ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απιθ. Ππωη. : /1562 ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΑΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΩΝ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σασ. Γ/νζη : Υαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Γραθείο Γεληθού Δ/ληή Σειέθσλν: ΠΡΟ: ως ο ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Θέμα :«Πξνέγθξηζε ζηαδίσλ πινπνίεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ ΑΞΟΝΑ 1 (ΜΔΣΡΟ 125Β) θαη ΑΞΟΝΑ 2 (ΜΔΣΡΟ 226,ΓΡΑΔΙ 1, 2 θαη 3) απφ ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ηνπ Π.Α.Α ». σεη: 1) Η κε αξηζκ. 5585/ (ΦΔΚ 1492 Β) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία εθρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΔΤΓ ΠΑΑ) ζηηο Τπεξεζίεο: Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο, Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ, Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 2) Η κε αξηζκ. 4019/ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε αλσηέξσ ΚΤΑ. Με ηελ παξνχζα εγθχθιηφ καο ζαο παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ηνπ ΤΠΔΚΑ ζην δεχηεξν ζηάδην (πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) θαη ηξίην ζηάδην (πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Α.Π.Δ.), γηα ηελ πινπνίεζε δεκνζίσλ έξγσλ ησλ ΜΔΣΡΩΝ 226 (ΓΡΑΔΙ1, 2 θαη 3) θαη ΜΔΣΡΟΤ 125 Β, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ησλ Απνθάζεσλ Έληαμεο ησλ Πξάμεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο Οη Φνξείο εθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο (2) ζρεηηθήο ΚΤΑ, πξνβαίλνπλ ζηελ πξνέγθξηζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ έξγσλ /ππνέξγσλ ησλ εληαγκέλσλ ζην ΠΑΑ πξάμεσλ θαη παξέρνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηελ ΔΤΓ/ΔΤΔ ΠΑΑ θάζε θνξά πνπ απηά δεηνχληαη. Η πξνέγθξηζε απηή ζπληζηά νπζηαζηηθή πξνιεπηηθή παξέκβαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Σελίδα 1

2 λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ηεο νξζήο ρξεκαηνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 1.1 Φάκελορ ελέγσος πποέγκπιζηρ Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιινληαη ζηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. απφ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ έξγνπ θάθεινο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο: α. Γηα ηα έργα/σποέργα ζηα οποία δηθαηούτοη είλαη οη Δήκοη. 1. Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γήκνπ 2. Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..)απνδνρήο ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δεκνπξάηεζεο. 3. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο- έγθξηζεο ηεο δηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 4. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο. 5. Γεκνζηεχζεηο ζε εθεκεξίδεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο. 6. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (αξηζκφο Φ.Δ.Κ./ εκεξνκελία). 7. Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (φπνπ απαηηείηαη). 8. Απφθαζε Οξηζκνχ Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο ησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Ν. 4024/ Πξαθηηθφ δεκνπξάηεζεο. ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνζθνξψλ πίλαθαο παξαδεθηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. έιεγρνο νκαιφηεηαο. έληππα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (όιωλ ηωλ δηαγωληδοκέλωλ). 10. Αλαθνίλσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξαθηηθνχ (γηα ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ εληφο 5 εκεξψλ) θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο. 11. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξάηεζεο απφ ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 12. Έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 13. Έγγξαθν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή ην αξκφδην θαζ χιε Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (φπνπ απαηηείηαη). 14. Αλαθνίλσζε Πξαθηηθνχ θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο. 15. Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ επί ησλ ελζηάζεσλ. 16. Έγγξαθν ελεκέξσζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 17. ρέδην χκβαζεο (ζπκβαηφ κε ηελ πξνθήξπμε, ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θ.α.) β. Γηα ηα έργα/σποέργα ζηα οποία δηθαηούτοη είλαη οη Δαζηθές Υπερεζίες. 1. Γηαβηβαζηηθφ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο. 2. Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 3. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο. 4. Γεκνζηεχζεηο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Σελίδα 2

3 5. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (αξηζκφο Φ.Δ.Κ./ εκεξνκελία). 6. Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (φπνπ απαηηείηαη). 7. Απφθαζε πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κεηά απφ ηε δηαδηθαζία θιεξψζεσο ησλ κειψλ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 Ν. 4024/ Πξαθηηθφ δεκνπξάηεζεο. ζσγθεληρωηηθός πίλαθας δηθαηοιογεηηθώλ θαη προζθορώλ πίλαθας παραδεθηώλ οηθολοκηθώλ προζθορώλ θαηά ζεηρά κεηοδοζίας. έιεγτος οκαιόηεηας. έλησπα οηθολοκηθής προζθοράς (όιωλ ηωλ δηαγωληδοκέλωλ). 9. Αλαθνίλσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ (γηα ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ εληφο 5 εκεξψλ) θαη απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο. 10. Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ(εθφζνλ ππάξρνπλ ελζηάζεηο ). 11. Έγγξαθν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ην αξκφδην θαζ χιε Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (φπνπ απαηηείηαη). Απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Απφθαζε Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 12. Έγθξηζε πξαθηηθνχ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 13. Έγγξαθν ελεκέξσζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 14. ρέδην χκβαζεο (ζπκβαηφ κε ηελ πξνθήξπμε, ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θ.α.) ημανηικέρ ζημειώζειρ 1. Δίλαη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαζπζηεξήζεη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία λα απνζηέιινληαη ζηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ζπγρξφλσο κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (όποσ απαηηείηαη ζύκθωλα κε ηο προϋποιογηζκό ηοσ έργοσ ). Η πξνέγθξηζε φκσο ζα δίλεηαη αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαη απνζηαιεί ε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηνπο Φνξείο Δθαξκνγήο. 2. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη είηε πξσηφηππα, είηε επηθπξσκέλα αληίγξαθα, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σχπν. 3. Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ ηχπν, ζα πξέπεη λα θαίλεηαη εθηφο απφ ην απφζπαζκα, ν ηίηινο θαη ε εκεξνκελία ηνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο. 4. Γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 7 ηνπ λ. 3669/2008(ΦΔΚ Α/ 116 / ). 5. χκθσλα κε ηα άξζξα 225 θαη 226 ηνπ Ν. 3852/2010(ΦΔΚ 87/Α / ) νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ησλ ΟΣΑ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 6. Όζνλ αθνξά ηα έξγα πνπ δηθαηνχρνη είλαη νη Γήμοι ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/12, ΦΔΚ-85 Α/ ην νπνίν νξίδεη φηη: Σελίδα 3

4 «1. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αγαζψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, ρσξίο Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πνζνχ άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) εςπώ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά πξνιεπηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηψλ, πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηνπο, απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ηνπο.» θαη «2. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ, ρσξίο Φ.Π.Α., ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ, δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά, πξηλ ηε ζχλαςή ηνπο, έιεγρνο λνκηκφηεηαο απφ ην θαζ χιελ αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 7 ηνπ π.δ. 774/1980, φπσο ηζρχεη. Όζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έξγα πνπ δηθαηνχρνη είλαη νη δαζικέρ ςπηπεζίερ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3669/2008 πεξ. β, ε νπνία νξίδεη φηη ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ππφθεηληαη ζε πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, απφ θιηκάθηα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. 7. Ο δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ δεζκεχεηαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία (ΚΑΝ 1974/2006 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI) θαη ζπγθεθξηκέλα λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο γηα ηηο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο κε ηελ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο (ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΔΡΓΟΤ) φπσο εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ πνπ αθνινπζεί. 8. Καηά ηε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ζα εθαξκφδεηαη ε κε αξηζκ. Γ17γ/ 9 /154 /ΦΝ437/ εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε νπνία αλαθέξεη φηη νη Δπηηξνπέο ησλ δηαγσληζκψλ κε επζχλε ησλ Πξνέδξσλ ηνπο, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα επηθνηλσλνχλ εγγξάθσο κε ηηο Σξάπεδεο ή ην ΣΜΔΓΔ πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεηαη απφ ην αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γηθαηνχρν, έγθξηζεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, φηη ζπκπιεξσκαηηθά ή άιια ζηνηρεία απαηηεζνχλ. 10. ην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί κπνξείηε λα βξείηε ΥΔΓΙΟ ηεο χκβαζεο (γηα Γήκνπο θαη Γαζαξρείν) Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ν Γηθαηνχρνο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 κελφο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. θάθειν πνπ λα πεξηιακβάλεη: Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γηθαηνχρνπ. πκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλν (2 πξσηφηππα) Αθξηβέο αληίγξαθν εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. Σξνπνπνηεκέλν ηερληθφ δειηίν ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. Σελίδα 4

5 Δγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Έγγξαθν νξηζκνχ επηβιέπνληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 1.2 Γιαδικαζία εθαπμογήρ πποληπηικού ελέγσος νομιμόηηηαρ διαδικαζιών έγκπιζηρ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δπγαζιών (Α.Π.Δ.) Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ ην ελδεηθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Γηθαηνχρν πεξηιακβάλεη: 1. Γηαβηβαζηηθφ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 2. Αηηηνινγηθή έθζεζε. 3. Σν ζψκα (πίλαθαο) ηνπ Α.Π.Δ. (θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν θαη ζεσξεκέλν). 4. Αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ πηζηνπνηήζεθαλ 5. Αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΑΠΔ. 6. Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο Αθαλψλ Δξγαζηψλ (Π.Π.Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ειεγκέλεο επηκεηξήζεηο 7. Πίλαθαο Πξνζεζκηψλ. 8. Πίλαθεο ππνινγηζκνχ ησλ αλαζεσξήζεσλ (εθφζνλ ππνινγίδνληαη ζηνλ παξφληα ΑΠΔ) κε ηα αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 9. Δάλ ππάξρεη παξάηαζε εξγαζηψλ (Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο). ημανηικέρ ζημειώζειρ 1. Σν ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ εηο δηπινχλ θαη λα είλαη είηε πξσηφηππα, είηε επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλα. 2. Σηο Παράρηεκα ποσ αθοιοσζεί κπορείηε λα βρείηε ΣΧΕΔΙΟ ηοσ Πίλαθα Προζεζκηώλ. 3. χκθσλα κε ην Νφκν 3669/2008 Άξζξν 57 παξ. 4 απαηηείηαη πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ,γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έξγν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 4. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 λ.3669/ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απνζηέιιεηαη απφ ην αξκφδην Φνξέα Δθαξκνγήο ηεο Δ.Γ.Γ. ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γηθαηνχρν, έγθξηζεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο. Καηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γηθαηνχρν, φηη ζπκπιεξσκαηηθά ή άιια ζηνηρεία απαηηεζνχλ. Σέινο γηα ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ αλακέλνπκε νδεγίεο απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Ο Ειδικός Γραμμαηέας Δαζών Γεώργιος Αμοργιανιώηης Σελίδα 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Α. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ. 1. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αηηικήρ, Καηεράθε 56, Αζήλα 2. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Κπήηηρ Πι. Κνπληνπξηψηε, Σ.Κ Ηξάθιεην 3. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Μακεδονίαρ Θπάκηρ Καζ. Ρσζζίδε 11 - ΣΚ: ΣΘ: Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Ηπείπος-Γ. Μακεδονίαρ Β. Ηπείξνπ 20, Ισάλληλα 5. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Πελ/νήζος-Γ. Δλλάδαρ-Ιονιών Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 69-71, Σ.Κ , Πάηξα 6. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Αιγαίος Νηθήηα 6-8 (5νο φξνθνο), Πεηξαηάο 7. Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Θεζζαλίαρ-ηεπ. Δλλάδαρ σθξάηνπο 111, 41336, Λάξηζα (με ηην παπάκληζη να κοινοποιηθεί ζηα Γαζαπσεία και ζηιρ Γ/νζειρ Γαζών ηων Πεπιθεπειακών Δνοηήηων για ηην εθαπμογή ηηρ παπούζηρ). Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Γ/λζε Αηζζεηηθψλ Γαζψλ, Γξπκψλ θαη Θήξαο, Γ/λζε Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Γ/λζε Αλαδαζψζεσλ, Οξεηλήο Τδξνλνκίαο Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθψλ Πφξσλ (Οι ανωηέπω Γ/νζειρ ηηρ Δ.Γ.Γ. παπακαλούνηαι να κοινοποιήζοςν ηην παπούζα εγκύκλιο ζηοςρ δικαιούσοςρ ηος Ππογπάμμαηορ). Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ΠΑΑ Λεσθφξνο Αζελψλ 58-ΣΚ ΑΘΗΝΑ Σελίδα 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σελίδα 7

8 ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ.... ΔΡΓΟ: ΑΝΑΓΟΥΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ ΔΡΓΟΤ/ΤΠΟΔΡΓΟΤ (ζςνοδεύει ηον ΑΠΔ /.. λογαπιαζμό) 1 Ηκεξνκελία ζχκβαζεο: Ηκεξνκελία 2 πκβαηηθή πξνζεζκία: Ηκέξεο 3 Πέξαο πκβαηηθήο πξνζεζκίαο: Ηκεξνκελία 4 Παξαηάζεηο: α. Αξηζκφο Απφθαζεο Ηκέξεο β. Αξηζκφο Απφθαζεο. Ηκέξεο γ. Αξηζκφο Απφθαζεο.. Ηκέξεο δ. Αξηζκφο Απφθαζεο Ηκέξεο 5 χλνιν Παξαηάζεσλ θαη πκβαηηθήο πξνζεζκίαο: Ηκέξεο 6 Νέα ιήμε πξνζεζκίαο: Ηκεξνκελία 7 Λήμε εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ν ΑΠΔ/ 1ν ινγαξηαζκφ: Ηκεξνκελία 8 Βεβαίσζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ: Ηκεξνκελία 9 Υξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηέξξεπζε: Ηκέξεο 10 πκπέξαζκα: ΑΠΔ/ Λνγαξηαζκφο εκπξφζεζκνο θαηά Ηκέξεο 11 Ηκεξνκελία έγθξηζεο Σειηθήο επηκέηξεζεο: Ηκεξνκελία 12 Ηκεξνκελία Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο Ηκεξνκελία ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:.././ ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΔ ΔΛΔΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σελίδα 8

9 Οδηγίερ καηαζκεςήρ και ηοποθέηηζηρ διαθημιζηικών πλαιζίων Γιαζηάζειρ: Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη άλσ ηνπ 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη 3 κ. πιάηνο Υ 4 κ. χςνο. Δάλ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππνδνκήο είλαη κέρξη 1 εθ. ΔΤΡΩ, νη δηαζηάζεηο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ κπνξεί λα είλαη 1,50 πιάηνο Υ 2 κ. χςνο. ηήπιξη ηος διαθημιζηικού πλαιζίος: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο (γαιβαληδέ ιακαξίλα πςειήο αληνρήο) Θεμελίωζη: ε θαηάιιειν βάζνο ζην έδαθνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο (κέγεζνο δηαθεκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζχζηαζε εδάθνπο, θ.ι.π.) Γπαθικά: Απηνθφιιεηα βηλχιηα πςειήο αληνρήο Γπαμμαηοζειπά: Arial καχξε Τπόβαθπο (θφλην): ιεπθφ. Η ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην επθξηλέζηεξν δπλαηφ ζεκείν. Σν ηκήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο πηλαθίδαο. Σελίδα 9

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε :

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α Κσδηθφο MIS. Πξνυπνινγηζκφο πξϊμεο : ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. γηα ηελ πξάμε : - 1 - ---------------- ----------------- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΧΗΚΖ ΠΟΛΔΧ ΝΑΟΤΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΠΡΑΞΖ : Κσδ. ΠξΪμεο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 16/2014 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα