαο, πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηξνθήο ζε ελέξγεηα Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 8 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 23% Αύμεζε ηξνθήο (ελήιηθσλ + λεαξώλ ζπώλ) κεηά ηελ 12 ε εβδ. θπνθνξίαο θαηά 40% Πεξηεθηηθόηεηα ηξνθήο ζε θπηηαξίλεο: Διάρηζην 6% Απνθπγή δπζθνηιηόηεηαο

18 1 κήλα πξν ηνθεηνύ: Χνξήγεζε βηηακηλώλ A ( I.U.), D 3 ( I.U.), E (120 mg) Εκβνιηαζκνί + Απνπαξαζίησζε 2 εβδνκάδεο πξν ηνθεηνύ: Αλακλεζηηθνί εκβνιηαζκνί 3-7 εκέξεο πξν ηνθεηνύ: Μεηαθνξά ζην ζάιακν ηνθεηώλ γαινπρίαο (ζ= 15 ν C) Μείσζε ηξνθήο θαηά 50 % Ζκέξα ηνθεηνύ: δηαθνπή ρνξήγεζε ηξνθήο Ηζπρία έιεγρνο κηθξνπεξηβάιινληνο Λάκπεο

19 ΓΑΛΟΤΥΗΑ Θεξκνθξαζία 15 ν C θαηάιιειε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή θαηάιιεινο θσηηζκόο (16 ώξεο Υ 360 lux ζηε γαινπρία, 16 ώξεο Υ 250 lux από ηνλ απ/ζκό έσο ηε λέα Σ..) εζπρία πξόιεςε εκθάληζε ΔΤΓ / Μ.Μ.Α. Πνζόηεηα ηξνθήο θαηά ηε γαινπρία: 2 kg + 0,4 kg / γαινπρνύκελν ρνηξίδην ΟΧΙ > 6 kg / ζπ / εκέξα, ΟΧΙ < 4 kg/ ζπ / εκέξα

20 Καηά βνύιεζε παξάζεζε ηξνθήο Τπεξπαξαγσγή γάιαθηνο ην νπνίν δελ κπνξνύλ λα θαηαλαιώζνπλ ηα ρνηξίδηα Παξακνλή ζηνπο καζηνύο Μαζηίηηδεο Σέινο ηνθεηνύ: Απνκάθξπλζε πιαθνύλησλ, θαζαξηζκόο δαπέδνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο ζώκαηνο ζπώλ Ζκέξα ηνθεηνύ θαη επόκελε: Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζπόο θαη καζηώλ

21 ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΝΔΑΡΔ ΤΔ ΔΝΖΛΗΚΔ ΤΔ θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο θηιά ηξνθήο/δών/εκέξα ηύπνο ηξνθήο 6 κελώλ-6 εκέξεο πξηλ Σ.. 1,8-2,2 ΤΓ - 5 εκέξεο πξηλ ηελ Σ.. 2,3-2,5 ΤΓ - Σ..-21 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,6 ΤΚ 1,8-2,0 ΤΚ 22 ε -56 ε εκέξα θπνθνξίαο 1,8-2,0 ΤΚ 2,2-2,6 ΤΚ 57 ε -84 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,2-2,6 ΤΚ 2,6-3,0 ΤΚ 85 ε -110 ε εκέξα θπνθνξίαο 2,8-3,2 ΤΚ 3,2-3,6 ΤΚ 111 ε εκέξα θπνθνξίαοηνθεηόο βαθμιαία μείωζη ΤΚ βαθμιαία μείωζη ΤΚ 1 ε εκέξα γαινπρίαο 1,0 ΤΓ 1,0 ΤΓ 2 ε εκέξα γαινπρίαο 2,0 ΤΓ 2,0 ΤΓ 3 ε εκέξα γαινπρίαο 3,0 ΤΓ 3,0 ΤΓ 4 ε εκέξα γαινπρίαο 4,0 ΤΓ 4,0 ΤΓ 5 ε εκέξα γαινπρίαο 5,0 ΤΓ 5,0 ΤΓ 6 ε εκέξα γαινπρίαοαπνγαιαθηηζκόο 6,0 ΤΓ 6,0 ΤΓ Απνγαιαθηηζκόο- Σ.. 3,0-5,0 ΤΚ 3,0-5,0 ΤΚ

22 ΥΟΗΡΗΓΗΑ Θεξκνθξαζία = 33 νc ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο, 3 εκέξεο κεηά κεηώλεηαη ζηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκαληηθήο πεγήο Οκθάιηνο ιώξνο, θνπή δνληηώλ + νπξάο βνήζεηα γηα ζειαζκό ζηα αδύλακα ρνηξίδηα Τηνζεζίεο ηελ 1 ε ήκεξα ηνπ ηνθεηνύ Έσο ηελ 3 ε εκέξα γίλεηαη ρνξήγεζε Fe (θαιύηεξα SC δεμηξαληθόο Fe) Απνθπγή αλαηκίαο 3 εο εβδ. Από ηελ 7 ε εκέξα ρνξήγεζε άξηζηεο πνηόηεηαο ζύκπεθησλ δεκηνπξγία ρισξίδαο γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα + κείσζε stress απνγαιαθηηζκνύ Δπλνπρηζκόο

23 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ Υνηξίδηα ζηε γέλλεζε: Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό πεπηηθό - αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα Απνγαιαθηηζκόο < 2 εβδ. (minimum) Γελ θαιύπηνπλ ηηο ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο κε άιιεο ηξνθέο εθηόο ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ (έιιεηςε ελδύκσλ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο) Πεξίνδνο γαινπρίαο = 4 εβδ. Μείσζε δηαζηήκαηνο απνγαιαθηηζκνύ λένπ νίζηξνπ + βειηίσζε %γνληκνπνίεζεο 1 εο Σ.. κεηά ηνλ απ/ζκό + βειηίσζε γνληκόηεηαο θαη πνιπδπκίαο

24 ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ ηόρνο δηαθόξσλ κεζόδσλ απνγαιαθηηζκνύ.β. ρνηξηδίσλ 2 κελώλ (ΟΜΟΗΟΓΔΝΔΗΑ) >.Β. ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη ζηελ ειηθία ησλ 8 εβδ. Λήςε αληηζσκάησλ από ην πξσηόγαια ηαδηαθή αύμεζε ρνξεγνύκελεο ηξνθήο Απαγόξεπζε αληηβηνηηθώλ σο απμεηηθώλ παξαγόλησλ (ελαιιαθηηθά πξν ή πξε-βηνηηθά)

25 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Αιιαγή πεξηβάιινληνο ζαιάκνπ - θειηώλ ζεξκνθξαζία ζρεηηθή πγξαζία ζεξκαληηθή πεγή Αιιαγή νκάδαο δώσλ λέα νκαδνπνίεζε - δηακάρεο Δπαθή κε λέν κηθξνβηαθό πεξηβάιινλ Αιιαγή ηξνθήο (πγξή ζηεξεή) Απνκάθξπλζε από ρνηξνκεηέξα (πεγή ηξνθήο θαη ζεξκόηεηαο)

26 STRESS ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Παζεηηθή αλνζία: Μέγηζην ηελ 1 ε εβδ. ζηαδηαθή κείσζε Διάρηζην παζεηηθήο αλνζίαο θαη έλαξμε ελεξγεηηθήο αλνζίαο ηελ 3 ε εβδ. Απνγαιαθηηζκόο Μείσζε Μ.Ζ.Α. (+ έληνλε ιηπόιπζε) ύλζεζε βηη. C = Μεησκέλε έσο ηελ ειηθία ησλ 5 εβδ.

27

28 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ Πνιύ πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο: Καλνληθόο απνγαιαθηηζκόο: Όςηκνο απνγαιαθηηζκόο: Ζιηθία < 2 εβδ. Ζιηθία 3 εβδ. Ζιηθία 5-6 εβδ. Ζιηθία 8 εβδ.

29 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ ΤΝΖΘΧ 28 ± 3 ΖΜΔΡΔ.Β. ρνηξηδίσλ = 6,5 kg Ηθαλνπνηεηηθή ελεξγεηηθή αλνζία Ώξηκν πεπηηθό ζύζηεκα Ζκέξα απνγαιαθηηζκνύ Πεξηνξηζκόο ηξνθήο ζηαδηαθή αύμεζε ηεο Μεηά ηελ 5 ε εκέξα ad libitum

30 ΠΑΥΤΝΖ θάγηα δώσλ κε.β. = kg (ζπαληόηεξα θαη ρνηξίδηα γάιαθηνο) Πεξίνδνο πξν-πάρπλζεο: Πεξίνδνο Σειηθήο Πάρπλζεο: kg kg Οκνηνγελείο νκάδεο σο πξνο.β., γελόηππν, ειηθία, θύιν Πην νκνηνγελή ζθάγηα Καιύηεξα ε ζπγθξόηεζε ησλ νκάδσλ θαηά ηνλ απ/ζκό λα κε κεηαβάιιεηαη Γύζθνιν ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ αηόκσλ / νκάδα ζηνπο ζαιάκνπο πάρπλζεο δεκηνπξγία λέσλ νκαδνπνηήζεσλ Απνθπγή εηζόδνπ λέσλ δώσλ κεηά ην ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ

31 ΠΑΥΤΝΖ ύζηεκα all in all out: Ο ζάιακνο γεκίδεη θαη αδεηάδεη νιόθιεξνο κέζα ζε 2 εκέξεο Απνιύκαλζε Σήξεζε Τγεηνλνκηθνύ θελνύ γηα 7 εκέξεο Γηαηξνθή θαηά βνύιεζε έσο ηα kg (7-9 γεύκαηα / εκέξα) ζηαδηαθή κείσζε ζην % - 2 γεύκαηα / εκέξα (Πξνζνρή ζηα ηζνδύγηα πξσηετλώλ θαη ελέξγεηαο) Βειηίσζε πνηόηεηαο ζθάγηνπ + Γ.Μ. (θαιή πξαθηηθή γηα LW, L) Γ.Μ. αλάινγα ηνλ ηύπν ηξνθήο: Υπιόο ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζε ηαΐζηξεο < ύκπεθηα ζην δάπεδν < Άιεπξν ζηηο ηαΐζηξεο < Άιεπξν ζην δάπεδν

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ΔΤΕΧΗΑ ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ = Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ* ΣΟΤ ΥΟΗΡΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΗΑ ΝΑ ΑΝΣΑΠΔΞΔΛΘΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΣΟΤ (Broom 1986) *ΚΑΣΑΣΑΖ= ζπλαίζζεκα, πγεία, θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, απόδεημε ρξόληαο βιάβεο

41 Μεηξήζηκεο παξάκεηξνη επδσίαο Πνζνζηό ηξαπκαηηζκώλ, Ννζεξόηεηα, Αληηδξάζεηο ζηνλ πόλν, Δπίδξαζε θόβνπ, Μεηαβνιέο ζπκπεξηθνξάο θαη θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ θαη θπξίσο ν βαζκόο απνγνήηεπζεο THE WELFARE OF INTENSIVELY KEPT PIGS (Report of the Scientific Veterinary Committee Adopted 30 September 1997)

42 Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο πνπ κεηώλνπλ ην δείθηε επδσίαο: Πξόθιεζε άκεζεο βιάβεο (ρηύπεκα, εθθνβηζκόο, κε αλαγθαίεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο) Δθνύζηα ή αθνύζηα ή ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ παξακέιεζε ησλ δώσλ (πιεκκειήο θαζαξηόηεηα, ζίηηζε, ζεξαπεία λνζεκάησλ, πξόθιεζε θηλδύλσλ) Λαλζαζκέλε δηαηξνθή (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) Παξνρή αθαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ή κεηαθνξάο Πξόθιεζε αζζέλεηαο Διιηπήο πξόβιεςε πηζαλώλ κειινληηθώλ επεηγόλησλ θαηαζηάζεσλ (ππξθαγηά, δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα) Λαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί θαη δηαδηθαζίεο πξν θαη θαηά ηε ζθαγή

43 Κηελνηξόθνη πνπ εθηξέθνπλ ρνίξνπο πξέπεη λα κεξηκλνύλ ώζηε ζηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 215/2003 (Ά 181) (άξζξα 3 θαη 4): Απνθπγή πξόζδεζεο ησλ ρνίξσλ Ύπαξμε ειάρηζηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ σο εμήο: θηιά >110 η.κ. 0,15 0,2 0,3 0,4 0,55 0,65 1

44 Σα Υνηξνζηάζηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κεηά από ηελ επηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνύλ θαη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Καηεγνξία Εώσλ Διεύζεξνο ρώξνο δαπέδνπ Μηθξέο ζειπθέο κεηά ηελ νρεία ζε νκάδεο Αξηζκόο δώσλ ζηελ νκάδα Διάρηζην ζπλνιηθό δάπεδν (m 2 ) Διάρηζην ζπκπαγέο δάπεδν (m 2 ) ,54 0,95 <6 1,80 0,95 40< 1,48 0,95 Υνηξνκεηέξεο ζε νκάδεο ,25 1,30 <6 2,475 1,30 40< 2,025 1,30 Κάπξνη αηνκηθά θειηά 6 Κάπξνη αηνκηθά θειηά θαη ρώξνο νρείαο 10 Θειπθά αλαπαξαγσγήο - Διάρηζηε δηάζηαζε νκαδηθώλ θειηώλ 6< Μήθνο κηθξήο δηάζηαζεο θειηνύ 2,80κ <6 2,40κ

45 Καηεγνξία δώσλ ραξσηά δάπεδα από ζθπξόδεκα Διάρηζην πιάηνο δνθίδσλ (mm) Μέγηζην πιάηνο δηάθελσλ (mm) Υνηξίδηα Απνγαιαθηηζκέλα Υνίξνη αλαπαξαγσγήο Θειπθά κεηά ηελ νρεία Ζ ρξήζε νκαδηθώλ θειηώλ από ηελ 4 ε εβδ. κεηά ηελ νρεία θαη ηελ 1 ε εβδ. πξν ηνπ ηνθεηνύ είλαη ππνρξεσηηθή

46 ΔΤΕΧΗΑ ΣΧΝ ΥΟΗΡΧΝ ΟΓΖΓΗΑ 98/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ ζηα εθηξνθεία Πξνζσπηθό: Ζ θξνληίδα ησλ δώσλ αλαηίζεηαη ζε επαξθή αξηζκό αηόκσλ κε θαηάιιειεο γλώζεηο, ηθαλόηεηεο θαη επαγγεικαηηθά πξνζόληα Επηζεώξεζε: Όια ηα δώα επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ηελ εκέξα Ύπαξμε θαηάιιεινπ θσηηζκνύ γηα ηελ επηζεώξεζε ε όια ηα ηξαπκαηηζκέλα ή αζζελή δώα παξέρνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε νη θαηάιιειεο θξνληίδεο. Αλ ην δών δελ αληηδξά ζηηο θξνληίδεο δεηείηαη ε γλώκε ηνπ θηεληάηξνπ. Δάλ ρξεηαζηεί ηα δώα απνκνλώλνληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο Μεηξώα: Ο θάηνρνο ησλ δώσλ ηεξεί κεηξών όπνπ αλαθέξεηαη θάζε ηαηξηθή αγσγή θαη ν αξηζκόο ζαλάησλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζε θάζε επηζεώξεζε Γηαηήξεζε κεηξώσλ γηα 3 ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ ή όπνηε δεηεζεί

47 Ειεπζεξία θίλεζεο: Γελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη ε ειεπζεξία θίλεζεο ησλ δώσλ έηζη ώζηε λα πξνθαιείηαη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή ηξαπκαηηζκόο Κηίξηα θαη ρώξνη ζηαβιηζκνύ: Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ρώξσλ ζηαβιηζκνύ θαη ν εμνπιηζκόο δελ πξέπεη λα είλαη επηβιαβή γηα ηα δώα θαη πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζρνιαζηηθά Με ύπαξμε αηρκώλ ή πξνεμνρώλ ζηνπο ρώξνπο ζηαβιηζκνύ ησλ δώσλ γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ Κπθινθνξία αέξα, πνζνζηό θνληνξηνύ, ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία αέξα θαη νη ζπγθεληξώζεηο αεξίσλ πξέπεη λα παξακέλνπλ εληόο νξίσλ πνπ δελ βιάπηνπλ ηα δώα Εώα πνπ εθηξέθνληαη εληόο θηηξίσλ δελ πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ζπλερέο ζθνηάδη ή ζε ζπλερή ηερλεηό θσηηζκό. Όηαλ δελ επαξθεί ν θπζηθόο θσηηζκόο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηερλεηόο.

48 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ

49

50 Απηόκαηνο ή κεραληθόο εμνπιηζκόο: Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ πξέπεη λα επηζεσξείηαη 1 θνξά ηελ εκέξα. Οη βιάβεο πξέπεη λα δηνξζώλνληαη άκεζα, εηδάιισο λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ Όηαλ ε πγεία θαη ε θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ εμαξηάηαη από ην ζύζηεκα ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαηάιιειν εθεδξηθό ζύζηεκα επαξθνύο αλαλέσζεο ηνπ αέξα θαζώο θαη ζπλαγεξκνύ πνπ ζα εηδνπνηεί γηα ηε βιάβε. Απαηηείηαη ηαθηηθόο έιεγρνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ. Μέζνδνη εθηξνθήο: Γελ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θπζηθέο ή ηερλεηέο κέζνδνη εθηξνθήο πνπ πξνθαινύλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηαιαηπσξία ή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε δών

51 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Πξέπεη λα παξέρεηαη πγηεηλή ηξνθή, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία θαη ην είδνο ησλ δώσλ ζε επαξθείο πνζόηεηεο ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαιή πγεία θαη λα θαιύπηνληαη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη ηξνθέο ή πγξά θαηά ηξόπν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε. Σα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ ή ησλ νπζηώλ απηώλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί πεξηηηή ηαιαηπσξία ή βιάβε Όια ηα δώα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε ηξνθή θαηά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θπζηνινγίαο ηνπο

52 ίηηζε, πόηηζκα θαη ρνξήγεζε άιισλ νπζηώλ: Ο ζρεδηαζκόο, ε θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζίηηζεο θαη πνηίζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη κόιπλζεο ηεο ηξνθήο θαη ηνπ λεξνύ θαζώο θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από ηνλ αληαγσληζκό ησλ δώσλ Γελ πξέπεη λα ρνξεγνύληαη νπζίεο πνπ δελ έρεη απνδεηρζεί όηη δελ είλαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία ή ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δώσλ

53 Παξάζεζε ηξνθήο λεξνύ Απαιηούμενο μήκος ζκαθοειδούς ηαΐζηρας Σ.Β. (kg) Μήκος (cm) * ** *θ.β. ηο ½ **κ.β. δια 2,5

54 ΣΑΓΗΟ ΓΑΛΟΤΥΗΑ

55 ΣΑΓΗΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

56

57 ΣΑΓΗΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

58 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

59 ΣΑΓΗΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

60

61

62

63 Πνζόηεηα ρνξεγνύκελεο ηξνθήο (kg/εκέξα) ζηνπο παρπλόκελνπο ρνίξνπο Ζιηθία (εβδ.) Αξζεληθά θαη ζειπθά Θειπθά θαη επλνπρηζκέλα αξζεληθά Δπλνπρηζκέλα αξζεληθά 9 1,00 1,00 1, ,35 1,35 1, ,75 1,60 1, ,05 1,80 1, ,20 1,95 1, ,35 2,05 1, ,45 2,15 1, ,55 2,25 2, ,65 2,35 2, ,45 2, ,30

64 Βαζηθνί θαλόλεο γηα ηελ επδσία ησλ δώσλ κηαο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο: Δύθνιε πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό θαη ρνξήγεζε ηζνξξνπεκέλνπ θαη πςειήο πγεηνλνκηθά πνηόηεηαο ζηηεξεζίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ δώσλ, Παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ άλεηε δηαβίσζε ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Καηάιιειε θηεληαηξηθή πεξίζαιςε γηα ηελ απνθπγή ηνπ πόλνπ, ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ λνζεκάησλ κε έγθαηξε δηάγλσζε θαη νξζή ρνξήγεζε ηεο απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ πγείαο ησλ δώσλ ηεο εθηξνθήο, Γπλαηόηεηα έθθξαζεο ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθώλ ρώξσλ δηαβίσζεο, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ζπκβίσζε κε ηνπιάρηζηνλ έλα αθόκα δών ηνπ ίδηνπ είδνπο Απνθπγή ηνπ αηζζήκαηνο θόβνπ θαη ηεο θαηαπόλεζεο κε ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο

65 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ Κύξηνη ζηόρνη-θαλόλεο θαηαζθεπήο ρνηξνζηαζίσλ: Πξνζηαζία Τγείαο θαη Δπδσίαο ησλ ρνίξσλ Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Οηθνλνκηθόηεηα εθηξνθήο

66 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ Αλώξηκν ζεξκνξπζκηζηηθό ζύζηεκα ζηε γέλλεζε θαη κε επαξθήο ιηπώδεο ηζηόο γηα ζεξκνξύζκηζε έσο ηελ ειηθία ησλ 4-5 εβδ. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξό αίηην απσιεηώλ πγείαο Ύπαξμε ιίγσλ ελεξγώλ ηδξσηνπνηώλ αδέλσλ Μηθξή αλνρή ζηηο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο Μηθξό κέγεζνο θαξδηάο (0,4-0,8%.Β.), κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο (1/22 1/30.Β.) θαη ζύληνκε θαξδηαθή αλάπαπζε Υςειέο απαηηήζεηο ζε νμπγόλν κηθξή αληνρή ζηα θαξδηαθά λνζήκαηα + ζηξεζζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηαρπθαξδία (ηδηαίηεξα νη ππεξκπώδεηο θπιέο)

67 Ηδηνκνξθίεο ρνίξσλ ηελή θαη θνληή αλαπλεπζηηθή νδόο Γελ ζεξκαίλεηαη επαξθώο ν εηζπλεόκελνο αέξαο θαη δελ δεζκεύνληαη ηα ζηαγνλίδηα ή ζηεξεά ζσκαηίδηα πνπ εηζπλένληαη πξηλ θηάζνπλ ζηνλ πλεύκνλα Κνληά άθξα Ξαπιώλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Δηζπλνή ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δύκσζε ηεο θόπξνπ Πξόθιεζε αλαπλεπζηηθώλ ινηκώμεσλ Αλάγθεο παρπλόκελσλ ρνίξσλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= 6-10 lt / εκέξα Αλάγθεο ζπώλ ζε θαιήο πνηόηεηαο λεξό= lt/ εκέξα

68 Θάιακνη ρνηξνζηαζίσλ 1. Θάιακνο ζπδεύμεσλ 2. Θάιακνο θπνθνξίαο 3. Θάιακνο ηνθεηώλ-γαινπρίαο 1+2 = Θάιακνο Ξεξάο πεξηόδνπ 5+6 = Παρπληήξην 4. Θάιακνο απνγαιαθηηζκνύ 5. Θάιακνο πξν-πάρπλζεο ή αξρηθήο πάρπλζεο 6. Θάιακνο ηειηθήο πάρπλζεο 7. Θάιακνο λενεηζεξρόκελσλ ζπώλ θαη ζάιακνο ζπεξκαηνδνηώλ θάπξσλ (ζε ρώξν πιεζίνλ ηνπ ζαιάκνπ ζπδεύμεσλ) 8. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην παξαζθεπαζηήξην κύιν δσνηξνθώλ

69 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

70 ΘΑΛΑΜΟ ΞΖΡΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

71 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

72 ΘΑΛΑΜΟ ΣΟΚΔΣΧΝ - ΓΑΛΟΤΥΗΑ

73 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

74 ΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟΤ

75 ΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΠΑΥΤΝΖ - ΠΑΥΤΝΖ

76 ΘΑΛΑΜΟ ΣΔΥΝΖΣΖ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΖ

77 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Υξήζε ιακπηήξσλ ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο 250W. Σνπνζέηεζε ζηα πιάγηα Τπεξζέξκαλζε καζηώλ ζπόο Αγαιαμία Νενγέλλεην (πξώηεο ώξεο)= ν C Πξννδεπηηθή κείσζε ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ν C ζηηο εκέξεο θαη ζηνπο ν C εκέξεο = Αλύςσζε ζεξκαληηθήο πεγήο θαηά 5-10cm / 3 εκέξεο Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ιακπηήξα αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ παίξλνπλ ηα ρνηξίδηα ζην ρώξν

78 Μηθξνθιίκα ζαιάκσλ Θεξκνθξαζία επεμίαο θάπξσλ θαη θπνθνξνύζσλ ή πξνο γνληκνπνίεζε ζπώλ = ν C. Γαινπρνύζεο ζύεο ν C. Απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα = ν C (10-30 kg). Παρπλόκελνη ρνίξνη= ν C. Κξίζηκε ζεξκνθξαζία = Κάησ από απηή ν ρνίξνο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο γηα λα αληηκεησπίζεη ην θξύν, κεηώλεηαη ε Μ.Ζ.Α θαη απμάλεηαη ν Γ.Μ.

79 Γάπεδν: Έρεη επηθξαηήζεη ην εζραξσηό θαη ην κεξηθώο εζραξσηό δάπεδν Κόπξνο: Κόπξνο ρνίξσλ= εκαληηθό αίηην ξύπαλζεο εδαθώλ θαη πδξνθόξνπ νξίδνληα Πνιύ πινύζηα ζε νξγαληθέο ελώζεηο ηνπ αδώηνπ Γελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα από ηα θπηά (αξγεί λα «ρσλέςεη») Πνιύ πινύζηα ζε Υαιθό θαη Φεπδάξγπξν= Πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο ζηε ρξήζε γηα ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ Πινύζηα ζε κηθξννξγαληζκνύο Λύζε= Υξήζε Βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ

80 Σηρωμνή Δζχαρωηό (ζχαρωηό) δάπεδο: Μερικώς εζχαρωηό: Γοκίδες από μπεηόν αρμέ / Γιάκενα / επιθάνεια δοκίδων: ¼ Πλάηος: από 1 έως 2,5 cm Άλλοι ηύποι δαπέδων

81

82 ΜΔΣΡΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΣΡΟΦΖ Κπξηόηεξνη θνξείο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα βηνκεραληθνύ ηύπνπ ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Waddilove and Blackwell 1997, ηξνπνπνίεζε) ηαηηθνί Φνξείο ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα ύζηεκα παξάζεζεο ηξνθήο ύζηεκα ρνξήγεζεο πόζηκνπ λεξνύ Υώξνη εθηόο ησλ θηηξίσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο Κηλεηνί Φνξείο Δθηξεθόκελα δώα Άλζξσπνη Σξσθηηθά Άιια δώα Κηλεηόο εμνπιηζκόο ηεο εθκεηάιιεπζεο Απόβιεηα Μεηαθνξά δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ θ.ι.π. Αεξνγελώο Γηαηξνθηθνί θαη άιινη θνξείο Εσνηξνθέο Νεξό

83 Πηζαλνί ηξόπνη εηζόδνπ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. (Varnam and Sutberland 1995, ηξνπνπνίεζε) Εσνηξνθέο Σξσθηηθά, Πηελά, Έληνκα θύινη, Γάηεο, Άγξηα δώα Νεξό Χνίξνη Εθηξνθήο Οξηδόληηα, θάζεηε κεηάδνζε Άκεζε, έκκεζε κεηάδνζε (Δπαθή κε άιια δώα, ή κε λενεηζεξρόκελα δώα, ή κε ην ζπέξκα) ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκόο ηεο εθηξνθήο Άλζξσπνο (επηζθέπηεο εξγαδόκελνη θ.ι.π.) θαη νρήκαηα κεηαθνξάο

84 Ρόινο ησλ νρεκάησλ ζηε κεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε κηα ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε Ορήκαηα κεηαθνξάο δώσλ, πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ, νρήκαηα επηζθεπηώλ, θηεληάηξσλ, εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Πξνζθόιιεζε θνπξάλσλ ζε ηξνρνύο ή άιια ζεκεία ησλ νρεκάησλ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, ή ζε ζθαγείν θ.ι.π. Ύπαξμε ηξνρόινπηξνπ ζηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, θαζαξηζκνί, απνιπκάλζεηο ησλ νρεκάησλ θαη δηαηήξεζε πγεηνλνκηθνύ θελνύ κεηά από επίζθεςε ζε άιιε εθηξνθή, ή ζθαγείν, ή κεηά από κεηαθνξά δώσλ. Αλ είλαη εθηθηό, ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζε ρώξν εθηόο ηεο εθηξνθήο, ή ύπαξμε εηδηθνύ ρώξνπ θόξησζεο εθηόο ηεο εθηξνθήο. Διαρηζηνπνίεζε θηλδύλνπ κεηαθνξάο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζηελ εθηξνθή Δίζνδνο ζηελ εθηξνθή ρσξίο ηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο Μεηαθνξά παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ θαη είζνδνο ηνπο ζηελ εθηξνθή

85

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014

ΓΔΜΔ ΜΔΣΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΧΞΔΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ. Ινύιηνο 2014 ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΧΝ ΥΔΡΙΧΝ Η ζσζηή εθαξκνγή από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Πόηε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ (Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ); Πξηλ από θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΧΟΣΒΥΝΕΏ ΕΕΕ ΥΟΕΡΟΣΡΟΦΕΏ. Αξ ΐαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013

ΓΧΟΣΒΥΝΕΏ ΕΕΕ ΥΟΕΡΟΣΡΟΦΕΏ. Αξ ΐαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013 ΓΧΟΣΒΥΝΕΏ ΕΕΕ ΥΟΕΡΟΣΡΟΦΕΏ Αξ ΐαζίιεο Παπαηζίξνο Eπηθ. Καζεγεηήο 2013 ΦΤΛΒ ΥΟΕΡΧΝ Βγθαηαιείθζεθε ε εθηξνθή ηεο πξηλ ηνλ Ώ παγθόζκην πόιεκν SMALL WHITE Μηθξόζσκα δώα (ελήιηθα 100-160 kg) Πξνζσπηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα