Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) αξιοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία µετρήσεων σύστασης των απορριµµάτων της περιφέρειας (2007), τα οποία ελήφθησαν από τη µελέτη «Καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης και σύνθεσης των απορριµµάτων στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» που εκπονήθηκε από την INTERGEO Environmental Technology Ltd για το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εν συντοµία µελέτη Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης ΑΜΘ). Σκοπός της µελέτης ήταν ο προσδιορισµός της σύστασης των αστικών στερεών απορριµµάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έτσι ώστε να προκύψει µια σαφής εικόνα σχετικά µε το αξιοποιήσιµο δυναµικό των απορριµµάτων της περιοχής, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για τις ποσότητες και διαχείριση που υφίστανται τα διάφορα ρεύµατα στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, ώστε να καταστεί εφικτή µια πρώτη προσέγγιση ενός νέου µοντέλου βέλτιστης διαχείρισης. 4.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Κ.Α Η πηγή προέλευσης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι οι κατοικίες και ο οδοκαθαρισµός ενώ περιλαµβάνονται και απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα που προσοµοιάζουν µε αυτά. Τα αστικά απόβλητα γενικά, ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π /2727, ως εξής: «αστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα τα οποία, λόγω της φύσης ή της σύνθεσης, προσοµοιάζουν µε τα οικιακά, όπως τα δηµοτικά απόβλητα. «Οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα των κατοικιών ηµοτικά Απόβλητα»: σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/ ) νοούνται τα απόβλητα συµπεριλαµβανοµένων και των οικιακών αποβλήτων που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 21 (Απόφαση 94/3/ΕΚ) µε ονοµατολογία αναφοράς , το οποίο έχει σήµερα τροποποιηθεί από την Απόφαση /118/ΕΚ και συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΒ της ΚΥΑ µε την ίδια ονοµατολογία αναφοράς (µε εξαίρεση τα απόβλητα που εµπεριέχονται στην ίδια ονοµατολογία αναφοράς και φέρουν αστερίσκο οπότε περιλαµβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας) Η κατηγοριοποίηση µε βάση τον ΕΚΑ παρουσιάζεται παρακάτω: Θράκης Σελ. 1

2 4.3 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ Οι ποσότητες που παράγονται ανά περίοδο (µέρα, έτος) σε µια περιοχή (πόλη, νοµό, περιφέρεια) µαζί µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τα πλέον βασικά στοιχεία για µια αποτελεσµατική διαχείριση. Η ισχύουσα νοµοθεσία επιβάλλει την τήρηση αρχείων για ακριβείς εκτιµήσεις των διαχρονικών διακυµάνσεων των χαρακτηριστικών. Άλλωστε, η τήρηση στοιχείων διευκολύνει και τη δηµιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για την αξιολόγηση της επίτευξης στρατηγικών στόχων µείωσης των ΑΣΑ ή εκτροπής τους από την υφιστάµενη διαχειριστική κατάσταση. Εντούτοις, ελάχιστοι φορείς διαχείρισης ΑΣΑ διατηρούν σήµερα τα απαραίτητα στοιχεία. Στον αναθεωρηµένο ΠΕΣ Α της Περιφέρειας ΑΜΘ (2005) γίνεται µια εκτίµηση των παραγόµενων ποσοτήτων των απορριµµάτων ανά Νοµό µε βάση συντελεστές παραγωγής ανά κάτοικο και ηµέρα, ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος του πληθυσµού (αστικός, αγροτικός, ηµιαστικός), από 0.5 έως 1.3 Kg/ κάτοικο/ ηµέρα. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Θράκης Σελ. 2

3 Νοµός Πίνακας 1: Εκτιµώµενη Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΠΕΣ Α, 2005) Πληθυσµός Παραγωγή ΑΣΑ Κάτοικοι [%] tn/έτος [%] ράµας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης Σύνολο περιφέρειας Στην παρούσα µελέτη οι υπολογισµοί για τις παραγόµενες ποσότητες των ΑΣΑ στην Περιφέρεια επικαιροποιήθηκαν µε τη χρήση των συντελεστών της ηµερήσιας ανά κάτοικο παραγωγής ΑΣΑ της µελέτης του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, οι οποίοι προέκυψαν από την επεξεργασία των µετρήσεων των ποσοτήτων απορριµµάτων που καταλήγουν στους κατά τόπους χώρους διάθεσης και τα δηµογραφικά δεδοµένα του σχετικά µε το πληθυσµό των ΟΤΑ που εξυπηρετούν οι συγκεκριµένοι χώροι για κάθε νοµό. Η Μελέτη του Περιφερειακού Ταµείου επικεντρώθηκε κυρίως στις αστικές περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από χώρο ταφής, όπως φαίνεται και στον επόµενο πίνακα, καταλήγοντας σε ένα µέσο συντελεστή παραγωγής ανά κάτοικο ίσο µε 1,4 kg/κάτ./ηµ. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι συντελεστές παραγωγής αποβλήτων όπως αυτοί εκτιµήθηκαν στη µελέτη σε κάθε νοµό ξεχωριστά. Πίνακας 2: Συντελεστές Παραγωγής ΑΣΑ ΝΟΜΟΣ Χώρος ιάθεσης Εξυπηρετούµενοι ΟΤΑ Συντελεστής (kg/ κάτοικο / ηµέρα) ΡΑΜΑΣ ΧΑ Α ράµας. ράµας 1.3 ΕΒΡΟΥ ΧΑ Α. Αλεξανδρούπολης & 1.4 Αλεξανδρούπολης. Τραϊανούπολης ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΥΤΑ Καβάλας. Καβάλας & Φιλίππων ΞΑΝΘΗΣ ΧΥΤΑ Ξάνθης Σύνολο ΟΤΑ νοµού 1.35 (50% για τους. Μύκης και Κ. Θερµών, Κοτύλης και Σατρών) ΡΟ ΟΠΗΣ ΧΥΤΑ Κοµοτηνής Σύνολο ΟΤΑ νοµού πλέον. Ιάσµου και. Νέου Σιδηροχωρίου 1.25 Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω συντελεστές υπολογίστηκε η ποσότητα των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ, κάνοντας ορισµένες παραδοχές προκειµένου να εκτιµηθεί η ανά κάτοικο παραγωγή για όλους τους ΟΤΑ της περιφέρειας. Ειδικότερα, λαµβάνεται η τιµή που προαναφέρθηκε (1,4 kg/κάτ./ηµέρα) για τους αστικούς ΟΤΑ (. Αλεξανδρούπολης,. Κοµοτηνής,. Καβάλας,. Ξάνθης και. ράµας) ενώ για τους υπόλοιπους ΟΤΑ, µε βάση και τις εκτιµήσεις της µελέτης του Περιφερειακού Ταµείου, φαίνεται ότι η ανά κάτοικο παραγωγή προσεγγίζει την τιµή του Εθνικού Σχεδιασµού (ΚΥΑ 50910/2727) δηλαδή ισούται µε 1,14 kg/κατ./ηµέρα. Σύµφωνα µε αυτές τις παραδοχές η ποσότητα των Α.Σ.Α για το έτος ανέρχεται κοντά στους 277 χιλιάδες τόνους ετησίως µε µέσο ρυθµό παραγωγής 1,24 ανά κάτοικο ανά ηµέρα και αντιστοιχεί κοντά στο 6% της παραγωγής σε επίπεδο χώρας για το έτος. Θράκης Σελ. 3

4 Αναλυτικότερα, για κάθε Νοµό της Περιφέρειας, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων, σε αντιστοιχία µε τους πληθυσµούς ανά ΟΤΑ, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Πίνακας 3: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Νοµού ΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµας Καλλιφύτου Καλού Αγρού Κουδουνίων Λιβαδερού Μακρυπλαγίου Μαυροβάτου Μικροχωρίου Μοναστηρακίου Μυλοποτάµου Νικοτσάρας Ξηροποτάµου Χωριστής ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ Κυρίων Αγίου Αθανασίου Αγοράς οξάτου Κεφαλαρίου Πηγαδίων ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ Καλαµπακίου Αγίας Παρασκευής Καλαµώνος Νεροφράκτου Φτελιάς ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Κάτω Νευροκοπίου Αχλαδέας Βαθυτόπου Βώλακος Γρανίτου ασωτού Εξοχής Καταφύτου Κάτω Βροντούς Λευκογείων Μικροκλεισούρας Μικροµηλέας Οχυρού Παγονερίου Περιθωρίου Ποταµών Χρυσοκεφάλου ΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Θράκης Σελ. 4

5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Νικηφόρου Αδριανής Άνω Πυξαρίου Πλατανιάς Πλατανόβρυσης Πτελέας Πλατανιάς Υψηλής Ράχης ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Παρανεστίου Θολού Σίλης ΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Προσοτσάνης Ανθοχωρίου Γραµµένης Καλής Βρύσης Καλλιθέας Κοκκινογείων Μικροπόλεως Πανοράµατος Πετρούσσης Πύργων Χαριτωµένης ΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Φωτολίβους Αργυρούπολις Μαυρολεύκης Μεγαλοκάµπου Μικροκάµπου Περιχώρας Σιταγρών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ Κ.. Σιδηρονέρου Κ.. Σκαλωτής ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Πίνακας 4: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Νοµού ΕΒΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αλεξανδρουπόλεως Άβαντος Αισύµης Κίρκης Μάκρης Συκορράχης ΗΜΟΣ ΒΥΣΣΑΣ Νέας Βύσσης Θράκης Σελ. 5

6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Καβύλης Καστανεών Ριζίων Στέρνας ΗΜΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ιδυµοτείχου Ασβεστάδων Ασηµένιου Ελληνοχωρίου Ισαακίου Καρωτής Κουφοβούνου Κυανής Μάνης Πετράδων Ποιµενικού Πραγγίου Πυθίου Σιτοχωρίου Σοφικό ΗΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Κυπρίνος Ζώνης Φυλακίου ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑ ΩΝ Μεταξάδων Αλεποχωρίου Ασπρονερίου Βρυσικών όξης Ελαφοχωρίου Λάδης Παλιουρίου ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ Ορεστιάδος Αµπελακίων Βάλτου Θούριο Θουρίου Μεγάλης οξιπάρας Νέου Χειµωνίου Νεοχωρίου Χανδρά ΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ Λαβάρων Αµορίου Κυριακής Μάνδρας Μαυροκκλησίου Μικρού ερείου Πρωτοκκλησίου Θράκης Σελ. 6

7 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαµοθράκης ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σουφλίου αδιάς Κορνοφωλεάς Λαγυνών Λυκόφωτος ΗΜΟΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ Ανθείας ωρικού Λουτρού Νίψης ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ικαίων Άρζου Ελαίας Θεραπειό Κοµάρων Μαρασίων Μηλέα Ορµενίου Πενταλόφου Πετρωτών Πλάτης Πτελέας Σπηλαίου ΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ Τυχερού Λευκίµµης Λύρας Προβατώνος Φυλακτού ΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ Φερών Αρδανίου ορίσκου Καβησού Πέπλου Πυλαίας Τριφυλλίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Πίνακας 5: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Νοµού ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Θράκης Σελ. 7

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Καβάλας Νέας Καρβάλης Χαλκερού ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ελευθερουπόλεως Αµισιανών Αντιφιλίππων Κηπίων Κοκκινοχώµατος Χρυσοκάστρου ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Νέας Περάµου Αγίου Ανδρέου Ελαιοχωρίου Ελευθερών Μυρτοφύτου Νέας Ηρακλίτσης Φωλεάς ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσου Θεολόγου Καλλιράχης Λιµεναρίων Μαριών Παναγίας Ποταµιάς Πρίνου Ραχωνίου Σωτήρος ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Κεραµωτής Αγιάσµατος Νέας Καρυάς Πηγών ΗΜΟΣ ΟΡΕΙΝΟΥ Λεκάνης Αγίου Κοσµά ιποτάµου υσβάτου Ελαφοχωρίου Κεχροκάµπου Μακρυχωρίου Πλαταµώνος ΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ Γαληψού Ακροποτάµου Καριανής Ορφανίου Οφρυνίου Ποδοχωρίου Θράκης Σελ. 8

9 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Νικήσιανης Γεωργιανής Παλαιοχωρίου ΗΜΟΣ ΠΙΕΡΕΩΝ Μουσθένης Αυλής ωµατίων Μελισσοκοµείου Μεσιάς Μεσορόπης Πλατανοτόπου Σιδηροχωρίου ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Κρηνίδων Αµυγδαλεώνος Ζυγού Κορυφών Κρυονερίου Λιµνιών Λυδίας Παλαιάς Καβάλας Πολυνέρου Πολυστύλου Φιλίππων ΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Χρυσουπόλεως Αβραµυλιάς Γέροντα Γραβούνης ιαλεκτού Ερατεινού Ζαρκαδιάς Ξεριά Παραδείσου Πέρνης Πετροπηγής Ποντολιβάδου Χρυσοχωρίου ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας 6: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Νοµού ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης Ευµοίρου Κιµµερίων ΗΜΟΣ ΑΒ ΗΡΩΝ Θράκης Σελ. 9

10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Αβδήρων Μάνδρας Μυρωδάτου Νέας Κεσσάνης ΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙ ΟΣ Γενισέας ιοµηδείας Κουτσού Μαγικού Πηγαδίων Πολυσίτου Σελίνου Σουνίου ΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Μύκης Εχίνου Ωραίου ΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Σταυρουπόλεως Γέρακα αφνώνος Καρυοφύτου Κοµνηνών Νεοχωρίου Πασχαλιάς ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Ευλάλου Αβάτου Γαλάνης Εξοχής Ερασµίου Μαγγάνων Ολβίου Τοξοτών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ Κ.. Θερµών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ Κ.. Κοτύλης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ Κ.. Σατρών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ Κ.. Σελέρου ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Πίνακας 7: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Νοµού ΡΟ ΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κοµοτηνής Θράκης Σελ. 10

11 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Ανθοχώριον Γρατίνη Θρυλορίου Ιτέα Κάλχαντος Καρυδιάς Κηκίδιον Κόσµιον Πανδρόσου Σιδηράδες Στυλάριον ΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ Αιγείρου Αρωγή Γλυφάδα Καλλίστη Μελέτη Μέση Νέας Καλλίστης Παραλία Μέσης Πόρπη Φαναρίου ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αρριανά Αγιοχώριον αρµένη ειλινά Ήπιον Κίνυρα Λύκειον Μικρόν Πιστόν Μύστακας Νέδα Νικηταί Πλαγιά Σκάλωµα Στροφή ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ιάσµου Αµβροσίας Σάλπης ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ξυλαγανής Αµαράντων Ιµέρου Μαρωνείας Μιράνων Πελαγίας Προσκυνητών ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙ ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Νέου Σιδηροχωρίου Αγίων Θεοδώρων Θράκης Σελ. 11

12 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος).. Μεγάλου ουκάτου Παγουριών ΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ Σαπών Αµφία Αρίσβη Εβρίνος Ιάσιον Κιζάριον Κρωβύλης Λοφαρίου Νέα Σάντα Στρύµης ΗΜΟΣ ΣΩΣΤΟΥ Σώστης Ασωµάτων Κερασέα Ληνός Μέγα Πιστόν Μίσχος Πολυάνθου ΗΜΟΣ ΦΙΛΛΥΡΑΣ Φιλλύρα Άγρα Άνω ροσίνη Άρατος Αρδείας Αρχοντικά Βραγιά οκός ροσιά ρύµη Εσοχή Κάτω ροσινή Λαµπρόν Νέον Καλλυντήριον Νεύρα Οµηρικόν Πάσσος Πατερµά Ραγάδα Σκιάδα ΚΟΙΝ. ΑΜΑΞΑ ΩΝ Κ.. Αµαξάδων ΚΟΙΝ. ΚΕΧΡΟΥ Κ.. Κέχρου ΚΟΙΝ. ΟΡΓΑΝΗΣ Κ.. Οργάνης ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ Συγκεντρωτικά η παραγωγή απορριµµάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Θράκης Σελ. 12

13 Πίνακας 8: Συνολική Παραγωγή ΑΣΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ [tn/έτος] [%] ΡΑΜΑΣ ,1% ΕΒΡΟΥ ,0% ΚΑΒΑΛΑΣ ,9% ΞΑΝΘΗΣ ,8% ΡΟ ΟΠΗΣ ,2% ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ ,0% ΡΟ ΟΠΗΣ 17.4% ΡΑΜΑΣ 16.7% ΞΑΝΘΗΣ 17.4% ΕΒΡΟΥ 26.1% ΚΑΒΑΛΑΣ 22.5% ιάγραµµα 1: Κατανοµή Παραγωγής ΑΣΑ Περιφέρεια ΑΜΘ 4.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ Η ποιοτική σύσταση των απορριµµάτων παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Σήµερα στους περισσότερους νοµούς της χώρας δεν υπάρχουν µετρήσεις της σύνθεσης των απορριµµάτων. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχει ζητηθεί υποχρεωτικά από τη διοίκηση να εκτιµάται η ποιότητα κατά περιοχή και οι µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα γίνονταν τυχαία και αποσπασµατικά, συνήθως στα πλαίσια κάποιου ερευνητικού προγράµµατος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις σύνθεσης των απορριµµάτων στις εξής γεωγραφικές ενότητες: Ευρύτερη περιοχή Αθήνας ( , 1982, , 1991, 1997, ) Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης (1987, 1998, 1999 και 2005) ήµος Κοµοτηνής και Ξάνθης ( ) ήµος Καλαµάτας (1992) ήµος Πατρέων (1990) Κρήτη: ήµος Χανίων (1990), ευρύτερη περιοχή Χανίων (1991), Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης (1987) και Νοµοί Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Λασιθίου Κρήτης ( ) ήµος Ρόδου (1988) ήµος Κω και Kοινότητες νήσου Κω ( ) ήµος Νάξου (1994) Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται τα διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα που έχουν δηµοσιευτεί σε µελέτες και εκθέσεις καθώς και στην επιστηµονική βιβλιογραφία. Θράκης Σελ. 13

14 Πίνακας 9: Στοιχεία για την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ στην Ελλάδα χρονική και γεωγραφική διακύµανση Αττική Αττική Αττική Αττική Αττική Θεσσ/νίκη Πάτρα ήµος Ηρακλείου ήµος ήµος Κω Ρόδου Κοινότητες Κω Περίοδος /83-6/84 4/86-3/ /87-8/ Πληθυσµός 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1,000, ,000 45,000 15,000 12,000 Ζυµώσιµα Χαρτί Μέταλλα Γυαλί Πλαστικά Ξ-Λ-Υ Λοιπά άκαυστα ιάφορα 11.8 Σύνολο ήµος Χανίων Β.άξονας Ν. Χανίων ήµος Νάξου Κοµοτινή Ξάνθη ήµος Καλαµάτας Αθήνα, ΕΣ ΚΝΑ (2) Αθήνα, ΕΣ ΚΝΑ (2). Πυλαίας, Θεσσ/νίκη (3) Θεσσ/νίκη (4) Περίοδος Πληθυσµός 50,000 60,000 27,972 1,100,000 Ζυµώσιµα Χαρτί Μέταλλα Γυαλί Πλαστικά Ξ-Λ-Υ Λοιπά άκαυστα ιάφορα Σύνολο Πηγές: 1. Ανατολική Α.Ε «Νοµαρχιακό πλαίσιο σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης- 2. ΕΣ ΚΝΑ - 3. Koufodimos G. & Samaras Z Waste management options on Southern Europe using field and experimental data, Waste Management 22: Παπαχρήστου Ε. κ.ά Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αστικών απορριµµάτων της Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕ ΣΑ. Θράκης Σελ. 14

15 Πίνακας 10: ιαχρονική Μεταβολή της Ποιοτικής Σύστασης των Σύµµεικτων Απορριµµάτων της Αττικής (ΕΣ ΚΝΑ) Κεφάλαιο 4 Κατηγορία (εκτίµηση) 2008 (εκτίµηση) Ζυµώσιµα Χαρτί/Χαρτόνι Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Υ-Ξ-Λ Αδρανή ιάφορα Πίνακας 11: Αποτελέσµατα δειγµατοληψιών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους Θεσ/κη 1988 στο νοµό Θεσσαλονίκης 1 Θεσ/κη 1999 % % ήµος Πυλαίας (1998) Οικιστικές περιοχές, % Βιοτεχνική περιοχή, % Θεσ/κη Ζυµώσιµα Χαρτί Πλαστικά Μέταλλα (Fe & non-fe) 7.40 (Fe & non-fe) 3.23 Αλουµίνιο Γυαλί ΞΥΛ Αδρανή Υπόλοιπα % Πίνακας 12: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σύνθεσης ΑΣΑ περιφέρειας Κρήτης 1 η Φάση 2 η Φάση 3 η Φάση 4 η Φάση 9-10/ /2003-1/ / /2004 Συγκεντρωτικά Ζυµώσιµα Χαρτί Πλαστικά Μέταλλα Αλουµίνιο Γυαλί ΞΥΛ Αδρανή Υπόλοιπα Τα στοιχεία για τα έτη πριν από το 80 έχουν πολύ µικρή αξιοπιστία, αλλά παρατίθενται για ιστορικούς λόγους. ιακρίνεται πάντως µια σαφής τάση µείωσης του ποσοστού των ζυµώσιµων (από περίπου 60% σε 40%) και µια αύξηση του ποσοστού του χαρτιού (από 20% προς 25%). Σηµαντική 1 εδοµένα από δειγµατοληψίες που έχουν διενεργηθεί τις περιόδους , και για την περιοχή που εξυπηρετεί ο ΧΥΤ Ταγαράδων (τα προγράµµατα έγιναν για λογαριασµό του Σ.ΟΤΑΜ.Θ. από το Α.Π.Θ.), καθώς και από ένα πρόγραµµα δειγµατοληψιών που διενεργήθηκε στο ήµο Πυλαίας το 1998 από τη Γ.Γ.Ε.Τ. 2 Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Σ.ΟΤΑ.Μ. Θεσσαλονίκης - Ενδιάµεση Έκθεση, Α.Π.Θ - Τµήµα Πολιτικών Μηχ., Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, 5/2006 Θράκης Σελ. 15

16 διαφοροποίηση παρουσιάζει µια πρόσφατη ανάλυση των ΑΣΑ στη Θεσσαλονίκη όπου τα ζυµώσιµα βρέθηκαν στο 30%, και στην Αττική όπου το χαρτί βρέθηκε στο 30%. Τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι γενικότερα φτωχά και παρουσιάζουν ανοµοιογένεια ως προς τις µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων, καθώς έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικά αναλυτικά πρωτόκολλα. Επίσης δεν υπάρχουν αξιόπιστες χρονοσειρές δεδοµένων που να επιτρέπουν την εξαγωγή ποσοτικών εκτιµήσεων για την εξέλιξη της σύνθεσης των αποβλήτων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η έλλειψη αξιόπιστων χρονοσειρών δεδοµένων δεν αποτελεί µόνο πρόβληµα των Ελληνικών στατιστικών για τα στερεά απόβλητα, αλλά σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό αποτελεί πρόβληµα για όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ. Αναµένεται ότι µε τη σταδιακή εναρµόνιση των ορισµών για τα στερεά απόβλητα και των µεθοδολογιών συγκέντρωσης στοιχείων το πρόβληµα αυτό θα αµβλυνθεί, αλλά η συγκέντρωση επαρκούς όγκου αξιοποιήσιµων δεδοµένων για την Ελλάδα αναµένεται τουλάχιστον µετά από µια δεκαετία. Σύµφωνα µε τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης (ΚΥΑ 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909/ ), τα επίσηµα στοιχεία για τη χώρα σχετικά µε την ποιοτική σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 13: Επίσηµα στοιχεία µέσης ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ στην Ελλάδα Κατηγορίες ΑΣΑ [%] Οργανικά 47.0 Χαρτί 20.0 Πλαστικά 8.5 Γυαλί 4.5 Μέταλλα 4.5 Λοιπά 15.5 Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ Ε, έχει αναρτηθεί η σύσταση σε επίπεδο χώρας, µε βάση νεότερα στοιχεία: ιάγραµµα 2: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα, τελευταία στοιχεία Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται µια πτωτική τάση για τα ζυµώσιµα και µια αυξητική για το χαρτί και τα άλλα απόβλητα συσκευασίας (πλαστικά). Θράκης Σελ. 16

17 Στον αναθεωρηµένο ΠΕΣ Α της Περιφέρειας ΑΜΘ (2005) δίνεται η ενδεικτική σύσταση των απορριµµάτων που παράγονται στην περιφέρεια, διευκρινίζοντας ότι η σύνθεση αυτή, που παρατίθεται ακολούθως, δεν έχει προκύψει από µετρήσεις πεδίου, αλλά υιοθετείται κατά σύµβαση, ως όµοια µε άλλες ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας. Πίνακας 14: Ενδεικτική σύσταση απορριµµάτων Περιφέρειας ΑΜΘ (ΠΕΣ Α, 2005) Κατηγορία [%] Υπολείµµατα τροφών 50.0 Χαρτί 22.0 Πλαστικό 10.5 Αλουµίνιο 0.5 Λοιπά µέταλλα 3.5 Γυαλί 3.0 Ξύλο Ύφασµα έρµα- Λάστιχο 4.0 Αδρανή 3.0 Λοιπά 3.5 Σύνολο Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, η ως άνω σύσταση επικαιροποιήθηκε στη βάση των αποτελεσµάτων της µελέτης του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, τα οποία προέκυψαν από τις µετρήσεις που έλαβαν χώρα στους χώρους διάθεσης απορριµµάτων, όπου διατίθεται εδαφικά η πλειοψηφία των απορριµµάτων της περιφέρειας: συγκεκριµένα στους ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, Καβάλας, Ξάνθης, το σταθµό µεταφόρτωσης της Καβάλας και τους ελεγχόµενους ΧΑ Α Αλεξανδρούπολης και ράµας. Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται τα αποτελέσµατα της σύστασης των ΑΣΑ για κάθε ένα Νοµό. Πίνακας 15: Σύσταση ΑΣΑ στους νοµούς της Περιφέρειας ΑΜΘ σύµφωνα µε τη µελέτη του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης ΑΜΘ (% κ.β.) Κλάσµα ράµα Έβρος Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Μέση Ζυµώσιµα < 40mm 23.8% 18.7% 21.3% 23.7% 28.6% 23.2% Ζυµώσιµα > 40mm 25.2% 24.8% 24.6% 23.7% 14.7% 22.6% Σύνολο Ζυµώσιµων 49.0% 43.5% 45.9% 47.4% 43.3% 45.8% Χαρτί- Χαρτόνι 15.2% 19.0% 12.8% 11.2% 18.3% 15.3% Πλαστικά 15.2% 19.2% 17.0% 13.4% 17.8% 16.5% Μέταλλα 1.9% 1.7% 2.5% 7.6% 3.7% 3.4% Γυαλί 3.9% 3.7% 7.6% 2.8% 3.5% 4.3% Πάνες - Σερβιέτες - Χαρτί Υγείας 5.4% 6.7% 4.7% 7.0% 7.4% 6.2% Ύφασµα -Ξύλο -Λάστιχο - έρµα 3.9% 3.6% 6.2% 7.5% 5.0% 5.2% Πέτρες - Τούβλα 2.9% 1.6% 2.6% 2.3% 0.5% 2.0% Επικίνδυνα Απόβλητα 1.9% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7% ιάφορα 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.2% 0.5% Σύνολο Λοιπών 14.9% 13.1% 14.3% 17.6% 13.4% 14.7% ΣΥΝΟΛΟ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Θράκης Σελ. 17

18 Τα αποτελέσµατα της σύστασης ΑΣΑ για την Περιφέρεια ΑΜΘ διαφοροποιούνται σηµαντικά από την προηγούµενη ενδεικτική σύσταση για τη συµµετοχή των κατηγοριών υλικών χαρτί (15.3% έναντι 22%) και πλαστικά (16.5% έναντι 10.5%). Τα ανακυκλώσιµα - αξιοποιήσιµα κλάσµατα: ζυµώσιµα, χαρτί, πλαστικά, µέταλλα και γυαλί, ανέρχονται σε ποσοστό 85.4% της συνολικής µάζας των ΑΣΑ της Περιφέρειας. Μέταλλα 3.4% Γυαλί 4.3% Λοιπά 14.6% Ζυµώσιµα 45.8% Πλαστικά 16.5% Χαρτί 15.3% ιάγραµµα 3: Μέση Σύσταση Απορριµµάτων Περιφέρειας ΑΜΘ Αναλύοντας τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: - Η κατά βάρος σύσταση των απορριµµάτων των πέντε νοµών ακολουθεί παρόµοια κατανοµή στις περισσότερες κατηγορίες ΑΣΑ. - Το οργανικό κλάσµα στην περιφέρεια κυµαίνεται σε επίπεδο τις τάξης του 45%. Αθροιστικά φαίνεται ότι το οργανικό κλάσµα κυµαίνεται από περίπου 43% σε Ροδόπη και Έβρο έως 49% στη ράµα. Στο νοµό Ροδόπης το οργανικό κλάσµα αποτελείται κατά 28.6% από ζυµώσιµα<40mm, που είναι και το µεγαλύτερο ποσοστό στην περιφέρεια, ενώ στο Νοµό ράµας παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό ζυµώσιµων >40mm, που ανέρχεται σε 25.17%. - Οι µεγαλύτερες ποσότητες χαρτιού - χαρτονιού απορρίπτονται στους νοµούς Ροδόπης και Έβρου σε ποσοστά της τάξης του 18-19%, ενώ στο Νοµό Ξάνθης εµφανίζεται η µικρότερη συµµετοχή του κλάσµατος µε 11%. - Στο Νοµό Έβρου εντοπίζεται και το µεγαλύτερο ποσοστό πλαστικών µε 19.2%, ενώ ο Νοµός Ξάνθης εµφανίζει τη µικρότερη τιµή µε 13.4%. - Τα µέταλλα εµφανίζονται ιδιαίτερα αυξηµένα στο Νοµό Ξάνθης µε ποσοστό 7.6%, αρκετά µεγαλύτερο από αυτό των υπόλοιπων νοµών. Στον Έβρο εµφανίζεται η µικρότερη τιµή µε 1.7%. - Ο Νοµός Καβάλας εµφανίζει την µεγαλύτερη συµµετοχή στο γυαλί µε ποσοστό 7.6%, µε µικρότερη τα 2.8% στο Νοµό Ξάνθης. - Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι διακυµάνσεις στη συµµετοχή δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Θράκης Σελ. 18

19 4.5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ Τόσο για την ακριβή εκτίµηση των στόχων όσο και για τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών για την επίτευξή τους είναι απαραίτητη η γνώση της ποσότητας των αποβλήτων και µάλιστα σε ένα βάθος χρόνου, ώστε να µπορέσουν να γίνουν εκτιµήσεις για την εξέλιξη των τάσεων στα επόµενα χρόνια. Συγκεκριµένα, η εκτίµηση της εξέλιξης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ προς διαχείριση σε επίπεδο 20ετίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού και κατ επέκταση τον προσδιορισµό των επιµέρους στόχων όπως η εκτροπή του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων (ΒΑΑ) και η αξιοποίηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (ΥΣ). Σχετική ανάλυση σε ότι αφορά το θέµα αυτό, ακολουθεί στις επόµενες παραγράφους Παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ σε Εθνικό Επίπεδο Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, δεδοµένα για την παραγωγή απορριµµάτων στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιµα για τα έτη σε χιλιάδες τόνους και για τα έτη σε Kg ανά κάτοικο. Επιπλέον, στην απόφαση πλαίσιο για τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό (ΚΥΑ 50910/2727/03) δίνονται δεδοµένα για την παραγωγή απορριµµάτων στα έτη 1997-, τα οποία είναι ταυτόσηµα µε αυτά που δηµοσιεύτηκαν στη Eurostat. Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν τα παρακάτω: Πίνακας 16: Επίσηµες αναφορές για την παραγωγή ΑΣΑ στην Ελλάδα (χιλ. τόνοι) Έτος Επίσηµη αναφορά (πηγή KYA 50910/2727/03 & ΕUROSTAT) Αποτελέσµατα βάσει επίσηµων στοιχείων παραγωγής ανά κάτοικο (πηγή ΕUROSTAT & απογραφή πληθυσµού ΕΣΥΕ) % ετήσια µεταβολή % % % % % % % % % % % Μεταβολή στη δεκαετία % Μεταβολή στην πενταετία % Μέσος όρος ετήσιας µεταβολής στην πενταετία % Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται, αποτελούν σε ένα µεγάλο µέρος εκτιµήσεις και όχι δεδοµένα που προήλθαν από µετρήσεις, αφού σε ένα µεγάλο ποσοστό η πρακτική που εφαρµοζόταν Θράκης Σελ. 19

20 στην Ελλάδα την προηγούµενη δεκαετία ήταν η ανεξέλεγκτη ή ηµιελεγχόµενη διάθεση των ΑΣΑ, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν πραγµατοποιούταν ζύγιση των εισερχόµενων φορτίων στους χώρους. Η παραγωγή των αποβλήτων ανά κάτοικο και έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στη Eurostat, διαµορφώνεται όπως παρουσιάζεται στο επόµενο διάγραµµα. 600 Παραγωγή Α.Σ.Α, Kg/κάτ./έτος % % ΕΕ-27 Ελλάδα ιάγραµµα 4: Παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο και έτος, στην Ελλάδα και την ΕΕ Όπως προκύπτει από το διάγραµµα η παραγωγή ανά κάτοικο είναι αυξητική, παραµένει όµως κατώτερη από τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (443 kg/κάτοικο στην Ελλάδα το 2006 έναντι 517 kg/κάτοικο στην ΕΕ των 27) Μοντέλα πρόβλεψης ποσοτήτων και εφαρµογή τους για την Ελλάδα ιάφορα µοντέλα πρόβλεψης έχουν αναπτυχθεί προκειµένου να προσεγγίσουν το θέµα των µελλοντικών ποσοτήτων των στερεών αποβλήτων. Στις µελέτες των Nagelhout et al. (1990) και Bruvoll & Spurkland (1995) η εξέλιξη της παραγωγής των στερεών αποβλήτων θεωρείται ανάλογη της προβλεπόµενης παραγωγής και κατανάλωσης σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς. Το 1997 στη µελέτη των Bruvoll & Ibenholt θεωρήθηκε ότι η παράµετρος της παραγωγής µπορεί να αντικατασταθεί µε τις εισερχόµενες πρώτες ύλες στην βιοµηχανία. Η θεώρηση αυτή βασίσθηκε στο γεγονός ότι η είσοδος των υλών στην βιοµηχανία έχει έξοδο η οποία µεταφράζεται είτε σε προϊόν είτε σε απόβλητο. Τέλος το 1998 ο F.M.Andersen et al. συνέδεσε την παραγωγή των διαφόρων κατηγοριών των στερεών αποβλήτων µε οικονοµικές δραστηριότητες που παράγουν αυτές τις κατηγορίες αποβλήτων και κυρίως θεώρησε ότι υπάρχει µία αναλογική σχέση µεταξύ της παραγωγής των στερεών αποβλήτων και των οικονοµικών δραστηριοτήτων που τα παράγουν 3. 3 EEA, technical report 28, Baseline projections of selected waste streams, Sep 1999 Θράκης Σελ. 20

21 Το σηµαντικότερο συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι όλα τα µοντέλα κάνουν προβλέψεις για συγκεκριµένα είδη αποβλήτων κάθε φορά, τα οποία συνδέουν µε τις οικονοµικές δραστηριότητες από τις οποίες θεωρούν ότι αυτά παράγονται. Κάτι τέτοιο απαιτεί πλήθος διαθέσιµων στοιχείων τα οποία τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν, µε αποτέλεσµα τα µοντέλα να παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από την πραγµατική κατάσταση. Α. Το µοντέλο πρόβλεψης της ΕΕ 3 To 1998 η 11η Περιβαλλοντική ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DGXI) ανέθεσε στο Υπουργείο Υγείας & Περιβάλλοντος της Ολλανδίας (RIVM) να προβεί στην πρόβλεψη της παραγωγής των στερεών αποβλήτων στις Ευρωπαϊκές Χώρες για την χρονική περίοδο Η µέθοδος που χρησιµοποίησε το Ολλανδικό Υπουργείο βασίστηκε σε αυτή των Coopers & Lybrand (1996), στην οποία η κύρια παραδοχή είναι ότι η παραγωγή των αστικών στερεών αποβλήτων είναι γραµµικά ανάλογη µε την ιδιωτική κατανάλωση 3. Παρόλο που οι περιορισµοί είναι σηµαντικοί, η πρόβλεψη για την παραγωγή των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιήθηκε για τα αστικά απόβλητα, το χαρτί, το γυαλί και τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής. Για τον υπολογισµό θεωρήθηκε ότι η παραγωγή των στερεών αποβλήτων και η οικονοµική δραστηριότητα συνδέονται σε ένα συγκεντρωτικό επίπεδο και ότι οι δύο µεταβλητές είναι απευθείας ανάλογες δηλαδή, 10% αύξηση στην οικονοµική δραστηριότητα επιφέρει 10% αύξηση στην παραγωγή στερεών αποβλήτων, διατηρώντας τον µεταξύ τους λόγο σταθερό. Για τις χώρες όπου υπήρχαν ιστορικά στοιχεία γινόταν έλεγχος των παραδοχών. Για την Ελλάδα τα στοιχεία που προέκυψαν για τα αστικά στερεά απόβλητα παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες: Πίνακας 17: Ρυθµός αύξησης των ΑΣΑ στην Ελλάδα, βάσει του µοντέλου της ΕΕ 3 Ρυθµός αύξησης % 11% 12% 28% Πίνακας 18: Ετήσιες παραγόµενες ποσότητες στην Ελλάδα βάσει του µοντέλου της ΕΕ 3 Έτος Παραγόµενη ποσότητα (χιλ. τόνοι) % ετήσια µεταβολή Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης περιέχουν ορισµένους περιορισµούς. Πιο συγκεκριµένα: Τα ιστορικά δεδοµένα παραγωγής ΑΣΑ που υπήρχαν διαθέσιµα για την Ελλάδα περιορίζονται στα έτη 1990 και Το έτος 1992 χρησιµοποιήθηκε ως έτος ελέγχου σύµφωνα µε τα Θράκης Σελ. 21

22 στοιχεία της EUROSTAT και γι αυτό η ποσότητα των ΑΣΑ ταυτίζεται µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελλάδας. Για τα έτη που υπάρχουν πλέον επίσηµα στοιχεία για την Ελλάδα, οι εκτιµήσεις του µοντέλου δεν ταυτίζονται. Ο ρυθµός αύξησης για τη χρονική περίοδο για τη δεκαετία είναι µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της τάξης του 37% και όχι 15%. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα φαίνεται να εµπεριέχουν σηµαντικές αποκλίσεις από τα αναµενόµενα σε προοπτική 10ετίας. Από την άλλη ο ρυθµός αύξησης της πενταετίας µε βάση τα επίσηµα στοιχεία είναι κοντά στο 8% µε µέσο ετήσιο ρυθµό %, τάξη µεγέθους παραπλήσια µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου σε επίπεδο δεκαετίας και εικοσαετίας. Β. Τα σενάρια εξέλιξης για τα ΒΑΑ της ΕΕΑ Το 2002 το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) εξέδωσε την Στρατηγική για τα Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Στερεά Απόβλητα της Ευρώπης 4. Για κάθε Ευρωπαϊκή χώρα αναπτύχθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια αύξησης του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αποβλήτων (ΒΑΑ), προκειµένου να γίνει η στοχοθέτηση για κάθε χώρα σύµφωνα µε την Οδηγία 99/31/ΕΚ. Τα σενάρια που αναπτύχθηκαν ήταν: 1ο σενάριο: θεωρήθηκε ρυθµός αύξησης για τα ΒΑΑ ίσος µε 1% ετήσια 2ο σενάριο: θεωρήθηκε ρυθµός αύξησης για τα ΒΑΑ ίσος µε 3% ετήσια 3ο σενάριο: ο ρυθµός αύξησης των ΒΑΑ συνδυάστηκε µε το µέσο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ για το χρονικό διάστηµα ο σενάριο: ο ρυθµός αύξησης των ΒΑΑ συνδυάστηκε µε το µέσο ρυθµό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης για το χρονικό διάστηµα Τα δεδοµένα για το µέσο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης αντλήθηκαν από το µοντέλο που ανέπτυξε το Ολλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος (RIVM). Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται τα 5 σενάρια που αναπτύχθηκαν για την Ελλάδα. 4 EEA, topic report 15/, Biodegradable municipal waste management in Europe, Jan 2002 Θράκης Σελ. 22

23 ιάγραµµα 5: Σενάρια αύξησης των ΒΑΑ στην Ελλάδα 4 Το µοντέλο λαµβάνει ως έτος βάσης το 1995 (ή το τελευταίο έτος πριν το 1995) από τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat. Τα επίσηµα στοιχεία που υπήρχαν διαθέσιµα για τη χώρα την περίοδο εκπόνησης της µελέτης αφορούν το έτος βάσης 1990 και µόνο για το σύνολο της παραγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να φαίνεται ότι λαµβάνεται πολύ υψηλό ποσοστό βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος (συνολική παραγωγή 3000 χιλ τόνοι για το 1990 µε ΒΑΑ 2688 χιλ τόνοι), αν και για το 1996 η ποσότητα ΒΑΑ σε απόλυτες τιµές είναι παραπλήσια. Σηµειώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη και τα στοιχεία για το 1997 βάσει έρευνας της EC/W τα οποία είναι πολύ κοντά µε τα επίσηµα στοιχεία. Γ. Ανάπτυξη σεναρίων εξέλιξης ΑΣΑ Σύµφωνα µε τα όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω, κρίνεται σκόπιµο να αναπτυχθούν σενάρια για την παραγωγή των ΑΣΑ στην Ελλάδα, βασιζόµενοι στα στοιχεία τα οποία επίσηµα έχουν καταγραφεί σε επίπεδο χώρας. Ειδικότερα, η µεθοδολογία για την ανάπτυξη των σεναρίων θα βασιστεί στη µελέτη «ιαχείριση Βιοαποδοµήσιµου Κλάσµατος» που εκπονήθηκε για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ Ε 5 και αφορά την ανάπτυξη των εξής σεναρίων: 1. Στο 1ο σενάριο θεωρήθηκε ετήσια αύξηση ίση µε 1% - Αισιόδοξο Σενάριο 2. Στο 2ο σενάριο θεωρήθηκε αύξηση ίση µε 35% για την 20ετία - Ρεαλιστικό Σενάριο 3. Στο 3ο σενάριο θεωρήθηκε ετήσια αύξηση ίση µε 3% - Απαισιόδοξο Σενάριο 5 ΥΠΕΧΩ Ε, «Σχεδιασµός ιαχείρισης Βιοαποδοµήσιµου Κλάσµατος Αστικών Απόβλητων», ΕΠΕΜ ΑΕ, Οκτώβριος 2003 Θράκης Σελ. 23

24 Σύµφωνα µε τη µελέτη, η λογική ανάπτυξης των σεναρίων βασίστηκε στα ακόλουθα: [i] εν επιλέχθηκε η ανάπτυξη σεναρίου το οποίο θα συνέδεε την παραγωγή των στερεών αποβλήτων µε το ΑΕΠ, διότι: είναι εκπεφρασµένη πολιτική της ΕΕ αλλά και της χώρας µας ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα (νοµοθετικά, οικονοµικά, κλπ) για τον περιορισµό της αύξησης των αποβλήτων και την αποσύνδεσή της από την αύξηση της οικονοµίας. δεν είναι δυνατή η αναλυτική πρόβλεψη για την εξέλιξη οικονοµικών δεικτών όπως η ιδιωτική κατανάλωση ή έστω το ΑΕΠ για τα επόµενα 20 χρόνια. η µελέτη κατέδειξε για το κατακεφαλή ΑΕΠ σε συνδυασµό µε τα στοιχεία για την παραγωγή των αποβλήτων ότι η άνοδος του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια δεν αντιστοιχεί σε αντίστοιχη άνοδο των ποσοτήτων των αποβλήτων. [ii] Επιλέχθηκε, τα σενάρια να σχεδιαστούν µε ρυθµούς αύξησης στα έτη ή σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και όχι να γίνουν παραδοχές για την ανά κάτοικο παραγωγή, διότι η ανά κάτοικο παραγωγή των ΑΣΑ δείχνει να σταθεροποιείται και η χρησιµοποίηση αυτής της παραµέτρου δεν θα ήταν ασφαλής για τον σχεδιασµό. [iii] Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων είναι η πρώτη επιλογή στην ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων και ήδη σε αρκετές χώρες εφαρµόζονται µε επιτυχία προγράµµατα που στοχεύουν στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Είναι λοιπόν λογικό να υποτεθεί ότι αυτά τα προγράµµατα θα αποδώσουν καρπούς έως την επόµενη εικοσαετία και η ποσότητα των αποβλήτων θα σταθεροποιηθεί ή θα αυξάνει µε πιο χαµηλούς ρυθµούς. Έτος Πίνακας 19: Εκτίµηση ποσοτήτων ΑΣΑ στην Ελλάδα Παραγωγή ΑΣΑ προηγούµενης δεκαετίας, (τον.) Σενάριο 1ο 1% ετησίως Σενάριο 2ο 35% στην 20ετία Σενάριο 3 ο 3% ετησίως Θράκης Σελ. 24

25 Έτος Παραγωγή ΑΣΑ προηγούµενης δεκαετίας, (τον.) Σενάριο 1ο 1% ετησίως Σενάριο 2ο 35% στην 20ετία Σενάριο 3 ο 3% ετησίως Επιλογή σεναρίου: Σενάριο 1 (1% ετησίως): Το σενάριο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα συντηρητικό αν και όχι απίθανο, αν κάποιος λάβει υπόψη του την µέχρι τώρα εξέλιξη στην παραγωγή των ΑΣΑ. εν θεωρείται εποµένως ασφαλές να χρησιµοποιηθεί. Σενάριο 2 (35% στην εικοσαετία): Το σενάριο αυτό θεωρείται ρεαλιστικό, σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα τάσεις στην παραγωγή των ΑΣΑ και σύµφωνα µε όσα ήδη έχουν αναφερθεί. Η αύξηση της τάξης του 35% για την 20ετία συµβαδίζει µε το γεγονός ότι η παραγωγή ανά κάτοικο δείχνει να σταθεροποιείται, ενώ ο πληθυσµός της χώρας εµφανίζει πολύ µικρή αυξητική τάση. Επίσης, την τελευταία πενταετία ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής αποβλήτων έχει σταθεροποιηθεί στο % ετησίως που έρχεται σε συµφωνία µε την αύξηση κατά 35% στην εικοσαετία. Σενάριο 3 (3% ετησίως): Το σενάριο αυτό θεωρείται απαισιόδοξο, εξαιτίας της µεγάλης ετήσιας αύξησης που προβλέπει. Το σενάριο δεν δύναται να τεκµηριωθεί µε βάση τις οικονοµικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά ούτε και µε βάση τα δηµογραφικά δεδοµένα. Οι ρυθµοί ανόδου της προηγούµενης 10ετίας θεωρούνται απίθανο να επαναληφθούν. Εξάλλου όπως ήδη παρουσιάστηκε η παραγωγή των αποβλήτων ανά κάτοικο δείχνει να σταθεροποιείται. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για την εξέλιξη απορριµµάτων σε εθνικό επίπεδο, εκτιµάται πιο ορθό το σενάριο της αύξησης της ποσότητας των ΑΣΑ σε ποσοστό 35% στην εικοσαετία. Θράκης Σελ. 25

26 4.5.2 Παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ σε Περιφερειακό Επίπεδο Για τη θέσπιση των ποσοτικών στόχων της Περιφέρειας ΑΜΘ για την δεκαετία και εικοσαετία επιλέγεται, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, η χρήση του σεναρίου 2 σχετικά µε την εξέλιξη των ποσοτήτων των παραγόµενων απορριµµάτων αύξηση 35% σε ορίζοντα 20ετίας. Απουσία άλλων στοιχείων και λαµβάνοντας υπόψη την παρατήρηση [iii], λαµβάνεται η ίδια αύξηση για τα έτη Ως έτος έναρξης λαµβάνεται το. Οι ποσότητες απορριµµάτων στα επόµενα έτη, βάσει του σεναρίου αυτού, παρατίθενται παρακάτω: Πίνακας 20: Εξέλιξη ποσοτήτων ΑΣΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος) Ν. ΡΑΜΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Οι ποσότητες των άλλων ρευµάτων αποβλήτων όπως βιοµηχανικά, γεωργικά, απόβλητα κατεδαφίσεων, παλαιά οχήµατα, κ.λ.π., αναφέρονται στο κεφάλαιο 6, όπου τίθενται και οι ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείρισή τους. Θράκης Σελ. 26

27 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Κ.Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΑ Παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ σε Εθνικό Επίπεδο Παραγόµενες ποσότητες ΑΣΑ σε Περιφερειακό Επίπεδο ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...26 Θράκης Σελ. 27

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -----

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Κομοτηνή, 13-05-2014 Αρ. Πρωτ. : Φ.25.2 / 4890

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΙ: ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 29 g ΝΟΜΟΣ : ΔΡΑΜΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, για όσες εδαφικές εκτάσεις, για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν από τη θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. Λ-15516 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα : 28-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2586 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. 3449/15539 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2008 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ e-mail : esoda@oaee.gr μέσω e-mail

Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ e-mail : esoda@oaee.gr μέσω e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 21/09/2015 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/24/1518877 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o OA I IV. J U i I W J U v l S J ^ iu. ^UIU^OOOH rage; i/o uate: w //zvis ν.όί:δ6 PM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. Αριθμ. Πρωτ.:. $sj. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ECOLOGY GROUP OF RODOPI. P. O. BOX 12-69100 KOMOTINI www.oikorodopi.gr (WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294» - 1 -

ECOLOGY GROUP OF RODOPI. P. O. BOX 12-69100 KOMOTINI www.oikorodopi.gr (WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294» - 1 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑ Α ΡΟ ΟΠΗΣ ECOLOGY GROUP OF RODOPI ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NON PROFIT - N. G. 0 ΤΑΧ. ΘΥΡ. 12-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ P. O. BOX 12-69100 KOMOTINI www.oikorodopi.gr Πιλοτικό Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΒΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Αλεξανδρούπολη 9-1-2015 Αρ. Πρωτ. : 79 Ταχ. /νση : Καραολή & ηµητρίου 40 Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Δ. Μαλαμής 1, K. Μουστάκας 1, Αν. Βιδάλης 2 και Μ. Λοϊζίδου 1 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΜ7ΛΒ-ΣΘΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΜ7ΛΒ-ΣΘΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 7 Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Θάσου 3 Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 30388 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 30389 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ 30390 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 28 28 28 Σελίδα 1 από 7 Δήμος Καβάλας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 25-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αριθ.Πρωτ.οικ.1874 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΒΡΟΥ Ταχ. νση:καραολή & ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ Ο ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΡΑΣΙ ΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. 2007-2013 Α/Α 1 27/2/2009 9 69 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩ ΤΗΣ ΠΟΙ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2009 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε

ενότητας Ξάνθης» αποσύρθηκε με το αριθ.πρωτ.3656/11.06.2012 έγγραφό της και δεν μπήκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. Κομοτηνή, 27.07.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για τις Περιφέρειες της Ελλάδος

Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για τις Περιφέρειες της Ελλάδος Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για τις Περιφέρειες της Ελλάδος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Ι.ΘΕΜΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Earth Engineering Center

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Μίχου 1, Σ.Φάμελλος 1, Γ.Ζιάνκας 1, Π.Χατζημιχαήλ 1, Α.Καρπουζά 1, Α.Μαυρόπουλος 2, Α. Καρκαζή 2 1 Ανατολική Α.Ε.,Γοργοποτάμου 3, 57001,Θέρμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29 Απριλίου 2015 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ικτύου µε έκτακτα µέτρα για την Πρωτοµαγιά (1/5-3/5/2015). Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 4 1.1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ... 4 1.1.1 Εγκαταστάσεις ΔΣΑ Ν. Χανίων... 4 1.1.2 Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων... 6 1.2 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Η Εξέλιξη της Αυτοδιοικητικής Δομής 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Επαρχία Δράμας - Δοξάτου - Δράμας - Μ. Αλεξάνδρου - Προσοτσάνης - Παρανεστίου - Αγίας Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα