ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

Transcript

1 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί του Σχεδίου Νόμου «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» Μέρος Πρώτο: Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Α. Μείζονος σημασίας παρατηρήσεις 1. Το σχέδιο νόμου εκτιμούμε ότι έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την παροχή Γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 127 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου που τις εξειδικεύει. Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου θα έχουν ουσιώδη επίδραση στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η παρακολούθηση της οποίας εμπίπτει στα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 2. Ορισμένες εκ των προτεινόμενων διατάξεων έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, γεγονός το οποίο, σύμφωνα και με προηγούμενη εμπειρία σε τέτοιου είδους διατάξεις, θα οδηγήσει πιθανότατα σε εμπλοκή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εντεύθεν συνέπειες. Ειδικότερα: (α) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 62A, τα Διοικητικά Συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων οφείλουν να συγκαλέσουν εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός μηνός από την απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων, προκειμένου αυτή να εξουσιοδοτήσει τα Διοικητικά Συμβούλια προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και προς αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν αυτό πρέπει να το πράξουν: όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, ή μόνον αυτά από τα οποία θα ζητηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου. Η διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου οδηγεί στο πρώτο συμπέρασμα, ενώ η διατύπωση του άρθρου 63 παρ. 2 περίπτωση β («όταν το πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τις παραγράφους 1 ή 5 του άρθρου 62Α») οδηγεί στο δεύτερο. Για λόγους αποφυγής του συστημικού κινδύνου που θα προκαλέσει αναπόφευκτα η πρώτη εκδοχή, η οποία κρίνεται ότι είναι, ούτως ή άλλως, αντίθετη με το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, και με γνώμονα τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, κρίνεται απολύτως αναγκαίο η διάταξη αυτή να απαλειφθεί. 1

2 (β) Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίθεσης προς το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο αποτελεί, επίσης, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 63Γ, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με απόφαση του επιτρόπου και κατόπιν εντολής της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν ισχύουν τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επισημαίνεται ότι ζητήματα αποκλίσεων από το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου διευθέτησης (resolution) πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί καμία απόφαση και χωρίς ακόμη να έχει εκδοθεί καν πρόταση Οδηγίας ή Κανονισμού. Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα είναι μέχρι στιγμής στο πλαίσιο Ανακοινώσεων και κειμένων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δυσκολία θέσπισης των αποκλίσεων αυτών είναι άλλωστε ένας από τους λόγους εξαιτίας των οποίων καθυστερεί η υιοθέτηση νομικής πράξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενσωμάτωση ημιτελών ρυθμίσεων ενέχει κινδύνους και προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τελικό περιεχόμενο των κοινοτικών ρυθμίσεων, όταν πλέον η διαβούλευση θα έχει ολοκληρωθεί. Η εμπειρία από το παρελθόν, όπως λ.χ. η προετοιμασία της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς (takeover bids), καταδεικνύει ότι ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες απαιτούν χρόνια για την ολοκλήρωσή τους και την ομαλή ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Μάλιστα, αξίζει να επισημανθεί ότι οι ανωτέρω προτάσεις της Επιτροπής για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υποστεί κριτική, με την ορθή σκέψη ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις διασποράς ανακριβών πληροφοριών σε σχέση με «επικείμενα» μέτρα προληπτικής εποπτείας (λ.χ. σε σχέση με μια αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου). Συνεπώς, οι διατάξεις αυτές είτε θα πρέπει να απαλειφθούν είτε να αναδιατυπωθούν, ώστε να είναι συμβατές με το ισχύον δίκαιο. Επισημαίνεται σχετικά ότι, ούτως ή άλλως, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να αναδιατυπωθούν άμεσα, όταν εκδοθεί η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. 3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις περί εποπτικών μέτρων δίδεται εν γένει στην Τράπεζα της Ελλάδος ευρύτατη διακριτική ευχέρεια καθοριστικής και ουσιώδους παρέμβασης στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να γίνεται αναφορά στα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων αυτή θα αποφασίζει την επιβολή καθενός από τα προβλεπόμενα μέτρα και την έκταση αυτών. Μοναδική εξαίρεση σχετικά αποτελούν η επιβολή ειδικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και εν μέρει η αύξηση κεφαλαίου. Η απουσία των εν λόγω κριτηρίων λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας δικαίου και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας, αλλά και αμφισβητήσεις σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα των εκάστοτε αποφασιζόμενων μέτρων τόσο από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από τους πιστωτές ή μετόχους τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 62 (στοιχείο ζ) δυνατότητα, ως διορθωτικό μέτρο, εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος «προηγούμενης έγκρισης συναλλαγών που κατά την κρίση της είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος». Ο όρος «συναλλαγές» καλύπτει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα, η δε διατύπωση σύμφωνα με την οποία οι συναλλαγές αυτές «είναι δυνατόν» να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος είναι ευρύτατη. Περαιτέρω, η «προηγούμενη» έγκριση των συναλλαγών παραπέμπει σε δυνατότητα διοικητικού χαρακτήρα παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος στην επιχειρηματική λειτουργία και πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων. 2

3 Εκτιμούμε ότι με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται περιορισμός της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδίως με την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, αλλά και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 4. Το ύψος της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του προτεινόμενου νέου άρθρου 13Α υποχρεωτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων στο νέο Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί των τηρούμενων σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα καταθέσεων. Πέραν των επιμέρους παρατηρήσεων που γίνονται στην κατ άρθρο ανάλυση που ακολουθεί, επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση που συνεπάγεται η ρύθμιση αυτή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανέρχεται στο υπερβολικό ποσό των 383,63 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε άλλα Ταμεία Εξυγίανσης που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη είναι κατά πολύ μικρότερη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αντίστοιχη επιβάρυνση για τις γερμανικές τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 38,36-76,73 εκατομμυρίων ευρώ και για τις τράπεζες της Δανίας στο ποσό των 69, 1 εκατομμυρίων ευρώ. Κρίνεται, συνεπώς, απολύτως αναγκαίο το ύψος των εν λόγω εισφορών και για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να προσαρμοστεί αναλόγως. 3

4 Β. Κατ άρθρο παρατηρήσεις Ι. Παρατηρήσεις επί της ουσίας 1. Άρθρο 1 Αντικατάσταση του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 για προληπτικά εποπτικά μέτρα (α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται ή για τα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις μη συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007 και των σχετικών αποφάσεών της, τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Πέραν της προαναφερθείσας γενικής παρατήρησης (υπό Α.3) για τις ευρύτατες διακριτικές ευχέρειες που παρέχονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους διορθωτικά μέτρα επισημαίνονται, επιπροσθέτως, τα εξής: (i) Περιορισμός της «εκποίησης στοιχείων του ενεργητικού τους» (στοιχείο δ). Λόγω της ιδιαίτερα ευρείας διατύπωσης της σχετικής διάταξης, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο η δυνατότητα αυτή της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνει και περιπτώσεις, όπως η εκχώρηση απαιτήσεων. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμη η απάλειψη ή, εναλλακτικά, η αναδιατύπωση του εν λόγω εδαφίου, ώστε να καταστεί πιο σαφές σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται. (ii) Περιορισμός των μεταβλητών αποδοχών ως ποσοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώσεις όπου το ύψος των ως άνω αποδοχών «δεν συμβάλλει» στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης (στοιχείο η). Πρόκειται για διάταξη που αφορά την ενσωμάτωση διάταξης της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ (γνωστής ως CRD III). Ωστόσο, σύμφωνα με τη διατύπωση στην αγγλική της σχετικής διάταξης (άρθρο 1, παρ. 10, στοιχείο α), όπου χρησιμοποιείται ο όρος inconsistent, πρόκειται για πολιτική που «δεν συνάδει», δεν είναι συμβατή με τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης. (iii) Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαίο οπουδήποτε, στο σχέδιο νόμου, απαντώνται οι λέξεις «κατά την κρίση της Τραπέζης της Ελλάδος» ή άλλες ισοδύναμες, να αντικατασταθούν δια των λέξεων «κατά την εύλογη κρίση της Τραπέζης της Ελλάδος», κατ αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 63Δ. (β) Η κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 περί μη επίτευξης ισοδυνάμου αποτελέσματος με την υιοθέτηση από το ελεγχόμενο πιστωτικό ίδρυμα άλλων μέτρων, θα πρέπει να βασίζεται σε πρόγραμμα ενεργειών που το τελευταίο θα έχει υποβάλλει, μετά σχετικού χρονοδιαγράμματος, προς την Τράπεζα της Ελλάδος. (γ) Με την παρ. 7 του άρθρου 62 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, μεταξύ άλλων, να απαιτεί από πιστωτικό ίδρυμα την εφαρμογή «σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης» ή μέρους αυτών, καθώς επίσης και να ζητήσει σχέδιο ανάκαμψης και εξυγίανσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και σε ενοποιημένη βάση. Και στην περίπτωση αυτή δεν προσδιορίζεται πουθενά επί τη βάσει ποιων κριτηρίων θα ζητείται η λήψη του μέτρου αυτού και κυρίως επί τη βάσει ποιων κριτηρίων θα ζητείται η εφαρμογή του, η οποία προβλέπεται μόνον ως δυνατότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος και όχι ως επακόλουθο της κατάρτισης του σχεδίου. 4

5 Περαιτέρω, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παρ. 7 του άρθρου 62: «Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διορίσει στο πιστωτικό ίδρυμα επίτροπο κατά το άρθρο 63 ή να λάβει μέτρα εξυγίανσης κατά τα άρθρα 63Γ-Ε». Ωστόσο, σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρ. 2 του άρθρου 63, η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει υποχρεωτικά στο πιστωτικό ίδρυμα επίτροπο όταν το πιστωτικό ίδρυμα «δεν έχει εφαρμόσει το σχέδιο ανάκαμψης ή το σχέδιο εξυγίανσης, παρότι αυτό του ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 62». Από τη συνδυαστική ανάγνωση των δύο διατάξεων, δεν γίνεται κατανοητό σε ποιες περιπτώσεις αναφέρονται και για ποιο λόγο προβλέπεται η πρώτη εξ αυτών. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμη η απάλειψή της. (δ) Εκτιμούμε ότι είναι ορθότερο η εξουσιοδότηση νόμου προς την Τράπεζα της Ελλάδος να περιορίζεται στη ρύθμιση, μόνο, τεχνικών λεπτομερειών, και όχι ειδικότερων θεμάτων (άρθρο 62, παρ. 8). 2. Άρθρο 2 Προσθήκη νέου άρθρου 62Α του ν. 3601/2007 για την αύξηση κεφαλαίου ως διορθωτικού μέτρου (α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 62Α, με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι οι μετοχές που εκδίδονται για την αύξηση του κεφαλαίου είναι προνομιούχες, να προσδιορίζεται το προνόμιο και να καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πιστωτικό ίδρυμα και μέτοχοί του για την πραγματοποίηση της αύξησης εντός της τασσόμενης προθεσμίας. Επίσης, μπορεί να απαιτείται, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία της αύξησης και την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος, ταυτόχρονη με την αύξηση ονομαστική μείωση του κεφαλαίου. Η προτεινόμενη διάταξη παρέχει συνεπώς τη δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να ορίζει ότι οι προς έκδοση νέες μετοχές θα είναι προνομιούχες (π.χ. άνευ δικαιώματος ψήφου), ώστε (ως εικάζεται) τρίτοι δανειστές να δύνανται να εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, άνευ μεταβολής σε πρώτη φάση, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του. (β) Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ζητείται από πιστωτικό ίδρυμα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το πιστωτικό ίδρυμα ανακοινώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει προς συμμόρφωση με την απόφαση αυτή, όπως και το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Εάν το διοικητικό συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση ή δεν αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου αν και είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος «επιβάλλει σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή την αύξηση του κεφαλαίου, πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) ευρώ». Εκτιμούμε ότι η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την οποία το προβλεπόμενο πρόστιμο φαίνεται να επιβάλλεται αδιακρίτως και άνευ άλλου από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι αντίθετη με κάθε έννοια αναλογικότητας και είναι αντικειμενικά υπερβολική. Έρχεται εξάλλου σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 69 του ν. 3601/2007, η οποία τροποποιείται, επίσης, με το σχέδιο νόμου. 5

6 Ειδικότερα, με την παρ. 1 του άρθρου 69 ορίζεται ότι: «Κατά την επιμέτρηση των προστίμων και λοιπών κυρώσεων που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτατα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, η τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων παραβάσεων, καθώς και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των συναλλασσομένων με το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα». Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν ειδικές και μάλιστα διεξοδικές διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του ν. 3601/2007 και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 64), δεν γίνεται κατανοητή η θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης και η επιβολή προστίμου αυτού του ύψους. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η απάλειψη του ως άνω εδαφίου. Θα πρέπει, επίσης, το χρονικό διάστημα των τριών εργασίμων ημερών να αυξηθεί σε κατ ελάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης. Το προβλεπόμενο διάστημα των τριών (3) εργασίμων ημερών είναι ασφυκτικά μικρό. (γ) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62Α, η περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η περί μειωμένης απαρτίας ρύθμιση δεν δημιουργεί ζήτημα, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επιτρέπεται η δι απλής απαρτίας αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπου νόμος (όπως ο προκείμενος) επιτάσσει τούτο. Στο ζήτημα, όμως, της μειωμένης πλειοψηφίας, ήτοι του ποσοστού 1/5 αντί των 2/3, υφίσταται κατ αρχάς αντίθεση του σχεδίου νόμου προς το άρθρο 40 της Δεύτερης Εταιρικής Οδηγίας, το οποίο επιτάσσει αυξημένη πλειοψηφία ή, άλλως απλή μεν πλειοψηφία, εφόσον παρίσταται το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπερ δεν συντρέχει στην προτεινόμενη ρύθμιση. (δ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του πιστωτικού ιδρύματος που λαμβάνεται κατόπιν της αποφάσεως της παραγράφου 1 δεν ανακαλείται. Ως τιμή διάθεσης των μετοχών στην αύξηση κεφαλαίου ορίζεται η ονομαστική αξία τους». Με τη διάταξη αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα είτε υποχρεώνονται να προβούν σε reverse split, είτε «τιμωρούνται» και δη ιδίως εκείνα που μείωσαν το μετοχικό κεφάλαιό τους με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η δυνάμει διατάξεως νόμου και άνευ αποτιμήσεως του πιστωτικού ιδρύματος, διάθεση των μετοχών του σε τιμή ίση προς την ονομαστική αξία, ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να ισοδυναμεί με δήμευση περιουσίας κατά παράβαση του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Για την πρόβλεψη περί επιβολής προστίμου μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν δεν τηρήσουν την εν λόγω διάταξη, βλέπε τις παρατηρήσεις μας ανωτέρω επί της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 3. Άρθρο 3 Αντικατάσταση του άρθρου 63 του ν. 3601/2007 για το διορισμό επιτρόπου (α) Στο στοιχείο γ) της παρ. 1 του άρθρου 63, κρίνεται αναγκαίο να αντικατασταθεί η λέξη «διαφαίνεται» με τις λέξεις «υφίστανται ισχυρές και βάσιμες ενδείξεις». 6

7 (β) Κατά το σχέδιο νόμου (άρθρο 63, παρ. 2 στοιχεία β) και γ)), ορίζεται επίτροπος αν η Γ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος αρνηθεί να εγκρίνει είτε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ή την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τούτο στο Δ.Σ.), είτε την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Πως όμως, σε τέτοια περίπτωση, ο επίτροπος θα ασκήσει καθήκοντα που, κατά νόμο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.; Ως προς το στοιχείο β) της παρ. 2 του άρθρου 63 και τα προβλήματα ερμηνείας που ανακύπτουν από το συνδυαστική ανάγνωση της εν λόγω διάταξης με το άρθρο 62, παρ. 7, στοιχείο β), βλέπε τις παρατηρήσεις μας ανωτέρω, υπό Β 1. γ). Περαιτέρω, σύμφωνα με το στοιχείο στ) (ορθά στοιχείο γ)) της παρ. 2 του άρθρου 63, προβλέπεται ο υποχρεωτικός διορισμός επιτρόπου αν το πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση για τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος. Δεν γίνεται κατανοητό τι περιθώρια μη συμμόρφωσης έχει το πιστωτικό ίδρυμα με την εν λόγω διάταξη. Ως γενική παρατήρηση στην παρ. 2 επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται «υποχρεωτικός» διορισμός επιτρόπου, αλλά η λήψη του μέτρου αυτού να κρίνεται κατά περίπτωση, κατά την εύλογη κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος. (γ) Στην παρ. 6 του άρθρου 63 κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ο όρος «Διοίκηση» του πιστωτικού ιδρύματος. (δ) Στην παρ. 9 το μέτρο της σφράγισης γραφείων και εγκαταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος από όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής φρονούμε ότι είναι υπερβολικό και αντίθετο με την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, δεν τελεί σε συνάφεια με τα λοιπά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στο νόμο. (ε) Βάσει της παρ. 12 ο επίτροπος θεωρείται εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος; (στ) Στην παρ. 13 του άρθρου 63 προβλέπεται ο τερματισμός του έργου του επιτρόπου πριν από τη λήξη της θητείας του αν οι λόγοι διορισμού του κατά την παρ. 1 δεν συντρέχουν πλέον. Ορίζεται δε ότι στην περίπτωση αυτή, ο επίτροπος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό ή την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Η διάταξη αυτή πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω, ώστε να είναι σαφές πότε πρόκειται για διορισμό και πότε περί εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιες προθεσμίες, καθώς και το τι θα ακολουθεί σε συνέχεια του διορισμού ή της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο για λόγους αποφυγής παρερμηνειών, στο στοιχείο β) να προστεθεί αναφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 63, η οποία αφορά τον υποχρεωτικό διορισμό επιτρόπου. (ζ) Δεν γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο της παρ. 15 του άρθρο 63, σύμφωνα με την οποία «κατά το μέρος που ο επίτροπος συμπράττει ή ασκεί τη διοίκηση πιστωτικού ιδρύματος ενεργεί ως οιονεί εταιρικό όργανο. Κατά το μέρος που εκτελεί πράξεις εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος ενεργεί ως διοικητικό όργανο». 4. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63Β του ν. 3601/2007 για τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης (α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63Β ως λόγοι λήψης των μέτρων εξυγίανσης αναφέρονται ενδεικτικά: 7

8 «α) Η ανάγκη σταθεροποίησης πιστωτικού ιδρύματος ή αποτροπής κινδύνου οικονομικής αστάθειας σε πιστωτικό ίδρυμα χάριν της συστημικής ευστάθειας. β) Η ανάγκη προστασίας της εμπιστοσύνης του κοινού, ιδίως των καταθετών, στη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γ) Η πρόληψη δημιουργίας συστημικού κινδύνου ή καταστάσεων αποσταθεροποιητικών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν στην τραπεζική και διατραπεζική αγορά». Λαμβανομένων υπόψη: της σοβαρότητας των συνεπειών της απόφασης αυτής της Τράπεζας της Ελλάδος τόσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και για τους μετόχους και τους πιστωτές, περιλαμβανομένων των καταθετών του πιστωτικού ιδρύματος, και της αοριστίας των ως άνω διατάξεων, κρίνεται αναγκαία η σύνδεση της παραγράφου αυτής με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει σαφώς ότι οι λόγοι λήψης των μέτρων εξυγίανσης συντρέχουν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. (β) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63Β «Τυχόν συμβατικές ρήτρες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου γεγονότος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό γεγονός» ή ισοδύναμο της αφερεγγυότητας δεν ενεργοποιούνται από το γεγονός της λήψης μέτρων εξυγίανσης». Η διάταξη αυτή, η οποία επαναλαμβάνεται και σε άλλα άρθρα του σχεδίου νόμου, δεν ισχύει ωστόσο αν οι συμβατικές ρήτρες δεν διέπονται από το ελληνικό, αλλά από άλλο δίκαιο, για παράδειγμα, το αγγλικό (π.χ. συμβάσεις ISDA). Είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω διάταξη δεν θα έχει ισχύ, κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και να υπάρξει ειδική πρόβλεψη, όπως γίνεται στην παρ. 6 του άρθρου 63Δ και στην παρ. 8 του άρθρου 63Ε. 5. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63Γ του ν. 3601/2007 για την αύξηση κεφαλαίου H παρ. 2 του άρθρου 63Γ: «Δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων δεν ισχύουν κατά την εφαρμογή του παρόντος», με την οποία καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων, έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 77/91/ΕΟΚ, άρθρο 29), και είναι αναγκαίο να απαλειφθεί. Επισημαίνεται σχετικά ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η θέσπιση της απόκλισης αυτής τελεί υπό συζήτηση (βλέπε κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Technical Details of a Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution στο σχετικό παράρτημα για τις αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, σελ ) χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις επί του ζητήματος. Περαιτέρω, παρατηρείται ότι ο επίτροπος, προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος, θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποκαταστήσει τη διοίκηση του τελευταίου (βλ. άρθρα 63 παρ. 6 και παρ. 15), οπότε, εκχωρηθείσας προς την απελθούσα διοίκηση της εξουσίας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ο επίτροπος δύναται πλέον να την υλοποιήσει. 8

9 6. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63Δ: «το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να μεταβιβάσει τα προσδιοριζόμενα στην απόφαση μεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία παραχρήμα, και σε κάθε περίπτωση προ της έναρξης της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν μεταβιβάσει τα προσδιοριζόμενα στην απόφαση μεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία εντός των χρονικών ορίων του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται επίτροπος (σύμφωνα με το στοιχείο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 63, ο οποίος μεταβιβάζει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την απόφαση μεταβίβασης χωρίς τη σύμπραξη του διοικητικού συμβουλίου και πριν από την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας». Επισημαίνεται ότι η πώληση σημαντικού τμήματος των περιουσιακών στοιχείων εκφεύγει των ορίων της συνήθους διαχειριστικής εξουσίας του Δ.Σ. και χρήζει εγκρίσεως από τη Γ.Σ. Περαιτέρω, εάν η μεταβιβάζουσα περιουσιακά στοιχεία τράπεζα είναι, παραλλήλως, και δέκτης κρατικής ενισχύσεως (βλ. άρθρο 1 ν. 3723/2008), η μεταβίβαση αυτή δεν δύναται ενδεχομένως να υλοποιηθεί άνευ εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκτιμούμε επίσης ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ασφυκτικές και, ως εκ τούτου, ανέφικτο να εφαρμοστούν στην πράξη. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να επανεξεταστούν πλήρως. (β) Σε ό,τι αφορά την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παρ. 3 για την παραβίαση του απορρήτου, βλέπε τις παρατηρήσεις μας ανωτέρω, υπό Β. 2 για την παρ. 2 του άρθρου 62. (γ) Σε σχέση με την παρ. 4, δεν γίνεται κατανοητό για ποιο λόγο το αντάλλαγμα της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων ορίζεται, κατά συνεκτίμηση, όχι απλώς των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, αλλά και των αναγκών λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος; Αυτό υποθάλπει πιθανές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε τιμή κατώτερη της ευλόγου αξίας αυτών, με αντίστοιχα προβλήματα συγκρούσεως προς το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τις διατάξεις περί καταδολιεύσεως δανειστών. Κατά τα λοιπά, η επί του θέματος αυτού ρύθμιση του άρθρου 63Η είναι κυκλοειδής, καθότι παραπέμπει, ως προς το σκέλος καθορισμού της αποζημιώσεως, στο άρθρο 63Δ παρ. 4, το οποίο και αποτελεί την εστία του προβλήματος. (δ) Η μη εφαρμογή κατά την παρ. 5 του άρθρου 479 Α.Κ. δύναται, ως έχει κριθεί στο παρελθόν (π.χ. αποκρατικοποίηση Ολυμπιακής), να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση και, άρα, χρήζουσα της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ε) Για λόγους αποφυγής στρεβλών κινήτρων και αποφυγής του ηθικού κινδύνου, κρίνεται αναγκαία η απάλειψη της παρ. 13 του άρθρου 63Δ. 7. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 για το «μεταβατικό» πιστωτικό ίδρυμα (α) Λόγω της σοβαρότητας των συνεπειών που επάγεται η με διοικητική πράξη ίδρυση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (το οποίο μάλιστα θα λειτουργεί με κρατικούς πόρους), θα πρέπει οι προϋποθέσεις να γίνουν πιο αυστηρές, αλλά και συγκεκριμένες και επίσης ο μηχανισμός αυτός να αποτελεί το έσχατο μέτρο (αρχή αναλογικότητας) εάν δεν έχουν αποδώσει άλλα προηγούμενα. Προτείνουμε λοιπόν η παρ. 1 του άρθρου 63Ε να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 9

10 «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και εάν το Πιστωτικό Ιδρυμα δεν έχει προβεί σε αύξηση κεφαλαίου, ή δεν έχει χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και τη βελτίωση των στοιχείων του ενεργητικού του, ή δεν έχει ζητήσει την υπαγωγή του στο ΤΧΣ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, συντρέχουν δε επιπλέον και λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δύναται να συσταθεί». (β) Η παρ. 3 του εν λόγω άρθρου σύμφωνα με την οποία «το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής και για λόγους βιώσιμης λειτουργίας του συμμετοχής άλλων φορέων στο μετοχικό του κεφάλαιο ή την με άλλο τρόπο χρηματοδότηση του από αυτούς» δεν είναι συμβατή με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με το οποίο «το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολο του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3864/2010, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι «νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών». Σε κάθε περίπτωση δε, θα πρέπει να προβλεφθούν τροποποιήσεις στο ν. 3864/2010 και να διευκρινιστεί ποιος θα είναι ο μέτοχος στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η παρ. 3 θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και όχι στη συμμετοχή «άλλων φορέων». (γ) Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 63Ε (α εδάφιο) καθιερώνεται πλάσμα δικαίου, σύμφωνα με το οποίο: «Η εσωτερική αξία των μετοχών του ορίζεται αρνητική, παύουν να υφίστανται τα εξ αυτών δικαιώματα και οι τίτλοι ακυρώνονται». Πρόκειται για διάταξη, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με το άρθρο 17 του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο να απαλειφθεί. Ως γενική παρατήρηση επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι δεν μπορούν να στερηθούν την κυριότητα των μετοχών τους ή να υποστούν οποιαδήποτε άλλη μείωση της αξίας τους, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του απαλλοτριωθέντος 1. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει δεχθεί ότι η καταβολή αποζημιώσεως, κατώτερης από την τρέχουσα εμπορική αξία του απαλλοτριωθέντος, είναι δυνατή μόνο ως προς τους υπηκόους του συμβαλλόμενου κράτους, που λαμβάνει το οικείο νομοθετικό μέτρο, και εφόσον ο περιορισμός της αποζημιώσεως επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος 2. Αντίθετα, για τους αλλοδαπούς επενδυτές εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας του δημοσίου διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο κάθε απαλλοτρίωση ή κρατικοποίηση περιουσιακού στοιχείου πρέπει να γίνεται έναντι καταβολής «αμέσου, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως» 3. 1 ΕΔΔΑ Lightgow v. United Kingdom (1986). 2 ΕΔΔΑ Lightgow v. United Kingdom (1986). 3 Για τα αντίστοιχα ζητήματα που προέκυψαν μετά την κρατικοποίηση ης αγγλικής τράπεζας Nothern Rock, βλ. Calamita, The British Bank Nationalizations: An International Law Perspective, ICQL 58, σ , Tomasic, The Rescue of Northern Rock: Nationalization in the Shadow of Insolvency, SSRN, electronic copy. 10

11 Το σχέδιου νόμου παραβλέπει την ισχυρή παρουσία ξένων θεσμικών επενδυτών στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, τη δραστηριοποίησή τους σε άλλες χώρες που δεν εμφανίζουν κρίσεις δημοσίου χρέους, και βέβαια αποθαρρύνει την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος με ιδιωτικά κεφάλαια ξένων επενδυτών. Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η αποτροπή συστημικού κινδύνου αποτελούν λόγο δημοσίου συμφέροντος, που με βεβαιότητα δικαιολογεί τη λήψη μέτρων εξυγίανσης σε βάρος αφερέγγυων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν εναρμονίζεται με τα παραπάνω κριτήρια η πρόβλεψη του άρθρου 63Η σχεδίου νόμου διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημιώσεως προς του υφιστάμενους μετόχους του ΠΙ, εφόσον ληφθούν μέτρα εξυγίανσης, όπως, π.χ.,η μεταβίβαση ενεργητικού σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα (Bridge Bank). Όπως αναφέρθηκε, το σχέδιο νόμου ορίζει ότι ο μέτοχος δύναται να προσφύγει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο θα προσδιορίσει το αναγκαίο ποσό αποζημιώσεως σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η επιδίκαση αποζημίωσης προβλέπεται, μόνον εφόσον το μέτρο εξυγίανσης έχει περιάγει το μέτοχο σε θέση χειρότερη από αυτή στην οποία θα βρισκόταν, εάν το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο άμεσα σε ειδική εκκαθάριση πριν την εφαρμογή του μέτρου εξυγίανσης. Η εκδοχή του σχεδίου νόμου δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα. Και αυτό διότι ο Νόμος επιτρέπει τη λήψη μέτρων εξυγίανσης όχι μόνο όταν υφίσταται επιβεβαιωμένη αφερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και όταν πιθανολογείται απλώς η ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων ή όταν τα μέτρα επιβάλλονται από την ανάγκη σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι νοητό να λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού της αποζημιώσεως η αξία που θα είχαν οι μετοχές, εάν το ΠΙ είχε εισέλθει ήδη σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη η πλασματική αξία του πιστωτικού ιδρύματος, ωσάν αυτό να είναι ήδη πτωχευμένο. Ένας τέτοιος τρόπος υπολογισμού με βεβαιότητα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εμπορική αξία της μετοχής και δεν πληροί την προϋπόθεση της «άμεσης, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως». Υπογραμμίζεται ότι ο κανόνας περί καταβολής άμεσης και πλήρους αποζημιώσεως περιλαμβάνεται σε πλήθος διμερών συμβάσεων, που έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα με τρίτα κράτη για την προστασία των διμερών επενδύσεων. Επομένως, διεκδικεί εφαρμογή και για τους αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή εταιρική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Οι ανωτέρω μέτοχοι εφόσον θιγεί η περιουσιακή τους κατάσταση από συγκεκριμένο μέτρο εξυγίανσης δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την προβληματική διαδικασία του άρθρου 63Η του σχεδίου νόμου, αξιώνοντας αποζημίωση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αντίθετα, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν απευθείας σε διεθνή διαιτητικά όργανα, όπως ιδίως το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο για την επίλυση επενδυτικών διαφορών (ICSID), αξιώνοντας πλήρη αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συνθήκες για την προστασία των διμερών επενδύσεων. (δ) Σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου (β εδάφιο): «στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 5». Η διάταξη αυτή δεν γίνεται κατανοητό πώς συνδέεται με την παρ. 1 του άρθρου 63Ε, κατά την οποία το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα συστήνεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν συνάδει δε με την ισχύουσα νομοθεσία για την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 11

12 (ε) Στην παρ. 6 πρέπει να καταργηθεί το ποσοτικό όριο για τις καταθέσεις και επενδυτικές υπηρεσίες ιδιωτών, ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση αυτών έναντι των λοιπών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος έναντι των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης. (στ) Η ενεργοποίηση της διάταξης της παρ. 7 (όπως και σε μικρότερη, πάντως, έκταση της παρ. 13 του άρθρου 63Δ), μπορεί να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο, καθώς οι καταθέτες των οποίων οι απαιτήσεις θα υπερβαίνουν τα ευρώ μπορεί να εκτιμήσουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το ζήτημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν το ύψος της προβλεπόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύψει τη διαφορά. 8. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63ΣΤ του ν. 3601/2007 για την πώληση μετοχών του «μεταβατικού» πιστωτικού ιδρύματος Στο εν λόγω άρθρο δεν προσδιορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο διενεργείται η πώληση του συνόλου των μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (εντός της διετίας/τριετίας ή νωρίτερα, αν αυτό είναι εφικτό;). 9. Άρθρο 4 Προσθήκη νέου άρθρου 63Ζ (και όχι Η) του ν. 3601/2007 για την αποζημίωση Κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί κατά ποίου θα στρέφεται δικαστικά ο μέτοχος ή πιστωτής του πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον θα καταβάλλεται η τυχόν επιδικαζόμενη αποζημίωση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 10. Άρθρο 7 Τροποποιήσεις του ν. 3746/2009 Σύμφωνα με την παρ. 2 του προτεινόμενου νέου άρθρου 13Α: «τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος των εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί των τηρούμενων σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα καταθέσεων, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους». Πέραν της παρατήρησής μας για το δυσανάλογα υψηλό ύψος της προβλεπόμενης εισφοράς (υπό Α. 4), επισημαίνονται τα εξής: (α) Κατά πρώτον, δεν προσδιορίζονται: ο τρόπος υπολογισμού της ανωτέρω εισφοράς, και τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίστηκε το ύψος της εισφοράς. (β) Δεύτερον, αντίθετα με την τάση που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στον ν. 3746/2009, η καταβαλλόμενη εισφορά ορίζεται ότι θα είναι ίδια για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης ανεξάρτητα από τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται με τη δραστηριότητά τους (principle-based approach). Επί της αρχής, εκτιμούμε ότι λαμβανομένων υπόψη των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, και των προβλεπόμενων διατάξεων για τη συμβολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η καθιέρωση Ταμείου Εξυγίανσης στο ΤΕΚΕ δεν είναι αναγκαία. 12

13 Προφανώς εκ παραδρομής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΙ. Νομοτεχνικές παρατηρήσεις στην παρ. 2 του άρθρου 63 γίνεται αναφορά σε στοιχείο στ). Η ορθή αναφορά είναι στο στοιχείο γ), στην παρ. 5 του άρθρου 63 γίνεται αναφορά στην κοινοποίηση της απόφασης για το διορισμό επιτρόπου στο ΤΕΚΕ, το οποίο με το σχέδιο νόμου μετεξελίσσεται σε ΤΕΚΕΕ και αναφέρεται ως τέτοιο στις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου, στην παρ. 2 του νέου άρθρου 63Α γίνεται αναφορά σε «κεφαλαιακές αγορές». Η ορθή αναφορά είναι στις «κεφαλαιαγορές», και στην παρ. 3 του νέου άρθρου 63Α οι λέξεις «κήρυξη της πτώχευσης» πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις «ειδική εκκαθάριση. Η ίδια παρατήρηση ισχύει όπου αλλού στο σχέδιο νόμου γίνεται λόγος για πτώχευση πιστωτικό ιδρύματος. 13

14 Β. Μέρος Δεύτερο: Κεφάλαιο Γ - Διακανονισμός και εκκαθάριση στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στα συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις Με τις διατάξεις των άρθρων του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2009/44/ΕΚ (αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και συμφωνίες παροχής χρηματοπιστωτικής ασφάλειας). Σε ότι αφορά την τροποποίηση του ν. 2789/2000 (άρθρο 42 του σχεδίου νόμου) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 98/26/ΕΚ για το αμετάκλητο του διακανονισμού οι βασικές παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες : (α) Εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ Β. 1518/ (ΦΕΚ Β 1153) σύμφωνα με την οποία "Τροποποιείται ο Καταλόγους των συστημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10 του ν. 2789/2000, όπως ισχύει, με την ακόλουθη προσθήκη: "Σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ, το οποίο διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ Α.Ε." και τελεί υπό την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. ε και το άρθρο 55 παρ.5 του καταστατικού της". Συνεπώς, οι διατάξεις του νόμου 2789/2000, όπως τροποποιούνται με το σχέδιο νόμου, εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως νομίσματος ή των νομισμάτων διενέργειας των πράξεων και στα συστήματα της ΔΙΑΣ. (β) Με την παρ. 2 του άρθρου 9 εξειδικεύεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με άλλη ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3601/2007 και ν. 3301/2004). Στην Οδηγία υπάρχει γενική αναφορά στη δυνατότητα ρευστοποίησης ασφάλειας προς ικανοποίηση δικαιωμάτων, χωρίς επιφύλαξη. Αντίθετα, ο έλληνας νομοθέτης παρέχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης ασφάλειας με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3301/2004 (και όχι 3004 όπως αναφέρει το νομοσχέδιο) και συγκεκριμένα το άρθρο 4. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αυτή η επιλογή απλοποιεί ακόμα περισσότερο τη διαδικασία ρευστοποίησης αφήνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στα μέρη να διαμορφώνουν τους σχετικούς κανόνες. (γ) Με το άρθρο 15 του ν. 2789/2000, όπως τροποποιείται από το σχέδιο νόμου, προβλέπονται συγκεκριμένα διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να επιβάλλουν η ΤτΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( και σε περίπτωση σοβαρής υποτροπής), και ο Υπουργός Οικονομικών ( ), μετά από εισήγηση της ΤτΕ. Η εν λόγω διάταξη είναι αμιγώς εθνική επιλογή και δεν προβλέπεται στην Οδηγία. Γ. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών ταμείων» Κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση της επισυναπτόμενης νομοθετικής ρύθμισης ως προς την εν λόγω θεματική (συνημμένο 1). 14

15 Συνημμένο 1: Α.Π.: 2224 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010 Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη Υφυπουργό Οικονομικών Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/1950 «Περί Καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων», όπως ισχύει Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή, μετά από συνεννόηση με τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ι. Παπαδάκη, σχετικά με την αναγκαιότητα τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/1950 «Περί Καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων», όπως ισχύει. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η απλούστευση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 1611/1950, όπως ισχύει, διαδικασίας για τη μεταφορά των πλεονασμάτων των τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των Δημοσίων Οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α.) στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων τους. Ειδικότερα, ο προβλεπόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις τρόπος υπολογισμού, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, των πλεονασμάτων της ταμειακής διαχείρισης, σε περίπτωση παράλειψης των Δημοσίων Οργανισμών να προβούν στο σχετικό υπολογισμό προκειμένου να μεταφέρουν τα ποσά αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σύνθετος και συνεπάγεται για τα πιστωτικά ιδρύματα σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές επιπτώσεις, διότι προϋποθέτει τη διαμόρφωση υποδομών για την παρακολούθηση των ανά δεκαπενθήμερο τακτικών δαπανών και εσόδων των πελατών τους Δημοσίων Οργανισμών (διαφοροποίηση των τακτικών από τις έκτακτες δαπάνες και έσοδα) και ενέχει νομικούς κινδύνους αναζήτησης ευθυνών εκ μέρους του δικαιούχου του λογαριασμού (Δημόσιου Οργανισμού) από το πιστωτικό ίδρυμα για πλημμελή διαχείριση ή πλημμελή εκτέλεση πάγιων εντολών του. Με την εισαγόμενη τροποποίηση: 1. Δε θίγεται η πολιτική βούληση για συνέχιση της υποχρέωσης των Δημοσίων Οργανισμών να τηρούν τα πλεονάζοντα διαθέσιμα κεφάλαιά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη υποχρέωσης κατά πρώτο λόγο των Δημοσίων Οργανισμών να υπολογίζουν τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των τακτικών δαπανών τους του επομένου μήνα και να απευθύνουν στα πιστωτικά ιδρύματα όπου τηρείται ο λογαριασμός ταμειακής τους διαχείρισης, στο τέλος του τρέχοντος μηνός, τις κατάλληλες 15

16 εντολές για τη μεταφορά του πλεονάσματος του εν λόγω λογαριασμού στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων τους. 3. Ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμελλητί στις ανωτέρω εντολές των Δημοσίων Οργανισμών, εφόσον τους δοθούν. 4. Ορίζεται ότι σε περίπτωση μη παροχής εκ μέρους του δικαιούχου Δημοσίου Οργανισμού των κατά τα άνω οδηγιών στο πιστωτικό ίδρυμα, εισάγεται από το νόμο τεκμήριο για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη των δαπανών του επόμενου μήνα και προβλέπεται υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί με δική του πρωτοβουλία στον υπολογισμό με βάση το ανωτέρω τεκμήριο και να μεταφέρει το πλεονάζον ποσό στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων του Δημοσίου Οργανισμού την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα. Ο υπολογισμός του ποσού τούτου με βάση το προαναφερόμενο τεκμήριο είναι απλός (διαθέσιμο υπόλοιπο λογαριασμού την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μείον εκροές το μήνα αναφοράς). 5. Καθιερώνεται με απ ευθείας νομοθετική πρόβλεψη η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενημερώνουν περιοδικά (ανά εξάμηνο) την Τράπεζα της Ελλάδος για τα υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούν επ' ονόματι των Δημοσίων Οργανισμών. Παρακαλώ θερμά για τις ενέργειές σας. Με τιμή, Χρήστος Γκόρτσος Συνημμένο: 1 (πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και συνοδευτική αυτής εισηγητική έκθεση) 16

17 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Άρθρο Η παρ. 3 του άρθρου 4 τον α,ν, 1611/1950 (ΦΕΚ Α' 204) που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 2999/1954 (ΦΕΚ Α' 211) αντικαθίσταται ως εξής: «3. α. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Φ.ΚΑ. (στη συνέχεια "Δημόσιοι Οργανισμοί"), σε συμμόρφωση προς την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν, 1611/1950 (ΦΕΚ Α' 304) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ Α' 83) υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια της ταμειακής τους διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούνται να δίνουν τις κατάλληλες εντολές στο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός ταμειακής τους διαχείρισης, το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, τα δε πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμελλητί στις εν λόγω εντολές των Δημοσίων Οργανισμών. β. Για τους σκοπούς εφαρμογής της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως πλεονάζοντα κεφάλαια της ταμειακής διαχείρισης του Δημοσίου Οργανισμού νοούνται τα υπόλοιπα του εν λόγω λογαριασμού που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των ποσών που είναι αναγκαία για την πληρωμή των τακτικών δαπανών του επομένου μήνα, λαμβανομένων υπ όψη των προβλεπόμενων εσόδων του. γ. Σε περίπτωση παράλειψης παροχής εκ μέρους του Δημοσίου Οργανισμού της κατά το στοιχείο β εντολής στο πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί τον οικείο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης, ως αναγκαίο ποσό για την πληρωμή των δαπανών του επομένου μήνα τεκμαίρεται το ποσό των εκροών του τρέχοντος μηνός. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα στη μεταφορά του, πέραν του ως άνω ποσού, υπολοίπου του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. δ. Τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης Δημόσιων Οργανισμών, υποχρεούνται να γνωστοποιούν, εντός των πρώτων δεκαπέντε εργάσιμων ημερών κάθε εξαμήνου, στην Τράπεζα της Ελλάδος το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου από αυτά λογαριασμού Δημόσιου Οργανισμού, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα. ε. Με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. στ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη νόμου που αντίκειται σε αυτόν.» 17

18 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις προκείμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η απλούστευση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 1611/1950, όπως ισχύει, διαδικασίας για τη μεταφορά των πλεονασμάτων των τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των Δημοσίων Οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α.) στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων τους. Ειδικότερα, ο προβλεπόμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις τρόπος υπολογισμού, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, των πλεονασμάτων της ταμειακής διαχείρισης, σε περίπτωση παράλειψης των Δημοσίων Οργανισμών να προβούν στο σχετικό υπολογισμό προκειμένου να μεταφέρουν τα ποσά αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι σύνθετος και μπορεί να συνεπάγεται για τα πιστωτικά ιδρύματα σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές επιπτώσεις, διότι προϋποθέτει τη διαμόρφωση υποδομών για την παρακολούθηση των ανά δεκαπενθήμερο τακτικών δαπανών και εσόδων των πελατών τους Δημοσίων Οργανισμών (διαφοροποίηση των τακτικών από τις έκτακτες δαπάνες και έσοδα) και ενέχει νομικούς κινδύνους [κίνδυνοι αναζήτησης ευθυνών εκ μέρους του δικαιούχου του λογαριασμού (Δημόσιου Οργανισμού) από το πιστωτικό ίδρυμα για πλημμελή διαχείριση ή πλημμελή εκτέλεση πάγιων εντολών του]. Με την εισαγόμενη τροποποίηση: 1) Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη υποχρέωσης κατά πρώτο λόγο των Δημοσίων Οργανισμών να υπολογίζουν τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των τακτικών δαπανών τους του επομένου μήνα (περίοδος η οποία με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 4 του α.ν. 1611/1950 προβλεπόταν δεκαπενθήμερη) και να απευθύνουν στο πιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείται ο λογαριασμός ταμειακής τους διαχείρισης, στο τέλος του τρέχοντος μηνός, τις κατάλληλες εντολές για τη μεταφορά του πλεονάσματος του λογαριασμού τούτου στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων τους, ορίζεται δε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να συμμορφώνονται αμελλητί στις κατά τα άνω εντολές των Δημοσίων Οργανισμών. 2) Σε περίπτωση μη παροχής εκ μέρους του δικαιούχου Δημοσίου Οργανισμού των κατά τα άνω οδηγιών στο πιστωτικό ίδρυμα, εισάγεται από το νόμο τεκμήριο για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού για την κάλυψη των δαπανών του επόμενου μήνα και προβλέπεται υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί με δική του πρωτοβουλία στον υπολογισμό με βάση το ανωτέρω τεκμήριο και να μεταφέρει το πλεονάζον ποσό στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό διαθεσίμων του Δημοσίου Οργανισμού την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Ο υπολογισμός του ποσού τούτου με βάση το προαναφερόμενο τεκμήριο είναι απλός, διότι συνίσταται στο σύνολο των εκροών του οικείου (λήγοντος) μήνα χωρίς να προβλέπεται διαφοροποίηση ανάλογα με τον σκοπό των επιμέρους εκροών και χωρίς να αφαιρούνται τα προβλεπόμενα έσοδα (εισροές). Κατ αυτό τον τρόπο απλοποιείται το έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ η προκύπτουσα απόκλιση μεταξύ του υπολογιζόμενου με βάση το ανωτέρω τεκμήριο ποσού και του πράγματι απαιτούμενου για την κάλυψη των τακτικών και μόνον δαπανών διατηρείται μόνον για ένα μήνα, αφού η κατά τα άνω διαφορά (οφειλόμενη στο ότι, σύμφωνα με τον κατά το ανωτέρω τεκμήριο υπολογισμό, συμπεριλαμβάνονται στο προς μεταφορά ποσό και οι έκτακτες δαπάνες, δεν αφαιρούνται δε τα προβλεπόμενα έσοδα) τελικά θα συμπεριληφθεί στο προς 18

19 μεταφορά πλεόνασμα του τέλους του επόμενου μήνα και θα μεταφερθεί τότε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι και με τις νέες ρυθμίσεις εξακολουθεί να είναι επιτρεπτή η εκ μέρους των Δημοσίων Οργανισμών παροχή στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του οικείου μήνα, εντολών μεταφοράς ποσών από το λογαριασμό διαθεσίμων τους στο λογαριασμό ταμειακής τους διαχείρισης προς το σκοπό αντιμετώπισης εκτάκτων δαπανών τους ή προς διόρθωση των τυχόν λανθασμένων, ως προς τον υπολογισμό των τακτικών δαπανών τους, εντολών που ήδη έχουν απευθύνει στα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, εξακολουθεί να υφίσταται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του α.ν. 1611/1950, όπως ισχύει, και των σε εκτέλεσή του κανονιστικών πράξεων, η υποχρέωση των Δημοσίων Οργανισμών: - να αναλαμβάνουν απ' ευθείας από το λογαριασμό διαθεσίμων τους και όχι μέσω του λογαριασμού ταμειακής τους διαχείρισης τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη διενέργεια των κατά νόμο επιτρεπομένων επενδύσεων τους και - να καταθέτουν απ' ευθείας στο λογαριασμό διαθεσίμων τους και όχι μέσω του λογαριασμού ταμειακής τους διαχείρισης το προϊόν ρευστοποίησης τυχόν επενδύσεών τους. 3) Καθιερώνεται με απ ευθείας νομοθετική πρόβλεψη η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να ενημερώνουν περιοδικά (ανά εξάμηνο) την Τράπεζα της Ελλάδος για τα υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούν επ' ονόματι των Δημοσίων Οργανισμών. 19

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, κατ άρθρο 27 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012»

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012)

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Θέμα: «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) το νόμο 3965/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων

Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Απαντήσεις σε 34+1 ερωτήσεις για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων Οδηγός: Η «Ν» κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο «οδικό χάρτη» για όσες επιχειρήσεις θελήσουν μετά την ψήφιση του ν/σχ να κάνουν χρήση του νέου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα