Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΛ: Φορέας: ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» Προϋπολογισµός: µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Αρ. πρωτ.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ : Ένα έτος (12) µήνες Ενδεικτικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : ΕΥΡΩ ,91 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στις τιµές της µελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες στις επιµέρους οµάδες κατηγορίες του διαγωνισµού. Χρόνος ιενέργειας : 27/08/2015 Τόπος διενέργειας : ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια «Ειδών καθαριότητας και υγιεινής» (χαρτικά, απορρυπαντικά, - σαπούνια, σάκοι απορριµµάτων και λοιπό εξοπλισµό για την εύρυθµη λειτουργία του ήµου µας, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης, για το έτος Η προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής θα καλύψει τις ανάγκες όλων των διευθύνσεων του ήµου και των ανωτέρω νοµικών του Προσώπων γα διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2015 Β. Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών ,91 - που θα βαρύνει τις πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 του ήµου και των Νοµικών Προσώπων ( ΝΠ Κοινωνική πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης) Γ. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις οµάδες (Α-Β-Γ- -Ε-ΣΤ-Ζ-Η) για το σύνολο όµως των ζητούµενων ειδών της κάθε οµάδας. εκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας και για όλη τη ζητούµενη ποσότητα αυτών, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Προσφορά για µέρος των ειδών µιας οµάδας ή για µέρος της ποσότητας αυτής δεν γίνεται δεκτή. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες ή και για το σύνολο τους. Για κάθε οµάδα ειδών που θα υποβληθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως το σύνολο των ζητούµενων ειδών. Η προµήθεια για κάθε οµάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά για µέρος αυτής δε θα γίνεται αποδεκτή. Ρέθυµνο 15 Ιουλίου 2015 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η /ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΚΛΑ ΟΥ ΠΕ1 ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τα είδη των οµάδων α) είδη υγιεινής και καθαριότητας, β) είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού και γ) είδη λοιπού εξοπλισµού, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να δηλώνουν τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής τους των προσφεροµένων ειδών καθώς και να υποβάλλουν πιστοποιητικά ποιότητας (CE, ISO, 9001, 2000) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν. Όλα τα προς προµήθεια είδη των ανωτέρω οµάδων θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Η παραγωγή, σύνθεση και σήµανση τους θα είναι σύµφωνη µε τους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισµό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήµα CE και ετικέτες σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές Όλα τα είδη των οµάδων Α (είδη υγιεινής και καθαριότητας) Β) είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού και γ) είδη λοιπού εξοπλισµού θα είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001 ( Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας) Για τα είδη που ταξινοµούνται ως «καλλυντικά» ( δηλαδή αφρόλουτρα, σαµπουάν, κρεµοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε µε την Ο 93/35/EEC κι ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΥΓ3(a)ΓΠ132979, Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τοµέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/ ) Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Κανονισµός (ΕΚ) 648 /2004 και Κανονισµός (ΕΚ) 907 /2006 σχετικά µε τα απορρυπαντικά (EE L 104/ και L 168/ αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του ΚΥΑ 381/2005 «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισµός µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539 / Β/ ) 3

4 Νοµοθεσία σχετικά µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών και µειγµάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 10214/Β/ ) Κ.Υ.Α. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/ ) περί καθιέρωσης συστήµατος καταχώρησης, σύµφωνα µε το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθµό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη ιεύθυνση πρώτων υλών και Βιοµηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. Ακόµη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης Να αποµακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε µορφή αιωρήµατος ή διαλύµατος Να χρησιµοποιούνται σε συγκεκριµένες αραιώσεις και θερµοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή Να µην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισµό Να µην είναι τοξικά και να µην προκαλούν ερεθισµούς στα µάτια και το δέρµα Να µη ρυπαίνουν το περιβάλλον Να µην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηµατίζει αποθέσεις αλάτων Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό Να ξεπλένονται εύκολα και να µην αφήνουν υπολείµµατα Να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές και να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών Να είναι σφραγισµένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «µακριά από παιδιά», το τηλέφωνο του Κέντρου ηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά Να έχουν βιοδιασπασιµότητα τουλάχιστον 90 % Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιµο Αν το προϊόν ταξινοµείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύµβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης Στην περίπτωση που ταξινοµούνται ή επισηµαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώµα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήµανση κινδύνου Για τους σάκους απορριµµάτων: 4

5 A. Ο προµηθευτής οφείλεται επί ποινή αποκλεισµού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφεροµένων ειδών καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE, ISO 9001, 2000) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν B. Θα είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα στην τεχνική προδιαγραφή C. Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριµένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την 2001/58/ΕΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Υγρό καθαρισµού τζαµιών 4 lt 2 Χλώριο 4 lt Υγρό για τζάµια 4 λίτρων για τζάµια, καθρέπτες και παρόµοιες επιφάνειες. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισµό και να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα Το χλώριο θα πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Νa Μin 0,3% και πρόσθετα ώστε να αναδίδει διακριτή και έντονη ευχάριστη οσµή, ώστε να χρησιµοποιείται για την απολύµανση χώρων µε έντονες οσµές 3 ΧΛΩΡΙΟ ULTRA ΠΑΧΥΡ 4 lt 4 Κρεµοσάπουνο 4 lt 5 Αρωµατικό, λευκαντικό και απολυµαντικό διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσµή, σε συσκευασία 4 λίτρων και να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης, η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης και αριθ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Κρεµοσάπουνο για τα χέρια µε ενυδατική κρέµα και ισορροπηµένο ph, χωρίς φορµαλδεϋδη, συσκευασία των 4 λίτρων Απορρυπαντικό πιάτων 4 lt Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες, µε ουδέτερο PH Υγρό γενικού καθαρισµού 4 lt Υγρό πράσινο σαπούνι για το πάτωµα 750 ml Αντισηπτικό απορ/κό χεριών gel 70% αλκ 4lt Αποφρακτικό υγρό 1 lt Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους, µελάνι, χαλιά κλπ. Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων Υγρό πράσινο σαπούνι για καθαρισµό και περιποίηση ξύλινων πατωµάτων, συσκευασία 750 ml Υγρό αντισηπτικό χεριών - αντισηπτικό για χέρια µε αντιβακτηριδιακή δράση συσκευασία 4 λτ Το υγρό να µπορεί να διαλύει γράσσα, λίπη, λάδια, τρίχες χωρίς να περιέχει οξέα και να αναδύει ατµούς. Να αποφράσσει ακόµα και τις εντελώς φραγµένες αποχετεύσεις, αλλά και για προληπτική συντήρηση των αποχετεύσεων * εν πρέπει να περιέχει οξέα, να µην απελευθερώνει ατµούς' και να µην επιδρά διαβρωτικά στις περισσότερες επιφάνειες. 5

6 Αποφρακτικό νιπτήρων σκόνη 100 γρ Αφαιρετικό αλάτων ειδών υγιεινής 1 lt Αφαιρετικό µελανιών 750 ml Λοσιόν οινοπνεύµατος 410 ml Υδροχλωρικό οξύ 450 γρ Καθαριστικό WC 4 lt Σκόνη καθαρισµού για µπάνια Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήµατα, που αποφράσσει από διάφορα υπολείµµατα τους νεροχύτες, νιπτήρες κλπ και αποµακρύνει τη δυσοσµία Για όλες τις επιφάνειες εκτός από φυσικά πορώδη υλικά. Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί και τα υπολείµµατα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα, να αφαιρεί άλατα από βρύσες και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ Αφαιρετικό µελανιών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά και οδηγίες χρήσεως προφύλαξης και ο αριθµός καταχώρησης του ΓΧΚ Λοσιόν οινοπνεύµατος κατάλληλο για τοπική αντισηψία σε συσκευασία 410 ml Υγρό διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 15%. Να φέρει σήµανση CE και να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΕ Υπερσυµπυκνωµένο υγρό καθαρισµού - απολύµανσης µε σήµανση οικολογικού προϊόντος (eco label) Επιθυµητή η πιστοποίηση ISO ή Απολυµαντικό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες. Να είναι αποτελεσµατικό σε ανάµειξη 2% και µικρότερη µε νερό. Να καθαρίζει, να απολυµαίνει, να αρωµατίζει τα είδη υγιεινής, κουζίνες κλπ Σκόνη καθαρισµού για µπάνια, να αφαιρεί τους δύσκολους λεκέδες. Συσκ 500 γρ Υγρό ψεκασµού (σπρέι) απολυµαντικό επιφανειών, συσκ. 440 γρ Χαρτί υγείας συσκ 40 τεµ Χαρτί κουζίνας ΓΙΓΑΣ 80 µέτρων Χαρτί κουζίνας συσκ 1κ Χειροπετσέτες στρογγ 500 gr A Βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, φυµατιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυµαντικό, σε συσκευασία 440 γρ. Υγρό ταχείας απολύµανσης επιφανειών διά ψεκασµού. Έτοιµο προς χρήση, χωρίς αλδεϋδες και τεταρτογενή άλατα αµµωνίου, να εξατµίζεται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείµµατα, να µην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό. ραστικό έναντι βακτηρίων, µυκήτων, µυκοβακτηριδίων ΤΒ, ιών κλπ. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς ξέπλυµα, να είναι συµβατό µε τις µεταλλικές επιφάνειες, να έχει σήµανση CE και να υπάρχουν σχετικές µελέτες. ίφυλλο, µαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 150 γρ, µ. Σε συσκευασία 40 τεµ Χαρτί ρολό, λευκό, µεγάλο βιοµηχανικό, τεµάχιο δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτοµάζα. Θα πρέπει να µην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυµµατίζεται σε µικρά κοµµάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι το λίπος κλπ Χαρτί ρολό, λευκό, µεγάλο βιοµηχανικό, τεµάχιο δύο φύλλων, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτοµάζα. Θα πρέπει να µην αφήνει χνούδια, ούτε να θρυµµατίζεται σε µικρά κοµµάτια, να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι το λίπος κλπ Χειροπετσέτες - επαγγελµατικό χαρτί εξαιρετικής ποιότητας, από καθαρή χαρτόµαζα χωρίς ανακύκλωση, λείο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στρογγυλό Χειροπετσέτες Ζ/Ζ Λευκές χειροπετσέτες τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ σε συσκευασία των 20 πακέτων των Λευκή µονόφυλλη 200 διπλών φύλλων διαστάσεων 25 cm * 11 cm Χαρτοπ/τα φαγητού λευκή 30 Χ 30 πακέτο 60 Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου. Απαλές, λευκές, σε διαστάσεις 30*30 φύλλων Αρίστης ποιότητας Χαρτοπ/τα συσκευασίας 600 Χαρτοπετσέτες τύπου εστιατορίου σε συσκευασία 600 φύλλων. Απαλές, τµχ λευκές, σε διαστάσεις 24*24 τουλάχιστον. Αρίστης ποιότητας Τραπεζοµάντιλο λευκό Χάρτινο τραπεζοµάντιλο λευκού χρώµατος διαστάσεων1,00 Χ 1,00 Χαρτί υγείας επαγγ. 500 gr µη ανακυκλωµένο ίφυλλο, µαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. Κάθε ρολό 500 γρ 6

7 Mωροµάντηλα 72 ΤΕΜ Πανάκια µε µικροϊνες τζαµιών Πανάκια καθαρισµού για ξύλινα πατώµατα συσκ 20 τµχ Πανάκια µε µικροϊνες ξεσκονίσµατος Πανάκια καθαρισµού για ιατρείο µε βάση το χλώριο Κοντάρι σκούπας ξύλινο Κοντάρι σκούπας µεταλ Υγρά µαντηλάκια υποαλλεργικά χωρίς οινόπνευµα, µε ουδέτερο ph, σε συσκευασία 72 τµχ. Αρίστης ποιότητας Πανί µε µικροΐνες για τζάµια & καθρέπτες προκειµένου να καθαρίζει και γυαλίζει µε ένα πέρασµα. Πανάκια ειδικά για τον καθαρισµό των ξύλινων πατωµάτων διαστάσεων 22 cm * 28cm σε συσκευασία των 20 τεµαχίων Πανί µε µικροΐνες για όλες τις επιφάνειες προκειµένου να καθαρίζονται µε ένα πέρασµα. Πανάκι καθαρισµού τύπου KLINEX Κοντάρι σκούπας / σφουγγαρίστρας 1,2 µ ξύλινο Κοντάρι σκούπας / σφουγγαρίστρας 1,2 µ µεταλλικό µε πλαστική επίστρωση Σκούπα διπλή ίσια Νο 201/1 Σκούπα εξωτερικού χώρου µε µαύρη τρίχα και κοντάρι Σφουγγαρίστρα ακρυλική µε κοντάρι Σιδερόσκουπα µε κοντάρι Σκούπα χόρτου µε κοντάρι Αντ/κό σφουγγαρίστρες µεγ ακρυλ Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας απλό Κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγ µεγάλη Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατικού κουβά, 400 γρ. Κοντάρι παρκετέζας ανταλλακτικό επαγγελµατικό Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατεί τα σωµατίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Σκούπα εξωτερικού χώρου, υψηλής ποιότητας πλαστική και πυκνή τρίχα. Ιδανική για τον καθαρισµό εξωτερικών χώρων (λεπτή σχεδίαση για να εισχωρεί σε δύσκολα σηµεία Σφουγγαρίστρα µε ακρυλικό νήµα Σκούπα για σκούπισµα δρόµων Σκούπα εξωτερικού χώρου υψηλής ποιότητας, χόρτινη µε πυκνή τρίχα ιδανική για καθαρισµό εξωτερικών χώρων Σφουγγαρίστρα µε ακρυλικό νήµα µεγάλου µεγέθους Σφουγγαρίστρα κανονική µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζει απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί Χρησιµοποιείται σε σκούπες και σφουγγαρίστρες µε ψιλό πάσο καθώς και σε κεφαλές για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα, από αλουµίνιο υψηλής ποιότητας, να µη σκουριάζει, να είναι πολύ ανθεκτικό σε δύσκολες συνθήκες εργασίας Ανταλλακτική σφουγγαρίστρα για επαγγελµατικό καρότσι καθαρισµού Κοντάρι 1,2 µ µεταλλικό µε πλαστική επίστρωση 44 Κοντάρι ανταλλακτικό ύψους 1,20 µ Κοντάρι 1,2 µ µε πλαστική επίστρωση 7

8 Ανταλλακτικό σκούπας Παρκετέζας ανταλλακτικό για τα ξύλινα πατώµατα επαγγ χρήσης Παρκετέζα ανταλλακτικό για επαγ χρήση Σακούλες απορ µαύρες 80Χ110 Σακούλες απορ/των µαύρες 60Χ80 (25 ΤΜΧ) Σακούλες απορ/των µαύρες 70Χ100 Σακούλες απορριµµάτων χύµα 60*80 Σακούλες απορριµµάτων 45* ΤΜΧ Σακούλες απορριµµάτων µεγάλες 90 Χ 1,10 (100 ΤΜΧ) Σακούλες για καλαθάκια 48 χ ΤΕΜ Σακούλες απορριµµάτων µεσαίες για κάδο οικιακής χρήσης (25 ΤΜΧ) Γάντια LATEX 100 ΤΕΜ Γάντια γενικής χρήσης 100 ΤΜΧ Πετσέτα τύπου ΒΕΤΕΞ Νο 3 Σφουγγάρι (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΜΕΣ. 59 Νο Σφουγγάρι Γόµα Σφουγγαράκι κουζίνας συσκ 6 τµχ Σφουγγαράκι κουζίνας διπλής επιφάνειας (Απορροφητική - σκληρή) Στραγγιστήρι Πιάτων Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατεί τα σωµατίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Παρκετέζα για ξύλινα πατώµατα Παρκετέζα Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές για καλαθάκια γραφείου από ενισχυµένο πλαστικό µεγαλύτερη αντοχή, Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Σακούλες απορριµµάτων πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή, µε κορδόνι, σε διαστάσεις κάδου οικιακής χρήσης Για χρήση αντιµετώπισης χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τµχ/κουτί, να φέρει σήµανση. (συνεννόηση για νούµερα) Γάντια γενικής χρήσης και για χρήση στην κουζίνα. (συνεννόηση για νούµερα) Πανί κίτρινο απορροφητικό, τύπου ΒΕΤΕΞ, σε ρολό 14 µ, να κόβεται σε κοµµάτια Σφουγγάρια ειδικά για είδη υγιεινής Σφουγγάρι κίτρινο υψηλής ποιότητας δύο όψεων, µε επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιµο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη µε νάιλον λειαντικό χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για αποµάκρυνση στιγµάτων και κηλίδων µεσαίου µεγέθους. Συσκευασία 6 τµχ. Άριστη ποιότητα Σφουγγαράκι κουζίνας διπλής επιφάνειας απορροφητική σκληρή Πλαστικό στραγγιστήρι πιάτων και ποτηριών µε βάση 8

9 64 Συρµατάκι για ανοξείδωτα 65 Φαράσι απλό Φαράσι ορθοστατικό µε 66 λάστιχο Καλάθι γραφείου πλαστικό κλειστό Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό Μεταλλικός σπόγγος για καθαρισµό δύσκολων λεκέδων από καµµένα λίπη στα σκεύη µαγειρείου Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, µε κεκλιµένη βάση και µαλακό λάστιχο για την καλή επαφή µε το πάτωµα Φαράσι ορθοπεδικό για εύκολη αποκοµιδή απορριµµάτων µε κοντάρι Πλαστικό καλάθι γραφείου Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό µε βουρτσάκι 69 Πιγκάλ τουαλέτας µε κουβαδάκι Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό µε βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης wc 70 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC Kαλαθάκι τουαλέτας Καλάθι στρογγυλό 71 µικρό µε πετ Καλαθάκι απορρ 72 απλό 73 Σαπουνοθήκη 500 ml Θήκη για υγρό σαπούνι 74 Συσκευή χειροπ Πλαστ. Ζ/Ζ Συσκευή χειροπετσέτων Ζ/Ζ 75 Κάδος απορριµµάτων ανοξείδωτος µεγάλος Μεγάλος ανοξείδωτος κάδος απορριµµάτων Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη, καρότσι και µηχανισµό Επαγγελµατικός κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη, καρότσι και µηχανισµό στύψης Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη 15 lt Πλαστικός κουβάς 15 λίτρων µε στίφτη Πρέσα πλαστική επαγγελµατικού κουβά σφουγγαρίσµατος Συρµατάκια πιάτων τύπου NANAS ΣΥΣΚ 10 ΤΜΧ Καθαριστικό χαλιών 400 ML Λάστιχο ποτίσµατος 50µ Ψεκαστηράκια απλά Υαλοκαθαριστήρας µε κοντάρι Πρέσα πλαστική επαγγελµατικού κουβά σφουγγαρίσµατος, µε χερούλι από αλουµίνιο για εύκολο στύψιµο της σφουγγαρίστρας Νικέλινα, για κατσαρόλες τύπου NANAS, αρίστης ποιότητας Καθαριστικό για χαλιά σε συσκευασία 400 ml Λάστιχο ποτίσµατος 50µ, διαµέτρου 13 mm Χωρητικότητας 1 Λτ και κατασκευασµένο από πλαστικό µεγάλης αντοχής µε ρυθµιζόµενη αντλία ψεκασµού Ανοξείδωτος καθαριστήρας τζαµιών µε ανθεκτικό λάστιχο και πτυσσόµενο κοντάρι Πάνες παιδικές Κ, ΣΥΣΚ 50 ΤΜΧ Πάνες παιδικές 8-18 Κ, ΣΥΣΚ 50 ΤΜΧ Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 2 ΛΤ Πάνες παιδικές, απορροφητικές, µε απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρµα του µωρού. Συσκευασία 50 τεµ για βάρος κ. Πάνες παιδικές, απορροφητικές, µε απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρµα του µωρού. Συσκευασία 50 τεµ για βάρος 8-18 κ Υγρό απορρυπαντικό για το πλύσιµο των ρούχων στο πλυντήριο, να αφαιρεί τους λεκέδες και να αφήνει ευχάριστο άρωµα στα ρούχα 9

10 Υγρό µαλακτικό ρούχων 4 LT Λευκαντικό ρούχων 1 KGR Καθαριστικό φούρνων και εστιών 1LT Σφουγγάρια µπάνιου 6 ΤΕΜ Υγρό πλυντηρίου πιάτων 4 LT Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 35 ΤΜΧ Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 1 KGR Υγρό λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 4 LT Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 72 µεζ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 20 κιλά Καλαµάκια σπαστά συσκ 100 ΤΜΧ Αλουµινόχαρτο 1 KGR Μεµβράνη 250 Μ 300*30 Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώµενα ώστε να µην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε ειδικά µελετηµένες συσκευασίες ώστε να είναι 100 % ανακυκλώσιµες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό µε την επιδερµίδα, υποαλλεργικό και να µην προκαλεί ερεθισµούς, να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα Λευκαντικό ρούχων, ενισχυτικό για το πλυντήριο ρούχων, να αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να φθείρει τα ρούχα, συσκευασία 1 κ. Σπρέι αφρού για τον καθαρισµό φούρνων και καµµένων λιπών σε συσκευασία 1 λίτρου Σφουγγάρια ειδικά για είδη υγιεινής κανονικού µεγέθους σε συσκευασία 6 τεµαχίων. Αρίστης ποιότητας Υγρό πλυντηρίου πιάτων, απορρυπαντικό σε συσκευασία 4 Λίτρων Να περιέχουν αλάτι και λαµπρυντικό, να περιέχουν χλώριο ή το ενεργό οξυγόνο, ένζυµα που να αφαιρούν όλα τα υπολείµµατα τροφών, να διαλύονται εύκολα σε 40ο C να είναι συµπυκνωµένο χαµηλού αφρισµού Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου ρούχων, να αφαιρεί τα άλατα από το εσωτερικό µέρος του πλυντηρίου, τις αντιστάσεις και τα µπεκ, συσκευµασία 1κ. Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να µην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία 1 κιλού Σε συσκευασία των 4 λίτρων, υγρό µε επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την αποµάκρυνση των αλάτων και των υπολειµµάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιµο στο πλυντήριο πιάτων Σκόνη πλυντηρίου ρούχων µε ένζυµα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα 72 µεζ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων µε ένζυµα και οξυγόνο για αξεπέραστη καθαριότητα Καλαµάκια σπαστά, διαµέτρου 5 χιλ., µήκους 25 εκ. κατάλληλο για τρόφιµα, µιας χρήσης, µη τοξικά Κλασικό αλουµινόχαρτο, να προστατεύει αποτελεσµατικά τα τρόφιµα από το φως και τις οσµές. Από κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας, να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να µη σκίζεται και να τσακίζει, να χρησιµοποιείται και από τις δύο πλευρές µατ και γυαλιστερή Ιδανική για συντήρηση των τροφίµων µέσα και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει µεγάλη ελαστικότητα και να εφαρµόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή µε όλα τα τρόφιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόµη και σε 100% αµιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερµοκρασίες έως -30ο C Αντικολλητικό χαρτί ψησίµατος, να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και µεγάλες αντοχές σε υψηλές θερµοκρασίες (µέχρι και 200ο C). Να προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιµο. Να είναι χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή µε όλα τα 101 Λαδόκολλα 10 Μ τρόφιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 102 Αποσµητικό χώρου Αποσµητικό χώρου Σακούλες τροφίµων µεσαία Σακούλες τροφίµων µεγάλη Σακούλες τροφίµων Νο 2 Συσκ 50 τµχ Σακούλες ειδικές για φύλαξη τροφίµων, µεσαίου µεγέθους σε συσκευασία 72 τµχ. Αρίστης ποιότητας Σακούλες ειδικές για φύλαξη τροφίµων, µεγάλου µεγέθους σε συσκευασία 72 τµχ. Αρίστης ποιότητας Σακούλες τροφίµων, κατάλληλες για αποθήκευση τροφίµων, Νο 2, συσκ 50 τµχ 10

11 106 Εντοµοκτόνο 300 ML Κατσαριδοκτόνο 400 ML Πανί απορροφητικό κίτρινο ρολό 14 Μ 109 Χαρτί κουζίνας 1Κ Οικιακής χρήσης, άοσµο (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθράνθρακες CFCs Free), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους, κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελλάδας. Οικιακής χρήσης, άοσµο (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθράνθρακες CFCs Free), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Γενικού Χηµείου του Κράτους, κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελλάδας. Πανί κίτρινο απορροφητικό, τύπου Wettex, σε ρολό 14 µέτρων, να κόβεται, αρίστης ποιότητας Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να µην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία 1 κιλού Γκαζάκι EL GRECO ΣΥΣΚΕΥΗ Γκαζάκι EL GRECO φιάλες Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ Ποτήρια πλαστικά νερού (50 ΤΜΧ) Ποτήρια πλαστικά κρασιού 50 ΤΜΧ Ποτήρια πλαστικά ρακής (50 ΤΜΧ) Με σύστηµα σύνδεσης που να εξασφαλίζει ευκολότερο και πιο σίγουρο χειρισµό. Να µπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο, ακόµα κι όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο. Το άναµµα να γίνεται εύκολα και αυτόµατα µε κουµπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης και η φλόγα να µπορεί να ρυθµιστεί µέσω ειδικής βαλβίδας. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 κια είναι πιστοποιηµένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437 Φιαλίδιο υγραερίου 450 gr. Με σύστηµα σύνδεσης που να ενσωµατώνει µια βαλβίδα υψηλής ασφαλείας στο φιαλίδιο, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση του φιαλιδίου από τις συσκευές ακόµα κι όταν αυτό δεν είναι άδειο Μπαταρίες, τύπου αλκαλικές, σε συσκευασία σε µέγεθος ΑΑ Μπαταρίες, τύπου αλκαλικές, σε συσκευασία σε µέγεθος ΑΑΑ Πλαστικά ποτήρια νερού µιας χρήσης, σε συσκευασία 50 τµχ άριστης ποιότητας Πλαστικά ποτήρια κρασιού µιας χρήσης, σε συσκευασία 50 τµχ άριστης ποιότητας Πλαστικά ποτήρια ρακής µιας χρήσης, σε συσκευασία 50 τµχ άριστης ποιότητας 116 ΠΑΚ Πιάτα πλαστικά Πλαστικά πιάτα φαγητού µιας χρήσης, κανονικού µεγέθους, σε 117 φαγητού 50 ΤΜΧ συσκευασία 50 τµχ, αρίστης ποιότητας ΠΑΚ 118 Μπωλ πλαστικά 2 LT Πλαστικά µπωλ φαγητού χωρητικότητας 2 λίτρων, αρίστης ποιότητας TEM Σακούλες για παγάκια 119 (ΣΥΣΚ) Σακούλες πλαστικές ειδικές για παγάκια, αρίστης ποιότητας ΤΕΜ Μαγειρικό ξινό ΓΡ Μαγειρικό ξινό σε σκόνη, συσκευασία 500 γρ ΤΕΜ Τσάντες νάιλον µε χερούλι µεγάλου µεγέθους 1 ΚΙΛΟ Τσάντες νάιλον µε χερούλι, αρίστης ποιότητας ΚΙΛ Ποδιές νάιλον µιας χρήσης (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Ποδιές νάιλον µιας χρήσης, αρίστης ποιότητας ΠΑΚ Βαµβάκι υδρόφιλο 100 gr Βαµβάκι υδρόφιλο 100 γρ ΤΕΜ ΠΑΚ ΠΑΚ 11

12 Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε καρότσι & µηχανισµό Σακούλες διάφανες για µπάζα (αποθήκευση πηλού) Επαγγελµατικός κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη, καρότσι και µηχανισµό στύψης Σακούλες πλαστικές από ενισχυµένο πλαστικό για µεγαλύτερη αντοχή για µπάζα διαστάσεως 30 cm * 80 cm 126 Απιονισµένο νερό συσκ 4 lt Απιονισµένο νερό κατάλληλο για ατµοσίδερα, συσκ 4 λίτρων ΤΕΜ 127 Απλώστρα ρούχων Απλώστρα ρούχων από αλουµίνιο µε δύο πτερύγια, 20µ ΤΕΜ Κουταλάκια πλαστικά 10 ΤΜΧ Πλαστικά, ανθεκτικά κουταλάκια γλυκού. Συσκευασία 10 τµχ ΣΥΣΚ Φίλτρο καφέ 1*4 συσκ 40 τµχ Φίλτρο για παρασκευή καφέ φίλτρου έως 4 φλιτζάνια, συσκ. 40 τεµ ΣΥΣΚ ΤΕΜ 12

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή (Ν.Π.. ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α) «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015» Προµήθειες ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV : «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας» : «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων» ΚΩ ΙΚΟΣ NUTS ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ GR433 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης στις επιµέρους οµάδες. Ελληνική Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ κι ενενήντα ενός λεπτών ( ,91 ) (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ήµου Ρεθύµνου (ΚΑ: , Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: ). 12 µήνες. Κατά κανόνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για 12 µήνες και όχι πέραν την 31/12/ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Παρασκευή 07/08/

14 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σάββατο 08/08/2015 Παρασκευή 21/08/2015 Η ιαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η. Η.Σ. ευτέρα 10/08/2015 του ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Αποστέλλονται ή παραδίνονται σ αυτούς µέσα σε έξι (6) ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης ή έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για τη υποβολή των προσφορών. Παρασκευή 21/08/2015 Ώρα 07:00 π.µ. Η ιαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η. Η.Σ. του ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πέµπτη 27/08/2015 Ώρα 15:00 µ.µ. Η ιαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η. Η.Σ. Τετάρτη 02/09/2015 ώρα 09:30 π.µ. Η διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. του ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προµήθεια-Εργασία Προσφέρων Εκπρόσωπος Προσφέροντα Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους προσφέροντες υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ορισµοί ιακήρυξης Το αντικείµενο της ηµοπρατούµενης Σύµβασης, το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των υπό ανάθεση προϊόντων. Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο προσφέρων είτε ο νόµιµος καταστατικά εκπρόσωπος του, είτε πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ο 14

15 Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Εκπρόσωπος εκπρόσωπος πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος από όλα τα µέλη της ένωσης. Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ηµοπρατούµενου Αντικειµένου. Ο ήµος Ρεθύµνου, ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της Προµήθειας-Εργασίας. Το πρόσωπο που ο προσφέρων, εφόσον το επιθυµεί, µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Το πρόσωπο που Εξουσιοδοτεί ο Ανάδοχος για να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό του, για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. Επιτροπή ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους / προσφέροντες / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Προκήρυξη Κύριος της Προµήθειας ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Η περιληπτική ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως και εµπροθέσµως για δηµοσίευση. Προϋπολογισµός ηµοπρατούµενου Αντικειµένου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας-εργασίας (µε ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο της προµήθειας-εργασίας, δηλαδή µεταξύ του ήµου Ρεθύµνου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προµήθειας-εργασίας που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Ρεθύµνου. ιεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ Ρέθυµνο Πληροφορίες επί των όρων της ιακήρυξης: Στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς του Ε.Σ.Η. Η.Σ 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Την µε αριθµό 3/2015 απόφαση της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Ρεθύµνης περί έγκρισης του διενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας και οµοειδών ειδών για το έτος Την υπ αριθµ 3/2015 απόφαση της σχολικής επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Ρεθύµνης περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας και οµοειδών ειδών για το έτος Την υπ αριθµ 252/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας του Ν.Π. και έγκριση της σχετικής µελέτης. 4. Την υπ αριθµ 10/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ. Η.Ρ περί έγκρισης προµήθειας ειδών καθαριότητας 5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 6. Το Π φεκ 11Α Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες. 7. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ /93) του Υπ. Εσ., 8. N. 3463/ΦΕΚ Α 114/ «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφος 1δ. 9. Το Ν. 3852/2010 φεκ 87 Α, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 φεκ 85 Α 10. Το Ν. 3886/ φεκ 173Α περί ικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 φεκ 55 Α. 11. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 16

17 14. Τις διατάξεις του Π. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου Του Ν. 4152/2013 φεκ 107 Α και συγκεκριµένα την Παράγραφο Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 16. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α / ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/ Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1226/τ.Β /2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του 3548/ Την Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 19. Το Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 φεκ 74 Α. 20. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120 Α «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) 21. Το Ν. 4281/2014 φεκ 160 Α 22. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 23. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» 24. Την υπ αριθµό 506/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ήµου Ρεθύµνου για την ανάκληση της υπ αριθµ. 344/2015 απόφ. της Ο.Ε., έγκριση των προωτογενών αιτηµάτων και την ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια «Προµήθεια ειδών καθ/τας για το ήµο Ρεθύµνης και τα Νοµικά του Πρόσωπα Έτους 2015» 25. Την υπ αριθµό 507/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ήµου Ρεθύµνης για τον καθορισµό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας «Προµήθεια ειδών καθ/τας για το ήµο Ρεθύµνης και τα Νοµικά του Πρόσωπα Έτους 2015» 26. Την υπ αριθµό 492/2015 Απόφαση του.σ. του ήµου Ρεθύµνης για τη διενέργεια της εν λόγω προµήθειας. 27. Την ανάγκη των Υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων και τη σχετική προµήθεια Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες στις επιµέρους οµάδες-κατηγορίες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π. /τος 60/2007 ΦΕΚ 64 Α και το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α. 17

18 Η προµήθεια «ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015 είναι ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (88.329,91 ) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ή (Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε Ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79- συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), για το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) περίπου µηνών, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος και χρόνος διενέργειας. 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µόνο µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία είκοσι ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών είναι η Πέµπτη 27/08/2015 Ώρα 15:00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». 18

19 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», τον ΕΚΠΟΤΑ και στο Π 60/ Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ήµο µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2 Τεύχη δηµοπράτησης. Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική µελέτη γ) ο προϋπολογισµός και το τιµολόγιο οικονοµικής προσφοράς, δ) οι τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισµός. Η Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015 είναι ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών ( ,91) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η δαπάνη της Προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του δήµου έτους 2015, Ήτοι: ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19

20 ΕΞΟ ΟΥ ΜΕ ΦΠΑ ΗΜΟΣ Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , ,46 ΠΑΙ ΕΙΑ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια σάκων απορριµµάτων α/θµια σχολική Προµήθεια ειδών 4.881, , ,63 επιτροπή καθαριότητας β/θµια σχολική Προµήθεια ειδών ,72 επιτροπή καθαριότητας ΝΠ Προµήθεια ειδών καθαριότητας ,99 Κ.Ε. Η.Ρ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Προµήθεια ειδών καθαριότητας ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ , ,91 ΦΠΑ 23 % ΦΠΑ 23 % ,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,79 *Η πληρωµή της δαπάνης, που αφορά την προµήθεια των ειδών καθαριότητας των σχολικών επιτροπών, θα γίνει από τις πιστώσεις, που κατανέµονται από το ΥΠ. ΕΣ. µέσω του ήµου στις Σχολικές Επιτροπές για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών τους ( ΚΑΠ) Θα υπάρξει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 και θα προέρχεται από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ήµου Ρεθύµνου. 20

21 Ειδικότερα η προµήθεια αφορά Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης» έτους 2015 που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 4 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι: 1. Για την προµήθεια των διαφόρων ειδών: 1α. Για το ήµο, µαζική τµηµατική προµήθεια µε έξοδα του αναδόχου, σε διάφορες ποσότητες ειδών κ.λπ. µε σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ήµου, για την περαιτέρω διάθεση τους στις υπηρεσίες του ήµου 1β. Για τις: Α/θµια και Β/θµια Σχολικές επιτροπές οι καθ υπόδειξη χώροι από το τµήµα Παιδείας του ήµου Ρεθύµνης. 1γ. Για το ΝΠ και την ΚΕ ΗΡ οι καθ υπόδειξη χώροι. Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να µη φέρουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα και να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ιακήρυξης. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και συγκεκριµένα να παραδίνει στο δήµο την τµηµατική παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Σηµειώνεται δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση πέραν της ορισθείσας προθεσµίας για την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, θα ισχύσουν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων του παρόντος για την µη έγκαιρη παράδοσης υλικών και στα σχετικά άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ. Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παράδοση όλου του συνόλου των εργασιών του προϋπολογισµού της µελέτης, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών ή της από κοινής συµφωνίας ως ανωτέρω, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συµβατικό ολικό προϋπολογισµό της ιακήρυξης για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µετά από απόφαση του.σ και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται 21

22 µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου να µετατίθεται, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5 Εγγυήσεις α) Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προ Φ.Π.Α. αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα ή στην Ελλάδα µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 157 του Ν.4281/2014 φεκ 160 Α σύµφωνα µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 201 παρ. 5). Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των 1.766,60 ευρώ, και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης, δηλ. να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Συµµετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισµένες οµάδες, προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, που γίνεται αποδεκτή, αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη χρηµατική αξία του συνολικού αριθµού των οµάδων που προσφέρει σύµφωνα µε τη διακήρυξη, και η κατακύρωση περιορίζεται στο ποσό του προϋπολογισµού που καλύπτεται από την εγγύηση. 22

23 Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. β) Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα και πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστον την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική ιακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το αντικείµενο της ιακήρυξης «Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Ρεθύµνης, του Τµήµατος Παιδείας ήµου Ρεθύµνης, του Ν.Π.. Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήµου Ρεθύµνης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ρεθύµνης», όπως επίσης την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης ή να ορίζεται ότι είναι αορίστου διάρκειας. Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 4 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 4 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού. γ) O επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.O.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.O.Ε.) καθώς και σε τρίτες 23

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 62 / 2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.241,40 χωρίς Φ.Π.Α. 61.796,92 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση

Αρ. Mελέτης 62 / 2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.241,40 χωρίς Φ.Π.Α. 61.796,92 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002427888 2014-11-26

14PROC002427888 2014-11-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 (ΕΣΩΤ. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 31031

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» Έτους 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» Έτους 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 (ΕΣΩΤ. 607, 608)

Διαβάστε περισσότερα

ιακηρύσσει Ο Πρόεδρος του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΗΠΕΘΕ Βόλος 11/11/2015 Αριθ.Πρωτ.

ιακηρύσσει Ο Πρόεδρος του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΗΠΕΘΕ Βόλος 11/11/2015 Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 47.388,89 Φ. Π. Α.23%:

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9961

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002828453 2015-06-08

15PROC002828453 2015-06-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΛ: 28313 41038 28313 41041

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου» για τις ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π..

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός

Ηλεκτρονικός ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Δημητρίου 23 Κ. Νευροκόπι Πληροφορίες: Άρμεν Βασίλειος Τηλ.:2523350144 & 2523350164 E-mail: nevrokop@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα