Ιλδηθό Φξπζό Τξίγωλν ηεο Unesco

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιλδηθό Φξπζό Τξίγωλν ηεο Unesco"

Transcript

1 Ιλδηθό Φξπζό Τξίγωλν ηεο Unesco Τδαϊπνύξ-Ακπέξ-Δζληθό πάξθν KeoLaDeo-Φαηερπνύξ Σηθξί-Άγθξα-Ταδ Μαράι-Red Ford-Ιδξπκα Μεηέξαο Τεξέδα-Μαηρνύξα-Γειρί-Βνιηα κε Rickhhaw ζην Πάξθν - Βνιηα κε Διέθαληεο ζηελ Ακπέξ. Θέιεηε λα θσηνγξαθίζεηε ην πνίεκα ηεο αγάπεο; Τν κπζηθό καπζσιείν Ταδ Μαράι θηηαγκέλν ηνλ 17ν αηώλα από ηελ Γπλαζηεία ησλ Μνγγόισλ είλαη από ηα επηβιεηηθόηεξα κλεκεία ηεο ζύγρξνλεο Ηλδίαο. Καηαζθεπάζηεθε από ιεπθό κάξκαξν ην νπνίν επελδύζεθε κε 27 είδε πνιύηηκσλ θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ. Θέιεηε λα γλσξίζεηε ηελ ξνδ πόιε ηεο Τδατπνύξ θαη λα αλεβείηε ζε πιάηε ειέθαληα, γηα κία βόιηα ζην θάζηξν Ακπέξ θαη λα κάζεηε ηη ζεκαίλεη θερξηκπάξη; Ολεηξεπηήθαηε λα δείηε ηελ θνθθηλόρξσκε πξσηεύνπζα ηνπ Μνγγόινπ απηνθξάηνξα Αθκπάξ ηελ Φαηερπνύξ Σηθξί θαη λα κάζεηε γηα ηηο παξαθιήζεηο γνληκόηεηαο; Θέιεηε λα δείηε πηα είλαη ηα αμηνζέαηα ηνπ Παιηνύ θαη Νένπ Γειρί θαη λα εθζηαζηαζηείηε από ην καπζσιείν ηνπ Φνπκαγηνύλ θαη ησλ κηλαξέ Κνληνύκ, πεξίνπηα κλεκεία ζηελ ιίζηα ηεο UNESCO; Θέιεηε λα ηξηγπξίζεηε κε RichShow κέζα ζην νηθνζπζηήκα KeolaDeo, πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηελ UNESCO, θαη λα θσηνγξαθίζεηε ρηιηάδεο είδε πνπιηώλ θαη βέβαηα λα γλσξίζεηε ην παζίγλσζην Ηδξπκα ηεο Μεηέξα Τεξέδα από θνληά; Θέιεηε λα δείηε ηελ Ηεξή πόιε Μαρηνύξα, πνπ γελλήζεθε ν ζεόο ηνπ πινύηνπ ν Κξίζλα θαη πνπ έδεζε ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα; Ολεηξεπηήθαηε λα θνξέζεηε έλα κεηαμέλην "ζάξη", λα αγνξάζεηε κία θηιληηζέληα Ηλδνπηζηηθή ζεόηεηα ή έλα από ηα θαινδνπιεκέλα ηλδηθά μπιόγιππηα; Θέιεηε λα δείηε ην θάζηξν πνπ θαηνηθνύζε ν Τδάτ Σίληλ; Θέιεηε λα έρεηε καδί ζαο έλα ζπλνδό πνπ δελ θαηεβάδεη δηαθόπηεο νύηε ζηηγκή θαη λα εθπέκπεη εκπεηξίεο; Αλ αλήθεηε ζε απηνύο πνπ θάλνπλ ηέηνηα όλεηξα, θαη δελ ελδίδεηε εύθνια, ζηηο «ζεηξήλεο ηνπ άξπα-θόιια» θαη ηεο ζηείξαο ξεηνξίαο ηνπ αληαγσληζκνύ, αθνινπζείζηε απηό ην ηαμίδη, ζηελ Ηλδία.

2 Δίλαη ζύληνκν, κε ειεγρόκελν θόζηνο, αιιά πινύζην ζε πεξηερόκελν κε έμη κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO γηα λα ην απνιαύζεηε. Μαπζσιείν Humayun ( ) Qutub Minar (1200) Fatehpur Sikri (1569) Red Ford (Lal Qila - 16νο-17νο αη.) Ταδ Μαράι (καξκάξηλν Μαπζσιείν ) Δζληθό Πάξθν Keoladeo Chana 1ε κέξα: ζηε Τδαϊπνύξ-ρξώκαηα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο Αλαρώξεζε κε θηινζνθία αλζξσπνθεληξηθή γηα λα γλσξίζνπκε ηελ Ηλδία, κία από ηηο πην κπζηεξηώδεο ρώξεο ηνπ πιαλήηε. Οινλύθηηα πηήζε. Ννηώζηε ραιαξά, ν ζπλνδόο ζαο, πνπ είλαη πξνζεισκέλνο ζε εζάο, πεξηζζόηεξν θαη από ζηξαηηώηε ηεο βόξεηαο Κνξέαο, ζα ζαο πξνζέρεη. Γελ είζηε επηπρηζκέλνη. Όλεηξα γιπθά. 2ε κέξα: Τδαϊπνύξ Άθημε ζηελ Ηλδία, ηελ ρώξα ηεο θαληαζίαο θαη ηεο πξνζδνθίαο. Πξνζγεησλόκαζηε ζην αεξνδξνκίν ηνπ Γειρί, από όπνπ κε πνύικαλ ζπλερίδνπκε, πάλσ ζην βαζαληζκέλν θνξκί ηεο ρώξαο, γηα λα ρνξηάζνπκε ηα κάηηα ζαο θαη ηηο αηζζήζεηο ζαο, κε εηθόλεο απίζηεπηεο πνπ βγαίλνπλ κέζα από θξπκέλεο αιήζεηεο, πνπ κόλν ην γλσξίδεη. Πέληε πεξίπνπ ώξεο, ζα δηαξθέζεη απηόο ν θαηαηγηζκόο εηθόλσλ, πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ζην «βίληεν» ηεο γλώζεο καο, γηα λα ζαο δείμνπκε. Αγειάδεο καο έθιεηζαλ ηνλ δξόκν. Δίλαη Ηεξέο θαη εδώ θξαηνύλ κία ζηάζε δηαθνξεηηθόηεηαο. Αληαπνθξηλόκαζηε επγεληθά. Άθημε ζηε Τδατπνύξ θαη ακέζσο ζα δηαπηζηώζεηε, γηαηί ε πόιε είλαη κία από ηηο θαιινλέο ηεο ρώξαο, βξαβεπκέλε κε θηίξηα θαη παιάηηα, ζε ηέηνηεο απνρξώζεηο πνπ δίλνπλ ζηελ Τδατπνύξ, ηα επράξηζηα ρξώκαηα ηνπ δεηιηλνύ. Βγείηε ζηνπο δξόκνπο, ππαίζξηνη πσιεηέο ινπινπδηώλ, άληξεο θαη γπλαίθεο, δίλνπλ κηα εηθόλα αλάιαθξε θαη επσδηαζηή ζηελ πόιε. 3ε κέξα: Τδαϊπνύξ-Ακπέξ-ζηελ Κερξηκπαξέληα Πνιηηεία Τν πξσί μεθηλάκε κε ηνπο ππξήλεο ηεο ηαμηδησηηθήο καο επηηπρίαο, ηηο μελαγήζεηο πνπ είλαη κνλαδηθέο. Δίλαη κέξνο όισλ απηώλ, ησλ ππεξεζηώλ, πνπ καο θαζηέξσζαλ ζαλ πξώην όλνκα ζην ηαμίδη θαη γηα πάληα ζηηο θαξδηέο ζαο. Θα ζαο γλσξίζνπκε ηελ εξεηπσκέλε πόιε Ακπέξ, έδξα ησλ εγεκόλσλ ηεο θπιήο Μίλα, όπνπ ζα ζαο θέξνπκε ζηελ πιάηε ειέθαληα γηα λα κάζεηε θαη εζείο, γηαηί ηελ ιέλε Κερξηκπάξη θαη ηελ πξνηίκεζε ν Τδάτ Σίληλ γηα θαηνηθία ηνπ. Θα επηζθεθζνύκε ηνλ λαό Κάιη, ην Παιάηη ησλ θαηόπηξσλ θαη ηα ηδηαίηεξα δσκάηηα ηνπ Μαραξαγηά. Δπηζηξέθνπκε ζηε Τδατπνύξ θαη ν ζπλνδόο ζαο «δηςάεη» λα ζαο ηελ απνθαιύςεη. Υπάξρεη ζρέδην θαη θαίλεηαη. Ζ πόιε δηαζέηεη πιεζώξα από Ηζηνξηθά θηίζκαηα, ηα νπνία έρνπκε ζρεδηάζεη ηεξαξρηθά λα ζαο δείμνπκε, ην Παιάηη ησλ αλέκσλ, ην αζηεξνζθνπείν Jantar Manter, θνληά ζην City Palace, κε αθξηβή εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ θαη ην Κπβεξλείν.

3 Σηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο ηξηγπξίζηε ζηα καγαδηά. Ζ πόιε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αξγπξνρξπζνρνία θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο θαιιηηερληθήο ρεηξνηερλίαο θαη πξνζθέξεηαη γηα θαιέο αγνξέο. 4ε κέξα: Δζληθόο Γξπκόο Keo Ladeo Chana Φαηερπνύξ Σηθξί - Άγθξα (248 ρικ.) Οκνξθηέο έρεη όινο ν θόζκνο. Τν δεηνύκελν είλαη απηό λα ην αλαδείμεηο θαη λα ην πξνζθέξεηο, ζηνλ ηαμηδηώηε ζνπ. Καη ηελ ζεκεξηλή καο κέξα ην έρεη ηόζα δειεπηά λα ζαο πξνζθέξεη. Σηελ δηαδξνκή καο πξνο ηελ Άγθξα, ζα επηζθεθζνύκε δύν από ηα πνιιά ηλδηθά κλεκεία Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Ο ππέξνρνο Δζληθόο Γξπκόο Keo Ladeo Chana, πνπ πξνζηαηεύεηαη από ηελ UNESCO, εθηείλεηαη ζε 29 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα. Θα έιζνπκε γηα λα ηνλ ραξνύκε έρνληαο κία ξνκαληηθή δηαδξνκή κε Rickshaw, κέζα από θξάγκαηα θαη θαλάιηα, πνπ πξηλ από 100 ρξόληα θαηαζθεύαζαλ νη Μαραξαγηάδεο, γηα λα πδξεύζνπλ ηελ ζακλώδε πεξηνρή θαη λα θηινμελήζνπλ πδξόβηα ελδεκηθά θαη απνδεκεηηθά πνπιηά. Μαδί κε εκάο ην ραίξνληαη θαη 370 είδε δηαθνξεηηθώλ πνπιηώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη γεξαλνί ηεο καθξηλήο Σηβεξίαο, πνπ θηάλνπλ κέρξη εδώ. Αθήλνπκε ηνπο γεξαλνύο, λα μεδηςάλε θαη λα ζεθώλνπλ ην θεθάιη ηνπο ςειά, επραξηζηώληαο ηνπ Μαραξαγηάδεο, γηα λα ζαο απνθαιύςνπκε ζηελ ζπλέρεηα, ηελ αθαηνίθεηε πηα πόιε Φαηερπνύξ Σηθξί (πόιε ηεο Νίθεο), πνπ βξίζθεηαη ρηηζκέλε πάλσ ζε βξάρηλν ιόθν, από ηνλ απηνθξάηνξα Άθκπαξ ηνλ Μεγάιν. Έρεη πνιύηηκν ζηνιίδη ηεο εξεκηάο ηεο, ηνλ κεγάιν καξκάξηλν Ναό κε ηνλ κνπζνπικάλν Άγην Shaik Salim Chisti, ζακέλν θάησ από ζθέπε κε καξγαξηηάξηα. Καλέλα άιιν θηίξην ζηελ Ηλδία δελ ελζαξθώλεη, θαιύηεξα ηελ ηερλνηξνπία ησλ Μνπγθάι. Με ηελ θαηνηθία απηή ν Αθκπάξ, έδσζε πλνή ζε κηα κεγαινπξεπή θαηαζθεπή, κε αςίδεο, ζόινπο θαη πεξίπηεξα. Όια απηά δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα δνμάζεη ηελ πξνθεηεία, πσο ζα απνθηήζεη γην. Αθόκα θαη ζήκεξα άηεθλεο γπλαίθεο, κνπζνπικάλεο θαη Ηλδνπίζηξηεο, έξρνληαη εδώ όπσο θάπνηε ν απηνθξάηνξαο Akbar, θαη παξαθαινύλ γηα γνληκόηεηα. Αξραία θαη ζύγρξνλε ζπλήζεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ παξακέλεη ίδηα. Σπλερίδνπκε ηελ δηαδξνκή καο, κέρξη ηελ μαθνπζηή Άγθξα, παηξίδα ηνπ Ταδ Μαράι, παιηά πξσηεύνπζα ησλ Βαζηιείσλ ησλ Μνπγθάι, θαη δηακάληη ηεο θαξδηάο καο. Με επηζηεκνληθό θννπηζάξηζκα, εξρόκαζηε ζην μελνδνρείν καο. Τν βξάδπ ίζσο ζα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην ιανγξαθηθό πξόγξακκα. 5ε κέξα: Άγθξα Tαδ Mαράι πεξηήγεζε Κόθθηλν θξνύξην-ίδξπκα Mother Teressa Τν όλεηξν ζπλερίδεηαη. Ζ ζεκεξηλή εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηε γλσξηκία καο κε ηα ππέξνρα κλεκεία ηεο UNESCO, ην παιάηη Ταδ Μαράι θαη ην Κόθθηλν Φξνύξην ηεο Άγθξα, πνπ έρνπλ δηαρξνληθή αμία. Πξώηα ζα επηζθεθζνύκε ην πνιπθσηνγξαθεκέλν καπζσιείν Tαηδ Mαράι, έλα παγθόζκην ζαύκα από κάξκαξν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε Uttarpradesh, ην σξαηόηεξν έξγν ηεο Ηζιακηθήο αξρηηεθηνληθήο ην νπνίν έρηηζε ν ζνπιηάλνο Σαρ Τδαράλ γηα ηελ πην αγαπεκέλε από ηηο γπλαίθεο ηνπ. Με απηή ηελ θαηαζθεπή ηειεηνπνηήζεθε ην ζηίι πνπ είρε γελλεζεί θαη εμειηρζεί κε ην Μαπζσιείν ηνπ Humayun. Ο θεληξηθόο ζόινο είλαη ρηηζκέλνο ζε πεξζηθή ηερλνηξνπία θαη ζπλνδεύεηαη από πεξίπηεξα θαιπκκέλα κε αςηδσηέο ζθεπέο. Οη πξνζόςεηο επίζεο δηαθνζκεκέλεο ζε πεξζηθό ζηίι, είλαη ζηξακκέλεο ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ Οξίδνληα. Τέζζεξηο κηλαξέδεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο γσλίεο ηεο βεξάληαο από ιεπθό κάξκαξν. Από ην αξρείν πιεξσκώλ πνπ έρεη δηαζσζεί θαίλεηαη όηη ζην έξγν ζπλεξγάζηεθαλ θαιιηηέρλεο θαη εξγάηεο πξνεξρόκελνη από δηάθνξεο ρώξεο, κεηαμύ ηνπ Οπδκπεθηζηάλ θαη ηεο Τνπξθίαο.

4 Αξγόηεξα ζα έιζνπκε ζην Κόθθηλν θξνύξην, νγθώδε θηίζκαηα ηεο νηθίαο ησλ Μνπγθάι, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 16ν & 17ν αηώλα θαη δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηηο δηάθνξεο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Αθκπάξ θαη ηνπ Σαρ Τδαράλ. Τν ίδξπκα, Mother Teressa, κελ αλεζπρείηε, ζα ην επηζθεθζνύκε επηζηξέθνληαο ζην μελνδνρείν καο. 6ε κέξα: Άγθξα-Μαηρνύξα Μαπζωιείν Humayun - Γειρί Σήκεξα απνραηξεηάκε ηελ Άγθξα θαη ηξέρνπκε ρσξίο «θξέλα» γηα ην Γειρί. Μελ εθεζπράδεζηε. Σηελ δηαδξνκή καο ζα έρνπκε κηα ελδηαθέξνπζα επίζθεςε ζηελ όκνξθε Μαηρνύξα όπνπ γελλήζεθε θαη πεξαζε ηα παηδηθα ηνπ ρξόληα ν Κξίζλα. Μεηαμύ άιισλ ζηελ πόιε πνπ ζεσξείηαη ε ηεξόηεξε ηεο Ηλδίαο θαη απνηειεη ηόπν πξνζθπλήκαηνο ζα δνύκε ην ηέκπιν JanamBrumi.Ο Θεόο πνπ παίδεη θινγέξα, ν Κξίζλα, είλαη εθείλνο πνπ καδη κε ηνλ γπηό ηνπ Σίβα, ην Θεό Ganesha,ζεσξείηαη ν ζεόο ηνπ πινύηνπ θαη ηεο επηηπρίαο θαη ιαηξεύεηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο άιινπο ζηελ Ηλδία. Άθημε ζηελ Iλδηθή πξσηεύνπζα, έδξα ηεο ζπγθεληξσηηθήο εμνπζίαο ηεο ρώξαο ησλ πνιιώλ εζληθνηήησλ. Γηα «ρόξηαζε» είλαη ην Μαπζσιείν Humayun, ην νπνίν πξνζηαηεύεηαη από ηελ UNESCO. Τν θηίξην ζην νπνίν ζα έιζνπκε, αλαπηύζεηαη νξηδόληηα κε ηνλ επηβιεηηθό ζόιν θαη ηελ πξόζνςε πνπ ειαθξύλεηαη από νβάι ηόμα. Δίλαη ην πξώην έξγν απηνύ ηνπ ηύπνπ ζηελ Ηλδία ην νπνίν αξγόηεξα ιεηηνύξγεζε σο πξόηππν γηα πνιιέο θαηαζθεπέο ησλ Μνπγθάι. Καζνξηζηηθή ώζεζε δόζεθε από ηνλ Humayun, ηνπ ηδξπηή ηεο Γπλαζηείαο, όπνπ ε ηλδηθή αξρηηεθηνληθή έθηαζε ζην απόγεηό ηεο. Μεηαθνξα θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν. 7ε κέξα: Γειρί Πεξηήγεζε Qutub Minar Κιείζηε ηα κάηηα ζαο θαη αθήζηε ηελ θαληαζία ζαο λα νλεηξεύεηαη. Τν δηάγξακκα ηεο ζεκεξηλήο πεξηήγεζεο είλαη θαηαπιεθηηθό. Τν πξσί ζα ζαο πάκε ζην Nέν Γειρί, κε ηηο θαινζρεδηαζκέλεο ιεσθόξνπο θαη ζην Παιηό Γειρί, κε ηε γνεηεία ησλ πεξαζκέλσλ ρξόλσλ γηα λα απνιαύζνπκε έλα κσζατθό νκνξθηάο από καξκάξηλα παιάηηα, ηδακηά θαη παδάξηα, πνπ έξρνληαη ζαλ κηα ζεηξά εηθόλσλ απν ηζηνξίεο Mαραξαγηάδσλ. Θα πεξηεγεζνύκε ζην απέξηηην κλεκείν ηνπ Γθάληη, ζην Kόθθηλν Φξνύξην, ζην Γηζκά Mαρίλη, ην κεγαιύηεξν ηέκελνο ζηελ Iλδία, ην νπνίν ρηίζζεθε από ηνλ Σαρ Tδαράλ, ζηνλ ηζηνξηθό δξόκν Tζάληη Σνθ, ζην λαό Λάκη Nαξάη θαη ζην Pαζηξαπάηε Mπαβάλ ην επηβιεηηθό Πξνεδξηθό Mέγαξν. Αξγόηεξα ζα έιζνπκε ζην παιαηόηεξν αξηζηνύξγεκα ηεο Ηλδηθν-ηζιακηθήο αξρνηεθηνληθήο, ην Qutub Minar, ηνλ ςειόηεξν κνλνιηζηθό πύξγν ζηε γε, ζεκαληηθό κλεκείν ηεο UNESCO. Ο πύξγνο απηόο πνπ έρεη ύςνο 72κ. Κηίζηεθε πεξίπνπ κεηαμύ σο ζύκβνιν λίθεο θαη ρξεζίκεπζε σο κηλαξέο ζην πξώην ηδακί ζε ηλδηθό έδαθνο, ην Κνπβάη-Οπι-Ηζιάκ. Γηα ηελ αλέγεξζή ηνπ ρξεζηκηπνηήζεθαλ ηκήκαηα από Εατληζηηθνύο θαη Ηλδνπτζηηθνύο Νανύο θαη κε απηόλ ηξόπν έγηλε έλα κείγκα δηαθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ παξαδόζεσλ ηεο Αξραίαο Ηλδίαο θαη ηνπ Ηζιακηθνύ Ηξάλ. 8ε κέξα: Γειρί Πηήζε Ο Ηλδηθόο νξγαληζκόο Τνπξηζκνύ, κήπσο ζα έπξεπε λα αξρίζεη λα ζθέπηεηαη λα ζηείιεη έλα βηληεάθη ζηε Νάζα, γηα λα δνπλ από ηνλ Άξε πσο ηαμηδεύνπλ νη Έιιελεο ζηελ Ηλδία, θαη κάιηζηα κε ηηκέο, ηόζν θαιέο, πνπ ζνπ θιείλνπλ πνλεξά ην κάηη. Νσξίο ην πξσί, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε επηζηξνθήο. Άθημε απζεκεξόλ ζηελ Αζήλα.

5 * ην ηαμηδη αλάινγα ηελ αλαρώξεζε κπνξεί λα εθηειεζζεί κε ηελ πξώηε θαη ηελ ηειεπηαία λύρηα ζην Γειρί Πεξηιακβάλνληαη Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ζε νηθνλνκηθή ζέζε κε ελδηάκεζε αιιαγή αεξνζθάθνπο Φηινμελία ζε μελνδνρεία Α Καηεγνξίαο ή Πνιπηειείαο (επηινγή ζαο). Ζκηδηαηξνθή θάζε κέξα Αζθαιή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα θαη γηα όιεο ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο πεξηγξάθνληαη Δπίζθεςε ζηελ γελέηεηξα ηνπ Θενύ ΚξίζλαΔπίζθεςε ζην Ηδξπκα ηεο Μεηέξαο Τεξέδα. Τνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί Βόιηα κε Rickshaow ζην εζληθό πάξθν KeoLaDeo. Αξρεγόο/ζπλνδόο από ηελ Διιάδα Ταμηδησηηθή ζήθε κε ελεκεξσηηθά έληππα Αζθάιεηα αζηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο Γελ Πεξηιακβάλνληαη Φόξνη αεξνδξνκίσλ/ηνπηθνί θόξνη Φηινδσξήκαηα/αρζνθνξηθά Αηνκηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε Βίδα εηζόδνπ ζηελ Ηλδία ε νπνία εθδίδεηαη κε πξνζσπηθή ζαο παξνπζία ζηελ Ηλδηθή Πξεζβεία (ηει θαη ) Σεκεηώζεηο: Τν ηαμίδη εθηειείηαη κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 15 αηόκσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή είλαη κηθξόηεξε (10 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) ην ηαμίδη δελ αθπξώλεηαη θαη εθηειείηαη κε επηβάξπλζε 95 ην άηνκν. Τν Ταδ Μαράι είλαη θιεηζηό ηε Παξαζθεπή θαη σο εθ ηνύηνπ αλ ε πεξηήγεζή ζπκπίπηεη κεηαθέξεηαη ηελ επόκελε. Ταμηδηωηηθά Έγγξαθα: Aπαηηείηαη βίδα εηζόδνπ γηα ηελ Ηλδία (2 πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο), ε νπνία ηαθηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε πξνζσπηθή ζαο παξνπζία ζηελ Ηλδηθή Πξεζβεία Τν δηαβαηήξηό ζαο πξέπεη λα έρεη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο από ηελ είζνδν ζαο ζηελ ρώξα. Υγεηνλνκηθέο Πξνθπιάμεηο: Γελ απαηηνύληαη εκβόιηα ή άιινπ είδνπο πξνιεπηηθή αγσγή. Tν λεξό δελ είλαη πόζηκν.

ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες)

ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες) ΝΟΤΙΑ ΙΝΔΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΛΑ (10 μέρες) Τσενάι (Μαντράς) Ναοί Παλλάβα Ποντίτσερι Ταντηόρ Τριτσί Μαντουράι Περιγιάρ Κουμαρακομ - Κοτσίν - Κρουαηιζρα στα υδροφράγματα τθς Κεράλα Το Manessis Travel ανηαποκπινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Yangon* Bagan * Mandalay* Kalaw* Inle Lake 10 days 9 nights Day01:05Feb/Doha Yangon Άθημε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ, θαισζόξηζκα από ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα