ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την αναδι άρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3614/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «Μιχαλάκης Δημ.» που υπήχθη στις δι ατάξεις του ν. 3299/ ρησης «Κρητικός Αστήρ ΑΕ» παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επι χείρησης «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλ λεύσεις ΟΕ» Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «Αυγενάκης & Σία Ο.Ε» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι χείρησης «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΟΛΟΔΗ ΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις ν. 3299/04 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α / ), όπως ισχύει... 8 ρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑ ΓΟΥ» παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται ρείας «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.» ρησης «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.» ρησης «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» ρησης «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ» ρησης «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.» Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/ ρησης «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΟΠΣ 887 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφα σης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την αναδι άρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3614/2007. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ).

2 23934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει. γ. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 9 αυτού. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/ Την υπ αριθμ. E(2007) 1389/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοι χείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας. 4. Την υπ αριθμ. E(2000) 3405/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , όπως αυτή τροποποιή θηκε και ισχύει. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ), 49221/ΕΥΣ 4513 (ΦΕΚ Β 103/ ) και 32178/ΟΠΣ 1426/ (ΦΕΚ Β 1296/ ) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η συσταθείσα με την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 144/ (ΦΕΚ Β 340/ ) κοινή υπουργική απόφα ση Ειδική Υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)», στο Υπουργείο Οι κονομίας και Οικονομικών, η οποία υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ γραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών (Εθνική Αρχή Συντονισμού), ασκεί αρμοδιότητες για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα φοράς (ΕΣΠΑ), του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ σεων (ΠΔΕ) και των Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΙΕ). Επίσης δύναται να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής για τις ανάγκες παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων ή ομάδων έρ γων ή δράσεων, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από ειδικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού. 2. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρ μοδιοτήτων του άρθρου 9 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ). Άρθρο 2 Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), που περιγράφονται στο άρθρο 9 του ν. 3614/2007, εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ως εξής: Α. Μονάδα Α Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη στών. Β. Μονάδα Β Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό τητας ΟΠΣ. Γ. Μονάδα Γ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ. Δ. Μονάδα Δ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή ριξης. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Μονάδων Υπηρεσίας Α. Μονάδα Α Σχεδιασμού ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρη στών 1. Μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών του ΟΠΣ και των παράλ ληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 2. Σχεδιάζει και περιγράφει με διαχειριστικούς όρους τις απαιτούμενες προσαρμογές του ΟΠΣ και των πα ράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και τους ρόλους στο ΟΠΣ, των διαφόρων τύπων χρηστών, με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. 3. Αναλαμβάνει την καταχώρηση στο ΟΠΣ των στοι χείων που αφορούν στο ΕΣΠΑ, το ΚΠΣ και το ΕΠΑ. 4. Μεριμνά για την απαιτούμενη κωδικοποίηση της πληροφορίας του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρι κών συστημάτων ή εφαρμογών. 5. Μεριμνά για τον σχεδιασμό των τυποποιημένων αρ χείων και αναφορών και τον προσδιορισμό των στοιχεί ων που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΠΣ με πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών για το ΕΣΠΑ, το ΚΠΣ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΠΔΕ, το ΕΠΑ το ΤΣ και τις ΙΕ. 6. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνι κής Αρχής Συντονισμού για την ανάλυση των απαι τήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. 7. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» και την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την ανάλυση των απαιτήσεων και τη λειτουργία του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελέγχων, των πιστοποιήσεων και των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και για την επαλήθευση της πληρότητας και εγκυρότητας των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ των ΕΠ και του ΤΣ. 8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ (help desk) και αφορούν το σχεδιασμό του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, τα κωδικοποιημένα στοιχεία και την υποστήριξη των χρηστών του ΟΠΣ. 9. Προβαίνει σε ανάλυση των αναγκών και των προ βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, η Αρχή Πληρωμής, η ΕΔΕΛ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι δικαιούχοι και οι αρμόδιες για το ΠΔΕ και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις ΙΕ υπηρεσίες και επεξεργάζεται λύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη σωστή ενημέρωση και χρήση του ΟΠΣ. 10. Επεξεργάζεται τρόπους υποστήριξης των γραφείων ΟΠΣ, των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής, της Αρχής Ελέγχου, και των αρμόδιων για το ΕΠΑ, το ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσιών, σε θέματα ΟΠΣ, και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας ΟΠΣ. 11. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής», τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονι σμού και τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων για το σχεδιασμό λειτουργιών του ΟΠΣ που επιτρέπουν τη διασταύρωση των στοιχείων των ενταγμένων στα Επι χειρησιακά Προγράμματα πράξεων, με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΔΕ. 12. Παρέχει, όταν απαιτείται, βοήθεια, σε θέματα αρ μοδιότητάς της, προς τη Μονάδα Β. 13. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την πλη ρότητα, ποιότητα και εγκυρότητα των δεδομένων και την κάλυψη των διαχειριστικών απαιτήσεων. 14. Παρέχει στη Μονάδα Δ τις απαιτούμενες περιγρα φές και στοιχεία, όσον αφορά τις λειτουργίες και τη χρήση του ΟΠΣ, για τη σύνταξη διατάξεων και οδηγιών σε θέματα ΟΠΣ καθώς και για την προετοιμασία και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. 15. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, για πράξεις αρμο διότητάς της, και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 16. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο διότητάς της. Β. Μονάδα Β Αξιοποίησης δεδομένων και Δημοσιό τητας ΟΠΣ 1. Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που κα ταχωρίζονται στο ΟΠΣ με πάσης φύσεως εργαλεία, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. 2. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις άλλες ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης των Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστι κές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής» και την Ε.Δ.ΕΛ., σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των πρά ξεων, τους ελέγχους, την πιστοποίηση δαπανών και τη διενέργεια των αιτήσεων πληρωμής. 3. Μεριμνά για την παροχή των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, πληροφοριών του ΟΠΣ, στην κατάλληλη μορφή, προς τις αρμόδιες για το ΕΠΑ, το ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 4. Παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας/προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων. 5. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε μορφής αξιοποίησης των δεδομένων, στους ανά περίπτωση αποδέκτες ή για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 6. Προετοιμάζει τις διαχειριστικές προδιαγραφές πρότυπων αναφορών του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την άντληση και αξιοποίηση των δεδομένων και τις προωθεί προς υλοποίηση στη Μονάδα Γ. 7. Μεριμνά για τα θέματα που αφορούν την δημο σιότητα επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας και του ΟΠΣ. 8. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) του ΟΠΣ και αφορούν στη δημιουργία αναφορών, στην παροχή στοιχείων του ΟΠΣ και εν γένει στην αξι οποίηση δεδομένων. 9. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά την αντα πόκρισή τους σε θέματα αναφορών και γενικότερης αξιοποίησης των δεδομένων. 10. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 11. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμοδι ότητάς της. Γ. Μονάδα Γ Διαχείρισης λογισμικού και υποδομών ΟΠΣ 1. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρ μογών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πλη ροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών. 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρ μογών διασύνδεσης του ΟΠΣ με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα. 3. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α, σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και σχεδιασμού των εφαρμογών του ΟΠΣ, των παράλληλων επικουρικών συστημάτων και των αντίστοιχων προσαρμογών τους και με την Μονάδα Β σε αντίστοιχα θέματα πρότυπων αναφορών του ΟΠΣ ή εφαρμογών για την άντληση και αξιοποίηση των δεδομένων. 4. Μεριμνά για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγρα φών των εφαρμογών του ΟΠΣ, των παράλληλων επι κουρικών συστημάτων και των αντίστοιχων προσαρ μογών τους, με βάση το σχεδιασμό και την περιγραφή διαχειριστικών απαιτήσεων που παραλαμβάνει από τις Μονάδες Α και Β. 5. Μεριμνά για την επιλογή και την απόκτηση κα τάλληλων λογισμικών για το ΟΠΣ και τα παράλληλα πληροφοριακά συστήματα ή εφαρμογές, καθώς και για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων, ενημερώσεων, μετα πτώσεων ή αναβαθμίσεων των λογισμικών. 6. Μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την απόκτηση ή την επικαιροποίηση υλικού (Hardware) που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλ ληλων πληροφοριακών συστημάτων.

4 23936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Εποπτεύει το σύνολο των Υποδομών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών συστημάτων, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και προβαίνει στις απαιτούμε νες για το σκοπό αυτό ενέργειες, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ. 8. Μεριμνά για τις μετρήσεις απόδοσης του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για τον καθορισμό τρόπων βελτίωσής τους. 9. Μεριμνά για την τεκμηρίωση του ΟΠΣ και των παράλ ληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 10. Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Η/Υ και των πάσης φύσεως λογισμικών που χρησιμοποιούνται από την ΕΥ ΟΠΣ. 11. Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και όλων των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για την ορθή διαμόρφωση, επικαιροποίηση και εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. και τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΟΙΟ. 12. Μεριμνά για την ασφάλεια της πρόσβασης στο ΟΠΣ και στις παράλληλες εφαρμογές, τις απαιτούμενες γι αυτό τεχνικές προδιαγραφές για κάθε τύπο χρηστών, με βάση την περιγραφή των ρόλων που παραλαμβάνει από την Μονάδα Α, καθώς και για τη δημιουργία των αντίστοι χων κωδικών πρόσβασης. Επίσης παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της πολιτικής διασφάλισης δεδομένων. 13. Αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου Κράτους Μέλους (MS Liaison) για την Ελλάδα, όσον αφορά τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσβασης στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SC2007, που υπο βάλλονται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 14. Συντηρεί τον ιστοτόπο του ΟΠΣ. 15. Παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και υποστήριξη στη μονάδα Δ, για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, σε ότι αφορά τα λογι σμικά και τις υποδομές. 16. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και τους λοιπούς χρήστες και αφορούν την αντιμε τώπιση δυσλειτουργιών του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών. 17. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμμα τισμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρμο διότητάς της και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την μονάδα Δ. 18. Συνεργάζεται με τη ΜΟΔ Α.Ε. για θέματα αρμο διότητάς της. Δ. Μονάδα Δ Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστή ριξης 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης, σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες, και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας με τελικό δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 2. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμμα τος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 3. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες προγραμματι σμού και ωρίμανσης πράξεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου για πράξεις αρ μοδιότητάς της. 4. Είναι υπεύθυνη για τις διενέργειες διαγωνισμών, τη διαχείριση των συμβάσεων και την οικονομική διαχείρι ση όλων των πράξεων της υπηρεσίας. 5. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκε ψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες. 6. Μεριμνά για την τυποποίηση και την παρακολού θηση των διαδικασιών λειτουργίας της υπηρεσίας και τον ποιοτικό έλεγχό τους. 7. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ειδικής υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της. 8. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας 9. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικο τεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης. 10. Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) των χρηστών του ΟΠΣ. 11. Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ΟΠΣ, μεριμνά για την προετοιμασία και επικαιροποίη ση του εκπαιδευτικού υλικού και τηρεί τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς φακέλους. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζεται με τις υπόλοιπες μονάδες της υπηρεσίας. 12. Αναλαμβάνει τη διενέργεια τακτικού ποιοτικού ελέγχου του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, συνεργαζόμενη με τις άλλες μονάδες της υπηρεσίας και με άλλες υπηρεσίες ή φορείς. 13. Έχει την ευθύνη σύνταξης διατάξεων και οδηγιών για την υποστήριξη, σε θέματα ΟΠΣ, των υπηρεσιών διαχείρισης και άλλων αρμόδιων αρχών του ΕΣΠΑ, του ΚΠΣ, των Ε.Π., του ΤΣ, του ΕΠΑ, του ΠΔΕ και των ΙΕ, καθώς και των Υπηρεσιών «Αρχή Πληρωμής» και Ε.Δ.ΕΛ., σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες. 14. Διαχειρίζεται τα αιτήματα και την παροχή κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ. 15. Οργανώνει και συντονίζει τα θέματα συνεργασίας της υπηρεσίας με τη ΜΟΔ Α.Ε. και συνεργάζεται μαζί της για θέματα αρμοδιότητάς της. Άρθρο 4 Προσωπικό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πλη ροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) ανέρχεται σε 41 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προ σωπικού, 30 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 5 άτο μα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 άτομο. Άρθρο 5 Ορισμός προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προϊσταμένων των μονάδων της και αναπλήρωση αυτών 1. Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και των προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/ Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της και ο οποίος προσδιορίζεται στην υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟ ΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/2085/Π10/5/193/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.». Είδος επένδυσης: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας με τάλλου με σκοπό την κατασκευή μεταλλικών σκελε τών κτηρίων, κουφωμάτων και διαφόρων δεξαμενών και δοχείων. Τόπος εγκατάστασης: Θέση «Καμπανι», Δήμος Ακρω τηρίου, Νομός Χανίων. Συνολικό κόστος: ,00. Επιχορήγηση: (34%) ,00. Νέες ΕΜΕ: 6. Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις (3) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «Μιχαλάκης Δημ.» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/1508/Π10/4/391/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «Μιχαλάκης Δημ.». Είδος επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου Διόνυσος 2* 41 δωματίων 76 κλι νών. Τόπος εγκατάστασης: Μάλλια, Δ. Μαλλίων. Συνολικό επιλέξιμο κόστος: ,00. Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση: Δάνειο: 0. φαση: 0. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (4) πα «Κρητικός Αστήρ ΑΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/2260/Π10/4/160/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής: Επωνυμία: «Κρητικός Αστήρ ΑΕ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας 4*. Τόπος εγκατάστασης: Σκαλέτα Δ. Γεροποτάμου Ν. Ρεθύμνου. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: (25%).

6 23938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επιχορήγηση: (40%). Δάνειο: (35%). φαση: 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 5X6/12=2,50. Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (πριν την υλο ποίηση της επένδυσης): 290X6/12=145. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 147,50. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις (5) πα «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ΟΕ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4050/Π10/1/553/ν. 2601/1998/ Επωνυμία: «Αφοι Δεντάκη Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ΟΕ». Είδος Επένδυσης: Κατασκευή θερμοκηπίου μ2. Τόπος εγκατάστασης: Κουντούρα Δ. Πελεκάνου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: (70%). Επιχορήγηση: (30%). Δάνειο: 0%. ΝΘΕ σε Ε Μ Ε που καθορίσθηκαν στην εγκριτική από φαση: 3,50X12/12=3,50. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλο ποίηση της επένδυσης): 0. ΝθΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 3X12/12=3. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 3. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις (6) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «Αυγενάκης & Σία Ο.Ε» που υπήχθη στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/10182/Π10/4/371/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γ.Γ.Π Κρήτης εγκρίθηκε η ολο κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: «Αυγενάκης & Σία ΟΕ:». ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ίδρυση μονάδας παραγωγής ει δών αρτοποιείου ζαχαροπλαστική. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Τυμπάκι Δήμου Τυμπακίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Ιδία συμμετοχή: Τραπεζικό δάνειο: 0. Επιχορήγηση Δημοσίου: Συνολικό επιχορηγούμενο κόστος: φαση: 1. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επέν δυσης: 1. Συνολικές θέσεις σε ΕΜΕ: 1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (7) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4765/Π10/4/269/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορ φής ξενοδοχειακής παραδοσιακής μονάδας και αναβάθμι ση σε ξενοδοχείο β τάξης 8 διαμερισμάτων 18 κλινών. Τόπος Εγκατάστασης: Αρκαδίου και Βαφέ 2, Δ. Ρε θύμνης. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δάνειο: φαση: 3. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 0. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επέν δυσης: 2. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗ ΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» στις διατάξεις ν. 3299/04 όπως τροπο ποιήθηκε με το ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α / ), όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/425/Π10/5/00132/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Είδος επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «Ideal Beach Ακτή Ιντεάλ» κατηγορίας 3*** επιχορηγούμενης δυναμικό τητας 110 κλινών. Τόπος εγκατάστασης: Δ.Δ. Πλατανιά Δ. Πλατανιά Ν.Χανίων. Συνολικό κόστος: Επιχορήγηση: (39%) Νέες Ε.Μ.Ε: 2,5. Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις (9) πα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4203/Π10/4/155/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΥΜΒΡΑ ΓΟΥ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου. Τόπος εγκατάστασης: ΔΔ Ζυμβραγού Δ. Κολυμβαρί ου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΟΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 1.3 ΕΜΕ. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 1.3 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (10) πα ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣ Α/5300/Π10/4/519/Ε/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξεν/χείου. Τόπος εγκατάστασης: Ραπανιανά Δ. Κολυμβαρίου Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): (38,26%). Επιχορήγηση (ποσοστό): (40%). Δάνειο (ποσοστό): (21,74%). φαση: 1,2. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης: 1.2 ΕΜΕ.

8 23940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίηση της επένδυσης): 16,3. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 17,5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (11) πα «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/5067/Π10/4/181/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός μονάδας αρτοποι ητικών προϊόντων. Τόπος εγκατάστασης: Καλλιθέα Δ.Ν. Αλικαρνασσού Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (38,91%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό): ,00 (26,09%). φαση: 25 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 13 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 25. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 38 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (12) πα «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4842/Π10/4/549/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Είδος Επένδυσης: Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας ξύ λου και μετάλλου για ειδικές κατασκευές. Τόπος εγκατάστασης: Σκοτεινός Δ.Δ. Νεριανά Δ. Βου κολιών Ν. Χανίων. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (29,57%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (40%). Δάνειο (ποσοστό): ,00 (30,43%). φαση: 4 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 5 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 5 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: ,00. της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (13) πα «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4737/Π10/4/178/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. τ. EMM.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός φυτωρίου ανθο κομικών προϊόντων. Τόπος εγκατάστασης: Ποταμοί Δ. Ιεράπετρας Ν. Λα σιθίου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. * *

9 ΦΕΚ 1672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 0 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (14) πα «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4593/Π10/4/439/ν. 3299/2004/ Επωνυμία: «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜ.». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός εργαστηρίου αρ τοποιίας Ζαχαροπλαστικής. Τόπος εγκατάστασης: Δ.Δ. Τεφελίου Δ. Αστερουσίων Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης: ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 (65%). Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 (35%). Δάνειο (ποσοστό):. φαση: 0 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 0 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης):. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 0 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγησης ύψους: της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις (15) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη σης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4303/Π10/4/522/ν. 3299/2004/ Κρήτης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ ΝΟΥ». Είδος Επένδυσης: Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου. Τόπος Εγκατάστασης: Κουτσουνάρι Δ. διαμέρισμα Αγ. Ιωάννου Δ. Ιεράπετρας, Ν. Λασιθίου. Κόστος οριστικοποίησης: Ίδια συμμετοχή: Επιχορήγηση: Δάνειο: φαση: 0,5. Υφιστάμενες θέσεις σε ΕΜΕ (πριν την υλοποίηση της επένδυσης): 2,34. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της επένδυ σης: 5*7/12=2,9. Συνολικές θέσεις σε ΕΜΕ: 2,9. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης: Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 51η συνεδρί αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006, στις (16) πα «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑ/4539/Π10/1/Ε/681/ν. 2601/1998/ απόφαση ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχεί ρησης με τα Επωνυμία: «ΔΟΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Είδος Επένδυσης: Ίδρυση μονάδας αρτοποιίας ζαχα ροπλαστικής. Τόπος εγκατάστασης: Κλεάνθη και Αλκιβιάδη, Πατέ λες, Δήμος Ηρακλείου, Ν. Ηρακλείου. Κόστος οριστικοποίησης (ΕΥΡΩ): ,00. Ίδια συμμετοχή (ποσοστό): ,00 41%. Επιχορήγηση (ποσοστό): ,00 30%. Δάνειο (ποσοστό): ,00 29%.

10 23942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φαση: 2 ΕΜΕ. ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποί ησης της επένδυσης: 1 ΕΜΕ. ποίηση της επένδυσης): 0 ΕΜΕ. Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ: 1 ΕΜΕ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Να καταβληθεί επιχορήγησης ύψους: Η εξέταση του θέματος έγινε στις κατά την 51η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004, όπως τροποποιή θηκε από το ν. 3522/2006.

11

12 23944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1672 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 (ΦΕΚ Β 340/28.3.2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα