ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης.. 1 Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (1) Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 7352/ απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39/ (τ.ν.π.δ.δ.) και αφορά την μετάταξη του ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΕΝΤΕΛΗ, Εργάτη Καθαριότητας επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 297, στήλη 2η και στίχο 2ο εκ των κάτωθεν Από το λανθασμένο: «... κλάδου ΤΕ16...» στο ορθό: «... κλάδου ΥΕ16...». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 13/2006 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Τριγώνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 206, 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 και του άρθρου 8 παρ. 61 ν. 2307/1995, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από το Δήμο Τριγώνου του Ιωαννίδη Τριαντάφυλλου του Ιωάννη, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α, για λόγους συνταξιοδό τησης. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 536/ ). Με την υπ αριθμ. 103/2006 απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 1416/1984, 30 παρ. 3 π.δ. 37 α/87, 8 του ν. 2307/1995 και του άρθρου 12 παρ 3 του ν. 2503/1997 και ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες υπ αριθμ. 7993/ και 76030/ των Δημάρχων Τυχερού και Αλεξ/πο λης αντίστοιχα και την υπ αριθμ. 5/1/ σύμφωνη γνωμοδότηση του ΥΣΔΚΥ μετατάσσεται, ύστερα από αίτηση της, η Δετσαρίδου Αναστασία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α από το Δήμο Τυ χερού, στο Δήμο Αλεξ/πολης και σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. αυτού, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 673/ ). Με την υπ αριθμ. 7/2006 (αριθμ. πρωτ. 225/ ) απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν.1188/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2307/1995, τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, τον ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης και την υπ αριθμ. 1827/ απόφαση του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 222/ (τ. Παράρτημα), διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης ο Κατσίκιας Τρύφων του Αθανασίου στον κλάδο ΥΕ1 Κλη τήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων, με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 810/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ - Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 15/ (τεύχος Ν.Π.Δ.Δ ) που δημοσι εύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση γίνεται η διόρθωση: από το εσφαλμένο «γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του Τζεντέμη Αθανασίου του Ιω άννη» στο ορθό «απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την ο Τζεντέμης Αθανάσιος του Ιωάννη επειδή συμπλήρωσε 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του». (Από την Περιφέρεια Αν. Μακ. Θράκης)

2 352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 145/ απόφαση του Δημάρχου Φαιάκων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 1416/1984 και το άρθρο 57 του ν. 2218/1994, προσλαμ βάνεται ως Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου του Δήμου Φαιάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ο Πρίφτης Στέφανος Λυκούργος του Γεωργίου, πολεοδόμος χωροτάκτης μηχανικός. Ο ανωτέρω δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτι κή και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν θα έχει αποφασιστικές αρ μοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβου λές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα που μπορεί να ανα φέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση σκοπών του Δήμου ή κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο που θα αναφέρεται στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου και της προσπάθειας των οργάνων του Δήμου για την ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του. Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επι τροπή και θα παρέχει υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση ύστε ρα από γραπτή ή προφορική εντολή του Δημάρχου στην ιεραρχική εξάρτηση του οποίου υπόκειται απευθείας. Οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 12 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την υπο γραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την οποία και θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο. (Αριθμ. απόφ. Περ. Ιόνιων Νησιών 635/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 309/2005 απόφαση του Δημάρχου Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σε εκτέ λεση των υπ αριθμ και 17562/2005 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο νίκης, διορίζονται σε συνιστώμενες προσωρινές προσω ποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στην αντίστοιχη ειδικότητα οι κατωτέρω: 1. Γιαννακοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου ως Διοι κητικός Υπάλληλος Γραφείου. 2. Πειραζερίδου Αιμιλία του Κωνσταντίνου ως Διοικη τικός Υπάλληλος Γραφείου. 3. Αβραμίδου Βαρβάρα του Ιωάννη ως Εργάτρια Κα θαριότητας Εσωτερικών Χώρων. 4. Μουρατίδου Ευγενία του Ιπποκράτη ως Εργάτρια Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 6298/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ανακαλείται η δημοσίευση της 16395/05/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου που αφορά την πρόσληψη του Σταυρουλόπουλου Κων/νου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Κροκεών, στο ΦΕΚ 27/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ , διότι η όμοιά της έχει δημο σιευτεί στο ΦΕΚ 19/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 7/615/ απόφαση του Δημάρ χου Αταλάντης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 206, 209 και 220 (παρ. 1) του ν. 1188/1981, όπως ισχύει, και 114 (παρ. 1δ ) του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου του Δήμου Αταλάντης Κωστακόπουλου Θεόδωρου του Δημητρίου, Κατηγορία ΥΕ, Κλάδου ΥΕ16 Εργάτη, καθαριότητας, με βαθμό Γ και 8 Μ.Κ. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1935/ ). Με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθ μού Δήμου Σπερχειάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 18) του ν.2539/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες του άρθρου 9 (παρ. 12) ν. 2623/1998 και συμπληρώθηκαν με τις δι ατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 5) ν. 3013/2002 και 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, διορίζεται ως συμπεριλη φθείσα στο δημοσιευθέντα πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 226/ τεύχος παράρτημα), στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σπερχειάδας η Μπότσικα Ιου λία του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση κατηγο ρίας Υ.Ε. κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας, με βαθμό Ε. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1951/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γ. ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (3) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. οικ. 04/184/ απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά ξεις» διορίζεται η Χριστοπούλου Μαρία του Φωτίου ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ και 18 μισθολογικό κλιμάκιο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ 810/ ). Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 353 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8336/ απόφαση του Νο μάρχη Ιωαννίνων, διορίζεται σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ο κάτωθι διορι στέος σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1873/ απόφα ση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και βάσει της υπ αριθμ. 9/7Κ/2003 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 149/ τευχ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). 1. Κωλέτσης Ανδρέας του Αργυρίου Ελευθερίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με εισαγωγικό μι σθολογικό κλιμάκιο 18 και βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΣΔΔΑ 813/ ). Ο Νομάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 03/6849/ απόφαση Νο μάρχη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν. 2683/1999 και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομ. Δ/τος Καβάλας, μετα τάσσεται από τον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας Δακτυλογράφων Στενογράφων στον κλά δο Τ.Ε. Διοικητικού Λ/κού, σε κενή οργανική θέση με τον Α βαθμό που κατέχει, η Παπαδοπούλου Ηρωδιάς του Ελευθερίου. επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 901/ ). Ο Νομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. (4) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 153, 156 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας του ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩ ΑΝΝΗ προϊστάμενου τμήματος του ΕΒΕΠ με βαθμό Α του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού από επειδή στις συμπλήρωσε 35 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Ο ανωτέρω διατηρεί και μετά την λύση της υπαλλη λικής σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Επίσης, στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας του στο ΕΒΕΠ. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9040/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Λιούτα του Γεωργίου, από τη μόνιμη θέση Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ2 Κατηγορίας της Α βαθμίδας του Τμήματος Φυσι κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που υπηρετούσε, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2906/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/Μ Ε5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Αποφάσεις του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου καθώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλείου και το πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ σωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης συν. υπ αριθμ. 143/ , συστήνονται οι παρακάτω προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δεκαέξι (16) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ τέσσερις (4) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ πέντε (5) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ είκοσι επτά (27) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ δύο (2) θέσεις Β. Κατατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι, ύστε ρα από τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/ ΜΕ5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Απο φάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου κα θώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλεί ου σε προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής:

4 354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού Οικο νομικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Ακουμιανάκη Μαρία του Γεωργίου Codrington Caroline του Christopher Διαμαντάκη Γεωργία του Νικολάου Ζούνη Μελπομένη του Δημητρίου Κασσαπάκη Ειρήνη του Αλεξάνδρου Κεφαλογιάννη Δέσποινα του Στυλιανού Ιωάννη Κοπανάκη Βαρβάρα του Νικολάου Λουκαδάκη Μαρία του Αντωνίου Μανουσάκη Χαρίκλεια του Ηλία Νεμπαυλάκη Σοφία του Φωτίου Πρινιωτάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Σαρρή Αικατερίνη του Ορέστη Στιβανάκη Σταυρούλα του Αλκιβιάδη Τζανουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ Φοβάκης Γεώργιος του Νικολάου Χορευτάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 2. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού και στο 18ο Βασιλάκη Μαρία του Στυλιανού Γιωτοπούλου Ιωάννα του Βασιλείου Μουζουράκη Μαρία του Εμμανουήλ Παπαδάκη Γεωργία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Επιστήμη του Θεοδώρου Περάκι Ελένη του Ελευθερίου Χρήστου Στρατήγης Χαράλαμπος του Βασιλείου Χουρδάκη Γεωργία του Κωνσταντίνου 3. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Οικονομικού και στο 18ο Καλυβά Μαρία του Αθανασίου Καστελλάκη Μαρία του Αντωνίου Κορνιλάκη Αικατερίνη του Ματθαίου Ματαλλιωτάκη Μαρία του Μιχαήλ Ροκάκη Κυριακή του Ζαχαρία Σαδμάν Σόρε του Νάσερ Σαλούστρου Ελένη του Γεωργίου Φλουρή Σοφία του Γρηγορίου 4. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιολόγων και στο 18ο Ζερβού Μαρία του Ιωάννη Μανωλικάκη Μαρία του Παναγιώτη Ξηρουχάκης Σταύρος του Μιχαήλ ΠαΠαδάκη Χαρίκλεια του Αγγέλου Σκουλά Ειρήνη του Αριστείδη Στάθη Ιάσμη του Βρεττού 5. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Χημικών και στο 18ο Δημητρίου Σεβαστή του Κωνσταντίνου Κουβαράκης Γεώργιος του Νικολάου Μαστροδήμου Νίκη του Λουκά Τσιμπίνος Γεώργιος του Οδυσσέα 6. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Φυσικών και στο 18ο Θεοδωρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Κουνής Γεώργιος του Αθανασίου Προμπονάς Μιχαήλ του Αντωνίου 7. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Λαγαμτζής Ιωάννης του Γεωργίου Πετράκη Νίκη του Εμμανουήλ Ρέπου Αγγελική του Δημητρίου Τρουλλινού Μαρία του Ιωάννη Τσαγκαράκη Βασιλική του Δημητρίου 8. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Μηχανικών και στο 17ο Δουλγεράκης Γεώργιος του Χαραλάμπους Μυσιρλή Μαγδαληνή του Αντωνίου 9. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Λαρεντζάκη Ελευθερία του Εμμανουήλ Μαριού Γαρυφαλιά του Αντωνίου Μηναδάκη Χρυσούλα του Μιχαήλ Τουρλουκάκη Χρυσή του Χαραλάμπους Τσαγκαράκης Ιωάννης του Γεωργίου Σεβαστάκη Πελαγία του Ιωάννη 10. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Γεωπόνων και στο 18ο Παπαδημητράκης Εμμανουήλ του Δημητρίου Τρικάλη Ασημίνα του Δημητρίου 11. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Πληροφορικής και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Νταναλάκη Γαλάτεια του Ελευθερίου Τρανταλίδης Χρήστος του Ιωάννη 12. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λο γιστικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Αρχοντάκη Ξημέρη Μαρίνα Μάρτς του Κωνστα ντίνου Βλατάκη Ιωάννα του Γεωργίου Βλαχάκη Ειρήνη του Αντωνίου Βλαχάκη Ειρήνη του Νικολάου Εμμανουήλ Γραφανάκη Φωτούλα του Γεωργίου Δαμιανάκη Άννα του Σπυρίδωνα Διονυσιάδης Ιωάννης του Ανδρέα Δουκουμετζίδη Ευγενία του Μιχαήλ Καφάτου Ελένη του Αντωνίου Κελαϊδή Χρυσούλα του Ελευθερίου Κοκολάκη Ειρήνη του Γεωργίου Κοντού Δήμητρα του Γεωργίου Κορναράκη Σοφία του Γεωργίου Κουμουλά Αργυρώ του Φωτίου Λιαδάκη Ιωάννα του Γεωργίου Μακράκη Ειρήνη Ανδρομάχη του Δημητρίου Μπερβανάκη Ευφροσύνη του Νικολάου Πανάγου Μαρία του Παναγιώτη Πανταρτζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου Παντελάκη Νίκη του Ιωάννη Πάρταλη Μαρία του Αγγέλου Ρογδάκη Ειρήνη του Ιωάννη Σκουλά Μαρία του Στεφάνου Σπυριδάκη Αθηνά του Ιωάννη Τζανάκη Αντωνία του Γεωργίου Τσατσάκη Ελισάβετ του Αριστείδη Τσιχλή Άννα του Μιχαήλ 13. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Προσωπικού Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σεται ο: Ζουράρης Εμμανουήλ του Σταύρου. 14. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Ζουρίδης Αριστείδης του Τρύφωνα Τζορμπατζάκη Ελένη του Ιωάννη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Εργα στηρίων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Κατζιλάκη Ελευθερία του Γεωργίου Μακριδάκη Ειρήνη του Μιχαήλ Τζανή Ελένη του Κωνσταντίνου 16. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Νοσηλευτών και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο: Γαβαλάκης Όθωνας του Σπυρίδωνα 17. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Φυλάκων και στο 18ο Κονιδάκης Γεώργιος του Ανδρέα Ψυχογιουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 18. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Μυλωνά Βασιλική του Δημητρίου Τζεκάκη Ελένη του Μιχαήλ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1996/ ). Mε την υπ αριθμ. 9587/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, αποφασίζεται: Α. Η σύσταση των παρακάτω προσωρινών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Xρόνου, κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών μια (1) θέση Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού μια (1) θέση Β. Κατατάσσονται τους παρακάτω υπαλλήλους, ύστε ρα απά την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, οι προσωρινές θέσεις με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής: Στην Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών και στο 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται η Αποστολάκη Μα ρία του Κωνσταντίνου. Στην Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18 Εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο Πολιτάκης Αντώνιος του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1998/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5377/ πράξη του Προέδρου του T.E.I. Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μονιμοποιείται ο ΛΑΜΨΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟ ΧΑΡΗ μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο λογίες Internet με Έμφαση σε Περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» του Τμήματος Πλη ροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του T.E.I. Λαμίας, καλύπτοντας κενή οργανική θέση ΕΠ, γιατί συμπλήρωσε ευδόκιμα τη δοκιμαστική θητεία των τριών (3) ετών. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Με το υπ αριθμ. 216/95/ έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας ο Εφημέριος Μιχαήλ Ρουσάκης του Ηρακλέους, απόφοιτος του Εκκλησιαστι κού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφημέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Ταξιαρχών Μαγαρικαρίου, από Με το υπ αριθμ. 1352/1116/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εμμα νουήλ Τσατσάκης του Αλεξάνδρου, απόφοιτος του Εκ κλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται διάκονος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Καπαριανών, από Με το υπ αριθμ. 1350/1114/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Νε κτάριος Σαριδάκης του Αντωνίου, μετατίθεται στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Βασιλείου Ρουφά, από Με το υπ αριθμ. 1351/1115/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέρι ος Νικόλαος Καλαϊτζάκης του Χαρίτωνος, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφη μέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Πλουτής, από Με το υπ αριθμ. 258/108/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Δη μήτριος Παπαδομανωλάκης του Εμμανουήλ, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται εφημέ ριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτή ρος Πλώρας, από Ο Μητροπολίτης Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ Δια της υπ αριθμ. 4/2006 πράξεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, το άρθρο 6, παραγρ. 10, του ν.3235/2004 (ΦΕΚ 138/Α/ ) και την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/245/15824/ απόφαση του Υπουργικού Συμ βουλίου, διορίζεται η Γεωργία Ξεναρίου του Αντωνί ου, δόκιμος Υπάλληλος εις την κενή θέση Κλάδου Υ.Ε. Ευπρεπιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, επί διετή δοκιμαστική υπη ρεσία, ως κεκτημένη τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο Μητροπολίτης Ο Σύρου ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/2006 πραξιν του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας διορί ζεται ο διάκονος Πέτρος Μιχαλάς εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ηγουμενίτσης από καταταγείς εις τον κλάδον ΥΕ και εις το 18ον Μ.Κ. Ο Μητροπολίτης κ.α.α. Ο Αρχιμανδρίτης ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

6 356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Ρ00/267/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του IΟΡΔΑΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΤΣΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του KΛΕΙΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ (Ν.ΝΑΞΟΣ) ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Με την υπ αριθμ. Ρ00/86/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τρο ποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑNNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (Ν.ΜΗΛΟΣ) ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (Ν.ΛΗΜΝΟΣ) ΤΟΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του IΩANNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΖΕΚΗ MΑPIA του ΑΓΓΕΛΟΥ Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - Με την υπ αριθμ. Ρ07/5/ απόφαση του Υπο διοικητή του ΙΚΑ αποφασίζεται η μετάταξη της υπαλ λήλου ΝΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ AM από τον κλάδο ΔΕ ΒΙΒΕ στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 2683/1999, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής και την τοποθέτηση της στο Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας (3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας). Ο Υποδιοικητής ΔΗΜ. ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. Φ11/20469/ απόφαση του Δι ευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Ιδρύματος της Τσεκούρα Λιανά Ιωάννας του Δημητρίου υγειον. υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ Νοση λευτικής Μαιευτικής από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 97/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 149 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α/ ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. P14/5/ πράξη της Προϊσταμέ νης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. διαπιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΑΛΠΙΓΚΤΟΥ ΜΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΘΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμ φωνα με το άρθρο 149 παρ.5 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. P14/6/ πράξη της Προϊστα μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπι κού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. δι απιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝ ΝΙΔΟΥ ΓΟΥΛΑ ΤΑΝΙΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ που υπηρε τούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 5 του ν. 2683/1999. Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 569/2/632/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, γίνεται αποδεκτή η υπ αριθμ. 5983/ αίτηση παραίτησης της ωρο μίσθιας καθαρίστριας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Αυδίκου Χρυσάνθης και από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 410/1988. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΑΚΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 357 Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 1969/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Δράμας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη, τακτι κής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κ. Νευροκοπίου του Γ.Ν. Δράμας, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιών με Α βαθμό και 1 Μ.Κ. από ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν.2683/1999. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται: Στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, σε κενή οργανική θέση, στον εισαγω γικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο η κατωτέρω υπάλληλος: (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός) Παπαναγνώστου Βασιλική του Γεωργίου ΤΕ Φυσικο θεραπείας με βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Κ.Α / ) Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 6/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999, διαγράφεται από τη δύναμη του προ σωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατηγορίας κλάδου ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από μετά την υποβολή της υπ αριθμ. 2873/ δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 7/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1 περ. δ) και 109 παρ. 2 περ. στ) του ν. 2683/1999 ύστερα από την υπ αριθμ. 8/16/ γνωμοδότηση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου, διαγράφεται από τη δύναμη του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο κομείου Λάρισας ο ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ από ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ A Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5057/ απόφαση του Δι οικητή της Α Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετα τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκο μείου Κέντρου Υγείας Γουμένισσας, Νάστη Τασούλα, κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, σε κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και με το βαθμό που κατέχει. Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ Β Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Με την υπ αριθμ. 3607/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανι κολάου» που εκδόθηκε ύστερα από τις διατάξεις του ν. 3345/2005 και την υπ αριθμ. 8η/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσεται από , ο μόνιμος υπάλληλος Βασιλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κατη γορίας και κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Εργοδηγών, σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΤΕ του προσωρι νού κλάδου Εργοδηγών, με βαθμό Α με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 29 ημέρες και κατατάσσεται στο 8 Μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 101/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 418/ και 836/ αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου μας Αρσόγλου Γεωργίου, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλάδο ΤΕ Τεχνι κών Μηχανοτεχνιτών και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. Με την υπ αριθμ. 99/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 133/ και 559/ αιτήσεις παραίτησης της υπαλλήλου μας Αστροπεκάκη Φραγκιαδάκη Λένα, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλά δο ΠΕ Δ/κού Λογ/κού και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μετά την υπ αριθμ. 1 Πρακτικό 9/ απόφα ση Δ/κού Σ/λίου του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδι ών και Νέων Κρήτης, που λήφθηκε βάσει των δ/ξεων

8 358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) του ν. 2683/1999 άρθρο 39 και 40 αυτού και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμ. 6 Πρακτ. 1ο της του Υπηρεσιακού Σ/λίου Μονάδων Κοινων. Φροντίδας ΔΥΠΕ Κρήτης, μονιμοποιείται ο υπάλληλος του Κέντρου Αθανάσιος Μπόνιας στην κατηγ. ΥΕ κλάδου Βοηθ. Μα γείρου Τραπεζοκόμων, από που συμπλήρωσε διετή επιτυχή δοκιμαστική υπηρεσία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ θετική γνωμοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται ο Κωνσταντίνος Τσιμπούρης, μόνιμος υπάλληλος κατηγο ρίας ΥΕ, κλάδου Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κα τηγορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1, του ν.3209/2003 (ΦΕΚ 304/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 746/ ) Με την υπ αριθμ. 169/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 13/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Μαρία Παπακωνσταντινοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΥΕ, κλάδου Εργατών του Γενικού Νοσοκομείου Κο ρίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοίκησης Νοσοκομείων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 512/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Γεωρ γία Λάμπρου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 756/ ) Με την υπ αριθμ. 1212/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 5/ θετική γνωμοδό τηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νοσοκομείων Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται η Καλ λιρρόη Παναγιωτοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, στο ίδιο Νοσοκομείο, με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 73 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. 1209/ απόφαση του Διοικη τή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνω μοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων Νοσοκομείων του Νομού Αργολίδας καθώς και την υπ αριθμ. 7/ όμοια του Κοινού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Λακωνίας, μετατάσσεται η Αδαμαντία Αρώνη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών του Γενικού Νο σοκομείου Αργούς, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση ίδιας κατηγορίας και κλάδου, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μολάων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2683/1999 και του ν.3329/2005. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυ τοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Κ.Υ. Ξυλοκάστρου Γ.Ν. Κορίνθου Σπηλιοπούλου Βε λωνά Γεωργίας του Κων/νου που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό Α από που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω παραί τησης για συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.2683/1999. ΙΩΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16-06-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 13883 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 Στο Γεράνι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1560 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί ας (Ε.Σ.Δ.Υ.).... 1 Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΔΑ:ΩΙΥΙ465ΦΥΟ-1Ψ5. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο : 2132161222 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 792 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων των κατηγορι ών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) 15121927 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ & ΘΡΑΚΗΣ 15121928 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου

Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο :22810-82443 Πληροφορίες :K. Kοντζιλέλου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Η Τοπική Υπηρεσία Ερμούπολης Σύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος 20-06-2008 Αρ.Πρωτ. 3816 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TΟΠ. ΥΠ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση :Kιμώλου 5 Ταχ.Κώδικας :84100 Tηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19/2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. αποφ.: 19/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 1 / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-1-2014 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Γ. Παππά Ταχ. Διεύθυνση: Μυτιλήνη, 27.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7257. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7257. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7257 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /30-9-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1009/2013 ΘΕΜΑ 20 ο Αποστολή εισήγησης για έγκριση τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14 ο : Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε. Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016

ΘΕΜΑ 14 ο : Επιλογή υποτρόφων κληροδοτήματος Ν. ή Ε. Μικρουλάκη για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet.

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα, 17-2-2012 Αρ. Πρωτ.14247/2594 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα