ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 Ενότητα 4 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Knapsack Problem, με πολλαπλούς περιορισμούς Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας περιορισμοί (π.χ., ένα όριο στο συνολικό όγκο και ένα όριο στο βάρος των αντικειμένων, όπου όμως ο όγκος και το βάρος ενός αντικειμένου δεν σχετίζονται), προκύπτει το knapsack problem με πολλαπλούς περιορισμούς, multi-dimensional knapsack problem, ή m-dimensional knapsack problem. Σε αυτήν την κατηγορία προβλημάτων δεν αναφερόμαστε στο σχήμα των αντικειμένων. Αυτό το πρόβλημα έχει διάφορες παραλλαγές, όπως π.χ. με μεταβλητές που λαμβάνουν δυαδικές τιμές, ή με μεταβλητές, φραγμένες ή μη, που παίρνουν ακέραιες τιμές, όπως για παράδειγμα: max z n j 1 n s.t. w x W, 1 i m j 1 j j ij j i x, 1 j n j p x 4

5 Knapsack-like Problems, bin packing problem[1] Εάν έχουμε έναν αριθμό φορτηγών οχημάτων (containers) ιδίου μεγέθους, και επιθυμούμε να στοιβάξουμε όλα τα n αντικείμενα (π.χ., παλέτες προϊόντων) σε όσο το δυνατόν λιγότερα φορτηγά οχήματα, το πρόβλημα που προκύπτει αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως bin packing problem. Η μαθηματική του μορφοποίηση περιλαμβάνει δυαδικές μεταβλητές αποφάσεων: yi =1 ή 0, εφόσον το i φορτηγό όχημα χρησιμοποιείται ή όχι αντίστοιχα: min z s.t. n i 1 n j 1 n i 1 x ij y i w x x ij j ij i 1 W yi n n, 0,1 i 1, (containers), j 1, (items) 5

6 Knapsack-like Problems, bin packing problem[2] Για παράδειγμα, όταν ένα ferry boat φορτώνεται, οι στρατηγικές με τις οποίες χωρούν τα περισσότερα οχήματα σε κάθε ταξίδι μειώνει τους χρόνους αναμονής και κάνουν τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 6

7 Προεκτάσεις στο Knapsack Problem Μελέτη ανάλυσης ευαισθησίας σε αλλαγές ενός υποσυνόλου βαρών στα σακίδια (knapsacks). Mhand Hifi, Hedi Mhalla, (2013). Sensitivity analysis to perturbations of the weight of a subset of items: The knapsack case study, Discrete Optimization, 10(4), (URL: 7

8 Knapsack Problem, βιβλιογραφία Hans Kellerer, Ulrich Pferschy & David Pisinger, Knapsack Problems, Springer, Silvano Martello & Paolo Toth, Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations, Wiley- Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, Εφαρμογές στην κρυπτογραφία: Merkle, Ralph and Martin Hellman, (1978) Hiding information and signatures in trapdoor knapsacks, IEEE Transactions on Information Theory, 24(5),

9 Knapsack Problem, μέθοδοι επίλυσης Πλήρη απαρίθμηση (brute force): Δοκιμάζουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς αντικειμένων. Πόσοι είναι? Quiz: Έστω ότι, έχουμε στη διάθεση μας έναν σύγχρονο Η/Υ με επεξεργαστή τελευταίας γενιάς ο οποίος διενεργεί τον κάθε έλεγχο σε 10-6 δευτερόλεπτα. Πόσο υπολογιστικό χρόνο εκτιμάτε ότι απαιτείται για την επίλυση ενός στιγμιότυπου προβλήματος με n = 40 μεταβλητές? Υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι επίλυσης από τη μέθοδο πλήρη απαρίθμησης? Απάντηση: Δυναμικός προγραμματισμός. 9

10 Εισαγωγή Προβλήματα Ανάλυση Αλγορίθμων & Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστικά προβλήματα Στιγμιότυπα περιπτώσεις Διάσταση προβλήματος: αριθμός που δηλώνει πόσο μεγάλο είναι ένα πρόβλημα. Ασυμπτωτικός ρυθμός αύξησης (Asymptotic growth rate): Ένας τρόπος σύγκρισης συναρτήσεων που αγνοεί σταθερές και δεδομένα εισόδου μικρής διάστασης. Ορισμός: Δοθέντων δυο κατάλληλων συναρτήσεων g(n) και h(n) θα συμβολίζουμε με Θ(h(n), g(n)) το σύνολο των συναρτήσεων t(n) για τις οποίες υπάρχουν σταθερές Α, B > 0 τέτοιες ώστε να ισχύει η σχέση: Βh(n) t(n) Ag(n), για n = 1, 2, 10

11 Εμπειρική πολυπλοκότητα Στην ανάλυση αυτή κατασκευάζονται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ομάδες προβλημάτων με ποικίλες (συνήθως αυξανόμενες) διαστάσεις. Τα προβλήματα κάθε ομάδας λύνονται με διαφορετικούς αλγόριθμους και υπολογίζονται οι μέσοι χρόνοι κάθε ομάδας για κάθε αλγόριθμο. Συγκρίνοντας τους μέσους χρόνους καθώς η διάσταση αυξάνει, είναι δυνατόν να εξάγουμε συμπεράσματα για τη σχετική αποτελεσματικότητα των αλγόριθμων. 11

12 Παράδειγμα υπολογιστικής μελέτης[1] Κατασκευή με Η/Υ ομάδων προβλημάτων με αυξανόμενες διαστάσεις. Τα προβλήματα κάθε ομάδας λύνονται με διαφορετικούς αλγόριθμους και υπολογίζονται οι μέσοι χρόνοι κάθε ομάδας για κάθε αλγόριθμο. Σύγκριση των μέσων χρόνων καθώς η διάσταση αυξάνει. Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχετική αποτελεσματικότητα των αλγόριθμων. 12

13 Παράδειγμα υπολογιστικής μελέτης[2] Κατασκευή 10 ομάδων προβλημάτων, με αυξανόμενες διαστάσεις από έως , με βήμα Για κάθε ομάδα, δημιουργούμε 5 στιγμιότυπα. Τα 10 * 5 = 50 διαφορετικά προβλήματα θα λυθούν με 3 διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και θα υπολογιστούν οι μέσοι χρόνοι κάθε ομάδας για κάθε αλγόριθμο. Γράφημα που καταδεικνύει τη σύγκριση των μέσων χρόνων, καθώς η διάσταση αυξάνει. 13

14 Υπολογιστική πολυπλοκότητα (Computational Complexity) Ένας αλγόριθμος επιλύει ένα πρόβλημα σε πολυωνυμικό χρόνο, εάν η πολυπλοκότητα του της χειρότερης περίπτωσης ανήκει στην κλάση O( p(n) ), όπου p(n) είναι ένα πολυώνυμο του μεγέθους n της εισόδου του προβλήματος. Τα προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο ονομάζονται βατά (tractable problems), ενώ αυτά που δεν μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο ονομάζονται μη-βατά (intractable problems). Η θεωρία της NP-πληρότητας εφαρμόζεται (τυπικά) σε προβλήματα αποφάσεων και όχι σε προβλήματα βελτιστοποίησης. Όμως, κάθε πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι δυνατόν να το ανάγουμε σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα απόφασης. Προβλήματα: Βελτιστοποίησης: λύση με βέλτιστη αντικειμενική τιμή. Απόφασης: απάντηση ΝΑΙ ή ΌΧΙ. Για παράδειγμα, το ισοδύναμο πρόβλημα απόφασης του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή (TSP) είναι, δεδομένου ενός δικτύου G και ενός μηαρνητικού αριθμού k, εάν υπάρχει διαδρομή με συνολική απόσταση το πολύ k (?) 14

15 P, NP, και NP-πλήρη προβλήματα[1] Η κλάση Ρ είναι εκείνη η κλάση των προβλημάτων απόφασης, τα οποία μπορούν να επιλυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο, με τη χρήση αιτιοκρατικών (deterministic) αλγορίθμων. Η κλάση αυτή των προβλημάτων ονομάζεται πολυωνυμική (polynomial). Ορισμένα προβλήματα απόφασης δεν είναι επιλύσιμα από κανέναν γνωστό αλγόριθμο. Τέτοιου είδους προβλήματα ονομάζονται μηαποφασίσιμα (undecidable problems). Για παράδειγμα το πρόβλημα του τερματισμού (halting problem), από τον A. Turing το Η κλάση NP είναι εκείνη η κλάση των προβλημάτων απόφασης, τα οποία μπορούν να επιλυθούν από μη-αιτιοκρατικούς πολυωνυμικούς αλγορίθμους. Η κλάση αυτή των προβλημάτων, αποκαλείται πολυωνυμική μη-αιτιοκρατική (nondeterministic polynomial). 15

16 P, NP, και NP-πλήρη προβλήματα[2] Πιο απλά, ένας πολυωνυμικός μη-αιτιοκρατικός αλγόριθμος θεωρούμε ότι είναι ικανός να «μαντέψει» μια λύση ενός προβλήματος απόφασης, τουλάχιστον μια φορά και να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της σε πολυωνυμικό χρόνο. Τα περισσότερα προβλήματα ανήκουν στην κλάση ΝΡ, η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα προβλήματα της κλάσης Ρ: Ρ ΝΡ Αυτό ισχύει διότι, εάν ένα πρόβλημα ανήκει στην κλάση Ρ τότε μπορεί να επιλυθεί αιτιοκρατικά σε πολυωνυμικό χρόνο. Οπότε, για αυτό το πρόβλημα μπορεί και να επαληθευτεί η (βέλτιστη) λύση (από έναν μη-αιτιοκρατικό αλγόριθμο) σε πολυωνυμικό χρόνο. 16

17 P, NP, και NP-πλήρη προβλήματα[3] Η κλάση ΝΡ συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, όπως για παράδειγμα τις εκδόσεις των προβλημάτων απόφασης του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή (TSP), του προβλήματος του σακιδίου (knapsack problem), κ.λ.π. Το πλέον σημαντικό ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα της επιστήμης της θεωρητικής πληροφορικής, είναι εάν η κλάση Ρ είναι γνήσιο υποσύνολο της κλάσης ΝΡ ή αυτές οι δυο κλάσεις ταυτίζονται στην πραγματικότητα? Lance Fortnow, The status of the P versus NP problem, Communications of the ACM, 52(9), 78-86, (URL: Βραβείο: $ 17

18 P, NP, και NP-πλήρη προβλήματα[4] Ένα πρόβλημα απόφασης D καλείται ΝΡπλήρες (NP-complete), εάν: Ανήκει στην κλάση ΝΡ Κάθε άλλο πρόβλημα της κλάσης ΝΡ είναι πολυωνυμικά αναγόμενο στο D. Τα NP-hard προβλήματα αποτελούν μια κλάση προβλημάτων τα οποία είναι «τουλάχιστον τόσο δύσκολα όσο και τα δυσκολότερα προβλήματα της κατηγορίας NP». 18

19 P, NP, και NP-πλήρη προβλήματα[5] M. Garey, D. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman Publications, (1979). 19

20 Τέλος Ενότητας

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 1 Άγγελος Σιφαλέρας sifalera@uom.gr 4 η Διάλεξη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 2 Knapsack Problem, (1/9) Ένας επενδυτής διαθέτει ένα χρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι του Προβλήματος του Περιοδεύοντος Πωλητή Approximation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα 3 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 2: Γραφήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 2: Γραφήματα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση»

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Διδάσκων: Ε. Χαρμανδάρης Θέμα: «Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, ακριβείς, ευριστικές και ενδιαφέρουσες λύσεις» Φώτογλου Ιωακείμ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling)

Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Χρονοπρογραμματισμός (scheduling) Ηλίας Σακελλαρίου Χρονοπρογραμματισμός Τι είναι χρονοπρογραμματισμός; Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 5: Ασκήσεις Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Διπλωματική Εργασία του Πόνου Παύλου Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑ-ΕΥΡΕΣΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ενότητα 10β: Αλγόριθμοι Γραφημάτων-Γραφήματα- Αναπαράσταση Γραφημάτων- Διερεύνηση Πρώτα σε Πλάτος (BFS) Μαρία Σατρατζέμη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες στα ενσωματωμένα συστήματα. Ορισμός. Χαρακτηριστικά. Εφαρμογές. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην. από την. Ειρήνη Μουστάκη. ως μέρος των Υποχρεώσεων. για τη λήψη. του

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην. από την. Ειρήνη Μουστάκη. ως μέρος των Υποχρεώσεων. για τη λήψη. του Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης για τον Προσδιορισμό Στρατηγικών Παραγωγής σε Συστήματα Αποθεμάτων με Ανακατασκευή Προϊόντων Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Πόροι. Αδιέξοδα & Αποφυγή αδιεξόδων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 2: Τεχνικές Σχεδίασης. Οικονομικά θέματα σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 9: NP-Complete Problems

Chapter 9: NP-Complete Problems Θεωρητική Πληροφορική Ι: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Chapter 9: NP-Complete Problems 9.3 Graph-Theoretic Problems (Συνέχεια) 9.4 Sets and Numbers Γιώργος Αλεξανδρίδης gealexan@mail.ntua.gr Κεφάλαιο 9:

Διαβάστε περισσότερα