ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Δ/σης & Αποκέντρωσης.. 1 Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λοιπά Ν.Π.Δ.Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (1) Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 7352/ απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39/ (τ.ν.π.δ.δ.) και αφορά την μετάταξη του ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΠΕΝΤΕΛΗ, Εργάτη Καθαριότητας επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 297, στήλη 2η και στίχο 2ο εκ των κάτωθεν Από το λανθασμένο: «... κλάδου ΤΕ16...» στο ορθό: «... κλάδου ΥΕ16...». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 13/2006 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Τριγώνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 206, 209, 210 και 220 του ν. 1188/1981 και του άρθρου 8 παρ. 61 ν. 2307/1995, γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης από το Δήμο Τριγώνου του Ιωαννίδη Τριαντάφυλλου του Ιωάννη, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α, για λόγους συνταξιοδό τησης. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 536/ ). Με την υπ αριθμ. 103/2006 απόφαση του Δημάρχου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 1188/1981 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 1416/1984, 30 παρ. 3 π.δ. 37 α/87, 8 του ν. 2307/1995 και του άρθρου 12 παρ 3 του ν. 2503/1997 και ύστερα από τις σύμφωνες γνώμες υπ αριθμ. 7993/ και 76030/ των Δημάρχων Τυχερού και Αλεξ/πο λης αντίστοιχα και την υπ αριθμ. 5/1/ σύμφωνη γνωμοδότηση του ΥΣΔΚΥ μετατάσσεται, ύστερα από αίτηση της, η Δετσαρίδου Αναστασία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α από το Δήμο Τυ χερού, στο Δήμο Αλεξ/πολης και σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. αυτού, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 673/ ). Με την υπ αριθμ. 7/2006 (αριθμ. πρωτ. 225/ ) απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν.1188/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2307/1995, τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, τον ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης και την υπ αριθμ. 1827/ απόφαση του ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 222/ (τ. Παράρτημα), διορίζεται σε κενή οργανική θέση του ΟΕΥ του Δήμου Σαμοθράκης ο Κατσίκιας Τρύφων του Αθανασίου στον κλάδο ΥΕ1 Κλη τήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων, με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προ σόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περ. Αν. Μακ. Θράκης 810/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ - Διoρθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 15/ (τεύχος Ν.Π.Δ.Δ ) που δημοσι εύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση γίνεται η διόρθωση: από το εσφαλμένο «γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του Τζεντέμη Αθανασίου του Ιω άννη» στο ορθό «απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία την ο Τζεντέμης Αθανάσιος του Ιωάννη επειδή συμπλήρωσε 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας του». (Από την Περιφέρεια Αν. Μακ. Θράκης)

2 352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 145/ απόφαση του Δημάρχου Φαιάκων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 1416/1984 και το άρθρο 57 του ν. 2218/1994, προσλαμ βάνεται ως Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου του Δήμου Φαιάκων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ο Πρίφτης Στέφανος Λυκούργος του Γεωργίου, πολεοδόμος χωροτάκτης μηχανικός. Ο ανωτέρω δεν θα παρεμβάλλεται στην οργανωτι κή και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του θα έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν θα έχει αποφασιστικές αρ μοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβου λές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα που μπορεί να ανα φέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση σκοπών του Δήμου ή κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο που θα αναφέρεται στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου και της προσπάθειας των οργάνων του Δήμου για την ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του. Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επι τροπή και θα παρέχει υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση ύστε ρα από γραπτή ή προφορική εντολή του Δημάρχου στην ιεραρχική εξάρτηση του οποίου υπόκειται απευθείας. Οι αποδοχές του καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 12 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την υπο γραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την οποία και θα συναφθεί η εργασιακή σχέση με το Δήμο. (Αριθμ. απόφ. Περ. Ιόνιων Νησιών 635/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 309/2005 απόφαση του Δημάρχου Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σε εκτέ λεση των υπ αριθμ και 17562/2005 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλο νίκης, διορίζονται σε συνιστώμενες προσωρινές προσω ποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στην αντίστοιχη ειδικότητα οι κατωτέρω: 1. Γιαννακοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου ως Διοι κητικός Υπάλληλος Γραφείου. 2. Πειραζερίδου Αιμιλία του Κωνσταντίνου ως Διοικη τικός Υπάλληλος Γραφείου. 3. Αβραμίδου Βαρβάρα του Ιωάννη ως Εργάτρια Κα θαριότητας Εσωτερικών Χώρων. 4. Μουρατίδου Ευγενία του Ιπποκράτη ως Εργάτρια Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 6298/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ανακαλείται η δημοσίευση της 16395/05/ από φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννή σου που αφορά την πρόσληψη του Σταυρουλόπουλου Κων/νου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Κροκεών, στο ΦΕΚ 27/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ , διότι η όμοιά της έχει δημο σιευτεί στο ΦΕΚ 19/τ.Ν.Π.Δ.Δ./ Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 7/615/ απόφαση του Δημάρ χου Αταλάντης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 206, 209 και 220 (παρ. 1) του ν. 1188/1981, όπως ισχύει, και 114 (παρ. 1δ ) του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.), γίνεται δεκτή η από αίτηση παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, του υπαλλήλου του Δήμου Αταλάντης Κωστακόπουλου Θεόδωρου του Δημητρίου, Κατηγορία ΥΕ, Κλάδου ΥΕ16 Εργάτη, καθαριότητας, με βαθμό Γ και 8 Μ.Κ. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1935/ ). Με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Σταθ μού Δήμου Σπερχειάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 18) του ν.2539/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες του άρθρου 9 (παρ. 12) ν. 2623/1998 και συμπληρώθηκαν με τις δι ατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 5) ν. 3013/2002 και 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα, διορίζεται ως συμπεριλη φθείσα στο δημοσιευθέντα πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 226/ τεύχος παράρτημα), στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σπερχειάδας η Μπότσικα Ιου λία του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση κατηγο ρίας Υ.Ε. κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας, με βαθμό Ε. (Αριθμ. απόφ. Περ. Στερεάς Ελλάδας 1951/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γ. ΜΙΧΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (3) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. οικ. 04/184/ απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 18 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατά ξεις» διορίζεται η Χριστοπούλου Μαρία του Φωτίου ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό Δ και 18 μισθολογικό κλιμάκιο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΣΔΔΑ 810/ ). Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 353 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8336/ απόφαση του Νο μάρχη Ιωαννίνων, διορίζεται σε κενή οργανική θέση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ο κάτωθι διορι στέος σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1873/ απόφα ση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και βάσει της υπ αριθμ. 9/7Κ/2003 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 149/ τευχ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). 1. Κωλέτσης Ανδρέας του Αργυρίου Ελευθερίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με εισαγωγικό μι σθολογικό κλιμάκιο 18 και βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του ΥΠΕΣΔΔΑ 813/ ). Ο Νομάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 03/6849/ απόφαση Νο μάρχη Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν. 2683/1999 και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νομ. Δ/τος Καβάλας, μετα τάσσεται από τον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων ειδικότητας Δακτυλογράφων Στενογράφων στον κλά δο Τ.Ε. Διοικητικού Λ/κού, σε κενή οργανική θέση με τον Α βαθμό που κατέχει, η Παπαδοπούλου Ηρωδιάς του Ελευθερίου. επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 901/ ). Ο Νομάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΛΟΙΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. (4) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 153, 156 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας του ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩ ΑΝΝΗ προϊστάμενου τμήματος του ΕΒΕΠ με βαθμό Α του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού από επειδή στις συμπλήρωσε 35 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Ο ανωτέρω διατηρεί και μετά την λύση της υπαλλη λικής σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Επίσης, στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά την διάρκεια της θητείας του στο ΕΒΕΠ. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 9040/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις, γίνεται δεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Λιούτα του Γεωργίου, από τη μόνιμη θέση Ειδι κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της ΔΕ2 Κατηγορίας της Α βαθμίδας του Τμήματος Φυσι κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που υπηρετούσε, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 2906/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/Μ Ε5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Αποφάσεις του Μο νομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου καθώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλείου και το πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προ σωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης συν. υπ αριθμ. 143/ , συστήνονται οι παρακάτω προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δεκαέξι (16) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ οκτώ (8) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΩΝ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ τέσσερις (4) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ πέντε (5) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ έξι (6) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δύο (2) θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ είκοσι επτά (27) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τρεις (3) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ μία (1) θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ δύο (2) θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ δύο (2) θέσεις Β. Κατατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι, ύστε ρα από τις υπ αριθμ. 40/1305/ΜΕΙ/138/2004, 35/1451/ ΜΕ5/156/2004 και 92/660/ΜΕΙ/84/2004 Τελεσίδικες Απο φάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ρεθύμνου κα θώς και την υπ αριθμ. 215/4090/149ΕΓ/2004 Τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ν. Ηρακλεί ου σε προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής:

4 354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 1. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού Οικο νομικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Ακουμιανάκη Μαρία του Γεωργίου Codrington Caroline του Christopher Διαμαντάκη Γεωργία του Νικολάου Ζούνη Μελπομένη του Δημητρίου Κασσαπάκη Ειρήνη του Αλεξάνδρου Κεφαλογιάννη Δέσποινα του Στυλιανού Ιωάννη Κοπανάκη Βαρβάρα του Νικολάου Λουκαδάκη Μαρία του Αντωνίου Μανουσάκη Χαρίκλεια του Ηλία Νεμπαυλάκη Σοφία του Φωτίου Πρινιωτάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Σαρρή Αικατερίνη του Ορέστη Στιβανάκη Σταυρούλα του Αλκιβιάδη Τζανουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ Φοβάκης Γεώργιος του Νικολάου Χορευτάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 2. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Διοικητικού και στο 18ο Βασιλάκη Μαρία του Στυλιανού Γιωτοπούλου Ιωάννα του Βασιλείου Μουζουράκη Μαρία του Εμμανουήλ Παπαδάκη Γεωργία του Γεωργίου Παπαδοπούλου Επιστήμη του Θεοδώρου Περάκι Ελένη του Ελευθερίου Χρήστου Στρατήγης Χαράλαμπος του Βασιλείου Χουρδάκη Γεωργία του Κωνσταντίνου 3. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Οικονομικού και στο 18ο Καλυβά Μαρία του Αθανασίου Καστελλάκη Μαρία του Αντωνίου Κορνιλάκη Αικατερίνη του Ματθαίου Ματαλλιωτάκη Μαρία του Μιχαήλ Ροκάκη Κυριακή του Ζαχαρία Σαδμάν Σόρε του Νάσερ Σαλούστρου Ελένη του Γεωργίου Φλουρή Σοφία του Γρηγορίου 4. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιολόγων και στο 18ο Ζερβού Μαρία του Ιωάννη Μανωλικάκη Μαρία του Παναγιώτη Ξηρουχάκης Σταύρος του Μιχαήλ ΠαΠαδάκη Χαρίκλεια του Αγγέλου Σκουλά Ειρήνη του Αριστείδη Στάθη Ιάσμη του Βρεττού 5. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Χημικών και στο 18ο Δημητρίου Σεβαστή του Κωνσταντίνου Κουβαράκης Γεώργιος του Νικολάου Μαστροδήμου Νίκη του Λουκά Τσιμπίνος Γεώργιος του Οδυσσέα 6. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Φυσικών και στο 18ο Θεοδωρίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Κουνής Γεώργιος του Αθανασίου Προμπονάς Μιχαήλ του Αντωνίου 7. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Λαγαμτζής Ιωάννης του Γεωργίου Πετράκη Νίκη του Εμμανουήλ Ρέπου Αγγελική του Δημητρίου Τρουλλινού Μαρία του Ιωάννη Τσαγκαράκη Βασιλική του Δημητρίου 8. Στην κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Μηχανικών και στο 17ο Δουλγεράκης Γεώργιος του Χαραλάμπους Μυσιρλή Μαγδαληνή του Αντωνίου 9. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Λαρεντζάκη Ελευθερία του Εμμανουήλ Μαριού Γαρυφαλιά του Αντωνίου Μηναδάκη Χρυσούλα του Μιχαήλ Τουρλουκάκη Χρυσή του Χαραλάμπους Τσαγκαράκης Ιωάννης του Γεωργίου Σεβαστάκη Πελαγία του Ιωάννη 10. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Γεωπόνων και στο 18ο Παπαδημητράκης Εμμανουήλ του Δημητρίου Τρικάλη Ασημίνα του Δημητρίου 11. Στην κατηγορία ΤΕ, ειδικότητα Πληροφορικής και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Νταναλάκη Γαλάτεια του Ελευθερίου Τρανταλίδης Χρήστος του Ιωάννη 12. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Διοικητικού Λο γιστικού και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Αρχοντάκη Ξημέρη Μαρίνα Μάρτς του Κωνστα ντίνου Βλατάκη Ιωάννα του Γεωργίου Βλαχάκη Ειρήνη του Αντωνίου Βλαχάκη Ειρήνη του Νικολάου Εμμανουήλ Γραφανάκη Φωτούλα του Γεωργίου Δαμιανάκη Άννα του Σπυρίδωνα Διονυσιάδης Ιωάννης του Ανδρέα Δουκουμετζίδη Ευγενία του Μιχαήλ Καφάτου Ελένη του Αντωνίου Κελαϊδή Χρυσούλα του Ελευθερίου Κοκολάκη Ειρήνη του Γεωργίου Κοντού Δήμητρα του Γεωργίου Κορναράκη Σοφία του Γεωργίου Κουμουλά Αργυρώ του Φωτίου Λιαδάκη Ιωάννα του Γεωργίου Μακράκη Ειρήνη Ανδρομάχη του Δημητρίου Μπερβανάκη Ευφροσύνη του Νικολάου Πανάγου Μαρία του Παναγιώτη Πανταρτζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου Παντελάκη Νίκη του Ιωάννη Πάρταλη Μαρία του Αγγέλου Ρογδάκη Ειρήνη του Ιωάννη Σκουλά Μαρία του Στεφάνου Σπυριδάκη Αθηνά του Ιωάννη Τζανάκη Αντωνία του Γεωργίου Τσατσάκη Ελισάβετ του Αριστείδη Τσιχλή Άννα του Μιχαήλ 13. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Προσωπικού Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σεται ο: Ζουράρης Εμμανουήλ του Σταύρου. 14. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Η/Υ και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσο νται οι: Ζουρίδης Αριστείδης του Τρύφωνα Τζορμπατζάκη Ελένη του Ιωάννη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Τεχνικών Εργα στηρίων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσονται οι: Κατζιλάκη Ελευθερία του Γεωργίου Μακριδάκη Ειρήνη του Μιχαήλ Τζανή Ελένη του Κωνσταντίνου 16. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Νοσηλευτών και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο: Γαβαλάκης Όθωνας του Σπυρίδωνα 17. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Φυλάκων και στο 18ο Κονιδάκης Γεώργιος του Ανδρέα Ψυχογιουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 18. Στην κατηγορία ΔΕ, ειδικότητα Βιβλιοθηκονόμων και στο 18ο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο κατατάσ σονται οι: Μυλωνά Βασιλική του Δημητρίου Τζεκάκη Ελένη του Μιχαήλ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1996/ ). Mε την υπ αριθμ. 9587/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, αποφασίζεται: Α. Η σύσταση των παρακάτω προσωρινών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Xρόνου, κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών μια (1) θέση Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογιστικού μια (1) θέση Β. Κατατάσσονται τους παρακάτω υπαλλήλους, ύστε ρα απά την υπ αριθμ. 27/1453/ΜΕΙ/158/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, οι προσωρινές θέσεις με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά κατηγορία, ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο, ως εξής: Στην Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Χημικών και στο 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται η Αποστολάκη Μα ρία του Κωνσταντίνου. Στην Κατηγορία ΔΕ Ειδικότητα Διοικητικού Λογι στικού και στο 18 Εισαγωγικό κλιμάκιο κατατάσσεται ο Πολιτάκης Αντώνιος του Ιωάννη. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΕΠΘ 1998/ ). Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5377/ πράξη του Προέδρου του T.E.I. Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μονιμοποιείται ο ΛΑΜΨΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟ ΧΑΡΗ μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνο λογίες Internet με Έμφαση σε Περιβάλλοντα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» του Τμήματος Πλη ροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του T.E.I. Λαμίας, καλύπτοντας κενή οργανική θέση ΕΠ, γιατί συμπλήρωσε ευδόκιμα τη δοκιμαστική θητεία των τριών (3) ετών. Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Με το υπ αριθμ. 216/95/ έγγραφο της Ιεράς Μη τροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας ο Εφημέριος Μιχαήλ Ρουσάκης του Ηρακλέους, απόφοιτος του Εκκλησιαστι κού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφημέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Ταξιαρχών Μαγαρικαρίου, από Με το υπ αριθμ. 1352/1116/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εμμα νουήλ Τσατσάκης του Αλεξάνδρου, απόφοιτος του Εκ κλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται διάκονος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Καπαριανών, από Με το υπ αριθμ. 1350/1114/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Νε κτάριος Σαριδάκης του Αντωνίου, μετατίθεται στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Βασιλείου Ρουφά, από Με το υπ αριθμ. 1351/1115/ έγγραφο της Ιε ράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέρι ος Νικόλαος Καλαϊτζάκης του Χαρίτωνος, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κρήτης, διορίζεται εφη μέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Αγ. Γεωργίου Πλουτής, από Με το υπ αριθμ. 258/108/ έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, ο Εφημέριος Δη μήτριος Παπαδομανωλάκης του Εμμανουήλ, απόφοιτος του Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου, διορίζεται εφημέ ριος στον ιερό Ενοριακό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτή ρος Πλώρας, από Ο Μητροπολίτης Ο Γορτύνης και Αρκαδίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ Δια της υπ αριθμ. 4/2006 πράξεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, το άρθρο 6, παραγρ. 10, του ν.3235/2004 (ΦΕΚ 138/Α/ ) και την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/245/15824/ απόφαση του Υπουργικού Συμ βουλίου, διορίζεται η Γεωργία Ξεναρίου του Αντωνί ου, δόκιμος Υπάλληλος εις την κενή θέση Κλάδου Υ.Ε. Ευπρεπιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, επί διετή δοκιμαστική υπη ρεσία, ως κεκτημένη τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο Μητροπολίτης Ο Σύρου ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/2006 πραξιν του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας διορί ζεται ο διάκονος Πέτρος Μιχαλάς εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ηγουμενίτσης από καταταγείς εις τον κλάδον ΥΕ και εις το 18ον Μ.Κ. Ο Μητροπολίτης κ.α.α. Ο Αρχιμανδρίτης ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

6 356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την υπ αριθμ. Ρ00/267/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ.προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του IΟΡΔΑΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΤΣΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του KΛΕΙΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ (Ν.ΝΑΞΟΣ) ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Με την υπ αριθμ. Ρ00/86/ απόφαση του Δι οικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατω τέρω υπάλληλοι για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, σύμφωνα με την 2/1Γ/2004 Προ κήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και τον πίνακα διοριστέων κατηγορίας Πανεπιστημια κής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (ΦΕΚ 192/ τ.παράρτημα) κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994 όπως τρο ποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, ως εξής: Κλάδος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με εισαγωγικό βαθμό Δ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τoυ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑNNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ (Ν.ΜΗΛΟΣ) ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ (Ν.ΛΗΜΝΟΣ) ΤΟΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του IΩANNH ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΖΕΚΗ MΑPIA του ΑΓΓΕΛΟΥ Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - Με την υπ αριθμ. Ρ07/5/ απόφαση του Υπο διοικητή του ΙΚΑ αποφασίζεται η μετάταξη της υπαλ λήλου ΝΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ AM από τον κλάδο ΔΕ ΒΙΒΕ στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 2683/1999, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Μαιευτικής και την τοποθέτηση της στο Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας (3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθήνας). Ο Υποδιοικητής ΔΗΜ. ΚΥΡΖΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. Φ11/20469/ απόφαση του Δι ευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Ιδρύματος της Τσεκούρα Λιανά Ιωάννας του Δημητρίου υγειον. υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ Νοση λευτικής Μαιευτικής από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 97/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα με το άρθρο 149 και 157 του Υπαλληλικού Κώδικα ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α/ ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Ο Διευθυντής ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. P14/5/ πράξη της Προϊσταμέ νης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. διαπιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΑΛΠΙΓΚΤΟΥ ΜΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΘΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμ φωνα με το άρθρο 149 παρ.5 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. P14/6/ πράξη της Προϊστα μένης του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπι κού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του I.K.Α. δι απιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος της μόνιμου γιατρού ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝ ΝΙΔΟΥ ΓΟΥΛΑ ΤΑΝΙΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ που υπηρε τούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το άρθρο 149 παρ. 5 του ν. 2683/1999. Η Προϊσταμένη ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΥΡΛΗ Ο.Α.Ε.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 569/2/632/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, γίνεται αποδεκτή η υπ αριθμ. 5983/ αίτηση παραίτησης της ωρο μίσθιας καθαρίστριας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Αυδίκου Χρυσάνθης και από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 410/1988. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΑΚΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) 357 Δ.Υ.ΠΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Με την υπ αριθμ. 1969/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Δράμας λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Παναγιώτη, τακτι κής υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κ. Νευροκοπίου του Γ.Ν. Δράμας, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιών με Α βαθμό και 1 Μ.Κ. από ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν.2683/1999. ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/ πράξη του Προέδρου του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζεται: Στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσπρωτίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου, σε κενή οργανική θέση, στον εισαγω γικό βαθμό της κατηγορίας και στον αντίστοιχο κλάδο η κατωτέρω υπάλληλος: (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κατηγορία, Κλάδος, Βαθμός) Παπαναγνώστου Βασιλική του Γεωργίου ΤΕ Φυσικο θεραπείας με βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.Υ.Κ.Κ.Α / ) Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 6/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 2683/1999, διαγράφεται από τη δύναμη του προ σωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας η ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατηγορίας κλάδου ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ από μετά την υποβολή της υπ αριθμ. 2873/ δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 7/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1 περ. δ) και 109 παρ. 2 περ. στ) του ν. 2683/1999 ύστερα από την υπ αριθμ. 8/16/ γνωμοδότηση του Υ.Σ. του Νοσοκομείου, διαγράφεται από τη δύναμη του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο κομείου Λάρισας ο ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑ ΗΛ κατηγορίας κλάδου ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ από ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ A Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 5057/ απόφαση του Δι οικητή της Α Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετα τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γενικού Νοσοκο μείου Κέντρου Υγείας Γουμένισσας, Νάστη Τασούλα, κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, σε κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και με το βαθμό που κατέχει. Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ Β Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Με την υπ αριθμ. 3607/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανι κολάου» που εκδόθηκε ύστερα από τις διατάξεις του ν. 3345/2005 και την υπ αριθμ. 8η/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, εντάσσεται από , ο μόνιμος υπάλληλος Βασιλάκης Μιχαήλ του Ιωάννη κατη γορίας και κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Εργοδηγών, σε προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΤΕ του προσωρι νού κλάδου Εργοδηγών, με βαθμό Α με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 29 ημέρες και κατατάσσεται στο 8 Μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΓΑΛΑΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 101/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 418/ και 836/ αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου μας Αρσόγλου Γεωργίου, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλάδο ΤΕ Τεχνι κών Μηχανοτεχνιτών και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. Με την υπ αριθμ. 99/ απόφαση του Διοικητή του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων που εκδόθηκε ύστερα από τις υπ αριθμ. 133/ και 559/ αιτήσεις παραίτησης της υπαλλήλου μας Αστροπεκάκη Φραγκιαδάκη Λένα, γίνεται αποδεκτή η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από τον κλά δο ΠΕ Δ/κού Λογ/κού και από που αποχώρησε από το Νοσοκομείο μας. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μετά την υπ αριθμ. 1 Πρακτικό 9/ απόφα ση Δ/κού Σ/λίου του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδι ών και Νέων Κρήτης, που λήφθηκε βάσει των δ/ξεων

8 358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.) του ν. 2683/1999 άρθρο 39 και 40 αυτού και μετά την εγκριτική απόφαση με αριθμ. 6 Πρακτ. 1ο της του Υπηρεσιακού Σ/λίου Μονάδων Κοινων. Φροντίδας ΔΥΠΕ Κρήτης, μονιμοποιείται ο υπάλληλος του Κέντρου Αθανάσιος Μπόνιας στην κατηγ. ΥΕ κλάδου Βοηθ. Μα γείρου Τραπεζοκόμων, από που συμπλήρωσε διετή επιτυχή δοκιμαστική υπηρεσία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δι οικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 4/ θετική γνωμοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται ο Κωνσταντίνος Τσιμπούρης, μόνιμος υπάλληλος κατηγο ρίας ΥΕ, κλάδου Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κα τηγορίας ΔΕ, κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1, του ν.3209/2003 (ΦΕΚ 304/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 746/ ) Με την υπ αριθμ. 169/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 13/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Μαρία Παπακωνσταντινοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΥΕ, κλάδου Εργατών του Γενικού Νοσοκομείου Κο ρίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοίκησης Νοσοκομείων του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 512/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, μετατάσσεται η Γεωρ γία Λάμπρου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλά δου Διοικητικού Λογιστικού του ίδιου Νοσοκομείου με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 71 και 73 του ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19/ τ.α ) και της παρ.5 περ.11 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΚΑ 756/ ) Με την υπ αριθμ. 1212/ απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ δόθηκε μετά την υπ αριθμ. 5/ θετική γνωμοδό τηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Νοσοκομείων Νομού Μεσσηνίας, μετατάσσεται η Καλ λιρρόη Παναγιωτοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κατηγορί ας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, στο ίδιο Νοσοκομείο, με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 73 του ν.2683/1999. Με την υπ αριθμ. 1209/ απόφαση του Διοικη τή της Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε μετά την υπ αριθμ. 6/ θετική γνω μοδότηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων Νοσοκομείων του Νομού Αργολίδας καθώς και την υπ αριθμ. 7/ όμοια του Κοινού Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Νοσοκομείων του Νομού Λακωνίας, μετατάσσεται η Αδαμαντία Αρώνη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών του Γενικού Νο σοκομείου Αργούς, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση ίδιας κατηγορίας και κλάδου, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Μολάων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2683/1999 και του ν.3329/2005. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Με την υπ αριθμ / πράξη του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυ τοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Κ.Υ. Ξυλοκάστρου Γ.Ν. Κορίνθου Σπηλιοπούλου Βε λωνά Γεωργίας του Κων/νου που υπηρετούσε σε θέση κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό Α από που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω παραί τησης για συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν.2683/1999. ΙΩΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας)

(Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Π.Α.2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Έδρα της επιτροπής του άρθ.9 Ν.2643/98 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3251001) 14075264 ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14075238 ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Να διατηρηθεί.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα 23 / 09 / 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Διοίκησης & Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Διοίκησης & Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΔΑ: 4ΑΘΕ46ΨΧΞ5-Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού

Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Λ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα Δημοσίευση Πράξεων Λύσης Σύμβασης εργασίας προσωπικού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. Με την υπ αριθμ. 1522/21.01.2014 πράξη του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 900 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΨ8-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.:ΣΕΕΔΔ/Φ.5/ 4806 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΙΑΣ Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 2 η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ. 22149 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104 33 Τηλέφ.: 213-2161202 Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (321) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) ΕΠΑΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΩΔ. 3240077) 15121927 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ & ΘΡΑΚΗΣ 15121928 ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16-06-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 13883 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 Στο Γεράνι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/203 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού Ταχ.Κώδικας : 4900 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικά 03 ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 3 Ο «Τροποποίηση του μέρους «Δ) Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 9130 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: 2132030600 ΓΑΧ: 2132030630 & Αθ. Διόκου 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης. Θέμα: Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1272 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 1» Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε κα ι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -----

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν9-Ε4Δ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Τ.Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ EΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κoμoτηvή / 6 /2008 ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ Aρ. Πρωτ. Τ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Tαχ. Δ/νση: Τ.Θ. 126/69100 Κομοτηνή Τηλ.:2531033033, 2531022717,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα