ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 37257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επι πέδου Τμήματος Επιβολή προστίμου στον Βούλγαρο υπήκοο TONCHEV BΟRΙSLAV του HRΙSTOV Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τροποποίηση της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/ υπουργικής απόφασης για την πρόσκλη ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προ τάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Πράσινες Υποδομές 2010» του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι σης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) και του Εγχει ριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκ καθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 82/ )... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 15 (1) Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών». 3. Την Υ350/ (ΦΕΚ 1603/τ. Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών. 4. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88, 551/88 όπως αυτές ισχύουν. 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: Α) Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλά δου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α ως Προϊσταμένους σε κενές θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέ δου Τμήματος, ως εξής: Α/Α Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΑΜΠΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑ ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΥ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

2 37258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΛΕΒΑΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΔΟΕ ΕΠΙΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟ ΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΙ ΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙ ΣΟΔΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑ ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙ ΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Υ. ΣΔΟΕ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕ ΤΜΗΜΑ Γ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΡΑΧΙΛΗ ΖΩΗ ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΔΟΕ ΚΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΟ ΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ ΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑ ΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΤΜΗΜΑ Α ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙ ΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙ ΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡ ΦΩΣΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α/Α Α.Μ.Υ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΛΙΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙ ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΟΥ Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ ΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ ΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ ΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ ΕΙ ΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑ ΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙ ΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡ ΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Β) Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανω τέρω υπαλλήλους, και να σταλεί σε μας αναφορά ανα χώρησης, άφιξης και ανάληψης καθηκόντων, με FAX. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ F Επιβολή προστίµου στον Βούλγαρο υπήκοο TONCHEV BΟRΙSLAV του HRΙSTOV. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜEΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕIΟΥ ΣΤΥΛIΔΑΣ Με τη αριθ. 13/ΠΤΠ 10/ καταλογιστική πράξη του Προϊσταµένου του Τελωνείου Στυλίδας επιβλήθηκε πρόστιµο (µετ αναλογούντος Τ.Χ. ΟΓΑ) ποσού 3.072,00 ευρώ για την παράβαση της παράνοµης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήµατος σύµφωνα µε το αρ. 137 Α 1 του ν. 2960/2001, και αλληλεγγύως µε έτερο συγκαταλογιζόµενο Έλληνα υπήκοο, στον Βούλγαρο υπήκοο TONCHEV BΟRΙSLAV του HRΙSTOV, µε αριθµό ταυτότητας βουλγαρικών Αρχών , πρώην κά τοικο Λαµίας (Σταδίου 5) και ήδη αγνώστου διαµονής. Ο Προϊστάµενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ F Αριθ. Φ/Β.20/2/14947/1228 (3) Αποδοχή Πρακτικών Γνωµοδοτικής Επιτροπής και τρο ποποίηση της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/ υπουρ γικής απόφασης για την πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Πράσινες Υποδοµές 2010» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότη τα και Επιχειρηµατικότητα » (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005) «Κώδικας Νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (2) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέρ γειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανα σύσταση του Υπουργείου Τουρισµού». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευ ση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/ «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/ ). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισµός της Γενι κής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990) «Σύσταση Γεν. Δ/νσεων στη Γεν. Γραµµατεία Βιοτεχνίας του Υπ. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο λογίας» και του Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011) «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διά σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσω τερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργεί ων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς». 7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ352/ (ΦΕΚ 1603/ Β/2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

4 37260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΠ/Φ6.12/οικ 16745/ (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε τον διορισµό του Αλ. Φούρλα στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας. 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/1997) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έρ γων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο νται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 10. Τον Κανονισµό 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερεια κής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον Κανονισµό 800/2008 της Επιτροπής των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισµένων κατηγο ριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία). 12. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » και ιδιαί τερα τις διατάξεις του άρθρου 17, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α /2010) για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 13. Την υπουργική απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης µε αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β /2008) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 14. Την αριθ. Ε(2007)5338/ απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001). 15. Την αριθ. C(2007) 5443/ απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161 PO006). 16. Την αριθ. C(2007) 5337/ απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 17. Την αριθ. C(2007) 5332/ απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 18. Την αριθ. C(2007) 5439/ απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 19. Την αριθ / εγκύκλιο της Ειδικής Υπη ρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε τη εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 20. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Πράσινες Υποδοµές 2010» του θέµατος προτεραιότητας «Ενίσχυση στις MME για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων περιβαλλοντικής δια χείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη ρυπο γόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)». 21. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ ρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε Α.Π. 8790/ 1014Α/0063 Α/ (ΦΕΚ 1965/Β/2008). 22. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/ Κοι νή Υπουργική απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων δι αχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησι ακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 23. Την αριθ. 2687/479/0020Α1/ υπουργική απόφαση για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας. 24. Την αριθ. 2677/211/Α2/ απόφαση του Ειδ. Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την έγκριση των Οδηγών Εφαρµογής των Πράξεων «Πράσινη Επιχεί ρηση 2010» και «Πράσινες Υποδοµές 2010». 25. Την αριθ. πρωτ. Φ/Β.20/1/4606/457/ Υπουρ γική απόφαση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδια φέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Πράσινες Υποδοµές 2010» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα » (ΕΠ.ΑΝ.) του ΕΣΠΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από τις αριθ. Φ/ Β.20/2/1017/681/ και Φ/Β.20/2/οικ6833/756/ Υ.Α. 26. Της αριθ. Φ/Β.20/2/14367/1882/ (ΦΕΚ 404/ΥΟΔΔ/2010) Υ.Α. Σύστασης της Επιτροπής του Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ. 27. Το αριθ. 18/ πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010». 28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προ καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε: 1. Την αποδοχή του αριθ. 18/ πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010». 2. Την τροποποίηση του Οδηγού του προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010» ο οποίος αποτελεί αναπόσπα στο µέρος της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/ (ΦΕΚ 655/Β/2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριµένα αντικαθιστούµε το εδάφ. 11 και 12 του κεφ του Οδηγού του Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010», ως εξής: «Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούµενων φόρων ή φορολογική ενηµερότητα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ή ασφαλιστική ενηµερότητα». Κατά τα λοιπά η αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/ (ΦΕΚ 655/Β/2010) απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε από τις αριθ. Φ/Β.20/2/1017/681/ (ΦΕΚ 960/Β/2010) και Φ/Β.20/2/οικ6833/756/ (ΦΕΚ 1229/Β/2011) υπουργι κές αποφάσεις, ισχύει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ F Αριθ. 1285/2011 (4) Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β 655/ ) και του Εγχειριδίου Δι αχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 82/ ). Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 12η Οκτωβρίου 2011 και λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 96, 120 και Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή µατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ & ΣΗΕ ΦΕΚ Β 655/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 82/ ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ ουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου Τo αριθ. I / έγγραφο των ENERGA A.E. και HELLAS POWER A.E. προς τη ΡΑΕ σχετικά µε το πιστωτικό περιθώριο λειτουργίας της χονδρεµπορικής αγοράς. 5. Τo αριθ. I / έγγραφο της HELLAS POWER A.E. προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε το πιστωτικό περιθώριο λειτουργίας της χονδρεµπορικής αγοράς. 6. Τo αριθ. Ο 48779/ έγγραφο της ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά µε τη ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 7. Τo αριθ. Ι / έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ σχετικά µε τη ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 8. Τo αριθ. Ι / έγγραφο του ΕΣΑΗ προς το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ και το ΔΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη ρευ στότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 9. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138/ ), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισµού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (14) του Άρθρου 196 του Ν. 4001/2011 οι αποφάσεις, κώδι κες, κανονισµοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρµόδια προς τούτο όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται, συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται µε διατάξεις του Ν. 4001/2011, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την κα τάργηση, τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων (1) του Άρθρου 96 και (2) του Άρθρου 120 του Ν. 4001/2011 ο ΚΔΣ&ΣΗΕ τροποποιείται µε απόφαση της ΡΑΕ, είτε µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο συµφέρον, κατ εφαρµογή της διαδικασίας που περι γράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Επειδή, στην τρέχουσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία, διαπιστώνεται πολύ µεγάλη δυσκολία στην αποπληρωµή των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας από τους κα ταναλωτές. Επειδή, ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι κατά τις ηµεροµηνίες είσπραξης που τίθενται στους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας, δηµιουργείται ιδι αίτερα οξύ πρόβληµα στις ταµειακές ροές όλων των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή, τα προς είσπραξη ποσά από τους κατανα λωτές αφορούν, σε σηµαντικό βαθµό, χρεώσεις πέραν της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες χρεώσεις αυξήθηκαν ή αναµένεται να αυξηθούν στην αµέσως επόµενη χρονική περίοδο, πράγµα που οφείλεται, µεταξύ άλλων, έµµεσα ή άµεσα, στην επιβολή νέων ή στην αύξηση υφιστάµενων ανταποδοτικών τελών, όπως για παράδειγµα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των καταναλώσεων φυσικού αερίου, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, οι χρεώσεις ΥΚΩ, κ.α. Επειδή, λαµβάνοντας όψη τις πα ρούσες συνθήκες του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στη χώρα µας, ιδιαίτερα δε τις δυσκολίες τραπεζικής χρηµατοδότησης, κρίνεται σκόπιµο η ταµειακή κάλυψη των συγκεκριµένων αυτών χρεώσεων να µην επιβαρύνει υπέρµετρα τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή, κατά την παρούσα φάση, η ΔΕΗ Α.Ε., λόγω της καθετοποίησής της και της πολλαπλής συµβατικής της σχέσης µε το Διαχειριστή του Συστήµατος, έχει τη δυνατότητα, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους προµηθευτές, να εξισορροπεί το βάρος της ταµειακής εκροής ποσών που οφείλει στο Διαχειριστή µε την ταµειακή εισροή ποσών που έχει να λαµβάνει από το Διαχειριστή, εισπράττοντας ουσιαστικά απευθείας από τον τελευταίο (επιβαρυνόµενη, βεβαίως, µε την όποια καθυστέρηση υπάρχει στην εξόφληση των λογαριασµών των πελατών της). Επειδή, κατά την παρούσα φάση, η εν λόγω δυνατότητα διαφοροποίησης µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των λοιπών προµηθευτών, δηµιουργεί µια κρίσιµη ασυµµετρία ως προς την οικονοµική επίπτωση που έχει στον καθένα από αυτούς η τυχόν καθυστερηµένη κατα βολή των οφειλών από τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, και ως εκ τούτου, κρίνεται ρυθµιστικά απα ραίτητη η λήψη µέτρων µε σκοπό την άµβλυνση της ασυµµετρίας αυτής. Επειδή µε τις ρυθµίσεις του ν. 4001/2011 πρόκειται να αρθεί η ως άνω δυνατότητα διαφοροποίησης της συµπεριφοράς της καθετοποιηµένης επιχείρησης, κα θώς προβλέπεται η ίδρυση νέων εταιρειών µεταφοράς

6 37262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πλέον και λογιστικά θα είναι ανεξάρτητες από τη ΔΕΗ Α.Ε. Επειδή η εν λόγω εξέλιξη, όταν επισυµβεί, θα εξαλείψει την ως άνω ασυµµετρία, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή των λαµβανόµενων µε την παρούσα απόφαση µέτρων να είναι προσωρινή και να διαρκέσει µέχρι την έναρ ξη λειτουργίας των ως άνω εταιρειών, οπότε και θα επανεξεταστεί τόσο η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της ελληνικής αγοράς, και ιδίως της ενεργειακής, όσο και η πρόοδος στην άµβλυνση των ασυµµετριών που παρατηρούνται σήµερα. Επειδή, όσον αφορά ειδικότερα τις χρεώσεις που σχετίζονται µε το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και τις Υπηρεσί ες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι οποίες χρεώσεις έχουν τη µορφή ανταποδοτικού τέλους και επιβάλλονται για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνε ται εύλογο να υιοθετηθεί αντίστοιχη διαδικασία εί σπραξής τους από τους προµηθευτές, µε αυτήν που ακολουθείται και για τις χρεώσεις τρίτων (π.χ. για τα δηµοτικά τέλη). Επειδή, µέχρι σήµερα, οι χρεώσεις τρί των εισπράττονται από τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 του ν. 3979/2011, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «οι πραγµατοποιούµενες από τον εκάστοτε προµηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήµο, βάσει σχε τικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήµο χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων τελών». Επειδή, αναφορικά µε τα ποσά που αφορούν τις χρε ώσεις Συστήµατος Μεταφοράς, Δικτύου Διανοµής και Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κρίνεται εύλογη η θέσπιση πιστωτικού περιθωρίου πληρωµής αντίστοιχου µε αυτό της προηγούµενης παραγράφου, δηλαδή των δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν αντίστοιχες συνθήκες ταµειακών ροών για το σύνολο των προµηθευτών. Επειδή, για λόγους εύλογης εξισορρόπησης των ως άνω ρυθµίσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι λοιποί παραγωγοί οφεί λουν να παρέχουν στους Διαχειριστές του Συστήµατος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανοµής, αντίστοιχα πι στωτικά όρια προς εξόφληση των οφειλόµενων, από τους Διαχειριστές αυτούς, ποσών, αποφασίζει: Α. Αναφορικά µε την τροποποίηση του Κώδικα Δια χείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ). Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 96, 120 και 196 του Ν.4001/2011, για την τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ), ως ακολούθως: 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 200, µε την προσθήκη νέας περιόδου στο τέλος της παρα γράφου (3) ως εξής: «Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λογιστικές πράξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς». 2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 206, µε τη διαγραφή της τελευταίας περιόδου της παρα γράφου (3). 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 209 παράγραφος (3), µε τη διαγραφή των λέξεων «εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα» και των λέξεων «ανά µήνα». 4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 211, µε τη διαγραφή από την τελευταία περίοδο αυτού των λέξεων «και ιδίως». 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 330 παράγραφος (4), ώστε η αναφορά στην παράγραφο «(8)» να αντικατασταθεί από την αναφορά στην παρά γραφο «(7)». 6. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333, µε την προσθήκη νέας περιόδου στο τέλος της παρα γράφου (6) ως εξής: «Σε περίπτωση υπερηµερίας του Εκπροσώπου Φορ τίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα κατά το Άρθρο 194 και το Άρθρο 224». 7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333, µε τη διαγραφή της παραγράφου (7) και την αναρίθµηση της παραγράφου (8) σε (7). 8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335 µε την προσθήκη νέας παραγράφου (35) ως εξής: «35. Οι πραγµατοποιούµενες εισπράξεις από τους Εκπροσώπους Φορτίων για τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους και αφορούν το Ειδικό Τέ λος ΑΠΕ, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος και τις χρεώσεις στα πλαίσια του Μεταβατικού Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, αποδίδονται στο Διαχειριστή του Συστήµατος εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί. Οι Προµηθευτές µπορούν να παρέχουν στον Διαχειρι στή του Συστήµατος χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων ποσών. Τα σχε τικά ποσά που συγκεντρώνονται από το Διαχειριστή του Συστήµατος αποδίδονται ανά µήνα στους αντί στοιχους δικαιούχους, οι οποίοι εκδίδουν τιµολόγια µε ανάλογο πιστωτικό περιθώριο προς τον Διαχειριστή του Συστήµατος. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου παύει µετά από απόφαση της ΡΑΕ, εν συνεχεία κατάλληλης τροποποίησης και συµπλήρωσης των σχετικών Εγχειριδίων, όπου θα περιγράφονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω». Β. Αναφορικά µε την τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β 82/ ). Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 41 πα ράγραφος (1), ως ακολούθως. 1. οι λέξεις «εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την αρχική κοινοποίηση των οφειλών,» αντικαθίστα νται από τις λέξεις «εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί,». 2. στο τέλος της παραγράφου (1) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι Προµηθευτές µπορούν να παρέχουν στον Διαχειρι στή του Δικτύου χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόµενων ποσών.» Γ. Η παρούσα ισχύει για τις χρεώσεις που αφορούν στο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), στις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος, στις Χρεώ σεις Χρήσης Δικτύου και στις χρεώσεις στο πλαίσιο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Μεταβατικού Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για καταναλώσεις του µηνός Οκτωβρίου 2011 και εφεξής. Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

8 37264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 24 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 158/9 8 2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διυπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1868 24 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Τ.3593/263/Α0019/25 7 2003 Α.Υ.Ο. «Απλουστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 2 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50568/ΨΣ4906 (ΦΕΚ B 1809/17.11.2010) απόφασης Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 944 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμμα τέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 792 8 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984 (1) Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 372 9 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.3120/οικ.3.630 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 18 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρή σεων του Κώδικα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3099 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: 55055/ΕΥΣ5919 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3254 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ5 ΗΛ/Β /Φ29/16027/6.8.2010 ΦΕΚ Β /1403/6.9.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 10 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1024 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 21 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1/2390 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2519 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6772/1349/ 28.09.2010 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. EAΠ2002440ΕΞ2012/ 24.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 19 13 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά συναφών υπηρεσιών που συγκροτούν τον ενιαίο διοικητικό τομέα της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα