ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 28/οικ /2352 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κωδ. : Tηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες : Γ. Πλανήτερος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει. Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.α ). 2) Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141, τ.α ), «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 3) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112, τ.α ) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαφάνεια και άλλες διατάξεις». 4) Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ.α ) «Νόµος Αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις». 5) Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ.α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 6) Το Π.. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 1

2 7) Τα Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141, τ.α ) «Ίδρυση και Μετονοµασίας Υπουργείων και κατάργηση υπηρεσιών» και 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8) Το Π.. 93/2012 «ιορισµός Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 9) Την Υπουργική Απόφαση 28οικ.23075/1806/ (ΦΕΚ 2005, τ.β ) «Παράταση της προβλεπόµενης προθεσµίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ. 12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85, τ.α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 10) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Αντιµετώπιση του Προβλήµατος της Έλλειψης Στέγης, το οποίο εκπονήθηκε από τη /νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. 11) Την Υπουργική Απόφαση 28οικ.27671/2096/ «Έγκριση σκοπιµότητας για δέσµευση ανάληψη πιστώσεων από τον ΚΑΕ2762 του Φ33-220» Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους και για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», σύµφωνα µε τις παρ.8 και 9 του άρθρου 29 του Ν.4052/12, όπως ισχύει καλεί Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού, Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν. 2646/1998 Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα στόχο, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις για την χρηµατοδότηση Σχεδίων, µεµονωµένα ή σε συνεργασία, στο πλαίσιο της παρούσας, ως ακολούθως: Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας, αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για το κράτος πρόνοιας της χώρας. Ο νοµοθέτης, αναγνωρίζοντας τη διόγκωση του προβλήµατος, θέσπισε µε το Νόµο 4254/14 τη δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων ή δράσεων για τους άστεγους. Η παρούσα προκήρυξη, εξειδικεύοντας την ανωτέρω νοµοθεσία, στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων που θα λαµβάνουν υπόψη τις εξατοµικευµένες ανάγκες των αστέγων. Οι ανάγκες πρέπει να αποτυπώνονται µέσω συστηµατικών ερευνών των δικαιούχων και να αντιµετωπίζονται µέσω της εκπόνησης ολοκληρωµένων, εξατοµικευµένων πλάνων. Τα ανωτέρω, θα αναλύονται διεξοδικά στις αιτήσεις χρηµατοδότησης που θα κατατεθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της παρούσης. 2

3 Περιγραφή Η µετάβαση από τις δοµές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνοµες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δηµιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης. Η πρόσβαση σε σχήµατα στήριξης µισθωµάτων, παράλληλα µε την ολική ή µερική κάλυψη λογαριασµών ΕΚΟ ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραµένουν οι πιο δηµοφιλείς και αποτελεσµατικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης. Τα προγράµµατα στέγασης σε διαµερίσµατα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους ωφελούµενους, αφού η επαφή µε τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άµεση σε σχέση µε το διάστηµα κατά το οποίο παρέµεναν σε δοµές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήµατα της καθηµερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε µεγάλο βαθµό, από τους ίδιους. Ωφελούµενοι Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα στοχεύει σε οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, ή Ξενώνες Ύπνου, ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ήµων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, ΦΕΚ 16, τ. Α ) ως άστεγοι και δύνανται άµεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύµατα βίας και σε άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε οµές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Κωδικοποιηµένα, οι οµάδες-στόχος του προγράµµατος είναι οι κάτωθι: οικογένειες και άτοµα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, οικογένειες και άτοµα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ήµων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυµάτων βίας, άτοµα που φιλοξενούνται σε οµές Παιδικής Προστασίας, έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν. Απαιτούµενα δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ ελάχιστον, ώστε οι ωφελούµενοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα είναι τα εξής: βεβαίωση διαµονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυµάτων βίας ή οµή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ηµέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του ήµου ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δοµών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του ήµου ή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που τεκµηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα, έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του δικαιούχου. Υπογραµµίζεται ότι ο δικαιούχος φέρει την αποφασιστική αρµοδιότητα για την ένταξη του ωφελούµενου στο πρόγραµµα. Αριθµός ωφελούµενων και στόχος: Στόχο αποτελεί η ένταξη στο πρόγραµµα κατ εκτίµηση ατόµων για διάστηµα έως και ενός έτους. Από το σύνολο των ατόµων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριµένο σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συµµετέχει και στους δύο πυλώνες ενεργειών, µε κόστος που δεν 3

4 µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, ανά ωφελούµενο άτοµο. Σε περίπτωση που ωφελούµενος συµµετέχει µόνο στον πυλώνα της στέγασης, το ανώτατο ποσό µε το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί είναι ευρώ. Κριτήριο συνέχισης του Σχεδίου αποτελεί η πλήρης αυτονόµηση τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιµου πληθυσµού, η οποία θα αξιολογηθεί αναδροµικά, µέσω της διαδικασίας µεταπαρακολούθησης του προγράµµατος, από την Αρχή ιαχείρισης. Προϋπολογισµός Προγράµµατος: Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται σε ευρώ. Ειδικοί Στόχοι: Ε.Σ. 1: Η άµεση µετάβαση σε αυτόνοµες µορφές διαβίωσης µέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης Αιτήσεις Χρηµατοδότησης: Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει µια Αίτηση Χρηµατοδότησης ανά γεωγραφική ζώνη, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Ποσόστωση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ανά γεωγραφική ζώνη Γεωγραφικές Ζώνες Ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού του Προγράµµατος Λοιπή Ελλάδα 25% Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 20% Περιφέρεια Αττικής 55% Τα ως άνω ποσοστά δύναται να τροποποιηθούν µε βάση τις αιτήσεις χρηµατοδότησης και µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης (βλ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης). Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης περιλαµβάνει υποχρεωτικά: Ενέργειες που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται µε την στέγαση των ωφελούµενων Ενέργειες που σχετίζονται µε την κοινωνική φροντίδα των ωφελούµενων Ενέργειες οµαδικής και/ή εξατοµικευµένης συµβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των ωφελούµενων Ενέργειες που σχετίζονται µε την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και µία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών προώθησης του προγράµµατος: Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια κ.ά.) Συνέδρια σεµινάρια ηµερίδες θεµατικές συναντήσεις ανταλλαγής εµπειριών εργαστήρια (workshops), µε την ενεργό εµπλοκή των αρµόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, µε στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης µεταξύ δικαιούχων και άλλων φορέων. Παρεχόµενες υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούµενους του Προγράµµατος, είναι: 1. στέγαση 2. κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης 4

5 3. ψυχοκοινωνική υποστήριξη 4. εργασιακή συµβουλευτική 5. νοµική συµβουλευτική 6. χρηµατοοικονοµική διαχείριση 7. διασύνδεση µε αρµόδιες Υπηρεσίες (καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραµµάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα µπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούµενος, π.χ. ενέργειες για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, έκδοση ΑΦΜ - ΑΜΚΑ, κτλ.) Για την υλοποίηση κάθε Σχεδίου ορίζεται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο ένας Επιστηµονικά Υπεύθυνος, καθώς και Οµάδα Έργου. Ο δικαιούχος υπογράφει µε την ωφελούµενη οικογένεια/άτοµο συµφωνητικό, το οποίο περιλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δύο µερών, καθώς και την αποδοχή του ως άνω Σχεδίου. Ο επιστηµονικά υπεύθυνος του Σχεδίου καταρτίζει εξαµηνιαίο πλάνο υλοποίησης στο οποίο περιγράφονται ξεχωριστά το πλάνο ενεργειών για κάθε µία από τις ανωτέρω παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς επίσης και Σχέδιο ράσης για κάθε ωφελούµενη οικογένεια ή άτοµο, στο οποίο αποτυπώνονται τα ανωτέρω και καταγράφονται λεπτοµερώς και συστηµατικά στον οικογενειακό/ατοµικό τους φάκελο. Στάδια του Προγράµµατος 1. ιαδικασία ένταξης του ωφελούµενου στο Σχέδιο - ηµιουργία προφίλ ωφελούµενου (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελµατική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α.) - ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε µια από τις κατηγορίες επιθυµητής επανένταξης (βλ. παρακάτω) 2. Συµβουλευτική - Ψυχοκοινωνική στήριξη και, κατά περίπτωση, διασύνδεση µε αρµόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας - Εξειδικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής ως προς την χρηστή διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (π.χ. διαχείριση υφισταµένων χρεών), νοµικές υπηρεσίες κ.α. 3. Πλάνο απόκτησης στέγης και κάλυψης βασικών αναγκών - Είτε εξεύρεση κατάλληλης στέγης και κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας - Είτε κάλυψη επισκευής υφιστάµενης οικίας κυριότητας του ωφελούµενου ή νοµίµως παραχωρηµένης σε αυτόν, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας 4. Επανένταξη στην αγορά εργασίας µε ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», όπως περιγράφεται κατωτέρω 5. Παρακολούθηση, υποστήριξη - Παρακολούθηση της υλοποίησης καθ όλη την διάρκεια του έργου - Αξιολόγηση - Υποβολή συστάσεων σε εργοδότες και ωφελούµενους και παρακολούθηση συµµόρφωσης προς τις συστάσεις 5

6 1 ος Πυλώνας Ενεργειών: Στέγαση απάνες στέγασης Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιµες για τη συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνονται οι παρακάτω: - Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτοµο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια και για διάστηµα έως ενός έτους ή - Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάµενης κατοικίας κυριότητας του ωφελούµενου ή νοµίµως παραχωρηµένης σε αυτόν, έως του ποσού των ευρώ - απάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κ.λ.π, έως του ποσού των ευρώ για ένα άτοµο και ευρώ για οικογένεια - απάνες κάλυψης καθηµερινών αναγκών (περιλαµβανοµένης διατροφής και καρτών µετακίνησης), έως του ποσού των 200 για ένα άτοµο και ως 250 για οικογένεια, µηνιαίως - απάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου (έως του ποσού των 300 ευρώ µηνιαίως στην ανάδοχη οικογένεια για έξοδα στέγασης και διατροφής και 100 ευρώ µηνιαίως στον ωφελούµενο για ατοµικά έξοδα). Περιγραφή του χώρου - Υλικοτεχνική υποδοµή Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ ελάχιστον: Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) Χώρο κουζίνας εξοπλισµένο µε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές Θέρµανση σε όλα τα δωµάτια Σε κάθε υπνοδωµάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιµατισµό και κοµοδίνο Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός µέσου νοικοκυριού Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι για τις οικογένειες προβλέπεται κάλυψη ενοικίου για αυτόνοµη διαµονή σε διαµέρισµα που καλύπτει τις ανάγκες των µελών της, ενώ για τα µεµονωµένα άτοµα προβλέπεται, είτε κάλυψη ενοικίου για διαµονή σε διαµέρισµα ενός δωµατίου (γκαρσονιέρα), είτε κάλυψη ενοικίου για συνοίκηση δύο ατόµων σε διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων, αφού ληφθούν υπόψη από το δικαιούχο του Σχεδίου οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης χωριστά. Η ενοικίαση διαµερισµάτων στην ίδια πολυκατοικία ή στο ίδιο συγκρότηµα επιτρέπεται σε ποσοστό µέχρι 10% του συνόλου των ωφελουµένων κάθε Σχεδίου. Το µισθωτήριο συµβόλαιο υπογράφεται στο όνοµα του ωφελούµενου µε την εγγύηση του δικαιούχου, ενώ τυχόν πάγια παραµένουν στην κυριότητα του ωφελούµενου µετά το πέρας του Σχεδίου. 2 ος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, µε ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελουµένων, µέσω δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συµβουλευτικής, προκειµένου να αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και στην συνέχεια η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η υποστήριξή τους, προκειµένου να δραστηριοποιηθούν µέσω της αυτοαπασχόλησης ή εναλλακτικών µορφών απασχόλησης. 6

7 Η τοποθέτηση των ωφελούµενων σε θέσεις εργασίας επιτυγχάνεται µέσα από τη στοχευόµενη διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας ή µέσω άλλων µορφών προώθησης προς την απασχόληση, καθώς και µέσα από τη γενικότερη ενίσχυση των προσόντων τους, µε τη διασύνδεσή τους µε τους κατάλληλους φορείς κατάρτισης και εύρεσης εργασίας. Επίσης, η διάσταση της κινητικότητας είναι εξαιρετικά σηµαντική σε συνδυασµό µε την έννοια της «επιστροφής στις ρίζες», για τους ωφελούµενους που προέρχονται από περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων στην οµάδα αυτή προκειµένου να προβούν σε µικροεπισκευές ιδιόκτητης ή νοµίµως παραχωρηµένης κατοικίας και µετάβασης σε µη αστικά κέντρα, προκειµένου να ασχοληθούν µε αγροτικές εργασίες. Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε περίπτωση στο σύνολο των ωφελούµενων σε όλη την διάρκεια του Σχεδίου: ενηµέρωση για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στην εργασία, πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες εύρεσης νόµιµης εργασίας και παρακολούθησης προγραµµάτων εκπαίδευσης /κατάρτισης, υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούµενου υπηρεσίες υποβοήθησης των ωφελούµενων προκειµένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, παροχή συµβουλών σε θέµατα λογιστικά, φορολογικά, νοµικά κλπ), υπηρεσίες ειδικής συµβουλευτικής προετοιµασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας. ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε συγκεκριµένη κατηγορία επιθυµητής επανένταξης Καταρτίζεται ανά ωφελούµενο, ενώ οι κατηγορίες δράσεων επανένταξης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι κάτωθι: Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, Υποστήριξη για τη δηµιουργία επιχείρησης ατοµικά ή σε εταιρική σχέση - και χρηµατοδότηση της. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας ή η αυτοαπασχόληση, Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή οποιαδήποτε τεκµηριωµένη πρόταση που οδηγεί σε νόµιµη απασχόληση. Ειδικότερα, επιχορηγούνται οι κάτωθι κατηγορίες ενεργειών: Α. Ενέργεια που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και στην οποία µπορούν να συµµετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριµερών συµβάσεων επιχορήγησης, µεταξύ δικαιούχου, εργοδότη και ωφελούµενου, για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Οι συµβάσεις είναι ορισµένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι µεγαλύτερη των 12 µηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Στην σύµβαση απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται αρµοδίως, αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται µε την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. Ο χρόνος απασχόλησης µπορεί να είναι πλήρους ή µερικής απασχόλησης. Ως ποσό χρηµατοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείµενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. 7

8 Β. Η ενέργεια που αφορά στην υποστήριξη για τη δηµιουργία επιχείρησης, αποτελεί µια εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης για τους ωφελούµενους. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης, ή δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας, ή εναλλακτικά, ενασχόλησης στη παροχή υπηρεσιών (π.χ φροντίδα ηλικιωµένων). Η υλοποίηση της ενέργειας προϋποθέτει τη δυνατότητα ατοµικής συµβουλευτικής, ή συµβουλευτικής σε ολιγοµελείς οµάδες γύρω από θέµατα: Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχηµένη υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας και το ξεκίνηµα µιας νέας επιχείρησης, Καθοδήγησης για τη δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, Νοµικής στήριξης, Υποστήριξης σε θέµατα µάρκετινγκ, Φορολογικής υποστήριξης, κ.ο.κ. Ως ποσό χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη ενέργεια ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστηµα µέχρι δώδεκα (12) µήνες, το οποίο θα παρέχεται µε τη διαδικασία του εργόσηµου και στην περίπτωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελµατικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισµού, συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ. Σε περίπτωση συνεταιρισµού, ή σύστασης εταιρίας, ή άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούµενοι, απαιτείται ειδική έγκριση από την Αρχή ιαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης, µετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου. Γ. Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης σε όσους/όσες επιθυµούν να µετακινηθούν από τα αστικά κέντρα και να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω χώρο. Ως ποσό χρηµατοδότησης ορίζεται η επιδότηση ηµεροµισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δύναται να παρέχεται µε τη διαδικασία του εργόσηµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης αγροτικού τεµαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισµού, συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ. Εναλλακτικά, δύναται να προβλεφθεί: Voucher κατάρτισης Σκοπός της ενέργειας είναι η επίτευξη της δοµηµένης πορείας εισόδου των αστέγων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. Το συνολικό κόστος της δράσης δεν θα υπερβαίνει τις ευρώ ανά ωφελούµενο. Αντικείµενο της ενέργειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαµβάνουν: Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευµένες δεξιότητες Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας διάρκειας µέχρι 2000 ωρών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τους 12 µήνες. Η Πρακτική άσκηση θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης. Υπηρεσίες Συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούµενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της Πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουµένου 8

9 από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση Πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την µετατροπή της Πρακτικής άσκησης του καταρτιζόµενου σε σύµβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουµένου αµέσως µετά τη λήξη της Πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείµενο άλλης πρόσκλησης. Οι ωφελούµενοι της συγκεκριµένης ενέργειας, θα εγγραφούν σε «Μητρώο Ωφελουµένων» και θα δικαιούνται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Οι επιχορηγούµενες ενέργειες εργασιακής ένταξης επιµερίζονται ανά προτεινόµενο Σχέδιο, ως κάτωθι: Πίνακας 2: Ποσόστωση των Επιχορηγούµενων Ενεργειών Εργασιακής Ένταξης ανά Σχέδιο Επιχορηγούµενες Ενέργειες Εργασιακής Ένταξης Ποσοστό ανά Σχέδιο Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 30% Υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή 30% δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα 30% Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης µέσω Voucher κατάρτισης 10% Η παραπάνω ποσόστωση µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση της Αρχής ιαχείρισης, εφόσον ο ικαιούχος φορέας τεκµηριώσει το αίτηµά του. Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας των Κατηγοριών Επιλέξιµων απανών και των αντίστοιχων Επιλέξιµων Ορίων ανά ωφελούµενο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Μεµονωµένα άτοµα Οικογένειες 1 ος Πυλώνας Ενεργειών: απάνες Στέγασης Κάλυψη ενοικίου για διάστηµα Έως του ποσού των 180 ευρώ Έως του ποσού των έως ενός έτους για ένα άτοµο, έως 240 ευρώ 280 ευρώ για για δύο ενήλικες µηνιαίως οικογένεια µηνιαίως Κάλυψη εξόδων επισκευής έως του ποσού των ευρώ έως του ποσού των υφιστάµενης κατοικίας απάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κλπ. απάνες κάλυψης καθηµερινών αναγκών (περιλαµβανοµένης σίτισης και καρτών µετακίνησης) απάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου έως του ποσού των ευρώ έως του ποσού των 200 µηνιαίως έως του ποσού των 300 µηνιαίως για έξοδα στέγασης και διατροφής στην ανάδοχη οικογένεια και 100 µηνιαίως για ατοµικά έξοδα ευρώ έως του ποσού των ευρώ ως του ποσού των 250 ευρώ µηνιαίως 2 ος Πυλώνας Ενεργειών: απάνες Εργασιακής Επανένταξης Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας κατώτατος βασικός µισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από 9

10 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα Υποστήριξη στη δηµιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δηµιουργίας µικρής επιχειρηµατικής µονάδας Απασχόληση στον αγροτικό τοµέα Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης µέσω Voucher κατάρτισης τις κείµενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά µέχρι του ποσού των ευρώ συνολικά Τα οριζόµενα ποσά δεν είναι δεσµευτικά ανά κατηγορία δαπάνης. Ποσοστό έως 20% δύναται να µεταφέρεται ανά κατηγορία από τον δικαιούχο, χωρίς έγκριση από την Αρχή ιαχείρισης. Με απόφαση της Αρχής ιαχείρισης δύναται τα ανωτέρω να τροποποιούνται περαιτέρω, ανάλογα µε τις ανάγκες του ωφελούµενου και µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως των ορίων κάθε κατηγορίας δαπάνης, το συνολικό κόστος ανά ωφελούµενο άτοµο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ετησίως, µε την εξαίρεση τη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση προκειµένου να καλυφθούν πρόσθετες δαπάνες, παρέχεται µόνο µε την προϋπόθεση υλοποίησης ενεργειών εργασιακής επανένταξης, εναλλακτικά στις κάτωθι περιπτώσεις: - ποσό έως ευρώ παρέχεται στην περίπτωση µετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και - ποσό έως ευρώ παρέχεται στην περίπτωση µετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, συµπληρωµατική χρηµατοδότηση παρέχεται σε περίπτωση συνεταιρισµού ή σύστασης εταιρίας ή άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούµενοι κατόπιν ειδικής έγκρισης από την Αρχή ιαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης, µετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηµατικού σχεδίου. II. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΧΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρηµατοδότηση Η χρηµατοδότηση των Σχεδίων θα βαρύνει τον Ε.Φ , ΚΑΕ 2762 Το κάθε προτεινόµενο Σχέδιο µπορεί να περιλάβει µέχρι εβδοµήντα (70) ωφελούµενους, εκ των οποίων τουλάχιστον το 40% συµµετέχει υποχρεωτικά και στους δύο πυλώνες ενεργειών. Κανένα σχέδιο και κανείς ωφελούµενος δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηµατοδότησης για το ίδιο διάστηµα. Για κάθε δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό µέχρι 10%, επί του προϋπολογισµού των ενεργειών στέγασης και επανένταξης, για δαπάνες προσωπικού και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά, αναλώσιµα, προµήθειες, γενικές υπηρεσίες, αµοιβές τρίτων και ειδικές δαπάνες για την 10

11 υλοποίηση του σχεδίου. Υπογραµµίζεται ότι οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226, τ. Α ). Το τελικό ύψος της χρηµατοδοτούµενης δαπάνης οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση του Σχεδίου, µε βάση τις πραγµατικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών. Ως πραγµατικές, νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους του εγκεκριµένου προγράµµατος και από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας. Οι πληρωµές από την Αρχή ιαχείρισης προς τους δικαιούχους πραγµατοποιούνται σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του Σχεδίου καταβάλλεται µετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον δικαιούχο, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ο δικαιούχος πραγµατοποιήσει την απαιτούµενη προετοιµασία για την έναρξη του Σχεδίου, η οποία συνίσταται σε: - ηµιουργία προφίλ ωφελούµενου (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελµατική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α) - ηµιουργία ατοµικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούµενο σε µια από τις κατηγορίες επιθυµητής επανένταξης - Υλοποίηση µίας (1) τουλάχιστον ενέργειας δηµοσιοποίησης του Σχεδίου (όπως δηµοσίευση καταχώρησης στον Τύπο, αποστολή ελτίου Τύπου, έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου, διοργάνωση εκδήλωσης κ.λπ.). Τα ανωτέρω θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση, από την Αρχή ιαχείρισης, της υλοποίησης των ενεργειών στέγασης και επανένταξης σε ποσοστό 30% του φυσικού αντικειµένου σε κάθε πυλώνα ενεργειών, καθώς και από την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο µε την οποία να περιγράφεται επαρκώς η χρηµατοοικονοµική πορεία του σχεδίου. Για την απόδειξη των ως άνω δύναται να υποβληθούν κατά περίπτωση παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (µισθωτήρια συµφωνητικά κατοικίας για τα οποία θα υποβάλλεται «Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας», συµφωνητικά µε την ανάδοχη οικογένεια, δαπάνες επισκευής υφιστάµενης κατοικίας, αγορά οικοσκευής κ.ο.κ. για το σύνολο των ωφελούµενων και συµβάσεις µε εργοδότη, έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενοικίαση αγροτεµαχίου κ.ο.κ για όσους ωφελούµενους συµµετέχουν σε δράσεις εργασιακής επανένταξης). γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την Αρχή ιαχείρισης της υλοποίησης ποσοστού 60 % του φυσικού αντικειµένου, σε κάθε πυλώνα ενεργειών και µετά από την υποβολή έκθεσης από τον δικαιούχο µε την οποία να περιγράφεται επαρκώς η πορεία του φυσικού αντικειµένου καθώς και η χρηµατοοικονοµική πορεία του σχεδίου ώστε να τεκµηριώνεται η ανάγκη χρηµατοδότησης. Για την απόδειξη των ως άνω δύναται να υποβληθούν κατά περίπτωση παραστατικά και αποδεικτικά στοιχεία (αποδεικτικά δαπανών ενοικίασης, δαπάνες 11

12 µισθοδοσίας προσωπικού και ωφελουµένων, ασφαλιστικές εισφορές, αµοιβές τρίτων, προµήθειες, αναλώσιµα, κ.ο.κ). δ) Η τελευταία δόση ύψους 10% του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης αφορά στην πληρωµή του τελικού υπολοίπου της χρηµατοδότησης και καταβάλλεται µε την πιστοποίηση από την Αρχή ιαχείρισης της υλοποίησης του 100% του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου (σύνολο δαπανών συνοδευόµενων από τα παραστατικά εξόφλησης), σύµφωνα µε το περιεχόµενο της προγραµµατικής σύµβασης και µετά την υποβολή της αίτησης τελικής πληρωµής και λοιπών δικαιολογητικών υλοποίησης από τον δικαιούχο. Για την καταβολή της αποπληρωµής απαιτείται η προηγούµενη υποβολή της Απολογιστικής Έκθεσης του Σχεδίου από τον δικαιούχο. Αρχή ιαχείρισης Ως Αρχή ιαχείρισης του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ). Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Η επιλέξιµη περίοδος των Σχεδίων για χρηµατοδότηση είναι από την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µέχρι 31/12/2015 III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται από την Αρχή ιαχείρισης και περιλαµβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων. Υποβάλλονται υποχρεωτικά 1. ιαβιβαστικό έγγραφο, 2. Έντυπο Αίτησης χρηµατοδότησης (ένα αντίτυπο) και ήλωση µε ιδιόχειρη υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, 3. Αίτηση Χρηµατοδότησης σε ηλεκτρονική µορφή (cd ή άλλο µη επανεγγράψιµο αποθηκευτικό µέσο), 4. Αναλυτικός Προϋπολογισµός απανών σε Ευρώ, 5. Συνοπτικός Προϋπολογισµός (στοιχείο 1, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος σε Ευρώ και ισοσκελισµένος, 6. Πρόσφατη έκθεση πεπραγµένων του αιτούντος φορέα (Παράρτηµα 1 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 7. Ισολογισµός του φορέα ή αντίστοιχα στοιχεία για το τελευταίο διαθέσιµο οικονοµικό έτος (Παράρτηµα 2 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 8. Καταστατικό/Ιδρυτική πράξη του φορέα (Παράρτηµα 3 της Αίτησης Χρηµατοδότησης) µετά των τροποποιήσεων του, 9. Πιστοποιητικό µη λύσης από το Πρωτοδικείο ή από άλλη οικεία αρχή, 10. ελτία καθηκόντων απασχολουµένων στο Σχέδιο (Παράρτηµα 4 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 11. Φύλλο Συνοπτικών Πληροφοριών της Αίτησης Χρηµατοδότησης (ΦΣΠ), 12

13 12. ήλωση εταιρικής σχέσης για κάθε εταίρο, εφόσον υφίσταται εταιρική σχέση (στοιχείο 5 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), µε ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, 13. Πίνακας των οικονοµικών πόρων του οργανισµού (στοιχείο 11 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος, σε συνδυασµό µε τη χρονολογία ιδρύσεως του οργανισµού (στοιχείο 1.4 του Πρώτου Μέρους), 14. Βιογραφικό Σηµείωµα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του Σχεδίου. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται διεξάγεται στα ακόλουθα δύο στάδια: Ι. Έλεγχος Πληρότητας Αιτήσεων Χρηµατοδότησης Ι. α. Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης εξετάζεται ως προς τα τυπικά της στοιχεία από την Αρχή ιαχείρισης. Ο έλεγχος αφορά: 1. Την Αίτηση Χρηµατοδότησης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (από ένα αντίτυπο) µε ιδιόχειρη υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, µετά του σχετικού διαβιβαστικού εγγράφου, 2. Την εµπρόθεσµη υποβολή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, 3. Το δικαίωµα συµµετοχής του φορέα που υποβάλλει την Αίτηση Χρηµατοδότησης, µε βάση τους δυνητικούς δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα, 4. Την οµάδα στόχο του Σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Προκήρυξη, 5. Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του Σχεδίου, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε την Προκήρυξη, 6. Την περιγραφή του Σχεδίου, που πρέπει να είναι συµπληρωµένη, 7. Συνοπτικό Προϋπολογισµό (στοιχείο 1, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος σε Ευρώ και ισοσκελισµένος, 8. Αναλυτικό Προϋπολογισµό απανών της Αίτησης, σε Ευρώ (στοιχείο 2, Τρίτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 9. Αναγραφή συνολικού αριθµού επωφελούµενων ατόµων από το Σχέδιο. Εάν ένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρείται, η Αίτηση Χρηµατοδότησης απορρίπτεται και δεν περνά στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Ι. β. Επίσης ελέγχεται εάν στην κατατιθέµενη αίτηση χρηµατοδότησης περιλαµβάνονται: 1. Πρόσφατη έκθεση πεπραγµένων του αιτούντος φορέα (Παράρτηµα 1 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 2. Ισολογισµός του φορέα ή αντίστοιχα στοιχεία για το τελευταίο διαθέσιµο οικονοµικό έτος (Παράρτηµα 2 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 3. Καταστατικό / Ιδρυτική πράξη του φορέα, µετά των τροποποιήσεών του (Παράρτηµα 3 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 4. Πιστοποιητικό µη λύσης από το Πρωτοδικείο ή από οικεία νόµιµη αρχή, 5. ελτία καθηκόντων απασχολουµένων στο Σχέδιο (Παράρτηµα 4 της Αίτησης Χρηµατοδότησης), 6. Τα υποχρεωτικά στοιχεία του Φύλλου Συνοπτικών Πληροφοριών της Αίτησης Χρηµατοδότησης (ΦΣΠ), τα οποία πρέπει να είναι συµπληρωµένα, 7. ήλωση εταιρικής σχέσης για κάθε εταίρο, εφόσον υφίσταται εταιρική σχέση (στοιχείο 5 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), µε ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, 8. Πίνακας των οικονοµικών πόρων του οργανισµού (στοιχείο 11 του Πρώτου Μέρους της Αίτησης Χρηµατοδότησης), που πρέπει να είναι συµπληρωµένος, σε συνδυασµό µε τη χρονολογία ιδρύσεως του οργανισµού (στοιχείο 1.4 του Πρώτου Μέρους), 9. Βιογραφικό Σηµείωµα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου του Σχεδίου. 13

14 Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν περιλαµβάνεται, η Αρχή ιαχείρισης αιτείται γραπτώς 1 προς τον φορέα την υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της ειδοποίησής του. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση Χρηµατοδότησης απορρίπτεται. Ι. γ. Για κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης συµπληρώνεται Ειδικό Έντυπο Πληρότητας, το οποίο υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο. Εάν µία Αίτηση Χρηµατοδότησης απορριφθεί, ενηµερώνεται εγγράφως ο φορέας που την υπέβαλε. Όλες οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που πληρούν τα κριτήρια του ελέγχου πληρότητας, προωθούνται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. ΙΙ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης ΙΙ. α. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηµατοδότησης που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς για την πληρότητά τους κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησής τους, θα διεξαχθεί από την προβλεπόµενη στην παρ. 7, του άρθρου 29, του ν. 4052/12 όπως ισχύει, Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται µε Υπουργική Απόφαση. Στα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν παρέχεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους. ΙΙ. β. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση µετά από πρόσκληση του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις προσδιορίζονται χρονικά από τον Πρόεδρο, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που καθορίζονται από το χρονοδιάγραµµα, τόσο της επιλογής όσο και της υλοποίησης των Σχεδίων. Για την πληρέστερη προετοιµασία της Επιτροπής, όλες οι προς αξιολόγηση αιτήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραµµατειακά από υπάλληλο της /νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. ΙΙ. γ. Καταρτίζονται τρείς ξεχωριστοί πίνακες αξιολόγησης µε κριτήριο τη γεωγραφική ζώνη κάλυψης του Σχεδίου. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθµολογούν ατοµικά την κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Αποδοτικότητα της δαπάνης από πλευράς κόστους, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των ωφελούµενων ατόµων σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της Αίτησης, µε συντελεστή βαρύτητας 30% Εµπειρία του φορέα που υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση (και κάθε οργάνωσης-εταίρου αν υπάρχει) σε σχέση µε τη συγκεκριµένη οµάδα-στόχος και το εξεταζόµενο πεδίο δράσης, µε συντελεστή βαρύτητας 15% Το ύψος της χρηµατικής συνεισφοράς του αιτούµενου φορέα στο Σχέδιο (ίδιοι πόροι/άλλη πηγή χρηµατοδότησης), µε συντελεστή βαρύτητας 20% Βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο Σχέδιο συµπληρώνει άλλες δράσεις χρηµατοδοτούµενες από τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως µέρος εθνικών προγραµµάτων, µε συντελεστή βαρύτητας 15% Οργάνωση και µεθοδολογία του προτεινόµενου Σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου των πραγµατικών αναγκών της οµάδας στόχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αίτηση χρηµατοδότησης, µε συντελεστή βαρύτητας 20%. Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε κλίµακα 1 έως 5 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η βαθµολογία κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης αποτυπώνεται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης που συµπληρώνει κάθε µέλος της Επιτροπής 1 Ως γραπτή ενηµέρωση προς το φορέα νοείται και η αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στην ηλεκτρονική δ/νση που έχει δηλώσει στην αίτησή του ο φορέας, εφόσον υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής και ανάγνωσης του εν λόγω µηνύµατος. 14

15 ξεχωριστά. Οι Αιτήσεις κατατάσσονται, ανά πίνακα αξιολόγησης, µε βάση τον µέσο όρο των βαθµολογιών που αντιστοιχούν σε κάθε µία από αυτές. Αιτήσεις Χρηµατοδότησης που συγκεντρώνουν συνολική βαθµολογία χαµηλότερη των 2,5 βαθµών απορρίπτονται. ΙΙ. δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της να µειώσει το ύψος του προϋπολογισµού κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης, τηρώντας τη σειρά αξιολόγησης και ξεκινώντας από αυτήν µε την υψηλότερη βαθµολογία και µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού. Οι υπόλοιπες Αιτήσεις Χρηµατοδότησης απορρίπτονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά περίπτωση µπορεί να προβεί σε πιθανές υποδείξεις τροποποιήσεων για τα στοιχεία της Αίτησης, στις οποίες ο φορέας οφείλει να συµµορφωθεί, εφόσον η Αίτησή του εγκριθεί. Οι υποδείξεις αυτές µαζί µε τη βαθµολογία της κάθε Αίτησης Χρηµατοδότησης αποτυπώνονται στην τελική εισηγητική έκθεση, την οποία και υποβάλλει αρµοδίως κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης µετά το πέρας των συνεδριάσεών της. ΙΙ. ε. Με βάση τις εισηγητικές εκθέσεις της Επιτροπής, η Αρχή ιαχείρισης ενηµερώνει κάθε αιτούµενο φορέα γραπτώς για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τους γνωστοποιεί τη βαθµολογία που έλαβε η Αίτηση τους, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό της Αίτησης Χρηµατοδότησης και τη σχετική αιτιολόγηση. Οι φορείς που επιλέχθηκαν για χρηµατοδότηση ενηµερώνονται επίσης, για τις υποδείξεις της Επιτροπής σχετικά µε την Αίτηση τους, και οφείλουν εφόσον συµφωνούν να καταθέσουν εντός προθεσµίας στην Αρχή ιαχείρισης, αναµορφωµένη Αίτηση Χρηµατοδότησης προσαρµοσµένη πλήρως στις υποδείξεις αυτές. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των ως άνω αναµορφωµένων Αιτήσεων Χρηµατοδότησης εκδίδονται οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης ανά Σχέδιο. Οι φορείς των οποίων οι Αιτήσεις δεν επιλέχθηκαν για χρηµατοδότηση έχουν το δικαίωµά υποβολής ένστασης επί της εγκυρότητας της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε ηµερολογιακών (5) ηµερών. Με Υπουργική Απόφαση συστήνεται τριµελής Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία οφείλει εντός δέκα πέντε ηµερολογιακών (15) ηµερών από την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, να γνωµοδοτήσει επί των ενστάσεων. Στα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν παρέχεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους. Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης, συνάπτονται αντίστοιχες Προγραµµατικές Συµβάσεις µε τους δικαιούχους, µε τις οποίες τους ανατίθεται η εκτέλεση των Σχεδίων. Ειδικότερα οι Προγραµµατικές Συµβάσεις καθορίζουν, µεταξύ άλλων: α) Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισµό, β) Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η οποία θα κατατεθεί έως πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης, γ) Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα χρησιµοποιηθούν, δ) Το χρονοδιάγραµµα του Σχεδίου, ε) Το µέρος των καθηκόντων και σχετικών δαπανών που ο τελικός δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτα µέρη, στ) Τις διατάξεις για την εφαρµογή του Σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τροποποιήσεις και λήξη) ζ) Τους όρους που αφορούν την καταβολή της επιχορήγησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών δεδοµένων. 15

16 η) Τους όρους όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται. θ) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδοµένων. ι) Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τους όρους δηµοσιότητας. Α Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ IV. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Τα Σχέδια που περιγράφονται στις Αιτήσεις Χρηµατοδότησης δεν πρέπει να επικαλύπτονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε Σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά Προγράµµατα και άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ κατά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης που περιλαµβάνει η υπό έγκριση αίτηση. Η Αίτηση Χρηµατοδότησης πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη. εν γίνονται δεκτές χειρόγραφες αιτήσεις. Όλες οι υποβαλλόµενες Αιτήσεις Χρηµατοδότησης πρέπει να είναι δεµένες, µε αρίθµηση σελίδων και να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή. Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή Αιτήσεων Χρηµατοδότησης είναι η 13/10/2014 Οι Αιτήσεις Χρηµατοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή αποστέλλονται µε ταχυµεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής ιαχείρισης στην ταχυδροµική διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ) Κωστή Παλαµά 6-8, ΤΚ ος όροφος, Αθήνα µε την ένδειξη «Αίτηση Χρηµατοδότησης Πρόγραµµα Στέγασης και Επανένταξης» Υπόψη κ. Ελένης Ξυξή Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από τα στελέχη του ΕΙΕΑ : Ελένη Λαµπριτζή, τηλ , e.mail: Νίκη Γιαννοπούλου, τηλ , e.mail: εν γίνονται δεκτές Αιτήσεις που αποστέλλονται µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαµβάνεται µόνο η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής ιαχείρισης και όχι η ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου ή αποδεικτικού ταχυµεταφοράς. Η εν λόγω ηµεροµηνία δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 13/10/

17 Οι ενδιαφερόµενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της Αίτησης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου υναµικού (ΕΙΕΑ ), Κωστή Παλαµά 6-8, ΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 3. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Πρόνοιας 4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ιεύθυνσης Πρόνοιας 5. ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης και Υπηρεσιών 6. ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συνοχής 7. ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας 8. ιεύθυνση Προστασίας ΑµεΑ 9. ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στο πλαίσιο των ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, /Αύγουστος /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. 28οικ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας : 10110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18-09-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 4680 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΔΑ: Β5Ο7Β-ΜΚ0 «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-20013» ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Στ.. σήμερα /../2011 και μεταξύ των : Α) της Εταιρείας με την επωνυμία «MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. προκήρυξης: 471711-8 Αθήνα, 13/11/2014 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. προκήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η ράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00

Αθήνα, 13-03 -2015 Αριθ. Πρωτ.: 2260. α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Καρέκλες Επισκέπτη με pvc. ΣΥΝΟΛΟ 25 30,00 750,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ002734627 2015-04-8) α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα