Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ"

Transcript

1 EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1993R /08/1998 Αριθµός σελίδων: 42 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 1993R2037 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1993 περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων (ΕΕ L 185 της ,σ. 5) Τροποποιείται από: Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. σελίδα ηµεροµηνία M1 M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1428/97 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1726/98 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1998 L L

3 1993R2037 EL B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1993 περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων ΗΕΠΙΤΡΟΠΗΤΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16, Εκτιµώντας: ότι πρέπει να καθορισθούν οι όροι υπό τους οποίους µπορεί να υποβληθεί κατ' εξαίρεση,από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,αίτηση καταχώρησης ότι για να ληφθεί υπόψη η διαφορετική νοµική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη µέλη,µπορεί να γίνει δεκτή ένσταση κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, την οποία προβάλλει ένα σύνολο προσώπων τα οποία συνδέει κοινό συµφέρον ότι προκειµένου να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 πρέπει να καθορισθούν επακριβώς οι προθεσµίες,όσον αφορά την ένσταση,που εφαρµόζονται κατά τη διαδικασία καταχώρησης ότι για να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 καθώς και οι καταστάσεις από τις οποίες µπορεί να παραπλανηθεί ο καταναλωτής στα κράτη µέλη κατά την έννοια του εν λόγω κανονισµού,η Επιτροπή µπορεί να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ότι οι ρυθµίσεις αυτές συνιστούν νέο κοινοτικό σύστηµα που αποβλέπει στην προστασία των ονοµασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων παρέχοντας νέες ξεχωριστές ενδείξεις ότι πρέπει να εξηγηθεί η σηµασία τους στο κοινό,χωρίς εντούτοις,να απαλλάσσονται οι παραγωγοί ή/και οι µεταποιητές από την ανάγκη προωθήσεως των προϊόντων τους ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής Γεωγραφικών Ενδείξεων και Ονοµασιών Προέλευσης, ΕΞΕ ΩΣΕΤΟΝΠΑΡΟΝΤΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 1. Η αίτηση καταχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 µπορεί να υποβληθεί από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν αντιστοιχεί στον ορισµό της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου 5 σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις,εφόσον πρόκειται για τον µοναδικό παραγωγό που υπάρχει στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή κατα τη στιγµή υποβολής της αίτησης αυτής. Η αίτηση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή παρά µόνο εάν: ( 1 ) ΕΕ αριθ. L 208 της ,σ. 1.

4 1993R2037 EL B α) υπάρχουν τοπικές,θεµιτές και συνεχείς µέθοδοι που ασκούνται από αυτόν τον µοναδικό παραγωγό και β) η οριοθετηµένη γεωγραφική ζώνη περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά των γειτονικών ζωνών ή/και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι διαφορετικά. 2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1,το µοναδικό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση καταχώρησης νοείται ως οµάδα κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Άρθρο 2 Όταν η εθνική νοµοθεσία εξοµοιώνει ένα σύνολο προσώπων που δεν έχει νοµική προσωπικότητα µε νοµικό πρόσωπο,επιτρέπεται στο εν λόγω σύνολο προσώπων,αφενός,να υποβάλει αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού και, αφετέρου,να λάβει γνώση της αίτησης κατά την έννοια και υπό τους όρους του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, καθώς και να προβάλει ένσταση κατά την έννοια και υπό τους όρους του άρθρου 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού. Άρθρο 3 Για την εφαρµογή της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, λαµβάνεται υπόψη: είτε η ηµεροµηνία αποστολής της ένστασης από το κράτος µέλος,οπότε η απόδειξη συνίσταται στη σφραγίδα του ταχυδροµείου, είτε η ηµεροµηνία παραλαβής εφόσον η ένσταση από το κράτος µέλος προσκοµίζεται απευθείας ή αποστέλεται,µε τηλεαντίγραφο ή τηλετυπικό σήµα στην Επιτροπή. Άρθρο 4 Προκειµένου να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µια ονοµασία καθίσταται κοινή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 καθώς και οι περιστάσεις που µπορούν να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε πλάνη και για τις οποίες λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισµού,η Επιτροπή µπορεί να εφαρ- µόσει οποιοδήποτε ενδεδειγµένο µέτρο. M1 Άρθρο 5 Κατά τη διάρκεια περιόδου πέντε ετών µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού,η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ανακοινώσεων,εξαιρουµένης κάθε ενισχύσεως στους παραγωγούς ή/και µεταποιητές,προκειµένου να καταστήσει γνωστή στο κοινό την έννοια των ενδείξεων «ΠΟΠ», «ΠΓΕ», «προστατευόµενη ονοµασία προελεύσεως» και «προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη» στις κοινοτικές γλώσσες. Η προθεσµία των πέντε ετών που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο παρατείνεται κατά τέσσερα έτη. Θα γίνει αξιολόγηση των πραγµατοποιηθέντων µέτρων επικοινωνίας. Άρθρο 5α 1. Οι ονοµασίες που καταχωρούνται ως προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή ως προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) µπορούν να συνοδεύονται από κοινοτικό σύµβολο που καθορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

5 1993R2037 EL M1 M2 B M2 B 2. Το κοινοτικό σύµβολο δεν µπορεί να εµφαίνεται παρά µόνο επί των προϊόντων τα οποία είναι συµβατά µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/ Οι ενδείξεις «ΠΟΠ» «ΠΓΕ» «προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» «προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη» ή ισοδύναµες παραδοσιακές εθνικές ενδείξεις µπορούν να χρησιµοποιούνται δίχως το κοινοτικό σύµβολο. Άρθρο 5β Το κοινοτικό σύµβολο που αναφέρεται στο άρθρο 5α αποτελείται από τα υποδείγµατα που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι µέρος Α του παρόντος κανονισµού. Οι ενδείξεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το σύµβολο είναι εκείνες που αναγράφονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β του παρόντος κανονισµού καθώς και οι ισοδύναµες παραδοσιακές ενδείξεις. Για τη χρησιµοποίηση του κοινοτικού συµβόλου και των ενδείξεων,πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικοί κανόνες αναπαραγωγής που έχουν καθορισθεί στο γραφικό εγχειρίδιο του παραρτήµατος II του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 6 Η προθεσµία των τριών µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποστολής της προσκλήσεως της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη προς επίτευξη συµφωνίας. Άρθρο 6α Ένα κράτος µέλος δύναται να προβλέψει ότι η ονοµασία της υπηρεσίας ή του οργανισµού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 και που υπάγεται στη δική του διάρθρωση ελέγχου πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίµου. Άρθρο 7 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουλίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

6 1993R2037 EL M2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α.1

7 1993R2037 EL M2 ΜΕΡΟΣ Α.2

8 1993R2037 EL M2 ΜΕΡΟΣ Β Γλώσσα ΕΚ Συντοµογραφία Ένδειξη ES DOP/IGP denominación de origen protegida indicación geográfica protegida DK BOB/BGB beskyttet oprindelsesbetegnelse beskyttet geografisk betegnelse DE g.u./g.g.a. geschützte Ursprungsbezeichnung geschützte geographische Angabe EL ΠΟΠ/ΠΓΕ προστατευόµενη ονοµασία προελεύσεως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη EN PDO/PGI protected designation of origin protected geographical indication FR AOP/IGP appellation d'origine protégée indication géographique protégée IT DOP/IGP denominazione d'origine protetta indicazione geografica protetta NL BOB/BGA beschermde oorsprongsbenaming beschermde geografische aanduiding PO DOP/IGP denominação de origem protegida indicação geográfica protegida FI SAN/SMM suojattu alkuperänimitys suojattu maantieteellinen merkintä SV SUB/SGB skyddad ursprungsbeteckning skyddad geografisk beteckning

9 1993R2037 EL M2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Εισαγωγή Γιατί λογότυπο: ΠΟΠ/ΠΓΕ 8 2. Γενική χρήση των λογοτύπων 2.1. Χρωµατικές αναφορές Μονόχρωµα λογότυπα Αντίθεση µε χρώµατα φόντου Η τυπογραφία Γλωσσικές αποδόσεις Βαθµοί σµίκρυνσης Θέση του λογοτύπου στις αποσκευές και τις ετικέτες Ιδιότυπη χρήση των λογοτύπων 3.1. Στα µέσα ενηµέρωσης Λοιπές χρήσεις Πρωτότυπα φύλλα 4.1. Επιλογή δύο χρωµάτων Γραµµές περιγράµµατος Επιλογή 1 χρώµατος σε θετικό Επιλογή 1 χρώµατος σε αρνητικό είγµατα χρώµατος (κίτρινο και µπλε)... 41

10 1993R2037 EL M2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑΤΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Αυτό το λογότυπο παρέχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής να επιβάλλουν την παρουσία των προϊόντων τους στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρ- µόζεται στα προϊόντα η ονοµασία των οποίων καταχωρήθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος προστασίας και αξιολόγησης των γεωγραφικών ονοµασιών,όπως θεσπίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Για να καταχωρηθεί µια ονοµασία στα πλαίσια αυτού του κανονισµού,πρέπει να εκπληρώνει τα κριτήρια της προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή της προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Θα πρέπει,κυρίως,να υπάρχει µια σχέση µεταξύ του προϊόντος και του γεωγραφικού χώρου από τον οποίο προήλθε. Αυτές οι κατηγορίες διακρίνονται µόνον από τη φύση της σχέσης, δεδοµένου ότι η προστασία που θεσπίζει ο κανονισµός είναι η ίδια και για τις δύο. Στα πλαισία αυτού του κοινοτικού µητρώου,η γεωργραφική (SIC! γεωγραφική) ονοµασία έχει σχέση και µε ένα ορισµένο τεύχος προδιαγραφών. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την τήρηση της γεωγραφικής ονοµασίας και του τεύχους προδιαγραφών. Υπήρχε ήδη κοινοτικό λογότυπο το οποίο εγγυάται τον παραδοσιακό και ιδιότυπο χαρακτήρα ορισµένων προϊόντων,άσχετα από τον τόπο παραγωγής τους. Το νέο αυτό λογότυπο σχεδιάστηκε πάνω στο ίδιο πρότυπο επιπλέον το σχέδιο είναι το ίδιο και για τις δύο αναφορές (ΠΟΠ και ΠΓΕ). Αυτό επιτρέπει µια συνεργασία µεταξύ των διαφόρων γραφικών αναπαραστάσεων των ευρωπαϊκών συστηµάτων και αποφεύγεται έτσι η συσσώρευση συµβόλων στην αγορά. Η παρουσία αυτού του λογότυπου είναι µια πραγµατική εγγύηση για όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές,διότι επισηµαίνει ότι πρόκειται για προϊόν,η ιδιοτυπία του οποίου οφείλεται στη γεωγραφική του προέλευση. Έτσι,τα προϊόντα σας θα τους εµπνέουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη. Χάρη σε αυτό το λογότυπο,εσείς οι παραγωγοί θα διαθέτετε και ένα εργαλείο µάρκετινγκ. Θα µπορείτε να αποτυπώσετε το λογότυπο αυτό στην ετικέτα ή τη συσκευασία των προϊόντων σας,ή,και ακόµη,να το χρησιµοποιήσετε στις διαφηµιστικές σας ενέργειες. Το παρόν εγχειρίδιο θα σας χρησιµεύσει ως οδηγός για την αποτύπωση του λογότυπου. Προτείνονται διάφορες δυνατότητες χρήσης που θα σας επιτρέπουν να κάνετε την εκλογή σας ανάλογα µε τις ανάγκες σας όσον αφορά την εκτύπωση.

11 1993R2037 EL M2 Τα σύµβολα αυτά είναι σύµφωνα µε το λογότυπο ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυηµένο και διαφέρουν από αυτό µόνον όσον αφορά το µπλε του οδοντοειδούς περίγυρου και το εσωτερικό του λογότυπου. Ενσωµατώθηκε µια γραφική αναπαράσταση των αυλακιών οργω- µένου χωραφιού για να γίνει αναφορά στον τόπο καταγωγής των προϊόντων που φέρουν τα λογότυπα αυτά.

12 1993R2037 EL M2 2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ 2.1. ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν χρησιµοποιείτε αυτά τα λογότυπα σε συσκευασίες και σε ετικέτες,θα πρέπει να τα χρησιµοποιείτε έγχρωµα σε PANTONE ή σε ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.

13 1993R2037 EL

14 1993R2037 EL M ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ Αν τα χρώµατα φόντου µερικών προϊόντων είναι τελείως διαφορετικά από τα χρώµατα αναφοράς των λογοτύπων,υπάρχουν δύο κατάλληλοι τρόποι εφαρµογής: Λογότυπα σε θετικό Αν το χρώµα φόντου της συσκευασίας ή της ετικέτας είναι ανοιχτό, το λογότυπο θα εφαρµοστεί σε θετικό,χρησιµοποιώντας το πιο σκούρο χρώµα της συσκευασίας ή της ετικέτας.

15 1993R2037 EL M2 Λογότυπα σε αρνητικό Αν το χρώµα φόντου της συσκευασίας ή της ετικέτας είναι σκούρο, το λογότυπο θα εφαρµοστεί σε αρνητικό,χρησιµοποιώντας το χρώµα φόντου της συσκευασίας ή της ετικέτας.

16 1993R2037 EL M ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΟΝΤΟΥ Αν το λογότυπο χρησιµοποιείται έγχρωµο σε φόντο που δυσκολεύει την ανάγνωσή του,θα χρησιµοποιηθεί ένας κύκλος γύρω-γύρω στο λογότυπο για µεγαλύτερη αντίθεση σε σχέση µε το χρώµα φόντου Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Η γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιηθεί για τη µνεία θα είναι η TIMES ROMAN σε κεφαλαία. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί µόνον η µνεία,οι χαρακτήρες θα σµικρυνθούν σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στο σηµείο ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι γλωσσικές αποδόσεις των λογοτύπων σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους.

17 1993R2037 EL M ΒΑΘΜΟΙ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ Επί της συσκευασίας Όταν κατά τη χρησιµοποίηση των λογοτύπων επί διαφόρων τύπων συσκευασίας ή ετικετών είναι απαραίτητη κάποια σµίκρυνση,το µικρότερο µέγεθος που έχει καθοριστεί είναι η διάµετρος 15 mm. Στα µέσα ενηµέρωσης (Τύπος,φυλλάδια,κ.λπ.) Όσον αφορά την ειδική αυτή χρήση,το µικρότερο µέγεθος που έχει καθοριστεί είναι η διάµετρος 25 mm ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Η χρήση των λογοτύπων ΠΟΠ και ΠΓΕ στα προϊόντα γίνεται για να τους δοθεί µια ειδική αξία και να τα ξεχωρίσει από άλλα. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερο να χρησιµοποιηθούν ΕΓΧΡΩΜΑ,λόγω του ότι έτσι είναι πιο εµφανίσιµα και διακρίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα από τον καταναλωτή. Η χρήση των έγχρωµων ή σε αρνητικό λογοτύπων ΠΟΠ και ΠΓΕ ενδείκνυται µόνο στις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η χρήση χρώµατος λόγω τεχνικών προβληµάτων. 3. Ι ΙΟΤΥΠΗ ΧΡΗΣΗ 3.1. ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Για τις διαφηµιστικές δραστηριότητες (καµπάνιες µέσω του Τύπου, περιοδικών,αφισών,τηλεοράσεως,οπτικοακουστικών µέσων,άµεσο µάρκετινγκ ) τα λογότυπα πρέπει υποχρεωτικά να είναι έγχρωµα ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η χρήση των λογοτύπων σε άλλα µέσα,όπως π.χ. οχήµατα,βιτρίνες, κ.λπ. πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες ενδείξεις χρώµατος.

18 1993R2037 EL M2 4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΦΥΛΛΑ 4.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

19 1993R2037 EL

20 1993R2037 EL

21 1993R2037 EL

22 1993R2037 EL

23 1993R2037 EL

24 1993R2037 EL

25 1993R2037 EL

26 1993R2037 EL

27 1993R2037 EL

28 1993R2037 EL

29 1993R2037 EL

30 1993R2037 EL

31 1993R2037 EL

32 1993R2037 EL

33 1993R2037 EL

34 1993R2037 EL

35 1993R2037 EL

36 1993R2037 EL

37 1993R2037 EL

38 1993R2037 EL

39 1993R2037 EL

40 1993R2037 EL M ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

41 1993R2037 EL M ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ

42 1993R2037 EL M ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

43 1993R2037 EL M ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE 109

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0726 EL 06.07.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 5/8 9.1.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0501 EL 27.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθούν η. (4) Για λόγους πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών,

(3) Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθούν η. (4) Για λόγους πληροφόρησης και προστασίας των καταναλωτών, 6.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 501/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα