ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την αναδι άρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3614/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «Μιχαλάκης Δημ.» που υπήχθη στις δι ατάξεις του ν. 3299/ ρησης «Κρητικός Αστήρ ΑΕ» παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επι χείρησης «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλ λεύσεις ΟΕ» Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «Αυγενάκης & Σία Ο.Ε» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΟΛΟΔΗ ΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις ν. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α / ), όπως ισχύει... 8 ρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑ ΓΟΥ» παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται ρείας «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.» ρησης «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.» ρησης «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» ρησης «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ» ρησης «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.» Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ ρησης «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΟΠΣ 887 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την αναδι άρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3614/2007. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ).

2 23934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. γ. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 9 αυτού. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/ Την υπ αριθμ. E(2007) 1389/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας. 4. Την υπ αριθμ. E(2000) 3405/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , όπως αυτή τροποποιή θηκε και ισχύει. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ), 49221/ΕΥΣ 4513 (ΦΕΚ Β 103/ ) και 32178/ΟΠΣ 1426/ (ΦΕΚ Β 1296/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η συσταθείσα με την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινή υπουργική απόφα ση Ειδική Υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)», στο Υπουργείο Οι κονομίας και Οικονομικών, η οποία υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ γραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών (Εθνική Αρχή Συντονισμού), ασκεί αρμοδιότητες για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα φοράς (ΕΣΠΑ), του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ σεων (ΠΔΕ) και των Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΙΕ). Επίσης δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για τις ανάγκες παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έρ γων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού. 2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρ μοδιοτήτων του άρθρου 9 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ). Άρθρο 2 Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που περιγράφονται στο άρθρο 9 του ν. 3614/2007, εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ως εξής: Α. Μονάδα Α Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη στών. Β. Μονάδα Β Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό τητας ΟΠΣ. Γ. Μονάδα Γ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ. Δ. Μονάδα Δ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή ριξης. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Μονάδων Υπηρεσίας Α. Μονάδα Α Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη στών 1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών του ΟΠΣ και των παράλ ληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 2. Σχεδιάζει και περιγράφει με διαχειριστικούς όρους τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΟΠΣ και των πα ράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και τους ρόλους στο ΟΠΣ, των διαφόρων τύπων χρηστών, με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. 3. Αναλαμβάνει την καταχώρηση στο ΟΠΣ των στοι χείων που αφορούν στο ΕΣΠΑ, το ΚΠΣ και το ΕΠΑ. 4. Μεριμνά για την απαιτούμενη κωδικοποίηση της πληροφορίας του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρι κών συστημάτων ή εφαρμογών. 5. Μεριμνά για τον σχεδιασμό των τυποποιημένων αρ χείων και αναφορών και τον προσδιορισμό των στοιχεί ων που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών για το ΕΣΠΑ, το ΚΠΣ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΠΔΕ, το ΕΠΑ το ΤΣ και τις ΙΕ. 6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνι κής Αρχής Συντονισμού για την ανάλυση των απαι τήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. 7. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» και την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελέγχων, των πιστοποιήσεων και των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και για την επαλήθευση της πληρότητας και εγκυρότητας των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ των ΕΠ και του ΤΣ. 8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ (help desk) και αφορούν το σχεδιασμό του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, τα κωδικοποιημένα στοιχεία και την υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣ. 9. Προβαίνει σε ανάλυση των αναγκών και των προ βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, η Αρχή Πληρωμής, η ΕΔΕΛ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες για το ΠΔΕ και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις ΙΕ υπηρεσίες και επεξεργάζεται λύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη σωστή ενημέρωση και χρήση του ΟΠΣ. 10. Επεξεργάζεται τρόπους υποστήριξης των γραφείων ΟΠΣ, των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής, της Αρχής Ελέγχου, και των αρμόδιων για το ΕΠΑ, το ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσιών, σε θέματα ΟΠΣ, και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας ΟΠΣ. 11. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής», τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονι σμού και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων για το σχεδιασμό λειτουργιών του ΟΠΣ που επιτρέπουν τη διασταύρωση των στοιχείων των ενταγμένων στα Επι χειρησιακά Προγράμματα πράξεων, με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΔΕ. 12. Παρέχει, όταν απαιτείται, βοήθεια, σε θέματα αρ μοδιότητάς της, προς τη Μονάδα Β. 13. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την πλη ρότητα, ποιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων και την κάλυψη των διαχειριστικών απαιτήσεων. 14. Παρέχει στη Μονάδα Δ τις απαιτούμενες περιγρα φές και στοιχεία, όσον αφορά τις λειτουργίες και τη χρήση του ΟΠΣ, για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών σε θέματα ΟΠΣ καθώς και για την προετοιμασία και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. 15. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, για πράξεις αρμο διότητάς της, και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 16. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο διότητάς της. Β. Μονάδα Β Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό τητας ΟΠΣ 1. Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που κα ταχωρίζονται στο ΟΠΣ με πάσης φύσεως εργαλεία, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. 2. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις άλλες ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης των Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι κές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» και την Ε.Δ.ΕΛ., σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των πρά ξεων, τους ελέγχους, την πιστοποίηση δαπανών και τη διενέργεια των αιτήσεων πληρωμής. 3. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις αρμόδιες για το ΕΠΑ, το ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 4. Παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. 5. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε μορφής αξιοποίησης των δεδομένων, στους ανά περίπτωση αποδέκτες ή για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 6. Προετοιμάζει τις διαχειριστικές προδιαγραφές πρότυπων αναφορών του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την άντληση και αξιοποίηση των δεδομένων και τις προωθεί προς υλοποίηση στη Μονάδα Γ. 7. Μεριμνά για τα θέματα που αφορούν την δημο σιότητα επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας και του ΟΠΣ. 8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) του ΟΠΣ και αφορούν στη δημιουργία αναφορών, στην παροχή στοιχείων του ΟΠΣ και εν γένει στην αξι οποίηση δεδομένων. 9. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την αντα πόκρισή τους σε θέματα αναφορών και γενικότερης αξιοποίησης των δεδομένων. 10. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 11. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμοδι ότητάς της. Γ. Μονάδα Γ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ 1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρ μογών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πλη ροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών. 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρ μογών διασύνδεσης του ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα. 3. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α, σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και σχεδιασμού των εφαρμογών του ΟΠΣ, των παράλληλων επικουρικών συστημάτων και των αντίστοιχων προσαρμογών τους και με την Μονάδα Β σε αντίστοιχα θέματα πρότυπων αναφορών του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την άντληση και αξιοποίηση των δεδομένων. 4. Μεριμνά για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγρα φών των εφαρμογών του ΟΠΣ, των παράλληλων επι κουρικών συστημάτων και των αντίστοιχων προσαρ μογών τους, με βάση το σχεδιασμό και την περιγραφή διαχειριστικών απαιτήσεων που παραλαμβάνει από τις Μονάδες Α και Β. 5. Μεριμνά για την επιλογή και την απόκτηση κα τάλληλων λογισμικών για το ΟΠΣ και τα παράλληλα πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές, καθώς και για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, ενημερώσεων, μετα πτώσεων ή αναβαθμίσεων των λογισμικών. 6. Μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την απόκτηση ή την επικαιροποίηση υλικού (Hardware) που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλ ληλων πληροφοριακών συστημάτων.

4 23936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Εποπτεύει το σύνολο των Υποδομών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών συστημάτων, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και προβαίνει στις απαιτούμε νες για το σκοπό αυτό ενέργειες, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ. 8. Μεριμνά για τις μετρήσεις απόδοσης του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για τον καθορισμό τρόπων βελτίωσής τους. 9. Μεριμνά για την τεκμηρίωση του ΟΠΣ και των παράλ ληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 10. Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Η/Υ και των πάσης φύσεως λογισμικών που χρησιμοποιούνται από την ΕΥ ΟΠΣ. 11. Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και όλων των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για την ορθή διαμόρφωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ. 12. Μεριμνά για την ασφάλεια της πρόσβασης στο ΟΠΣ και στις παράλληλες εφαρμογές, τις απαιτούμενες γι αυτό τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο χρηστών, με βάση την περιγραφή των ρόλων που παραλαμβάνει από την Μονάδα Α, καθώς και για τη δημιουργία των αντίστοι χων κωδικών πρόσβασης. Επίσης παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης δεδομένων. 13. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα, όσον αφορά τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SC2007, που υπο βάλλονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 14. Συντηρεί τον ιστοτόπο του ΟΠΣ. 15. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά τα λογι σμικά και τις υποδομές. 16. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και τους λοιπούς χρήστες και αφορούν την αντιμε τώπιση δυσλειτουργιών του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών. 17. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 18. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο διότητάς της. Δ. Μονάδα Δ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή ριξης 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας με τελικό δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμμα τος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 3. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμματι σμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρ μοδιότητάς της. 4. Είναι υπεύθυνη για τις διενέργειες διαγωνισμών, τη διαχείριση των συμβάσεων και την οικονομική διαχείρι ση όλων των πράξεων της υπηρεσίας. 5. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκε ψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες. 6. Μεριμνά για την τυποποίηση και την παρακολού θηση των διαδικασιών λειτουργίας της υπηρεσίας και τον ποιοτικό έλεγχό τους. 7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ειδικής υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. 8. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας 9. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 10. Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) των χρηστών του ΟΠΣ. 11. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ΟΠΣ, μεριμνά για την προετοιμασία και επικαιροποίη ση του εκπαιδευτικού υλικού και τηρεί τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς φακέλους. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της υπηρεσίας. 12. Αναλαμβάνει τη διενέργεια τακτικού ποιοτικού ελέγχου του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, συνεργαζόμενη με τις άλλες μονάδες της υπηρεσίας και με άλλες υπηρεσίες ή φορείς. 13. Έχει την ευθύνη σύνταξης διατάξεων και οδηγιών για την υποστήριξη, σε θέματα ΟΠΣ, των υπηρεσιών διαχείρισης και άλλων αρμόδιων αρχών του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, καθώς και των Υπηρεσιών «Αρχή Πληρωμής» και Ε.Δ.ΕΛ., σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες. 14. Διαχειρίζεται τα αιτήματα και την παροχή κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ. 15. Οργανώνει και συντονίζει τα θέματα συνεργασίας της υπηρεσίας με τη ΜΟΔ Α.Ε. και συνεργάζεται μαζί της για θέματα αρμοδιότητάς της. Άρθρο 4 Προσωπικό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 41 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προ σωπικού, 30 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 5 άτο μα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 άτομο. Άρθρο 5 Ορισμός προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προϊσταμένων των μονάδων της και αναπλήρωση αυτών 1. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/ Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της και ο οποίος προσδιορίζεται στην υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟ ΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/2085/Π10/5/193/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.». Είδος επένδυσης: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας με τάλλου με σκοπό την κατασκευή μεταλλικών σκελε τών κτηρίων, κουφωμάτων και διαφόρων δεξαμενών και δοχείων. Τόπος εγκατάστασης: Θέση «Καμπανι», Δήμος Ακρω τηρίου, Νομός Χανίων. Συνολικό κόστος: ,00. Επιχορήγηση: (34%) ,00. Νέες ΕΜΕ: 6. Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις (3) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «Μιχαλάκης Δημ.» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/1508/Π10/4/391/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «Μιχαλάκης Δημ.». Είδος επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου Διόνυσος 2* 41 δωματίων 76 κλι νών. Τόπος εγκατάστασης: Μάλλια, Δ. Μαλλίων. Συνολικό επιλέξιμο κόστος: ,00. Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση: Δάνειο: 0. φαση: 0. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (4) πα «Κρητικός Αστήρ ΑΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/2260/Π10/4/160/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής: Επωνυμία: «Κρητικός Αστήρ ΑΕ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας 4*. Τόπος εγκατάστασης: Σκαλέτα Δ. Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνου. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: (25%).

6 23938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιχορήγηση: (40%). Δάνειο: (35%). φαση: 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 5X6/12=2,50. Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (πριν την υλο ποίηση της επένδυσης): 290X6/12=145. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 147,50. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις (5) πα «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ΟΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4050/Π10/1/553/ν. 2601/1998/ Επωνυμία: «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ΟΕ». Είδος Επένδυσης: Κατασκευή θερμοκηπίου μ2. Τόπος εγκατάστασης: Κουντούρα Δ. Πελεκάνου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: (70%). Επιχορήγηση: (30%). Δάνειο: 0%. ΝΘΕ σε Ε Μ Ε που καθορίσθηκαν στην εγκριτική από φαση: 3,50X12/12=3,50. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλο ποίηση της επένδυσης): 0. ΝθΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 3X12/12=3. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 3. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις (6) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «Αυγενάκης & Σία Ο.Ε» που υπήχθη στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/10182/Π10/4/371/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π Κρήτης εγκρίθηκε η ολο κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: «Αυγενάκης & Σία ΟΕ:». ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ίδρυση μονάδας παραγωγής ει δών αρτοποιείου ζαχαροπλαστική. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Τυμπάκι Δήμου Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Ιδία συμμετοχή: Τραπεζικό δάνειο: 0. Επιχορήγηση Δημοσίου: Συνολικό επιχορηγούμενο κόστος: φαση: 1. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επέν δυσης: 1. Συνολικές θέσεις σε ΕΜΕ: 1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (7) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4765/Π10/4/269/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορ φής ξενοδοχειακής παραδοσιακής μονάδας και αναβάθμι ση σε ξενοδοχείο β τάξης 8 διαμερισμάτων 18 κλινών. Τόπος Εγκατάστασης: Αρκαδίου και Βαφέ 2, Δ. Ρε θύμνης. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δάνειο: φαση: 3. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επέν δυσης: 2. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗ ΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις ν. 3299/04 όπως τροπο ποιήθηκε με το ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α / ), όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/425/Π10/5/00132/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Είδος επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «Ideal Beach Ακτή Ιντεάλ» κατηγορίας 3*** επιχορηγούμενης δυναμικό τητας 110 κλινών. Τόπος εγκατάστασης: Δ.Δ. Πλατανιά Δ. Πλατανιά Ν.Χανίων. Συνολικό κόστος: Επιχορήγηση: (39%) Νέες Ε.Μ.Ε: 2,5. Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις (9) πα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4203/Π10/4/155/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑ ΓΟΥ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου. Τόπος εγκατάστασης: ΔΔ Ζυμβραγού Δ. Κολυμβαρί ου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΟΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 1.3 ΕΜΕ. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 1.3 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (10) πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣ Α/5300/Π10/4/519/Ε/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξεν/χείου. Τόπος εγκατάστασης: Ραπανιανά Δ. Κολυμβαρίου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): (38,26%). Επιχορήγηση (ποσοστό): (40%). Δάνειο (ποσοστό): (21,74%). φαση: 1,2. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 1.2 ΕΜΕ.

8 23940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίηση της επένδυσης): 16,3. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 17,5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (11) πα «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/5067/Π10/4/181/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός μονάδας αρτοποι ητικών προϊόντων. Τόπος εγκατάστασης: Καλλιθέα Δ.Ν. Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (38,91%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό): ,00 (26,09%). φαση: 25 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 13 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 25. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 38 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (12) πα «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4842/Π10/4/549/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Είδος Επένδυσης: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας ξύ λου και μετάλλου για ειδικές κατασκευές. Τόπος εγκατάστασης: Σκοτεινός Δ.Δ. Νεριανά Δ. Βου κολιών Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (29,57%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (40%). Δάνειο (ποσοστό): ,00 (30,43%). φαση: 4 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 5 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 5 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (13) πα «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4737/Π10/4/178/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. τ. EMM.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός φυτωρίου ανθο κομικών προϊόντων. Τόπος εγκατάστασης: Ποταμοί Δ. Ιεράπετρας Ν. Λα σιθίου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. * *

9 ΦΕΚ 1672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 0 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (14) πα «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4593/Π10/4/439/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου αρ τοποιίας Ζαχαροπλαστικής. Τόπος εγκατάστασης: Δ.Δ. Τεφελίου Δ. Αστερουσίων Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 0 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (15) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4303/Π10/4/522/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ ΝΟΥ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου. Τόπος Εγκατάστασης: Κουτσουνάρι Δ. διαμέρισμα Αγ. Ιωάννου Δ. Ιεράπετρας, Ν. Λασιθίου. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση: Δάνειο: φαση: 0,5. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 2,34. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επένδυ σης: 5*7/12=2,9. Συνολικές θέσεις σε ΕΜΕ: 2,9. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (16) πα «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4539/Π10/1/Ε/681/ν. 2601/1998/ απόφαση ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχεί ρησης με τα Επωνυμία: «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Είδος Επένδυσης: Ίδρυση μονάδας αρτοποιίας ζαχα ροπλαστικής. Τόπος εγκατάστασης: Κλεάνθη και Αλκιβιάδη, Πατέ λες, Δήμος Ηρακλείου, Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης (ΕΥΡΩ): ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 41%. Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 30%. Δάνειο (ποσοστό): ,00 29%.

10 23942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση: 2 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 1 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 0 ΕΜΕ. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 1 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί επιχορήγησης ύψους: Η εξέταση του θέματος έγινε στις κατά την 51η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από το ν. 3522/2006.

11

12 23944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 209 9 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 933 19 Μαΐου 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάτα ξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα