ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Πιερίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Για την προ στασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με τέπειτα 2. Το ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/ ) «Διοίκηση, ορ γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Το ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 4. Το ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδη γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/10/2000». 5. Το π.δ.51/2007 (ΦΕΚ 54Α/ ) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προ στασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου Το π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ 100Α/ ) «Χαρακτηρι σμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών». 7. Την υπ αριθμ. Φ16/6631/ (ΦΕΚ 428Β) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση». 8. Την υπ αριθμ. Φ16/8500/ (ΦΕΚ 174Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση». 9. Την υπ αριθμ /703/Φ104//2003 (ΦΕΚ 332Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκα ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)». 10. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». 11. Την υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ κ.ά. (α 91)». 12. Την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 1688Β/ ) κοι νή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας». 13. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1784Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικα σία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 14. Την υπ αριθμ. 06/10963/ απόφαση Νομάρχη Πιερίας, με θέμα «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Πιερίας». 15. Το υπ αριθμ. 460/ έγγραφο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 16. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθοριστεί οι λεκάνες απορροής ποταμών και οι περιοχές λεκανών απορροής που βρίσκονται ολικά ή μερικά εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζουμε: Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτι κών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στην εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και τη χρήση νερού, στο Νομό Πιερίας. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η επιβολή απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθ μιστικών μέτρων στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και της χρήσης νερού, σκοπεύει στη διατήρηση ή αποκατάσταση των επιφανειακών και υπο γείων υδατικών πόρων σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια, που εξυπηρετούν το κοινό όφελος ή τις προβλεπόμενες ανάγκες. Για την οποιαδήποτε χρήση νερού καθώς και την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών

2 2224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πόρων απαιτείται σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία κατόπιν υποβολής αίτησης δή λωσης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώ που του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι: υδρευτική, αγροτική, βιομηχανική, ενεργειακή, αναψυχή. Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται άδεια είναι: έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, φρεάτια, υδρομαστεύσεις πηγών, υδροληψία από ποτά μια, ρέματα, λίμνες κτλ), έργα μεταφοράς νερού, δίκτυα (αρδευτικά, υδρευτικά κτλ), έργα ρύθμισης αποθήκευ σης (φράγματα, δεξαμενές, κτλ), έργα επεξεργασίας νερού, έργα τροφοδότησης (πχ υδατοκαλλιέργειες, αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις) και έργα προστασίας συντήρησης. Κάθε έργο υδροληψίας που εκτελείται και λειτουρ γεί χωρίς τη σχετική άδεια είναι παράνομο. Νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούντα έργα υδρο ληψίας θεωρούνται α) αυτά που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν βάσει αδείας που εκδόθηκε πριν το 1989, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3199/2003 ή του ν.1739/1987, β) τα έργα υδροληψίας με αγροτική χρήση νερού που ηλεκτροδοτήθηκαν πριν το Η νόμιμη ύπαρξη έργου υδροληψίας πιστοποιείται με α) αντίγραφο του φακέλου και της αδείας του έργου εφόσον αυτό έχει αδειοδοτηθεί, β) βεβαίωση της ΔΕΗ όπου προσδιορίζονται τα στοιχεία (τεχνικά, λειτουργί ας) του έργου και ο χρόνος έναρξης ηλεκτροδότησης, γ) οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που εκδόθηκε πριν το Η χορήγηση αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδειας χρήσης νερού δεν απαλλάσ σει τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο από την υποχρέωση λήψης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησι μοποιεί νερό ή/ και να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατι κών πόρων για την ικανοποίηση των πραγματικών του αναγκών. Μπορεί επίσης να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για την κάλυψη αναγκών πέρα από τις ιδιωτικές του ή/και ανεξάρτητα από αυτές εφόσον εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια. Κάθε χρήση θα πρέπει να αποβλέπει στη βιώσιμη και ισόρροπη ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων και την επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητας τους, ιδιαίτερα δε τη μείωση και την αποτροπή της ρύπανσης. Η ικανοποίηση της ζήτησης νερού γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των υδατικών αποθεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων καθώς και της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων. Όταν υποβάλλονται δύο ή περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση ή φρε άτιο) στην ίδια περιοχή και δεν ικανοποιούνται οι προ ϋποθέσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου, θα χορηγείται άδεια εκτέλεσης ενός μόνο έργου με κοινή χρήση από το σύνολο των ενδιαφερομένων, εφόσον μόνο έτσι πληρούνται οι απαραίτητες προϋ ποθέσεις. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συγκρότηση ομάδας, με συμβολαιογραφική πράξη στην οποία εκτός των άλλων προσδιορίζεται ο αρχηγός της ομάδας. Ως αρχηγός ορίζεται ο κάτοχος του χώρου εκτέλεσης του έργου υδροληψίας, εφόσον αυτός συμμετέχει στην ομάδα. Η εκτέλεση έργου υδροληψίας γίνεται σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδι αφερομένου ή αρχηγού ομάδας, ή σε χώρο μισθωμένο με ενοικιαστήριο συμβόλαιο δεκαετούς (10) διάρκειας τουλάχιστον, σε τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου με μεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Στο συμ βόλαιο θα πρέπει να αναφέρεται η σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή για την κατασκευή του έργου υδρο ληψίας. Η αντλούμενη κατ έτος ποσότητα νερού προσδιο ρίζεται στην άδεια χρήσης. Η κατανάλωση δεν θα πρέ πει να υπερβαίνει την ποσότητα αυτή. Η τήρηση της κατανάλωσης ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεω τικά τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από το έργο υδροληψίας και σε σημείο εμφανές και προσβάσιμο σε έλεγχο. Η τοποθέτηση ασφαλιστικής δικλείδας (βάνας) είναι υποχρεωτική για όλα τα έργα υδροληψίας αυτόματης ροής (αρτεσιανή). Η διαπίστωση μη τοποθέτησης υδρομέτρου συνε πάγεται την ανάκληση της άδειας χρήσης νερού, μη ηλεκτροδότηση του έργου ή διακοπή της ηλεκτροδό τησης εφόσον αυτή έχει γίνει, καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Η μη ύπαρξη υδρομέτρου συνε πάγεται τη μη ανανέωση της άδειας χρήσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου δίδονται στην άδεια εκτέλεσης και η εφαρμογή τους είναι υποχρεω τική. Η διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών επιτρέπεται μόνον πριν την εκτέλεση του έργου και κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αίτησης του ενδια φερομένου προς την υπηρεσία έκδοσης της αδείας και σχετικής έγκρισης. Η εκτέλεση έργου υδροληψίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που προσδιορί ζονται στην άδεια εκτέλεσης συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και την επανεξέταση της αδει οδότησης του έργου. Η άδεια που έχει εκδοθεί παύει να ισχύει χωρίς νέα διοικητική πράξη. Η τοποθέτηση πιεζόμετρου (εσωτερικού ή εξωτερι κού) είναι υποχρεωτική. Το πιεζόμετρο πρέπει να βρί σκεται σε λειτουργία ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της στάθμης νερού. Ο έλεγχος ύπαρξης γίνεται και κατά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της αδείας χρήσης νερού. Η ποιότητα του νερού που αντλείται από ένα έργο υδροληψίας και η καταλληλότητά του για την αιτούμε νη χρήση, ελέγχεται βάσει των αναλύσεων νερού που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και προσκο μίζονται από τον αιτούντα τη χρήση νερού. Υπεύθυνος για την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού που καταναλώνεται είναι ο δικαιούχος χρήστης. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις αναλύσεις νερού που προσκομίζονται, το νερό που αντλείται από ένα έργο υδροληψίας είναι ακατάλληλο για τη χρήση που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2225 προορίζεται, η άδεια χρήσης νερού δεν εκδίδεται εκτός εάν είναι δυνατό κατόπιν ενεργειών (πχ επεξεργασία) να καταστεί κατάλληλο. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να δίδονται αναλυτικά στην αίτηση δήλωση άδειας χρήσης να φέρουν την έγκριση της αρμόδιας κατά πε ρίπτωση Δ/νσης (Υγείας, κτλ) της ΝΑ Πιερίας και να αναφέρονται στη βεβαίωση ανάλυση του εργαστηρίου αναλύσεων. Υπεύθυνος για την υλοποίηση των ενεργει ών αυτών είναι ο δικαιούχος χρήστης. Ο δικαιούχος χρήστης υποχρεούται στην εφαρμογή της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και της κατανάλωσης νερού. Η μέθοδος άρδευσης που αναφέρεται στην άδεια χρήσης νερού είναι δεσμευτική. Η μέθοδος άρδευσης εξαρτάται από το καλλιεργούμενο είδος και επιβάλλεται να είναι η λιγότερο υδροβόρα. Η άρδευση με σταγόνες είναι υποχρεωτική για άρδευση από νέα έργα υδρολη ψίας ή νέες χρήσεις νερού, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Η ηλεκτροδότηση έργου υδροληψίας επιτρέπεται μόνον κατόπιν έκδοσης της άδειας χρήσης νερού. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας δεν αποτελεί στοιχείο αναγκαστικής αδειοδότησης έργου υδροληψίας για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών. Η άδεια χρήσης νερού παύει να ισχύει χωρίς περαι τέρω ενέργειες της υπηρεσίας αδειοδότησης, με την πάροδο του χρονικού διαστήματος ισχύος που ορίζεται σε αυτή. Σε περίπτωση κατασκευής συλλογικού δικτύου (αρδευτικού, υδρευτικού) που δύναται να καλύψει πλή ρως τις ανάγκες μιας περιοχής σε νερό, όλες οι άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών στην περιοχή, παύουν να ισχύ ουν χωρίς περαιτέρω ενέργειες της υπηρεσίας αδειο δότησης. Τα ιδιωτικά έργα υδροληψίας που παύουν να λειτουργούν είναι δυνατό να ενταχθούν στο συλλογικό έργο εφόσον γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Α1. Αρμοδιότητες Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των άδειων χρή σης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων εντός των λεκανών απορροής των ποταμών που βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πιερίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας είναι η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι λεκάνες αυτές είναι οι ακόλουθες (Χάρτης Πα ραρτήματος II) Λεκάνη Μαυρονερίου (ΚΑ 40) Λεκάνη Χειλοπόταμου (ΚΑ 61) Υπόλοιπα (ΚΑ 99) Για τις περιοχές του Νομού που εντάσσονται σε λε κάνες απορροής ποταμών που εκτείνονται και εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η αρμοδιότητα ασκείται από κοινού με τις Περιφέρειες στις οποίες ανήκουν οι περιοχές αυ τές. Συγκεκριμένα, οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για το τμήμα της Λεκάνης απορροής Αλιάκμονα (ΚΑ 11) που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκδίδονται με Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιο ποίησης υδατικών πόρων για το τμήμα της Λεκάνης απορροής Μαυρονερίου (ΚΑ 40) που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκδίδονται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμμα τέων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Κεντρικής Μα κεδονίας. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιο ποίησης υδατικών πόρων για το τμήμα της Λεκάνης απορροής Υπόλοιπα (ΚΑ 99) του Υδατικού Διαμερίσμα τος 08, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδίδονται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ο παραπάνω καθορισμός αρμοδιοτήτων ισχύει μέ χρι τον καθορισμό των λεκανών και των περιοχών λεκανών απορροής σε εθνικό επίπεδο, με την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Α2. Έργα, Άδειες Έργα: Για την παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων, καθώς και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που απο σκοπεί στην προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρρι ψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, απαιτείται άδεια. Οι βασικές, κατηγορίες χρήσης νερού και έργων αξιο ποίησης υδατικών πόρων δίδονται στα Παραρτήματα I και II αντίστοιχα, της (13) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Άδειες: Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίηση υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κα τηγορίες: α. Άδειες χρήσης νερού, β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδα τικών πόρων σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων ισχύος μέχρι 10 ΜW. Οι άδειες εκδίδονται κατόπιν υποβολής σχετικού αι τήματος του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προ σώπου. Ο τύπος και το περιεχόμενο της Αίτησης Δή λωσης του ενδιαφερομένου καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν καθορίζονται από την (13) σχετική. Τα δικαιολογητικά είναι δεσμευτικά και η μη προσκό μισή τους συνεπάγεται τη μη εξέταση του αιτήματος και την επιστροφή του φακέλου στον ενδιαφερόμενο. Η Δ/νση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητά πρόσθε τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αρτιότερη εξέταση του αιτή ματος. Ορισμένα από τα πρόσθετα δικαιολογητικά που πιθα νόν απαιτούνται κατά περίπτωση (κατηγορία χρήσης) δίδονται στην αντίστοιχη ενότητα του Κεφαλαίου Γ της παρούσης. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά περιλαμβάνο νται στην εγκεκριμένη και θεωρημένη Μελέτη Περιβαλ λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕΚΘΕ) και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την Αίτηση Δήλωση.

4 2226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να συ ντάσσονται και να υπογράφονται από μελετητή με τα νόμιμα προσόντα (μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 ή/και 20) αντίγραφο του οποίου και θα προσκο μίζεται. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες υπογεγραμ μένες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Νομού ή της Περιφέρειας, συνταχθούν από σχετικής ειδικότητας υπάλληλο. Σε διαφορετική περίπτωση, το αίτημα δεν θα εξετάζεται. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων και πολλαπλής χρήσης νερού, εκτός των γενικών ρυθμίσεων του κεφαλαίου A, και τις απαγορεύσεις του Κεφαλαίου Β, πρέπει να πληρούνται και οι ειδικοί κατά χρήση και περιοχή γενικοί και ειδι κοί περιορισμοί, μέτρα και όροι για κάθε μια από τις επιμέρους χρήσεις (Κεφάλαιο Γ). Τα απαιτούμενα δικαι ολογητικά αποτελούν συνδυασμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κάθε επιμέρους χρήση. Χρονική ισχύς: Η διάρκεια ισχύος της άδειας εκτέ λεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός και αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση. Η άδεια παύει να ισχύει μετά την πάροδο την προθεσμία αυτής, εκτός εάν έγκαιρα δοθεί πα ράταση μετά από σχετική αίτηση του δικαιούχου και εφόσον το έργο δεν έχει κατασκευαστεί. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της αρχικής προθεσμίας. Η άδεια δεν έχει καμία ισχύ μετά την εκτέλεση του έργου. Η διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης νερού δεν μπο ρεί να υπερβαίνει: τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της, τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περι βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Αν στην ΑΕΠΟ δεν ορίζεται διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, η άδεια χρήσης νερού θα ισχύει για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Τα παραπάνω χρονικά όρια είναι γενικά και δεν ισχύ ουν για κατηγορίες χρήσης νερού που με την παρούσα απόφαση ορίζονται διαφορετικά. A3. Αδειοδότηση Α3.1 Νέα Έργα Η διαδικασία έκδοσης αδείας εκτέλεσης νέου έργου υδροληψίας και αδείας χρήσης νερού καθορίζεται στην (13) σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Ι. Γενικά Δικαιολογητικά Φακέλου Άδειας Εκτέλεσης Έργου 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο γικού οργάνου. 3. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα οργάνου περί αδυ ναμίας κάλυψης των εκάστοτε αναγκών. Ο αρμόδιος φορέας όργανο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης προσδιορίζεται από την κατηγορία χρήσης νερού. 4. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) συνοδευόμενη από εγκεκριμένο και θεωρημένο τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περι βαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕΚΘΕ). 5. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας που θα παρουσιάζει τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υδροληψιών για κάθε χρήση σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μ από το όρια του χώρου εγκατάστασης του υπό μελέτη έργου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση μελετητή σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα της αποτύ πωσης. 6. Στοιχεία για τις πλησιέστερες υδροληψίες (σε ακτίνα 500 μ) όπως κατηγορία χρήσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, με ή χωρίς νόμιμη άδεια, συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, βάθος και διάμετρος σω λήνωσης, εκμεταλλεύσιμη παροχή, ποσότητα νερού που αντλείται ετησίως, ανάγκες που καλύπτονται. 7. Επαρκή στοιχεία μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στην οποία περιγράφεται η ποσοτική και ποιοτι κή κατάσταση των υδατικών πόρων πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του υπεδάφους και την παρουσία υπογείου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζομετρία του υδρο φορέα κτλ). 8. Περιγραφή σε μορφή κειμένου, παρουσίαση με τη μορφή συνοπτικού Πίνακα και στοιχεία σχετικά με την τήρηση των απαγορεύσεων, των περιορισμών και των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης. 9. Αναλυτικός υπολογισμός της απαιτούμενης και της αιτούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 10. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου αποδεικτικού από το οποίο θα προκύπτει δικαίωμα χρήσης (νομή, κατοχή, κυριότητα, ενοικίαση) του χώρου εκτέλεσης του έργου και χρήσης του νερού (τίτλοι ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις, μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πρά ξεις, μεταγραμμένο συμβολαιογραφικό συμβόλαιο μί σθωσης (10ετούς τουλάχιστον διάρκειας για το χώρο εκτέλεσης του έργου), ιδιωτικό συμφωνητικό (για τους χώρους χρήσης του νερού), έγκριση επέμβασης, από φαση παραχώρησης, κτλ) συνοδευόμενο από το το πογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο εκάστοτε αποδεικτικό. 11. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ομάδας, στην περίπτωση που το νερό θα χρησιμοποιείται σε χώρους εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου, που ανήκουν σε διαφορετικούς (άνω των δύο) χρήστες. 12. Χάρτης προσανατολισμού, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφική απεικόνιση του χώρου επέμβασης και της ευρύτερης περιοχής του έργου (πρόσφατες φωτογραφίες). 13. Φύλλο επεξεργασίας σωστά και πλήρως συμπλη ρωμένο. IΙ. Γενικά Δικαιολογητικά Φακέλου Άδειας Χρήσης Νε ρού 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Τα δικαιολογητικά της ενότητας I, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Αδείας Εκτέλεσης Έργου Αξιοποί ησης Υδατικών Πόρων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνική γεωλογική έκθεση που περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έρ γου (πχ ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή). 4. Αναλύσεις νερού (χημικές ή/και μικροβιολογικές) από πιστοποιημένο εργαστήριο, στις οποίες θα ανα φέρεται ρητά και συμπερασματικά η καταλληλότητα του νερού για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Α3.2 Υφιστάμενα Έργα Για την αδειοδότηση της χρήσης νερού από νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούντα έργα υδροληψίας και μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του (4) σχετικού, εφαρμό ζεται η διαδικασία που ισχύει για την έκδοση άδειας χρήσης νερού από νέα έργα υδροληψίας όπως αυτή προσδιορίζεται στις διατάξεις της (13) σχετικής. Νομίμως υφιστάμενα έργα υδροληψίας θεωρούνται αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθ μίσεις). Η νόμιμη ύπαρξη του έργου πιστοποιείται με προ σκόμιση αποδεικτικών όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Φακέλου 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της μόνιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο γικού οργάνου. 3. Αποδεικτικά νόμιμης ύπαρξης έργου. 4. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα οργάνου περί αδυ ναμίας κάλυψης των εκάστοτε αναγκών. Ο αρμόδιος φορέας όργανο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης προσδιορίζεται από την κατηγορία χρήσης. 5. Βεβαίωση ΔΕΗ ότι το έργο λειτουργεί τα τελευ ταία τρία (3) χρόνια και φωτοαντίγραφα των αποδεί ξεων πληρωμής λογαριασμών ρεύματος του τελευ ταίου έτους, εφόσον πρόκειται για ηλεκτροδοτημένο έργο. 6. Βεβαίωση της αρμόδιας για τη χρήση υπηρεσίας στην περίπτωση έργου που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω προγράμματος εξηλεκτρισμού. Στη βεβαίωση, θα δί δονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου και ο χρόνος ηλεκτροδότησής του. 7. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συ νοδευόμενη από εγκεκριμένο και θεωρημένο τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περι βαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕΚΘΕ). 8. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας που θα παρουσιάζει τις συντεταγμένες του έργου υδρολη ψίας σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη 1:50000, με σημειω μένη τη θέση του έργου. 10. Αναλυτικός υπολογισμός της απαιτούμενης και της αιτούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 11. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου αποδεικτικού από το οποίο θα προκύπτει δικαίωμα χρήσης (νομή, κατοχή, κυριότητα, ενοικίαση) του χώρου εκτέλεσης του έργου και χρήσης του νερού (τίτλοι ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις, μεταγγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταγγεγραμμένο συμβολαιογραφικό συμβό λαιο μίσθωσης (10ετούς τουλάχιστον διάρκειας για το χώρο εκτέλεσης του έργου), ιδιωτικό συμφωνητικό (για τους χώρους χρήσης του νερού), έγκριση επέμβασης, απόφαση παραχώρησης, κτλ) συνοδευόμενο από το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο εκάστοτε αποδεικτικό. 12. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ομάδας, στην περίπτωση που το νερό θα χρησιμοποιείται σε χώρους εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου, που ανήκουν σε διαφορετικούς (άνω των δύο) χρήστες. 13. Χάρτης προσανατολισμού, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφική απεικόνιση του χώρου επέμβασης και της ευρύτερης περιοχής του έργου (πρόσφατες φωτογραφίες). 14. Φύλλο επεξεργασίας σωστά και πλήρως συμπλη ρωμένο. 15. Περιγραφή του έργου (τομή γεώτρησης) όπου θα φαίνονται η λιθοστρωματογραφία, ο τρόπος σωλήνω σης και οι υδραυλικές παράμετροι του έργου (βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή, κτλ). 16. Αναλύσεις νερού (χημικές ή/και μικροβιολογικές) από πιστοποιημένο εργαστήριο, στις οποίες θα ανα φέρεται ρητά και συμπερασματικά η καταλληλότητα του νερού για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Α3.3 Αντικατάσταση Υφιστάμενου Έργου Γενικά Η αντικατάσταση νομίμως υφιστάμενων και λειτουρ γούντων έργων υδροληψίας που έχουν αποδεδειγμένα αχρηστευθεί ή καταστραφεί από τεχνικά αίτια (διάβρω ση σωλήνων, κατάπτωση τοιχωμάτων κτλ), είναι δυνατή σε όλη την έκταση του Νομού Πιερίας. Για την αντικατάσταση και χρήση απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδειας χρήσης νερού. Η διαδικασία αδειοδότησης κα θορίζεται στην (13) σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης συνεκτιμώνται οι λόγοι αχρήστευσης ή καταστροφής. Νομίμως υφιστάμενα έργα υδροληψίας θεωρούνται αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθ μίσεις). Η νόμιμη ύπαρξη του έργου πιστοποιείται με προ σκόμιση αποδεικτικών όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Για την αντικατάσταση ισχύουν οι παρακάτω προϋ ποθέσεις και όροι: Το έργο υδροληψίας θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια. Το έργο υδροληψίας με αγροτική, βιομηχανική και ενεργει ακή χρήση θα πρέπει να καλύπτει ανάγκες παραγωγικής εκμετάλλευσης. Δεν αδειοδοτείται η αντικατάσταση έργου υδρο ληψίας όταν δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή του (έχει αποσωληνωθεί, επιχωθεί, κτλ).

6 2228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τα αδειοδοτημένα έργα υδροληψίας που αντι καθίσταται ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής άδειας, χωρίς περιορισμούς στις αποστάσεις από γειτονικές γεωτρήσεις και θα καλύπτονται οι ανά γκες για τις οποίες αδειοδοτήθηκε. Το νέο έργο υδροληψίας θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το παλιό. Η αντικατάσταση θα γίνεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της προβλεπόμενης χρήσης σε ποσότητα και έκταση. Η αντικατάσταση με ταυτόχρονη αλλαγή ή επέκταση χρήσης είναι δυνατή μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τα νέα έργα και πάντοτε κατόπιν αδειοδότησης. Το νέο έργο υδροληψίας θα χωροθετείται σε απόστα ση έως 20 μέτρα από το παλιό, εκτός εάν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση του, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη άλλων έργων υδροληψίας σε μικρή απόσταση. Το έργο υδροληψίας που αντικαθίσταται, θα κατα στρέφεται με δαπάνη του ενδιαφερόμενου. Η καταστρο φή του έργου θα δηλώνεται και πιστοποιείται πριν την έκδοση της αδείας χρήσης νερού. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 και σειρά φωτογραφιών που αποτυπώνουν τις ενέργειες που έγιναν. Κατά την έκδοση της νέας άδειας χρήσης νερού για αγροτική (άρδευση) χρήση είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης σε μέθοδο με σταγόνες και μικροεκτοξευτές, για τα είδη καλλιέργειας που είναι εφικτό. Ι. Δικαιολογητικά Φακέλου Άδειας Εκτέλεσης Έργου 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της μόνιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο γικού οργάνου. 3. Αποδεικτικά νόμιμης ύπαρξης υφιστάμενου έργου. 4. Βεβαίωση ΔΕΗ ότι το έργο λειτουργεί τα τελευ ταία τρία (3) χρόνια και φωτοαντίγραφα των αποδείξε ων πληρωμής λογαριασμών ρεύματος του τελευταίου έτους, εφόσον πρόκειται για ηλεκτροδοτημένο έργο. 5. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα οργάνου περί αδυ ναμίας κάλυψης των εκάστοτε αναγκών. Ο αρμόδιος φορέας όργανο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης προσδιορίζεται από την κατηγορία χρήσης. 6. Βεβαίωση της αρμόδιας για τη χρήση υπηρεσίας στην περίπτωση έργου που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω προγράμματος εξηλεκτρισμού. Στη βεβαίωση, θα δί δονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου και ο χρόνος ηλεκτροδότησής του. 7. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συ νοδευόμενη από εγκεκριμένο και θεωρημένο τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περι βαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕΚΘΕ). 8. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας που θα παρουσιάζει το σημείο και τις συντεταγμένες του έργου υδροληψίας σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ Επαρκή στοιχεία μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και γεωλογικού χάρτη 1:50000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στα οποία περιγράφεται η ποσοτική και ποιοτι κή κατάσταση των υδατικών πόρων πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του υπεδάφους και την παρουσία υπογείου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζογραφία του υδρο φορέα κτλ). 10. Αναλυτικός υπολογισμός της απαιτούμενης και της αιτούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 11. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου αποδεικτικού από το οποίο θα προκύπτει δικαίωμα χρήσης (νομή, κατοχή, κυριότητα, ενοικίαση) του χώρου εκτέλεσης του έργου και χρήσης του νερού (τίτλοι ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις, μεταγγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταγγεγραμμένο συμβολαιογραφικό συμβό λαιο μίσθωσης (10ετούς τουλάχιστον διάρκειας για το χώρο εκτέλεσης του έργου), ιδιωτικό συμφωνητικό (για τους χώρους χρήσης του νερού), έγκριση επέμβασης, απόφαση παραχώρησης, κτλ) συνοδευόμενο από το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο εκάστοτε αποδεικτικό. 12. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ομάδας, στην περίπτωση που το νερό θα χρησιμοποιείται σε χώρους εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου, που ανήκουν σε διαφορετικούς (άνω των δύο) χρήστες. 13. Χάρτης προσανατολισμού, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφική απεικόνιση του χώρου επέμβασης και της ευρύτερης περιοχής του έργου (πρόσφατες φωτογραφίες). 14. Φύλλο επεξεργασίας σωστά και πλήρως συμπλη ρωμένο. IΙ. Δικαιολογητικά Φακέλου Άδειας Χρήσης Νερού 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Τα δικαιολογητικά της ενότητας I, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Αδείας Εκτέλεσης Έργου Αξιοποί ησης Υδατικών Πόρων. 3. Τεχνική γεωλογική έκθεση που περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έρ γου (πχ ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή). 4. Αναλύσεις νερού (χημικές ή/και μικροβιολογικές) από πιστοποιημένο εργαστήριο, στις οποίες θα ανα φέρεται ρητά και συμπερασματικά η καταλληλότητα του νερού για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Α3.4 Καθαρισμός Υφιστάμενου Έργου Ο καθαρισμός έργου αναφέρεται μόνον σε νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούντα έργα υδροληψίας. Νομίμως υφιστάμενα έργα υδροληψίας θεωρούνται αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθ μίσεις). Ο καθαρισμός, η ανάπτυξη με χρήση αεροσυμπιεστή καθώς και η δοκιμαστική άντληση προκειμένου να δια πιστωθεί ή να αξιολογηθεί η δυναμικότητα του έργου υδροληψίας, δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότη σης. Όμως, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημε ρώσει εγγράφως τη Δ/νση Υδάτων πριν την έναρξη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2229 των εργασιών, ώστε η υπηρεσία να παρακολουθήσει τις εργασίες εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στην έγγραφη ενημέρωση θα αναφέρεται το πρόβλη μα, η διαδικασία αποκατάστασης ο χρόνος πραγματο ποίησης των εργασιών και ο υπεύθυνος των εργασιών. Στην περίπτωση δοκιμαστικής άντλησης θα αναφέρατε επίσης ο σκοπός και η μεθοδολογία που θα ακολου θηθεί. Α3.5 Ερευνητικές Γεωτεχνικές Εργασίες Για την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την διερεύνηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπό γειου υδροφόρου ορίζοντα απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Η εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών αξιολόγησης υπεδάφους με σκοπό την υλοποίηση τεχνικού έργου ή κτηριακής κατασκευής δεν απαιτεί άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, εφόσον δεν πραγ ματοποιείται παραμένουσα σωλήνωση και οι εργασίες εκτελούνται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης. Όμως, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Δ/νση Υδάτων πριν την έναρξη των εργασιών, ώστε η υπηρεσία να παρακολουθήσει τις εργασίες εφόσον κριθεί απαραίτητο. Α3.6 Έργα υδροληψίας με ειδικές χρήσεις νερού Πρόκειται για έργα υδροληψίας το νερό των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη αναγκών τεχνητών λι μνών, αναδασωτέων εκτάσεων, πυρασφάλεια δασικών εκτάσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυμάτων, θεματικών πάρκων κ.α. καθώς επίσης και έργα που αναφέρονται σε ρύθμιση ροής ή αποθήκευσης νερού και καθαρισμό εξυγίανση νερού όπως διευ θέτηση χειμάρρων, ποταμών, φράγματα, λιμνοδεξαμε νές, μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού, μονάδες αφαλάτωσης. Για την πραγματοποίηση των έργων αυ τών απαιτείται άδεια εκτέλεσης. Για την αδειοδότηση απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση. A4. Ανανέωση Τροποποίηση Αδειών Α4.1 Ανανέωση Είναι δυνατή η ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύ ος των αδειών χρήσης νερού που βρίσκονται σε ισχύ και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του ν.3199/2003. Για τα έργα υδροληψίας που κατασκευαστήκαν και λει τουργούν με άδεια που εκδόθηκε πριν την ισχύ του ν.3199/2003 εκδίδονται νέες άδειες, χωρίς να ελέγχε ται η τήρηση των απαγορεύσεων και περιορισμών της παρούσης που αφορούν στις αποστάσεις μεταξύ γεω τρήσεων. Για την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού εφαρμό ζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της (13) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η απόφα ση ανανέωσης άδειας χρήσης νερού εκδίδεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου φυ σικού ή νομικού προσώπου στην Δ/νση Υδάτων. Το αί τημα υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος του τελευταίου έτους ισχύος της άδειας χρήσης νερού. Ο τύπος και το περιεχόμενο της Αίτησης Δήλωσης του ενδιαφερομένου, δίδεται στην (13) σχετική. Η ισχύς της ανανεωμένης άδειας αρχίζει από την ημε ρομηνία λήξης της προηγουμένης. Στην ανανέωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ χική άδεια σχετικά με τη θέση του έργου, το δικαίω μα χρήσης νερού, τους όρους, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των χρηστών. Σε περίπτωση δια πίστωσης διαφοροποίησης απαιτείται τροποποίηση της αδείας. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Φακέλου 1. Αίτηση Δήλωση του ενδιαφερόμενου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένη. 2. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο γικού οργάνου. 3. Αντίγραφο της αδείας του έργου καθώς και του φακέλου αδειοδότησης αυτού εφόσον δεν υπάρχει στα αρχεία της Δ/νσης Υδάτων. 4. Βεβαίωση αρμόδιου φορέα οργάνου περί αδυ ναμίας κάλυψης των εκάστοτε αναγκών. Ο αρμόδιος φορέας όργανο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης προσδιορίζεται από την κατηγορία χρήσης. 5. Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής λογα ριασμών ρεύματος του τελευταίου έτους. 6. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ. Η απόφαση θα συνοδεύεται από εγκεκριμένο και θεω ρημένο τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕΚΘΕ). 7. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας που θα παρουσιάζει τις συντεταγμένες του έργου υδρολη ψίας σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη 1:50000, με σημειω μένη τη θέση του έργου. 9. Αναλυτικός υπολογισμός της απαιτούμενης και της αιτούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 10. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου αποδεικτικού από το οποίο θα προκύπτει δικαίωμα χρήσης (νομή, κατοχή, κυριότητα, ενοικίαση) του χώρου εκτέλεσης του έργου και χρήσης του νερού (τίτλοι ιδιοκτησίας, δικαστικές αποφάσεις, μεταγγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταγγεγραμμένο συμβολαιογραφικό συμβό λαιο μίσθωσης (10ετούς τουλάχιστον διάρκειας για το χώρο εκτέλεσης του έργου), ιδιωτικό συμφωνητικό (για τους χώρους χρήσης του νερού), έγκριση επέμβασης, απόφαση παραχώρησης, κτλ) συνοδευόμενο από το τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στο εκάστοτε αποδεικτικό. 11. Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης ομάδας, στην περίπτωση που το νερό θα χρησιμοποιείται σε χώρους εκτός του χώρου εκτέλεσης του έργου, που ανήκουν σε διαφορετικούς (άνω των δύο) χρήστες. 12. Χάρτης προσανατολισμού, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφική απεικόνιση του χώρου επέμβασης και της ευρύτερης περιοχής του έργου (πρόσφατες φωτογραφίες). 13. Φύλλο επεξεργασίας σωστά και πλήρως συμπλη ρωμένο. 14. Περιγραφή του έργου (τομή γεώτρησης) όπου θα φαίνονται η λιθοστρωματογραφία, ο τρόπος σωλήνω σης και οι υδραυλικές παράμετροι του έργου (βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή, κτλ). 15. Πρόσφατες αναλύσεις νερού (χημικές ή/και μικρο βιολογικές) από πιστοποιημένο εργαστήριο, στις οποίες

8 2230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα αναφέρεται ρητά και συμπερασματικά η καταλληλό τητα του νερού για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με τις παραμέτρους που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ισχύουν τα αναφερό μενα στο Κεφάλαιο Α (Γενικές Ρυθμίσεις). Α4.2 Τροποποίηση Τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού απαιτείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής κάποιου εκ των στοιχεί ων αυτής (δικαιούχοι χρήστες, αριθμοί αγροτεμάχιων, αρδευόμενη έκταση, απαιτούμενη ποσότητα νερού, κα τηγορία χρήσης νερού, είδη καλλιεργειών κτλ). Η δυνατότητα τροποποίησης εξετάζεται κατόπιν υπο βολής σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου στη Δ/νση Υδάτων. Ο τύπος, το περιεχόμενο της Αίτησης Δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία εξαρτώνται και προσ διορίζονται από το είδος της αιτούμενης τροποποίησης και πάντοτε σύμφωνα με το πλαίσιο για την ολοκλη ρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων και τις υδατικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. A5. Έλεγχος Κυρώσεις Ο κάτοχος αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι υπεύθυνος και υποχρεωμένος να εφαρμόζει τα αναφερόμενα στην άδεια αναφορικά με: τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου (αριθμός αγρο τεμαχίου, σημείο ανόρυξης, βάθος, διάμετρος τελικής σωλήνωσης, κτλ), την προθεσμία εκτέλεσης του έργου, και τους όρους, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις. Ο κάτοχος αδείας χρήσης νερού και δικαιούχος χρήστης νερού είναι υπεύθυνος και υποχρεωμένος να εφαρμόζει τα αναφερόμενα στην άδεια χρήσης ανα φορικά με: το δικαίωμα χρήσης νερού (χρήστες, ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού, περίοδος χρήσης, είδος καλλιεργειών, αρδευόμενη έκταση, τρόπος άρδευσης, κτλ), τη διάρκεια ισχύος της άδειας, και τους όρους, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των χρηστών (τοποθέτηση υδρομέτρου, εφαρμογή βέλτι στης τεχνολογίας, διευκολύνσεις κτλ). Ο κάτοχος αδείας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδα τικών πόρων υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περι εχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της. Αντίγραφο της αδείας εκτέλεσης θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο εκτέλεσης του έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Η παράβαση των αναφερομένων στις άδειες επισύ ρει διοικητικές κυρώσεις όπως αυτές αναφέρονται το άρθρο 13 του (4) σχετικού Νόμου. Ο έλεγχος της τήρησης των αναφερομένων στις άδειες ασκείται και από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε δονίας. Η κύρωση επιβάλλεται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατόπιν, αυτοψίας ελέγχου, έκθεσης ελέγχου και πρόσκλησης για έκθεση απόψεων, έκθεσης απόψεων του ελεγχόμενου, πράξης βεβαίωσης της παράβασης και εισήγησης της Δ/νσης Υδάτων. Η επιβολή διοικητικής κύρωσης είναι ανεξάρτητη από την ποινική ή αστική ευθύνη ή τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. B. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αφορούν στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και τη χρήση νερού από επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. 1. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιοδήποτε έργου αξιο ποίησης υδατικών πόρων καθώς και χρήση νερού, χωρίς την έκδοση των σχετικών αδειών. 2. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας (γε ώτρηση, φρεάτιο, υδρομάστευση), οποιασδήποτε κατη γορίας χρήσης νερού σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από υφιστάμενα και λειτουργούντα συλλογικά έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, φρεάτια, υδρομαστεύ σεις πηγών) που εξυπηρετούν υδρευτικές ανάγκες οργανωμένων οικιστικών συνόλων (Δήμοι, Δημοτικά Διαμερίσματα. Κοινότητες, ιδιωτικές πολεοδομήσεις κτλ). Η απόσταση είναι δυνατό να αλλάξει κατόπιν τεκ μηριωμένης μελέτης, εισήγησης της υπηρεσίας αδειο δότησης στην Επιτροπή του Κεφαλαίου Δ και σύμφωνη γνώμη αυτής. Στην εισήγηση λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα κάθε περιοχής και τα εκτιμώμενα κοινωνικά οφέλη. Στην περίπτωση που η αλλαγή προτείνεται από την υπηρεσία αδειοδότησης της εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού δεν απαιτείται τεκμηριωμένη μελέτη. (Οι ακριβείς αποστάσεις ανά κατηγορία χρήσης νερού δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I). 3. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας (γε ώτρηση, φρεάτιο, υδρομάστευση) για αγροτική (αρ δευτική) χρήση νερού σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, υδρο μαστεύσεις, φρεάτια), που τροφοδοτούν οργανωμένα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η απόσταση είναι δυνατό να αλλάξει, κατόπιν τεκμηριωμένης μελέτης, εισήγησης της υπηρεσίας αδειοδότησης στην Επιτροπή του Κε φαλαίου Δ και σύμφωνη γνώμη αυτής. Στην εισήγηση λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα κάθε περιοχής και τα εκτιμώμενα κοινωνικά οφέλη Στην περίπτωση που η αλλαγή προτείνεται από την υπηρεσία αδειοδότησης της εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού δεν απαιτείται τεκμηριωμένη μελέτη. (Οι ακριβείς απο στάσεις ανά κατηγορία χρήσης νερού δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I). 4. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας (γεώ τρηση, φρεάτιο, υδρομάστευση) οποιασδήποτε κατηγο ρίας χρήσης νερού σε βάθος μεγαλύτερο των 30 μέτρων επιπλέον του βάθους ανόρυξης γειτονικών έργων, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από τη στρωματογραφία και τη φυσικογεωγραφία της περιοχής (υψομετρική διαφορά, απότομη εναλλαγή αναγλύφου κτλ). 5. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας οποι ασδήποτε κατηγορίας χρήσης νερού σε απόσταση μι κρότερη των μέτρων από θερμές, μεταλλικές ή ιαματικές πηγές χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπη ρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. 6. Απαγορεύεται η εκτέλεση και λειτουργία έργου υδροληψίας, για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών (αν θρώπινη κατανάλωση) και βιομηχανική χρήση (άμεση, έμμεση, εμφιάλωση), σε απόσταση 500 μέτρων ανά ντη και μέτρων κατάντη οργανωμένων (ΧΥΤΑ) ή

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2231 ανεξέλεγκτων χώρων εναπόθεσης στερεών αποβλήτων (χωματερές). 7. Απαγορεύεται η εκτέλεση και λειτουργία έργου υδροληψίας, για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών (αν θρώπινη κατανάλωση) και βιομηχανική χρήση (άμεση, έμμεση, εμφιάλωση), σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των Δημόσιων Κοιμητηρίων. 8. Απαγορεύεται η εκτέλεση και λειτουργία ιδιωτι κού έργου υδροληψίας (γεώτρηση, φρεάτιο, υδρομά στευση) για αγροτική (αρδευτική) χρήση νερού, σε περιοχές που καλύπτονται από οργανωμένα συλλο γικά αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν με ευθύνη συλλογικών φορέων (Δήμων, Κοινοτήτων, Συν/σμών, Ομάδων, ΤΟΕΒ κ.τ.λ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις α) ιδιωτικών έργων για χρήση νερού σε ειδικές καλλιέρ γειες (θερμοκήπια, κηπευτικά υπό κάλυψη) εκτός της αρδευτικής περιόδου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα λειτουργίας του συλλογικού δικτύου και β) ιδιωτικών έργων που θα κατασκευαστούν με απο κλειστικό σκοπό την άνευ αμέσου οφέλους, ενίσχυ ση του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου. Υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός τέτοιου έργου είναι ο φορέας λειτουργίας του συλλογικού δικτύου που ενισχύεται. 9. Απαγορεύεται η εκτέλεση και λειτουργία έργου υδροληψίας οποιασδήποτε κατηγορίας χρήσης νερού σε περιοχές που οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυ φθούν από υφιστάμενα ιδιωτικά ή δημόσια συλλογικά δίκτυα αντίστοιχης χρήσης νερού. 10. Απαγορεύεται η έκδοση μεμονωμένων αδειών χρή σης νερού για τη μερική κάλυψη των αναγκών οργανω μένων οικιστικών συνόλων. 11. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας οποι ασδήποτε κατηγορίας χρήσης νερού σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα οποιουδήποτε ιδιωτι κού ή δημόσιου φορέα για την κατασκευή συλλογικού δικτύου και εφόσον έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. 12. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας για υδρευτική χρήση νερού εντός σχεδίου οικισμών πόλεων, εκτός των περιπτώσεων που στοιχειοθετείται αφενός η ανάγκη για χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού, την οποία ο φορέας υδροδότησης αδυνατεί να καλύψει και αφε τέρου μετά από τεκμηριωμένη υδρογεωλογική μελέτη και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου ύδρευσης. 13. Απαγορεύεται η ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος απόφασης αδείας χρήσης νερού και η αντικατά σταση έργων υδροληψίας σε περιοχές που εντάσσονται σε σχέδιο οικισμών. 14. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίηση υδατικών πόρων για υδρευτική χρήση εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομική άδεια, σαφείς αποδείξεις κατασκευής και βεβαιωμένη αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το συλλογικού δίκτυο ύδρευσης. 15. Απαγορεύεται η διάνοιξη αρδευτικών τάφρων που επηρεάζουν τα υφιστάμενα, εν δυνάμει παραγωγικά φρεάτια (πηγάδια). 16. Απαγορεύεται η χρήση νερού από έργα που εκτε λέστηκαν για ερευνητικούς σκοπούς, χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας χρήσης νερού. 17. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί αναδασμοτέες σύμφω να με το ν.674/1977 ή βρίσκεται σε εξέλιξη αναδασμός και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτή τες). 18. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό απαλλοτρίωση, σύμ φωνα με το ν.707/ Απαγορεύεται η διάθεση νερού προς τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. 20. Απαγορεύεται η επέκταση άδειας χρήσης νερού (αύξηση ποσότητας, έκτασης, κτλ), σε περιοχές που απαγορεύεται η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας, που ισχύουν οποιασδήποτε άλλες απαγορεύσεις και τα έργα υδροληψίας έχουν εκτελεστεί κατ' εξαίρεση για συγκεκριμένο σκοπό. 21. Απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών με επιφα νειακές μεθόδους και τεχνητή βροχή, εκτός εάν τεκ μηριωμένα δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλα συστή ματα. 22. Απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών με τεχνητή βροχή, από τις 12:00 έως 17:00 καθημερινώς, καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 23. Απαγορεύεται η πώληση νερού και η αποκόμιση οποιουδήποτε ιδιωτικού αμέσου οφέλους από τη χρήση νερού. 24. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας οποιασδήποτε κατηγορίας χρήσης νερού στην περιοχή αγροκτήματος Δήμου Κορινού (Δ.Δ.Κορινού) που ορίζε ται και περικλείεται από τις στραγγιστικές τάφρους Τ3, Τ9, τάφρος «Χαβούζι» και της θάλασσας, λόγω υφαλμύ ρωσης των υπογείων υδάτων. 26. Απαγορεύεται η αντικατάσταση παλιού ιδιωτικού έργου υδροληψίας, που βρίσκεται εντός οργανωμένων συλλογικών αρδευτικών δικτύων που λειτουργούν με ευθύνη συλλογικών φορέων (Δήμων, Κοινοτήτων, Συν/ σμών, Ομάδων, ΤΟΕΒ κ.τ.λ.). 27. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για οποιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια. Για την χορήγηση της αδείας χρήσης νερού θα πρέπει να υποβληθεί πλή ρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη. Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αφορούν στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και τη χρήση νερού από επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Για τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις) όλων των χρή σεων νερού πλην της ύδρευσης, κριτήρια αδειοδότησης αποτελούν ο σκοπός, η απαιτούμενη ποσότητα νερού και η προστασία τυχόν υφιστάμενων έργων. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδειας χρήσης νερού εκτός των γενικών ρυθμίσεων του κεφαλαίου A και των απαγο ρεύσεων του Κεφαλαίου Β, πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω ειδικοί κατά χρήση και περιοχή γενικοί και ειδικοί περιορισμοί, μέτρα και όροι. Η έννοια περιορισμένη χρήση νερού αναφέρεται σε ετήσια κατανάλωση κμ και αφορά όλες τις κα τηγορίες χρήσεων νερού εκτός της αγροτικής (αρδευ τικής).

10 2232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γ1.1 Αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων Οι αποστάσεις μεταξύ των έργων υδροληψίας (γεω τρήσεις) δίδονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I. Οι αποστάσεις αυτές είναι δυνατό να αλλάξουν κατό πιν τεκμηριωμένης μελέτης, εισήγησης της υπηρεσίας αδειοδότησης στην Επιτροπή του Κεφαλαίου Δ και σύμ φωνη γνώμη αυτής. Στην εισήγηση λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα κάθε περιοχής και τα εκτιμώμενα κοινωνικά οφέλη. Στην περίπτωση που η αλλαγή προτείνεται από την υπηρεσία αδειοδότησης της εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού δεν απαιτείται τεκμηριωμένη μελέτη. Γ1.2 Αποστάσεις από δρόμους, χείμαρρους, στραγγι στικά δίκτυα κ.τ.λ. Τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, φρεάτια) θα κα τασκευάζονται σε σημεία θέσεις που απέχουν τουλά χιστον: α. 60 μέτρα από τον άξονα αυτοκινητόδρομου, β. 50 μέτρα από τον άξονα εθνικού δρόμου, γ. 30 μέτρα από τον άξονα επαρχιακού δρόμου και δρόμου εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων, δ. 10 μέτρα από τον άξονα δημοτικού, κοινοτικού ή αγροτικού δρόμου, ε. 50 μέτρα από την κοίτη των ποταμών Αλιάκμονα, Χειλοπόταμου και Μαυρονερίου, στ. 25 μέτρα από τις όχθες ρεμάτων και χειμάρρων, ζ. 10 μέτρα από το όριο στραγγιστικών και αποχετευ τικών τάφρων, κλειστών και ανοιχτών αγωγών άρδευση και ύδρευσης, η. 20 μέτρα από τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης. θ. 50 μέτρα από τα όρια της απαλλοτριωμένης ζώνης δασικών δρόμων, ι. 15 μέτρα από το όρια απαλλοτριωμένης ζώνης σι δηροδρομικών έργων, κ. 20 μέτρα από άξονα δικτύου υπερυψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος Οι παραπάνω αποστάσεις είναι δυνατόν να μειωθούν κατά 5% σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής τους, κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια εκτέ λεσης έργου. Γ1.3 Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων άρδευσης Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού οι καλλιεργητές υποχρεούνται στην εφαρμογή Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας Μεθόδων καλλιέργειας και άρδευσης. Γ2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Γ2.1 Περιορισμοί κατά Χρήση Γ2.2.1 Ύδρευση Σε κατοικίες και δραστηριότητες που βρίσκονται ή σχεδιάζεται να κατασκευαστούν σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών πόλεων και δεν δύνανται να υδρο δοτηθούν από συλλογικό δίκτυο, επιτρέπεται η εκτέ λεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση) διαμέτρου τελικής σωλήνωσης έως τέσσερις (4) ίντσες. Η ελάχιστη απόσταση του έργου από άλλα έργα υδρο ληψίας ορίζεται σε 75 μέτρα. (Οι ακριβείς αποστάσεις ανά κατηγορία χρήσης νερού δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I) Είναι δυνατή η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεώτρηση) χωρίς περιορισμό διαμέτρου τελικής σωλήνωσης για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών τεσ σάρων (4) τουλάχιστον κατοικιών εφόσον δημιουργηθεί ομάδα χρηστών. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη στην οποία εκτός των άλλων προσδιορίζεται ο αρχηγός της ομάδας. Ως αρχηγός ορίζεται ο κάτοχος του χώρου εκτέλεσης του έργου υδροληψίας. Η μέγιστη απόσταση μεταφοράς νερού ανέρχεται σε 300 μέτρα. Η ελάχιστη απόσταση του έργου από άλλα έργα υδροληψίας ορίζεται σε 150 μέτρα (Οι ακριβείς αποστάσεις ανά κατηγορία χρήσης νερού δίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I). Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αδυναμία υδροδότησης. Στην απόφαση θα αναφέρονται ξεκάθαρα και στοιχειοθετημένα οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την κάλυψη των αναγκών. Στην περίπτωση οικισμών παραθεριστικής κατοικίας και συγκροτημάτων κατοικιών, η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού, αναφέρεται στο σύνολο των αναγκών και περιορίζεται ανάλογα, σε περίπτωση μερικής ή επο χιακής κατοίκησης. Η ποσότητα νερού που εκτιμάται ότι απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για πότισμα πρασίνου (γκα ζόν και ανθοκομικά καλλωπιστικά είδη) δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα νερού που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, υπολογίζεται ότι απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών σε πόση, διατροφή και καθαριότητα. Οι άδειες χρήσης νερού για την κάλυψη των υδρευ τικών αναγκών οργανωμένων οικιστικών συνόλων αφο ρούν στη συνολική ποσότητα νερού που απαιτείται και προέρχεται από το σύνολο των έργων υδροληψίας που λειτουργούν για το σκοπό αυτό. Ο υπολογισμός των υδρευτικών αναγκών οργανω μένων οικιστικών συνόλων γίνεται βάσει των σχετικών διατάξεων. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η πληθυσμιακή εξέλιξη (μεγέθυνση ή συρρίκνωση) του οι κισμού βάσει των επισήμων απογραφών του πληθυσμού (απογραφή ΕΣΥΕ). Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη απώλειες μεταφοράς έως 10% της νομοθετικά προβλεπόμενης ποσότητας. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Στις περιπτώσεις ύδρευσης εγκαταστάσεων/δραστη ριοτήτων (πχ βιομηχανίες, κτηνοτροφικές μονάδες), για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και άδειας χρήσης νερού εκτός των δικαιολογητικών του κεφαλαίου A, απαιτούνται: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης δραστηριότητας, σε ισχύ συνοδευ όμενη από εγκεκριμένο και θεωρημένο τεύχος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕΚΘΕ). άδεια εγκατάστασης της μονάδας ή οικοδομική άδεια για νέες εγκαταστάσεις. άδεια λειτουργίας (για υφιστάμενες εγκαταστάσεις). Γ1.1.2 Αγροτική Χρήση Τα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις) με αγροτική χρή ση νερού διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: μικρά και μεγάλα. Μικρό έργο υδροληψίας (γεώτρηση) θεωρείται αυτό που έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μέχρι και 5

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2233 ίντσες, ανεξαρτήτως βάθους. Μεγάλο έργο υδροληψίας (γεώτρηση) θεωρείται αυτό που έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερη των 5 ιντσών ανεξαρτήτως του βάθους ανόρυξης. Ο υπολογισμός της απαιτούμενης και αιτούμενης πο σότητας νερού θα πρέπει να είναι αναλυτικός και να βασίζεται στις προβλέψεις των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών νο μοθετικών προβλέψεων, η ποσότητα θα υπολογίζεται βάσει βιβλιογραφικών αναφορών. Η χορηγούμενη μέγιστη εκμεταλλεύσιμη παροχή νε ρού είναι ανάλογη της έκτασης που πρόκειται να αρδευ τεί, του είδους των καλλιεργειών και του συστήματος άρδευσης και αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα του αντλητικού μηχανήματος. Άρδευση Οι άδειες για αγροτική (αρδευτική) χρήση νερού που προέρχεται από επιφανειακά υδάτινα σώματα είναι ετή σιες και εκδίδονται στην αρχή κάθε καλλιεργητικής πε ριόδου. Η ποσότητα του αντλούμενου νερού εξαρτάται από την έκταση και το είδος των καλλιεργειών και τη μέθοδο άρδευσης. Η ποσότητα νερού που αντλείται από επιφανειακά υδάτινα σώματα είναι δυνατό να περιορί ζεται σε έκτακτες καιρικές συνθήκες (παρατεταμένη ανομβρία). Σε περίπτωση έργου για ομαδική χρήση νερού, οι συμ μετέχοντες δεν μπορούν να διαθέσουν τα αγροτεμάχια τους, για συμμετοχή τους και σε άλλη ομάδα. Η μέγιστη απόσταση των αγροτεμαχίων από μικρό έργο υδροληψίας (γεώτρηση) και υδρομάστευση δεν θα ξεπερνά τα 300 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση των αγροτεμαχίων από μεγάλο έργο υδροληψίας (γεώτρηση) και υδρομάστευση δεν θα ξεπερνά τα 500 μέτρα. Οι προαναφερόμενες αποστάσεις μεταφοράς δεν ισχύουν για τα οργανωμένα συλλογικά αρδευτικά δί κτυα που λειτουργούν με ευθύνη συλλογικών φορέων (Δήμων, Κοινοτήτων, Συν/σμών, Ομάδων, ΤΟΕΒ κ.τ.λ.). Για την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου. Η μέθοδος άρδευσης εξαρτάται από το καλλιεργούμε νο είδος και επιβάλλεται να είναι η λιγότερο υδροβόρα. Η άρδευση με σταγόνες είναι υποχρεωτική για άρδευση από νέα έργα υδροληψίας ή νέες χρήσεις νερού, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Αποστάσεις έργων Στις λεκάνες απορροής 61, 99 (Υπόλοιπο), στο τμή μα της λεκάνης απορροής 40 (όρια λεκάνης 99 Νέα Εθνική Οδός Κατερίνης Λάρισας όρια λεκάνης 61 θάλασσα), στο πεδινό τμήμα της λεκάνης 99 (Νέα Εθνική Οδός Κατερίνης Θεσσαλονίκης έως θάλασσα) και στη λεκάνη απορροής υπόλοιπα 99 (Υπόλοιπο) που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα 08, οι αποστάσεις νέων έργων υδροληψίας με αγροτική (αρδευτική) χρήση νερού από υφιστάμενα έργα κάθε χρήσης νερού καθορίζονται βά σει των προβλέψεων του Κεφαλαίου Β. Επιπλέον, στις περιοχές αυτές ισχύουν οι περιορισμοί των απαιτούμε νων εκτάσεων σε σχέση με το μέγεθος της γεώτρησης (μικρή ή μεγάλη), όπως αυτές δίδονται παρακάτω. Στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού οι αποστάσεις μεταξύ νέων έργων υδροληψίας (γεωτρήσεις) με αγρο τική (αρδευτική) χρήση νερού από υφιστάμενα έργα κάθε χρήσης νερού δίδονται στον Πίνακα του Παραρ τήματος I. Απαιτούμενες εκτάσεις 1. Για την εκτέλεση μικρού έργου υδροληψίας (γεώ τρηση) για αγροτική (αρδευτική) χρήση απαιτείται καλ λιεργήσιμη έκταση τουλάχιστον 10 στρεμμάτων. 2. Για την εκτέλεση μεγάλου έργου υδροληψίας (γεώτρηση) για αγροτική (αρδευτική) χρήση απαιτεί ται ελάχιστη καλλιεργήσιμη έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων. 3. Για την αντικατάσταση νομίμως υφιστάμενου έργου υδροληψίας (γεώτρηση) δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη έκταση. Οι παραπάνω απαιτούμενες ελάχιστες καλλιεργήσι μες εκτάσεις ισχύουν για όλα τα είδη καλλιέργειας και καλλιεργούμενα είδη, εκτός και αν διατυπώνεται διαφο ρετικά σε άλλη παράγραφο της παρούσας απόφασης. Η συνέχεια της καλλιεργήσιμης έκτασης δε διακό πτεται, όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων παρεμβάλλεται ζώνη έργου ή φυσικά και τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρό μοι, υδατορεύματα, κ.ά.) ή όταν παρεμβάλλονται αγρο τεμάχια που αρδεύονται από άλλη υδροληψία. Οι περιορισμοί απαιτήσεις σε εκτάσεις και αποστά σεις δίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο Πίνακα: Χαρακτηριστικά Έργου Υδροληψίας Ελάχιστη Καλλιεργήσιμη Έκταση (στρέμματα) Μέγιστη Απόσταση Μεταφοράς Νερού (μέτρα) Γεώτρηση 5 ίντσες Γεώτρηση >5 ίντσες Υδρομάστευση Θερμοκήπια, Φυτώρια Για την εκτέλεση έργου υδροληψίας και τη χρήση νερού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών θερμοκηπι ακών εγκαταστάσεων και φυτωρίων θα πρέπει: α) η ελάχιστη έκταση για την εγκατάσταση να ανέρ χεται σε τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα για καλλιέργεια ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών ή πολλαπλασι αστικού υλικού και δύο (2) στρέμματα για οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, β) οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίου ή φυτωρίου να υφίστανται ή να υπάρχουν σαφείς αποδείξεις άμεσης εγκατάστασης αυτών. Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται η προ σκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ Πιερίας, για το είδος και την έκταση της καλ λιέργειας. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Προωθούμενες Καλλιέργειες Για την εκτέλεση έργου υδροληψίας και τη χρήση νε ρού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών με προωθούμενα είδη φυτών (πχ ακτινίδια, αμπέλι), η ελάχιστη καλλιεργήσιμη έκταση ορίζεται σε πέντε (5) στρέμματα. Τεχνητοί Λειμώνες Για την εκτέλεση έργου υδροληψίας και τη χρήση νερού για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών τεχνητών λειμώνων, από ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κτηνοτροφικών μονάδων, η ελάχιστη απαιτούμενη καλ

12 2234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λιεργήσιμη έκταση ορίζεται σε πέντε (5) στρέμματα. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των άλλων δικαιολογητι κών απαιτείται η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας της μονάδας (για υφιστάμενες εγκαταστάσεις) ή άδεια εγκατάστασης μονάδας (ή οικοδομική άδεια) για νέες εγκαταστάσεις. Επίσης, εκτός των άλλων δικαιολογη τικών απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΝΑ Πιερίας ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του λειμώνα. Κτηνοτροφία Για χορήγηση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για κτηνοτροφική χρήση σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εκμεταλ λεύσεις καθώς και σε εκτροφεία θηραμάτων και άλλων ζώων, απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας της μονάδας (για υφιστάμενες εγκαταστάσεις) ή της άδειας εγκατάστασης μονάδας (ή οικοδομικής άδειας) για νέες εγκαταστάσεις. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Αγροτοβιομηχανία Οι αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις/μονάδες προσ διορίζονται στο π.δ.227/1987 (ΦΕΚ Α 100/ ). Για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για αγροτοβιομηχανική χρήση απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών η άδεια λειτουργίας της μονάδας (για υφιστάμενες εγκα ταστάσεις) ή άδεια εγκατάστασης μονάδας (ή οικοδο μική άδεια) για νέες εγκαταστάσεις. Οι αποστάσεις μεταξύ νέων έργων υδροληψία (γεω τρήσεις) με αγροτική (αγροτοβιομηχανική) χρήση νερού και υφιστάμενων έργων κάθε χρήσης νερού, ορίζονται όπως των έργων υδροληψίας για βιομηχανική χρήση νερού. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Γ Βιομηχανική Χρήση Για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για βιομηχανική χρήση εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται η άδεια λειτουργίας της μονάδας (για υφιστάμενες εγκαταστάσεις) ή εγκατάστασης μονάδας (ή οικοδο μική άδεια) για νέες εγκαταστάσεις. Τα έργα (γεωτρήσεις) διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με την απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια πο σότητα νερού. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/χορηγούμενη ποσότητα νερού είναι > κμ, το έργο υδρολη ψίας θεωρείται μεγάλο. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/ χορηγούμενη ποσότητα νερού είναι μεταξύ και κμ το έργο υδροληψίας θεωρείται μικρό. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ το έργο θεωρείται περιο ρισμένης χρήσης. Ο υπολογισμός της απαιτούμενης και αιτούμενης πο σότητας νερού θα πρέπει να είναι αναλυτικός και να βασίζεται στις προβλέψεις των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών νο μοθετικών προβλέψεων, η ποσότητα θα υπολογίζεται βάσει βιβλιογραφικών αναφορών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βασίζεται στην παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας, η οποία και θα πρέπει να δίδεται με τη μορφή διαγράμματος ροής εργασιών. Γ1.1.4 Ενεργειακή Χρήση Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σε μι κρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς (έως 10 KW), απαι τούνται τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία. Γ1.1.5 Αναψυχή Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίη σης υδατικών πόρων και χρήσης νερού για αναψυχή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προσδιορίζονται στην αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία. Τα έργα (γεωτρήσεις) διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με την απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια πο σότητα νερού. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/χορηγούμενη ποσότητα νερού είναι > κμ, το έργο υδροληψίας θεωρείται μεγάλο. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/χορηγού μενη ποσότητα νερού είναι μεταξύ και κμ το έργο υδροληψίας θεωρείται μικρό. Οι αποστάσεις μεταξύ νέων έργων υδροληψία (γεω τρήσεις) με χρήση νερού για αναψυχή και υφιστάμενων έργων κάθε χρήσης νερού, ορίζονται όπως των έργων υδροληψίας για βιομηχανική χρήση νερού. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Γ1.1.5 Ειδικές χρήσεις νερού Ειδικές χρήσεις νερού θεωρούνται η κάλυψη ανα γκών τεχνητών λιμνών, των αναδασωτέων εκτάσεων, η πυρασφάλεια δασικών εκτάσεων, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυμάτων, των θεματικών πάρκων κ.α. Τα έργα (γεωτρήσεις) διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με την απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια πο σότητα νερού. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/χορηγούμενη ποσότητα νερού είναι > κμ το έργο υδροληψίας θεωρείται μεγάλο. Όταν η ετήσια απαιτούμενη/χορηγού μενη ποσότητα νερού είναι μεταξύ και κμ το έργο υδροληψίας θεωρείται μικρό. Οι αποστάσεις μεταξύ νέων έργων υδροληψίας (γεω τρήσεις) με ειδική χρήση νερού και υφιστάμενων έργων κάθε χρήσης νερού, ορίζονται όπως των έργων υδρο ληψίας με βιομηχανική χρήση νερού. Όταν η απαιτούμενη/χορηγούμενη ετήσια ποσότητα νερού δεν υπερβαίνει τα κμ, το έργο θεωρείται περιορισμένης χρήσης. Δ. Επιτροπή Για την εξέταση παρεκκλίσεων από τα προβλεπόμε να στα προηγούμενα Κεφάλαια (όπου η δυνατότητα αναφέρεται ρητά) καθώς και για ειδικές περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της παρού σας απόφασης θα συσταθεί Επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Υδάτων (χειριστής αιτήματος και εισηγητής), έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης ΝΑ Πιερίας, ή της ΤΥΔΚ Νομού Πιε ρίας (κατά περίπτωση), έναν (1) υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δραστηριότητας. Η επιτροπή είναι δυνατό να συνεδριάσει κατόπιν σχε τικής πρόσκλησης της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2235 Κεντρικής Μακεδονίας, και για άλλα θέματα που αφο ρούν στην αδειοδότηση έργων υδροληψίας, σχετίζονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν έχουν προβλεφθεί σε αυτή. Ε. Εφαρμογή 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση νεότερης και μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε. 2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει η ισχύς οποιασδήποτε άλλης διάταξης που ρυθ μίζει τα θέματα της παρούσης. 3. Οι Αιτήσεις Δηλώσεις για άδεια εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης και δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους θα ολοκληρωθούν με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή τους. 4. Επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 5. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων και θα δημοσιοποιηθεί ευρέως με κάθε πρόσφορο μέσο, με τη φροντίδα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκηση (Δήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Διαμε ρισμάτων). 6. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της παρού σας απόφασης από κάθε ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 7. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για το δημόσιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

14 2236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποστάσεων μεταξύ Έργων Υδροληψίας ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ (γεώτρηση) (μέτρα) ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Συλλογική Ιδιωτική D 5 ίντσες D>5 ίντσες Μικρή ( κμ) Μεγάλη (> κμ) Περιορισμένη ( κμ) Συλλογική Ιδιωτική / D 5 ίντσες D>5 ίντσες Μικρή ( κμ) / Μεγάλη (> κμ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (γεώτρηση) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ Περιορισμένη ( κμ) /

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2237

16 2238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 16 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Αρκου δόλακα» Περιφέρειας Βαθέος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ [Α] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 110424 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 150559/10 6 2011 απόφα σης Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2356 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170163 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Eπιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305 26 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Oικ. 2358 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 576 2 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33392/852 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Ύδρευση 1.1 Πόση διατροφή 1.2 Καθαριότητα πότισμα πρασίνου 1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1249 24 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συ στημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14).

ΑΔΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14). ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 / 08 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/16724

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα