ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας"

Transcript

1 ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας

2 Ανκαιηδυσφορίαστηνσωµατικήασθένεια «αναµενόµενη» και «φυσιολογική», υπάρχει µεγάλος χώρος για εφαρµογή ΓΣ προγραµµάτων, καθώς: 25-33% ασθενών εµφανίζουν συµπτώµατα κλινικών διαταραχών (συχνά αδιάγνωστα) Είναι αναγκαίο ούτως ή άλλως να αναπτύξουν καλύτερες ικανότητες coping Έχουν ανάγκη βοηθείας και οι επαγγελµατίες υγείας

3 Η προσαρµογή σε µια χρόνια ασθένεια, κατά τους Stewart, Ross και Hartley (2004), αφοράτέσσεριςπεριοχές: τηβιολογική (σεθέµαταόπως: κόπωση, πόνοςκαιάλλασυµπτώµατα, παρενέργειες της αγωγής, λειτουργικότητα, προσαρµογή στην εξέλιξη της ασθένειας), την κοινωνική (σε θέµατα όπως: αποµόνωση, στίγµα, σχέσεις µε την οικογένεια, τους φίλους και το προσωπικό υγείας), τησυναισθηµατική (αυτο-εικόνα, οικονοµικάζητήµατα, επαναπροσδιορισµός στόχων και προσδοκιών, επαναξιολόγηση των αξιών, θέµαταπνευµατικότητας, εύρεσηνοήµατοςστηνόληεµπειρία) και τησυµπεριφορά (έλεγχοιυγείας, τήρησητωνιατρικώνοδηγιών, διαχείριση της εξέλιξης της ασθένειας). Επιπρόσθετα, οι χρόνια ασθενείς αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ζητήµατα επαγγελµατικής υφής, προβάλλουν θέµατα που αφορούν τις αλλαγές στην εικόνα του σώµατος και στις υπάρχουσες δυνατότητες.

4 Οι πιθανές φάσεις του µοντέλου του Doca: η προδιαγνωστική, η οξεία, που περιλαµβάνει και τη διάγνωση, ηχρόνιακαι ητελικήφάση

5 Φάση Οξεία Προκλήσεις 1. Κατανόηση της ασθένειας 2. Αλλαγή τρόπου ζωής και συµπεριφορών που σχετίζονται µε την υγεία 3. Αντιµετώπιση της ασθένειας και των συνεπειών της 4. Έκφραση συναισθηµάτων 5. Αναγνώριση της νέας κατάστασης και των επιπτώσεών της στον εαυτό, τη ζωή και στις σχέσεις µε τους άλλους

6 Φάση Χρόνια Προκλήσεις 1. Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο ψυχολογικό, κοινωνικό, εργασιακό και βιολογικό σωµατικό 2. Τήρηση των ιατρικών οδηγιών 3. Κινητοποίηση του υποστηρικτικού δικτύου 4. Κατανόηση της κατάστασης της υγείας και της θεραπείας 1. Έκφραση συναισθηµάτων 5. Αναγνώριση των επιπτώσεων της κατάστασης στον εαυτό, τη ζωή και στις σχέσεις µε τους άλλους

7 Οι συνήθεις γενικοί στόχοι παρέµβασης είναι: µείωσητηςδυσφορίαςκαιτωνάλλων αρνητικών συναισθηµάτων, βελτίωση της ποιότητας ζωής και ενίσχυση της χρήσης λειτουργικότερων στρατηγικών αντιµετώπισης του στρες.

8 Απαιτείται κατά τους Remien και Rabkin (2002): α) ευελιξία στην εφαρµογή του προγράµµατος σε συνδυασµό µε διατήρηση των ορίων β) η ανάπτυξη ρεαλιστικών προσδοκιών σε συνδυασµόµετηνανάγκηναµάθουννα διαχειρίζονται την απώλεια γ) Ενηµέρωση για θέµατα ιατρικά και νοµικά δ) µεγάλα αποθέµατα δυνάµεων και αντοχής

9 Συνηθέστεροι τρόποι παρέµβασης για την ψυχολογική στήριξητωνχρόνιαασθενών: πληροφόρηση, αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης, εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, χρήση ειδικών παρεµβατικών και θεραπευτικών στρατηγικών και τεχνικών, οικογενειακή θεραπεία, παρέµβαση στο προσωπικό υγείας και το ευρύτερο κοινωνικόπλαίσιο. ειδικάζητήµαταόπωςηδιαχείρισητουπόνουκαιη αντιµετώπιση προβληµάτων ύπνου.

10 ΓΣ παρέµβαση δεν είναι: Θετικήσκέψηκαιµόνο Έµφαση στα καλά και αγνόηση των δύσκολων Προσποίηση ότι τα πράγµατα καλύτερα από όσο πράγµατι Προσποίησηότιόλαθαπάνεκαλά Προσποίησηότιέχουµεµιαπρόκλησηκαιόχιµια απειλή Τίποτααπόαυτάδενβοηθάσεµια δραµατική κατάσταση προκειµένου να προσαρµοστεί ο ασθενής.

11 HOT CROSS Γεγονός Σωµατικές αισθήσεις Συµπεριφορά Σκέψεις Νόηµα Λήψη αποφάσεων Συναίσθηµα

12 Στόχος ΓΣ παρεµβάσεων Αλλαγή από µη βοηθητικές αντιδράσεις σε άλλες που έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν Αλλάζονταςτοένα, αλλάζεικαιτοάλλο Κάποια στοιχεία του σταυρού (π.χ., σωµατικές αισθήσεις) είναι ευκολότερα να αλλάξουν από άλλα σε αρκετές περιπτώσεις Για να εκκινήσει µια ΓΣ παρέµβαση προαπαιτούνται: Αξιολόγηση Σχηµατισµός περίπτωσης (Case Formulation) Επιλογή στόχων

13 Αξιολόγηση τηςαλληλε ίδρασης εριβάλλοντος, σκέψης, συµ εριφοράς, συναισθήµατος, σωµατικών αισθήσεων Ερωτήσεις: 1. Ποιο το πρόβληµα για το οποίο ζητά βοήθεια; 2. Ποιατα: καταστάσεις, σκέψεις, συναισθήµατα, συµπεριφορές, σωµατικές αισθήσεις που σχετίζονται; 3. Ποιες οι βραχυ- και µακρο-χρόνιες συνέπειες του προβλήµατος;

14 Ερωτηµατολόγια IPQ-brief HADS CES-D BDI STAI Distress Thermometer (0 100) Συνέντευξη Ηµερολόγια Παρατήρηση

15 IPQ-Brief 1. Πόσο πολύ επηρεάζει η ασθένειά σας τη ζωή σας; 2. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα διαρκέσει η ασθένειά σας; 3. Πόσο πολύ έλεγχο αισθάνεστε ότι έχετε στην ασθένειά σας; 4. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι η θεραπεία που ακολουθείτε µπορεί να βοηθήσει στην ασθένειά σας; 5. Πόσο πολύ αισθάνεστε συµπτώµατα της ασθένειάς σας; 6. Πόσο ανησυχείτε σχετικά µε την ασθένειά σας; 7. Πόσο καλά αισθάνεστε ότι κατανοείτε την ασθένειά σας; 8. Πόσο πολύ σας επηρεάζει η ασθένειά σας συναισθηµατικά; (π.χ., σας θυµώνει, φοβίζει, ή στεναχωρεί;)

16 Σχηµατισµός περίπτωσης (formulation) Κατανόηση ή ερµηνεία του προβλήµατος και των παραγόντων που συµβάλλουν (ή συνέβαλαν) στην ανάπτυξη και διατήρησή του. Προσπάθεια για περιγραφή της συγκεκριµένηςακολουθίαςσκέψεων, συναισθηµάτων κλπ που ακολουθούν το γεγονός ερέθισµα και οδηγούν σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. ύο συνήθως είδη: «κυκλικά» και «κάθετου σπιράλ (domino effect)».

17 Κύκλος Γεγονός: ξυπνά τη νύκτα µε πόνο στο στήθος Σκέψη: παθαίνω έµφραγµα Αντίδραση: Πανικός Σωµατικά: έξαρση παλµών, επίταση πόνου στο στήθος Συµπεριφορά: Ξαγρυπνά, µετράσυνεχώςσφυγµό, σκέφτεται να πάει στο γιατρό.

18 Σπιράλ (καρδιοπαθής) Ακούειασθενοφόρο «Κάποιος έπαθε κάτι σοβαρό, µε την καρδιά του ίσως» Νιώθει πόνο στο στήθος, ξηροστοµία Φόβος Μετρά σφυγµό. Τηλεφωνεί στο γιατρό, αλλά το κλείνει. «Μάλλονδενείναιτίποτα. Απλάανησυχώ. Θαθυµώσεικαιογιατρός.. Πόσοθαζωµετοάγχοςαυτό;» [2η σκέψη] Θυµός, θλίψη Ένταση παλµών, ένταση στο στοµάχι, εντονότερος πόνος στο στήθος Μετρά πίεση που είναι υψηλή [2ο γεγονός] «Θα αντέξω; Τελικά έχω πρόβληµα» [3η σκέψη] Επίσκεψη στο νοσοκοµείο [συµπεριφορά-πρόβληµα]

19 Ο σχηµατισµός περίπτωσης συζητείται (και συµφωνείται) µε ασθενή. Προκύπτουν 2 ερωτήµατα: Κατάλληλη η ΓΣ παρέµβαση για το πρόβληµα; Το έργο που απαιτείται ταιριάζει στο ρόλο του ειδικού και στο σύστηµα υγείας που εργάζεται;

20 Ε ιλογήστόχων Πρέπειναγνωρίζουµε: Στόχο Εναρκτήριο σηµείο Πορεία (action plan) Επιµέρους βήµατα Πιθανά εµπόδια

21 Οι στόχοι θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από: Πάντασεσχέσηµετοπρόβληµαγιατοοποίοέχει ζητηθεί βοήθεια Πάντασεσχέσηµετονεπαγγελµατικόρόλοκαι δυνατότητες ειδικού Το πρόβληµα να δίνει ευκαιρίες για αντιµετώπιση (όχι πολύ σπάνια) Οστόχοςναβρίσκεταιστοεύροςελέγχουασθενή (π.χ., όχι να αφορά άλλους) Η επίτευξη στόχου θα επιφέρει ευεργετήµατα που ο ασθενής εκτιµά (αρκετά) Ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µε αποδεκτό κόστος Οστόχοςναείναι «quick win» (όσοείναιεφικτό)

22 Οστόχοςθαπρέπειναείναι SMART : Specific (όσο περισσότερο γίνεται) Measurable Achievable Relevant (να έχει σηµασία) Timely Οασθενήςθαπρέπειναπιστεύειότιταπράγµατα µπορούν να αλλάξουν. Τα επιµέρους βήµατα µπορούν να ξαναγραφούν πολλές φορές. Τα σύνθετα µπορούν να επιµεριστούν σε απλούστερα.

23 Ένα αράδειγµα: ΣΤΟΧΟΣ: έκφραση φόβου και συναισθηµάτων στη σύζυγο καθηµερινά και όπως συµβαίνουν (άµεσα) Ενθάρρυνση συζύγων να εκφράσουν συναισθήµατα Ευχερέστερη συζήτηση Σύντοµη συζήτηση καθώς συµβαίνουν υσάρεστες εξετάσεις Συζήτηση όταν η σύζυγος νιώθει καλά Σύντοµη συζήτηση για συναισθήµατα όταν νιώθει καλά Πειραµατισµός µε αλλαγές στην καθηµερινή δραστηριότητα εν τα καταφέρνει* Έλεγχος περιστατικών καβγάδων µε σύζυγο Εναρκτήριο σηµείο: συχνοί καβγάδες µε σύζυγο, ειδικά όταν υπάρχει στρες Λύση: κατάτµηση: π.χ., συζήτηση αρχικά για φόβο, µετά άγχος, θλίψη κλπ.

24 Ερωτήσεις για τη διευκόλυνση δηµιουργίας στόχων: Τιθαθέλατεναεπιτύχετε; Τι θα θέλατε να είναι διαφορετικό αφού τελειώσουµε; Τιθαθέλατενασυµβείπουδενσυµβαίνειτώρα; Τι θα θέλατε να µην συµβαίνει, από όσα τώρα συµβαίνουν; Τι θα είναι πραγµατικά σηµαντικό για σας;

25 Ερωτήσεις για τον έλεγχο ραγµατικότητας στόχων: Τι αλλαγές έχετε δοκιµάσει ως τώρα; Τι συνέβη κατά τις προσπάθειες αυτές; Ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε; Τιδιαφορετικόθαγινότανανκάνατεαυτήτηναλλαγή; Τι πιθανά εµπόδια θα πρέπει να υπολογίζουµε; Ποιοςάλλοςθαεπηρεαστείανγίνειηαλλαγή; Πώςθα αντιδράσουν; Ποιες συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) θα προκύψουν;

26 Ερωτήσεις για τη διερεύνηση των ιθανών εναλλακτικών κατά το σχεδιασµό των βηµάτων: Τιθακάνατεγιανααλλάξετετηνκατάσταση; Τι εναλλακτικές υπάρχουν; Τι προσπαθήσατε να κάνετε σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν; Τιέχετεδειάλλουςνακάνουν; Τιθαµπορούσενασαςβοηθήσει; Ποιοςθαµπορούσενασαςβοηθήσειήνατονσυµβουλευτείτε; Θα θέλατε προτάσεις από µένα; Ποιες εναλλακτικές προτιµάτε περισσότερο; Ποιαταυπέρκαιτακατάτωνεναλλακτικώναυτών;

27 Αξιολογείστε 1 10 το επίπεδο ενδιαφέροντος και το επίπεδο εφαρµοσιµότητας των εναλλακτικών. Θέλετε να επιλέξουµε µια εναλλακτική για να δράσουµε; Πόσοδύσκολοθαήτανγιασαςνατοκάνετε; Ποιοθαήταντοπιοεύκολοβήµαναξεκινήσουµε; Είναιαρκετάεύκολο, ήθαπρέπεινατοκάνουµεπιοεύκολο για να βεβαιωθούµε;

28 Ερωτήσεις ελέγχου δέσµευσης Θακάνειτηδιαφοράηεπίτευξητουστόχουαυτού; Θαβοηθήσειτοβήµααυτόστηνεπίτευξητουτελικούστόχου; Ποιοαπόταεπόµεναβήµατασαςφοβίζουνήφαίνονται δύσκολα; Σαςκάνειησκέψηαυτήνααναβάλλετετηνέναρξη; Τι αλλαγή χρειάζεται για να γίνουν εφαρµόσιµα; Πότε θα εφαρµόσετε το επόµενο βήµα; Τι µπορεί να παρεµβληθεί; Τι υποστήριξη θα θέλατε; Θα αναζητήσετε υποστήριξη;

29 Αντιµετώπιση εµποδίων: Ασχοληθείτεµεαυτό. Αφιερώστεχρόνο.Τι, πώς, γιατί. Περιµένετε εξελίξεις (π.χ., επίτευξη άλλου στόχου). «Βραχυκυκλώστε» το: αφήστε το στην ησυχία του και προχωρήστε στην αντιµετώπιση του προβλήµατος παρά την παρουσία του (π.χ., φορέστε ακουστικά µε µουσική σε ένα δωµάτιο µε φασαρία).

30 Έλλειψη κινήτρων ιαπίστωση Άµεση (τολέειοίδιος) Έµµεση: αλλάζειθέµαεπανειληµµένα, ξεχνά νακάνεικάτι, ξεχνά ραντεβού ιερεύνηση 1. Πολυπλοκότηταστόχου, προβλήµατος 2. Απουσία ελπίδας και σκοπού Συζήτηση για το τι ενθαρρύνει, βοηθά ή εµπνέει ασθενή Μετατροπή φαντασίας σε πραγµατικότητα (και ως άσκηση για ασθενή: παρατήρηση & καταγραφή)

31 ΜέθοδοιΑλλαγής

32 Μέθοδοιαλλαγήςσυµ εριφοράς Επιθυµία για αλλαγή (π.χ., µέσω ψυχοεκπαίδευσης, λίστα υπέρκαικατάκλπ) Τερµατισµόςπαλαιώνσυνηθειών (ανκαιδύσκολα.. πεθαίνουν: παρατήρηση, ενίσχυση, ενθάρρυνση, αυτοέλεγχος) Ανάπτυξηνέωνσυνηθειών δέσµευση (αυτο-οµιλία, παρατήρηση, αυτο-έλεγχος, ενίσχυση, βήµα-προς-βήµα προσέγγιση κλπ.) Εκµάθηση νέων δεξιοτήτων (από χαλάρωση ως διεκδικητικότητα) Αλλαγή των συνθηκών οκιµή και βελτίωση (π.χ., µέσω επαναλήψεων)

33 Συµπεριφορικά πειράµατα Σταδιακή έκθεση (κτίσιµο εµπιστοσύνης) Αντιµετώπιση αποφυγής και φόβου

34 Παρακολούθηση δραστηριότητας ιαδικασία 1. Στόχοςαλλαγής. Συµφωνίαεπ αυτού. 2. Baseline συµπεριφοράς 3. Εβδοµαδιαίοι στόχοι 4. Ηµερήσιοι στόχοι (βοήθεια από άλλους, ανατροφοδότηση από άλλους ή ειδικό) 5. Μεταβολή στόχων εάν τα πράγµατα πάνε καλύτερα ή χειρότερα (µετά από κατάλληλη αξιολόγηση) Πάντα παροχή (προγραµµατισµένων) ενισχύσεων Όπου δυνατόν, να γίνεται µε ευχαρίστηση (όχι µε πίεση)

35 Μέθοδοιγνωστικήςαλλαγής Ανάλυση κατάστασης, έλεγχος προσοχής, λήψη απόφασης Τεχνικές εστίασης προσοχής (διάσπαση, εστίαση στο εδώ και τώρα, έλεγχος των ερεθισµάτων που δέχεται κλπ) Τεχνικές για αλλαγές στην ανάλυση και ερµηνεία (αποκαταστροφοποίηση, αναδόµηση, αυτόµατεςσκέψεις, γνωστικά λάθη, πρόκληση κλπ) Τεχνικές για αλλαγές στη διαδικασία λήψης απόφασης (π.χ., επίλυσηπροβλήµατος, υπέρ & κατά, βήµα-βήµα, διεκδικητικότητα, επανεξέτασηκανόνων, ανοχήτης αβεβαιότητας σχέση µεταξύ πιθανοτήτων και βεβαιότητας κλπ).

36 Μέθοδοιδιαχείρισηςσυναισθηµάτωνκαι δυσάρεστωνσωµατικώναισθήσεων ιαχείριση συναισθηµάτων Είναι ΟΚ να νιώθουµε άσχηµα Επίγνωση συναισθηµάτων Έκφραση, όχι αγνόηση, άρνηση ή απόκρυψη (σηµαντικότατο) Πηγή πληροφοριών (σηµαντική) Κάποτε βοηθητικά, κάποτε όχι Ενσωµάτωση στην ανάλυση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, coping κλπ Προβλήµατα: α) έκφρασηθυµού β) διαχείρισηάρνησης γ) καταιγιστικάσυναισθήµατα (όλα στόχος ΓΣ παρέµβασης)

37 Έκφραση συναισθηµάτων Έκφραση, αναγνώριση, κατανόηση και µείωση έντασης 1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής θέλει να αλλάξει την συναισθηµατική του εµπειρία (µην το θεωρείτε δεδοµένο). 2. Εξέταση της φύσης, έντασης και έκφρασης του συναισθήµατος. 3. Παροχή ερµηνείας του πως γεννάται το συναίσθηµα (γεγονότασκέψεις-αντιδράσεις) 4. Τρόποιµείωσης (χαλάρωση, άσκηση, µουσική, φωνή κλπ) 5. «ώστεχρόνογιαελεύθερηέκφρασησυναισθηµάτωνκάθεηµέρα, αλλά βάλτε όριο (STOP)». 6. Χρήση στρατηγικών διαχείρισης των προβληµάτων που σχετίζονται µε τα αρνητικά συναισθήµατα.

38 ιαχείριση δυσάρεστων σωµατικών αισθήσεων [σε 3 στάδια] A. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να στρέψει την προσοχή του προς τα συµπτώµατα: τιακριβώς, πότεκαλύτερα, πότεχειρότερα B. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να αναθεωρήσει προσωπικές αξίες ζωής (αποδοχή κατάστασης) και στόχους φιλοδοξίες C. ηµιουργία πλάνου δράσης (αποδοχή και δράση) A. Απόσπαση προσοχής B. Σχεδιασµός δραστηριοτήτων (π.χ., αλλαγή συνηθειών) C. Πρόκληση και έλεγχος δυσάρεστων σκέψεων D. Εκµάθηση τεχνικών (π.χ., χαλάρωση) E. Βηµατοδότηση υποχρεώσεων για µείωση πόνου και κούρασης

39 Προβλήµατα

40 Εικόνα σώµατος Αλλαγές από την εξωτερική µορφή ως τις ικανότητες και αντοχές Τεχνικές 1. Σταδιακή έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις / ακολούθως debriefing 2. Έκφραση συναισθηµάτων / πένθους 3. Συµπεριφορική πρόβα (π.χ., για ερωτήσεις άλλων, χαλάρωση για τα δύσκολα ) 4. ιεκδικητικότητα 5. Πρόκληση δυσάρεστων σκέψεων (π.χ., φαίνοµαι άσχηµη, είµαι σαν βαρέλι, δεν είµαι ο άνθρωπος που ήµουν, οι άλλοι µε αποφεύγουν.

41 Άρνηση και αποφυγή Τεχνικές 1. Αξιολόγηση και απόφαση για δράση: υπέρ & κατά δράσης, υπάρχουν βήµατα ή θέµατα που θέλουν χρόνο και προσοχή; 2. Εστίαση στην αναγνωρισµένη πηγή δυσφορίας: τι ανησυχεί τον ασθενή, εξηγήσεις, κατανόηση, υπέρ κατάάρνησης. 3. Αύξηση επίγνωσης και ικανότητας διαχείρισης: τι ξέρει και τι κάνει το άτοµο µε τα προβλήµατά του, προτάσεις για αποτελεσµατική διαχείριση. 4. Αύξηση αποδοχής και εµπιστοσύνης στους άλλους: διερεύνηση στάσεων για θεραπεία και τήρηση οδηγιών, ενθάρρυνση αποδοχής όταν η αξία της θεραπείας αµφισβητείται, διερεύνηση σχέσεων µε οικείους και φίλους, ενθάρρυνση αποδοχής όταν τα προβλήµατα σχέσεων αναγνωρίζονται ως οφειλόµενα στην άρνηση.

42 Προϋποθέσεις Εµπιστοσύνη Η άρνηση όχι πάντα..αρνητική, αλλά σίγουρα αναµενόµενη. Ενθάρρυνση αποδοχής όταν ο ασθενής αρνείται ότι κάτι δεν πάει καλά: 1. Εξέταση από κοινού των γεγονότων ( τι άλλο θα µπορούσε να συµβαίνει; µια ασθένεια, υποθετικά; υπάρχουν στοιχεία να το στηρίζουν, υποθετικά πάντα; αν ίσχυε, ποιες οι σκέψεις και τα συναισθήµατα;) 2. Καταγραφή αυτών των σκέψεων και συναισθηµάτων και εύρεση στοιχείων που τα στηρίζουν ή όχι. 3. Ανισχύειµια (άσχηµη) εναλλακτική, τιθαέκανεοασθενής; (προβλήµατα και λύσεις)

43 4. Επαναξιολόγησητρεχουσώνπεποιθήσεωνκαιπλάνου: εξακολουθεί ο ασθενής να πιστεύει ότι ουδέν κακό; θα υπήρχαν ευεργετήµατα αν έκανε ο ασθενής αλλαγές στον τρόπο που βλέπει πράγµατα; Γενικά: Χρόνος & Υποµονή Βοηθά στη µείωση δυσάρεστων σκέψεων: έκφραση συναισθηµάτων, απο-ευαισθητοποίησηστιςδυσάρεστεςσκέψεις, πρόκληση αρνητικών σκέψεων (ειδικά καταστροφοποίησης και υπεργενίκευσης). Και αν ρωτάτε πως φαίνεται η άρνηση; Με ερωτήσεις για το τι ξέρει (για ασθένεια), έχει ακούσει, του έχουνπει, φοβάται, θυµάταικλπ.

44 Τεχνικές 1. Βηµατοδότηση : Όλα αργά, χωρίς βιασύνη Ένα πράγµα τη φορά Ξεκούραση µεταξύ υποχρεώσεων Κόπωση Καθιέρωση ελάχιστης δράσης για τις κακές ηµέρες Αύξηση έργου όσο αυξάνει η φυσική αντοχή Μειώστε έργο αν χρειαστεί 2. Σχεδιασµός δράσης: Σαφείς & ρεαλιστικοί στόχοι κατ ηµέρα (ξεκινώντας από τα βασικά) µε πρότερο σχεδιασµό Ισορροπία επιτευγµάτων / ευχαρίστησης Σχεδιασµός νέων δραστηριοτήτων 3. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων: είµαι πολύ κουρασµένος να προσπαθήσω, δεν πρέπει να είµαι αδύναµος καιναενδώσω, ποτέδενθαταξανακαταφέρω.

45 Τεχνικές 1. Σχεδιασµός δράσης Έλλειψη κινήτρων 2. Σταδιακή δράση: Ξεκινάµεαπόόσααπλά, γνωστά, ενδιαφέροντα, σύντοµα Κατάτµηση σε απλά Σταδιακή αύξηση δυσκολίας και δαπανώµενου χρόνου 3. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων: νιώθωότιδενµπορώ, άραδενµπορώ, θατοκάνωπάνταλάθος, κάποτεήµουνκαλύτερος, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.

46 Πόνος Τεχνικές 1. Σχεδιασµός δράσης 2. Βηµατοδότηση 3. Χαλάρωση 4. Απόσπαση προσοχής 5. ιεκδικητικότητα (να ζητά βοήθεια χωρίς ντροπή ή επιθετικότητα) 6. Εργονοµικές διευκολύνσεις (π.χ., βοηθήµατα στο σπίτι, αλλαγές) 7. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων: αν πονάω τόσο τώρα, πόσο σε λίγο καιρό; είµαιαξιολύπητος, αδύναµος, ανίκανος φαντάσου τι λένε οι άλλοι για µένα είµαι βάρος στους άλλους δεν πρέπει να υποκύψω στον πόνο

47 Τεχνικές 1. Ψυχοεκπαίδευση Υπαναχωρήσεις 2. Επίλυση προβλήµατος: Επαναξιολόγησηπροβλήµατος: αναθεώρησηστόχων, προσθήκες, αφαιρέσεις Κατόπιν, κατά τα γνωστά 3. Έκφραση συναισθηµάτων (+ αποδοχή νέας πραγµατικότητας) 4. Χρήση τεχνικών από βηµατοδότηση ως απόσπαση προσοχής 5. Πρόκληση αρνητικών σκέψεων: Αυτοκριτική Υπεργενικεύσεις Προγνώσεις Αποκαρδιωτικές σκέψεις κλπ

48 Οι αντιδράσεις των άλλων Οι άλλοι αντιδρούν µε ποικίλους τρόπους απέναντι στην ασθένεια και συχνάδενξέρουντινακάνουνήναπουν. Βοηθά να βοηθήσουµε τους άλλους µε τα «3Α»: Αναγνώριση προβλήµατος (µην προσποιείστε ότι δεν υπάρχει) Αξιολόγηση της δυσκολίας που έχουν οι άλλοι: την αποφυγή που κάνουν, τον εστιασµό τους ή την εκλογίκευση στην οποία προβαίνουν: Κατανόησητουγιατί. ιαπίστωση βαθµού ενόχλησης. Ευθεία ή έµµεση αντιµετώπιση, παροχή διευκόλυνσης Αντιµετωπίστε τον εαυτό σας µε σεβασµό (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για ιδιωτικότητα)

49 Παραδείγµατα οργανωµένων παρεµβάσεων: Fawzy, Cousins, Fawzy, Kemeny, Elashoff, & Morton, Fawzy & Fawzy, Bower, Kemeny, & Fawzy, 2002: Τέσσερις τοµείς παρέµβασης: α) εκπαίδευση των ασθενών σε θέµατα υγείας και ασθένειας, γενικά και ειδικά για το πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζουν, β) διαχείριση του στρες (τι είναι στρες, πως αξιολογούνται οι πηγές του στρες και οι ατοµικές αντιδράσεις σε αυτό, εκµάθηση απλών τεχνικών χαλάρωσης), γ) εκπαίδευση στις στρατηγικές αντιµετώπισης του στρες (π.χ., επίλυση προβληµάτων, συνειδητοποίησητωνπαραγόντωνπουσχετίζονταιµετοστρες, όπως η αισιοδοξία, η πρακτικότητα, η ευελιξία και η ευρηµατικότητα) και, δ) ψυχολογική στήριξη και κοινωνική υποστήριξη. Οµαδικόπρόγραµµα, 10 περίπουεβδοµαδιαίωνσυναντήσεων, διάρκειας 2 περίπου ωρών.

50 Miami GET SMART Program (Group Experienced Therapy Stress Management and Relaxation Training) (Ironson, Antoni, Schneiderman, Chesney, et al. (2002) Στόχοι: α) αύξηση της κατανόησης από την πλευρά των συµµετεχόντων των πηγών στρες που αντιµετωπίζουν και των αντιδράσεών τους, β) ανάπτυξη λειτουργικών στρατηγικών αντιµετώπισης τους στρες, γ) εκµάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες, δ) αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων, ε) τροποποίηση δυσλειτουργικών γνωστικών διεργασιών και σκέψεων, στ) ενίσχυση των ικανοτήτων επίλυσης διαπροσωπικών συγκρούσεων και διαχείρισης του θυµού και, ζ) παροχήενόςυποστηρικτικούπλαισίου. έκα εβδοµαδιαίες οµαδικές συναντήσεις, έξι έως οκτώ συνήθως ασθενών µε δύο συντονιστές.

51 Περιεχόµενο συναντήσεων: 1-2η: πληροφόρηση συζήτηση για το στρες 3η : διαδικασία της γνωστικής αξιολόγησης. 4η: αυτόµατες σκέψεις, αρνητικές σκέψεις και γνωστικά λάθη. 5η: θέµαταγνωσιακήςαναδόµησης. 6-7η: θέµατααντιµετώπισηςτουστρες. 8-9η:έκφρασησυναισθηµάτων, διαχείρισητουθυµού, διεκδικητικότητα. 10η: κοινωνική υποστήριξη

52 Ποιος ο στόχος της παρέµβασης;;; Η ανακούφιση; Ηθεραπεία; Η διαχείριση της ασθένειας; Η εξασφάλιση ποιότητας ζωής;

53 Υπάρχει πάντα η ανάγκη για ισορροπία µεταξύ Ελπίδας θετικών προσδοκιών και Πραγµατικότητας.

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1

Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία. Θωµάς Καλπάκογλου 1 Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία Θωµάς Καλπάκογλου 1 Η γνωσιακή θεραπεία 2 έχει από καιρό καταξιωθεί ως το είδος ψυχοθεραπείας µε τις ευρύτερες µορφές εφαρµογών. Τόσο σε πλαίσια ερευνών, όσο και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 Πρόλογος Τίποτα δεν είναι πιο καθοριστικό στη ζωή από την

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι. καρδιαγγειακά νοσήµατα) 2. Χρόνιες ασθένειες που µπορούν να αντιµετωπιστούν (Σακχαρώδης ιαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία)

Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι. καρδιαγγειακά νοσήµατα) 2. Χρόνιες ασθένειες που µπορούν να αντιµετωπιστούν (Σακχαρώδης ιαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία) Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι ΤΩΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ (Ph.D.) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤEAΠΗ, ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΤΡΩΝ. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 1. Απειλητικές για τη ζωή ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα Πανεπιστήµιο Χωρίς Κάπνισµα ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (2008-2012) Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 5 ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (THE BURNOUT SYNDROME) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα. «Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος '12 #25 www.homeopathy.gr Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Οξεία φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Martin E. Keck

Κατάθλιψη. Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Martin E. Keck Copyright by: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Κατάθλιψη Πώς δημιουργείται; Πώς θεραπεύεται; Πώς επιδρά ο παράγοντας άγχος; Σχετικά με τον συγγραφέα: Ο υφηγητής Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γεύµα Καφές. Τήρηση ωραρίου. Εξετάσεις???? Τηλέφωνα. Ερωτήσεις. Βαθµολογία??? ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EQ Τήρηση ωραρίου Γεύµα Καφές Τηλέφωνα Exams Εξετάσεις???? Βαθµολογία??? Ερωτήσεις ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΣΑΣ www.esmo.org/patients/ Αναθεωρημένο και εγκεκριμένο από: Οδηγός για ασθενείς με καρκίνο προχωρημένου

Διαβάστε περισσότερα