ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008 βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 5 Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΟΜΙΛΟΥ) 16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ Η Η ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΕ Η Η ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ.Λ.Π ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ( ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Ά ΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΦΌΡΟΥ ΕΙΣΟ ΉΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΈΣ ΜΙΣΘΏΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΌ ΩΝ 37 2

3 ΚΌΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΎ ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΣΟ Α ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΈΞΟ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡ Η/ZΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57 3

4 ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2008 Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουµε οι οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την χρήση 01/01/ /12/2008 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσεως της εταιρείας καθώς και της επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενης ως σύνολο. Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και της επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση εκλαµβανόµενης ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Πειραιάς, 30 Απριλίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α Τ Σ ΜΕΛΟΣ Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α Τ Φ

5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «EI ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «EI ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» (η Εταιρεία), καθώς και τις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όµιλος), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 5

6 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43 α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 3 Iουνίου 2009 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ζεφύρου Π.Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 6

7 Γ. Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Πρός τους Μετόχους της «ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Κύριοι µέτοχοι, Με την λήξη του διαχειριστικού έτους 2008 (περίοδος 1/1/ /12/2008) θέτουµε υπ όψιν σας τον Ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2008, στον οποίο απεικονίζεται η κατά την ηµέρα αυτή οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Το αποτέλεσµα προ φόρων της χρήσης 2008 ήταν σε επίπεδο εταιρείας ζηµιογόνο κατά ,42 έναντι ζηµιών ,08 της χρήσης Μετά φόρων το αποτέλεσµα στο 2008 ήταν ζηµιές ,38 έναντι ζηµιών ,74 της χρήσης Τα αποτελέσµατα χρήσης σε επίπεδο οµίλου για την χρήση 2008 ήταν προ φόρων ζηµιές ,62 και µετά φόρων ζηµιές ,32. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2008 παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 143% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Συγκεκριµένα ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,34 έναντι ευρώ ,49 που ήταν το 2007,ενώ σε επίπεδο οµίλου ο κύκλος εργασιών για το 2008 ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,34. Η µεγάλη άνοδος του κύκλου εργασιών η οποία συντελέστηκε στην παρούσα χρήση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των διαφηµιστικών εσόδων σε ποσοστό 111,7% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (τηλεοπτικός κλάδος), και κατά δεύτερον στη νέα δραστηριότητα την οποία ξεκίνησε η εταιρεία από τα µέσα του 2008 και αφορά στην έκδοση βιβλίων (εκδοτικός κλάδος). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα από την εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας ανήλθαν σε ποσό ευρώ ,78 συµβάλλοντας ουσιαστικά στην γενικότερη άνοδο του κύκλου εργασιών και στην συνολικότερη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών. Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για το 2008 ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,30 έναντι ποσού ευρώ ,61 σηµειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 35% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Οι συνολικές δαπάνες σε επίπεδο οµίλου για το 2008 ανήλθαν σε ποσό ευρώ ,38. Το κόστος πωληθέντων του τηλεοπτικού κλάδου σε επίπεδο εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,04 έναντι ποσού ευρώ ,16 της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µικρή αύξηση σε ποσοστό 5,3%,ενώ το κόστος πωληθέντων του εκδοτικού κλάδου ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,40, σε επίπεδο οµίλου το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε ποσό ευρώ ,94. Οι προσπάθειες της διοίκησης ήταν σηµαντικές προς όλες της κατευθύνσεις συµβάλλοντας ουσιαστικά στην σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών. 7

8 Σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η έναρξη του νέου κλάδου της εκδοτικής δραστηριότητας η επίδραση του οποίου στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης ήταν ιδιαίτερα θετική. Η µεγάλη άνοδος του κύκλου εργασιών και η σε µικρότερο ποσοστό άνοδος των δαπανών σε συνδυασµό µε την θετική επίδραση του εκδοτικού κλάδου συνετέλεσαν στην µεγάλη µείωση της ζηµιάς η οποία ανήθλε στα µετά φόρων αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης σε επίπεδο εταιρείας στο ποσό των ευρώ ,38 έναντι ποσού ευρώ ,74 της προηγούµενης χρήσης. Οι ζηµιές µετά φόρων σε επίπεδο οµίλου ανήλθαν για την χρήση 2008 στο ποσό των ευρώ , ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού σε επίπεδο εταιρίας ανήλθε την 31/12/2008 σε ευρώ ,21 έναντι ευρώ ,67 της προηγούµενης χρήσης 2007, αναλυόµενο σε µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ευρώ ,31 (αντίστοιχο ποσό χρήσης 2007 ευρώ ,74) και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ευρώ ,90 (αντίστοιχο ποσό χρήσης 2007 ευρώ ,93). Σε επίπεδο οµίλου τα αντίστοιχα στοιχεία κατά την 31/12/2008 έχουν ως εξής: σύνολο ενεργητικού ευρώ ,53 αναλυόµενο σε µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ευρώ ,53 και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ευρώ ,00. Οι Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε επίπεδο εταιρίας ανέρχονται την 31/12/2008 σε ευρώ ,91, ενώ οι βραχυπρόθεσµες σε ευρώ ,59 έναντι ευρώ ,81 και ,77 αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης. Σε επίπεδο οµίλου κατά την 31/12/2008 οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρχονται σε ευρώ ,91 ενώ οι βραχυπρόθεσµες σε ευρώ ,85. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρία ανέρχεται την 31/12/2008 σε ευρώ ,71 ενώ το αντίστοιχο ποσό την 31/12/2007 ήταν ευρώ ,09. Σε επίπεδο οµίλου τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2008 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι αριθµοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση επιµέρους οικονοµικών στοιχείων κατά την 31/12/2008 σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρίας: Ι. ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2007 Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 11% 10% - -96% ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 31/12/ /12/2007 Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 105% 104% - 74% ΙΙΙ. ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 31/12/2007 Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία ανειακές Υποχρεώσεις/ Ίδια Κεφάλαια % % - 225% 8

9 4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2008 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ.Λ.Π. 24 Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τη θυγατρική της «TV PEDIA A.E.» καθώς και τη συνδεδεµένη εταιρεία «ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.» αναλύονται ως εξής: Συν/γές Θυγατρικής Συν/γές Συνδεδεµένης Έσοδα: Έξοδα: Απαιτήσεις: Υποχρεώσεις: ( Τα ανωτέρω ποσά είναι σε Ευρώ) ιευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε την θυγατρική έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 5. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα και εποµένως ούτε εµπράγµατα βάρη. 6. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η Εταιρεία την 31/12/2008 δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα. 7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας TVPEDIA A.E, η οποία αποκτήθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2008 στο συνολικό τίµηµα των ευρώ ,00. Η εταιρεία αυτή ενοποιήθηκε 100% µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η διοίκηση της Εταιρείας για το 2009 έχει αποφασίσει τον εµπλουτισµό του τηλεοπτικού προγράµµατος µε νέες αθλητικές εκποµπές και µεταδόσεις σηµαντικών αθλητικών γεγονότων τα οποία είναι βέβαιο ότι θα έχουν σηµαντική απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό (έχουν ήδη υπογραφεί συµβάσεις για προβολή σηµαντικών αθλητικών µεταδόσεων από την Ελληνική και την παγκόσµια αγορά). Παράλληλα θα προστεθούν νέες εκποµπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα αναβαθµίζοντας περαιτέρω την ποιότητα του τηλεοπτικού προγράµµατος συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου στην αγορά. 9

10 Ιδιαίτερα θετικά αναµένεται να είναι τα οικονοµικά οφέλη για το 2009 από τον εκδοτικό κλάδο και την ήδη επιτυχηµένη πορεία του κατά την παρούσα χρήση. Η Εταιρεία έχει δηµιουργήσει ειδικό εκδοτικό τµήµα και έχει αποφασίσει την σε συστηµατική βάση έκδοση βιβλίων, δραστηριότητα από την οποία αναµένει σηµαντικά κέρδη. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σηµαντικά κατά το 2009 βελτιώνοντας µε αυτό τον τρόπο, και σε συνδυασµό µε της προσπάθειες για την συγκράτηση των δαπανών, σηµαντικά την εικόνα των οικονοµικών µεγεθών. Η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και την επίδραση τους στην Καθαρή Θέση, προέβη στη χρήση 2009 σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου η οποία ανήλθε στο ποσό των ευρώ ,00. Τέλος προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης του Business plan µε σκοπό την επαναξιολόγηση του σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσµάτων. 9. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίου H Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Από τη χρήση 2008 η Εταιρεία εφαρµόζει πρόγραµµα διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζεται βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της, καθώς και την εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές, δάνεια, και υποχρεώσεις από µισθώσεις. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου προέρχεται από εµπορικές συναλλαγές σε δολάριο οι οποίες αφορούν κυρίως την απόκτηση δικαιωµάτων µίσθωσης τηλεοπτικών προγραµµάτων. εδοµένου του χαµηλού όγκου συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (οι κύριος όγκος των συναλλαγών γίνεται σε ευρώ) θεωρούµε ότι η εταιρεία δεν διατρέχει σηµαντικό συναλλαγµατικό κίνδυνο. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, η ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την αγορά συναλλάγµατος και προβαίνει σε ανάλογες κινήσεις αντιστάθµισης κινδύνου. Η θυγατρική δεν αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία αφορούν εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιµες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία θεωρείται περιορισµένος. Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου της είναι οι εξής: να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 10

11 Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση µε την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρµογές κατά το χρόνο που η οικονοµική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων αλλάζουν. 10. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα σηµαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού είναι τα ακόλουθα: Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Με απόφαση της 7 ης Ιανουαρίου 2009 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών. Μέχρι την στιγµή της κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων είχε ήδη καταβληθεί σε µετρητά το µεγαλύτερο µέρος της παραπάνω αύξησης. Νέος ανεισµός Με απόφαση της 27 ης Απριλίου 2009 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου από την Εταιρεία. Θα υπογραφεί σχετική σύµβαση κάλυψης κοινού οµολογιακού δανείου µε τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E..και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ µέχρι του ποσού των ,00. Οι νέες οµολογίες θα χρησιµοποιηθούν ως : Κατά το ποσό των ,00 για εξόφληση υφιστάµενου οµολογιακού δανείου Κατά το ποσό των ,00 για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Εταιρείας. Τέλος σηµειώνουµε ότι πέρα των γεγονότων που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις, και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ιοικητικού Συµβουλίου, δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα µεταγενέστερα της 31/12/2008, που να καθιστούν αναγκαία την αναµόρφωση των κονδυλίων που περιλαµβάνονται σε αυτές ή τη γνωστοποίησή τους µε την παράθεση σχετικής σηµειώσεως. Πειραιάς, 30 Απριλίου 2009 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 11

12 Ισολογισµός ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σηµ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Περιουσιακά Στοιχεία Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , , ,69 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,81 Επενδύσεις σε Θυγατρικές ,00 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ,22 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , , , , , , ,74 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα , , , ,54 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , , ,11 Λοιπές Απαιτήσεις , , , ,24 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , , , , , ,93 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,67 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Αποτελέσµατα Εις Νέον , , , ,91 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής , , , ,09 ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,09 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις , , , ,34 Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,00 0, ,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,30 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,74 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , ,43 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων , , , ,81 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,30 Βραχυπρόθεσµες ανειακές υποχρεώσεις , , , ,78 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , , ,69 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , , ,77 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , ,58 Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,67 12

13 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Σηµ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-1/1-31/12/ /12/2008 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,49 Κόστος Πωληθέντων , , , ,16 Μικτά Κέρδη/(Ζηµία) , , , ,67 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης , , , ,72 Έξοδα διάθεσης , , , ,06 Έξοδα διοίκησης , , , ,80 Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης , , , ,55 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων , , , ,36 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα , , , ,32 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα , , , ,04 Κέρδη/(Ζηµία) προ φόρων , , , ,08 Φόρος εισοδήµατος , , , ,66 Κέρδη/(Ζηµία) µετά από φόρους , , , ,74 Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής , , , ,74 ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων , , , ,58 Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων , , , ,36 Κέρδη/(Ζηµία) προ φόρων , , , ,08 Κέρδη/(Ζηµία) µετά από φόρους , , , ,74 Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή 25-16, , , ,

14 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπo την 1η Iανουαρίου ,00 0,00 0, , ,17 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/ , ,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,74 Καθαρά έξοδα που αναγνωρίζονται άµεσα στα ίδια κεφάλαια , ,00 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου ,00 0,00 0, , ,26 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου ,00 0,00 0, , ,09 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,38 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0, , ,38 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου ,00 0,00 0, , ,71 ΟΜΙΛΟΣ Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο την 25η Φεβρουαρίου ,00 0,00 0, , ,09 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/2008 0,00 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,32 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0,00 0,00 0, , ,32 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η εκεµβρίου ,00 0,00 0, , ,77 14

15 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Εταιρείας) Με την έµµεση µέθοδο 31/12/ /12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα πρό φόρων ( ,42) ( ,08) Πλέον / (µείον) προσαρµογές για : Αποσβέσεις , ,10 Προβλέψεις , ,06 Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας ,71 0,00 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , ,04 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (40.265,67) (19.361,32) Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ,15) (62.479,54) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ,89) ( ,32) (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) , ,65 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα ( ,11) ( ,95) Καταβεβληµένοι φόροι (3.210,86) 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,30) ( ,36) Επενδυτικές ραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επιχειρήσεων / ιαθεσίµων προς πώληση (57.000,00) 0,00 Αγορά Ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων ( ,91) ( ,26) Τόκοι εισπραχθέντες , ,32 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,24) ( ,94) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Προιόν αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια , ,60 Εξοφλήσεις δανείων ( ,73) ( ,35) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (75.980,06) ( ,94) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,31 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ,27 ( ,99) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,03 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,04 15

16 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Οµίλου) Με την έµµεση µέθοδο 31/12/ /12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Αποτελέσµατα πρό φόρων ( ,62) ( ,08) Πλέον / (µείον) προσαρµογές για : Αποσβέσεις , ,10 Προβλέψεις , ,06 Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα έξοδα επενδυτικής δραστηριότητας ,25 0,00 Αποτελέσµατα έσοδα επενδυτικής δραστηριότητας (334,96) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , ,04 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (44.394,55) (19.361,32) Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ,15) (62.479,54) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ,26) ( ,32) (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων) , ,65 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα ( ,65) ( ,95) Καταβεβληµένοι φόροι (3.210,86) 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,91) ( ,36) Επενδυτικές ραστηριότητες Αγορά Ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων ( ,45) ( ,26) Τόκοι εισπραχθέντες , ,32 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,90) ( ,94) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες Προιόν αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0, ,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια , ,60 Εξοφλήσεις δανείων ( ,73) ( ,35) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (75.980,06) ( ,94) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,31 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) ,00 ( ,99) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,03 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,04 16

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές πληροφορίες Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η Eταιρεία ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου. Η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της είναι επί της Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Ν.Φάληρο-Πειραιάς, Τ.Κ Οι µετοχές της δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης εκεµβρίου 2008 (σε αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης εκεµβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την 30 Απριλίου Αντικείµενο δραστηριότητας Η Eταιρεία ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Τ.Ε.Ε. έχει ως αντικείµενο την ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών σταθµών και εγκαταστάσεων κάθε είδους όπως ενδεικτικά ψηφιακών, συνδροµητικών, µικροκυµατικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους. Εκµεταλλεύεται και λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθµό «ΣΚΑΙ TV». H Eταιρεία κατά την 6 η Απριλίου 2006 προκειµένου να λειτουργήσει και να εκµεταλλευτεί τον παραπάνω τηλεοπτικό σταθµό προέβει στην αγορά κλάδου (άδεια συχνότητας) από την εταιρεία «SEVEN ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.». Επίσης δραστηριοποιείται στην έκδοση, διάθεση, εκµετάλλευση και διανοµή εντύπων, περιοδικών, βιβλίων και λευκωµάτων. Η θυγατρική της TVPEDIA Α.Ε. έχει ως αντικείµενο την παραγωγή, συµπαραγωγή, αναπαραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικών έργων. Επίσης την οργάνωση, σχεδιασµό και διανοµή οπτικοακουστικών έργων όπως ενδεικτικά βιβλίων, κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο, cd, dvd ή των δικαιωµάτων που σχετίζονται µε τα παραπάνω ή παράγονται απο αυτά. 3. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει προσαρµοστεί για την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και τη αρχή συνέχισης της δραστηριότητας της. Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων έγινε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά εχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων της ΙASB µε ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2007 H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και την κρίση της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του οµίλου. 17

18 3.1. Λογιστικές Αρχές Oι κυριότερες λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές εφαρµόσθηκαν και για τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2007 αφού λήφθηκαν υπόψη τα πρότυπα και οι διερµηνείες που αναφέρονται παρακάτω τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙASΒ), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για την εταιρεία µετά την 1/1/ Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2008 αλλά δεν έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. Ε...Π.Χ.Α. 11 :.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου Η Ε...Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Παρόλο που η Ε...Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους η λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ιερµηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2008,ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2008,πρέπει να το γνωστοποιήσει. Ε...Π.Χ.Α. 12: Συµφωνίες για Παραχώρηση ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Η Ε...Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε...Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. εν καλύπτει, λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε...Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές αρχές ή ο έλεγχος της 18

19 υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδοµής. Γι αυτό τον λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της ιερµηνείας. Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε...Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύµφωνα µε τα υπόλοιπα.π.χ.α.. Συµφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το.λ.π. 16 ή να αποτελούν µίσθωση (σύµφωνα µε την Ε...Π.Χ.Α. 4). Η Ε...Π.Χ.Α. 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Νωρίτερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι ανέφικτη. Ε...Π.Χ.Α. 14:.Λ.Π Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους Η Ε...Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς) και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών Το θέµα µελέτης της Ε...Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια «διαθέσιµο» που χρησιµοποιείται στο.λ.π. 19. Γενικά, η ιερµηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το τυχόν πλεόνασµα. Η ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε...Π.Χ.Α. 14 εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Ως εξαίρεση, η Ε...Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η ιερµηνεία έχει εφαρµογή. Τροποποιήσεις στο.λ.π. 39 και στο.π.χ.α. 7 Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων Οι τροποποιήσεις στο.λ.π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόµηση από την κατηγορία επενδύσεων προς εµπορία σε άλλες κατηγορίες, µη παράγωγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο.π.χ.α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις οργανισµών που εφαρµόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο.λ.π

20 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί. Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες διερµηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και δεν έχουν υιοθετηθεί: Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:.λ.π. 23: Κόστος ανεισµού Το αναθεωρηµένο.λ.π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Νωρίτερη εφαρµογή του επιτρέπεται..λ.π. 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των µεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. µερίσµατα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων. Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, µέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα. Η τροποποίηση του.λ.π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο.λ.π. 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του.λ.π. 1 εφαρµόζονται αναδροµικά (.Λ.Π (β)). Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα. 20

21 Η επίδραση από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου.λ.π. 23 δεν έχει ακόµα προσδιορισθεί. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρηµένο.λ.π. 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Αυτό αναµένεται να επηρεάσει την επιµέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς δηµιουργούµενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης του Οµίλου. Η µέχρι τώρα εφαρµοζόµενη πολιτική αφορούσε στην άµεση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης µε το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγµή της αναγνώρισης του εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηµατοοικονοµικό κόστος έναντι αποσβέσεων). Τροποποιήσεις στο.π.χ.α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του.π.χ.α. 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του.π.χ.α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου..Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων Το αναθεωρηµένο πρότυπο εφαρµόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συµβαίνουν την 1 Ιουλίου 2009 ή µεταγενέστερα και εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα. Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρµογή της µεθόδου αγοράς (Purchase Method) και έχει σηµαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συµβούν την 1 Ιουλίου 2009 ή µεταγενέστερα..λ.π. 27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Το αναθεωρηµένο πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου σε µια θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηµατοοικονοµικό κόστος στις θυγατρικές. Η διοίκηση εκτιµά ότι το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου..Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και.λ.π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Τροποποιήσεις στα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο puttable Με βάση τη τροποποίηση του.λ.π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια, ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που 21

22 ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας επιχειρηµατικής οντότητας να καταταχθούν ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων Η τροποποίηση στο.λ.π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα ανωτέρω µέσα που έχουν καταταχθεί ως µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις στο.λ.π. 32 εφαρµόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρµογή της ιερµηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων της επιχείρησης..λ.π. 39. Αναγνώριση και Αποτίµηση Τροποποίηση του.λ.π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης Η τροποποίηση του.λ.π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου. Οι τροποποιήσεις στο.λ.π. 39 εφαρµόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2009. Ετήσιες Βελτιώσεις 2008 Η IASB προχώρησε µέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή µεταγενέστερα. Η ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι η επίδραση αυτών δε θα είναι σηµαντική στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου. Ε...Π.Χ.Α. 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο µέρος. Η Ε...Π.Χ.Α. 13 µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε...Π.Χ.Α. 13 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου Η αναδροµική εφαρµογή της ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ο Όµιλος δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ιερµηνείες νωρίτερα Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις. Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 22

23 Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα δηµοσιευµένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς µε την χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. Κρίσεις Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση του Οµίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται µε εκτιµήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε: Απαξίωση αποθεµάτων Ανακτησιµότητα των απαιτήσεων, Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα, και Κατά πόσο µια µίσθωση που συνάπτεται µε έναν εξωτερικό εκµισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηµατοδοτική Εκτιµήσεις και υποθέσεις Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές µας καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιµώνται, απαιτώντας από εµάς να σχηµατίζουµε υποθέσεις σχετικά µε αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίµηση θεωρείται σηµαντική όταν είναι σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όµιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, σε συσκέψεις µε ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 4 Σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών, αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές εναλλακτικές. Εκτίµηση αποµείωσης Ο όµιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν αποµείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη αποµείωσης, όπως για παράδειγµα µια σηµαντική δυσµενής αλλαγή στο εταιρικό κλίµα. Ο καθορισµός της ύπαρξης αποµείωσης απαιτεί τον υπολογισµό 23

24 του ανακτήσιµου της αντίστοιχης µονάδας, η οποία εκτιµάται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων. Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για αποµείωση, η µέτρηση της αποµείωσης απαιτεί εκτίµηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόµενο ενσώµατο ή περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιείται η προσέγγιση των ταµειακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από ανεξάρτητους εκτιµητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν αποµείωση άλλα αναγνωριζόµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ο όµιλος ετησίως ελέγχει για αποµείωση της υπεραξίας, σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική όπως αναφέρεται παρακάτω. Φόροι εισοδήµατος Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονοµικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήµατος και στις προβλέψεις για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. Προβλέψεις Οι επισφαλείς λογαριασµοί απεικονίζονται µε τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιµήσεις για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία του Οµίλου σχετικά µε την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριµένος λογαριασµός υπόκειται σε µεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασµός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Ενδεχόµενα γεγονότα Η Εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων 24

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009

ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 ΜΕΤΑΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ METASOFT Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου µέχρι και 30 η Ιουνίου 2008 Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008

ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 Περιεχόµενα Α. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου... 4 Β. Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18

ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 24442/31/Β/91/18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Κεντρικά Γραφεία: Α. Μαρτάλη 1 Λάρισα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.

31 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. Ετήσιες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2008 ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7950/03/8/86/229 ιεύθυνση: Πύργος Αθηνών, Β Κτίριο, Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 41588/01ΑΤ/Β/98/587(07) ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008 από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα