ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης.. 1 Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (1) Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 7352/ απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39/ (τ.ν.π.δ.δ.) και αφορά την μετάταξη του ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΕΝΤΕΛΗ, Εργάτη Καθαριότητας επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 297, στήλη 2η και στίχο 2ο εκ των κάτωθεν Από το λανθασμένο: «... κλάδου ΤΕ16...» στο ορθό: «... κλάδου ΥΕ16...». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 13/2006 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Τριγώνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 206, 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 και του άρθρου 8 παρ. 61 ν. 2307/1995, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από το Δήμο Τριγώνου του Ιωαννίδη Τριαντάφυλλου του Ιωάννη, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α, για λόγους συνταξιοδό τησης. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 536/ ). Με την υπ αριθμ. 103/2006 απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 1416/1984, 30 παρ. 3 π.δ. 37 α/87, 8 του ν. 2307/1995 και του άρθρου 12 παρ 3 του ν. 2503/1997 και ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες υπ αριθμ. 7993/ και 76030/ των Δημάρχων Τυχερού και Αλεξ/πο λης αντίστοιχα και την υπ αριθμ. 5/1/ σύμφωνη γνωμοδότηση του ΥΣΔΚΥ μετατάσσεται, ύστερα από αίτηση της, η Δετσαρίδου Αναστασία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α από το Δήμο Τυ χερού, στο Δήμο Αλεξ/πολης και σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. αυτού, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 673/ ). Με την υπ αριθμ. 7/2006 (αριθμ. πρωτ. 225/ ) απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν.1188/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2307/1995, τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, τον ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης και την υπ αριθμ. 1827/ απόφαση του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 222/ (τ. Παράρτημα), διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης ο Κατσίκιας Τρύφων του Αθανασίου στον κλάδο ΥΕ1 Κλη τήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων, με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 810/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ - Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 15/ (τεύχος Ν.Π.Δ.Δ ) που δημοσι εύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση γίνεται η διόρθωση: από το εσφαλμένο «γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του Τζεντέμη Αθανασίου του Ιω άννη» στο ορθό «απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την ο Τζεντέμης Αθανάσιος του Ιωάννη επειδή συμπλήρωσε 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του». (Από την Περιφέρεια Αν. Μακ. Θράκης)

2 352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 145/ απόφαση του Δημάρχου Φαιάκων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 1416/1984 και το άρθρο 57 του ν. 2218/1994, προσλαμ βάνεται ως Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου του Δήμου Φαιάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ο Πρίφτης Στέφανος Λυκούργος του Γεωργίου, πολεοδόμος χωροτάκτης μηχανικός. Ο ανωτέρω δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτι κή και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν θα έχει αποφασιστικές αρ μοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβου λές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα που μπορεί να ανα φέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση σκοπών του Δήμου ή κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο που θα αναφέρεται στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου και της προσπάθειας των οργάνων του Δήμου για την ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του. Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επι τροπή και θα παρέχει υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση ύστε ρα από γραπτή ή προφορική εντολή του Δημάρχου στην ιεραρχική εξάρτηση του οποίου υπόκειται απευθείας. Οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 12 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την υπο γραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την οποία και θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο. (Αριθμ. απόφ. Περ. Ιόνιων Νησιών 635/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 309/2005 απόφαση του Δημάρχου Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σε εκτέ λεση των υπ αριθμ και 17562/2005 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο νίκης, διορίζονται σε συνιστώμενες προσωρινές προσω ποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στην αντίστοιχη ειδικότητα οι κατωτέρω: 1. Γιαννακοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου ως Διοι κητικός Υπάλληλος Γραφείου. 2. Πειραζερίδου Αιμιλία του Κωνσταντίνου ως Διοικη τικός Υπάλληλος Γραφείου. 3. Αβραμίδου Βαρβάρα του Ιωάννη ως Εργάτρια Κα θαριότητας Εσωτερικών Χώρων. 4. Μουρατίδου Ευγενία του Ιπποκράτη ως Εργάτρια Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 6298/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ανακαλείται η δημοσίευση της 16395/05/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου που αφορά την πρόσληψη του Σταυρουλόπουλου Κων/νου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Κροκεών, στο ΦΕΚ 27/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ , διότι η όμοιά της έχει δημο σιευτεί στο ΦΕΚ 19/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 7/615/ απόφαση του Δημάρ χου Αταλάντης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 206, 209 και 220 (παρ. 1) του ν. 1188/1981, όπως ισχύει, και 114 (παρ. 1δ ) του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου του Δήμου Αταλάντης Κωστακόπουλου Θεόδωρου του Δημητρίου, Κατηγορία ΥΕ, Κλάδου ΥΕ16 Εργάτη, καθαριότητας, με βαθμό Γ και 8 Μ.Κ. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1935/ ). Με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθ μού Δήμου Σπερχειάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 18) του ν.2539/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες του άρθρου 9 (παρ. 12) ν. 2623/1998 και συμπληρώθηκαν με τις δι ατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 5) ν. 3013/2002 και 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, διορίζεται ως συμπεριλη φθείσα στο δημοσιευθέντα πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 226/ τεύχος παράρτημα), στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σπερχειάδας η Μπότσικα Ιου λία του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση κατηγο ρίας Υ.Ε. κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας, με βαθμό Ε. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1951/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γ. ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (3) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. οικ. 04/184/ απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά ξεις» διορίζεται η Χριστοπούλου Μαρία του Φωτίου ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ και 18 μισθολογικό κλιμάκιο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ 810/ ). Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 353 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8336/ απόφαση του Νο μάρχη Ιωαννίνων, διορίζεται σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ο κάτωθι διορι στέος σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1873/ απόφα ση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και βάσει της υπ αριθμ. 9/7Κ/2003 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 149/ τευχ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). 1. Κωλέτσης Ανδρέας του Αργυρίου Ελευθερίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με εισαγωγικό μι σθολογικό κλιμάκιο 18 και βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΣΔΔΑ 813/ ). Ο Νομάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 03/6849/ απόφαση Νο μάρχη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν. 2683/1999 και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομ. Δ/τος Καβάλας, μετα τάσσεται από τον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας Δακτυλογράφων Στενογράφων στον κλά δο Τ.Ε. Διοικητικού Λ/κού, σε κενή οργανική θέση με τον Α βαθμό που κατέχει, η Παπαδοπούλου Ηρωδιάς του Ελευθερίου. επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 901/ ). Ο Νομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. (4) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 153, 156 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας του ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩ ΑΝΝΗ προϊστάμενου τμήματος του ΕΒΕΠ με βαθμό Α του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού από επειδή στις συμπλήρωσε 35 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Ο ανωτέρω διατηρεί και μετά την λύση της υπαλλη λικής σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Επίσης, στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας του στο ΕΒΕΠ. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9040/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Λιούτα του Γεωργίου, από τη μόνιμη θέση Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ2 Κατηγορίας της Α βαθμίδας του Τμήματος Φυσι κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που υπηρετούσε, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2906/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/Μ Ε5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Αποφάσεις του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου καθώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλείου και το πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ σωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης συν. υπ αριθμ. 143/ , συστήνονται οι παρακάτω προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δεκαέξι (16) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ τέσσερις (4) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ πέντε (5) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ είκοσι επτά (27) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ δύο (2) θέσεις Β. Κατατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι, ύστε ρα από τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/ ΜΕ5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Απο φάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου κα θώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλεί ου σε προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής:

4 354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού Οικο νομικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Ακουμιανάκη Μαρία του Γεωργίου Codrington Caroline του Christopher Διαμαντάκη Γεωργία του Νικολάου Ζούνη Μελπομένη του Δημητρίου Κασσαπάκη Ειρήνη του Αλεξάνδρου Κεφαλογιάννη Δέσποινα του Στυλιανού Ιωάννη Κοπανάκη Βαρβάρα του Νικολάου Λουκαδάκη Μαρία του Αντωνίου Μανουσάκη Χαρίκλεια του Ηλία Νεμπαυλάκη Σοφία του Φωτίου Πρινιωτάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Σαρρή Αικατερίνη του Ορέστη Στιβανάκη Σταυρούλα του Αλκιβιάδη Τζανουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ Φοβάκης Γεώργιος του Νικολάου Χορευτάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 2. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού και στο 18ο Βασιλάκη Μαρία του Στυλιανού Γιωτοπούλου Ιωάννα του Βασιλείου Μουζουράκη Μαρία του Εμμανουήλ Παπαδάκη Γεωργία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Επιστήμη του Θεοδώρου Περάκι Ελένη του Ελευθερίου Χρήστου Στρατήγης Χαράλαμπος του Βασιλείου Χουρδάκη Γεωργία του Κωνσταντίνου 3. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Οικονομικού και στο 18ο Καλυβά Μαρία του Αθανασίου Καστελλάκη Μαρία του Αντωνίου Κορνιλάκη Αικατερίνη του Ματθαίου Ματαλλιωτάκη Μαρία του Μιχαήλ Ροκάκη Κυριακή του Ζαχαρία Σαδμάν Σόρε του Νάσερ Σαλούστρου Ελένη του Γεωργίου Φλουρή Σοφία του Γρηγορίου 4. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιολόγων και στο 18ο Ζερβού Μαρία του Ιωάννη Μανωλικάκη Μαρία του Παναγιώτη Ξηρουχάκης Σταύρος του Μιχαήλ ΠαΠαδάκη Χαρίκλεια του Αγγέλου Σκουλά Ειρήνη του Αριστείδη Στάθη Ιάσμη του Βρεττού 5. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Χημικών και στο 18ο Δημητρίου Σεβαστή του Κωνσταντίνου Κουβαράκης Γεώργιος του Νικολάου Μαστροδήμου Νίκη του Λουκά Τσιμπίνος Γεώργιος του Οδυσσέα 6. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Φυσικών και στο 18ο Θεοδωρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Κουνής Γεώργιος του Αθανασίου Προμπονάς Μιχαήλ του Αντωνίου 7. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Λαγαμτζής Ιωάννης του Γεωργίου Πετράκη Νίκη του Εμμανουήλ Ρέπου Αγγελική του Δημητρίου Τρουλλινού Μαρία του Ιωάννη Τσαγκαράκη Βασιλική του Δημητρίου 8. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Μηχανικών και στο 17ο Δουλγεράκης Γεώργιος του Χαραλάμπους Μυσιρλή Μαγδαληνή του Αντωνίου 9. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Λαρεντζάκη Ελευθερία του Εμμανουήλ Μαριού Γαρυφαλιά του Αντωνίου Μηναδάκη Χρυσούλα του Μιχαήλ Τουρλουκάκη Χρυσή του Χαραλάμπους Τσαγκαράκης Ιωάννης του Γεωργίου Σεβαστάκη Πελαγία του Ιωάννη 10. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Γεωπόνων και στο 18ο Παπαδημητράκης Εμμανουήλ του Δημητρίου Τρικάλη Ασημίνα του Δημητρίου 11. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Πληροφορικής και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Νταναλάκη Γαλάτεια του Ελευθερίου Τρανταλίδης Χρήστος του Ιωάννη 12. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λο γιστικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Αρχοντάκη Ξημέρη Μαρίνα Μάρτς του Κωνστα ντίνου Βλατάκη Ιωάννα του Γεωργίου Βλαχάκη Ειρήνη του Αντωνίου Βλαχάκη Ειρήνη του Νικολάου Εμμανουήλ Γραφανάκη Φωτούλα του Γεωργίου Δαμιανάκη Άννα του Σπυρίδωνα Διονυσιάδης Ιωάννης του Ανδρέα Δουκουμετζίδη Ευγενία του Μιχαήλ Καφάτου Ελένη του Αντωνίου Κελαϊδή Χρυσούλα του Ελευθερίου Κοκολάκη Ειρήνη του Γεωργίου Κοντού Δήμητρα του Γεωργίου Κορναράκη Σοφία του Γεωργίου Κουμουλά Αργυρώ του Φωτίου Λιαδάκη Ιωάννα του Γεωργίου Μακράκη Ειρήνη Ανδρομάχη του Δημητρίου Μπερβανάκη Ευφροσύνη του Νικολάου Πανάγου Μαρία του Παναγιώτη Πανταρτζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου Παντελάκη Νίκη του Ιωάννη Πάρταλη Μαρία του Αγγέλου Ρογδάκη Ειρήνη του Ιωάννη Σκουλά Μαρία του Στεφάνου Σπυριδάκη Αθηνά του Ιωάννη Τζανάκη Αντωνία του Γεωργίου Τσατσάκη Ελισάβετ του Αριστείδη Τσιχλή Άννα του Μιχαήλ 13. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Προσωπικού Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σεται ο: Ζουράρης Εμμανουήλ του Σταύρου. 14. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Ζουρίδης Αριστείδης του Τρύφωνα Τζορμπατζάκη Ελένη του Ιωάννη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Εργα στηρίων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Κατζιλάκη Ελευθερία του Γεωργίου Μακριδάκη Ειρήνη του Μιχαήλ Τζανή Ελένη του Κωνσταντίνου 16. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Νοσηλευτών και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο: Γαβαλάκης Όθωνας του Σπυρίδωνα 17. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Φυλάκων και στο 18ο Κονιδάκης Γεώργιος του Ανδρέα Ψυχογιουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 18. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Μυλωνά Βασιλική του Δημητρίου Τζεκάκη Ελένη του Μιχαήλ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1996/ ). Mε την υπ αριθμ. 9587/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, αποφασίζεται: Α. Η σύσταση των παρακάτω προσωρινών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Xρόνου, κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών μια (1) θέση Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού μια (1) θέση Β. Κατατάσσονται τους παρακάτω υπαλλήλους, ύστε ρα απά την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, οι προσωρινές θέσεις με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής: Στην Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών και στο 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται η Αποστολάκη Μα ρία του Κωνσταντίνου. Στην Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18 Εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο Πολιτάκης Αντώνιος του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1998/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5377/ πράξη του Προέδρου του T.E.I. Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μονιμοποιείται ο ΛΑΜΨΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟ ΧΑΡΗ μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο λογίες Internet με Έμφαση σε Περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» του Τμήματος Πλη ροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του T.E.I. Λαμίας, καλύπτοντας κενή οργανική θέση ΕΠ, γιατί συμπλήρωσε ευδόκιμα τη δοκιμαστική θητεία των τριών (3) ετών. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Με το υπ αριθμ. 216/95/ έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας ο Εφημέριος Μιχαήλ Ρουσάκης του Ηρακλέους, απόφοιτος του Εκκλησιαστι κού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφημέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Ταξιαρχών Μαγαρικαρίου, από Με το υπ αριθμ. 1352/1116/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εμμα νουήλ Τσατσάκης του Αλεξάνδρου, απόφοιτος του Εκ κλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται διάκονος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Καπαριανών, από Με το υπ αριθμ. 1350/1114/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Νε κτάριος Σαριδάκης του Αντωνίου, μετατίθεται στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Βασιλείου Ρουφά, από Με το υπ αριθμ. 1351/1115/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέρι ος Νικόλαος Καλαϊτζάκης του Χαρίτωνος, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφη μέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Πλουτής, από Με το υπ αριθμ. 258/108/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Δη μήτριος Παπαδομανωλάκης του Εμμανουήλ, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται εφημέ ριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτή ρος Πλώρας, από Ο Μητροπολίτης Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ Δια της υπ αριθμ. 4/2006 πράξεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, το άρθρο 6, παραγρ. 10, του ν.3235/2004 (ΦΕΚ 138/Α/ ) και την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/245/15824/ απόφαση του Υπουργικού Συμ βουλίου, διορίζεται η Γεωργία Ξεναρίου του Αντωνί ου, δόκιμος Υπάλληλος εις την κενή θέση Κλάδου Υ.Ε. Ευπρεπιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, επί διετή δοκιμαστική υπη ρεσία, ως κεκτημένη τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο Μητροπολίτης Ο Σύρου ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/2006 πραξιν του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας διορί ζεται ο διάκονος Πέτρος Μιχαλάς εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ηγουμενίτσης από καταταγείς εις τον κλάδον ΥΕ και εις το 18ον Μ.Κ. Ο Μητροπολίτης κ.α.α. Ο Αρχιμανδρίτης ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

6 356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Ρ00/267/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του IΟΡΔΑΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΤΣΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του KΛΕΙΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ (Ν.ΝΑΞΟΣ) ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Με την υπ αριθμ. Ρ00/86/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τρο ποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑNNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (Ν.ΜΗΛΟΣ) ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (Ν.ΛΗΜΝΟΣ) ΤΟΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του IΩANNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΖΕΚΗ MΑPIA του ΑΓΓΕΛΟΥ Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - Με την υπ αριθμ. Ρ07/5/ απόφαση του Υπο διοικητή του ΙΚΑ αποφασίζεται η μετάταξη της υπαλ λήλου ΝΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ AM από τον κλάδο ΔΕ ΒΙΒΕ στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 2683/1999, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής και την τοποθέτηση της στο Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας (3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας). Ο Υποδιοικητής ΔΗΜ. ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. Φ11/20469/ απόφαση του Δι ευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Ιδρύματος της Τσεκούρα Λιανά Ιωάννας του Δημητρίου υγειον. υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ Νοση λευτικής Μαιευτικής από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 97/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 149 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α/ ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. P14/5/ πράξη της Προϊσταμέ νης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. διαπιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΑΛΠΙΓΚΤΟΥ ΜΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΘΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμ φωνα με το άρθρο 149 παρ.5 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. P14/6/ πράξη της Προϊστα μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπι κού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. δι απιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝ ΝΙΔΟΥ ΓΟΥΛΑ ΤΑΝΙΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ που υπηρε τούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 5 του ν. 2683/1999. Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 569/2/632/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, γίνεται αποδεκτή η υπ αριθμ. 5983/ αίτηση παραίτησης της ωρο μίσθιας καθαρίστριας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Αυδίκου Χρυσάνθης και από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 410/1988. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΑΚΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 357 Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 1969/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Δράμας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη, τακτι κής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κ. Νευροκοπίου του Γ.Ν. Δράμας, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιών με Α βαθμό και 1 Μ.Κ. από ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν.2683/1999. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται: Στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, σε κενή οργανική θέση, στον εισαγω γικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο η κατωτέρω υπάλληλος: (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός) Παπαναγνώστου Βασιλική του Γεωργίου ΤΕ Φυσικο θεραπείας με βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Κ.Α / ) Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 6/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999, διαγράφεται από τη δύναμη του προ σωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατηγορίας κλάδου ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από μετά την υποβολή της υπ αριθμ. 2873/ δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 7/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1 περ. δ) και 109 παρ. 2 περ. στ) του ν. 2683/1999 ύστερα από την υπ αριθμ. 8/16/ γνωμοδότηση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου, διαγράφεται από τη δύναμη του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο κομείου Λάρισας ο ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ από ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ A Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5057/ απόφαση του Δι οικητή της Α Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετα τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκο μείου Κέντρου Υγείας Γουμένισσας, Νάστη Τασούλα, κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, σε κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και με το βαθμό που κατέχει. Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ Β Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Με την υπ αριθμ. 3607/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανι κολάου» που εκδόθηκε ύστερα από τις διατάξεις του ν. 3345/2005 και την υπ αριθμ. 8η/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσεται από , ο μόνιμος υπάλληλος Βασιλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κατη γορίας και κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Εργοδηγών, σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΤΕ του προσωρι νού κλάδου Εργοδηγών, με βαθμό Α με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 29 ημέρες και κατατάσσεται στο 8 Μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 101/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 418/ και 836/ αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου μας Αρσόγλου Γεωργίου, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλάδο ΤΕ Τεχνι κών Μηχανοτεχνιτών και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. Με την υπ αριθμ. 99/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 133/ και 559/ αιτήσεις παραίτησης της υπαλλήλου μας Αστροπεκάκη Φραγκιαδάκη Λένα, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλά δο ΠΕ Δ/κού Λογ/κού και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μετά την υπ αριθμ. 1 Πρακτικό 9/ απόφα ση Δ/κού Σ/λίου του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδι ών και Νέων Κρήτης, που λήφθηκε βάσει των δ/ξεων

8 358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) του ν. 2683/1999 άρθρο 39 και 40 αυτού και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμ. 6 Πρακτ. 1ο της του Υπηρεσιακού Σ/λίου Μονάδων Κοινων. Φροντίδας ΔΥΠΕ Κρήτης, μονιμοποιείται ο υπάλληλος του Κέντρου Αθανάσιος Μπόνιας στην κατηγ. ΥΕ κλάδου Βοηθ. Μα γείρου Τραπεζοκόμων, από που συμπλήρωσε διετή επιτυχή δοκιμαστική υπηρεσία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ θετική γνωμοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται ο Κωνσταντίνος Τσιμπούρης, μόνιμος υπάλληλος κατηγο ρίας ΥΕ, κλάδου Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κα τηγορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1, του ν.3209/2003 (ΦΕΚ 304/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 746/ ) Με την υπ αριθμ. 169/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 13/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Μαρία Παπακωνσταντινοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΥΕ, κλάδου Εργατών του Γενικού Νοσοκομείου Κο ρίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοίκησης Νοσοκομείων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 512/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Γεωρ γία Λάμπρου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 756/ ) Με την υπ αριθμ. 1212/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 5/ θετική γνωμοδό τηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νοσοκομείων Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται η Καλ λιρρόη Παναγιωτοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, στο ίδιο Νοσοκομείο, με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 73 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. 1209/ απόφαση του Διοικη τή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνω μοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων Νοσοκομείων του Νομού Αργολίδας καθώς και την υπ αριθμ. 7/ όμοια του Κοινού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Λακωνίας, μετατάσσεται η Αδαμαντία Αρώνη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών του Γενικού Νο σοκομείου Αργούς, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση ίδιας κατηγορίας και κλάδου, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μολάων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2683/1999 και του ν.3329/2005. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυ τοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Κ.Υ. Ξυλοκάστρου Γ.Ν. Κορίνθου Σπηλιοπούλου Βε λωνά Γεωργίας του Κων/νου που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό Α από που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω παραί τησης για συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.2683/1999. ΙΩΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. Φύλλου 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 390 29 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 26 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1257 31 εκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες... 1 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Εθνικής Άμυνας... 2 Παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 598 30 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 895 13 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα