Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2011"

Transcript

1 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2011 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.: 33090/06/Β/95/3

2 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου...3 Β.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών...4 Γ.Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας...6.Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις...27 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων...28 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...29 Κατάσταση Mεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...30 Κατάσταση Ταµειακών Ροών...32 Σηµειώσεις επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες: Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων: ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: Αποσβέσεις: Ανάλυση κόστους κατά λειτουργία: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα και λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα: Φόρος εισοδήµατος Αναβαλλόµενος φόρος: Κέρδη ανά µετοχή: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία: Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες: ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: Αποθέµατα: Πελάτες και εµπορικές απαιτήσεις: Λοιπές απαιτήσεις: Χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα: Ίδια Κεφάλαια: ανειακές υποχρεώσεις: Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζοµένους: Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (Leasing): Επιχορηγήσεις: Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις εσµεύσεις: Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων:...96 Ε.Στοιχεία και πληροφορίες...97 ΣΤ.Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005 που δηµοσιεύτηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση Ζ. ιαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης

3 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Α. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007) Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.»: 1. Γεώργιος Α. Θεοδόσης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, 2. Ευστράτιος Ν. Απέργης, ιευθύνων Σύµβουλος, 3. Αθανάσιος Θ. Αργυρόπουλος, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» (η Εταιρεία), δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : (α) οι Ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως την 31 η εκεµβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. (β) η ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Καλλιθέα, 22 Μαρτίου 2012 Οι δηλούντες Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Θεοδόσης Ευστράτιος Απέργης Αθανάσιος Θ. Αργυρόπουλος Α Τ ΑΚ Α Τ ΑΕ Α Τ ΑΒ

4 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Β.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 4

5 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 εκεµβρίου 2011, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 28 του Προσαρτήµατος όπου επισηµαίνεται η καθυστέρηση ρευστοποίησης απαιτήσεων της Εταιρείας κατά του Ελληνικού ηµοσίου και ευρύτερου ηµόσιου τοµέα, συνολικού ποσού Ευρώ 12,2 εκ. Για µέρος των απαιτήσεων αυτών, ποσού Ευρώ 11,3 εκ., η Εταιρεία είχε καταθέσει την αγωγή, ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε µετά από διαδοχικές αναβολές την και εκδόθηκαν οι υπ αριθµό 1917/2010 και 2004/2010 αποφάσεις. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, για απαίτηση ποσού Ευρώ 4 εκ. επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας ποσό Ευρώ 2,3 εκ. πλέον των νοµίµων τόκων, ενώ για το υπόλοιπο ποσό 7,3 εκ. ευρώ, εκ της ανωτέρω απαίτησης, το Εφετείο έκρινε ότι η εκδίκαση αυτού ανήκει στη δικαιοδοσία των Πολιτικών και όχι των ιοικητικών ικαστηρίων. Κατά των ως άνω αποφάσεων, η Εταιρεία κατέθεσε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, της οποίας η δικάσιµος ορίσθηκε, µετά από αναβολή, για την Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου και της ιοίκησης της Εταιρείας, η απόφαση του ικαστηρίου θα είναι θετική για την Εταιρεία και, ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε την υπόθεση αυτή. Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων α) Στην Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα Λουκάς Σ. Χρυσαφίνης Α.Μ. ΣΟΕΛ Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

6 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Γ.Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» επί των εταιρικών και ενοποιηµένων Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2011 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφός 3 & 4, άρθρο 107 παράγραφος 3 και άρθρο 136 παρ. 2. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2γ, 6, 7 & 8 καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/ άρθρο 2 σας υποβάλλουµε για την κλειόµενη χρήση από έως την ετήσια οικονοµική έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει, την έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για τις ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες που θα δώσουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη γνώµη για την εξέλιξη των εργασιών του Οµίλου κατά την εξεταζόµενη χρήση και τις προοπτικές για τις επόµενες. Η Έκθεση εστιάζει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις σηµαντικότερες οµιλικές εξελίξεις αφού τα αποτελέσµατα του Οµίλου δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά αυτών της Εταιρείας. Γενική ανασκόπηση δραστηριότητας Ο Όµιλος NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ απαρτιζόταν στις από τις ακόλουθες εταιρείες: Εταιρείες που ενοποιήθηκαν Ε ΡΑ-ΧΩΡΑ Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΕΛΛΑ Α Μητρική Ολική ενοποίηση CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 70,00% Ολική ενοποίηση ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 99,272% Ολική ενοποίηση Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 99,86% Ολική ενοποίηση ERGOPHONE HOLDING B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ 100,00% Ολική ενοποίηση DATAFON B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ 100%(Έµµεση) Ολική ενοποίηση Η δοµή του Οµίλου δεν διαφοροποιήθηκε ουσιωδώς κατά την τελευταία απολογιστική χρήση αναφορικά µε τις εταιρείες που τον απαρτίζουν και τα ποσοστά συµµετοχής τους σε αυτόν. Η δραστηριότητα του Οµίλου σήµερα να αναλύεται σε δύο ευρύτερες επιχειρηµατικές µονάδες: 6

7 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Α) Πολυµεσικές υπηρεσίες περιεχοµένου και πληροφόρησης (Περιλαµβάνει τις δραστηριότητες που εντάσσονταν στις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και θεµατικών πυλών) και Β) Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ενότητα 1: Χρηµατοοικονοµικές Εξελίξεις και Επιδόσεις χρήσης από έως Τα καθαρά αποτελέσµατα των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση επηρεάζουν σε µικρό βαθµό το συνολικό αποτέλεσµα του Οµίλου. Συνεπώς τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά των αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρείας και η παρούσα έκθεση στηρίζεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου δεν διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά κατή την τελευταία απολογιστική χρήση. Αντίθετα η κερδοφορία του οµίλου σηµείωσε σηµαντική πτώση σε όλες τους επιµέρους δείκτες που εξετάζουν την κερδοφορία του. Επιγραµµατικά και αναφορικά µε την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης οι κυριότεροι δείκτες εξέλιξης σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση του 2010 διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ % Κύκλος Εργασιών -1,15% Κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (EBITDA) -34,4% Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά φόρων -62,5% -55,2% Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας -56,6% Τα περιθώρια κέρδους όπως και η ποσοστιαία σχέση επιµέρους λογαριασµών σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών για την χρήση που έληξε την διαµορφώθηκαν όπως απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για λόγους συγκρισιµότητας παρατίθενται και τα αντίστοιχα περιθώρια της χρήσης του Περιθώριο Μεικτού Κέρδους 34,2% 34,8% Έξοδα διοίκησης σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 11,9% 11,7% Έξοδα διάθεσης σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 16,6% 12,1% Έξοδα ερευνών σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 0,3% 0,3% Σύνολο λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 28,8% 24,1% Περιθώριο κέρδους προ φόρων αποσβέσεων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 10,2% 15,4% Αποσβέσεις σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 4,2% 4,4% Περιθώριο κέρδους προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 6,0% 11,0% Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (δαπάνες) σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών 3,1% 3,1% Περιθώριο κερδών προ φόρων 3,0% 7,9% 7

8 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Περιθώριο κερδών µετά φόρων 2,0% 4,3% Όσον αφορά στην εξέλιξη της κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2011, τα σηµαντικότερα στοιχεία είναι τα ακόλουθα: Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 57,0 εκατ. έναντι 57,7 εκατ. το 2010, καταγράφοντας οριακή µείωση κατά 1,1% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η µείωση καταγράφηκε στην επιχειρηµατική µονάδα των πολυµεσικών υπηρεσιών παρότι περιλαµβάνεται και ο κύκλος εργασιών της νέας δραστηριότητας των επαγγελµατικών καταλόγων της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΕΠ, η οποία ενοποιείται στον Όµιλο. Ενδεικτικά ακολουθεί η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου όπως και η εξέλιξη των επιµέρους δραστηριοτήτων το Ποσά σε χιλ Εξέλιξη % Πολυµεσικές υπηρεσίες περιεχοµένου & πληροφόρησης ,1% Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ,7% Σύνολο ,14% Ανάλυση κύκλου εργασιών Πολυµεσικές υπηρεσίες περιεχοµένου & πληροφόρησης 67,17% 71,44% Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 32,83% 28,56% Σύνολο 100% 100% Η µείωση του κύκλου εργασιών των πολυµεσικών υπηρεσιών οφείλεται στις ιδιαίτερα δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια και οι οποίες επιδρούν µειωτικά στο διαθέσιµο εισόδηµα και αρνητικά στην κατανάλωση. Αναφορικά µε την κατηγορία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η αύξηση του κύκλου εργασιών αποτελεί σαφή ένδειξη της εργοληπτικής ικανότητας του οµίλου και της ικανότητας του να τα εκτελεί µε επιτυχία. Το µικτό αποτέλεσµα του Οµίλου το 2011 διαµορφώθηκε σε 19,5 εκατ. έναντι 20,1 εκατ. το 2010, µειωµένο κατά 2,8% αφενός λόγω µερικής ακολουθίας της µείωσης του κύκλου εργασιών αλλά κυρίως λόγω µεγαλύτερης συµµετοχής της δραστηριότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οποία ιστορικά απολαµβάνει χαµηλότερα περιθώρια µικτού κέρδους από αυτήν των πολυµεσικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά για τη χρήση του 2011 σε επίπεδο οµίλου το µικτό περιθώριο των πολυµεσικών διαµορφώθηκε σε 43,9% ενώ το αντίστοιχο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 14,4%. Οι λειτουργικές δαπάνες του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 16,4 εκατ. αυξανόµενες κατά 18,2% σε σχέση µε το Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την οριακή µείωση του κύκλου εργασιών είχε 8

9 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ως αποτέλεσµα την ποσοστιαία αύξηση των λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε τον κύκλου εργασιών, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν σε 28,8% έναντι 24,1% το Η εν λόγω εξέλιξη αποδίδεται στην αύξηση κατά 35% των εξόδων διάθεσης η οποία µε τη σειρά της οφείλεται στις σηµαντικές δαπάνες υποστήριξης και προώθησης της νέας δραστηριότητας των επαγγελµατικών καταλόγων Απόρροια των παραπάνω, και κυρίως της αύξησης των λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων τόκων αποσβέσεων και χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBITDA) διαµορφώθηκαν το 2011 σε 5,8 εκατ. και το 2010 σε 8,9 εκατ. µειωµένα κατά 34,4%. Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου διαµορφώθηκαν αρνητικά και ανήλθαν το 2011 σε 1,7 εκατ. έναντι 1,8 το 2010 ανερχόµενα σταθερά σε 3,1% επί του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 1,7 εκατ., έναντι 4,5 εκατ. το 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 62,5% ενώ η κερδοφορία του Οµίλου µετά από φόρους και από δικαιώµατα µειοψηφίας το 2011 διαµορφώθηκε σε 1,1 εκατ., έναντι 2,5 εκατ. το 2010 καταγράφοντας µείωση ύψους 56,6%. Η σηµαντική υποχώρηση της κερδοφορίας αποτελεί φυσική απόρροια της υποχώρησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της επιβάρυνσης της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Η βελτιωµένη εικόνα σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας µετά φόρων αποδίδεται στη διαµόρφωση χαµηλότερων πραγµατικών φορολογικών συντελεστών στη χρήση του 2011 έναντι αυτών της χρήσης του Ειδικότερα κατά το 2011 ο πραγµατικός συντελεστής διαµορφώθηκε σε 34,1% σαφώς µειωµένος σε σχέση µε το 44,8% του Η µείωση του φορολογικού συντελεστή αντανακλά τόσο τη µείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, 20% έναντι 24%, όσο και της επιβάρυνσης της χρήσης του 2010 από φόρους προηγουµένων χρήσεων και από την έκτακτη εισφορά του Νόµου 3845/2010. Σε ότι αφορά στα στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης στις οι παρατηρήσεις µας είναι οι εξής: σηµαντικότερες Τα αναπόσβεστα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού µειώθηκαν κατά 10,5%. Η µείωση οφείλεται στη διενέργεια σηµαντικών αποσβέσεων ύψους 2,4 εκατ. οι οποίες υπερκέρασαν τις επενδύσεις σε πάγιο µηχανολογικό εξοπλισµό και άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα ποσό 699 χιλ. περίπου επενδύθηκε σε µηχανολογικό εξοπλισµό και 5,5 χιλ. σε λογισµικά προγράµµατα. Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου όπως και οι λοιπές απαιτήσεις διαµορφώθηκαν το 2011 σε 46,6 εκατ. έναντι 45,9 εκατ. το Η περιορισµένη αύξηση των απαιτήσεων σε συνδυασµό µε τη οριακή µείωση του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσµα την µικρή επιβράδυνση της κυκλοφοριακής 9

10 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ταχύτητας της είσπραξης των απαιτήσεων, η οποία το 2011 διαµορφώθηκε σε 298 ηµέρες έναντι 291 το Τα διαθέσιµα του Οµίλου στις ανέρχονται σε 2,0 εκατ. έναντι 3,0 στις Η µείωση των διαθεσίµων αντανακλά την αρνητική ταµειακή ροή της χρηµατοδοτικής δραστηριότητας αποτέλεσµα της µείωσης του υπολοίπου του τραπεζικού δανεισµού. Τα αποδιδόµενα ίδια κεφάλαια στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας παρέµεινα σταθερά στα επίπεδα των 23 εκατ. Οι συνολικές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 894 χιλ περίπου λόγω της µείωσης του υπολοίπου των µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων. Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µειώθηκε σηµαντικά κατά 1,4 εκατ. κυρίως λόγω της µείωσης του υπολοίπου των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων. Ενότητα 2: Σηµαντικά γεγονότα Μεταγενέστερα της εν υπάρχουν οψιγενή γεγονότα άξια αναφοράς. Ενότητα 3: Κίνδυνοι και αβεβαιότητες Ο Όµιλος όπως και όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον αντιµετωπίζουν σειρά κινδύνων και έρχονται αντιµέτωπες µε δυσχερείς εξελίξεις που απορρέουν από ένα δύσκολο µακροοικονοµικό περιβάλλον, όπως αυτό που κυριαρχεί σήµερα στη χώρα µας, ή και ειδικότερες µεταβολές σε µικροοικονοµικό επίπεδο, όπως η ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Βασικός άξονας µεσοπρόθεσµης επιτυχίας µιας εταιρείας σχετίζεται µε την ικανότητα της να αντιλαµβάνεται τις αλλαγές έγκαιρα, να διαγιγνώσκει τις προβληµατικές περιοχές και να επιχειρεί να υιοθετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά στρατηγικές και τακτικές που να αµβλύνουν το όποιο αποτέλεσµα µιας αρνητικής συνθήκης, και να δηµιουργούν ταυτόχρονα τις βάσεις µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Στόχος και πρόθεση της διοίκησης της Newsphone είναι να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις µε στόχο την αντιµετώπιση των ενδεχόµενων προβληµάτων και την επιλογή των σωστών εναλλακτικών που θα εξασφαλίσουν την ευρωστία και την ανάπτυξη της. Η ορθή κατανόηση των συνθηκών και έγκυρη διάγνωση των προβληµατικών περιοχών στο παρελθόν, έχει βοηθήσει ουσιαστικά την Εταιρεία και τον Όµιλο να αντιµετωπίσουν δηµιουργικά κρίσεις µε αποτέλεσµα τη γέννηση επιτυχηµένων επιχειρηµατικών µονάδων και τη δηµιουργία αξίας για την Εταιρεία και τους µετόχους της. Οι εξαιρετικά αντίξοες µακροοικονοµικές συνθήκες όπως και η αντίξοη οικονοµική πραγµατικότητα της εγχώριας αγοράς απαιτούν ακόµα µεγαλύτερη εγρήγορση και συνεχή ανάλυση των δεδοµένων και των τάσεων. Η βαθιά οικονοµική κρίση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα δυσπραγίας για 10

11 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ πολλές επιχειρήσεις αλλά και ταυτόχρονα ευκαιρία ανάπτυξης για τις εταιρίες που θα διαβάσουν ορθά το νέο περιβάλλον που δηµιουργείται. Σε σχέση µε τους πιθανούς κινδύνους ή τις αβεβαιότητες που θα µπορούσαν να έχουν επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου ή στη οµαλή εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρατηρούµε τα κάτωθι: Όπως έχει ήδη πρότερα αναφερθεί σε εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκκρεµεί η ρευστοποίηση επίδικων απαιτήσεων της Εταιρείας από το ευρύτερο Ελληνικό ηµόσιο. Η διαδικασία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί και δεν είναι σαφές πότε θα επέλθει η ολοκλήρωση. Η διοίκηση του Οµίλου είναι αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση της υποθέσεως, και τη συνεπαγόµενη είσπραξη των ανείσπρακτων απαιτήσεων. Την άποψη αυτή συµµερίζεται και ο νοµικός σύµβουλος της Εταιρείας. Όµως σε περίπτωση µη θετικής έκβασης, µερικώς ή ολικώς, η εξέλιξη αυτή θα µπορούσε να επιδράσει στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων του Οµίλου και στην κεφαλαιακή του διάρθρωση. (Λεπτοµερής αναφορά σε όλες τις επίδικες διαφορές της εταιρείας γίνεται στο σώµα των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και ειδικότερα στην σηµείωση 28 «Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις»). Η Εταιρεία και ο Όµιλος ακολουθώντας µια «παράδοση» επιτυχηµένης προϊοντικής διαφοροποίησης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών επεκτείνει τη δραστηριότητα στη µονάδα των πολυµεσικών υπηρεσιών µέσω του λανσαρίσµατος των έντυπων τηλεφωνικών καταλόγων ή την δηµιουργία διαδικτυακού καναλιού απόκτησης πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Η Εταιρεία και ο Όµιλος διαθέτουν βαθιά και εµπεριστατωµένη γνώση της συγκεκριµένης αγοράς, κάνουν χρήση της τεχνογνωσίας τους στην ανάπτυξη και προώθηση αυτών των υπηρεσιών και προσβλέπουν µε αισιοδοξία την αποδοχή τους από τους χρήστες. Όµως η εξέλιξη των δραστηριοτήτων αυτών όπως και η επιτυχία του εγχειρήµατος δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Η απολογιστική εξέλιξη του εγχειρήµατος για το 2011 µπορεί να οδηγήσει σε αισιόδοξες εκτιµήσεις. Όµως η δραστηριότητα εξακολουθεί να χρειάζεται κεφάλαια για την προώθηση και την υποστήριξη της νέας δραστηριότητας. Γενικότερα σε σχέση µε λοιπούς κινδύνους παρατηρούµε τα εξής: Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού είναι γενικά περιορισµένος και δεν εκθέτει την Εταιρεία και τον Όµιλο σε ουσιώδη συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι στην παρούσα φάση δεν υφίσταται κίνδυνος και συνεχώς δεν θα έπρεπε να υιοθετηθούν µέσα αντιστάθµισης κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος Οι απαιτήσεις του Οµίλου αφορούν κατά βάση το ελληνικό δηµόσιο και εταιρείες τηλεφωνίας. Συνεπώς ο όποιος πιστωτικός κίνδυνος διαµορφώνεται περιορισµένος (µε εξαίρεση τις υποθέσεις της σηµείωσης 28). 11

12 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Κίνδυνος ρευστότητας Η καθυστέρηση είσπραξης σηµαντικών ποσών στο παρελθόν οδήγησε τη διοίκηση της Εταιρείας στην προσπάθεια ανάπτυξης εργασιών που διαθέτουν βραχύ ταµειακό κύκλο και οι οποίες τονώνουν τη ρευστότητα της. Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των Πολυµεσικών υπηρεσιών περιεχοµένου & πληροφόρησης αποτελεί το σηµαντικότερο παράδειγµα. Σε κάθε περίπτωση η υφιστάµενη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση όπως και απρόσκοπτη εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου δεν προδιαγράφουν ισχυρό και συστηµατικό κίνδυνο ρευστότητας. Η µεγάλη ανάπτυξη του επιχειρηµατικού τοµέα των Πολυµεσικών υπηρεσιών περιεχοµένου & πληροφόρησης αποτελεί ένδειξη επαρκούς ρευστότητας αφού στα πλαίσια της λειτουργίας της συγκεκριµένης µονάδας οι απαιτήσεις εισπράττονται σε διάστηµα που δεν ξεπερνά συνήθως τον ένα µήνα. Αναλυτική περιγραφή των κινδύνων γίνεται στο σχετικό σηµείο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του (σηµείωση 3 «ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου»). Εµπορικός κίνδυνος Ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι δοµικός για κάθε Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Η ταχύτατα µεταβολής των επιχειρηµατικών δεδοµένων τις τελευταίες δεκαετίες καθιστά ακόµα σηµαντικότερη την διαρκή ανάλυση των τάσεων της αγοράς και των στοιχείων του ανταγωνισµού. Τόσο η αρτιότητα της προοϊοντικής γκάµας της Εταιρείας όσο και η υψηλή τεχνογνωσία της καθώς και το σηµαντικό µερίδιο αγοράς που κατέχει, αποτελούν δικλείδες προστασίας από τον ανταγωνισµό. Σε κάθε περίπτωση όµως εµπορικός κίνδυνος υφίσταται, και δύναται να αποτελέσει δυσµενή παράγοντα για την εξέλιξη των εργασιών του Οµίλου. Ενότητα 4: Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη Στόχος της διοίκησης του Οµίλου παραµένει τόσο η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των υφισταµένων δραστηριοτήτων του Οµίλου όσο και το να τεθούν οι βάσεις µιας υγιούς µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται : Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και ο σταδιακός εµπλουτισµός των υπηρεσιών που εντάσσονται στην κατηγορία των Πολυµεσικών υπηρεσιών περιεχοµένου & πληροφόρησης. Παράδειγµα της εν λόγω προσπάθειας είναι η λειτουργία της επιχειρηµατικής µονάδας του επαγγελµατικού καταλόγου και της ηλεκτρονικής του σελίδας όπως και οι έντυποι τηλεφωνικοί κατάλογοι Η αξιοποίηση της άριστης τεχνογνωσίας αλλά και επιτυχηµένου ιστορικού εκτέλεσης έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκείµενου να διευρυνθεί ο αριθµός των έργων που εκτελούνται και ενδεχοµένως µε αποδοτικότερους για τον Όµιλο όρους. 12

13 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Ενότητα 5: Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα στην εν λόγω ενότητα περιλαµβάνονται: Οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που πραγµατοποιήθηκαν κατά την χρήση 2011 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω χρήση. Οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά την χρήση Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: το ποσό αυτών των συναλλαγών για το σύνολο της χρήσης 2011, το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της χρήσης ( ), τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα νοµικά και φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, για το σύνολο της χρήσης 2011 και την αντίστοιχα είχαν ως εξής: i) Θυγατρικές εταιρείες Πωλήσεις-Έσοδα , ,56 Αγορές-Έξοδα , , Απαιτήσεις , ,57 Υποχρεώσεις , ,68 ii) Συνδεδεµένες εταιρείες Πωλήσεις-Έσοδα 5.795, , , , Απαιτήσεις , , , ,77 iii) ιευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης , , , , Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης , , , ,37 13

14 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Ενότητα 6: Ίδιες Μετοχές Η Εταιρεία µε την από απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου προέβη στην πώληση µετοχών αξίας αγοράς ,99 µε µέση τιµή τα 0,57 και συνολικό εισπραχθέν ποσό από την πώληση ,69. Η Εταιρείας διαθέτει ακόµα ίδιες µετοχές αξίας αγοράς ,24 που αντιπροσωπεύουν το 0,35% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η τιµή της µετοχής την ανερχόταν σε 0,2070. Ενότητα 7 : Μερισµατική Πολιτική Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της οικονοµικής χρήσης 2011, τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό για την τρέχουσα χρήση καθώς και τις εκτιµούµενες κεφαλαιουχικές ανάγκες του Οµίλου προτείνει ως µέρισµα το ποσό των 0,014 ανά µετοχή, µε κάθε επιφύλαξη για την αποδοχή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενότητα 8: ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφο 2 του Ν.3873/2010) Ως σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης καθορίζεται το σύνολο των κανόνων και πρακτικών που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των µετόχων (shareholders) και της ιοίκησης άλλα και των υπολοίπων φορέων που σχετίζονται από τη λειτουργία της Εταιρείας (stakeholders). Στόχος της αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση ενός συνόλου αρχών που θα προάγει την διαφανή, αποτελεσµατική και αποδοτική, λειτουργία της επιχείρησης. Η Εταιρεία θέσπισε Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης κατ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας προκειµένου να προσδιορίζει γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Κώδικας θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση και εφόσον κρίνεται σκόπιµο θα αναθεωρείται ώστε να αντανακλά τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης. Η Εταιρεία ως σήµερα εφήρµοζε ήδη τα προβλεπόµενα από την ελληνική νοµοθεσία περί Εταιρικής ιακυβέρνησης όπως έχουν καταγραφεί στους σχετικούς νόµους 3016/2002 και 3693/2008 και 2190/1920. Οι ακολουθούµενες πρακτικές αυτές έχουν συµπεριληφθεί στον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ο οποίος περιλαµβάνει τις ελάχιστες αποδεκτές πρακτικές συµµόρφωσης. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαφάνειας και αποτελεσµατικής διαχείρισης που µπορεί να συνδράµει ουσιαστικά στην επιτυχή λειτουργία της µέσο µακροπρόθεσµα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται σταδιακά να υιοθετηθούν επιπρόσθετες πρακτικές πέραν των ελάχιστων προβλεποµένων εκ του νόµου, 14

15 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ λαµβάνοντας υπόψη και το Κώδικα του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β) όπου προδιαγράφεται µια σειρά από βέλτιστες πρακτικές. Σήµερα η Εταιρεία ακολουθεί τις εξής πρακτικές που είναι επιπρόσθετα των ελάχιστων απαιτήσεων του νόµου: A) H µέγιστη θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι 5ετής και όχι εξαετής κατά τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία Β) Ο Πρόεδρος του.σ. δεν ταυτίζεται µε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας Γ) Το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) µέλη εκ των οποίων τα τρία (3) δεν είναι εκτελεστικά Ο κώδικας είναι ανηρτηµένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας Για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές, αλλά και το γενικό κοινό, είναι επίσης διαθέσιµος στα γραφεία της Εταιρείας στη ιεύθυνση Λεωφόρος Θησέως 280, Καλλιθέα Αττικής. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τις βασικές εξουσίες της και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησης τους Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν η διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για : 1. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. 2. Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 3. Έκδοση δανείου µε οµολογίες καθώς και µε οµολογίες που προβλέπουν τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 4. Εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Εκλογή ελεγκτών και καθορισµό της αµοιβής τους. 6. ιορισµό εκκαθαριστών. 7. ιάθεση των ετήσιων κερδών και 8. Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και ειδικότερα µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν κρίνει σκόπιµο. 15

16 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόµενων και των µη εργάσιµων ηµερών. Η ηµέρα τη δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή, ενδεχοµένως, και εξ αποστάσεως και δηµοσιεύεται κατά το νόµο. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται ανωτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3884/2010 περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για τα δικαιώµατα των µετόχων των παραγράφων 2,2α,4,και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, στις αντίστοιχες προθεσµίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία µπορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή παραποµπή της πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Επίσης αναφέρει τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία καθώς και τα µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται κατά το άρθρο 28α, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων µε φαξ στον αριθµό που θα ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του ΚΝ 2190/1920. Η πρόσκληση επίσης καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του ΚΝ 2190/1920, επισηµαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τέλος γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920 καθώς και τον τρόπο µε τον οποίον µπορεί να λαµβάνονται αυτά και αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες αυτές οι πληροφορίες. έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 16

17 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ όταν για την ψήφιση των θεµάτων δεν απαιτείται ειδική απαρτία.. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που µαταιώθηκε, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας γ) µεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) µεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβληµένου κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µέσε σε είκοσι (20) ηµέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις της που αφορούν σε περιπτώσεις ειδικής απαρτίας λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. Στην ψηφοφορία µπορούν να µετέχουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας µόνον µε τις µετοχές των οποίων είναι κύριοι. Οι µέτοχοι µειοψηφίας διαθέτουν σηµαντικά δικαιώµατα τα οποία ενδεικτικά είναι τα κάτωθι: 1. Εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεως της που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο 17

18 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερησίας διατάξεως. 2. Εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτική ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ηµέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. 3. Εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε µέλη του ιοικητικό Συµβουλίου ή στους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα και β) Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρείας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτή κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιµά πριν απ αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Εφόσον το ζητήσουν µε αίτησή τους µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 6. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη νόµιµη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται 18

19 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως µέσα στην οποία τελέστηκαν. 7. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο κατά την προηγούµενη παράγραφο ικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εάν η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Πληροφορίες για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας To ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί το βασικό φορέα διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας. Οι αρµοδιότητες εκτείνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, περιλαµβανοµένης της διαχείρισης της περιουσίας της και της επιδίωξης των σκοπών της, και της εκπροσώπησης της ενώπιων όλων των φορέων, είτε πρόκειται για νοµικά είτε για φυσικά πρόσωπα. Εξαίρεση αποτελούν τα θέµατα εκείνα που άπτονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Οι αποφάσεις και ενέργειες του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε βασικό κριτήρια την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µετόχων αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερόµενων όπως οι εργαζόµενοι αλλά και εξωτερικού φορείς όπως οι πιστωτές και η ευρύτερη κοινωνία. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) µέλη τηρώντας τα προβλεπόµενα από το Ν.3016/2002 που διαχωρίζει µεταξύ εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών όπως επίσης και υπαγορεύει την παρουσία ανεξαρτήτων µελών. Ειδικότερα το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από απαρτίζεται από έξι (6) µέλη εκ των οποίων τα τρία (3) δεν είναι εκτελεστικά. ύο (2) εκ των τριών (3) µη εκτελεστικών µελών είναι και ανεξάρτητα. Το ιοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας σήµερα εκλέχτηκε την και η λήξη της θητείας του είναι στις Η σύνθεση του είναι ακόλουθη: Γεώργιος Θεοδόσης Πρόεδρος Σ - Εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το 1963 Απόφοιτος της Φιλοσοφικής του Πανεπιστηµίου του Bari (Ιταλία). Τερέζα Θεοδόση Αντιπρόεδρος Σ - Εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το 1969 Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ευστράτιος Απέργης /νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το

20 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Απόφοιτος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αθανάσιος Αργυρόπουλος Μη Εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το 1971 Απόφοιτος της Νοµικής Σχολής Αθηνών. Σπυρίδων Πυροµάλλης Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το 1947 Απόφοιτος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Πειραιώς. ηµήτριος Τράνακας Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό µέλος Γεννήθηκε το 1969 Έχει σπουδές µε κατεύθυνση Marketing και ιαφήµιση στο BCA Το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει επίσης και µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν και δύο (2) από τα µέλη του µε αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο µέλος. Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί αν είναι κατώτερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, µε την προϋπόθεση ο αριθµός των παρόντων να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Επιτροπή Ελέγχου Η Εταιρεία κατ εφαρµογή του άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 σύστησε Επιτροπή Ελέγχου που απαρτίζεται από τρία µέλη εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Ο επικεφαλής της επιτροπής διαθέτει επαρκείς γνώσεις σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα µέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα: 20

21 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Σπυρίδων Πυροµάλλης (επικεφαλής) Aθανάσιος Αργυρόπουλος ηµήτριος Τράνακας Οι βασικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν: α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, β) στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Η επιτροπή ασκεί την εποπτεία της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου και ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις πριν υποβληθούν προς έγκριση στο ιοικητικό Συµβούλιο. Η επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις φορές (4) το χρόνο τουλάχιστον. Κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σχετικά µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων Η Εταιρεία έχει συστήσει αυτόνοµη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου που αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του Ν3693/2008 και το ιοικητικό Συµβούλιο. Βασικός σκοπός του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη της ιοίκησης της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων που η ίδια προσδιορίζει, µε τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών όλων των ιευθύνσεων. Οι διαδικασίες της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σκοπό έχουν να συµβάλλουν στην εύρυθµη και αξιόπιστη εκτέλεση του έργου της. Προς επίτευξη του ως άνω τιθέµενου σκοπού της ιεύθυνσης, έχουν καθορισθεί αντικειµενικοί σκοποί ελέγχων, για τη διαπίστωση και διαφύλαξη των εξής: της αξιοπιστίας και της πληρότητας της πληροφόρησης, της συµµόρφωσης µε πολιτικές, προγραµµατισµούς, διαδικασίες, νόµους και κανονισµούς, της προστασίας της περιουσίας, της ικανοποιητικής και σύµφωνα µε τις οικονοµικές αρχές, χρησιµοποιήσεως των οικονοµικών πόρων της εκπλήρωσης των τιθέµενων αντικειµενικών σκοπών και στόχων, της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών διαδικασιών και της ποιότητας εκτέλεσης έργου 21

22 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Η ιεύθυνση υποβάλλει σε τριµηνιαία βάση έκθεση προς το.σ. σχετική µε τα πορίσµατα των ελέγχων που έχει διενεργήσει στις επιµέρους λοιπές ιευθύνσεις της Εταιρείας. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου εστιάζει στον έγκυρο εντοπισµό προβληµατικών περιοχών στη λειτουργία της Εταιρείας και προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών. Παρακολουθείται τόσο το αποτέλεσµα της λειτουργία της επιχείρησης όσο και οι φορείς άντλησης πληροφόρησης όπως τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ή τα εν γένει συστήµατα µηχανογράφησης. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην ασφάλεια της µετάδοσης των πληροφοριών και στη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων για την αποφυγή διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο εξάσκησης των καθηκόντων του ο εσωτερικός ελεγκτής έχει πρόσβαση σε όλα τα εταιρικά έγγραφα ενώ δεδοµένη είναι και η συνεργασία εφόσον ζητηθεί του ιοικητικού Συµβουλίου και των στελεχών της Εταιρείας. Η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη υπηρεσία. Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών που αποσκοπούν στην ορθή απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και µεγεθών. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα αντιπαρατίθενται των προϋπολογισθέντων µε στόχο τον εντοπισµό των αποκλίσεων και κυριότερα τη δικαιολόγηση τους. Οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις επισκοπούνται και ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. Έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένες διαδικασίες προµηθειών µε την παρουσία δικλείδων ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι προµήθειες γίνονται µε τον αποτελεσµατικότερο και αποδοτικότερο για την Εταιρεία τρόπο. Προκειµένου να συνταχθούν οι οικονοµικές καταστάσεις οι οικονοµικές υπηρεσίες προβαίνουν σε σειρά διαδικασιών ώστε να εξασφαλισθεί η ακρίβεια των αναγραφόµενων οικονοµικών στοιχείων. αναφέρεται: Ενδεικτικά Συµφωνίες των υπολοίπων των λογαριασµών Πελατών και Προµηθευτών καθώς και των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Συµφωνίες των λογαριασµών των τραπεζικών λογαριασµών και λογαριασµών δανείων που τηρεί η εταιρεία σε εγκεκριµένες Τράπεζες σε µηνιαία βάση. Συµφωνία καταγεγραµµένης πώλησης και συνοδευτικού παραστατικού. Καταγραφή των παγίων της Εταιρείας και έλεγχος για τη διενέργεια των απαραίτητων αποσβέσεων. Έλεγχος των συνολικών δαπανών και του συνοδευτικών παραστατικών όπως επίσης και έλεγχος αν η κάθε δαπάνη έχει επιβαρύνει το κέντρο κόστους που απαιτείται. Πληροφοριακά Στοιχεία (γ),(δ),(στ),(θ),(κ) παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στην ενότητα που ακολουθεί. 22

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα