ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΘΔΜΑ: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΔΛΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΜΠΟΣΧΝΑΚΖ Μ. ΗΧΖΦ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΤΛΟΤΓΗ, ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΟΤΝΗΟ 2014

2 2014 [2]

3 Περιετόμενα Δηζαγσγή... 5 Κεθάιαην 1ν: Καιιηέξγεηα ηεο ειηάο Πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ηεο ειηάο Βνηαληθή ηαμηλφκεζε ηεο ειηάο Διαηφθαξπνο ζχζηαζε Πνιιαπιαζηαζκφο Δδαθνθιηκαηνινγηθέο απαηηήζεηο Δηνηκαζία ρσξαθηψλ γηα ηε θχηεπζε πζηήκαηα Φχηεπζεο Ζ θαηάζηαζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπξψπε Ζ θαηάζηαζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο Κεθάιαην 2: Οινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο Οξηζκφο θαη Αληηθεηκεληθνί ηφρνη ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διηάο Αγξφηεο επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ Γηαηήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Διαηψλσλ Σνπνζεζία, Πνηθηιία θαη χζηεκα Φχηεπζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ Θξέςε θαη Γηαρείξηζε Δδάθνπο Άξδεπζε Γηαρείξηζε θφκεο [3]

4 2.8 Οινθιεξσκέλε Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ Έκκεζα κέηξα πξνζηαζίαο θπηψλ (= παξεκπφδηζε) Δθηίκεζε θηλδχλνπ θαη παξαθνινχζεζε Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο ειηάο Απνηειεζκαηηθνί θαη αζθαιείο κέζνδνη ςεθαζκψλ πγθνκηδή θαη πνηφηεηα ειηάο Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ θαη χληαμε Οδεγηψλ Κεθάιαην 3: Ζ γεσξγία ζην Ννκφ Υαλίσλ Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο H ζπκβαηηθή γεσξγία ζην λνκφ Υαλίσλ Ζ νηθνινγηθή γεσξγία ζην Ννκφ Υαληψλ Πξνηάζεηο - πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνινγηθήο γεσξγίαο ζην Ννκφ Υαλίσλ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζην λνκφ Υαλίσλ πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Ηζηνζειίδεο [4]

5 Διζαγυγή Μέζα ζε κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε θνηλσλία εμειίζζεηαη θαη νη αλάγθεο ζε θάζε ηνκέα παξαγσγήο. Έηζη θαη νη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο απμάλνληαη, αιιάδνπλ θαη απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζέβνληαη ηνλ παξαγσγφ, ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηξέθεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ παξαγσγή αζθαιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνηειψληαο θχξην κνριφ πίεζεο γηα ηελ παξαγσγή πςειήο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηεο νη ηερληθέο παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θάησ απφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα ηέηνηα ηερληθή είλαη ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Καιιηεξγεηψλ (Integrated Crop Management ICM), ε νπνία απνηειεί ηελ νξζνινγηθή άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζπλδπάδνληαο ηζνξξνπία αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ άζθεζε ελφο ζπζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Καιιηεξγεηψλ εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε θηινπεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο. Παξάιιεια ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα ελψ παξάιιεια ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Δπίζεο είλαη εληππσζηαθφ φηη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία ε κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ε εθαξκνγή δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ [5]

6 φπσο ε ρξήζε θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηελ θαηάιιειε επνρή θαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθή δφζε θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαη βειηησκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη, θαζηζηά ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αληαγσληζηηθφηεξεο ζηελ αγνξά. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ειηάο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο απηήο φπσο εθαξκφδεηαη ζην λνκφ Υαλίσλ θαη γηα ην ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απηήο πνπ είλαη αθφκα ζε ζπεξκαηηθφ ζηάδην ζην λνκφ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη πεξηγξαθηθή (Cohen & Manion, 1997). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ηεο νπνίαο ζηφρνο ήηαλ ε «αλαδήηεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε επηζπκία λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαζηξεβιψζεηο θαη λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη πιεπξέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειεηψκελεο θαηάζηαζε» (Cohen & Manion, 1997, ζ ). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ θσηίδνπλ πνιχπιεπξα ην δήηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Καιιηέξγεηαο ηεο Διηάο ζην Ννκφ Υαλίσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θάζε δπλαηήο πεγήο, έληππεο θαη ειεθηξνληθήο, ηεο δηεζλνχο θαη ηεο εγρψξηαο εξεπλεηηθήο ζθελήο, πεξηγξάθεθαλ, νξίζηεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Καιιηέξγεηαο ηεο Διηάο ζην Ννκφ Υαλίσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ηηο δηάθνξεο νπηηθέο γχξσ απφ ην ζέκα θαη ηειηθά λα παξνπζηάζνπκε [6]

7 ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη. Γίλεηαη ζαθέο επνκέλσο φηη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θξίζεθε απφ κέξνπο καο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο κηαο θαη καο επέηξεςε ηελ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, θάηη ην νπνίν δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε θάπνηα άιιε κέζνδν, θαζψο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ (Cohen & Manion, 1997, ζ. 73). Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ηεο ειηάο, ηε βνηαληθή ηαμηλφκεζε ηεο ειηάο, ηε ζχζηαζε ηνπ ειαηφθαξπνπ, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο, ηηο εδαθνθιηκαηνινγηθέο απαηηήζεηο, ηελ εηνηκαζία ησλ ρσξαθηψλ γηα ηελ θχηεπζε θαη ηα ζπζηήκαηα θχηεπζεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο νινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο θαη παξνπζίαζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε λα είλαη νη αγξφηεο επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Διαηψλσλ, ηελ ηνπνζεζία, ηελ πνηθηιία θαη ην ζχζηεκα θχηεπζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ, ηε ζξέςε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο, ηελ άξδεπζε, ηε δηαρείξηζε θφκεο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ησλ θπηψλ. Αθνινπζεί ελφηεηα κε ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιείο κεζφδνπο ςεθαζκψλ θαη ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ [7]

8 πνηφηεηα ηεο ειηάο, ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε νδεγηψλ. Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ γεσξγία ζην Ννκφ Υαλίσλ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπκβαηηθή γεσξγία ζην λνκφ Υαλίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ νηθνινγηθή γεσξγία ζην Ννκφ Υαληψλ. Αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνινγηθήο γεσξγίαο ζην Ννκφ Υαλίσλ. θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζην λνκφ Υαλίσλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ φια, φζα έρνπλ παξνπζηαζηεί. [8]

9 Κεθάλαιο 1ο: Καλλιέπγεια ηηρ ελιάρ 1.1 Πποέλεςζη και εξάπλυζη ηηρ ελιάρ Ζ ειηά είλαη γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Ο Κξίκπαο (νπ. αλαθ. ν Κπξηαθφπνπινο, 2005) πξνζδηφξηζε φηη ηα ζπέξκαηα ειηάο πνπ βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζηε Φαηζηφ ηεο Κξήηεο, ρξνλνινγνχληαη απφ ηε κεζνκηλσηθή επνρή ( π.υ.). χκθσλα κε ηνπο Loukas & Krimbas (1983) νη πην παιηέο ελδείμεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο βξέζεθαλ ζε αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κχπξν, Παιαηζηίλε, Λίβαλν, πξία θαη αξγφηεξα ζηελ Κξήηε θαη Κπθιάδεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ζχκθσλα κε ηνλ Trump (1980) ε πην παιηά αλαθνξά πνπ ππάξρεη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηνλ πιαλήηε είλαη ζην ρσξηφ Φπιηά ηεο Κχπξνπ ην 4800 π.υ. χκθσλα κε ηνλ Αλαγλσζηφπνπιν φκσο (νπ. αλαθ. ν Κπξηαθφπνπινο, 2005) παηξίδα ηεο ειηάο είλαη ε Κξήηε. Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηα αλζξαθνθφξα ζηξψκαηα ηεο Κχκεο ηεο Δπβνίαο βξέζεθαλ θχιια ειηάο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ειηά θχηξσλε πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Απνιηζσκέλα θχιια ειηάο βξέζεθαλ ζηε αληνξίλε [9]

10 θαη ζηε Νίζπξν θαη έρνπλ ειηθία ρξφλσλ (Πνληίθεο 2000). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Με εηδηθνχο κάιηζηα λφκνπο ηνπ φισλα παξφηξπλαλ φζνπο αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία ηελ επνρή εθείλε, λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, γηαηί ήηαλ «Μέγηζηνλ αγαζφλ πξνο πάζα ηνπ βίνπ ζεξαπεία ν ηεο ειαίαο θαξπφο». ηελ αξραία Διιάδα ε ειηά απνηεινχζε ζχκβνιν εηξήλεο, ζνθίαο θαη λίθεο, γηα απηφ θαη νη ληθεηέο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηεθαλψλνληαλ κε θιαδί ειηάο. Καηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία παηξίδα ηεο ειηάο είλαη ε Αζήλα, ζηελ νπνία ηελ πξφζθεξε ε ζεά Αζελά καδί κε ην φλνκα ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο, ππεξληθψληαο ηνλ Πνζεηδψλα πνπ πξφζθεξε ην ζαιαζζηλφ λεξφ (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε ειηά δελ ππήξρε ζε πεξηνρέο ηνπ Νένπ Κφζκνπ κε θιίκα παξφκνην κε ην Μεζνγεηαθφ (π.ρ. Καιηθφξληα). Ηηαινί, Ηζπαλνί, Πνξηνγάινη θαη θπξίσο νη Φξαληδηζθαλνί Ηεξαπφζηνινη, κεηέθεξαλ ηελ ειηά ζην San Diego ηεο Ν. Καιηθφξληαο θαη ηηο άιιεο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ δπηηθνχ εκηζθαηξίνπ κε κεζνγεηαθφ θιίκα θαη έηζη άξρηζε ε πξψηε εγθαηάζηαζε ηνπ ειαηνδέλδξνπ ζηε λέεο ρψξεο (Μπαιαηζνχξαο 1999). 1.2 Βοηανική ηαξινψμηζη ηηρ ελιάρ Ζ ειηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Oleaceae ε νπνία πεξηιακβάλεη 24 γέλε θαη πεξίπνπ 600 taxa (είδε, ππνείδε θαη varietas). Σν γέλνο Olea πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 30 taxa ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηηο ηξνπηθέο θαη εχθξαηεο πεξηνρέο. Ζ Olea [10]

11 europaea var. europaea είλαη ε θαιιηεξγνχκελε ειηά ε νπνία πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ ειαηνπεξηεθηηθφηεηα, ηελ αληνρή ζην ςχρνο, ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ, ηελ ζπγθέληξσζε θαηλνιηθψλ ζην ειαηφιαδν, ην ηξφπν επηθνλίαζεο ηνπο θ.α. (εηθ 1) (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Δικψνα 1: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ πνηθηιηψλ ηεο Olea europaea var. europaea θ.λ ειηάο ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ Πηγή: Οη πνηθηιίεο ηεο ειηάο δηαρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε ησλ θαξπψλ ηεο (Κπξηαθφπνπινο, 2005): [11]

12 Πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο ή βξψζηκεο πνπ παξάγνπλ θαξπφ γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε (π.ρ. Καιακψλ, Βαζηιηθάδα, Καξπδνιηά). Πνηθηιίεο ειαηνπνηήζηκεο, νη νπνίεο παξάγνπλ θαξπφ γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ (π.ρ. Κνξσλέτθε, Ληαλνιηά Κέξθπξαο, Μαπξειηά). Πνηθηιίεο δηπιήο ρξήζεσο, πνπ παξάγνπλ θαξπφ θαη γηα ηνπο δπν ζθνπνχο (π.ρ. Θξνπκπνιία, Μεγαξείηηθε θ.ά.). 1.4 Δλαιψκαππορ ζωζηαζη Ο θαξπφο είλαη ην θχξην πξντφλ ηνπ ειαηνδέληξνπ, αθνχ ηα θχιια θαη ην μχιν είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Ο θαξπφο ηνπ ειαηνδέληξνπ είλαη δξχπε, θαη απνηειείηαη απφ ηα 3 παξαθάησ κέξε: ην επηθάξπην ή επηδεξκίδα ή θινηφ (1,5-3 %) ην κεζνθάξπην ή ζαξθνθάξπην ή ζάξθα (68-81 %) ην ελδνθάξπην ή ππξήλα ή θνπθνχηζη (10-30 %) Οη εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαξπνχ επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο: Σελ πνηθηιία Σηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο Σελ πνξεία ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ Σν έδαθνο ηνπ ειαηψλα Σν ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ θαξπνχ Σα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηνθάξπνπ είλαη ηα εμήο (The olive oil source, 2013): [12]

13 Νεπψ: Σν λεξφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαξπνχ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 70 74% ηνπ λσπνχ βάξνπο θαη ζπζζσξεχεηαη θπξίσο εληφο ησλ ρπκνηνπίσλ. Λιπαπέρ οςζίερ: Σν ιάδη ή γεληθφηεξα νη ιηπαξέο νπζίεο απαληνχλ ζε πνζνζηφ 17-30% ηνπ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο. Σν ιάδη είλαη αδηάιπην ζην λεξφ, απνηειεί θχξηα πεγή ζεξκίδσλ θαη επεξεάδεη ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηνθάξπνπ. Σν λεξφ θαη νη ιηπαξέο νπζίεο (έιαην) είλαη δπν ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ. Όηαλ απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ελφο, κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ άιινπ, ψζηε ην άζξνηζκα θαη ησλ δπν λα είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφ. Απλά ζάκσαπα: Απφ ηα απιά ζάθραξα απαληνχλ θπξίσο ε γιπθφδε, ε θξνπθηφδε θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ε ζαθραξφδε. Πολςζακσαπίηερ: Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ πνιπζαθραξηηψλ πνπ απαληνχλ ζηνλ ειαηφθαξπν, αλαθέξνπκε ηελ θπηηαξίλε, ηηο εκηθπηηαξίλεο θαη ηα θφκκεα. Δίλαη αδηάιπηνη ζην λεξφ (πεξηεθη. 3-6% ηεο ειαηνκάδαο). Πηκηίνερ: Οη πεθηίλεο, θαη κάιηζηα ε πξσηνπεθηίλε, επζχλνληαη γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηνθάξπνπ ζε πεθηίλεο αλέξρεηαη ζε 1,5%. Ππυηεΐνερ: Σν πνζνζηφ ησλ πξσηετλψλ ζηνλ ειαηφθαξπν είλαη κηθξφ θαη θζάλεη ζην 1,5 % ηνπ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο. [13]

14 Οπγανικά οξέα: Απαληνχλ δηάζπαξηα ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζηελ ζάξθα ηνπ ειαηνθάξπνπ, φπνπ εμαζθαιίδεηαη νκνηνγελέο pζ, ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 4,5-5. Σα πην ζεκαληηθά είλαη ην θηηξηθφ νμχ θαη ην νμαιηθφ νμχ. Φαινολικά ζςζηαηικά: Σα ζπζηαηηθά απηά ίζσο είλαη ηα πην άθζνλα απφ φιεο εθείλεο ηηο θπηηθέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. Όια ηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά έρνπλ έλα αξσκαηηθφ δαθηχιην, ν νπνίνο θέξεη ηνπιάρηζηνλ κία πδξνμπιηθή νκάδα ζπλδεδεκέλε κε άλζξαθα ηνπ ππξήλα ή δξαζηηθά παξάγσγα, φπσο θαξβνμπιηθέο ή κεζνμπιηθέο νκάδεο (-Ο-CH 3 ) θαζψο επίζεο θαη άιιεο δνκέο κε αξσκαηηθνχ δαθηπιίνπ. o Οη θπηηθέο θαηλφιεο παξνπζηάδνπλ εηεξνγέλεηα σο πξνο ηε δηαιπηφηεηα ηνπο, αθνχ κεξηθέο είλαη δηαιπηέο κφλν ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο, κεξηθέο είλαη πδαηνδηαιπηέο, ελψ άιιεο είλαη ηζρπξά αδηάιπηα ηζνκεξή (Κπξηαθφπνπινο, 2005). o Γηα ηελ βηνζχλζεζε ησλ θπηηθψλ θαηλνιψλ δχν κνλνπάηηα ζπκκεηέρνπλ: Σν κνλνπάηη ηνπ ζικιμικοω οξέορ (εηθ. 5), ην νπνίν θαη ζπκκεηέρεη ζηε βηνζχλζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θπηηθψλ θαηλνιψλ, θαη ην κνλνπάηη ηνπ μαλονικοω οξέορ (Καξάηαγιεο 1999). ηνλ ειαηφθαξπν δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία θαθετθνχ νμένο, πδξνμπηπξνζφιεο, ηπξνζφιεο, ειελνιηθνχ νμένο θαη θπξίσο ειεπξσπατλεο. [14]

15 Δικψνα 2: Βηνζχλζεζε θπηηθψλ θαηλφισλ απφ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα o H ελεςπυπαφνη είλαη κηα πνιπθαηλφιε φπνπ ζπλαληάηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηνλ άγνπξν θαξπφ. Δίλαη ην ζπζηαηηθφ ηνπ θαξπνχ ζην νπνίν νθείιεηαη ε πηθξή ηνπ γεχζε. Όζν ν θαξπφο σξηκάδεη ε πεξηεθηηθφηεηα κεηψλεηαη ή ειαρηζηνπνηείηαη, θαη πνιιέο θνξέο δελ ζπλαληάηαη θαζφινπ. ηα πξντφληα νμείδσζεο ηεο ειεπξσπατλεο νθείιεηαη ην καχξν ρξψκα ησλ ειηψλ (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Υπυζηικέρ οςζίερ: Δίλαη δπν θαηεγνξηψλ, νη ιηπνδηαιπηέο (ρισξνθχιιε, α θαη β θαξνηέληα) θαη νη πδαηνδηαιπηέο (αλζνθπάλεο). Φλαβονοειδή: Απνηεινχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο ησλ θπηηθψλ θαηλνιηθψλ παξαγψγσλ. Έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία θιαβνλνεηδψλ, φπσο ε ινπηενιίλε, ε απηγελίλε θαη ε ξνπηίλε. Σανίνερ: ηηο ηαλίλεο, πνπ απαληνχλ ζε πνζνζηφ 1,5-2% επί ηνπ λσπνχ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο, νθείιεηαη ε ζηπθή γεχζε ηνπ θξέζθνπ ειαηνθάξπνπ. [15]

16 Βιηαμίνερ: Θεηακίλε, Ρηβνθιαβίλε, Νηαζίλε, Αζθνξβηθφ νμχ. Ανψπγανα άλαηα: Ca, P, Fe, Na, K 1.3 Πολλαπλαζιαζμψρ H ειηά πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ε κηα θαηεγνξία είλαη ν εγγενήρ ηξφπνο θαη ε άιιε ν αγενήρ ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ. O εγγελήο ηξφπνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε ζπφξν θαη αθνινπζεί εκβνιηαζκφο ηεο επηζπκεηήο πνηθηιίαο. O αγελήο ηξφπνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε κνζρεχκαηα, κε γφγγξνπο ή ζθαηξνβιάζηεο, κε παξαθπάδεο θαη κε θαηαβνιάδεο. O επηθξαηέζηεξνο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ είλαη κε κνζρεχκαηα (εμαζθαιίδεηαη γξήγνξε παξαγσγή δελδξπιιίσλ). Γηα αιιαγή πνηθηιίαο ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη κε εκβνιηαζκφ. O εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο, κε ελνθζαικηζκφ ή κε εγθεληξηζκφ (International Olive Council, 2007). 1.4 Δδαθοκλιμαηολογικέρ απαιηήζειρ H ειηά δελ επδνθηκεί νχηε ζηα ςπρξά νχηε ζηα ζεξκά θιίκαηα. Θέιεη ήπην θαη γιπθφ θιίκα, ρσξίο πνιιέο θαη απφηνκεο αιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 'Oπνπ ν ηφπνο είλαη βνξηλφο, ςπρξφο, αλεκφπιεθηνο, ε ειηά δελ θαιιηεξγείηαη πέξαλ απφ ηα 300 κέηξα. 'Oπνπ φκσο είλαη αλαηνιηθφο - κεζεκβξηλφο, δεζηφο, πξνθπιαγκέλνο απφ ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο, ε θαιιηέξγεηα κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηα 1000 κέηξα. Aπηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο ειηάο (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ [16]

17 Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Οη πνιχ ςειέο ζεξκνθξαζίεο αλαζηέιινπλ ηε βιάζηεζε, επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ αλζέσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ. Μεηά απφ ρηφληα θαη βαξπρεηκσληά, αθνινπζεί θαιή αλζνθνξία θαη θαξπνθνξία. Καηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην είλαη απαξαίηεην λα πεξάζεη ε ειηά απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν 2-3 βδνκάδσλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ γηα λα δηαθνπεί ν ιήζαξγνο ησλ νθζαικψλ. Aλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πέξαλ ησλ 10 βαζκψλ Kειζίνπ, ε ειηά δελ αλζνθνξεί/θαξπνθνξεί θαλνληθά, αλ θαη απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηθηιία (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ δεκηέο θαηά ηελ άλνημε πνπ βιαζηαίλεη θαη αλζίδεη ε ειηά. Οη θαηαζηξνθέο είλαη κεγαιχηεξεο, αλ νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζπλνδεχνληαη κε ςπρξά ξεχκαηα αλέκνπ. Aιιά, θαη νη ςειφηεξεο, απφ ηελ θαλνληθή, ζεξκνθξαζίεο θαη φηαλ κάιηζηα ζπλνδεχνληαη απφ δεζηφ άλεκν, πξνθαινχλ δεκηέο ζηελ αλζνθνξία, θαζψο επίζεο ζην πήμηκν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ. Οη θαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο είλαη Κειζίνπ θαη θαηά ηελ θαξπφδεζε Κειζίνπ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Γεληθά ε ειηά είλαη δέληξν πνπ αληέρεη ζηελ μεξαζία. H αληνρή ζηελ μεξαζία θπκαίλεηαη απφ πνηθηιία ζε πνηθηιία. Άιιεο αληέρνπλ [17]

18 πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν. Σν ηδαληθφ εηήζην χςνο βξνρήο γηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη ρηιηνζηά. ε δχν θπξίσο πεξηφδνπο νη βξνρέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο αξδεχζεηο ζηελ ειηά είλαη πεξηζζφηεξν επεξγεηηθέο. H κηα είλαη απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ηφηε πνπ ηα κάηηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε αλζνθφξα θαη θαηφπηλ ζρεκαηίδεηαη ε λέα βιάζηεζε θαη πιεζηάδεη ε αλζνθνξία, θαη ε δεχηεξε ην θζηλφπσξν, νπφηε κεγαιψλνπλ θαη ειαηνπνηνχληαη νη θαξπνί θαη δεκηνπξγνχληαη απνζέκαηα ζηα φξγαλα ηνπ θπηνχ γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο πξνζερνχο εζνδείαο. Αιιά θαη νη θαινθαηξηλέο αξδεχζεηο δελ είλαη ιηγφηεξν σθέιηκεο. Οη πνιιέο νκίριεο - πγξαζίεο θαη πξνπαληφο φηαλ ζπλνδεχνληαη κε ςειέο ζεξκνθξαζίεο, εκπνδίδνπλ ηελ θαιή γνληκνπνίεζε θαη ηελ θαλνληθή θαξπφδεζε, θαη βνεζνχλ ηηο πξνζβνιέο απφ Κπθινθφλην, Καπληά ή άιια παξάζηηα (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη δπλαηνί άλεκνη θάλνπλ δεκηέο ζηελ ειηά. Πην επηθίλδπλνη είλαη ζπλήζσο νη άλεκνη ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. Οη άλεκνη πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πνιιή πγξαζία θαη νκίριε θάλνπλ κεγάιεο δεκηέο ζηελ αλζνθνξία. Οη ζεξκνί άλεκνη ηνπ θαινθαηξηνχ πξνθαινχλ θαξπφπησζε (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). H ειηά θαιιηεξγείηαη ζηα βαζηά εδάθε. Nα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ζηα ακκψδε, ειαθξά εδάθε, γηαηί δελ ζπγθξαηνχλ πγξαζία. Πξνηηκφηεξα επνκέλσο είλαη ηα ακκναξγηιψδε εδάθε, [18]

19 πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ ζπλεθηηθά νχηε πνιχ ειαθξηά, ζπγθξαηνχλ αξθεηή πγξαζία, απνξξνθνχλ ηηο βξνρέο θαη δελ αθήλνπλ ηελ πγξαζία νχηε λα εμαηκηζηεί νχηε λα εηζρσξήζεη βαζηά θαη αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απφ ηηο ξίδεο (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ηα πνιχ γφληκα θαη πγξά εδάθε επλνείηαη πνιχ ε βιάζηεζε ζε βάξνο ηεο θαλνληθήο θαξπνθνξίαο θαη ζαπίδνπλ νη ξίδεο. ε πγξά εδάθε ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ν θαξπφο γίλεηαη πδαξήο θαη πεξηέρεη ιηγφηεξν ιάδη, πνπ είλαη παρχξεπζην, ζθνχξνπ ρξψκαηνο θαη κάιινλ θαθήο πνηφηεηαο. H ειηά πξνηηκά ηα αζβεζηνχρα θαη ηα πινχζηα ζε θάιην εδάθε. Σα αζβεζηναξγηιψδε είλαη πινχζηα ζε αζβέζηε θαη θάιη θαη επνκέλσο θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. H ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. ηα αζβεζηψδε εδάθε ην ιάδη είλαη εθιεθηφ. Έρεη ιεπηή γεχζε θαη ρξψκα θερξηκπαξηνχ (International Olive Council, 2007). 1.5 Δηοιμαζία συπαθιϊν για ηη θωηεςζη Οη ζπζηεκαηηθέο θπηείεο πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε εδάθε κέζεο ζχζηαζεο βάζνπο ηνπιάρηζην 50 εθ. κε θαιή γνληκφηεηα, αλ ζέινπκε ε θπηεία λα αλαπηπρζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ειηά επδνθηκεί ζρεδφλ ζηα πεξηζζφηεξα είδε εδαθψλ. Mπνξεί λα αμηνπνηεί έλα θαιφ γφληκν θαη επίπεδν ρσξάθη, κηα θαιή θαη γφληκε πιαγηά ή κηα μεξή θαη πεηξψδε ή βξαρψδε πιαγηά (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ [19]

20 Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ηα άγνλα εδάθε είλαη θαιφ λα πξνζηεζεί θαη θνπξηά κεηά ην βαζχ φξγσκα. Αθνινπζεί επηθαλεηαθή θαιιηέξγεηα γηα λα εμαθαληζηνχλ νη αλσκαιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην βαζχ φξγσκα. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, γίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά νξγψκαηα. Σν πξψην κε ηξίπλν άξνηξν, ην δεχηεξν κε ζβάξλα θαη ην ηξίην κε θξέδα (ηζάππεο). Αθνινπζεί ην ζεκάδεκα γηα ην πνχ ζα αλνξπρζνχλ νη ιάθθνη, γηα ηε θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ. Οη ιάθθνη πξέπεη λα έρνπλ βάζνο θαη πιάηνο ηνπιάρηζην 45 εθ. ε ρσξάθηα κε καιαθφ έδαθνο νη ιάθθνη αλνίγνληαη κε ηελ αξίδα (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). 1.6 ςζηήμαηα Φωηεςζηρ Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα γηα ηε θχηεπζε ησλ ειαηνδέληξσλ είλαη ην ηεηξάγσλν, ην παξαιιειφγξακκν θαη νη ηζνυςείο γξακκέο. Σεηπάγυνο : Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία. Οη απνζηάζεηο είλαη αλάινγεο κε ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην δηαζέζηκν λεξφ γηα άξδεπζε. ε γφληκα εδάθε θαη δηαζέζηκν λεξφ γηα άξδεπζε νη θαιχηεξεο απνζηάζεηο είλαη 7x7 κέηξα θαη γηα κέηξηαο γνληκφηεηαο εδάθε, 6x6 κέηξα. Παπαλληλψγπαμμο : ην παξαιιειφγξακκν ζχζηεκα νη απνζηάζεηο είλαη 7 κέηξα κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη 5,5 ή 6 κέηξα κεηαμχ ησλ δέληξσλ ηεο ίδηαο γξακκήο [20]

21 Ιζοχτείρ: Tν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη εθεί φπνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο δελ καο επηηξέπεη λα εθαξκφζνπκε έλα απφ ηα πην πάλσ ζπζηήκαηα. ' απηή ηελ πεξίπησζε, ε θχηεπζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζνυςείο ηνπ εδάθνπο θαη δελ έρεη ζεκαζία αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ή φρη. πλήζσο, απηφ ην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Φωηεςζη: Σα δελδξχιιηα ηεο ειηάο δηαηίζεληαη ζε πιαζηηθά ζαθνχιηα, γηα απηφ κπνξνχλ λα θπηεπηνχλ νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξφλνπ. Γηα εμνηθνλφκεζε πγξαζίαο θαη έγθαηξεο πξνζαξκνγήο ησλ δελδξπιιίσλ ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ είλαη θαιχηεξα λα θπηεχνληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Πξνηνχ ηνπνζεηεζεί ην θπηφ ζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ, αλακηγλχεηαη ην ρψκα κε ιίγε θνπξηά θαη κε κηα βαζηθή ιίπαλζε γξακκαξίσλ ηξηπιφ ππεξθσζθνξηθφ ηνπ ηχπνπ 0-46/48-0 θαη γξακκαξίσλ ζεηηθφ θάιην ηνπ ηχπνπ /52. Σν αδσηνχρν ιίπαζκα απνθεχγεηαη θαηά ηε θχηεπζε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζνχλ εγθαχκαηα ζηηο λεαξέο ξίδεο. Αθνχ αλακηρζνχλ θαιά ε θνπξηά θαη ηα ιηπάζκαηα κε επηθαλεηαθφ ρψκα πνπ ξίρλνπκε ζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ, ηνπνζεηείηαη ην δελδξχιιην ζην θέληξν ηνπ ιάθθνπ θαη πξνζηίζεηαη επηθαλεηαθφ ρψκα πνπ είλαη πην γφληκν, κέρξη λα γεκίζεη ν ιάθθνο. 'Όηαλ γεκίζεη ν ιάθθνο κε ρψκα, αθνινπζεί θαιφ πφηηζκα θαη ε ππνζηχισζε ηνπ δελδξπιιίνπ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). [21]

22 Σν πάηεκα γχξσ απφ ην δελδξχιιην, πνπ γίλεηαη ζηα γπκλφξηδα, απνθεχγεηαη γηα δελδξχιιηα ζε πιαζηηθά ζαθνχιηα. Μεηά ηε θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη φιεο νη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, φπσο είλαη ηα θαλνληθά πνηίζκαηα, νη ιηπάλζεηο, ε θαηαζηξνθή ησλ αγξηνρφξησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Δπίζεο, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο θχηεπζεο ησλ δελδξπιιίσλ δίλνληαη ηαθηηθέο ιηπάλζεηο κε ληηξηθή ακκσλία 34,5-0-0 πνπ δελ απμάλεη ηελ αιθαιηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη βνεζνχλ πνιχ ηα δελδξχιιηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ θαιφ ζθειεηφ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). 1.7 Η καηάζηαζη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ ζηην Δςπϊπη Ζ ειαηνπαξαγσγή είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά θαη ην πεξηβάιινλ. Σν 2010 νη ειαηψλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θάιππηαλ εθηάξηα πεξίπνπ, δειαδή ην 4% πεξίπνπ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, εθ [22]

23 ησλ νπνίσλ ην 50% βξηζθφηαλ ζηελ Ηζπαλία, ην 24% ζηελ Ηηαιία θαη ην 16% ζηελ Διιάδα (Eurostat, 2010). Πεξίπνπ 2,5 εθαη. παξαγσγνί δειαδή ην έλα ηξίην φισλ ησλ γεσξγψλ ηεο ΔΔ αζρνιείηαη κε ηελ ειαηνθνκία, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Ηηαιία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. Ζ Γαιιία έξρεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε ζηελ ΔΔ θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ παξαγσγψλ. Ζ ειαηνπαξαγσγή απνηειεί ηε κφλε πεγή απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη έρεη δηακνξθψζεη ην ηνπίν ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο εδψ θαη πνιινχο αηψλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γεληθή Γηεχζπλζε Γεσξγίαο, 2002). 1.8 Η καηάζηαζη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ ζηην Δλλάδα Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηα λεζηά θαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα θαηαιακβάλεη ην 15% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεσξγηθήο γεο θαη ην 75% ησλ εθηάζεσλ ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ εμάπισζή ηεο είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε άιιν είδνο θαξπνθφξνπ δέληξνπ. Ζ Διιάδα παξάγεη εηεζίσο 260 ρηι. ηφλνπο ειαηφιαδν. Ζ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζην 16% ηεο παγθφζκηαο εηήζηαο παξαγσγήο θαη ζην 20% ηεο Κνηλνηηθήο παξαγσγήο. Δπίζεο ε ρψξα είλαη δεχηεξε ζηηο εμαγσγέο βξψζηκεο ειηάο, κε παξαγσγή εηεζίσο 70 ρηι. ηφλνπο βξψζηκεο ειηάο. Σν ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο γηαηί ε αθαζάξηζηε αμία ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην 12,5% ηεο αθαζάξηζηεο [23]

24 θπηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη ην 46,5% ηνπ αθαζαξίζηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (International Olive Council, 2007). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη θπξίαξρνο θιάδνο ζηνπο εμήο λφκνπο: Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Εάθπλζν, Λέζβν θαη άκν, πνπ δίλνπλ ην 70% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο δειαδή έρεη ηε κνξθή κνλνθαιιηέξγεηαο θαη ην απνθιεηζηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ απνηειείηαη απφ ην ειαηφιαδν. Σν 1/3 ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απαζρνιείηαη κε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, δειαδή πεξίπνπ αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη αμηνπνηνχληαη 25 εθαηνκκχξηα εξγαηηθά εκεξνκίζζηα θάζε ρξφλν. Ζ πεξίνδνο ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, θαηά ηελ νπνία έρνπκε πιήξε απαζρφιεζε ησλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα (International Olive Council, 2007). Έηζη ε ειαηνθαιιηέξγεηα εμαζθαιίδεη νκαιφηεξε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, εθεί φπνπ νη παξαγσγνί αζρνινχληαη θαη κε άιιεο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο ε ειαηνθαιιηέξγεηα ζπκπιεξψλεη άξηζηα ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ απαζρνιεί θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θπξίσο ζηε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ (Φσηφπνπινο, 1996). Μεγάιε ζπγθέληξσζε ειαηνδέληξσλ γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο λφηηεο παξάιηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζεξκέο θαη μεξέο, φπσο ζηελ Κξήηε, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη βξψζηκεο ειηέο παξάγνληαη ζε δξνζεξφηεξεο θαη γνληκφηεξεο ζρεηηθά πεξηνρέο φπσο ζηνπο λνκνχο Φζηψηηδαο, Μαγλεζίαο, [24]

25 Αηησιναθαξλαλίαο, Δχβνηαο, Άξηαο, Λάξηζαο, Υαιθηδηθήο, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο θ.α. (International Olive Council, 2007). Σν γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο θπηεχζεηο κε ζπζηήκαηα ππθλήο θχηεπζεο θαη ρακειή αλάπηπμε θφκεο, νδήγεζε ζηε ζηαζεξή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ειηά ζηε ρψξα καο. Δπίζεο ην ίδην δηάζηεκα έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, θαζψο επίζεο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο βξψζηκεο ειηάο (International Olive Council, 2007). Σα ειαηφδεληξα θαιχπηνπλ έθηαζε 6,4 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. Οη ειαηψλεο ησλ εκηνξεηλψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ δίλνπλ πεξίπνπ ην 1/2 απφ ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Ζ εηήζηα παξαγσγή ειαηνθάξπνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο κηθξέο δηαθπκάλζεηο απφ ρξνληά ζε ρξνληά, ελψ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγή πνηθηιηψλ ηεο ιαδνιηάο. Οη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγή ειαηνθάξπνπ ζηηο ιαδνιηέο νθείινληαη ζηε κεγάιε ηάζε πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία λα παξεληαπηνθνξεί πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο αθαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο θαη θπξίσο πεξηνξηζκέλεο βξνρνπηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη ιαδνιηέο θαιιηεξγνχληαη ζε μεξέο θαη άγνλεο πεξηνρέο, πνπ δελ αξδεχνληαη (International Olive Council, 2007). Ζ κέζε παξαγσγή ησλ ειαηνδέληξσλ, παξφιν πνπ απμήζεθε ε ειαηνθαιιηέξγεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη αθφκα ρακειή. Πεξίπνπ 313 kg ειαηνθάξπνπ αλά ζηξέκκα παξάγνληαη εηεζίσο ζηνπο πεδηλνχο ειαηψλεο ηεο ρψξαο καο. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ε κέζε εηήζηα απφδνζε είλαη πεξηζζφηεξν κεησκέλε. Οη απνδφζεηο [25]

26 απηέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο απνδφζεηο ειαηψλσλ ζε άιιεο ειαηνθνκηθέο ρψξεο είλαη πνιχ ρακειέο. Οη παξαθάησ ιφγνη δηθαηνινγνχλ ηηο αθαλφληζηεο θαη ρακειέο απνδφζεηο ζηε ρψξα καο (International Olive Council, 2007): o Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη επαξθήο εδαθηθή πγξαζία νδεγεί ζηελ αθαξπία γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ επηθξαηεί μεξαζία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αλαπηχζζνληαη νη αλζηθέο θαηαβνιέο. o Ζ έληνλε παξεληαπηνθνξία ζηελ ειηά, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάληιεζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηε ρξνληά ηεο θαξπνθνξίαο, επεξεάδεη δπζκελψο ηελ θαξπνθνξία ηεο επφκελεο ρξνληάο. o Σα δέληξα κεγάιεο ειηθίαο πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, αθνχ κε ηε ζπλερή θαιιηέξγεηα έρνπλ εμαληιήζεη ηα απνζέκαηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην έδαθνο. o Ζ γεληθή έιιεηςε αδψηνπ επζχλεηαη αξθεηά γηα ηηο κεησκέλεο απνδφζεηο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. 1.9 Οικονομική ζημαζία ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαιχπηεη παγθνζκίσο έθηαζε πεξίπνπ 100 εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ ελψ ν αξηζκφο ησλ ειαηνδέληξσλ αλέξρεηαη ζε 800 εθαηνκκχξηα. Σν 98% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο βξίζθεηαη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. ηελ Διιάδα ε ειηά θαιιηεξγείηαη ζρεδφλ ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα. Οη λνκνί κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ειαηνδέληξσλ, ζχκθσλα κε ην Πνληίθε (2000), παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 4. [26]

27 Δικψνα 3: Οη λνκνί ζηελ Διιάδα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ειαηνδέληξσλ Πηγή: Πνληίθε (2000) Ζ Διιάδα απνηειεί ηελ ηξίηε Διαηνπαξαγσγφ ρψξα παγθνζκίσο, κε πεξίπνπ 140 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα, θαη κέζε παξαγσγή πεξίπνπ ρηιηάδεο ηφλνπο ειαηνιάδνπ (εηθ. 5 & 6) (Πνληίθεο, 2000). Δικψνα 4 Ζ παξαγσγή ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα Πηγή: [27]

28 Δικψνα 5: Ζ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηειεηνπνηήζηκεο ειηάο ζηελ Διιάδα Πηγή: [28]

29 Κεθάλαιο 2: Ολοκληπυμένη παπάγυγη ηηρ ελιάρ 2.1 Οπιζμψρ και Ανηικειμενικοί ηψσοι ηηρ Ολοκληπυμένηρ Παπαγυγήρ Δλιάρ Χο Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ειαηψλ θαη ιαδηνχ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο νηθνινγηθά αζθαιείο κεζφδνπο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε αγξνηνρεκηθψλ, πξνάγνληαο κε απηή ηε δηαδηθαζία ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ (ΗΟΒC, 2001). Ζ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο επνκέλσο, είλαη κία πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζην λα παξάζρεη ηε βάζε γηα απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξα παξαγσγή πνπ λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε. Δλζσκαηψλεη σθέιηκεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζχγρξνλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο κε ηε ρξήζε πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο θαη ζθνπεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ηαπηφρξνλα κε ηε ζπληήξεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ αλαδεκηνπξγία απηνχ πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά ζεκαληηθφ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Ζ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ιακβάλνληαο [29]

30 ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη ζεσξεζεί φηη ε Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε βηνινγηθή, φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, αιιά ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Αληηπξνζσπεχεη δειαδή έλα πιαίζην ηερληθψλ παξαγσγήο, ην νπνίν απνπεηξάηαη λα δψζεη ηελ ίδηα έκθαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Οη ζηφρνη Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειαηνπαξαγσγήο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλεπηζχκεησλ γεσξγηθψλ επηδξάζεσλ ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή δηαθφξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ είλαη ε θαιχηεξε γλψζε ηεο βηνινγίαο θαη ηεο νηθνινγίαο ηεο ειηάο θαη ησλ ερζξψλ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ εθ ηνπ νξηζκνχ φηη ε Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο ζηνρεχεη ζηα εμήο (ΗΟΒC, 2001): ηελ πξνψζεζε ελφο κνληέινπ παξαγσγήο ειηάο πνπ λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν δηαηεξψληαο ηηο πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγίαο. ηελ εμαζθάιηζε κηαο αεηθνξηθήο παξαγσγήο απφ πγηείο ειηέο, πςειήο πνηφηεηαο θαη κε ηελ φζν ην δπλαηφ ειάρηζηε παξνπζία ππνιεηκκάησλ εληνκνθηφλσλ. [30]

31 ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αγξνηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ αγξνηνρεκηθψλ. ηελ πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε κηαο πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο ζην νηθνζχζηεκα ηεο ειηάο. ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θπζηθψλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ. ηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ θξνληίδα γηα ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ, εδάθνπο θαη αέξα. 2.2 Αγπψηερ επιζηημονικά εκπαιδεςμένοι και εςαιζθηηοποιημένοι για ηην αζθάλεια και ηο πεπιβάλλον ην ζεκείν απηφ γελλάηαη ην εξψηεκα αλ ε νινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο είλαη κηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα ηελ θάλεη ν νπνηνζδήπνηε ή απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία. Ζ επηηπρήο Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή απαηηεί επίθαηξε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη κία ζεηηθή θαη θηιηθή ζηάζε ζηνπο ζθνπνχο ηεο (ΗΟΒC, 2001). Βαζηθή αξρή γηα ηελ επίηεπμε ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διηάο είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ. Οη ειαηνπαξαγσγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Οη ειαηνθαιιηεξγεηέο ή νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο ησλ ειαηψλσλ πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπκέλνη ζε φια ηα ζέκαηα ηεο [31]

32 Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο παξαθνινπζψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλνληαη ηνπηθά. Απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ κία πιήξε γλψζε ησλ ζθνπψλ θαη αξρψλ ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ νδεγηψλ θαη θξηηεξίσλ ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.). Θα πξέπεη λα έρνπλ αθφκε κία ζεηηθή θαη θηιηθή ζηάζε ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε απαίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε έλα πξνθαηαξθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνζθεξφκελν απφ ηνλ νξγαληζκφ Ο.Π. θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο θαλνληθέο επίθαηξεο ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ απνινγηζκφ. Οη ειαηνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα είλαη κέιε ελφο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ Ο.Π. Πξέπεη επίζεο λα ππνγξάθεηαη έλα ζπκβφιαην κεηαμχ θάζε κέινπο θαη ηνπ νξγαληζκνχ Ο.Π. ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σερληθφ Οδεγφ Η ηνπ ΗΟΒC (ΗΟΒC, 2001). 2.3 Γιαηήπηζη ηος Πεπιβάλλονηορ ηυν Δλαιϊνυν ην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο ηεο Διηάο βαζηθφ ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ειαηψλσλ, ησλ θπζηθψλ θαηαθπγίσλ θαη ηεο άγξηαο δσήο. Απηά δελ πξέπεη λα είλαη αιιαγκέλα αλεπαλφξζσηα νχηε θαη κνιπζκέλα. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί έλα ηζφξξνπν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ειαηψλσλ κε έλα πνηθίιν αγξννηθνζχζηεκα απφ θπηά θαη δψα (ΗΟΒC, 2001). Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ ειαηψλα. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηε δνκή θαη ζχλζεζε ηεο βηνθνηλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ ειαηψλα [32]

33 πξέπεη λα είλαη ζηφρνο, ρξεζηκνπνηψληαο ληφπηα είδε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ IOBC ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο (κε εμαίξεζε ηα δάζε) πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα δηαρεηξηδφληαη σο νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνίεζε εληνκνθηφλσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη απηφ γηα λα απμεζεί ε θπηηθή θαη ε δσηθή βηνπνηθηιφηεηα. ε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ζε κηθξέο θάξκεο φπνπ έρεη δηαηεξεζεί αδηαηάξαρε σο νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή κε επίζεκα θαη θαιά ηεθκεξησκέλα πξνγξάκκαηα κηα επηθάλεηα ηνπ 5 % ή πεξηζζφηεξν απφ κία θνηλή θαη νκνγελή αγξνθιηκαηηθή κνλάδα (φπσο δεκνηηθή πεξηθέξεηα) ηφηε ην 5 % δελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη ζε αηνκηθνχο αγξνχο (ΗΟΒC, 2001). πνπδαία ζηνηρεία ηεο νηθνινγηθήο ππνδνκήο είλαη π.ρ. νξηαθέο πεξηνρέο θαη πιαγηέο απφ αγξνηεκάρηα θπηεκέλα κε πινχζηα ζε είδε θπηψλ, πέηξηλνη ηνίρνη θαη ρέξζεο πεξηνρέο. Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα εδάθε θνληά ζε θξάρηεο θαη ζηα φξηα. Τςειή πνηθηιφηεηα ζηελ ζχλζεζε θαη ζηελ δνκή ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο, ρξεζηκνπνηψληαο ή ελζαξξχλνληαο ηζαγελή είδε φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ σθέιηκσλ εηδψλ. Δζληθέο/ πεξηθεξεηαθέο(ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα απαηηνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν νηθνινγηθψλ επηινγψλ απφ θάζε αγξφηε κέινο γηα έλα ελεξγφ εκπινπηηζκφ ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη πξέπεη λα παξέρνπλ κία ιίζηα δπλαηψλ επηινγψλ. Δπηπξνζζέησο, δηαρείξηζε εδάθνπο [33]

34 θαη θάιπςε κε θπηά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα (ΗΟΒC, 2001). 2.4 Σοποθεζία, Ποικιλία και ωζηημα Φωηεςζηρ ηυν καινοωπγιυν ελαιϊνυν Ση ηζρχεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο ειηάο; Γηα θαηλνχξγηνπο ειαηψλεο, ε ηνπνζεζία, ε πνηθηιία, ην ζχζηεκα θχηεπζεο πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ γηα λα έρνπκε κία θαλνληθή απφδνζε ειαηνθάξπνπ πνηφηεηαο, θαη άξα λα επηηεπρζεί κηα νηθνλνκηθή επηηπρία κε ηελ ειάρηζηε ρξήζε αγξνηνρεκηθψλ θαη νηθνινγηθά επηθίλδπλσλ πξαθηηθψλ. Θχιαθεο παγεηνχ θαη εδάθε κε ειιηπή ζηξάγγηζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη φπσο επίζεο θαη αιαηνχρα εδάθε. Ζ Νφηηα θαη ε Ννηηνδπηηθή έθζεζε ησλ ειαηψλσλ ζπζηήλεηαη γεληθά ζε θξχεο πεξηνρέο (ΗΟΒC, 2001). Νέεο θπηεχζεηο δελ επηηξέπνληαη ζε πεξηνρέο κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 25%κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε αλαβαζκίδεο ή άιια φκνηα ζπζηήκαηα. ε πεξηνρέο κε θίλδπλν δηάβξσζεο νη ζεηξέο θχηεπζεο ηεο ειηάο ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη κε αθαιιηέξγεην έδαθνο. πζηήλεηε ε ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιηψλ αλζεθηηθψλ ή αλεθηηθψλ ζε αζζέλεηεο θαη έληνκα. Όπνπ ν θίλδπλνο πξνζβνιήο απφ ηνλ δάθν (Bactrocera oleae) είλαη πςειφο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θνηλή ή αλάκεηθηε θαιιηέξγεηα επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ ειηάο θαη ζα πξέπεη λα πξνηηκνχληαη θπηείεο απφ θαιά πξνζαξκνζκέλεο πνηθηιίεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Σν θπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη πηζηνπνηεκέλν θαη απαιιαγκέλν απφ ηνχο. Όπνπ [34]

35 απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πγηέζηεξν θπηηθφ πιηθφ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν. πζηήκαηα θαιιηέξγεηαο κε πςειή ππθλφηεηα θχηεπζεο (π.ρ. 300 θπηά /εθηάξην) ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο απηά απαηηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο εδάθνπο νη νπνίεο είλαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο νινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.) (π.ρ. εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα) (ΗΟΒC, 2001). ςζηήμαηα εκπαίδεςζηρ Γηα ηελ επηινγή ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο νη πεξηθεξεηαθέο (ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα πξνηείλνπλ φηη δηεπθνιχλεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο (ΗΟΒC, 2001) : Παξαγσγή ειαηνθάξπνπ πςειήο πνηφηεηαο Μαθξνδσία ειαηνδέληξσλ Βηνινγηθή πνηθηιφηεηα (βνηαληθή θαη δσνινγηθή) Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε Πεξηνξηζκφο ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε εληφκσλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Μία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ. Πεξηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ηα νπνία εθαξκφδνληαη. Ανάλσζη και προεηοιμαζία ηοσ εδάθοσς πριν ηην θύηεσζη Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ (ΗΟΒC, 2001): o Ζ αλάιπζε εδάθνπο : δνκή, ph,caco3, νξγαληθή νπζία, κηθξνζηνηρεία (ηνπιάρηζηνλ P,K θαη Mg) θαη ηρλνζηνηρεία (π.ρ. βφξην) [35]

36 o Ζ βαζηθή ιίπαλζε κε νξγαληθά ή/θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη απαξαίηεηε o Ζ βειηίσζε ηνπ εδάθνπο εάλ είλαη απαξαίηεηε (π.ρ. απνζηξάγγηζε, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο φπνπ είλαη θάησ 1% ρσξίο άξδεπζε θαη θάησ απφ 2% ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε άξδεπζε). o Πιήξεο εμάιεηςε ησλ πεγψλ κφιπλζεο απφ κχθεηεο εηδηθά απφ ην Verticillium o Dahliae. Θα πξέπεη λα ειερζεί ε απνπζία απηνχ ηνπ κχθεηα. Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θχηεπζε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνεγνχκελε θαιιηέξγεηα ήηαλ μεληζηήο ηνπ Verticillium. o Δμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηα πνιπεηή δηδάληα. Ζ κεγάιεο θιίκαθαο βειηίσζε (π.ρ. εθζθαθέο θαη ζπκπιεξψζεηο εδάθνπο ) ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ηνπνγξαθηθήο πνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ησλ νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ρεκηθή απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο δελ επηηξέπεηαη (ΗΟΒC, 2001). 2.5 Θρέυη και Γιατείριζη Δδάθοσς ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δνκή, ην βάζνο, ε γνληκφηεηα, ε παλίδα θαη ε κηθξνρισξίδα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηα νξγαληθά πιηθά πξέπεη λα αλαθπθιψλνληαη φπνπ είλαη δπλαηφλ. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο ηεο Διηάο νη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο απφ ιηπάζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ειηάο, ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ηα [36]

37 απνζέκαηα ζην έδαθνο αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εάλ ε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο ή ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ δείμεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλε (ΗΟΒC, 2001). Ζ κφιπλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε ιηπάζκαηα, εηδηθά αδσηνχρσλ, πξέπεη λα απνθεπρζεί. Όπνηε πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ιηπάζκαηα κεηά ηελ θχηεπζε, πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε εδάθνπο θαη θπηνχ ζε κία θαλνληθή βάζε ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ιηπάζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε πεξηθεξηθψλ, ηνπηθψλ ή εζληθψλ νδεγηψλ πνπ λα πεξηγξάθνπλ θαζαξά ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο, πεξηιακβάλνληαο δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε απηέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηα επίζεκα πεξηθεξεηαθά (ηνπηθά) ηδξχκαηα έξεπλαο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ. Ζ ρξήζε ηεο νξγαληθήο θνπξηάο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αλφξγαλσλ πιηθψλ (ΗΟΒC, 2001). Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ρνξεγνχκελν άδσην (εθθξαζκέλν ζε θηιά αδψηνπ/ εθηάξην/ έηνο θαη αλά ηφλν ζπγθνκηδφκελσλ ειηψλ αλά εθηάξην ζπλνιηθά θαη αλά εθαξκνγή, π.ρ. κέγηζην 50 θηιά/ εθηάξην γηα θάζε θνξά) θαη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο (π.ρ. φηαλ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν απφ ηελ βξνρή) πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηηο νδεγίεο. πληζηάηαη ζε εγθαηαζηεκέλνπο ειαηψλεο ην κέγηζην πνζφ αδψηνπ λα είλαη νξηζκέλν ζηα 15 θηιά αδψηνπ (αλά εθηάξην θαη ρξφλν) αλά ηφλν ζπγθνκηδφκελσλ ειηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αλακελφκελε παξαγσγή πξέπεη λα ππνινγηζηεί εηδηθά ζηελ [37]

38 πεξίπησζε ηεο ελαιιαζζφκελεο παξαγσγήο (παξεληαπηνθνξίαο) (ΗΟΒC, 2001). Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ ζηα νξγαληθά ιηπάζκαηα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα κία πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ. Οη θαιιηεξγεηέο ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.) ζα πξέπεη λα παξαθηλεζνχλ λα ειαηηψζνπλ ην πνζφ ηνπ Νηηξηθνχ Αδψηνπ φζν ην δπλαηφ ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ απνξξνή. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε αδψηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ δεκηά απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηελ ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ κηα ηθαλνπνηεηηθή νπδέηεξε δψλε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππνςηλ θπξίσο γηα ηηο εθαξκνγέο αδψηνπ (ΗΟΒC, 2001). Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο Καιίνπ θαη Φσζθφξνπ, ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη κεηά απφ αλάιπζε εδάθνπο ή/θαη θπηνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα πνζά ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο νδεγίεο, εθηφο απφ ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα θάζε δεχηεξν ή ηξίην ρξφλν. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αληαγσληζκφο Κ-ΜgΟ ιηπαίλνληαο κε MgO ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηρλνζηνηρείσλ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε αλάιπζε θχιισλ. Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ζηελ Οξγαλσκέλε θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ειηάο δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ ή θνπξηάο κνιπζκέλσλ κε ηνμηθέο νπζίεο ή κε πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλεο φπσο βαξηά κέηαιια ή παζνγελείο κηθξννξγαληζκνχο (ΗΟΒC, 2001). Ο ζθνπφο επνκέλσο ηεο εγθαηάζηαζεο δσλψλ κε θπηά θάιπςεο (cover plants) είλαη, λα απνθεπρζεί ε εδαθηθή δηάβξσζε θαη ζπκπίεζε ρσξίο δεκηά ζηελ απφδνζε θαη ζηε πνηφηεηα, λα [38]

39 δηαηεξεζεί θαη λα απμεζεί ε πνηθηιφηεηα ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζηνπο ειαηψλεο, λα απμεζεί ε νηθνινγηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ. Ζ εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα, δελ επηηξέπεηαη. πληζηάηαη επίζεο έληνλα ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε θπηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπιάρηζηνλ ζηηο δψλεο κε εμαίξεζε ζε μεξέο πεξηνρέο, φπνπ ν ε πξάζηλε θάιπςε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ δηήζεζε ηνπ λεξνχ (ΗΟΒC, 2001). ε πεξηνρέο κε κεγάιε βξνρφπησζε θαη ζε αξθεηνχο ηχπνπο εδαθψλ ζπληζηάηαη ε δηαηήξεζε ελφο κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ ρισξνηάπεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαπηχμεσο. Γεληθά ε ρξήζε ηνπ απιαθσηήξα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ή ειαηηψζεη ην φξγσκα ηνπ εδάθνπο. Γηα λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ άλεκν ε θιαζηθή ζπρλή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ειάρηζηε επηθαλεηαθή θαιιηέξγεηα (10-15εθ.) κε άξνηξν ή θαιιηεξγεηή εθαξκνδφκελα κφλν εάλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα. Απηή ε θαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηαζπζηεκαηηθψλ δηδαληνθηφλσλ ρακειήο ζηαζεξφηεηαο (persistence) (ΗΟΒC, 2001). ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηελ θφκε γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθνκηδή, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηφλσλ κε ππνιείκκαηα κέηξηαο ζηαζεξφηεηαο αιιά ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κέρξη λσξίο ην θζηλφπσξν ψζηε λα απνθχγνπκε ππνιείκκαηα ζηνλ πεζκέλν ειαηφθαξπν. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκηζηεί φηη κεηαθπηξσηηθέο εθαξκνγέο δηδαληνθηφλσλ επηηξέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κφλν κεηά ηελ ζπγθνκηδή (ΗΟΒC, 2001). [39]

40 2.6 Άπδεςζη Ζ άξδεπζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη απψιεηεο λεξνχ (π.ρ. κηθξνάξδεπζε). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηε κία ή ππεξβνιηθή εδαθηθή πγξαζία ίζσο πξνθαιέζεη απφπιπζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππάξρνπλ θίλδπλνη πξνζβνιψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θαη απφ ηελ άιιε ε ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ είλαη ζπαηάιε (ΗΟΒC, 2001). Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο ειαηψλεο φπνπ εθαξκφδεηαη άξδεπζε, ν εθνδηαζκφο κε λεξφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ηνπ θπηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζηκψλ ζηαδίσλ, π.ρ. θαξπφδεζε θαη γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ. Ζ επνρηαθή άξδεπζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 250 mm. Αξδεπηηθφ λεξφ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο (αγσγηκφηεηα, πεξηεθηηθφηεηα ζε Cl) πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην έιιεηκκα εδαθηθήο πγξαζίαο θαη ηελ πδαηντθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο. Πεξηθεξεηαθέο (ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνλ κέγηζην φγθν λεξνχ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί (ΗΟΒC, 2001). 2.7 Γιασείπιζη κψμηρ Σα ειαηφδεληξα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαλνληθά θαη λα θιαδεχνληαη ψζηε λα πεηχρνπκε κία ηζνξξνπία κεηαμχ αλάπηπμεο θαη θαλνληθήο απφδνζεο θαη λα επηηξέπνπλ θαιή δηείζδπζε θσηφο θαη ζηαγνληδίσλ ςεθαζκνχ (sprays). Απζηεξφ θιάδεκα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαλέσζεο θφκεο ή βαξηάο πξνζβνιήο απφ Λεθάλην (Saissetia oleae). Καηάιιεινο αεξηζκφο ηεο θφκεο είλαη κηα ζπνπδαία πξνζηαζία ελάληηα ησλ αζζελεηψλ εηδηθά ηνπ Spilocaea oleaginum θαη θνθθνεηδψλ. Μεηά ην θιάδεκα [40]

41 ε επνχισζε ησλ κεγάισλ πιεγψλ πξέπεη λα βνεζεζεί κε εηδηθέο νπζίεο (mastics) ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνζβνιέο απφ ηνλ Euzophera pinguis. H απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέκαηνο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά κνιπζκάησλ ησλ αζζελεηψλ (π.ρ. Pseudomonas spp.). πληζηάηαη ε κεραληθή θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ θιαδέκαηνο ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ θαςίκαηνο ψζηε λα απμεζεί ε νξγαληθή νπζία ζην έδαθνο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε κφιπλζεο απφ ην Verticillium dahlia. ε θάζε πεξίπησζε απηά ηα ππνιείκκαηα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ψζηε λα απνθχγνπκε πξνβιήκαηα απφ ην Phloeotribes scarabeoides (ΗΟΒC, 2001). 2.8 Ολοκληπυμένη Πποζηαζία ηυν Φςηϊν Κνξκφο ηεο νινθιεξσκέλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο είλαη ε νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία ηεο ειηάο. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ηξεηο (Σζειέο θαη ζπλ.,2011): Ανάλογα με ηα ζηάδια βλάζηηζηρ: Γηελεξγνχληαη ζπρλνί ςεθαζκνί κε βάζε νξηζκέλεο εκεξνκελίεο ή ζχκθσλα κε ηα βιαζηηθά ζηάδηα ηεο ειηάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ ερζξψλ, ζπλήζσο κε θπηνθάξκαθα επξέσο θάζκαηνο δξάζεο. Καηεςθςνψμενη: Δθαξκφδεηαη θπξίσο κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνπλ νη Τπεξεζίεο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ έγθαηξε θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ ερζξψλ, κφλνλ φηαλ απηνί ππάξρνπλ ζηνλ ειαηψλα θαη εθφζνλ εθηηκεζεί φηη ππάξρεη θίλδπλνο απφ απηνχο γηα ηελ παξαγσγή. [41]

42 Ολοκληπυμένη: Δίλαη έλα ζχζηεκα νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαρείξηζεο ή ρεηξηζκνχ ησλ πιεζπζκψλ ησλ βιαβεξψλ γηα ηα θπηά νξγαληζκψλ (εληφκσλ, αθάξεσλ, κπθήησλ, ηψλ, δηδαλίσλ θιπ.), πνπ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο κε έλα ζπλδπαζκέλν ηξφπν, ηέηνην ψζηε ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ λα ζπγθξαηείηαη ζε επίπεδα θαηψηεξα απφ εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νηθνλνκηθή δεκηά. θνπφο ηεο νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο είλαη ε κείσζε ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ ηεο ρεκηθήο κεζφδνπ θαηαπνιέκεζεο ησλ ερζξψλ ηεο ειηάο, ε παξαγσγή πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ε ειάρηζηε δπλαηή βιάβε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε κηθξφηεξε δπλαηή επηδήκηα δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Οη αξρέο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο ειηάο απφ ερζξνχο, αζζέλεηεο θαη δηδάληα είλαη νη αθφινπζνη (Σζειέο θαη ζπλ.,2011): o Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. o Δθαξκνγή κεζφδσλ θηιηθψλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. o Οξζή ρξήζε ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ελέξγεηα, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα). o Οινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία. o Απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ερζξψλ. o Διαρηζηνπνίεζε ησλ αλεπηζχκεησλ επηδξάζεσλ ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά, ηα δηδάληα, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. [42]

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο σο Π.Ο.Π ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 2.1. Ζ Πξώηε ύιε Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η επίδραζη διαθορεηικών επιπέδων λίπανζης ζηην ποιόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini

Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini ( Mycosphaerella pini Καηεσζσληήρηες οδεγίες καθροζθοπηθώλ έιεγτωλ γηα ηε δηαπίζηωζε ή κή ηωλ επηβιαβώλ οργαληζκώλ Scirrhia pini (Mycosphaerella pini) θαη Scirrhia acicola (Mycosphaerella dearnessii) 1. Επηβιαβείς οργαληζκοί:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα