ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΘΔΜΑ: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΔΛΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΜΠΟΣΧΝΑΚΖ Μ. ΗΧΖΦ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΤΛΟΤΓΗ, ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΟΤΝΗΟ 2014

2 2014 [2]

3 Περιετόμενα Δηζαγσγή... 5 Κεθάιαην 1ν: Καιιηέξγεηα ηεο ειηάο Πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ηεο ειηάο Βνηαληθή ηαμηλφκεζε ηεο ειηάο Διαηφθαξπνο ζχζηαζε Πνιιαπιαζηαζκφο Δδαθνθιηκαηνινγηθέο απαηηήζεηο Δηνηκαζία ρσξαθηψλ γηα ηε θχηεπζε πζηήκαηα Φχηεπζεο Ζ θαηάζηαζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Δπξψπε Ζ θαηάζηαζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο Κεθάιαην 2: Οινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο Οξηζκφο θαη Αληηθεηκεληθνί ηφρνη ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διηάο Αγξφηεο επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ Γηαηήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Διαηψλσλ Σνπνζεζία, Πνηθηιία θαη χζηεκα Φχηεπζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ Θξέςε θαη Γηαρείξηζε Δδάθνπο Άξδεπζε Γηαρείξηζε θφκεο [3]

4 2.8 Οινθιεξσκέλε Πξνζηαζία ησλ Φπηψλ Έκκεζα κέηξα πξνζηαζίαο θπηψλ (= παξεκπφδηζε) Δθηίκεζε θηλδχλνπ θαη παξαθνινχζεζε Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο ειηάο Απνηειεζκαηηθνί θαη αζθαιείο κέζνδνη ςεθαζκψλ πγθνκηδή θαη πνηφηεηα ειηάο Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ θαη χληαμε Οδεγηψλ Κεθάιαην 3: Ζ γεσξγία ζην Ννκφ Υαλίσλ Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο H ζπκβαηηθή γεσξγία ζην λνκφ Υαλίσλ Ζ νηθνινγηθή γεσξγία ζην Ννκφ Υαληψλ Πξνηάζεηο - πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνινγηθήο γεσξγίαο ζην Ννκφ Υαλίσλ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζην λνκφ Υαλίσλ πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Ηζηνζειίδεο [4]

5 Διζαγυγή Μέζα ζε κηα ζπλερψο εμειηζζφκελε θνηλσλία εμειίζζεηαη θαη νη αλάγθεο ζε θάζε ηνκέα παξαγσγήο. Έηζη θαη νη αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο απμάλνληαη, αιιάδνπλ θαη απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζέβνληαη ηνλ παξαγσγφ, ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηξέθεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ παξαγσγή αζθαιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνηειψληαο θχξην κνριφ πίεζεο γηα ηελ παξαγσγή πςειήο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηεο νη ηερληθέο παξαγσγήο πςειήο πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θάησ απφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα ηέηνηα ηερληθή είλαη ε Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Καιιηεξγεηψλ (Integrated Crop Management ICM), ε νπνία απνηειεί ηελ νξζνινγηθή άζθεζε ηεο γεσξγίαο ζπλδπάδνληαο ηζνξξνπία αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ άζθεζε ελφο ζπζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Καιιηεξγεηψλ εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε θηινπεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο. Παξάιιεια ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα ελψ παξάιιεια ιακβάλνληαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Δπίζεο είλαη εληππσζηαθφ φηη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία ε κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, ε εθαξκνγή δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ [5]

6 φπσο ε ρξήζε θαηάιιεισλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, ηελ θαηάιιειε επνρή θαη ζηε κηθξφηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθή δφζε θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαη βειηησκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη, θαζηζηά ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αληαγσληζηηθφηεξεο ζηελ αγνξά. ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο ειηάο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο απηήο φπσο εθαξκφδεηαη ζην λνκφ Υαλίσλ θαη γηα ην ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απηήο πνπ είλαη αθφκα ζε ζπεξκαηηθφ ζηάδην ζην λνκφ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο είλαη πεξηγξαθηθή (Cohen & Manion, 1997). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ηεο νπνίαο ζηφρνο ήηαλ ε «αλαδήηεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε επηζπκία λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαζηξεβιψζεηο θαη λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη πιεπξέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειεηψκελεο θαηάζηαζε» (Cohen & Manion, 1997, ζ ). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ θσηίδνπλ πνιχπιεπξα ην δήηεκα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Καιιηέξγεηαο ηεο Διηάο ζην Ννκφ Υαλίσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θάζε δπλαηήο πεγήο, έληππεο θαη ειεθηξνληθήο, ηεο δηεζλνχο θαη ηεο εγρψξηαο εξεπλεηηθήο ζθελήο, πεξηγξάθεθαλ, νξίζηεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Καιιηέξγεηαο ηεο Διηάο ζην Ννκφ Υαλίσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε ηηο δηάθνξεο νπηηθέο γχξσ απφ ην ζέκα θαη ηειηθά λα παξνπζηάζνπκε [6]

7 ηηο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη. Γίλεηαη ζαθέο επνκέλσο φηη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θξίζεθε απφ κέξνπο καο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο κηαο θαη καο επέηξεςε ηελ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, θάηη ην νπνίν δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε θάπνηα άιιε κέζνδν, θαζψο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ (Cohen & Manion, 1997, ζ. 73). Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αθνξά ζηελ Καιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ηεο ειηάο, ηε βνηαληθή ηαμηλφκεζε ηεο ειηάο, ηε ζχζηαζε ηνπ ειαηφθαξπνπ, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο, ηηο εδαθνθιηκαηνινγηθέο απαηηήζεηο, ηελ εηνηκαζία ησλ ρσξαθηψλ γηα ηελ θχηεπζε θαη ηα ζπζηήκαηα θχηεπζεο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ζηελ νινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο νινθιεξσκέλε παξάγσγε ηεο ειηάο θαη παξνπζίαζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε λα είλαη νη αγξφηεο επηζηεκνληθά εθπαηδεπκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Διαηψλσλ, ηελ ηνπνζεζία, ηελ πνηθηιία θαη ην ζχζηεκα θχηεπζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ, ηε ζξέςε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο, ηελ άξδεπζε, ηε δηαρείξηζε θφκεο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ησλ θπηψλ. Αθνινπζεί ελφηεηα κε ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη αζθαιείο κεζφδνπο ςεθαζκψλ θαη ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ [7]

8 πνηφηεηα ηεο ειηάο, ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε νδεγηψλ. Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ γεσξγία ζην Ννκφ Υαλίσλ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ. Αξρηθά γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζπκβαηηθή γεσξγία ζην λνκφ Υαλίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ νηθνινγηθή γεσξγία ζην Ννκφ Υαληψλ. Αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνινγηθήο γεσξγίαο ζην Ννκφ Υαλίσλ. θαη ηέινο παξνπζηάδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζην λνκφ Υαλίσλ. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ φια, φζα έρνπλ παξνπζηαζηεί. [8]

9 Κεθάλαιο 1ο: Καλλιέπγεια ηηρ ελιάρ 1.1 Πποέλεςζη και εξάπλυζη ηηρ ελιάρ Ζ ειηά είλαη γλσζηή απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Ο Κξίκπαο (νπ. αλαθ. ν Κπξηαθφπνπινο, 2005) πξνζδηφξηζε φηη ηα ζπέξκαηα ειηάο πνπ βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζηε Φαηζηφ ηεο Κξήηεο, ρξνλνινγνχληαη απφ ηε κεζνκηλσηθή επνρή ( π.υ.). χκθσλα κε ηνπο Loukas & Krimbas (1983) νη πην παιηέο ελδείμεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο βξέζεθαλ ζε αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κχπξν, Παιαηζηίλε, Λίβαλν, πξία θαη αξγφηεξα ζηελ Κξήηε θαη Κπθιάδεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ζχκθσλα κε ηνλ Trump (1980) ε πην παιηά αλαθνξά πνπ ππάξρεη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηνλ πιαλήηε είλαη ζην ρσξηφ Φπιηά ηεο Κχπξνπ ην 4800 π.υ. χκθσλα κε ηνλ Αλαγλσζηφπνπιν φκσο (νπ. αλαθ. ν Κπξηαθφπνπινο, 2005) παηξίδα ηεο ειηάο είλαη ε Κξήηε. Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηα αλζξαθνθφξα ζηξψκαηα ηεο Κχκεο ηεο Δπβνίαο βξέζεθαλ θχιια ειηάο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ειηά θχηξσλε πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Απνιηζσκέλα θχιια ειηάο βξέζεθαλ ζηε αληνξίλε [9]

10 θαη ζηε Νίζπξν θαη έρνπλ ειηθία ρξφλσλ (Πνληίθεο 2000). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Με εηδηθνχο κάιηζηα λφκνπο ηνπ φισλα παξφηξπλαλ φζνπο αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία ηελ επνρή εθείλε, λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, γηαηί ήηαλ «Μέγηζηνλ αγαζφλ πξνο πάζα ηνπ βίνπ ζεξαπεία ν ηεο ειαίαο θαξπφο». ηελ αξραία Διιάδα ε ειηά απνηεινχζε ζχκβνιν εηξήλεο, ζνθίαο θαη λίθεο, γηα απηφ θαη νη ληθεηέο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηεθαλψλνληαλ κε θιαδί ειηάο. Καηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία παηξίδα ηεο ειηάο είλαη ε Αζήλα, ζηελ νπνία ηελ πξφζθεξε ε ζεά Αζελά καδί κε ην φλνκα ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο, ππεξληθψληαο ηνλ Πνζεηδψλα πνπ πξφζθεξε ην ζαιαζζηλφ λεξφ (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε ειηά δελ ππήξρε ζε πεξηνρέο ηνπ Νένπ Κφζκνπ κε θιίκα παξφκνην κε ην Μεζνγεηαθφ (π.ρ. Καιηθφξληα). Ηηαινί, Ηζπαλνί, Πνξηνγάινη θαη θπξίσο νη Φξαληδηζθαλνί Ηεξαπφζηνινη, κεηέθεξαλ ηελ ειηά ζην San Diego ηεο Ν. Καιηθφξληαο θαη ηηο άιιεο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ δπηηθνχ εκηζθαηξίνπ κε κεζνγεηαθφ θιίκα θαη έηζη άξρηζε ε πξψηε εγθαηάζηαζε ηνπ ειαηνδέλδξνπ ζηε λέεο ρψξεο (Μπαιαηζνχξαο 1999). 1.2 Βοηανική ηαξινψμηζη ηηρ ελιάρ Ζ ειηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Oleaceae ε νπνία πεξηιακβάλεη 24 γέλε θαη πεξίπνπ 600 taxa (είδε, ππνείδε θαη varietas). Σν γέλνο Olea πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 30 taxa ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηηο ηξνπηθέο θαη εχθξαηεο πεξηνρέο. Ζ Olea [10]

11 europaea var. europaea είλαη ε θαιιηεξγνχκελε ειηά ε νπνία πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ ειαηνπεξηεθηηθφηεηα, ηελ αληνρή ζην ςχρνο, ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ, ηελ ζπγθέληξσζε θαηλνιηθψλ ζην ειαηφιαδν, ην ηξφπν επηθνλίαζεο ηνπο θ.α. (εηθ 1) (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Δικψνα 1: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ πνηθηιηψλ ηεο Olea europaea var. europaea θ.λ ειηάο ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ Πηγή: Οη πνηθηιίεο ηεο ειηάο δηαρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε ησλ θαξπψλ ηεο (Κπξηαθφπνπινο, 2005): [11]

12 Πνηθηιίεο επηηξαπέδηεο ή βξψζηκεο πνπ παξάγνπλ θαξπφ γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε (π.ρ. Καιακψλ, Βαζηιηθάδα, Καξπδνιηά). Πνηθηιίεο ειαηνπνηήζηκεο, νη νπνίεο παξάγνπλ θαξπφ γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ (π.ρ. Κνξσλέτθε, Ληαλνιηά Κέξθπξαο, Μαπξειηά). Πνηθηιίεο δηπιήο ρξήζεσο, πνπ παξάγνπλ θαξπφ θαη γηα ηνπο δπν ζθνπνχο (π.ρ. Θξνπκπνιία, Μεγαξείηηθε θ.ά.). 1.4 Δλαιψκαππορ ζωζηαζη Ο θαξπφο είλαη ην θχξην πξντφλ ηνπ ειαηνδέληξνπ, αθνχ ηα θχιια θαη ην μχιν είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Ο θαξπφο ηνπ ειαηνδέληξνπ είλαη δξχπε, θαη απνηειείηαη απφ ηα 3 παξαθάησ κέξε: ην επηθάξπην ή επηδεξκίδα ή θινηφ (1,5-3 %) ην κεζνθάξπην ή ζαξθνθάξπην ή ζάξθα (68-81 %) ην ελδνθάξπην ή ππξήλα ή θνπθνχηζη (10-30 %) Οη εθαηνζηηαίεο αλαινγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαξπνχ επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο: Σελ πνηθηιία Σηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο Σελ πνξεία ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ Σν έδαθνο ηνπ ειαηψλα Σν ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ θαξπνχ Σα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηνθάξπνπ είλαη ηα εμήο (The olive oil source, 2013): [12]

13 Νεπψ: Σν λεξφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαξπνχ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην 70 74% ηνπ λσπνχ βάξνπο θαη ζπζζσξεχεηαη θπξίσο εληφο ησλ ρπκνηνπίσλ. Λιπαπέρ οςζίερ: Σν ιάδη ή γεληθφηεξα νη ιηπαξέο νπζίεο απαληνχλ ζε πνζνζηφ 17-30% ηνπ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο. Σν ιάδη είλαη αδηάιπην ζην λεξφ, απνηειεί θχξηα πεγή ζεξκίδσλ θαη επεξεάδεη ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηνθάξπνπ. Σν λεξφ θαη νη ιηπαξέο νπζίεο (έιαην) είλαη δπν ζπζηαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ. Όηαλ απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ελφο, κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ άιινπ, ψζηε ην άζξνηζκα θαη ησλ δπν λα είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφ. Απλά ζάκσαπα: Απφ ηα απιά ζάθραξα απαληνχλ θπξίσο ε γιπθφδε, ε θξνπθηφδε θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ε ζαθραξφδε. Πολςζακσαπίηερ: Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ πνιπζαθραξηηψλ πνπ απαληνχλ ζηνλ ειαηφθαξπν, αλαθέξνπκε ηελ θπηηαξίλε, ηηο εκηθπηηαξίλεο θαη ηα θφκκεα. Δίλαη αδηάιπηνη ζην λεξφ (πεξηεθη. 3-6% ηεο ειαηνκάδαο). Πηκηίνερ: Οη πεθηίλεο, θαη κάιηζηα ε πξσηνπεθηίλε, επζχλνληαη γηα ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηνθάξπνπ ζε πεθηίλεο αλέξρεηαη ζε 1,5%. Ππυηεΐνερ: Σν πνζνζηφ ησλ πξσηετλψλ ζηνλ ειαηφθαξπν είλαη κηθξφ θαη θζάλεη ζην 1,5 % ηνπ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο. [13]

14 Οπγανικά οξέα: Απαληνχλ δηάζπαξηα ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζηελ ζάξθα ηνπ ειαηνθάξπνπ, φπνπ εμαζθαιίδεηαη νκνηνγελέο pζ, ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 4,5-5. Σα πην ζεκαληηθά είλαη ην θηηξηθφ νμχ θαη ην νμαιηθφ νμχ. Φαινολικά ζςζηαηικά: Σα ζπζηαηηθά απηά ίζσο είλαη ηα πην άθζνλα απφ φιεο εθείλεο ηηο θπηηθέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. Όια ηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά έρνπλ έλα αξσκαηηθφ δαθηχιην, ν νπνίνο θέξεη ηνπιάρηζηνλ κία πδξνμπιηθή νκάδα ζπλδεδεκέλε κε άλζξαθα ηνπ ππξήλα ή δξαζηηθά παξάγσγα, φπσο θαξβνμπιηθέο ή κεζνμπιηθέο νκάδεο (-Ο-CH 3 ) θαζψο επίζεο θαη άιιεο δνκέο κε αξσκαηηθνχ δαθηπιίνπ. o Οη θπηηθέο θαηλφιεο παξνπζηάδνπλ εηεξνγέλεηα σο πξνο ηε δηαιπηφηεηα ηνπο, αθνχ κεξηθέο είλαη δηαιπηέο κφλν ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο, κεξηθέο είλαη πδαηνδηαιπηέο, ελψ άιιεο είλαη ηζρπξά αδηάιπηα ηζνκεξή (Κπξηαθφπνπινο, 2005). o Γηα ηελ βηνζχλζεζε ησλ θπηηθψλ θαηλνιψλ δχν κνλνπάηηα ζπκκεηέρνπλ: Σν κνλνπάηη ηνπ ζικιμικοω οξέορ (εηθ. 5), ην νπνίν θαη ζπκκεηέρεη ζηε βηνζχλζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ θπηηθψλ θαηλνιψλ, θαη ην κνλνπάηη ηνπ μαλονικοω οξέορ (Καξάηαγιεο 1999). ηνλ ειαηφθαξπν δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία θαθετθνχ νμένο, πδξνμπηπξνζφιεο, ηπξνζφιεο, ειελνιηθνχ νμένο θαη θπξίσο ειεπξσπατλεο. [14]

15 Δικψνα 2: Βηνζχλζεζε θπηηθψλ θαηλφισλ απφ δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα o H ελεςπυπαφνη είλαη κηα πνιπθαηλφιε φπνπ ζπλαληάηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηνλ άγνπξν θαξπφ. Δίλαη ην ζπζηαηηθφ ηνπ θαξπνχ ζην νπνίν νθείιεηαη ε πηθξή ηνπ γεχζε. Όζν ν θαξπφο σξηκάδεη ε πεξηεθηηθφηεηα κεηψλεηαη ή ειαρηζηνπνηείηαη, θαη πνιιέο θνξέο δελ ζπλαληάηαη θαζφινπ. ηα πξντφληα νμείδσζεο ηεο ειεπξσπατλεο νθείιεηαη ην καχξν ρξψκα ησλ ειηψλ (Κπξηαθφπνπινο, 2005). Υπυζηικέρ οςζίερ: Δίλαη δπν θαηεγνξηψλ, νη ιηπνδηαιπηέο (ρισξνθχιιε, α θαη β θαξνηέληα) θαη νη πδαηνδηαιπηέο (αλζνθπάλεο). Φλαβονοειδή: Απνηεινχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο ησλ θπηηθψλ θαηλνιηθψλ παξαγψγσλ. Έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία θιαβνλνεηδψλ, φπσο ε ινπηενιίλε, ε απηγελίλε θαη ε ξνπηίλε. Σανίνερ: ηηο ηαλίλεο, πνπ απαληνχλ ζε πνζνζηφ 1,5-2% επί ηνπ λσπνχ βάξνπο ηεο ειαηνκάδαο, νθείιεηαη ε ζηπθή γεχζε ηνπ θξέζθνπ ειαηνθάξπνπ. [15]

16 Βιηαμίνερ: Θεηακίλε, Ρηβνθιαβίλε, Νηαζίλε, Αζθνξβηθφ νμχ. Ανψπγανα άλαηα: Ca, P, Fe, Na, K 1.3 Πολλαπλαζιαζμψρ H ειηά πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: ε κηα θαηεγνξία είλαη ν εγγενήρ ηξφπνο θαη ε άιιε ν αγενήρ ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ. O εγγελήο ηξφπνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε ζπφξν θαη αθνινπζεί εκβνιηαζκφο ηεο επηζπκεηήο πνηθηιίαο. O αγελήο ηξφπνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε κνζρεχκαηα, κε γφγγξνπο ή ζθαηξνβιάζηεο, κε παξαθπάδεο θαη κε θαηαβνιάδεο. O επηθξαηέζηεξνο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ είλαη κε κνζρεχκαηα (εμαζθαιίδεηαη γξήγνξε παξαγσγή δελδξπιιίσλ). Γηα αιιαγή πνηθηιίαο ν θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη κε εκβνιηαζκφ. O εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο, κε ελνθζαικηζκφ ή κε εγθεληξηζκφ (International Olive Council, 2007). 1.4 Δδαθοκλιμαηολογικέρ απαιηήζειρ H ειηά δελ επδνθηκεί νχηε ζηα ςπρξά νχηε ζηα ζεξκά θιίκαηα. Θέιεη ήπην θαη γιπθφ θιίκα, ρσξίο πνιιέο θαη απφηνκεο αιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 'Oπνπ ν ηφπνο είλαη βνξηλφο, ςπρξφο, αλεκφπιεθηνο, ε ειηά δελ θαιιηεξγείηαη πέξαλ απφ ηα 300 κέηξα. 'Oπνπ φκσο είλαη αλαηνιηθφο - κεζεκβξηλφο, δεζηφο, πξνθπιαγκέλνο απφ ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο, ε θαιιηέξγεηα κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηα 1000 κέηξα. Aπηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο ειηάο (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ [16]

17 Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Οη πνιχ ςειέο ζεξκνθξαζίεο αλαζηέιινπλ ηε βιάζηεζε, επεξεάδνπλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ αλζέσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ. Μεηά απφ ρηφληα θαη βαξπρεηκσληά, αθνινπζεί θαιή αλζνθνξία θαη θαξπνθνξία. Καηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην είλαη απαξαίηεην λα πεξάζεη ε ειηά απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν 2-3 βδνκάδσλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ γηα λα δηαθνπεί ν ιήζαξγνο ησλ νθζαικψλ. Aλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πέξαλ ησλ 10 βαζκψλ Kειζίνπ, ε ειηά δελ αλζνθνξεί/θαξπνθνξεί θαλνληθά, αλ θαη απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηθηιία (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ δεκηέο θαηά ηελ άλνημε πνπ βιαζηαίλεη θαη αλζίδεη ε ειηά. Οη θαηαζηξνθέο είλαη κεγαιχηεξεο, αλ νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζπλνδεχνληαη κε ςπρξά ξεχκαηα αλέκνπ. Aιιά, θαη νη ςειφηεξεο, απφ ηελ θαλνληθή, ζεξκνθξαζίεο θαη φηαλ κάιηζηα ζπλνδεχνληαη απφ δεζηφ άλεκν, πξνθαινχλ δεκηέο ζηελ αλζνθνξία, θαζψο επίζεο ζην πήμηκν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ. Οη θαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζεζεο είλαη Κειζίνπ θαη θαηά ηελ θαξπφδεζε Κειζίνπ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). Γεληθά ε ειηά είλαη δέληξν πνπ αληέρεη ζηελ μεξαζία. H αληνρή ζηελ μεξαζία θπκαίλεηαη απφ πνηθηιία ζε πνηθηιία. Άιιεο αληέρνπλ [17]

18 πεξηζζφηεξν θαη άιιεο ιηγφηεξν. Σν ηδαληθφ εηήζην χςνο βξνρήο γηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη ρηιηνζηά. ε δχν θπξίσο πεξηφδνπο νη βξνρέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο αξδεχζεηο ζηελ ειηά είλαη πεξηζζφηεξν επεξγεηηθέο. H κηα είλαη απφ ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ κέρξη ηηο αξρέο Απξηιίνπ, ηφηε πνπ ηα κάηηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε αλζνθφξα θαη θαηφπηλ ζρεκαηίδεηαη ε λέα βιάζηεζε θαη πιεζηάδεη ε αλζνθνξία, θαη ε δεχηεξε ην θζηλφπσξν, νπφηε κεγαιψλνπλ θαη ειαηνπνηνχληαη νη θαξπνί θαη δεκηνπξγνχληαη απνζέκαηα ζηα φξγαλα ηνπ θπηνχ γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο πξνζερνχο εζνδείαο. Αιιά θαη νη θαινθαηξηλέο αξδεχζεηο δελ είλαη ιηγφηεξν σθέιηκεο. Οη πνιιέο νκίριεο - πγξαζίεο θαη πξνπαληφο φηαλ ζπλνδεχνληαη κε ςειέο ζεξκνθξαζίεο, εκπνδίδνπλ ηελ θαιή γνληκνπνίεζε θαη ηελ θαλνληθή θαξπφδεζε, θαη βνεζνχλ ηηο πξνζβνιέο απφ Κπθινθφλην, Καπληά ή άιια παξάζηηα (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη δπλαηνί άλεκνη θάλνπλ δεκηέο ζηελ ειηά. Πην επηθίλδπλνη είλαη ζπλήζσο νη άλεκνη ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. Οη άλεκνη πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πνιιή πγξαζία θαη νκίριε θάλνπλ κεγάιεο δεκηέο ζηελ αλζνθνξία. Οη ζεξκνί άλεκνη ηνπ θαινθαηξηνχ πξνθαινχλ θαξπφπησζε (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). H ειηά θαιιηεξγείηαη ζηα βαζηά εδάθε. Nα απνθεχγεηαη ε θαιιηέξγεηα ζηα ακκψδε, ειαθξά εδάθε, γηαηί δελ ζπγθξαηνχλ πγξαζία. Πξνηηκφηεξα επνκέλσο είλαη ηα ακκναξγηιψδε εδάθε, [18]

19 πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ ζπλεθηηθά νχηε πνιχ ειαθξηά, ζπγθξαηνχλ αξθεηή πγξαζία, απνξξνθνχλ ηηο βξνρέο θαη δελ αθήλνπλ ηελ πγξαζία νχηε λα εμαηκηζηεί νχηε λα εηζρσξήζεη βαζηά θαη αμηνπνηείηαη θαιχηεξα απφ ηηο ξίδεο (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ηα πνιχ γφληκα θαη πγξά εδάθε επλνείηαη πνιχ ε βιάζηεζε ζε βάξνο ηεο θαλνληθήο θαξπνθνξίαο θαη ζαπίδνπλ νη ξίδεο. ε πγξά εδάθε ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ν θαξπφο γίλεηαη πδαξήο θαη πεξηέρεη ιηγφηεξν ιάδη, πνπ είλαη παρχξεπζην, ζθνχξνπ ρξψκαηνο θαη κάιινλ θαθήο πνηφηεηαο. H ειηά πξνηηκά ηα αζβεζηνχρα θαη ηα πινχζηα ζε θάιην εδάθε. Σα αζβεζηναξγηιψδε είλαη πινχζηα ζε αζβέζηε θαη θάιη θαη επνκέλσο θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. H ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ. ηα αζβεζηψδε εδάθε ην ιάδη είλαη εθιεθηφ. Έρεη ιεπηή γεχζε θαη ρξψκα θερξηκπαξηνχ (International Olive Council, 2007). 1.5 Δηοιμαζία συπαθιϊν για ηη θωηεςζη Οη ζπζηεκαηηθέο θπηείεο πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε εδάθε κέζεο ζχζηαζεο βάζνπο ηνπιάρηζην 50 εθ. κε θαιή γνληκφηεηα, αλ ζέινπκε ε θπηεία λα αλαπηπρζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ειηά επδνθηκεί ζρεδφλ ζηα πεξηζζφηεξα είδε εδαθψλ. Mπνξεί λα αμηνπνηεί έλα θαιφ γφληκν θαη επίπεδν ρσξάθη, κηα θαιή θαη γφληκε πιαγηά ή κηα μεξή θαη πεηξψδε ή βξαρψδε πιαγηά (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ [19]

20 Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). ηα άγνλα εδάθε είλαη θαιφ λα πξνζηεζεί θαη θνπξηά κεηά ην βαζχ φξγσκα. Αθνινπζεί επηθαλεηαθή θαιιηέξγεηα γηα λα εμαθαληζηνχλ νη αλσκαιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην βαζχ φξγσκα. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο, γίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά νξγψκαηα. Σν πξψην κε ηξίπλν άξνηξν, ην δεχηεξν κε ζβάξλα θαη ην ηξίην κε θξέδα (ηζάππεο). Αθνινπζεί ην ζεκάδεκα γηα ην πνχ ζα αλνξπρζνχλ νη ιάθθνη, γηα ηε θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ. Οη ιάθθνη πξέπεη λα έρνπλ βάζνο θαη πιάηνο ηνπιάρηζην 45 εθ. ε ρσξάθηα κε καιαθφ έδαθνο νη ιάθθνη αλνίγνληαη κε ηελ αξίδα (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). 1.6 ςζηήμαηα Φωηεςζηρ Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα γηα ηε θχηεπζε ησλ ειαηνδέληξσλ είλαη ην ηεηξάγσλν, ην παξαιιειφγξακκν θαη νη ηζνυςείο γξακκέο. Σεηπάγυνο : Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία. Οη απνζηάζεηο είλαη αλάινγεο κε ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην δηαζέζηκν λεξφ γηα άξδεπζε. ε γφληκα εδάθε θαη δηαζέζηκν λεξφ γηα άξδεπζε νη θαιχηεξεο απνζηάζεηο είλαη 7x7 κέηξα θαη γηα κέηξηαο γνληκφηεηαο εδάθε, 6x6 κέηξα. Παπαλληλψγπαμμο : ην παξαιιειφγξακκν ζχζηεκα νη απνζηάζεηο είλαη 7 κέηξα κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη 5,5 ή 6 κέηξα κεηαμχ ησλ δέληξσλ ηεο ίδηαο γξακκήο [20]

21 Ιζοχτείρ: Tν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη εθεί φπνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο δελ καο επηηξέπεη λα εθαξκφζνπκε έλα απφ ηα πην πάλσ ζπζηήκαηα. ' απηή ηελ πεξίπησζε, ε θχηεπζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζνυςείο ηνπ εδάθνπο θαη δελ έρεη ζεκαζία αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ή φρη. πλήζσο, απηφ ην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Φωηεςζη: Σα δελδξχιιηα ηεο ειηάο δηαηίζεληαη ζε πιαζηηθά ζαθνχιηα, γηα απηφ κπνξνχλ λα θπηεπηνχλ νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξφλνπ. Γηα εμνηθνλφκεζε πγξαζίαο θαη έγθαηξεο πξνζαξκνγήο ησλ δελδξπιιίσλ ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ είλαη θαιχηεξα λα θπηεχνληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Πξνηνχ ηνπνζεηεζεί ην θπηφ ζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ, αλακηγλχεηαη ην ρψκα κε ιίγε θνπξηά θαη κε κηα βαζηθή ιίπαλζε γξακκαξίσλ ηξηπιφ ππεξθσζθνξηθφ ηνπ ηχπνπ 0-46/48-0 θαη γξακκαξίσλ ζεηηθφ θάιην ηνπ ηχπνπ /52. Σν αδσηνχρν ιίπαζκα απνθεχγεηαη θαηά ηε θχηεπζε γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθιεζνχλ εγθαχκαηα ζηηο λεαξέο ξίδεο. Αθνχ αλακηρζνχλ θαιά ε θνπξηά θαη ηα ιηπάζκαηα κε επηθαλεηαθφ ρψκα πνπ ξίρλνπκε ζην βάζνο ηνπ ιάθθνπ, ηνπνζεηείηαη ην δελδξχιιην ζην θέληξν ηνπ ιάθθνπ θαη πξνζηίζεηαη επηθαλεηαθφ ρψκα πνπ είλαη πην γφληκν, κέρξη λα γεκίζεη ν ιάθθνο. 'Όηαλ γεκίζεη ν ιάθθνο κε ρψκα, αθνινπζεί θαιφ πφηηζκα θαη ε ππνζηχισζε ηνπ δελδξπιιίνπ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). [21]

22 Σν πάηεκα γχξσ απφ ην δελδξχιιην, πνπ γίλεηαη ζηα γπκλφξηδα, απνθεχγεηαη γηα δελδξχιιηα ζε πιαζηηθά ζαθνχιηα. Μεηά ηε θχηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ, ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη φιεο νη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, φπσο είλαη ηα θαλνληθά πνηίζκαηα, νη ιηπάλζεηο, ε θαηαζηξνθή ησλ αγξηνρφξησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Δπίζεο, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο θχηεπζεο ησλ δελδξπιιίσλ δίλνληαη ηαθηηθέο ιηπάλζεηο κε ληηξηθή ακκσλία 34,5-0-0 πνπ δελ απμάλεη ηελ αιθαιηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη βνεζνχλ πνιχ ηα δελδξχιιηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ θαιφ ζθειεηφ (Κππξηαθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, 2014 International Olive Council, 2007 θαθησηάθεο, 2002). 1.7 Η καηάζηαζη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ ζηην Δςπϊπη Ζ ειαηνπαξαγσγή είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ηελ ηνπηθή θιεξνλνκηά θαη ην πεξηβάιινλ. Σν 2010 νη ειαηψλεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θάιππηαλ εθηάξηα πεξίπνπ, δειαδή ην 4% πεξίπνπ ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεσξγηθήο γεο, εθ [22]

23 ησλ νπνίσλ ην 50% βξηζθφηαλ ζηελ Ηζπαλία, ην 24% ζηελ Ηηαιία θαη ην 16% ζηελ Διιάδα (Eurostat, 2010). Πεξίπνπ 2,5 εθαη. παξαγσγνί δειαδή ην έλα ηξίην φισλ ησλ γεσξγψλ ηεο ΔΔ αζρνιείηαη κε ηελ ειαηνθνκία, εθ ησλ νπνίσλ ζηελ Ηηαιία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. Ζ Γαιιία έξρεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε ζηελ ΔΔ θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ παξαγσγψλ. Ζ ειαηνπαξαγσγή απνηειεί ηε κφλε πεγή απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη έρεη δηακνξθψζεη ην ηνπίν ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο εδψ θαη πνιινχο αηψλεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γεληθή Γηεχζπλζε Γεσξγίαο, 2002). 1.8 Η καηάζηαζη ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ ζηην Δλλάδα Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηα λεζηά θαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα θαηαιακβάλεη ην 15% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεσξγηθήο γεο θαη ην 75% ησλ εθηάζεσλ ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ εμάπισζή ηεο είλαη κεγαιχηεξε απφ θάζε άιιν είδνο θαξπνθφξνπ δέληξνπ. Ζ Διιάδα παξάγεη εηεζίσο 260 ρηι. ηφλνπο ειαηφιαδν. Ζ πνζφηεηα απηή αληηζηνηρεί ζην 16% ηεο παγθφζκηαο εηήζηαο παξαγσγήο θαη ζην 20% ηεο Κνηλνηηθήο παξαγσγήο. Δπίζεο ε ρψξα είλαη δεχηεξε ζηηο εμαγσγέο βξψζηκεο ειηάο, κε παξαγσγή εηεζίσο 70 ρηι. ηφλνπο βξψζηκεο ειηάο. Σν ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο γηαηί ε αθαζάξηζηε αμία ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην 12,5% ηεο αθαζάξηζηεο [23]

24 θπηηθήο παξαγσγήο ηεο ρψξαο θαη ην 46,5% ηνπ αθαζαξίζηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο (International Olive Council, 2007). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη θπξίαξρνο θιάδνο ζηνπο εμήο λφκνπο: Υαλίσλ, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Εάθπλζν, Λέζβν θαη άκν, πνπ δίλνπλ ην 70% πεξίπνπ ηεο παξαγσγήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο δειαδή έρεη ηε κνξθή κνλνθαιιηέξγεηαο θαη ην απνθιεηζηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ απνηειείηαη απφ ην ειαηφιαδν. Σν 1/3 ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απαζρνιείηαη κε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, δειαδή πεξίπνπ αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη αμηνπνηνχληαη 25 εθαηνκκχξηα εξγαηηθά εκεξνκίζζηα θάζε ρξφλν. Ζ πεξίνδνο ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, θαηά ηελ νπνία έρνπκε πιήξε απαζρφιεζε ησλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη ηηο αξρέο ηνπ ρεηκψλα (International Olive Council, 2007). Έηζη ε ειαηνθαιιηέξγεηα εμαζθαιίδεη νκαιφηεξε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, εθεί φπνπ νη παξαγσγνί αζρνινχληαη θαη κε άιιεο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο ε ειαηνθαιιηέξγεηα ζπκπιεξψλεη άξηζηα ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζηνλ ηνπξηζκφ, αθνχ απαζρνιεί θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θπξίσο ζηε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ (Φσηφπνπινο, 1996). Μεγάιε ζπγθέληξσζε ειαηνδέληξσλ γηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο λφηηεο παξάιηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζεξκέο θαη μεξέο, φπσο ζηελ Κξήηε, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη βξψζηκεο ειηέο παξάγνληαη ζε δξνζεξφηεξεο θαη γνληκφηεξεο ζρεηηθά πεξηνρέο φπσο ζηνπο λνκνχο Φζηψηηδαο, Μαγλεζίαο, [24]

25 Αηησιναθαξλαλίαο, Δχβνηαο, Άξηαο, Λάξηζαο, Υαιθηδηθήο, Λαθσλίαο, Μεζζελίαο θ.α. (International Olive Council, 2007). Σν γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο θπηεχζεηο κε ζπζηήκαηα ππθλήο θχηεπζεο θαη ρακειή αλάπηπμε θφκεο, νδήγεζε ζηε ζηαζεξή αχμεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ειηά ζηε ρψξα καο. Δπίζεο ην ίδην δηάζηεκα έρνπκε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, θαζψο επίζεο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο βξψζηκεο ειηάο (International Olive Council, 2007). Σα ειαηφδεληξα θαιχπηνπλ έθηαζε 6,4 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. Οη ειαηψλεο ησλ εκηνξεηλψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ δίλνπλ πεξίπνπ ην 1/2 απφ ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ. Ζ εηήζηα παξαγσγή ειαηνθάξπνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο κηθξέο δηαθπκάλζεηο απφ ρξνληά ζε ρξνληά, ελψ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγή πνηθηιηψλ ηεο ιαδνιηάο. Οη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγή ειαηνθάξπνπ ζηηο ιαδνιηέο νθείινληαη ζηε κεγάιε ηάζε πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία λα παξεληαπηνθνξεί πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο αθαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο θαη θπξίσο πεξηνξηζκέλεο βξνρνπηψζεηο, δεδνκέλνπ φηη νη ιαδνιηέο θαιιηεξγνχληαη ζε μεξέο θαη άγνλεο πεξηνρέο, πνπ δελ αξδεχνληαη (International Olive Council, 2007). Ζ κέζε παξαγσγή ησλ ειαηνδέληξσλ, παξφιν πνπ απμήζεθε ε ειαηνθαιιηέξγεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξακέλεη αθφκα ρακειή. Πεξίπνπ 313 kg ειαηνθάξπνπ αλά ζηξέκκα παξάγνληαη εηεζίσο ζηνπο πεδηλνχο ειαηψλεο ηεο ρψξαο καο. ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ε κέζε εηήζηα απφδνζε είλαη πεξηζζφηεξν κεησκέλε. Οη απνδφζεηο [25]

26 απηέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο απνδφζεηο ειαηψλσλ ζε άιιεο ειαηνθνκηθέο ρψξεο είλαη πνιχ ρακειέο. Οη παξαθάησ ιφγνη δηθαηνινγνχλ ηηο αθαλφληζηεο θαη ρακειέο απνδφζεηο ζηε ρψξα καο (International Olive Council, 2007): o Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη επαξθήο εδαθηθή πγξαζία νδεγεί ζηελ αθαξπία γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ επηθξαηεί μεξαζία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αλαπηχζζνληαη νη αλζηθέο θαηαβνιέο. o Ζ έληνλε παξεληαπηνθνξία ζηελ ειηά, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμάληιεζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηε ρξνληά ηεο θαξπνθνξίαο, επεξεάδεη δπζκελψο ηελ θαξπνθνξία ηεο επφκελεο ρξνληάο. o Σα δέληξα κεγάιεο ειηθίαο πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, αθνχ κε ηε ζπλερή θαιιηέξγεηα έρνπλ εμαληιήζεη ηα απνζέκαηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην έδαθνο. o Ζ γεληθή έιιεηςε αδψηνπ επζχλεηαη αξθεηά γηα ηηο κεησκέλεο απνδφζεηο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. 1.9 Οικονομική ζημαζία ηηρ ελαιοκαλλιέπγειαρ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαιχπηεη παγθνζκίσο έθηαζε πεξίπνπ 100 εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ ελψ ν αξηζκφο ησλ ειαηνδέληξσλ αλέξρεηαη ζε 800 εθαηνκκχξηα. Σν 98% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο βξίζθεηαη ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. ηελ Διιάδα ε ειηά θαιιηεξγείηαη ζρεδφλ ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα. Οη λνκνί κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ειαηνδέληξσλ, ζχκθσλα κε ην Πνληίθε (2000), παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 4. [26]

27 Δικψνα 3: Οη λνκνί ζηελ Διιάδα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ειαηνδέληξσλ Πηγή: Πνληίθε (2000) Ζ Διιάδα απνηειεί ηελ ηξίηε Διαηνπαξαγσγφ ρψξα παγθνζκίσο, κε πεξίπνπ 140 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα, θαη κέζε παξαγσγή πεξίπνπ ρηιηάδεο ηφλνπο ειαηνιάδνπ (εηθ. 5 & 6) (Πνληίθεο, 2000). Δικψνα 4 Ζ παξαγσγή ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα Πηγή: [27]

28 Δικψνα 5: Ζ εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηειεηνπνηήζηκεο ειηάο ζηελ Διιάδα Πηγή: [28]

29 Κεθάλαιο 2: Ολοκληπυμένη παπάγυγη ηηρ ελιάρ 2.1 Οπιζμψρ και Ανηικειμενικοί ηψσοι ηηρ Ολοκληπυμένηρ Παπαγυγήρ Δλιάρ Χο Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ειαηψλ θαη ιαδηνχ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο νηθνινγηθά αζθαιείο κεζφδνπο, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο απφ ηε ρξήζε αγξνηνρεκηθψλ, πξνάγνληαο κε απηή ηε δηαδηθαζία ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ (ΗΟΒC, 2001). Ζ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο επνκέλσο, είλαη κία πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζην λα παξάζρεη ηε βάζε γηα απνηειεζκαηηθή θαη θεξδνθφξα παξαγσγή πνπ λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε. Δλζσκαηψλεη σθέιηκεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζχγρξνλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο κε ηε ρξήζε πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο θαη ζθνπεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ηαπηφρξνλα κε ηε ζπληήξεζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ αλαδεκηνπξγία απηνχ πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά ζεκαληηθφ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Ζ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ιακβάλνληαο [29]

30 ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη ζεσξεζεί φηη ε Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο Διηάο δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε βηνινγηθή, φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, αιιά ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί. Αληηπξνζσπεχεη δειαδή έλα πιαίζην ηερληθψλ παξαγσγήο, ην νπνίν απνπεηξάηαη λα δψζεη ηελ ίδηα έκθαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Οη ζηφρνη Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειαηνπαξαγσγήο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλεπηζχκεησλ γεσξγηθψλ επηδξάζεσλ ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή δηαθφξσλ θαιιηεξγεηηθψλ κέηξσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα εθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ είλαη ε θαιχηεξε γλψζε ηεο βηνινγίαο θαη ηεο νηθνινγίαο ηεο ειηάο θαη ησλ ερζξψλ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ εθ ηνπ νξηζκνχ φηη ε Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο ζηνρεχεη ζηα εμήο (ΗΟΒC, 2001): ηελ πξνψζεζε ελφο κνληέινπ παξαγσγήο ειηάο πνπ λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ, λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν δηαηεξψληαο ηηο πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσξγίαο. ηελ εμαζθάιηζε κηαο αεηθνξηθήο παξαγσγήο απφ πγηείο ειηέο, πςειήο πνηφηεηαο θαη κε ηελ φζν ην δπλαηφ ειάρηζηε παξνπζία ππνιεηκκάησλ εληνκνθηφλσλ. [30]

31 ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αγξνηψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ αγξνηνρεκηθψλ. ηελ πξνψζεζε θαη δηαηήξεζε κηαο πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο ζην νηθνζχζηεκα ηεο ειηάο. ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θπζηθψλ ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ. ηελ δηαηήξεζε θαη ζηελ θξνληίδα γηα ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κφιπλζεο ηνπ λεξνχ, εδάθνπο θαη αέξα. 2.2 Αγπψηερ επιζηημονικά εκπαιδεςμένοι και εςαιζθηηοποιημένοι για ηην αζθάλεια και ηο πεπιβάλλον ην ζεκείν απηφ γελλάηαη ην εξψηεκα αλ ε νινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διηάο είλαη κηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα ηελ θάλεη ν νπνηνζδήπνηε ή απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία. Ζ επηηπρήο Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή απαηηεί επίθαηξε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη κία ζεηηθή θαη θηιηθή ζηάζε ζηνπο ζθνπνχο ηεο (ΗΟΒC, 2001). Βαζηθή αξρή γηα ηελ επίηεπμε ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο Διηάο είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ειαηνπαξαγσγψλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή Διαηνθνκηθψλ Πξντφλησλ. Οη ειαηνπαξαγσγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). Οη ειαηνθαιιηεξγεηέο ή νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο ησλ ειαηψλσλ πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθά εθπαηδεπκέλνη ζε φια ηα ζέκαηα ηεο [31]

32 Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο παξαθνινπζψληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλνληαη ηνπηθά. Απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ κία πιήξε γλψζε ησλ ζθνπψλ θαη αξρψλ ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ νδεγηψλ θαη θξηηεξίσλ ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.). Θα πξέπεη λα έρνπλ αθφκε κία ζεηηθή θαη θηιηθή ζηάζε ζηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε απαίηεζε γηα ζπκκεηνρή ζε έλα πξνθαηαξθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξνζθεξφκελν απφ ηνλ νξγαληζκφ Ο.Π. θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο θαλνληθέο επίθαηξεο ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ απνινγηζκφ. Οη ειαηνθαιιηεξγεηέο πξέπεη λα είλαη κέιε ελφο επίζεκα αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ Ο.Π. Πξέπεη επίζεο λα ππνγξάθεηαη έλα ζπκβφιαην κεηαμχ θάζε κέινπο θαη ηνπ νξγαληζκνχ Ο.Π. ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σερληθφ Οδεγφ Η ηνπ ΗΟΒC (ΗΟΒC, 2001). 2.3 Γιαηήπηζη ηος Πεπιβάλλονηορ ηυν Δλαιϊνυν ην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο ηεο Διηάο βαζηθφ ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ειαηψλσλ, ησλ θπζηθψλ θαηαθπγίσλ θαη ηεο άγξηαο δσήο. Απηά δελ πξέπεη λα είλαη αιιαγκέλα αλεπαλφξζσηα νχηε θαη κνιπζκέλα. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαηεξεζεί έλα ηζφξξνπν θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ειαηψλσλ κε έλα πνηθίιν αγξννηθνζχζηεκα απφ θπηά θαη δψα (ΗΟΒC, 2001). Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ ειαηψλα. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηε δνκή θαη ζχλζεζε ηεο βηνθνηλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ ειαηψλα [32]

33 πξέπεη λα είλαη ζηφρνο, ρξεζηκνπνηψληαο ληφπηα είδε, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ (Σζειέο θαη ζπλ.,2011). χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ IOBC ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηεο γεσξγηθήο έθηαζεο (κε εμαίξεζε ηα δάζε) πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα δηαρεηξηδφληαη σο νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνίεζε εληνκνθηφλσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη απηφ γηα λα απμεζεί ε θπηηθή θαη ε δσηθή βηνπνηθηιφηεηα. ε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ζε κηθξέο θάξκεο φπνπ έρεη δηαηεξεζεί αδηαηάξαρε σο νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή κε επίζεκα θαη θαιά ηεθκεξησκέλα πξνγξάκκαηα κηα επηθάλεηα ηνπ 5 % ή πεξηζζφηεξν απφ κία θνηλή θαη νκνγελή αγξνθιηκαηηθή κνλάδα (φπσο δεκνηηθή πεξηθέξεηα) ηφηε ην 5 % δελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη ζε αηνκηθνχο αγξνχο (ΗΟΒC, 2001). πνπδαία ζηνηρεία ηεο νηθνινγηθήο ππνδνκήο είλαη π.ρ. νξηαθέο πεξηνρέο θαη πιαγηέο απφ αγξνηεκάρηα θπηεκέλα κε πινχζηα ζε είδε θπηψλ, πέηξηλνη ηνίρνη θαη ρέξζεο πεξηνρέο. Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα εδάθε θνληά ζε θξάρηεο θαη ζηα φξηα. Τςειή πνηθηιφηεηα ζηελ ζχλζεζε θαη ζηελ δνκή ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο, ρξεζηκνπνηψληαο ή ελζαξξχλνληαο ηζαγελή είδε φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ σθέιηκσλ εηδψλ. Δζληθέο/ πεξηθεξεηαθέο(ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα απαηηνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν νηθνινγηθψλ επηινγψλ απφ θάζε αγξφηε κέινο γηα έλα ελεξγφ εκπινπηηζκφ ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη πξέπεη λα παξέρνπλ κία ιίζηα δπλαηψλ επηινγψλ. Δπηπξνζζέησο, δηαρείξηζε εδάθνπο [33]

34 θαη θάιπςε κε θπηά κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βηνπνηθηιφηεηα (ΗΟΒC, 2001). 2.4 Σοποθεζία, Ποικιλία και ωζηημα Φωηεςζηρ ηυν καινοωπγιυν ελαιϊνυν Ση ηζρχεη φκσο ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηλνχξγησλ ειαηψλσλ ζρεηηθά κε ηελ Οινθιεξσκέλε Παξαγσγή ηεο ειηάο; Γηα θαηλνχξγηνπο ειαηψλεο, ε ηνπνζεζία, ε πνηθηιία, ην ζχζηεκα θχηεπζεο πξέπεη λα επηιεγνχλ θαη λα ελαξκνληζηνχλ γηα λα έρνπκε κία θαλνληθή απφδνζε ειαηνθάξπνπ πνηφηεηαο, θαη άξα λα επηηεπρζεί κηα νηθνλνκηθή επηηπρία κε ηελ ειάρηζηε ρξήζε αγξνηνρεκηθψλ θαη νηθνινγηθά επηθίλδπλσλ πξαθηηθψλ. Θχιαθεο παγεηνχ θαη εδάθε κε ειιηπή ζηξάγγηζε πξέπεη λα απνθεχγνληαη φπσο επίζεο θαη αιαηνχρα εδάθε. Ζ Νφηηα θαη ε Ννηηνδπηηθή έθζεζε ησλ ειαηψλσλ ζπζηήλεηαη γεληθά ζε θξχεο πεξηνρέο (ΗΟΒC, 2001). Νέεο θπηεχζεηο δελ επηηξέπνληαη ζε πεξηνρέο κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 25%κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε αλαβαζκίδεο ή άιια φκνηα ζπζηήκαηα. ε πεξηνρέο κε θίλδπλν δηάβξσζεο νη ζεηξέο θχηεπζεο ηεο ειηάο ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη κε αθαιιηέξγεην έδαθνο. πζηήλεηε ε ρξεζηκνπνίεζε πνηθηιηψλ αλζεθηηθψλ ή αλεθηηθψλ ζε αζζέλεηεο θαη έληνκα. Όπνπ ν θίλδπλνο πξνζβνιήο απφ ηνλ δάθν (Bactrocera oleae) είλαη πςειφο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θνηλή ή αλάκεηθηε θαιιηέξγεηα επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ ειηάο θαη ζα πξέπεη λα πξνηηκνχληαη θπηείεο απφ θαιά πξνζαξκνζκέλεο πνηθηιίεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Σν θπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη πηζηνπνηεκέλν θαη απαιιαγκέλν απφ ηνχο. Όπνπ [34]

35 απηφ δελ είλαη δηαζέζηκν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πγηέζηεξν θπηηθφ πιηθφ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν. πζηήκαηα θαιιηέξγεηαο κε πςειή ππθλφηεηα θχηεπζεο (π.ρ. 300 θπηά /εθηάξην) ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαζψο απηά απαηηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο εδάθνπο νη νπνίεο είλαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο νινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.) (π.ρ. εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα) (ΗΟΒC, 2001). ςζηήμαηα εκπαίδεςζηρ Γηα ηελ επηινγή ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο νη πεξηθεξεηαθέο (ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα πξνηείλνπλ φηη δηεπθνιχλεη ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο (ΗΟΒC, 2001) : Παξαγσγή ειαηνθάξπνπ πςειήο πνηφηεηαο Μαθξνδσία ειαηνδέληξσλ Βηνινγηθή πνηθηιφηεηα (βνηαληθή θαη δσνινγηθή) Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε Πεξηνξηζκφο ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε εληφκσλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. Μία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ. Πεξηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ηα νπνία εθαξκφδνληαη. Ανάλσζη και προεηοιμαζία ηοσ εδάθοσς πριν ηην θύηεσζη Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ (ΗΟΒC, 2001): o Ζ αλάιπζε εδάθνπο : δνκή, ph,caco3, νξγαληθή νπζία, κηθξνζηνηρεία (ηνπιάρηζηνλ P,K θαη Mg) θαη ηρλνζηνηρεία (π.ρ. βφξην) [35]

36 o Ζ βαζηθή ιίπαλζε κε νξγαληθά ή/θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη απαξαίηεηε o Ζ βειηίσζε ηνπ εδάθνπο εάλ είλαη απαξαίηεηε (π.ρ. απνζηξάγγηζε, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο φπνπ είλαη θάησ 1% ρσξίο άξδεπζε θαη θάησ απφ 2% ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε άξδεπζε). o Πιήξεο εμάιεηςε ησλ πεγψλ κφιπλζεο απφ κχθεηεο εηδηθά απφ ην Verticillium o Dahliae. Θα πξέπεη λα ειερζεί ε απνπζία απηνχ ηνπ κχθεηα. Θα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε θχηεπζε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνεγνχκελε θαιιηέξγεηα ήηαλ μεληζηήο ηνπ Verticillium. o Δμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηα πνιπεηή δηδάληα. Ζ κεγάιεο θιίκαθαο βειηίσζε (π.ρ. εθζθαθέο θαη ζπκπιεξψζεηο εδάθνπο ) ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ηνπνγξαθηθήο πνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ησλ νηθνινγηθά πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ρεκηθή απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο δελ επηηξέπεηαη (ΗΟΒC, 2001). 2.5 Θρέυη και Γιατείριζη Δδάθοσς ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δνκή, ην βάζνο, ε γνληκφηεηα, ε παλίδα θαη ε κηθξνρισξίδα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηα νξγαληθά πιηθά πξέπεη λα αλαθπθιψλνληαη φπνπ είλαη δπλαηφλ. Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο ηεο Διηάο νη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο απφ ιηπάζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ειηάο, ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαη ηα [36]

37 απνζέκαηα ζην έδαθνο αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εάλ ε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο ή ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ δείμεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλε (ΗΟΒC, 2001). Ζ κφιπλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ κε ιηπάζκαηα, εηδηθά αδσηνχρσλ, πξέπεη λα απνθεπρζεί. Όπνηε πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ιηπάζκαηα κεηά ηελ θχηεπζε, πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε εδάθνπο θαη θπηνχ ζε κία θαλνληθή βάζε ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ιηπάζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε πεξηθεξηθψλ, ηνπηθψλ ή εζληθψλ νδεγηψλ πνπ λα πεξηγξάθνπλ θαζαξά ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο, πεξηιακβάλνληαο δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε απηέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηα επίζεκα πεξηθεξεηαθά (ηνπηθά) ηδξχκαηα έξεπλαο θαη πεηξακαηηζκνχ θαη ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ. Ζ ρξήζε ηεο νξγαληθήο θνπξηάο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αλφξγαλσλ πιηθψλ (ΗΟΒC, 2001). Σν κέγηζην επηηξεπφκελν ρνξεγνχκελν άδσην (εθθξαζκέλν ζε θηιά αδψηνπ/ εθηάξην/ έηνο θαη αλά ηφλν ζπγθνκηδφκελσλ ειηψλ αλά εθηάξην ζπλνιηθά θαη αλά εθαξκνγή, π.ρ. κέγηζην 50 θηιά/ εθηάξην γηα θάζε θνξά) θαη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο (π.ρ. φηαλ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν απφ ηελ βξνρή) πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζηηο νδεγίεο. πληζηάηαη ζε εγθαηαζηεκέλνπο ειαηψλεο ην κέγηζην πνζφ αδψηνπ λα είλαη νξηζκέλν ζηα 15 θηιά αδψηνπ (αλά εθηάξην θαη ρξφλν) αλά ηφλν ζπγθνκηδφκελσλ ειηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αλακελφκελε παξαγσγή πξέπεη λα ππνινγηζηεί εηδηθά ζηελ [37]

38 πεξίπησζε ηεο ελαιιαζζφκελεο παξαγσγήο (παξεληαπηνθνξίαο) (ΗΟΒC, 2001). Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δηαζέζηκνπ αδψηνπ ζηα νξγαληθά ιηπάζκαηα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα κία πεξίνδν ηξηψλ ρξφλσλ. Οη θαιιηεξγεηέο ηεο Οινθιεξσκέλεο Παξαγσγήο (Ο.Π.) ζα πξέπεη λα παξαθηλεζνχλ λα ειαηηψζνπλ ην πνζφ ηνπ Νηηξηθνχ Αδψηνπ φζν ην δπλαηφ ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ απνξξνή. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε αδψηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ δεκηά απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηελ ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ κηα ηθαλνπνηεηηθή νπδέηεξε δψλε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππνςηλ θπξίσο γηα ηηο εθαξκνγέο αδψηνπ (ΗΟΒC, 2001). Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο Καιίνπ θαη Φσζθφξνπ, ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη κεηά απφ αλάιπζε εδάθνπο ή/θαη θπηνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα πνζά ηα νπνία ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο νδεγίεο, εθηφο απφ ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα θάζε δεχηεξν ή ηξίην ρξφλν. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν αληαγσληζκφο Κ-ΜgΟ ιηπαίλνληαο κε MgO ζηελ θαηάιιειε πνζφηεηα, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηρλνζηνηρείσλ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη κε αλάιπζε θχιισλ. Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ζηελ Οξγαλσκέλε θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ειηάο δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ ή θνπξηάο κνιπζκέλσλ κε ηνμηθέο νπζίεο ή κε πεξηβαιινληηθά επηθίλδπλεο φπσο βαξηά κέηαιια ή παζνγελείο κηθξννξγαληζκνχο (ΗΟΒC, 2001). Ο ζθνπφο επνκέλσο ηεο εγθαηάζηαζεο δσλψλ κε θπηά θάιπςεο (cover plants) είλαη, λα απνθεπρζεί ε εδαθηθή δηάβξσζε θαη ζπκπίεζε ρσξίο δεκηά ζηελ απφδνζε θαη ζηε πνηφηεηα, λα [38]

39 δηαηεξεζεί θαη λα απμεζεί ε πνηθηιφηεηα ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζηνπο ειαηψλεο, λα απμεζεί ε νηθνινγηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ. Ζ εθαξκνγή δηδαληνθηφλσλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα, δελ επηηξέπεηαη. πληζηάηαη επίζεο έληνλα ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε θπηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ηνπιάρηζηνλ ζηηο δψλεο κε εμαίξεζε ζε μεξέο πεξηνρέο, φπνπ ν ε πξάζηλε θάιπςε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ δηήζεζε ηνπ λεξνχ (ΗΟΒC, 2001). ε πεξηνρέο κε κεγάιε βξνρφπησζε θαη ζε αξθεηνχο ηχπνπο εδαθψλ ζπληζηάηαη ε δηαηήξεζε ελφο κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ ρισξνηάπεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαπηχμεσο. Γεληθά ε ρξήζε ηνπ απιαθσηήξα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ή ειαηηψζεη ην φξγσκα ηνπ εδάθνπο. Γηα λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ άλεκν ε θιαζηθή ζπρλή δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ ειάρηζηε επηθαλεηαθή θαιιηέξγεηα (10-15εθ.) κε άξνηξν ή θαιιηεξγεηή εθαξκνδφκελα κφλν εάλ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα. Απηή ε θαιιηέξγεηα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηαζπζηεκαηηθψλ δηδαληνθηφλσλ ρακειήο ζηαζεξφηεηαο (persistence) (ΗΟΒC, 2001). ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηελ θφκε γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπγθνκηδή, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηφλσλ κε ππνιείκκαηα κέηξηαο ζηαζεξφηεηαο αιιά ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κέρξη λσξίο ην θζηλφπσξν ψζηε λα απνθχγνπκε ππνιείκκαηα ζηνλ πεζκέλν ειαηφθαξπν. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκηζηεί φηη κεηαθπηξσηηθέο εθαξκνγέο δηδαληνθηφλσλ επηηξέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κφλν κεηά ηελ ζπγθνκηδή (ΗΟΒC, 2001). [39]

40 2.6 Άπδεςζη Ζ άξδεπζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη απψιεηεο λεξνχ (π.ρ. κηθξνάξδεπζε). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηε κία ή ππεξβνιηθή εδαθηθή πγξαζία ίζσο πξνθαιέζεη απφπιπζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππάξρνπλ θίλδπλνη πξνζβνιψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο θαη απφ ηελ άιιε ε ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ είλαη ζπαηάιε (ΗΟΒC, 2001). Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο ειαηψλεο φπνπ εθαξκφδεηαη άξδεπζε, ν εθνδηαζκφο κε λεξφ πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ηνπ θπηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζηκψλ ζηαδίσλ, π.ρ. θαξπφδεζε θαη γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ. Ζ επνρηαθή άξδεπζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 250 mm. Αξδεπηηθφ λεξφ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο (αγσγηκφηεηα, πεξηεθηηθφηεηα ζε Cl) πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην έιιεηκκα εδαθηθήο πγξαζίαο θαη ηελ πδαηντθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο. Πεξηθεξεηαθέο (ηνπηθέο) νδεγίεο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηνλ κέγηζην φγθν λεξνχ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί (ΗΟΒC, 2001). 2.7 Γιασείπιζη κψμηρ Σα ειαηφδεληξα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαλνληθά θαη λα θιαδεχνληαη ψζηε λα πεηχρνπκε κία ηζνξξνπία κεηαμχ αλάπηπμεο θαη θαλνληθήο απφδνζεο θαη λα επηηξέπνπλ θαιή δηείζδπζε θσηφο θαη ζηαγνληδίσλ ςεθαζκνχ (sprays). Απζηεξφ θιάδεκα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαλέσζεο θφκεο ή βαξηάο πξνζβνιήο απφ Λεθάλην (Saissetia oleae). Καηάιιεινο αεξηζκφο ηεο θφκεο είλαη κηα ζπνπδαία πξνζηαζία ελάληηα ησλ αζζελεηψλ εηδηθά ηνπ Spilocaea oleaginum θαη θνθθνεηδψλ. Μεηά ην θιάδεκα [40]

41 ε επνχισζε ησλ κεγάισλ πιεγψλ πξέπεη λα βνεζεζεί κε εηδηθέο νπζίεο (mastics) ψζηε λα απνθεχγνληαη πξνζβνιέο απφ ηνλ Euzophera pinguis. H απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ θιαδέκαηνο είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηαζπνξά κνιπζκάησλ ησλ αζζελεηψλ (π.ρ. Pseudomonas spp.). πληζηάηαη ε κεραληθή θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ θιαδέκαηνο ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ θαςίκαηνο ψζηε λα απμεζεί ε νξγαληθή νπζία ζην έδαθνο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε κφιπλζεο απφ ην Verticillium dahlia. ε θάζε πεξίπησζε απηά ηα ππνιείκκαηα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ψζηε λα απνθχγνπκε πξνβιήκαηα απφ ην Phloeotribes scarabeoides (ΗΟΒC, 2001). 2.8 Ολοκληπυμένη Πποζηαζία ηυν Φςηϊν Κνξκφο ηεο νινθιεξσκέλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο είλαη ε νινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία ηεο ειηάο. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ηξεηο (Σζειέο θαη ζπλ.,2011): Ανάλογα με ηα ζηάδια βλάζηηζηρ: Γηελεξγνχληαη ζπρλνί ςεθαζκνί κε βάζε νξηζκέλεο εκεξνκελίεο ή ζχκθσλα κε ηα βιαζηηθά ζηάδηα ηεο ειηάο, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ ερζξψλ, ζπλήζσο κε θπηνθάξκαθα επξέσο θάζκαηνο δξάζεο. Καηεςθςνψμενη: Δθαξκφδεηαη θπξίσο κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνπλ νη Τπεξεζίεο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ έγθαηξε θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ ερζξψλ, κφλνλ φηαλ απηνί ππάξρνπλ ζηνλ ειαηψλα θαη εθφζνλ εθηηκεζεί φηη ππάξρεη θίλδπλνο απφ απηνχο γηα ηελ παξαγσγή. [41]

42 Ολοκληπυμένη: Δίλαη έλα ζχζηεκα νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαρείξηζεο ή ρεηξηζκνχ ησλ πιεζπζκψλ ησλ βιαβεξψλ γηα ηα θπηά νξγαληζκψλ (εληφκσλ, αθάξεσλ, κπθήησλ, ηψλ, δηδαλίσλ θιπ.), πνπ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο κε έλα ζπλδπαζκέλν ηξφπν, ηέηνην ψζηε ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ λα ζπγθξαηείηαη ζε επίπεδα θαηψηεξα απφ εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νηθνλνκηθή δεκηά. θνπφο ηεο νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο είλαη ε κείσζε ησλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ ηεο ρεκηθήο κεζφδνπ θαηαπνιέκεζεο ησλ ερζξψλ ηεο ειηάο, ε παξαγσγή πξντφλησλ ρσξίο ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ε ειάρηζηε δπλαηή βιάβε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ε κηθξφηεξε δπλαηή επηδήκηα δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Οη αξρέο ηεο νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο ειηάο απφ ερζξνχο, αζζέλεηεο θαη δηδάληα είλαη νη αθφινπζνη (Σζειέο θαη ζπλ.,2011): o Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. o Δθαξκνγή κεζφδσλ θηιηθψλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. o Οξζή ρξήζε ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ελέξγεηα, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα). o Οινθιεξσκέλε θπηνπξνζηαζία. o Απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ερζξψλ. o Διαρηζηνπνίεζε ησλ αλεπηζχκεησλ επηδξάζεσλ ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά, ηα δηδάληα, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. [42]

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ 1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Α) Όνομα ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ Β) Πεπιγπαθή Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) Καζηνξηάο, έρνπλ ζρήκα λεθξνεηδέο, ειαθξψο πεπιαηπζκέλν. Ζ επηθάλεηα ηνπο είλαη ιεία,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Θέμα Δπηπηώζεηο θαη αληηκεηώπηζε εηζξνώλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ ζε πεξηνρή ηεο Κσπαίδαο θαη πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Η επίδραςη του φορτίου ςτη φωτοςυνθετική δραςτηριότητα και ςτην ανάπτυξη των δένδρων ελιάσ ποικιλίασ Κορωνέΰκη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΔΓΑΦΩΝ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΑΡΙΓΗ ΝΙΚΟ (ΝΟΝΣΑΡ) ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ :ΚΟΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα