ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΜΙΟΥ ΤΟΥ Π. ΝΕΣΤΟΥ QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF NESTOS RIVER PLUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΜΙΟΥ ΤΟΥ Π. ΝΕΣΤΟΥ QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF NESTOS RIVER PLUME"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΜΙΟΥ ΤΟΥ Π. ΝΕΣΤΟΥ Καμίδης Ν. 1,2, Συλαίος Γ. 2, Τσιχριντζής Β.Α. 2 1 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος Καβάλας, 2 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του πλουμίου του ποταμού Νέστου και η επίδραση που αυτό έχει στη παράκτια ζώνη και στον Κόλπο Καβάλας κάτω από συνθήκες διαφορετικών παροχών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπό πλημμυρικές συνθήκες το πλούμιο είναι ικανό να εισέλθει στον Κόλπο Καβάλας, καλύπτοντας μεγάλη επιφανειακή έκταση και έχοντας τον ανάλογο όγκο. Αντίθετα, σε συνθήκες χαμηλών ποτάμιων παροχών το πλούμιο περιορίζεται στη περιοχή του στομίου και είναι αδύναμο. Η περιεκτικότητα, οι συγκεντρώσεις και η στοιχειομετρία των θρεπτικών συστατικών στο πλούμιο εξαρτώνται από τα φορτία των στοιχείων που εξέρχονται από τον Π. Νέστο. Λέξεις κλειδιά: ποτάμιες απορροές, στοιχειομετρία, Θρακικό Πέλαγος, θρεπτικά άλατα QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF NESTOS RIVER PLUME Kamidis Ν. 1,2, Sylaios G. 2, Tsihrintzis V.A. 2 1 Fisheries Research Institute, Nea Peramos, Kavala, 2 Laboratory of Ecological Engineering and Technology, Environmental Engineering Department, Democritus University of Thrace, Xanthi, Abstract The purpose of this work is to study the Nestos River plume and its impact in the coastal zone and in Kavala Gulf under different discharge conditions. The results showed that under flood conditions the plume is able to enter inside Kavala Gulf, covering a large surface area and having the appropriate volume. Conversely, under low discharge the plume is restricted close to the mouth and it is considered weak. The content, the concentration and the stoichiometry of plume s nutrient elements are depended on the loads outflowing from Nestos mouth. Keywords: river discharges, stoichiometry, Thracian Sea, nutrients 1. Εισαγωγή Τα ποτάμια πλούμια είναι υδρολογικά χαρακτηριστικά μέσης κλίμακας και αποτελούν την συνέχεια των ποτάμιων υδάτων στον ωκεανό. Είναι ικανά κάτω από ορισμένες συνθήκες να μεταφέρουν το ίχνος και τα χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτων σε μεγάλες αποστάσεις από το στόμιο του ποταμού (Rabalais et al., 2000). Η σημασία τους είναι τεράστια για το παράκτιο περιβάλλον αφού όπως έχει αποδειχθεί επηρεάζουν την παράκτια κυκλοφορία και δίνουν ώθηση στην πρωτογενή παραγωγή με την εισαγωγή θρεπτικών αλάτων. Ο Ποταμός Νέστος πηγάζει από τα Όρη Rila και Pirin που βρίσκονται στο βορειοδυτικό και στο δυτικό τμήμα της Βουλγαρίας, αντίστοιχα. Η συνολική λεκάνη απορροής εκτιμάται σε km 2, (Σκουληκάρης 2008), ενώ το συνολικό μήκος του ποταμού ανέρχεται σε 234 km, από τα οποία τα 130 km διαρρέουν το ελληνικό έδαφος (Petalas et al., 2005). Στις κύριες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις επί της κοίτης του ποταμού συγκαταλέγονται η κατασκευή δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων (Θησαυρός και Πλατανόβρυση), οι μη-σημειακές πηγές ρύπανσης από την γεωργική δραστηριότητα στο Δέλτα και η διάθεση λυμάτων από αστικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του πλουμίου που 1

2 δημιουργείται από την έξοδο των υδάτων του Ποταμού Νέστου στη ευρύτερη παράκτια ζώνη και η εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του. 2. Υλικά και Μέθοδοι Η εκτίμηση των απορροών των γλυκών υδάτων και των φορτίων των θρεπτικών στοιχείων (DIN, DIP, DSi) που καταλήγουν μηνιαίως στη παράκτια ζώνη πραγματοποιήθηκε με την διεξαγωγή 6 δειγματοληψιών (από δύο δειγματοληψίες τους μήνες Μάιο 2006 και Φεβρουάριο, Μάιο 2007) σε ένα δίκτυο τεσσάρων σταθμών οι οποίοι απεικονίζονται στην Εικ. 1. Η μέτρηση της παροχής πραγματοποιήθηκε μέσω της μέτρησης της στάθμης από έναν τηλεμετρικό σταθμό ο οποίος τοποθετήθηκε 18 km ανάντι του στομίου (Χρυσούπολη). Οι μετρήσεις ήταν ωριαίες, ενώ η συσχέτιση των μετρήσεων στάθμης με την συνολική παροχή του ποταμού στο συγκεκριμένο σημείο διενεργήθηκε με την διεξαγωγή επιπλέον 13 δειγματοληψιών, στις οποίες η παροχή μετρήθηκε χρησιμοποιώντας ρευματογράφο τύπου Aandera RCM9 MkII. Για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών του πλουμίου διενεργήθηκαν συνολικά τρεις δειγματοληψίες ( 2006, Φεβρουάριος και 2007). Οι φυσικές παράμετροι των υδάτων (αλατότητα, θερμοκρασία, πυκνότητα) μετρήθηκαν σε ένα δίκτυο 24 σταθμών οι οποίοι απεικονίζονται στην Εικ. 1 και καλύπτουν τόσο την παράκτια ζώνη των εκβολών, όσο το Στενό της Θάσου και τον Κόλπο Καβάλας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη στήλη του νερού με τη χρήση θερμοαλατόμετρου (CTD). Εικ. 1: Διάταξη των σταθμών δειγματοληψίας στον Ποταμό Νέστου και στη παράκτια ζώνη. Στην εικόνα διακρίνεται και η θέση του τηλεμετρικού σταθμού. Σε όλους τους σταθμούς (ποτάμιους και παράκτιους) ελήφθησαν δείγματα νερού για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων πέντε θρεπτικών αλάτων (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, φωσφορικά και πυριτικά άλατα). Ο προσδιορισμός όλων των θρεπτικών αλάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας μοριακής απορρόφησης. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε φασματοφωτόμετρο μοντέλου U-2001/UV VISIBLE της HITACHI. Ο προσδιορισμός των θρεπτικών αλάτων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Parsons et al. (1984). 3. Αποτελέσματα 3.1 ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Η μέση μηνιαία παροχή του Νέστου τον Μάιο 2006 μετρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα (80,5 m 3 /s), ενώ τον Φεβρουάριο 2007 η παροχή ήταν πολύ χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα 2

3 της εποχής (μόλις 10,4 m 3 /s). Χαμηλή επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η παροχή που προσδιορίστηκε τον Μάιο 2007 (18,1 m 3 /s). Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων και για τις τρεις δειγματοληψίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών και πυριτικών αλάτων παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις των αμμωνιακών και νιτρωδών βρέθηκαν τον Μάιο Τα φωσφορικά άλατα σημείωσαν την υψηλότερη τους συγκέντρωση τον Μάιο Ο δυνητικός περιορισμός των θρεπτικών στοιχείων στα ύδατα του ποταμού εξετάστηκε εφαρμόζοντας τους στοιχειομετρικούς λόγους Si/N, Si/P και N/P. Σύμφωνα με τον Redfield (Redfield et al., 1963), ο λόγος των συγκεντρώσεων που χαρακτηρίζει ένα υγιές οικοσύστημα ισούται με Si/N/P = 16/16/1. Οποιαδήποτε απόκλιση του παραπάνω λόγου σηματοδοτεί τον δυνητικό περιορισμό ενός στοιχείου για τη διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής. Το πυρίτιο βρίσκεται πάντα σε περίσσεια σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους διότι οι λόγοι Si/N και Si/P κυμάνθηκαν άνω της μονάδας και του 16, αντίστοιχα. Τον Μάιο 2006 το στοιχείο σε έλλειψη είναι το άζωτο (Ν/Ρ= 7,1), γεγονός που οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του φωσφόρου (4,3 μmol/l). Αντίθετα τον Φεβρουάριο και τον Μάιο 2007 το στοιχείο υπό περιορισμό είναι ο φώσφορος (Ν/Ρ: 17,1 και 22,1 αντίστοιχα). Η αύξηση του λόγου Ν/Ρ τον Μάιο 2007 οφείλεται στην αύξηση του αζώτου με τη μορφή αμμωνιακών αλάτων. Οι μηνιαίες απορροές των γλυκών υδάτων είναι αντίστοιχες των παροχών. Όμοια, τα φορτία των θρεπτικών αλάτων που καταλήγουν στη παράκτια ζώνη εξαρτώνται περισσότερο από τις παροχές και λιγότερο από τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων στα ύδατα του ποταμού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, ο 2006 ξεχωρίζει εξαιτίας των πολύ υψηλών φορτίων για όλα τα στοιχεία. 3.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΜΑΖΩΝ Η αναγνώριση των υδάτινων μαζών που κινούνται στην περιοχή επιτεύχθηκε με την σχεδίαση διαγραμμάτων θερμοκρασίας αλατότητας (Τ-S), οι τιμές των οποίων προέκυψαν από τις μετρήσεις του θερμοαλατόμετρου (Εικ. 2). Έτσι, καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των ανώτατων και κατώτατων ορίων της θερμοκρασίας, αλατότητας και πυκνότητας που χαρακτηρίζει κάθε σώμα. Σε όλες τις δειγματοληψίες αναγνωρίστηκαν τα ύδατα του πλουμίου (PW) και της Μαύρης Θάλασσας (BSW). Τα ύδατα της Λεβαντίνης (LIW) ανιχνεύτηκαν μόνο κατά τον Φεβρουάριο 2007 σε βάθος κάτω των 46 μέτρων. Τα ανώτατα όρια της αλατότητας που χαρακτηρίζουν το πλούμιο (αλατότητα αναφοράς: S o ), όπως προέκυψαν από τα διαγράμματα T-S για τον Μάιο 2006, τον Φεβρουάριο 2007 και τον Μάιο 2007 υπολογίστηκαν σε 34, 36,1 και 34 psu, αντίστοιχα. 3.3 ΠΛΟΥΜΙΟ Οι επιφανειακές κατανομές της αλατότητας παρουσιάζονται στην Εικ. 3. Τον Μάιο του 2006 το πλούμιο κάτω από συνθήκες υψηλών παροχών καλύπτει ολόκληρο το επιφανειακό στρώμα της περιοχής μελέτης (< 34 psu) και εισέρχεται στον Κόλπο της Καβάλας έχοντας την μορφή σφήνας. Η δυτική εξάπλωση του πλουμίου οφείλεται στην επίδραση του ανέμου, η οποία ωθεί το πλούμιο δυτικά μέσω της μεταφοράς Ekman (Kamidis et al., 2011). Αντίθετα, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2007 το πλούμιο περιορίζεται κοντά στο στόμιο. Σε ότι αφορά τα νιτρικά άλατα (Εικ. 3), οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ανιχνεύτηκαν όπως ήταν φυσικό κοντά στην εκβολή ( 2006: 18,9 μmol/l, Φεβρουάριος 2007: 1,4 μmol/l, 2007: 15,4 μmol/l). Τον Φεβρουάριο εξαιτίας της πολύ μικρής παροχής και κατ επέκταση των φορτίων αζώτου οι συγκεντρώσεις των νιτρικών αλάτων στη παράκτια ζώνη βρέθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,1 1,4 μmol/l). 3

4 Επίσης στην περίπτωση του Μαΐου 2007 εντοπίστηκε μία δεύτερη πηγή νιτρικών στην αστική περιοχή του Κόλπου Καβάλας (βορειοδυτική ακτογραμμή). Όμοιες επιφανειακές κατανομές προέκυψαν για τα φωσφορικά (Εικ. 4) και τα πυριτικά άλατα. Σε ότι αφορά τα φωσφορικά, τον Μάιο του 2006 τα υψηλά φορτία από τον Νέστο είχαν σαν αποτέλεσμα της αύξηση των συγκεντρώσεων από το στόμιο έως και το στενό της Θάσου (0,8 4,1 μmol/l). Μόνο εντός του Κόλπου Καβάλας οι συγκεντρώσεις σταθεροποιούνται σε 0,4 μmol/l. Τον Φεβρουάριο του 2007 τα φωσφορικά άλατα παρουσιάζονται εξαντλημένα εξαιτίας των χαμηλών φορτίων. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μετρήθηκαν σε 0,6 μmol/l εντός του πλουμίου (δυτικά του στομίου), ενώ μία άλλη πηγή φωσφόρου εκτός από την ζώνη επίδρασης του ποταμού εμφανίζεται στα βορειοανατολικά (0,5 μmol/l). Τον Μάιο του 2007 η επίδραση του πλουμίου σε ότι αφορά τα φωσφορικά είναι περισσότερο ευδιάκριτη. Στο στόμιο οι συγκεντρώσεις μετρήθηκαν μεταξύ 0,7 και 2 μmol/l, όμως οι συγκεντρώσεις μειώνονται πολύ γρήγορα σε 0,3 μmol/l σε απόσταση 5 km από το στόμιο. Οι μετρήσεις των αμμωνιακών και των νιτρωδών αλάτων έδειξαν ότι ο Νέστος δεν αποτελεί πηγή για τα εν λόγω θρεπτικά άλατα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν είτε στην αστική περιοχή του Κόλπου Καβάλας είτε στα βορειοανατολικά του στομίου όπου εκβάλει μία αρδευτική τάφρος. Πίνακας 1: Μέσες συγκεντρώσεις (τυπική απόκλιση σε παρένθεση) των θρεπτικών αλάτων στα ύδατα του Νέστου, για τις εξεταζόμενες περιόδους. Αναγράφονται επίσης οι μηνιαίες απορροές των γλυκών υδάτων και των φορτίων των θρεπτικών στοιχείων που καταλήγουν στη παράκτια ζώνη από τον Π. Νέστο. Συγκεντρώσεις 2006 Φεβρουάριος Ν-ΝΟ 3 (μmol/l) 26,9 (0,7) 30,0 (1,8) 29,0 (2,1) Ν-ΝΟ 2 (μmol/l) 0,1 (0,1) 0,1 (0,0) 0,3 (0,2) Ν-ΝΗ 4 (μmol/l) 3,8 (2,6) 3,0 (2,3) 9,7 (2,0) P-PO 4 (μmol/l) 4,3 (0,3) 1,9 (0,1) 1,9 (0,5) SiO 2 (μmol/l) 205 (8) 162 (7,6) 221 (46) Μηνιαίες απορροέςφορτία 2006 Φεβρουάριος Απορροή (x10 6 m 3 /mo) 208,6 (75,8) 27,0 (15,2) 46,8 (27,6) DIN (t/mo) 90,0 (25,7) 12,5 (4,1) 25,8 (11,4) DIP (t/mo) 28,1 (12,7) 1,6 (0,7) 2,7 (1,5) DSi (t/mo) 1199 (320) 122 (20,1) 290 (30,5) Η ποσοτικοποίηση του πλουμίου διενεργήθηκε με βάση τις αλατότητες αναφοράς (S o ) για κάθε δειγματοληψία, οι οποίες υπολογίστηκαν από τα διαγράμματα Τ-S. Γνωρίζοντας τις αλατότητες αναφοράς έγινε εφικτός ο προσδιορισμός του εύρους των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων από τα οποία χαρακτηρίζεται το πλούμιο. Με αντίστοιχο τρόπο προσδιορίζονται και τα εύρη όλων των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το θαλασσινό νερό. Οι μέσες τιμές των παραμέτρων αυτών από τις οποίες χαρακτηρίζονται τόσο τα ύδατα του πλουμίου όσο και του θαλασσινού νερού παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Είναι φανερό ότι για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους και ανεξάρτητα από το μέγεθος της απορροής του Νέστου, υπήρξε σαφής διαφοροποίηση των περισσότερων χαρακτηριστικών του πλουμίου σε σύγκριση με τα ύδατα που βρίσκονται εκτός της επίδρασης του. Οι διαφορές των χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο υδάτινων σωμάτων μεταβάλλονται ανάλογα με την παροχή, ενώ οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων τείνουν να 4

5 εξισωθούν σε συνθήκες χαμηλών ποτάμιων απορροών (Φεβρουάριος 2007). Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στη σύγκριση μεταξύ των 2 υδάτινων σωμάτων, είναι η έλλειψη ενός συγκεκριμένου προτύπου συμπεριφοράς σε ότι αφορά τις συγκεντρώσεις των αμμωνιακών και των νιτρωδών αλάτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις των 2 αυτών θρεπτικών είναι υψηλότερες στα θαλασσινά ύδατα παρά στα ύδατα του πλουμίου. Το φαινόμενο αυτό ισχύει ακόμα και για τις συνθήκες υψηλών παροχών ( 2006). (α) (β) (γ) Εικ. 2: Διαγράμματα θερμοκρασίας αλατότητας (Τ-S) για τους μήνες: (α) Μάιο 2006, (β) Φεβρουάριο 2006 και Μάιο Η ποσοτικοποίηση του πλουμίου του Νέστου περιλαμβάνει επίσης και την εκτίμηση του όγκου του πλουμίου καθώς και της επιφανειακής έκτασης που αυτό καταλαμβάνει για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους. Για την εκτίμηση του όγκου και της επιφάνειας του πλουμίου είναι για μία ακόμη φορά απαραίτητη η χρήση της αλατότητας αναφοράς (S o ). Ο όγκος του πλουμίου υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση (Sylaios et al., 2006): V f m n = x= 1 z= 0. 2 ( So S) A z S o 5

6 όπου V f ο όγκος του αρχικού πλουμίου (του όγκου δηλαδή νερού μηδενικής αλατότητας που προστιθέμενο σε νερό αλατότητας αναφοράς θα δώσει την παρατηρούμενη κατανομή), m ο συνολικός αριθμός των κελιών που αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των σταθμών για κάθε δειγματοληψία, n ο αριθμός των στρωμάτων που αποτελούν την υδάτινη στήλη για κάθε σταθμό, S o η αλατότητα αναφοράς για κάθε δειγματοληψία, S η αλατότητα σε όλα τα στρώματα της υδάτινης στήλης (n) από την επιφάνεια έως και τον πυθμένα, ΔΑ η επιφανειακή έκταση για κάθε κελί (m), και Δz το βάθος του κάθε στρώματος από την επιφάνεια (z= 0,2), έως και τον πυθμένα (z= n). W: 2,1 m/s W: 2,1 m/s (α) (α) W:1,9 m/s W:1,9 m/s (β) (β) W:1,5 m/s W:1,5 m/s (γ) (γ) Εικ. 3: Επιφανειακές κατανομές της αλατότητας (αριστερή στήλη) και των συγκεντρώσεων των νιτρικών αλάτων (δεξιά στήλη) για τους μήνες: (α) 2006, (β) Φεβρουάριος 2007 και (γ) Στις εικόνες απεικονίζονται επίσης η ένταση και η διεύθυνση του ανέμου. Από το βάθος αυτό και έως τον πυθμένα του κάθε σταθμού το Δz ορίστηκε σε 0,5 m. Οι τιμές της αλατότητας προήλθαν από τις μετρήσεις του θερμοαλατόμετρου. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει το πλούμιο (Α f ) προέκυψε από την πρόσθεση των επιφανειών ΔΑ των κελιών για τις οποίες ισχύει η συνθήκη S o > S. Η έκταση που αντιπροσωπεύει κάθε σταθμός ορίστηκε από 4 km 2 για τους σταθμούς που βρίσκονται κοντά στο στόμιο έως και 25 km 2 για τους σταθμούς που βρίσκονται στον Κόλπο Καβάλας. Οι παράμετροι V f και A f που υπολογίστηκαν με βάση τις μετρήσεις του πεδίου, εκφράζουν τον όγκο και την επιφάνεια που καταλαμβάνει το πλούμιο κατά την ημέρα τη δειγματοληψίας (Πίνακας 3). 6

7 Οι υπολογισμοί της επιφανειακής έκτασης και του όγκου του πλουμίου με την παραπάνω μέθοδο, χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την συγκέντρωση των θρεπτικών αλάτων που μετρήθηκαν σε όλους τους σταθμούς, έχοντας σκοπό τον προσδιορισμό της μάζας του διαλυμένου ανόργανου αζώτου (DIN), φωσφόρου (DIP) και πυριτίου (DSi), στο επιφανειακό στρώμα των σταθμών στους οποίους ανιχνεύτηκε το πλούμιο. Η μάζα των θρεπτικών συστατικών προκύπτει από την εξίσωση: nutrient m M = V x= 1 surface nutrient όπου Μ nutrient η μάζα του διαλυμένου ανόργανου αζώτου, φωσφόρου ή πυριτίου, m ο αριθμός των σταθμών για τους οποίους ισχύει η συνθήκη S o > S, V surface ο όγκος του νερού στο επιφανειακό στρώμα (0,2 m) των σταθμών για τους οποίους ισχύει η συνθήκη S o > S και C nutrient η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών στους εν λόγω σταθμούς. Το DIN προκύπτει από το άθροισμα των συγκεντρώσεων των τριών αζωτούχων θρεπτικών αλάτων (Ν-ΝΟ 3 + Ν-ΝΟ 2 + Ν- ΝΗ 4 ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3. C (α) (β) (γ) Εικ. 4: Επιφανειακή κατανομή των συγκεντρώσεων των φωσφορικών αλάτων για τους μήνες: (α) Μαίος 2006, (β) Φεβρουάριος 2007 και (γ) Η μεγαλύτερη επιφανειακή έκταση που κατέλαβε το πλούμιο, καθώς και ο μέγιστος όγκος του πλουμίου υπολογίστηκε τον Μάιο Όπως είναι φυσικό, η επίδραση του πλουμίου στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής μελέτης είναι ανάλογη με την παροχή του Ποταμού Νέστου. Σε αυτό το μήνα τα ύδατα του πλουμίου ανιχνεύτηκαν σε όλους τους σταθμούς, ενώ παρατηρήθηκαν ίχνη του έως και τα 6 m βάθος στην περιοχή του στομίου. Μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων βρέθηκαν επίσης στα επιφανειακά ύδατα κατά την περίοδο των υψηλών απορροών. Αξιοσημείωτη είναι η συνεισφορά του Νέστου σε πυρίτιο σε όλες τις δειγματοληπτικές περιόδους, το οποίο μετρήθηκε σε πολύ υψηλότερες ποσότητες εντός του πλουμίου σε σχέση με το άζωτο και τον φώσφορο (έως και 32,5t). Η ποσοτικοποίηση του πλουμίου για το έτος 2007, φανέρωσε Q 7 = 21,4 m 3 /s μικρότερη επίδραση των υδάτων του στη παράκτια ζώνη, έχοντας μικρότερη εξάπλωση, όγκο και ποσότητες θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τον Μάιο του

8 Πίνακας 2: Μέσες τιμές (και τυπική απόκλιση σε παρένθεση) των παραμέτρων από τις οποίες χαρακτηρίζονται τα ύδατα του πλουμίου και του θαλασσινού νερού για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους. Παράμετροι (2006) Φεβρουάριος (2007) (2007) Πλούμιο Θερμοκρασία ( ο C) 20,1 (1,5) 11,5 (0,1) 20,2 (0,3) Αλατότητα (psu) 31,8 (1,9) 35,9 (0,2) 32,7 (4,9) Πυκνότητα (kg/m 3 ) 22,3 (1,6) 27,4 (0,1) 23,2 (3,7) N-NO 3 (μmol/l) 1,5 (3,8) 1,1 (0,5) 5,2 (7,0) N-NO 2 (μmol/l) 0,09 (0,02) 0,02 (0,0) 0,03 (0,01) N-NH 4 (μmol/l) 0,8 (0,6) 0,3 (0,2) 1,8 (0,9) P-PO 4 (μmol/l) 0,8 (0,8) 0,5 (0,1) 1,2 (0,8) SiO 2 (μmol/l) 15,8 (31,1) 8,1 (3,5) 50,0 (40,0) Παράμετροι Θάλασσα (2006) Φεβρουάριος (2007) (2007) Θερμοκρασία ( ο C) 14,8 (1,4) 12,3 (0,5) 18,0 (2,3) Αλατότητα (psu) 36,3 (1,2) 37,1 (0,4) 36,2 (1,0) Πυκνότητα (kg/m 3 ) 27,1 (1,2) 28,3 (0,3) 26,3 (1,4) N-NO 3 (μmol/l) 0,5 (0,1) 0,6 (0,3) 1,2 (0,7) N-NO 2 (μmol/l) 0,09 (0,01) 0,02 (0,01) 0,04 (0,03) N-NH 4 (μmol/l) 1,0 (1,4) 0,6 (1,0) 2,0 (1,4) P-PO 4 (μmol/l) 0,5 (0,1) 0,3 (0,3) 0,3 (0,2) SiO 2 (μmol/l) 6,3 (1,6) 4,2 (1,7) 2,8 (2,5) Πίνακας 3: Ποσοτικοποίηση του όγκου του πλουμίου και υπολογισμός της μάζας των θρεπτικών συστατικών στο επιφανειακό στρώμα, που διενεργήθηκε με βάση την αλατότητα αναφοράς (S o) για όλες της εξεταζόμενες περιόδους. Μήνες A f (km 2 ) V f ( 10 6 m 3 ) M DIN (t) M DIP (t) M DISi (t) ,8 169,3 2,6 2,1 32,5 Φεβρουάριος ,2 0,4 0,1 0,07 1, ,2 1,0 0,4 0,2 5,8 3.5 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΜΙΟΥ Η εξέταση της στοιχειομετρίας των DIN, DIP και DSi στην παράκτια ζώνη πραγματοποιήθηκε προβάλλοντας τους λόγους των εν λόγω θρεπτικών συστατικών από όλες τις δειγματοληψίες σε διαγράμματα, ακολουθώντας την μεθοδολογία των Rocha et al. (2002). Τα διαγράμματα χρησιμοποιούν τον λόγο Ν:Si στον άξονα x και τον λόγο Ν:Ρ στον άξονα y σε λογαριθμική κλίμακα και χωρίζονται σε έξι περιοχές ακολουθώντας τον νόμο Redfield (Si:N:P= 16:16:1). Η κάθε περιοχή υποδηλώνει την προτεραιότητα που έχει ένα συστατικό σε ότι αφορά τον περιορισμό του (απεικονίζεται στο υπόμνημα). Η γραμμή που αντιπροσωπεύει τον λόγο Si:P= 16 8

9 ορίζεται από δύο σημεία: το πρώτο είναι το σημείο Si:N= 0,1 και Ν:Ρ= 160 έτσι ώστε να ισχύει: Si:N Ν:Ρ = 0,1 160=> Si:P= 16 και το δεύτερο το σημείο Si:N= 1, N:P= 16 όπου και πάλι προκύπτει Si:P= 16. Οπότε το διάγραμμα απεικονίζει στην ουσία και τους τρεις λόγους και τοποθετεί τα σημεία δειγματοληψίας σε μία από τις έξι περιοχές ανάλογα με τις μετρήσεις των συγκεντρώσεων. Επιπλέον, για την απλοποίηση του οπτικού αποτελέσματος, η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε 5 περιοχές αν εξαιρέσουμε το σημείο που αντιστοιχεί στα ύδατα του Νέστου: στόμιο, ανατολικά και νότια στομίου, στενό Θάσου και Κόλπος Καβάλας. Ο κάθε σταθμός δειγματοληψίας ανήκει σε μία μόνο περιοχή. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας στην περιοχή μελέτης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν για όλες τις δειγματοληψίες παρουσιάζεται στην Εικ. 5. Τον Μάιο του 2006, τα ύδατα του Νέστου εξήλθαν του στομίου έχοντας ξεκάθαρο περιορισμό αζώτου (Κεφάλαιο 3.1). Αυτό είναι απολύτως λογικό εάν λάβουμε υπόψη τα αυξημένα φορτία του φωσφόρου (Πίνακας 1). Εξαιτίας της υψηλής παροχής αυτά τα χαρακτηριστικά διατηρούνται σε ολόκληρη τη περιοχή μελέτης. Το άζωτο παρέμεινε το υποψήφιο στοιχείο για περιορισμό και η μοναδική μεταβολή που διαπιστώθηκε είναι η εναλλαγή του πυριτίου - φωσφόρου ως δεύτερο υποψήφιο στοιχείο προς περιορισμό. Τον Φεβρουάριο το στοιχείο σε περιορισμό στα ύδατα του Νέστου είναι οριακά ο φώσφορος (Πίνακας 1). Η κατάσταση μεταβάλλεται σε ολόκληρη σχεδόν την περιοχή μελέτης καθιστώντας το άζωτο ως το ελλειμματικό στοιχείο σε όλο το επιφανειακό στρώμα. Όπως ειπώθηκε και στο κεφάλαιο 3.3 το πλούμιο καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση και είναι και η επίδραση του στην ζώνη των εκβολών από μικρή έως αμελητέα. Έτσι τα χαρακτηριστικά των ποτάμιων υδάτων αλλοιώνονται απευθείας με την έξοδο τους από το στόμιο. Τον Μάιο του 2007 ο λόγος N:P στο ύδατα του Νέστου υπολογίστηκε σε 22,1. Στην περιοχή του στομίου όμως είναι εμφανές ότι το άζωτο περιορίζεται σημαντικά, ενώ το ίδιο ίσχυσε νότια και ανατολικά του στομίου και στο στενό της Θάσου. Στον Κόλπο Καβάλας η στοιχειομετρία μεταβάλλεται σε βάρος του πυριτίου και του φωσφόρου. Ο λόγος είναι η εισαγωγή αζώτου υπό μορφή νιτρικών και αμμωνιακών αλάτων στην αστική περιοχή της Καβάλας. Και σε αυτή τη περίπτωση το πλούμιο είναι αδύναμο να μεταφέρει το ίχνος των ποτάμιων υδάτων μακριά από το στόμιο. 4. Συμπεράσματα Τα ύδατα του Ποταμού Νέστου αποτελούν σημαντική πηγή θρεπτικών αλάτων σε μία περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά πεδία της Ελλάδας. Οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων στα ύδατα του ποταμού κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα γεγονός που υποδηλώνει την καλή τους ποιότητα, παρόλο τις γεωργικές μη-σημειακές απορροές που δέχεται ο ποταμός στη περιοχή του Δέλτα. Τα φορτία των θρεπτικών στοιχείων που καταλήγουν στη παράκτια ζώνη εξαρτώνται περισσότερο από την ποτάμια παροχή και λιγότερο από τις συγκεντρώσεις. Ο προσδιορισμός των στοιχειομετρικών λόγων στα ύδατα του ποταμού έδειξε ότι το στοιχείο που είναι υπό περιορισμό εναλλάσσεται μεταξύ του αζώτου και φωσφόρου. Σε κάθε περίπτωση όμως η μεταβολή του λόγου N/Ρ είναι περισσότερο ευαίσθητη στις μεταβολές των συγκεντρώσεων του φωσφόρου. Το πυρίτιο βρίσκεται πάντα σε πλεόνασμα, πράγμα το οποίο είναι ενθαρρυντικό για τον Νέστο. Σύμφωνα με πολλές μελέτες που σχετίζονται με τα ποτάμια ύδατα, το φαινόμενο του ευτροφισμού ενισχύεται όχι μόνο από την αθρόα εισαγωγή αζώτου και φωσφόρου, αλλά και από την έλλειψη πυριτίου σε σχέση με αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Το πλούμιο που σχηματίζεται από τα ύδατα του Νέστου καταλαμβάνει μεγάλη επιφανειακή έκταση σε συνθήκες υψηλής παροχής. Αντίθετα οι χαμηλές ποτάμιες απορροές έχουν σαν 9

10 αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός αδύναμου πλουμίου το οποίο περιορίζεται στη περιοχή του στομίου. Η περιεκτικότητα των θρεπτικών στοιχείων στο πλούμιο είναι ανάλογη με το μέγεθος των φορτίων που εξέρχονται του Νέστου. Τα χαρακτηριστικά των γλυκών υδάτων διατηρήθηκαν αναλλοίωτα ακόμα και εντός του Κόλπου Καβάλας κάτω από πλημμυρικές συνθήκες. Αντίθετα, πολύ χαμηλές παροχές έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση των χαρακτηριστικών ακόμα και στη περιοχή του στομίου. Σε αυτή τη περίπτωση η στοιχειομετρία των θρεπτικών συστατικών στον Κόλπο Καβάλας και στο Στενό της Θάσου εξαρτάται περισσότερο από τοπικές προσθήκες παρά από τα ύδατα του Νέστου. N:P P,Si,N Si,P,N Si:N=1 P,N,Si Νέστος Στόμιο Ανατολικά Στομίου Νότια Στομίου Στενό Θάσου Κόλπος Καβάλας N:P=16 N,P,Si N:P 1 Si,N,P N,Si,P (α) Si:P= (β) 1 (γ) Si:N Si:N Εικ. 5: Δυνητικός περιορισμός των θρεπτικών στοιχείων στο επιφανειακό στρώμα της παράκτιας ζώνης ανά περιοχή: (α) υπόμνημα: (β) 2006, (γ) Φεβρουάριος (2006) και (δ) Βιβλιογραφικές αναφορές Kamidis, N., Sylaios, G. & Tsihrintzis, V.A., Modeling the Nestos River plume dynamics using ELCOM. Desalination and Water Treatment, 33: Parsons, T.R., Maita, Y., Lalli, C.M., A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Oxford, Pergamon Press, 45 pp. Petalas, C., Pliakas, F., Diamantis, I. & Kallioras, A., Development of an integrated conceptual model for the rational management of the transboundary Nestos River, Greece. Environmental Geology, 48: Rabalais, N.N., Turner, R.E., Dubravko, J., Dortch, Q., Wiseman Jr., W.J. & Sen Gupta, B.K., Gulf of Mexico biological system responses to nutrient changes in the Mississippi River. p In: Estuarine Science: A Synthetic Approach to Research and Practice, Hobbie, J.E. (Ed.), Island Press, Washington DC. Redfield, A.C., Ketchum, B.H. & Richards, F.A., The influence of organism on the composition of seawater. In the Sea, 2: Rocha, C., Galvão, H & Barbosa, A., Role of transient silicon limitation in the development of cyanobacteria blooms in the Guadiana estuary, south-western Iberia. Marine Ecology Progress Series, 228: Σκουληκάρης Χ.Χ., Μαθηματική προσομοίωση για την βιώσιμη διαχείριση έργων υδατικών πόρων σε κλίμακα λεκάνης απορροής: Η περίπτωση του Ποταμού Νέστου. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη, 2008, pp (δ) 10

11 Sylaios, G., Koutrakis, E. & Kallianiotis, A., Hydrographic variability, nutrient distribution and water mass dynamics in Strymonikos Gulf (Northern Greece). Continental Shelf Research, 26 (2):

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Πρωτογενής Παραγωγή Εκροή Θρεπτικών Αλάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Γιαννικόπουλος Ν., Δασενάκης Ε., Παρασκευοπούλου Β. Τμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 1 Γεροκούδη Βασιλική Μπάκα Μαρία Ρίζου Μαρίνα Χηµικός Μηχανικός Μηχανικός Χωρ. Πολεοδ.. & Περ. Ανάπτυξης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Λαµία,Μάιος 2010 2 Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

hydrodynamic response of thassos passage on the prevailing meteorologic conditions

hydrodynamic response of thassos passage on the prevailing meteorologic conditions υδροδυναμικη ΑΠΟΚΡΙΣΗ διαυλου ΘΑΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Συλαίος Γ. 1, Καμίδης Ν. 1,2, Τσιχριντζής, Β.A. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ SWAN Αναστασίου Σ., Συλαίος Γ.* και Τσιχριντζής Β. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας -Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι -256-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και των εκβολων του σπερχειου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) Καρδιτσά Α. 1, Καμίδης Ν. 2, Πούλος Σ.E. 1, Συλαίος Γ. 3 1 Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Δυναμική Υδάτινης Στήλης Δρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ-ΔΠΘ Μείξη Από Τάσεις Μη εφαρμογή Τάσεων Άνεμος Ψύξη Τριβή Πυθμένα Διπλή Διάχυση Εσωτερικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ. Ξάνθη 21/11/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ. Ξάνθη 21/11/2008 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ--ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΑΛΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ: ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση της οικολογικής ποιότητας σύμφωνα με το δείκτη Bentix (Πηγή:

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση της οικολογικής ποιότητας σύμφωνα με το δείκτη Bentix (Πηγή: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ LAND USE SIMPLIFIED INDEX (LUSI) ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Β-Α ΑΙΓΑΙΟ) ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Λάμπου Α. Δ.Π.Μ.Σ «Οικολογική ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Σπυροπούλου Α., Τσιρτσής

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα: Α) τη θερμόαλη κυκλοφορία, και Β) την ανεμογενή κυκλοφορία. Άρα η ωκεάνια κυκλοφορία οφείλεται κατά ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 Π. Παναγιωτίδης φυσιογνώστης-ωκεανογράφος Ερευνητής ΕλΚεΘΕ Σύνοψη Αφορµή της ενασχόλησης µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Όπως προέκυψε από το προηγούμενο κεφάλαιο, ο βασικός κανόνας που ισχύει στα μαθηματικά ομοιώματα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΩΝΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ Δασενάκης Μ., Λαδάκης Μ., Τριανταφυλλάκη Σ., Χαλκιαδάκη Ό. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ Από τη ήµητρα Γ. ηµητρακοπούλου Εισαγωγή Η πολύπλευρη και πολυδιάσταση ανθρώπινη ύπαρξη προβάλλει το αίτηµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση"

Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου στις περιοχές της Μεσογείου για χρήση σε αποκατάσταση ακτών υπό διάβρωση Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής Laboratory of Ecological Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου. περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου. περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου και η ανάγκη διαχείρισης της περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Αναπλ. Καθηγητής Mάνος Δασενάκης Πρόεδρος ΣΕΩΚ/ΕFMS Πανεπιστήμιο Αθηνών Eργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Δυναμική Παλιρροιακών Στομίων Δρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ-ΔΠΘ Τα παλιρροιακά στόμια είναι στενά και ρηχά κανάλια τα οποία συνδέουν την ανοικτή θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ν. Σύμπουρα 1, Σ. Ρεϊζοπούλου 1, Σ. Ορφανίδης 2 & Π. Παναγιωτίδης 1 1 Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός Ποιότητας Απορροής Ομβρίων στην Πόλη της Ξάνθης

Χαρακτηρισμός Ποιότητας Απορροής Ομβρίων στην Πόλη της Ξάνθης Χαρακτηρισμός Ποιότητας Απορροής Ομβρίων στην Πόλη της Ξάνθης Χ. Ακράτος, Ι. Μποσκίδης, Β. Τσιχριντζής* Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΑΜΑΛΙΑ ΜΩΡΙΚΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΑΜΑΛΙΑ ΜΩΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΑΜΑΛΙΑ ΜΩΡΙΚΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ WATER QUALITY ΙΝ THE HARBOR OF NEA MOUDANIA HALKIDIKI, GREECE

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ WATER QUALITY ΙΝ THE HARBOR OF NEA MOUDANIA HALKIDIKI, GREECE ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μωρίκη Α., Κωστή Ντ., Νίκα Μ.,, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Συντονιστές Καθηγητές: Εξωτερικός Ερευνητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Εισαγωγή

Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Συντονιστές Καθηγητές: Εξωτερικός Ερευνητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Εισαγωγή Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος Ομάδα Μαθητριών: Θεοδώρου Γεωργία, Παπαθεοδούλου Μαρία, Αριστείδου Ιφιγένεια Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ. Εξωτερικός Ερευνητής: Αθηνά Παπαθεοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 37 Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ I. Γ. Σαββίδης 1 και Χ. Γ. Κουτίτας 2 1 Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα