Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου"

Transcript

1 Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου Γενικό Εςπερινό Λύκειο Κιλκίσ Ιανουάριοσ 2013 Υπεύθυνεσ καθηγήτριεσ: ΒιολέτταΚωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19

2 Περιετόμενα Δθιζμόρ ζηα ναπκωηικά... 3 Οπιζμόρ... 3 Οςζίερ πος πποκαλούν καηάσπηζη και εξάπηηζη... 3 Γιαθοπά ανάμεζα ζε μια ζςνήθεια και ηον εθιζμό... 4 Καηηγοπίερ ναπκωηικών... 4 Αιηίερ πος οδηγούν ζηα ναπκωηικά... 6 Σπόποι θεπαπείαρ και ανηιμεηώπιζηρ... 6 Αλκοολιζμόρ... 7 Οπιζμόρ... 7 ςμπηώμαηα αλκοολιζμού... 8 Δίδη ηος αλκοολιζμού... 8 Λόγοι εθιζμού ζηο αλκοόλ... 9 Δπιπηώζειρ ζηην ςγεία Δθιζμόρ ζηον ηζόγο Οπιζμόρ Χαπακηηπιζηικά Αίηια ςμπηώμαηα Θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη Ο εθιζμόρ ζηο Γιαδίκηςο Οπιζμόρ Αίηια ςμπηώμαηα Ποιερ ηλικιακέρ ομάδερ εμθανίζοςν εξάπηηζη Ανηιμεηώπιζη εθιζμού Δίδη εθιζμού ζηο Γιαδίκηςο Δθιζμόρ ζηο Facebook Οπιζμόρ Ιζηοπικά ζηοισεία Πεπιγπαθή Δθιζμόρ και ανηιμεηώπιζη Βοςλιμία Οπιζμόρ Αίηια Ανηιμεηώπιζη Νεςπική ανοπεξία Οπιζμόρ

3 Αίηια ςμπηώμαηα εξομανία Οπιζμόρ ςμπηώμαηα Χαπακηηπιζηικά Αιηίερ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Εθιςμόσ ςτα ναρκωτικά Οριςμόσ Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο εμαξηεκέλνο ζηα λαξθσηηθά αξθεί λα παξνπζηάδεη κφλν θάπνηα απφ ηα αθφινπζα: Αλνρή (αλάγθε γηα πεξαηηέξσ αίζζεζε ησλ απνηειεζκάησλ) Χπρνινγηθή εμάξηεζε (επηζπκία, πνπ πνηθίιεη απφ πνιχ κηθξή κέρξη πνιχ έληνλε) Σπκπηψκαηα ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ (απνθηά φινπο ηνπο ηχπνπο ζσκαηηθψλ αληηδξάζεσλ κφιηο ζηακαηήζεη ηε ρξήζε) Φξήζε ηεο νπζίαο ή πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηεξεηηθψλ ζπκπησκάησλ Απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ειέγμεη ηε ρξήζε ή ηε ζπκπεξηθνξά. Σπαηάιε ρξφλνπ ηφζν γηα ηελ ρξήζε (νπζηψλ) ή ηελ επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ νπνία είλαη εζηζκέλνο φζν θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάξξσζεο. Καηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο εζηζκέλνπο φζν θαη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά ή ην ζρνιείν, ζπγθξνχζεηο κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ, αθηέξσζε ιηγφηεξνπ ρξφλνπ γηα ρφκπη, αζζέλεηεο θ.ι.π) Φξήζε νπζηψλ πην ζπρλή θαη ζε κεγαιχηεξεο δφζεηο απ' φηη ζρεδηάδεηαη. Δμαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο αθφκα θη αλ ην γλσξίδεη φηη απηφ είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ουςίεσ που προκαλούν κατάχρηςη και εξάρτηςη Αιθνφι Οπηνεηδή (π.ρ. εξσίλε, κνξθίλε) Ακθεηακίλεο θαη αλάινγεο νπζίεο Κνθαΐλε Χεπδαηζζεζηνγφλα (π.ρ. LSD) Φαηλθπθιηδίλε (PCP) ή παξφκνηεο νπζίεο Ζξεκηζηηθά (αγρνιπηηθά, ππλσηηθά) Νηθνηίλε Καθεΐλε 3

5 Άλζξσπνη κε έλαλ εζηζκφ δελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ζην ηη θάλνπλ. Ο εζηζκφο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν είλαη επηβιαβέο. Δμαξηήζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα θπζηθά πξάγκαηα πνπ θαηαλαιψλνπκε, φπσο ηα θάξκαθα ή αιθνφι, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζρεδφλ ηα πάληα, φπσο αθεξεκέλα πξάγκαηα φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζε θαηλνκεληθά αβιαβή πξντφληα, φπσο ε ζνθνιάηα κε άιια ιφγηα, εζηζκφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε εμάξηεζε απφ νπζίεο (π.ρ. θάξκαθα εζηζκφο) ή ηεο ζπκπεξηθνξάο εζηζκνχ (π.ρ. εζηζκνχ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα). Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ ςπρνιφγσλ επηκέλεη φηη ε ςπρνινγηθή εμάξηεζε, φπσο κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα, Γηαδίθηπν, εξγαζία, άζθεζε, θιπ.. ζα πξέπεη επίζεο λα ππνινγίδεηαη σο εζηζκφο, νηηδήπνηε κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αηζζήκαηα ελνρήο, ληξνπή, απειπηζία, απνηπρία, απφξξηςε, άγρνπο θαη ηαπείλσζε. Μηα ζπλήζεηα κπνξεί ηειηθά λα εμειηρζεί ζε εζηζκφ. Πνιινί απφ εκάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχκε νπζίεο ή λα ζπκκεηέρνπκε ζε δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Μεξηθνί άλζξσπνη, σζηφζν, κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο. Διαφορά ανάμεςα ςε μια ςυνήθεια και τον εθιςμό Δθιζμός: ην πξφζσπν δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηηο πηπρέο ηνπ εζηζκνχ ηνπ ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθψλ. Σσνήθεια: γίλεηαη απφ ηελ επηινγή. Τν άηνκν κπνξεί λα επηιέμεη κηα ζπλήζεηα ή θαη λα ηε δηαθφςεη, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε ζηακαηήζεη κε επηηπρία, εάλ ζέιεη. Με απιά ιφγηα κε κηα ζπλήζεηα θάπνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ ηνπ, ελψ ζε έλαλ εζηζκφ δελ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ ηνπ. Ο εζηζκφο ζε νπζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία, ζηελ ζρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή. Κατηγορίεσ ναρκωτικών Τα λαξθσηηθά ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ηξεηο απφ ηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 4

6 1. Δλαθρά ναρκφηικά (μαριτοσάνα, υστεδελικά): Γίλνπλ έλα ζπλαίζζεκα επεμίαο, εξεκίαο θαη εζσηεξηθήο ηθαλνπνίεζεο. Οη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ αιινηψλνληαη. Απνηεινχλ θνηλσληθφ θίλδπλν γηαηί αλνίγνπλ ην δξφκν ζηε δνθηκή ησλ ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ φπσο ε εξσίλε θαη ε κνξθίλε. Οη ζπλήζεηο ρξήζηεο είλαη νη λένη. Οη ιφγνη πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηηο νπζίεο απηέο είλαη γηα λα αηζζαλζνχλ φηη κεγάισζαλ, γηα λα δηαθηλδπλεχζνπλ ή λα επαλαζηαηήζνπλ ή γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο. 2. Σκληρά ναρκφηικά a. Ηρφίνη: Ναξθσηηθφ πνπ πξνθαινχλ γξήγνξε εμάξηεζε θαη εζηζκφ. Οη ρξήζηεο ηνπο γίλνληαη ζθιάβνη ησλ λαξθσηηθψλ απηψλ, κέζα ζε ιίγεο κέξεο θαη θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ηα πξνκεζεπηνχλ απφ ηνπο εκπφξνπο λαξθσηηθψλ. Ζ επεμία θαη ε ππνηηζέκελε επηπρία πνπ πξνζθέξνπλ πξνθαινχλ γξήγνξε ςπρνζσκαηηθή θαηαζηξνθή θαη απψιεηα θάζε εζηθήο αμίαο. Ζ πεπνίζεζε φηη νη ρξήζηεο εξσίλεο είλαη πάληα άηνκα κε νηθνγελεηαθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, ρακειήο κφξθσζεο, ή απφ θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα είλαη αλαιεζήο γηαηί ελψ νη παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνδηάζεζε γηα ρξήζε λαξθσηηθψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ θάπνηνλ ζηελ εμάξηεζε είλαη πεξηζζφηεξνη θαη πνιππινθφηεξνη. Ζ νηθνγέλεηα παίδεη κεγάιν ξφιν ζην λα ελεκεξψζεη ηα παηδηά γηα ηα λαξθσηηθά αιιά ν θφζκνο είλαη κεγάινο θαη επηξξνέο κπνξνχκε λα δερηνχκε απφ παληνχ. Δπίζεο, ηα λαξθσηηθά δελ είλαη ζέκα θνηλσληθνχ status. Πνιινί ρξήζηεο θνθαΐλεο, θαηαιήγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε εξσίλεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ λεπξηθφηεηα πνπ επέξρεηαη κεηά ηε ρξήζε ηεο. Τέινο, νη ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο σζνχλ θάπνηνπο ζηα λαξθσηηθά άιια νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο επηδηψθνπλ αλ βηψζνπλ έληνλα θαη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θη είλαη αθξηβψο ιφγσ απηψλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ε εξσίλε είλαη ςπρνινγηθά εζηζηηθή. b. Αμθεηαμίνες: Απφ ηηο πην επηθίλδπλεο θαηεγνξίεο ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ θπθινθνξνχλ. Γηεγείξνπλ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο θαη κπτθήο θφπσζεο θαη βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη δηάζεζε γηα εξγαζία. Αθφκε πξνθαινχλ αχμεζε ησλ κπτθψλ δπλάκεσλ. Φξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα απφ άηνκα πνπ ζέινπλ λα κελ θνηκεζνχλ ηε λχρηα γηα λα εξγαζηνχλ, απφ αζιεηέο γηα λα απμήζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο (ληνπάξηζκα), απφ γπλαίθεο γηα λα κεηψζνπλ ηελ φξεμε ηνπ θαγεηνχ θαη λα κελ παραίλνπλ, 5

7 απφ θαθνπνηνχο γηα λα έρνπλ ζάξξνο θαη ςπρξαηκία θαηά ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ. c. Βαρβιηοσρικά:Δπηδξνχλ σο θαηαπξαυληηθά θαη ππλσηηθά. Φξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γίλνληαη εχθνια ζπλήζεηα θαη απαηηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξεο δφζεηο. Έηζη κεηαηξέπνληαη ζε λαξθσηηθά θαη γίλνληαη επηθίλδπλα. Υπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο φηαλ ε ιήςε ηνπο ζπλδπάδεηαη κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά ή άιια λαξθσηηθά. Φνξεγνχληαη θαηφπηλ νδεγίαο γηαηξνχ θαη θπθινθνξνχλ ζε ηακπιέηεο, θάςνπιεο θαη ελέζεηο. Απφ ηε ρξήζε ηνπο έρνπλ πξνθιεζεί πνιινί ζάλαηνη. Αιτίεσ που οδηγούν ςτα ναρκωτικά 1. Απιή δνθηκή-πεξηέξγεηα 2. Απάληεζε ζηελ έιιεηςε κνλαμηάο θαη απηνπεπνίζεζεο 3. Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηνικεξή θαη ζπλαξπαζηηθή πξάμε 4. Τα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην ζπίηη 5. Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ ιχλεη πξνζσξηλά ηα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ θάλνληάο ηνπο λα μεραζηνχλ Σρόποι θεραπείασ και αντιμετώπιςησ Ζ ζεξαπεία γηα άηνκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ λαξθσηηθά αιιά πνπ δελ έρνπλ αθφκε ππνζηεί εζηζκφ, πεξηιακβάλεη ςπρνζεξαπεία κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή πξνζέγγηζε, νκάδεο ζηήξημεο θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Όκσο γηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί εζηζκφ, ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, πεξηιακβάλεη ζπρλά ζπλδπαζκφ απφ ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο θαη θάξκαθα. Φάξκαθα φπσο (κεζαδφλε, Subutex, Nalorex θ.η.ι.) είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαζηνιή ησλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο θαη αθαηάζρεηεο επηζπκίαο γηα ιήςε λαξθσηηθνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εζηζκφ ζηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Έηζη ηα ελ ιφγσ θάξκαθα κεηψλνπλ ηε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ θαη βειηηψλνπλ ηεο πηζαλφηεηεο ηνπ λαξθνκαλνχο αζζελνχο λα αθνινπζήζεη ηε ζεξαπεία απεμάξηεζεο. 6

8 Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο απεμάξηεζεο κε ηελ ρξήζε θαξκάθσλ, είλαη λα δίλεηαη ζηνλ αζζελή κηα αλάινγε κε ηα λαξθσηηθά νπζία ε νπνία φκσο λα δεκηνπξγεί ιηγφηεξν έληνλα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο. Μεηά ζηαδηαθά, απνζχξεηαη θαη ηα θάξκαθν ππνθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σε αζζελείο πνπ αδπλαηνχλ λα απέρνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ νπηνεηδψλ, ρνξεγείηαη ζεξαπεία ζπληήξεζεο κε κεζαδφλε. Ζ κεζαδφλε πξνιακβάλεη ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο γηα ηελ εξσίλε. Δπίζεο, απνηξέπεη ηνπο αζζελείο απφ ην λα βηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε επθνξίαο πνπ ε εξσίλε πξνθαιεί. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, κεηψλεηαη ν θίλδπλνο δηάδνζεο ηνπ AIDS κεηαμχ ησλ λαξθνκαλψλ θαη ζπλνιηθά κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ιφγσ λαξθσηηθψλ. Δπίζεο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ζηήξημε, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθή θξνληίδα παξάιιεια κε ηελ κεζαδφλε, έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ιηγφηεξεο ή ειάρηζηεο ππεξεζίεο. Αλκοολιςμόσ Οριςμόσ Ο εζηζκφο ζην αιθνφι αλαγλσξίζηεθε σο «αζζέλεηα» ζηα ηέιε ηνπ 18νπ - αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Αιθννιηζκφο ζεκαίλεη δειεηεξίαζε απφ αιθνφι θαη παξνπζηάδεηαη ζε δχν κνξθέο, ηελ νμεία θαη ρξφληα κέζε. Σηελ νμεία κέζε, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ νηλνπλεχκαηνο πνπ έρεη θαηαλαισζεί θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (βαζκφ πιεξψζεσο ζηνκάρνπ, ηδηνζπγθξαζία, θχιν θ.η.ι.) ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζπλεηδήζεσο, αλαζηνιή θξαγκψλ, κεησκέλε αληίιεςε έσο θψκα θαη ζάλαηνο. Σηε ρξφληα κέζε έρνπκε θαζεκεξηλή ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο αηζαλφιεο. Τα άηνκα απηά, αλίθαλα λα αληηζηαζνχλ ζηελ απμεκέλε επηζπκία ηνπο, νδεγνχληαη ζηγά-ζηγά ζε αδπλακία λα ιεηηνπξγήζνπλ εάλ δελ πηνχλ (ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο), πξάγκα θαηαζηξνθηθφ ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνλ πεξίγπξν. Χαρακτηριςτικά αλκοολικού ατόμου Ο εζηζκφο ζην αιθνφι είλαη απφ ηηο πην ηζρπξέο εμαξηήζεηο. Ζ ςπρνινγηθή εμάξηεζε πνπ πξνθαιεί ην αιθνφι είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη ζπλήζσο εληζρχεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Αιθννιηθφο ζεσξείηαη θάζε άλζξσπνο πνπ θάλεη ππεξβνιηθή ρξήζε αιθνφι, ηφζν ζε πνζφηεηα φζν θαη ζε ζπρλφηεηα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Τν είδνο ηεο εμάξηεζεο θαζνξίδεη ην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 7

9 Σηνλ ρξφλην αιθννιηζκφ, παξνπζηάδνληαη δηαηαξαρέο πνηθίινπ βαζκνχ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ήπαηνο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (ηξεκνχιηαζκα, πνιπλεπξίηηδα, δηαλνεηηθή ζχγρπζε, παξαηζζήζεηο, ηξνκψδεο παξαιήξεκα, αιθννιηθή θίξξσζε, δειαδή θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνχ ηνπ νξγάλνπ, αξηεξηνζθιήξσζε, θιπ). Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αιθννιηζκφ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ραξαθηεξηδφκελεο απφ αζηάζεηα ηεο ςπρηθήο δηαζέζεσο, πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο θξίζεο θαη ηεο βνχιεζεο, εζηθή θαηάπησζε. Με απιά ιφγηα ν φξνο αιθννιηζκφο ζεκαίλεη ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, ηελ εμάξηεζε απφ ην νηλφπλεπκα αιιά θαη ηηο βιάβεο πνπ απηφ πξνθαιεί. υμπτώματα αλκοολιςμού Τα ζπκπηψκαηα ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ είλαη δπζάξεζηεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ ε ρξήζε ησλ νπζηψλ είλαη κεησκέλε ή αζπλερήο. Σε αξρηθφ ζηάδην εζηζκνχ ην άηνκν εκθαλίδεη θεθαιαιγία, αλεζπρία, αίζζεκα θφβνπ, λαπηία, κπτθνί πφλνη, πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο, αυπλία, άγρνο θαη εθηάιηεο. Σε πξνρσξεκέλν ζηάδην εζηζκνχ λαπηία, εκεηφο, ππξεηφο, παξαηζζήζεηο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, εθίδξσζε, ηξνκψδεο παξαιήξεκα (ην νπνίν κπνξεί λα είλαη λα αθφκε θαη ζαλαηεθφξν). Δπίζεο άλζξσπνη πνπ δελ βηψλνπλ ζπκπηψκαηα αλνρήο θαη/ή ζπκπηψκαηα ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ, κπνξεί λα είλαη εμαξηεκέλνη απφ ηελ νπζία. Κάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο θαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα πεξηνξίζνπλ ή λα ειέγμνπλ ηε ρξήζε ηεο νπζίαο, ή θάλνπλ ρξήζε ηεο νπζίαο γηα κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ή ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απ' φηη αξρηθά είραλ ζρεδηάζεη. Γηα λα πξνκεζεπηνχλ ηελ νπζία, λα θάλνπλ ρξήζε ηεο θαη λα απαιιαρζνχλ απφ ηηο ζπλέπεηέο ηεο απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο. Έηζη, παξακεινχλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ εξγαζία, ην ζρνιείν, ηηο θνηλσληθέο επαθέο ή ζηακαηνχλ ηειείσο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Είδη του αλκοολιςμού Τν ζχλνιν ησλ αιθννιηθψλ κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε πέληε θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ην ειιεληθφ αιθάβεην. Αλκοολιζμός ηύποσ Α: Πξφθεηηαη γηα θαζαξά ςπρνινγηθή εμάξηεζε απφ ην αιθνφι, ρσξίο βηνινγηθέο επηπινθέο. 8

10 Αλκοολιζμός Τύποσ Β: Παξνπζηάδεηαη φηαλ ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο θίξξσζε ηνπ ήπαηνο θαη άιια, πξνθαινχληαη εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπ αιθνφι, ρσξίο ην άηνκν παξάιιεια λα είλαη ςπρνινγηθά εμαξηεκέλν. Αλκοολιζμός Τύποσ Γ: Αιινησκέλε βηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ αιθνφι, πνπ νδεγεί ζε απζφξκεηε ρξήζε ηεο νπζίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία ειέγρνπ ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Αλκοολιζμός Τύποσ Γ: Αιινησκέλε βηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ αιθνφι, πνπ νδεγεί ζε αδπλακία απνρήο απφ ην αιθνφι. Αλκοολιζμός Τύποσ Δ: Άηαθηε πεξηνδηθή ρξήζε ηνπ αιθνφι Λόγοι εθιςμού ςτο αλκοόλ Σχκθσλα κε ηελ ςπρνινγία ε ζπρλή θαηαλάισζε αιθνφι κπνξεί λα θηάζεη ζε ζεκείν εζηζκνχ θαη απηφ ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ςπρνγελή αίηηα. Όπσο καο ιέεη ε ςπρνινγία ν εζηζκφο ζην αιθνφι απμάλεηαη επηθίλδπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνπο θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο επηβαξχλνπλ νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο θαη θαη επέθηαζε ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζήθεο. Βέβαηα, ζρεδφλ ζε θάζε θαλφλα ζηελ ςπρνινγία ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Τν πξφβιεκα ζχκθσλα κε ηελ ςπρνινγία έγθεηηαη ζην ίδην ην γεγνλφο θαη φρη ζηελ αηηία ηνπ, πνπ πξέπεη ηψξα λα θαηεπζχλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο. Ο άλζξσπνο πνπ ζηελ αξρή ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ ςπρνινγία κε έλα πνηήξη θξαζί θαηά ην δείπλν, δηαπηζηψλεη κεηά απφ ιίγν, φηη δεηά ιίγν παξαπάλσ θαη ακέζσο κεηά θη άιιν, θη άιιν. Σηελ ςπρνινγία, ε αχμεζε ηεο επηζπκίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ αξγή, αιιά απηφ ζπλερίδεηαη ζίγνπξα κέρξη πνπ ζην ηέινο, έλα κπνπθάιη δελ είλαη ηίπνηα κπξνζηά ζηα πνιιά, γηα λα θαιχςεη ηηο λέεο ηνπ αλάγθεο. Δίλαη ε ίδηα αθξηβψο πεξίπησζε φπσο κε ηε ρξήζε θάζε άιιεο κνξθήο αιθννινχρνπ πνηνχ ή άιιεο εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο. Υπάξρνπλ βέβαηα άλζξσπνη ηφζν ζπγθξνηεκέλνη πνπ είλαη ηθαλνί λα ειέγρνπλ απηήλ ηελ φξεμε κέζα ζε νξηζκέλα πιαίζηα απηνζπγθξάηεζεο γηα καθξά ζεηξά εηψλ, ή αθφκε θαη γηα κηα νιφθιεξε δσή. Υπνθέξνπλ ελ ηέιεη απφ ζσκαηηθέο αζζέλεηεο νη νπνίεο είλαη ζίγνπξα ζπλέπεηεο ηεο παξαηεηακέλεο επαθήο ηνπ αιθννιηθνχ δειεηήξηνπ κε ηηο επαίζζεηεο δνκέο ηνπ ζψκαηνο, πνιιέο κε νδπλεξφ ραξαθηήξα, πνπ κεηψλνπλ ηε 9

11 δηάξθεηα ηεο θπζηθήο δσήο ηνπο. Αιιά εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα πίλνπλ ρσξίο λα έρνπλ απμεκέλε επηζπκία γηα αιθνφι, ψζηε λα θηάζνπλ έλαλ αλεμέιεγθην βαζκφ. Αιιά θαλείο άλζξσπνο πνπ μεθηλά ηε ρξήζε ηνπ αιθνφι δελ κπνξεί ηειηθψο λα πξνβιέςεη πνηα ζα είλαη ε επίδξαζή ηνπ ζην ζψκα ή ην κπαιφ ηνπ. Γεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη φηαλ γίλνπλ εμνινθιήξνπ αζπλαίζζεηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο πεγήο απηήο θιείλνληαη ζε εηήζηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο ηάθνπο κέζεο. Τν ζέκα ηνπ αιθννιηζκνχ, κε ηα πλεπκαηηθά θαη εζηθά αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε απηφλ, έρνπλ πξνζειθχζεη κεγάιε θαη έλζεξκε πξνζνρή. Γηαηξνί, ςπρνιφγνη, επηβιέπνληεο δηεπζπληέο αζχισλ, θχιαθεο θπιαθψλ, λνκνζέηεο θαη θηιάλζξσπνη έρνπλ παξαηεξήζεη θαη κειεηήζεη ηηο πνιπάξηζκεο ιππεηεξέο θαη απνθξνπζηηθέο θάζεηο ηνπ, θαη έρνπλ θαηαγξάςεη πνξίζκαηα θαη γλσκνδνηήζεηο. Δλψ θαηαγξάθνληαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζε νξηζκέλα ζεκεία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, αλ ε κέζε είλαη κάιινλ κηα ςπρηθή αζζέλεηα ε νπνία αθνχ δεκηνπξγεζεί ην άηνκν παχεη λα είλαη ππεχζπλν θαη ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηε ζεξαπεία φπσο ζηηο ςπρψζεηο ή ζηνλ ππξεηφ, ή κήπσο έλα έγθιεκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα ηηκσξεζνχλ, ή κήπσο κηα ακαξηία γηα ηελ νπνία πξέπεη λα κεηαλνήζεη θαη ζεξαπεπηεί απφ ηνλ ςπρνιφγν. Όινη ζπκθσλνχλ φηη ππάξρεη κηα θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε ςπρηθή θαη λεπξηθή θαηάζηαζε πνπ θαζηζηά θάζε ρξήζε αιθνφι εμαηξεηηθά επηθίλδπλε. Τν ζεκείν πνπ ζέινπκε λα μεθαζαξίζνπκε είλαη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί ελδερνκέλσο λα γλσξίδεη κέρξηο φηνπ θαηαλαιψζεη νηλνπλεπκαηψδε πνηά γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, εάλ έρεη ή δελ έρεη απηήλ ηελ θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή θαηάζηαζε. Καη φηη κπνξεί λα είλαη πνιχ αξγά, ηε ζηηγκή πνπ αλαθαιπθζεί κηα ηέηνηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Σχκθσλα κε κηα έξεπλα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ν νξγαληζκφο ηνπο ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «αιθννιηθή ηδηνζπγθξαζία». Καη πάιη, βξίζθνπκε κηα άιιε θαηεγνξία αηφκσλ απηνχο κε πγηείο γνλείο πνπ ηνπο έδσζαλ πγηή αλαηξνθή θαη έρνπλ ζπλεζίζεη ζηηο θαιέο θνηλσληθέο επηξξνέο, εζηθέο θαη θνηλσληθέο, αιιά θαη ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη ηέηνηα ψζηε, φηαλ κηα θνξά ζα παξαδνζνχλ ζηε ρξήζε δηεγεξηηθψλ νπζηψλ ηηο νπνίεο βξίζθνπλ επράξηζηεο, ζπλερίδνπλ λα επηδίδνληαη ζπλήζσο πάλσ απφ ηε κέηξηα θαηαλάισζε ζηελ ππεξβνιηθή. 10

12 Έλαο δηεθζαξκέλνο εζηζκφο θαιιηεξγείηαη, θαη ηνπο νδεγεί αξγά, αιιά ζηαζεξά, ζηελ θαηαζηξνθή. Δθεί πξέπεη ην άηνκν λα αληηιεθζεί πξψηα πσο έρεη πξφβιεκα, θαη ακέζσο κεηά λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. Επιπτώςεισ ςτην υγεία Σφμαηικές επιπηώζεις Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφιεο πξνθαιεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ πνιιά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα φπσο ηε λφζν ηνπ κπνθαξδίνπ θαζψο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνλ αηθλίδην ζάλαην. Μεηαμχ άιισλ ην αιθνφι πξνθαιεί θαη θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θαηαζηξέθεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο ζχκθσλα κε έξεπλεο, ν αιθννιηζκφο πξνθαιεί ζπρλά νηθηαθά θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα, ελψ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αιθννιηθφο νδεγεί θάπνην φρεκα. Ψστικές επιπηώζεις Ο αιθννιηζκφο πξνθαιεί θαη ςπρηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Οη αιθννιηθνί ζπρλά εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθέο θαη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. Σπρλά παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο απφδνζεο θαη ην άηνκν ζπρλά παξνπζηάδεη παξαηζζήζεηο Σχκθσλα κε κηα έξεπλα κηαο Διιελίδαο εξεπλήηξηαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη άλζξσπνη μερλάλε ηηο ρεηξφηεξεο εκπεηξίεο πνπ είραλ απφ ην πνηφ, γηα απηφ πίλνπλ μαλά θαη μαλά. Με άιια ιφγηα, ν εζηζκφο ζην αιθνφι νθείιεηαη θαη ζηελ ακλεζία πνπ απηφ πξνθαιεί. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην αιθνφι επεξεάδεη ηε κλήκε επηιεθηηθά. Τν πνηφ επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα ζπκάηαη πεξηζζφηεξν ηα θαιά πξάγκαηα θαη ιηγφηεξν ηα άζρεκα πνπ ζπλέβεζαλ. Απηή ε αληθαλφηεηα λα ζπκεζεί θαλείο ηηο ρεηξφηεξεο εκπεηξίεο κεηά απφ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ δχζθνια θαλείο δηαθφπηεη ην πνηφ. Τν αιθνφι, φπσο έρνπλ επηβεβαηψζεη πνιιέο κειέηεο, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ δηάζεζε θάπνηνπ. Μεηψλεη ην άγρνο, δεκηνπξγεί επθνξία θαη εμαθαλίδεη ηηο αλαζηνιέο. Ζ επίδξαζή ηνπ ζηε κλήκε ήηαλ σο ηψξα έλα απφ ηα ιηγφηεξα θαηαλνεηά δεηήκαηα, φκσο απνδεηθλχεηαη ηειηθά φηη είλαη θαη απφ ηα πην ζεκαληηθά. Τεζη κλήκεο πνπ έγηλαλ ζε εζεινληέο, πξηλ, ζηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ κεζχζη, έδεημαλ φηη ππήξρε ζαθήο ππνβάζκηζε ηεο κλήκεο φζν αχμαλε ην αιθνφι ζην αίκα. Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάρξεζε ηνπ αιθνφι απμάλεη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλσλ θξίζεσλ θαη παξνξκεηηθψλ απνθάζεσλ θαη κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα απηνειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ. 11

13 Εθιςμόσ ςτον τζόγο Οριςμόσ Δζηζκφο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα, γλσζηφο επίζεο σο θαηαλαγθαζηηθφ παηρλίδη, είλαη έλαο ηχπνο δηαηαξαρήο ειέγρνπ ηεο παξφξκεζεο. Οη θαηαλαγθαζηηθνί παίθηεο δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ ψζεζε γηα λα παίμνπλ, αθφκα θαη φηαλ μέξνπλ φηη ην παηρλίδη βιάπηεη εθείλνπο ή ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο. Οη εζηζκέλνη ζηνλ ηδφγν, έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα ηα νπνία είλαη ην κφλν πνπ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ, ρσξίο λα ηνπο απαζρνινχλ νη ζπλέπεηεο. Οη θαηαλαγθαζηηθνί παίθηεο ζπλερίδνπλ είηε αηζζάλνληαη θαιά κε ή ρσξίο ρξήκαηα, επηπρείο ή θαηαζιηπηηθνί. Αθφκα θαη φηαλ μέξνπλ φηη νη πηζαλφηεηεο είλαη ελάληηα ηνπο, αθφκα θαη φηαλ δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά λα ράζνπλ, ηα εζηζκέλα άηνκα ζηα ηπρεξά παηρλίδηα δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ καθξηά απφ ην ηδφγν. Ο εζηζκφο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο "θξπκκέλε αζζέλεηα" επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα πξνθαλέο θπζηθφ ζεκάδη ή ζπκπηψκαηα φπσο ππάξρεη ζηνλ εζηζκφ λαξθσηηθψλ ή νηλνπλεχκαηνο. Οη πξνβιεκαηηθνί παίθηεο αξλνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ή ειαρηζηνπνηνχλ ην πξφβιεκα. Μπαίλνπλ ζε άιιεο δηαδηθαζίεο γηα λα θξχςνπλ ην παηρλίδη. Παξφιν πνπ νη ζπκπεξηθνξέο ξίζθνπ θαη ηδφγνπ θέξνπλ αλαθνξέο απφ ηελ αξραηφηεηα, ε θαηάηαμε ηεο εμάξηεζεο ζην ηδφγν ζε ςπρηθή πάζεζε έγηλε γηα πξψηε θνξά ην Μέρξη ηφηε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο ε πξνβιεκαηηθή απηή απνηεινχζε έλα «πάζνο», κηα θαηαζηξεπηηθή ζπλήζεηα, έλα «βίηζην». Σην επίπεδν ηεο δηάγλσζεο ζπγθαηαιεγφηαλ ζαλ ζχκπησκα ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηθψλ παζήζεσλ (καλία, αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο), αιιά δελ απνηεινχζε θαηεμνρήλ πάζεζε. Ζ δπζθνιία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κέρξη ηφηε λα κηιήζεη γηα εμάξηεζε ζηνλ ηδφγν νθείιεηαη ζην φηη δελ κεζνιαβεί θάπνηα ςπρνδξαζηηθή νπζία ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ ηδφγν, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ζπλέπεηα ηνπ ηδφγνπ αιιά θαη αηηία γηα ηνλ εζηζκφ ζε απηφλ κπνξεί λα απνηειέζεη θάπνηα ςπρηαηξηθή πάζεζε. Σχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζηελ ςπρνινγία, ε εμάξηεζε ζηνλ ηδφγν ηνπνζεηείηαη ηφζν ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο δηαηαξαρήο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ φζν θαη ζε απηή ηεο εμάξηεζεο. 12

14 Χαρακτηριςτικά Αίτια Αλαδεηψληαο ηελ αηηηνινγία ηεο εμάξηεζεο ζηνλ ηδφγν έρεη ζεκαζία λα επηρεηξήζνπκε κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο κε κηα αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εμαξηεκέλσλ. Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ παζνινγηθφ ηδφγν: α) ηελ παξνξκεηηθφηεηα, β) ηνλ ςπραλαγθαζκφ, γ) ηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ παξνξκεηηθφηεηα δίλεη ηελ επηζπκία ζηνλ αζζελή λα ξηζθάξεη, λα αλαδεηήζεη έληνλεο ζπγθηλήζεηο, ελψ ην ζπλαίζζεκα είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεην κε κεγάιεο απνθιίζεηο ζηε δηαθχκαλζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν παζνινγηθφο ηδνγαδφξνο δελ κπνξεί λα βηψζεη ζε ηθαλφ βαζκφ απιέο θαη θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή δηάθνξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα βηψλεη θαζεκεξηλά ζπλαηζζήκαηα έρεη «απνξπζκηζηεί» θαζψο ε ελαζρφιεζε ηνπ κε ηνλ ηδφγν δίλεη ζηνλ εμαξηεκέλν πνιιαπιάζηα πνζνηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηφζν ζεηηθά φζν αξλεηηθά. Σαλ ζπλέπεηα έξρεηαη ε αλεδνλία θαη ε απάζεηα αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ εξεζηζκφ, πνπ αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα εθηφο ηδφγνπ, θαζψο ν εμαξηεκέλνο δελ κπνξεί λα ηα ληψζεη επαξθψο φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, αθνχ είλαη ππνπνιιαπιάζηα πνζνηηθά ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ αθνξνχλ θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (έλαο θαθέο κε έλα θίιν, ε ελαζρφιεζε ηνπ εμαξηεκέλνπ κε ηα παηδηά ηνπ, θιπ.). Αληίζεηα, ν εμαξηεκέλνο αλαγθάδεηαη λα αλαδεηά ηελ έληνλε ζπγθίλεζε είηε ηνπ θέξδνπο είηε ηεο ραζνχξαο γηα λα πξνζιάβεη κηα ζηηγκηαία ζπλαηζζεκαηηθή εθθφξηηζε. Οη απνθάζεηο ηνπ παζνινγηθνχ ηδνγαδφξνπ παίξλνληαη ζην ιεπηφ, θαζψο θαζεηί πνπ ζα θάλεη ή ζα πεη είλαη άκεζν θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξε ζθέςε. Ζ δηάζεζή ηνπ είλαη νμπκέλε θαη ν ίδηνο βξίζθεηαη ζε έληαζε, ζε αλεζπρία θαη ην κπαιφ ηνπ ηξέρεη κε κεγάιε ηαρχηεηα, βξίζθνληαο πξνζσξηλέο ιχζεηο, θηηάρλνληαο ζελάξηα γηα ην ηη ζα πεη ζε πνηνλ, πσο ζα δηθαηνινγήζεη ηε ραζνχξα, ηελ θαζπζηέξεζή ηνπ, θ.α. Οηηδήπνηε θάλεη θάπνηνο ζηνλ ηδφγν, ην θάλεη κε πάζνο, θεξδίδεη θαη ράλεη κε πάζνο, ηζαθψλεηαη θαη επαλαζπλδέεηαη κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, ζπρλά ππνηηκά θαη πξνζβάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ ελψ άιινηε δεη κε έλα αίζζεκα κεγαιείνπ θαη εμπςψλεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ςπραλαγθαζκφ, ν παζνινγηθφο ηδνγαδφξνο ζπλερίδεη θαη παίδεη δηαηεξψληαο ηελ πεπνίζεζε φηη αλ κείλεη κέζα ζην παηρλίδη, θάπνηα ζηηγκή ζα ηνπ γπξίζεη θαη ζα πηάζεη θάπνην θαιφ πνληάξηζκα. Απηή ε πεπνίζεζε ζηνηρεηψλεη ην κπαιφ ηνπ 13

15 παίρηε θαη ηνλ εμαλαγθάδεη λα ζπλερίδεη λα παίδεη αλειιηπψο, κε ηνλ θφβν φηη εάλ δελ παίμεη θάπνηα ζηηγκή, ζε θάπνην πνληάξηζκα, ηφηε ζα ράζεη ην ζπγθεθξηκέλν, πνπ ζα έπηαλε θάπνην κεγάιν θέξδνο. Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί θακπάληα δηαθήκηζεο γλσζηνχ παηρληδηνχ ηδφγνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αηάθα: «θη αλ ζνπ θάηζεη», θαζψο ν εμαξηεκέλνο ηδνγαδφξνο δηαηεξεί ζπλεηδεηά ηνλ ςπραλαγθαζηηθφ θφβν φηη αλ ράζεη θάπνην πνληάξηζκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ην πνληάξηζκα κε ην νπνίν ζα ηνπ «θαζφηαλ ε θαιή». Άιινπ είδνπο ςπραλαγθαζηηθέο ζθέςεηο απνηεινχλ νη ηειεηνπξγίεο κε αξηζκνχο ή κε ηξφπνπο ζηνηρεκάησλ, είηε ζπζηήκαηα παημίκαηνο πνπ ελψ ν εμαξηεκέλνο βιέπεη φηη δελ ηνπ βγαίλνπλ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζην ζχλνιν ρακέλνο, δηαηεξεί ηα ζπζηήκαηα απηά θαη ηα εληζρχεη δηθαηνινγψληαο ηα θαη ξίρλνληαο ην θηαίμηκν ζε νπνηνδήπνηε άιιν παξάγνληα. Αλαθνξηθά κε ηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ην βηνινγηθφ θνκκάηη ηνπ εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε λεπξνδηαβίβαζε ηνπ εγθεθάινπ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζηνηρήκαηνο είηε ηνπ πνληαξίζκαηνο. Ζ έληαζε ηεο απφιαπζεο, ζεηηθή ή/θαη αξλεηηθή κεγηζηνπνηείηαη ηελ ζηηγκή απηή, θαζψο κέζα ζε θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ ελαιιάζζνληαη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζδνθία ηνπ θέξδνπο θαη ηνλ θφβν ηεο ραζνχξαο. Απηή ε ελαιιαγή είλαη ζπλερφκελε θαη πνιιαπιή, θαζψο κπνξεί λα πεξάζνπλ δεθάδεο ηέηνηεο ζθέςεηο ζηα ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο (π.ρ. ζην γχξηζκα ηεο κπίιηαο ζηε ξνπιέηα ή ζηελ θιήξσζε ησλ αξηζκψλ ζην KINO), ρσξίο ν εμαξηεκέλνο λα κπνξεί λα ηηο απνκνλψζεη ή λα ηηο θαηαλνήζεη, θαζψο δξνπλ παξαηζζεηηθά. Τα αξλεηηθά ή ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο αλαγγειίαο ηνπ απνηειέζκαηνο (απνγνήηεπζε, καηαίσζε, ζπκφο/ αίζζεκα ζξηάκβνπ, επηβεβαίσζε) δηαδέρνληαη ηελ έληαζε ηεο αξρηθήο πξνζδνθίαο ηνπ θέξδνπο. Τν θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξνθαιεί κηα «δηαθνξά δπλακηθνχ», κηα κέγηζηε θνξχθσζε ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, νπνχ ν παίρηεο ζα δεηά ηελ επαλαπξφζιεςε απηήο θαη απνηειεί ηελ θχξηα αηηία πνπ θάπνηνο εζίδεηαη ζηνλ ηδφγν, φζνλ αθνξά ηελ λεπξνδηαβίβαζε ηνπ εγθεθάινπ. υμπτώματα Αληίζεηα κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε εμάξηεζε ζην ηδφγν κεηξηέηαη κε ηα πνζά πνπ ν εμαξηεκέλνο μνδεχεη θαη ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεη ζην παηρλίδη, νη δχν απηέο παξάκεηξνη απνηεινχλ επηκέξνπο παξακέηξνπο ζηελ αμηνιφγεζε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εμάξηεζεο ππάξρνπλ δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα, κε πην γλσζηφ ην SOGS, ηα νπνία αμηνινγνχλ εάλ θάπνηνο είλαη απιφο παίθηεο, ή εάλ έρεη κηα πξνβιεκαηηθή ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηνλ ηδφγν. Ζ εμάξηεζε ζην ηδφγν νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ παξακέηξσλ, θπξίσο απφ ην πφζν 14

16 ζεκαληηθφ είλαη ην παηρλίδη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ εμαξηεκέλνπ θαη ηη επηπηψζεηο έρεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ (επαγγεικαηηθφ, πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, θ.α). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα λα κηιήζνπκε γηα εμάξηεζε ζηνλ ηδφγν, ζα πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε απφ εηδηθφ, θαζψο ε θιηληθή εηθφλα ηεο εμάξηεζεο ζην ηδφγν κπνξεί λα πεξηπιέθεηαη απφ άιιεο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο ή ςπρηθέο θαηαζηάζεηο. Θεραπευτικήαντιμετώπιςη Ο εζηζκφο ζηνλ ηδφγν απνηειεί ςπρηθή πάζεζε ε νπνία ρξήδεη εηδηθήο αληηκεηψπηζεο. Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αλαθνξηθά κε ηελ εμάξηεζε ζηνλ ηδφγν ζπλίζηαηαη ζην λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα δηαρεηξηζηεί ηελ επηζπκία γηα λα παίμεη, λα παξέρεη ζηνλ ίδην έλα πξνζηαηεπηηθφ ζχζηεκα, νχησο ψζηε λα ηνλ απνηξέπεη απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα αζρνιείηαη κε ην ηδφγν. Δπίζεο, θχξηα επηδίσμε είλαη λα βνεζήζεη ηνλ πάζρνληα λα αλαπηχμεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ςπρηθή ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο θαηαζηάζεηο ππνηξνπήο. Σην πξψην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο θχξην κέιεκα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη λα εμαζθαιίζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εμαξηεκέλν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηελ απνρή ηνπ ηδνγαδφξνπ κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε απαγφξεπζε εηζφδνπ ζηα θαδίλν, ην πάγσκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζηηο ζειίδεο ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ απφ θάπνην ηξίην άηνκν εκπηζηνζχλεο. Παξάιιεια παξέρεηαη νκαδηθή θαη αηνκηθή ζεξαπεία πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη, νχησο ψζηε ν εζηζκέλνο λα απέρεη νξηζηηθά θαη καθξνρξφληα απφ ηνλ ηδφγν. Ζ ζεξαπεία έρεη ζαλ ζηφρν αξρηθά λα μεπεξάζεη ν εμαξηεκέλνο ηηο παξάινγεο ζθέςεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ ππνηίκεζε ηεο ραζνχξαο κε ηελ παξάιιειε ππεξηίκεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηελ αίζζεζε ειέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο κε δηάθνξα ζπζηήκαηα πνληαξίζκαηνο θαη παξάδνμνπο ηξφπνπο παημίκαηνο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη νηθείνη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πάζεζε απηή θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο. 15

17 Ο εθιςμόσ ςτο Διαδίκτυο Οριςμόσ Ο εζηζκφο ζην Γηαδίθηπν (Internetaddiction) είλαη κηα ζρεηηθά λέα κνξθή εμάξηεζεο, ε νπνία βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί, αθνχ ε εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν δελ είλαη αθφκε κηα θιηληθή νληφηεηα πνπ ζπλαληάκε ζε εγρεηξίδηα ςπρηαηξηθά. Απηή ε κνξθή εζηζκνχ νξίδεηαη σο ηελ «ελαζρφιεζε κε ην Γηαδίθηπν γηα άληιεζε αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζπλνδεχεηαη κε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ άληιεζε απηνχ ηνπ αηζζήκαηνο». Αίτια Τν Γηαδίθηπν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο αλάγθεο ελφο αηφκνπ. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνχ», φπνπ ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πεξηνξηζκνχο θαη ζπλέπεηεο. Σην Γηαδίθηπν δελ ππάξρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη θαη λα βγεη φπνηε ζέιεη, ελψ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ φπνηα εμσηεξηθή εκθάληζε, αθνχ δελ ππάξρεη, πνιιέο θνξέο, νπηηθή επαθή. Ταπηφρξνλα, ν έθεβνο κπνξεί λα ελζαξθψζεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ή λα πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία, εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο, πνπ ζπληζηά θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σπλήζσο, ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπ εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν είλαη αγφξηα θαη κεγαιψλνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο). Ο εζηζκφο ησλ εθήβσλ ζην δηαδίθηπν κπνξεί, επίζεο λα είλαη ην απνηέιεζκα άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη θνηλσληθή θνβία. υμπτώματα 1. Δθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε δαθηπινγξάθεζεο ησλ δαθηχισλ ηνπ ρεξηνχ, άγρνοέκκνλε ζθέςε γηα ην δηαδίθηπν θαη φλεηξα γηα ην δηαδίθηπν. 16

18 2. Καηαλάισζε ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν (ινγηζκηθά, ζθιεξνί δίζθνη θ.ιπ.) 3. Γπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζε θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ αιιά θαη πξνζσπηθφ επίπεδν. 4. Μεησκέλε επίδνζε ζην ζρνιείν ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ πνπ πεξλάεη ν έθεβνο ζην δηαδίθηπν. 5. Σε πξνρσξεκέλεο πεξηπηψζεηο ν έθεβνο δελ θνηκάηαη, παξακειεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ πγηεηλή, κπνξεί λα ζηακαηήζεη αθφκα θαη ην ζρνιείν. Αθφκε, απνκνλψλεηαη, απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπ, γίλεηαη επηζεηηθφο, κπνξεί λα θιέβεη ρξήκαηα απφ ηνπ γνλείο γηα λα παίδεη. Τέινο, θηάλεη ζε ζεκείν λα κελ ηξψεη ή θαη ην αληίζεην( λα παραίλεη πνιχ). Ποιεσ ηλικιακέσ ομάδεσ εμφανίζουν εξάρτηςη Τν θαηλφκελν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε εθήβνπο θαηά ηελ πξψηκε εθεβεία (10-14 εηψλ) ή θαη ζε κηθξφηεξε αθφκε ειηθία. Δίλαη πην ζπρλφ θαηά ηελ κέζε εθεβεία (15-17 εηψλ), θαηά ηελ νπνία νη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη θαη ζηαδηαθά απηνλνκνχληαη, θαζψο θαη θαηά ηελ φςηκε εθεβεία (> 17 εηψλ). Οη πεξηζζφηεξνη εμαξηεκέλνη έθεβνη αζρνινχληαη κε «παηρλίδηα» ζην ζπίηη ή ηα Internetcafe. Αντιμετώπιςη εθιςμού Ο εζηζκφο απφ ην δηαδίθηπν αλαγλσξίδεηαη πηα απφ ηελ ςπρηαηξηθή θνηλφηεηα σο μερσξηζηή ςπρνζσκαηηθή δηαηαξαρή γη απηφ ρξήδεη εηδηθήο ζεξαπείαο. Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιιά θέληξα πνπ βνεζνχλ ηνπο εθήβνπο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ εζηζκφ ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε θάζε πεξίπησζεο γίλεηαη απφ ηεηξακειή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδίαηξνο, παηδνςπρίαηξνο, παηδνςπρνιφγνο θαη νηθνγελεηαθφο ζχκβνπινο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, αιιά ν έθεβνο καζαίλεη λα ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη θαη πάιη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξ φια απηά, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα παηδηά αληηκεησπίδεη θαη άιια πξνβιήκαηα πέξα απφ ηνλ εζηζκφ ηνπ, ππάξρεη θαη θαηάιιειε θαξκαθνινγία. Σχκθσλα κε κειέηεο, ην 1/3 απφ ηα παηδηά αληαπνθξίλεηαη πνιχ ζεηηθά, εηδηθά φηαλ ε εμάξηεζε βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην. Είδη εθιςμού ςτο Διαδίκτυο Πνιινί ρξήζηεο κπνξεί λα εζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ζπρλφηεξεο κνξθέο εζηζκνχ ζε ελήιηθεο είλαη ζε δηαδηθηπαθφ ζεμ (cybersex) θαη ζέαζε 17

19 δηαδηθηπαθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ (cyberporn). Ζ επέθηαζε ησλ ζεμνπαιηθψλ δηαζηξνθψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (παηδνθηιία, παξαθηιίεο, ζεμνπαιηθή παξελφριεζε) ζπληζηά έλα λέν θνηλσληθφ πξφβιεκα. Δθαξκνγέο φπσο ηα chatrooms θαη ην instantmessaging κπνξεί λα απνθηήζνπλ επίζεο θαηαλαγθαζηηθά ζηνηρεία. Ο εζηζκφο ζην παζνινγηθφ ηπρεξφ παηρλίδη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κία δηπιά πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο εζηζκφο ζην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη, ηδηαίηεξα ζπρλφ πξφβιεκα ζηνλ καζεηηθφ, εθεβηθφ θαη θνηηεηηθφ πιεζπζκφ, κπνξεί λα είλαη ε πξψηε θαη κνλαδηθή παξνπζίαζε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Πνιχ ζπρλά ε πξψηε γλσξηκία ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ φπσο θαη ε πξψηε γλσξηκία κε ην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ παηρληδηνχ. Εθιςμόσ ςτο Facebook Οριςμόσ Τν Facebook είλαη ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ην Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα εηδνπνηνχληαη φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. Ιςτορικά ςτοιχεία Ο ΜαξθΕάθεξκπεξγθ ίδξπζε ην Facebook σο κέινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Αξρηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ Harvard ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθε. Τν φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο πξνέξρεηαη απφ ηα έγγξαθα παξνπζίαζεο ησλ κειψλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηλνηήησλ κεξηθψλ Ακεξηθάληθσλ θνιεγίσλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λενεηζεξρφκελνη ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Τν 2005 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο επεθηάζεθε ζε καζεηέο ζπγθεθξηκέλσλ ιπθείσλ θαη κέιε νξηζκέλσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ελψ ην 2006 ε 18

20 ππεξεζία έγηλε πξνζβάζηκε ζε θάζε άλζξσπν ηνπ πιαλήηε πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλνχζε ηα 13 ρξφληα. Περιγραφή Τν Facebook ζήκεξα έρεη πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ελεξγνχο ρξήζηεο, θαηαηάζζνληάο ην σο κηα απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο ηζηνζειίδεο ηνπ πιαλήηε (2ν κεηά ην Google). Δπίζεο, ην Facebook είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξεο ηζηνζειίδεο γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Με αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ, ην Facebook έρεη ππνζηεί θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ησλ ηδξπηψλ ηνπ. Ψζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα παξακέλεη ε πην δηάζεκε θνηλσληθή πεξηνρή δηθηχσζεο ζε πνιιέο ρψξεο. Τν Facebook είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο δηθηχσζεο κε θίινπο θαη γλσζηνχο. Παξά ην φηη ελέρεη θηλδχλνπο (θπξίσο γηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ), ν πξνζεθηηθφο ρξήζηεο δελ έρεη πξφβιεκα. Τν Facebook αθφκα παξέρεη παηρλίδηα θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλεβάζκαηνο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Εθιςμόσ και αντιμετώπιςη Υπάξρνπλ θνξέο πνπ ην Facebook κπνξεί λα παξέρεη κηα πγηή απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ή έλα επράξηζην δηάιεηκκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Δπίζεο, γηα πνιινχο απνηειεί έλαλ δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν γηα λα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Ζ απεπζείαο ζχλδεζε επηθνηλσλίαο πνιχ ζπρλά παίξλεη ηε ζέζε ηεο πξαγκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ην Facebook βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα θξαηήζνπλ επαθή κε θίινπο θαη ζπγγελείο πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ή λα δνπλ πνπ δνπλ πνιχ καθξηά. Ψζηφζν, ην Facebook μεθεχγεη ζπρλά απφ απηά ηα κηθξά δηαιείκκαηα θαη αξρίδεη λα γίλεηαη κηα εζηζηηθή αζρνιία ζηελ θαζεκεξηλή δσή νξηζκέλσλ αηφκσλ. Όηαλ ε ρξήζε ηνπ Facebook μεπεξλάεη ζε ρξφλν απηνχ ελφο κέηξηνπ παηρληδηνχ θαη κεηακνξθψλεηαη ζε θαζεκεξηλφ εζηζκφ, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. Δίλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα ράζεη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ ρξφλνπ ηνπ, πξνζπαζψληαο λα απνθηήζεη λένπο θίινπο ζην Facebook, παίδνληαο παηρλίδηα ζε απηφ, θαη επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ ιήςε επηπφιαησλ θνπίδ. Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηα ζπκπηψκαηα εζηζκνχ ζην Facebook λα ηα παξνπζηάδνπλ εηδηθφηεξα νη έθεβνη, νη νπνίνη είλαη θαη νη πην εμνηθεησκέλνη κε ην Γηαδίθηπν. 19

21 Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα κηιάκε γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζπρλά θαη απφ λσξίο θαη ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο, έηζη ψζηε φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα, ν έθεβνο λα κπνξεί λα κηιήζεη γη' απηφ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ νη γνλείο λα αμηνινγνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε ηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπίζεο, νη γνλείο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο, ηζηνζειίδεο θαη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά. Βουλιμία Οριςμόσ Ζ βνπιηκία είλαη κία δηαηαξαρή δηαηξνθήο θαη αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο κέρξη ζεκείνπ ππεξβνιηθνχ θνξεζκνχ, πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αίζζεζε απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ. Σηε ζπλέρεηα ην άηνκν εθδειψλεη αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ θφβν κήπσο απμεζεί ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο. Σηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξφθιεζε εκεηνχ, ε ρξήζε θαζαξηηθψλ/δηνπξεηηθψλ, ε ππεξβνιηθή εθγχκλαζε θιπ. Αλ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε θζνξά ησλ δνληηψλ, ην πξήμηκν ηνπ πξνζψπνπ, ν αθαλφληζηνο θαξδηαθφο ξπζκφο θαη ε κπτθή αηνλία πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο ζπρλνχο εκεηνχο. Ψζηφζν εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ζε ςπρηθφ επίπεδν. Αίτια Ζ βνπιηκία αλαπηχζζεηαη ζπρλά κεηά απφ κία ςπρνπηεζηηθή θαηάζηαζε, δειαδή κεηά απφ κία δχζθνιε εκπεηξία πνπ βηψλεη έλαο άλζξσπνο. Σην ηζηνξηθφ πνιιψλ αζζελψλ κε βνπιηκία, ελδέρεηαη λα βξεη θαλείο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν βίσζε κεγάιεζπλαηζζεκαηηθή ακθηηαιάληεπζε θαη ακθηζπκία.δπεηδή ην βνπιηκηθφ άηνκν αηζζάλεηαη φηη ράλεη ηνλ έιεγρν θαη ηα φξηα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο απνπεηξάηαη λα ηα αλαθηήζεη ζηε ζρέζε ηνπ κε ην θαγεηφ, φπνπ θαληαζηψλεηαη πσο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν. 20

22 Αντιμετώπιςη Έλα κεγάιν κέξνο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο εζηηάδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζηελ εθκάζεζε λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ. Σθνπφο δελ είλαη κφλν λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία ζηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ δσή. Μνηάδεη παξάδνμν, αιιά ην πξψην θέξδνο απφ ηελ επαθή κε έλαλ εηδηθφ είλαη ε αλαθνχθηζε πνπ ληψζεη θαλείο φηαλ εθκπζηεξεχεηαη ην πξφβιεκά ηνπ. Ζ απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αλήθεη βέβαηα ζε απηφλ πνπ ηνλ απαζρνιεί άκεζα. Νευρική ανορεξία Οριςμόσ Ζ λεπξηθή αλνξεμία είλαη κηα ςπρνγελήο αζζέλεηα, πνπ δελ πξνθαιείηαη απφ θαλέλαλ ηφ ή κηθξφβην αιιά απφ ην ίδην ην κπαιφ. Δίλαη κία κνξθή δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πνπ ππνθέξεη δηαθαηέρεηαη απφ έλαλ έληνλν θφβν πξφιεςεο βάξνπο θαη πξνθαιεί ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζαλάησλ απφ φιεο ηηο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο. Ζ αλνξεμία είλαη πνιχ ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε δηάζεκα άηνκα απφ ην ρψξν ηεο κφδαο, κε εζνπνηνχο ή ηξαγνπδίζηξηεο. Γπζηπρψο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ρψξν ηεο showbiz, αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί αθφκα θαη ζην ίδην καο ην ζπίηη θαη λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ην ζάλαην. Σηαξ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κνληέια αιιά θαη εζηεκκέλεο, φπσο ε απηνθξάηεηξα Σίζζπ, απνηεινχλ ηα ζχκαηα ηεο ςπρνγελνχο αλνξεμίαο. Πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά ην 1689, σο απηνιηκνθηνλία, ελψ ηνλ 20ν αηψλα αλαγλσξίζηεθε θαη θαηεγνξηνπνηήζεθε σο δηάγλσζε απφ ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη λεπξηθήο αλνξεμίαο. Σηνλ έλα ηχπν νη πεξηπηψζεηο αλνξεμίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηέξεζε θαγεηνχ (αλνξεμία πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ). Σην δεχηεξν ηχπν ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηφδνπο ζηέξεζεο, πνπ ελαιιάζζνληαη απφ επεηζφδηα βνπιηκίαο κε ππεξθαγία πνπ αθνινπζνχληαη φκσο απφ εκεηνχο πνπ πξνθαιεί ην ίδην ην άηνκν (αλνξεμία πεξηνξηζηηθνχ-βνπιηκηθνχ ηχπνπ). Αίτια Αηηία απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ είλαη ε ζπζρέηηζε πνπ θάλνπλ ηα λεαξά θνξίηζηα ηνπ ιεπηνχ κε ην σξαίν. Πηζηεχνπλ φηη φπνηνο είλαη ιεπηφο, είλαη θαη φκνξθνο, φηη κπνξεί λα θεξδίζεη 21

23 ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο ππνινίπνπο. Όκσο φια απηά ηα πξνθαιεί ε ίδηα ε θνηλσλία καο, θαζψο ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ε κφδα πξνβάιινπλ θαζεκεξηλά παλέκνξθα, ςειά, γπκλαζκέλα, ππέξνρα θαη κεξηθέο θνξέο απνζηεσκέλα κνληέια, αλαγθάδνληαο ηνπο απινχο αλζξψπνπο λα ζέινπλ λα ηνπο κνηάζνπλ απεγλσζκέλα. Εικόνα 1. Άτομα με ανοπεξία υμπτώματα Σηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ λεπξηθή αλνξεμία, παξνπζηάδεηαη κία ζπζηεκαηηθή άξλεζε σο πξνο ηελ πξφιεςε θαγεηνχ κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή απψιεηα βάξνπο. Δπίζεο απηά ηα άηνκα έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα δηαρσξίδνπλ ηηο ηξνθέο ζε ''θαιέο" θαη "θαθέο" θαζψο θαη λα αηζζάλνληαη κηα γεληθφηεξε δπζθνξία ζε φ,ηη αθνξά ην θαγεηφ. Δπίζεο απνθηνχλ ηελ ηάζε λα γπκλάδνληαη εμαληιεηηθά. Σαλ απνηέιεζκα, επεηδή ππάξρεη έιιεηςε ελέξγεηαο, ηα άηνκα απηά έρνπλ ζπρλνχο πνλνθεθάινπο, αυπλίεο, είλαη άθεθα, αδχλακα, θξπψλνπλ αθφκα θαη αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη θαλνληθή, ε πίεζε ηνπ αίκαηφο ηνπο ρακειψλεη θαη ηα καιιηά ηνπο πέθηνπλ. Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε έκκελνο ξχζε, ηα λχρηα αδπλαηνχλ θαη ξαγίδνπλ, ην δέξκα γίλεηαη δχζρξσκν θαη μεξφ, παξαηεξείηαη δπζθνηιηφηεηα, θνηιηαθέο ελνριήζεηο αιιά θαη ππεξθηλεηηθφηεηα. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη κία θαζπζηέξεζε ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαζψο ηα ζηήζε δελ κεγαιψλνπλ θαη δελ θπηξψλεη εβηθφ ηξίρσκα, αλ ε πάζεζε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο πξηλ ηελ εθεβεία. Όκσο, νη ζπλέπεηεο ηεο αλνξεμίαο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε ζσκαηηθέο βιάβεο αιιά θαη ζε ςπρηθέο αθνχ ην άηνκν πνπ πάζρεη, αιιάδεη ζπκπεξηθνξά, απνκαθξχλεηαη θαη απνκνλψλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν κε απνηέιεζκα ηε θαηάζιηςε ή θαη κεξηθέο θνξέο ηε πξνζθφιιεζε ζηελ νηθνγέλεηα. 22

24 εξομανία Οριςμόσ Ο φξνο ζεμνπαιηθφο εζηζκφο (sexaddiction) ή αιιηψο ζεμνκαλία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ην άηνκν κνηάδεη θαηαλαγθαζηηθά λα αλαδεηεί ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο ελψ εκθαλίδεη έληνλε δπζθνξία θαη ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο φηαλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ παξνξκήζεσλ ηνπ. υμπτώματα Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο ζεμνκαλήο πξέπεη λα εκθαλίδεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ή επηά ζπκπηψκαηα απφ ηνλ «δεθάινγν ηνπ εζηζκνχ»: 1. ζπλερείο αιιαγέο ζρέζεσλ, 2. δηαθνπή κηαο ζρέζεο κε ζθνπφ ηε ζπλέρηζε κε ηνλ επφκελν «ζσζηφ» εξαζηή, 3. κε πξνγξακκαηηζκέλεο εγθπκνζχλεο θαη εθηξψζεηο γηα ηηο γπλαίθεο, 4. ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη γηα ηα δχν θχια, 5. ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο χζηεξα απφ θάζε επαθή, 6. κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ζηε δνπιεηά, 7. πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ή ζηνλ γάκν, 8. θαηάζιηςε, 23

25 9. θαηάρξεζε νπζηψλ, 10. παξακέιεζε νηθνγέλεηαο θαη θίισλ. Τα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο ζθνηεηλήο ςπρνζσκαηηθήο εξσηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ήηαλ γλσζηά απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Ψζηφζν ν πξψηνο πνπ επηρείξεζε λα ηα κειεηήζεη επηζηεκνληθά, ήηαλ ν Γεξκαλφο ςπρίαηξνο RichardvonKrafft-Ebing ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Σην θιαζηθφ εγθπθινπαηδηθφ έξγν ηνπ «PsychopathiaSexualis» ν πξσηνπφξνο ζεμνιφγνο πεξηέγξαςε πξψηνο ην 1886 ηελ ςπρνπαζνινγηθή εκκνλή θάπνησλ αζζελψλ ηνπ κε ην ζεμ: γη' απηνχο ε άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ «αθχζηθσλ» θαη ππεξβνιηθψλ εξσηηθψλ επηζπκηψλ ηνπο ήηαλ ε απφιπηε πξνηεξαηφηεηά ηνπο, αθφκε θαη αλ ήηαλ απνιχησο ζαθέο φηη κπνξνχζε λα ηνπο θαηαζηξέςεη. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα πνιιά έρνπλ αιιάμεη, φκσο ε παξαπάλσ πεξηγξαθή, αλ θαη αξθεηά γεληθφινγε, ζεσξείηαη αθφκε έγθπξε. Σήκεξα βέβαηα νη εηδηθνί γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ παξνπζία ή φρη ζεμνπαιηθήο εμάξηεζεο θαηαθεχγνπλ θαη ζε άιια θξηηήξηα: εθηφο απφ ηελ ηπθιή εκκνλή κε ην ζεμ, φπνηνο ππνθέξεη απφ απηή νθείιεη επίζεο λα εκθαλίδεη κηα αιινηξησκέλε εκπεηξία θαη κηα δηαζηξεβισηηθή αληίιεςε γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ ίδησλ ηνπ ησλ πξάμεσλ. Σηελ θιίκαθα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ «ζεμνκαλνχο» νηηδήπνηε δελ ζπκβάιιεη ή δελ εληζρχεη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπ νξέμεσλ ζεσξείηαη απηνκάησο απνξξηπηέν ή θαη ερζξηθφ. Δπηπιένλ, γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο ή θάπνηα ζεμνκαλήο νθείιεη λα εκθαλίδεη αθφκε δχν απνθαζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά: εθηφο απφ ηελ ςπραλαγθαζηηθή θαη κνλφηνλε εκκνλή ηνπ κε ην ζεμ, ζα πξέπεη λα έρεη «εζηζκφ» θαη «ζχλδξνκν ζηέξεζεο» απφ ην ζεμ Πην ζπγθεθξηκέλα, «εζηζκφ ζην ζεμ» παξνπζηάδεη εθείλνο πνπ ελψ θάλεη έξσηα κε ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπ, δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί εξσηηθά θαη ζπλεπψο απνδεηάεη λέεο θαη πην αθξαίεο εξσηηθέο εκπεηξίεο. Όζν γηα ην «ζχλδξνκν ζηέξεζεο», απηφ εθδειψλεηαη κε ηε λεπξηθφηεηα, ηελ θαθνδηαζεζία θαη ελίνηε κε ηελ εμαηξεηηθά βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληθαλνπνίεηνπ ζεμνκαλνχο. Χαρακτηριςτικά Οη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ ζεμνκαλία, ληψζνπλ ηελ αλεμέιεγθηε επηζπκία λα θάλνπλ ακέζσο ζεμ κε θάζε άηνκν πνπ ζπλαληνχλ θαη ηνπο δηεγείξεη εξσηηθά. Σπλήζσο νη εηδηθνί επηζηήκνλεο πεξηγξάθνπλ απηή ηελ ςπραλαγθαζηηθή ζεμνπαιηθή παξφξκεζε σο εξσηνκαλία, ππεξζεμνπαιηθφηεηα, δνλδνπαληζκφ, λπκθνκαλία, ελψ εμίζνπ απαμησηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο επηθπιάζζνπλ γηα ηα ζχκαηα απηήο ηεο εξσηηθήο δηαηαξαρήο: ζεμνκαλείο, εμαξηεκέλνη απφ ην ζεμ, αθφκε θαη λαξθνκαλείο ηνπ έξσηα. Όπσο ζπκβαίλεη 24

26 κε θάζε ηνμηθνκαλή, ν/ε εξσηνκαλήο εκθαλίδεη φια ηα ηππηθά ζπκπηψκαηα ηεο ςπρνζσκαηηθήο εμάξηεζεο απφ ην ζεμ. Πξάγκαηη, ε δσή απηψλ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πεξηζηξέθεηαη βαζαληζηηθά γχξσ απφ ηελ αλαδήηεζε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο. Αιτίεσ Δίλαη πιένλ ζαθέο ζε φινπο ηνπο εξεπλεηέο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζπκίδεη έληνλα άιιεο κνξθέο εμάξηεζεο, φπσο π.ρ. ηελ εμάξηεζε απφ ηα λαξθσηηθά. Οη εκπεηξίεο απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ φζν θαη νη εξσηηθέο εκπεηξίεο αλαδχνληαη θαη βηψλνληαη απφ έλα θνηλφ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο βηνινγηθφ ππφζηξσκα: ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Πξφθεηηαη, θαηλνκεληθά, γηα απνιχησο θπζηνινγηθά άηνκα πνπ βηψλνπλ κηα αζπλήζηζηα απμεκέλε εξσηηθή επηζπκία, ε νπνία ζπλήζσο, ιφγσ ησλ εγγελψλ ςπρνινγηθψλ ή ζσκαηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, δελ θαηαθέξλεη λα εθθξαζηεί κε θπζηνινγηθφ ηξφπν. Αθφκε θαη γηα ηνλ έκπεηξν εηδηθφ γηαηξφ (ζεμνιφγν) δελ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί ακέζσο φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα εμαξηεκέλα απφ ην ζεμ. Όζν γηα ηα πξαγκαηηθά βηνςπρνινγηθά αίηηα ηεο ςπραλαγθαζηηθήο αλαδήηεζεο ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο, απηά κπνξνχλ θάιιηζηα λα απνδνζνχλ είηε ζε ςπρνινγηθά ηξαχκαηα θαηά ηελ ηξπθεξή παηδηθή ειηθία είηε ζε λεπξνινγηθέο ή νξκνληθέο δπζιεηηνπξγίεο. Πξάγκαηη, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη, κέρξη ζηηγκήο, απνθαζίζεη αλ ηα πξσηαξρηθά αίηηα είλαη ακηγψο ςπρνινγηθά-θνηλσληθά ή αλ, αληίζεηα, φια αλάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλσκαιίεο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ηνπ εξσηνκαλνχο. Όπσο δηαβεβαηψλνπλ αξθεηνί εηδηθνί ςπρνζεξαπεπηέο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζεμνκαλψλ πξνθχπηεη φηη απηά ηα άηνκα ζπλήζσο έρνπλ βηψζεη δηάθνξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ηηο νπνίεο αξγφηεξα επηρείξεζαλ λα «δηαρεηξηζηνχλ» κέζσ θάπνηαο κνξθήο ςπραλαγθαζηηθήο ζεμνπαιηθήο εμάξηεζεο. Όζν γηα ηνπο θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο, επηκέλνπλ φηη ε εκθάληζε θαη ε έμαξζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Τν γεγνλφο φηη ε επηβεβιεκέλε θαη νξγηαζηηθή εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο δηαηαξαρέο, φπσο π.ρ. ην κεγάιν άγρνο γηα ηε ζρεδφλ αζιεηηθή ππέξβαζε ησλ 25

27 ζεμνπαιηθψλ καο επηδφζεσλ, δελ θαίλεηαη λα απαζρνιεί ζνβαξά ηνπο φςηκνπο νπαδνχο ηεο ζεκεξηλήο εξσηηθήο «ειεπζεξίαο». Όζνλ αθνξά ηελ παιηνκνδίηηθε έλλνηα ηνπ «κε θπζηνινγηθνχ» ζηηο εξσηηθέο καο πξαθηηθέο, απηή εθ ησλ πξαγκάησλ ζηεξείηαη νπζηαζηηθνχ λνήκαηνο ζε κηα επνρή φπνπ νη εξσηηθέο καο επηζπκίεο ρεηξαγσγνχληαη απφ ηα ΜΜΔ θαη δηακεζνιαβνχληαη απφ ην Γηαδίθηπν. Απηφ ην πξσηφγλσξν θαηλφκελν ηεο Γηαδηθηπαθήο Σεμνπαιηθήο Δμάξηεζεο (InternetSexualAddiction) κε ηελ αλψλπκε, θαη άξα απελνρνπνηεηηθή, πξφζβαζε ζην «θπβεξλνζέμ» απνηειεί γηα φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα κηα κνξθή θπγήο απφ ηε ζπρλά γθξίδα θαη θνηλφηνπε εξσηηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. Άηνκα κε απνιχησο αλεπαξθή πξαγκαηηθή εξσηηθή δσή ζηξέθνληαη ζήκεξα ζην Γηαδίθηπν επηδεηψληαο λα αλαπιεξψζνπλ «εηθνληθά» ηηο κέρξη ζήκεξα αλεθπιήξσηεο ζεμνπαιηθέο ηνπο νξέμεηο. Με ηνλ θαηξφ ν εζηζκφο ζην εηθνληθφ ζεμ παξαιχεη ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο είραλ απηά ηα άηνκα γηα πξαγκαηηθέο εξσηηθέο επαθέο, θαη αζθαιψο είλαη απνιχησο θαηαζηξνθηθφο φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Απφ φζα αλαθέξακε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε «ζεμνπαιηθή εμάξηεζε» (βηνινγηθέο πξνδηαζέζεηο, νξκνληθέο-εγθεθαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο, παηδηθά ηξαχκαηα, θαηάξξεπζε ησλ θαζηεξσκέλσλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ) ειπίδνπκε λα έγηλε ζαθέο φηη ηα αίηηα απηνχ ηνπ πνιχπινθνπ βηνςπρνινγηθνχ θαηλφκελνπ παξακέλνπλ αλνηρηά, θαη επνκέλσο ην αίηεκα κηαο λέαο θνηλσληθήο δηεπζέηεζήο ηνπ είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν επίθαηξν φζν πνηέ. Δίηε αλαθεξφκαζηε ζε ζχκπησκα, ζε πάζεζε ή ζε λέν εζηζκφ ζαθψο ην άηνκν ρξήδεη βνήζεηαο θαη ζεξαπείαο απφ εηδηθφ. 26

28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 35-50

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist)

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ εμνπαιηθόηεηα (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ Kuczynki (1980)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα

Τν άγρνο απνηειεί κηα αληίδξαζε απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο φπσο δνπιεηά, εμεηάζεηο, κεηαθφκηζε, άκεζε απεηιή θ.η.ι. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα ΤΘ ΕΘΝΑΘ ΑΓΦΟΣ; Άγρνο είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα, κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεζπρία, έληαζε, θφβν, λεπξηθφηεηα. Τν αληηιακβαλφκαζηε θαη σο ςπρνινγηθή θαη σο ζσκαηηθή εθδήισζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ Ση κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν Τη είλαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ; Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλαο φγθνο πνπ πξνθαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΡΓΑΗΑΚΟ ΣΡΔ ΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΓΡΗΚΗΓΟΤ ΕΑΥΑΡΧ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΞΔΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2012 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΜΔΧ ΣΗ ΚΑΜΔΡΑ KINECT ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΜΔΧ ΣΗ ΚΑΜΔΡΑ KINECT ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΜΔΧ ΣΗ ΚΑΜΔΡΑ KINECT ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Νηθφιανο Νίθνπ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οθηψβξηνο 2012 Αθηεξώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα