Ο Η/Υ ζηην διδαζκαλία ηων μαθημαηικών ζηη ζημεπινή Κςππιακή δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη. Από ηην έπεςνα ζηην ππαγμαηικόηηηα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Η/Υ ζηην διδαζκαλία ηων μαθημαηικών ζηη ζημεπινή Κςππιακή δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη. Από ηην έπεςνα ζηην ππαγμαηικόηηηα."

Transcript

1 Ο Η/Υ ζηην διδαζκαλία ηων μαθημαηικών ζηη ζημεπινή Κςππιακή δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη. Από ηην έπεςνα ζηην ππαγμαηικόηηηα. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ (Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε). Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε : ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνχζα εηζήγεζε είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ κνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κνπ κε ζέκα: Η σπήζη ηων Η/Υ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ-μάθηζηρ ηων μαθημαηικών ιδιαίηεπα ζηην κςππιακή ππαγμαηικόηηηα ηηρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ πνπ νινθιεξψζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2004 ζηα πιαίζηα κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Η παξνχζα εηζήγεζε ζπλνςίδεη ηα βαζηθφηεξα επξήκαηα θαη ηνλίδεη ηηο εηζεγήζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηεn Κππξηαθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Α. Σηόρνη Έξεπλαο Οη ζηφρνη θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο άμνλεο: 1. Μηα γεληθφηεξε επηζθφπεζε - αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο αμίαο ηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 2. Μηα ζθηαγξάθεζε ηεο παξνχζαο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν ζε απηφ ηνλ ηνκέα: ε πνηφ βαζκφ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε ηελ ρξήζε ησλ Η/Τ ζηα καζεκαηηθά. Πξνζδηνξηζκφο πξνβιεκάησλ θαη εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 3. Δηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε έλα αξρηθφ κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Η/Τ. Σα πην πάλσ δηεξεπλήζεθαλ ηδηαίηεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πσο πξνζθέξεηαη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θππξηαθνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απν ηε δνκή ηνπ αλαιπηηθνχ

2 πξνγξάκκαηνο, ηελ πινηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα ηερλνινγίαο. Β. Μέζνδνο / εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε Η εξεπλεηηθή εξγαζία πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία κηαο έξεπλαο επηζθφπεζεο (survey) πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηηο πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη. Παξάιιεια φκσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά εξγαιεία φπσο νη ζπλεληεχμεηο θαη ην εκεξνιφγην παξαηεξήζεσλ (research log) ηνπ εξεπλεηή πνπ έδσζαλ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ε εξεπλά αλαδεηνχζε. Ο ηξηγσληζκφο ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έδσζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θάιπςε ελδερφκελα θελά κεηαμχ ησλ επξεκάησλ θαη νινθιήξσζε ηελ αμηνπηζηία θαη επηζηεκνληθφηεηα ηεο εξεπλάο. Γ. Αλάιπζε Δπεμεξγαζία επξεκάηωλ Αλάιπζε εξωηεκαηνινγίνπ Η ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο βνήζεζαλ ζηελ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ, παξαηεξήζεσλ θαη επηζεκάλζεσλ ησλ θαζεγεηψλ ησλ καζεκαηηθψλ επί ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο. Πξνεγήζεθε έλα πηινηηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν αλέδεημε δηάθνξεο αδπλακίεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη έγηλαλ νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο. Δξσηήζεθαλ ζπλνιηθά 132 θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ θαη ην δείγκα ζηαζκίζζεθε έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη αμηφπηζηα θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ φιεο ηηο βαζκίδεο, ρξφληα ππεξεζίαο θαη επαξρίεο ζηηο νπνίεο ππεξέηεζαλ νη θαζεγεηέο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ινγηζκηθά SPSS θαη MS Excel. Δπώηημα Β1: Καηάξηηζε θαη δεμηόηεηεο θαζεγεηώλ ζηνπο Ζ/Υ. B1 Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζαο: (Σε θιίκαθα από ην 0 έωο θαη ην 10, αμηνινγήζηε ηηο πην θάηω δεμηόηεηεο ζαο ) B1.1 ηε ρξήζε γεληθά ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Ηιεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Η/Τ). B1.2 ηε γξαθή θαη επεμεξγαζία θείκελνπ κε καζεκαηηθά ζχκβνια θαη ζρήκαηα. B1.3 ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ γηα γξαθηθέο παξαζηάζεηο (π.ρ. Derive, Graphmatica) B1.4 ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ γηα γεσκεηξία (π.ρ. Capri Geometry, Schechpad) Μ.Ο. Σ.Α. 5/10 0/10 10/10 5,83 2,651 40,2% 3,7% 6,5% 6,46 3,027 34,9% 6,6% 15% 4,54 3,234 63,2% 18,9% 5,6% 3,82 3,058 74,5% 23,6% 3,7%

3 Οη θαζεγεηέο αμηνινγήζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζε θιίκαθα 1-10 θαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα είλαη θαλεξφ πσο θαηέρνπλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Η/Τ γηα λα επεμεξγάδνληαη θείκελν, καζεκαηηθά ζχκβνια θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα, αιιά ιίγνη γλσξίδνπλ ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ καζεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ(b1.1 - B1.4). Δπώηημα Β2: Από πνπ νη θαζεγεηέο έρνπλ πάξεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο κέρξη ηώξα γλώζεηο ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ θαη ζε πνην βαζκό; B2:Πωρ αποκηήζαηε ηιρ γνώζειρ και δεξιόηηηερ ζαρ πος αναθέπονηαι πιο πάνω (επ.1) Χαξαθηεξίζηε θάζε επηινγή πνπ θαίλεηαη πην θάηω από ην 0 N Μ.Ο. Τ.Α. (ειάρηζηνο βαζκόο) κέρξη θαη ην 10 (κέγηζηνο βαζκόο), δείρλνληαο ην κέγεζνο ηεο ζεκαληηθόηεηαο γηα εζάο. B2.7 Απφ κφλνο / κφλε κνπ 104 6,87 3,321 B2.8 Απφ βνήζεηα θάπνηνπ ζπλαδέιθνπ κνπ ,84 3,237 B2.3 ε ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα / πξνγξάκκαηα ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ,90 3,114 B2.4 ε πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα / πξνγξάκκαηα ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 104 2,61 3,123 B2.1 Απφ ηηο ζπνπδέο (πηπρηαθνχ επηπέδνπ) κνπ ζην παλεπηζηήκην ,39 3,042 B2.2 Απφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε θάπνην παλεπηζηήκην. 99 1,70 3,039 B2.6. Απφ επηζηεκνληθά ζπλέδξηα / δηαιέμεηο 101 1,65 2,655 B2.5 ε πξναηξεηηθά ζεκηλάξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ,55 2,841 Απφ ηα πην πάλσ επξήκαηα είλαη πξνθαλέο φηη νη θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κφλνη ηνπο ή κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ ζπλάδειθνπ ηνπο(6,87-3,84). Φαίλεηαη φηη παξφιν πνπ φινη ζρεδφλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα νπφ ην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ιίγνη ην πξνζδηνξίδνπλ σο κηα ζεκαληηθή πεγή γλψζεο πνπ ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηάξηηζε ηνπο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Δπώηημα Β3: Υπεύζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε ηωλ θαζεγεηώλ ζηελ ρξήζε ηνπ Ζ/Υ ζεωξνύληαη από ηνπο ηδίνπο : καηάηαξη 1 ο B3.1 Τπνπξγείν παηδείαο 2 ο B3.5 Οη ίδηνη νη θαζεγεηέο 3 ο B3.2 Σν Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 4 ο B3.4 Η ζρνιηθή ηνπο κνλάδα 5 ο B3.3 Δπηζεσξεηέο Μαζεκαηηθψλ

4 Οη θαζεγεηέο ηνπνζεηνχλ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε ζην Τπνπξγείν θαη ζηνπο ηδίνπο ( κε κηθξή δηαθνξά) γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ. Λίγν πην θάησ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Δίλαη θαζαξφ φηη δελ πηζηεχνπλ πσο ε ζρνιηθή κνλάδα έρεη άκεζε επζχλε ζε απηφ. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη φηη νη επηζεσξεηέο ζεσξνχληαη νη ιηγφηεξν ππεχζπλνη ζε αληίζεζε κε ην Τπνπξγείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 1 ε ζέζε. Δπώηημαηα Γ1-Γ9: Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Υ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ. (Χξήζε θαη παηδαγωγηθή) Αποηελέζμαηα καηά θθίνοςζα ζειπά ζύμθωνα με ηον μέζο όπο. (Κιίκαθα 1-5) Μ.Ο. Σ.Α. Γ2 Ο Η/Τ βνεζά ζηελ επνπηηθνπνίεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 4,29 0,890 Γ1 Ο Η/Τ έρεη πξνζζεηηθή αμία ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο-εθκάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ. 3,96 0,980 Γ3 Η ρξήζε ησλ Η/Τ ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 3,68 1,051 Γ6 Υξεζηκνπνηψ ηνλ Η/Τ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο κνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο, εμεηαζηηθά 3,57 1,467 δνθίκηα) πνπ ρξεηάδνκαη. Γ4 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ Μαζεκαηηθψλ πξνζθέξεηαη γηα λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία. 2,47 1,184 Γ8. Έρσ παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιίεο ζπλάδειθσλ κε ρξήζε ηνπ / ησλ Η/Τ ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 2,03 1,092 Γ5 Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ Μαζεκαηηθψλ πξνηξέπεη ηνπο θαζεγεηέο λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 1,78 0,926 Γ9 Υξεζηκνπνηψ άιια ηερλνινγηθά κέζα (π.ρ. θαηνπηξηθφ δηαζθφπην) ζηε δηδαζθαιία κνπ. 1,59 1,035 Γ7 Υξεζηκνπνηψ ηνλ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κνπ. 1,52 0,892 Φαίλεηαη φηη νη θαζεγεηέο ζπκθσλνχλ γηα ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Η/Τ ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (4,3/5 γηα ηελ Γ2, 4/5 γηα ηελ Γ1 θαη 3,7/5 γηα ηελ Γ3). Δπίζεο πηζηεχνπλ πσο ε ρξήζε ηέηνησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο πξάγκα πνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη απνιχησο απαξαίηεην γηα κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, έηζη ψζηε απηή λα θξαηεζεί ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Οη θαζεγεηέο παξνπζηάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηνπο(3,6/5 ζηε Γ6) αιιά πνιχ ιίγνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Η/Τ ή αιιά ηερλνινγηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Η εξψηεζε απηή (Γ6) είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ(B1.2).

5 Οη θαζεγεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ σο έρεη, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπ δνκή θαη έθηαζε, ιίγν πξνζθέξεηαη γηα άκεζε εθαξκνγή ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη δελ πξνηξέπεη ηδηαίηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Γ4 θαη Γ5). Δπώηημα Γ1-Γ3: Υινηερληθή ππνδνκή θαη ηερλνινγηθά κέζα. Σν 92% ησλ θαζεγεηψλ απάληεζαλ πσο ηα ζρνιεία ηνπο δελ έρνπλ εηδηθή αίζνπζα γηα ηα καζεκαηηθά(γ1). Παξφια απηά νη κηζνί (56%) ιέλε πσο ππάξρεη θάπνηα ηερλνινγηθή ππνδνκή ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Γ2). Σν ηειεπηαίν εχξεκα καο νδεγεί ζηελ επφκελε εξψηεζε πνπ θαλεξψλεη πσο ηα ¾ ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνπλ πξαθηηθά εχθνιν λα γίλεη ε ρξήζε ηεο πθηζηακέλεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Γ3 Πφζν εχθνιν, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πθηζηακέλε ηερλνινγηθή ππνδνκή ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Καθόλος Λίγο Αξθεηά Πνιύ 26% 50% 19% 5% Δπώηημα Γ5: Πξνβιήκαηα θαη θελά ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεωλ κε ρξήζε ηνπ Ζ/Υ ζηα καζεκαηηθά, ζύκθωλα κε ηνπο θαζεγεηέο Αποηελέζμαηα καηά θθίνοςζα ζειπά ζύμθωνα με ηον μέζο όπο. (Κιίκαθα 1-5) Ν Μ.Ο. Σ.Α. Γ5.2 Η έιιεηςε αίζνπζαο καζεκαηηθψλ ,24 1,192 Γ5.8 Η πνιχ δηδαθηέα χιε ,23 1,036 Γ5.3 Η κε έληαμε ηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ ,91 1,178 Γ5.5 Η κε επαξθήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο 106 3,83 1,175 ηερλνινγίεο. Γ5.1 Η έιιεηςε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηδηαηηέξσο Η/Τ ,73 1,325 Γ5.6 Η αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε λέεο κεζφδνπο ,52 1,181 Γ5.4 Η έιιεηςε θηλήηξσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ,23 1,265 Γ5.7 Η ρξήζε ηνπ Η/Τ δελ έρεη πείζεη επαξθψο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηε δηδαζθαιία ,82 1,189 Ωο πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα / εκπφδην απφ απηά πνπ δφζεθαλ ζηνπο θαζεγεηέο πξνζδηνξίζζεθε ε έιιεηςε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία θαη ε κεγάιε έθηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ, πξάγκα πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ιάβνπκε ππφςε φηη αξρηθά νη θαζεγεηέο είραλ αμηνινγήζεη ηελ θαηάξηηζε ηνπο,

6 Η αλαζθάιεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πφζν κάιινλ ζε θάπνηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε, αλαθέξζεθε σο έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο (3,5/5). Σέινο νη θαζεγεηέο ππνζηεξίδνπλ (3,23/5) πσο ε έιιεηςε θηλήηξσλ απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπο ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ κεζνδνινγηψλ. Σπζρεηίζεηο. Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηνο, νη ζπζρεηίζεηο θαη ζπλδπαζκνί πνπ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ πάξα πνιινί. Οη πην αμηνζεκείσηνη αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη παξάκεηξνη κε ηνπο νπνίνπο έγηλαλ νη δηαζηαπξψζεηο ήηαλ: Σα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ θαζεγεηψλ Γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο θαζεγεηψλ ζηελ ρξήζε ηνπ Η/Τ. Απφ ηελ αλάιπζε θάλεθε πσο νη θαζεγεηέο κε 6 15 ρξφληα ππεξεζίαο είλαη νη πην θαηαξηηζκέλνη. Δλδηαθέξνληα πνξίζκαηα πξνέθπςαλ αθνχ ρσξίζηεθε ην δείγκα ζε δχν ππννκάδεο ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ θαζεγεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο εξψηεζεο Β1([B1.1 + B1.2 + B1.3 + B1.4]/40). Η πξψηε νκάδα πεξηείρε ηνπο θαζεγεηέο πνπ αμηνιφγεζαλ ηελ θαηάξηηζε ηνπο κέρξη θαη 50% θαη ε άιιε πάλσ απφ 50%. Πξνθαλέο ήηαλ φηη νη θαζεγεηέο πνπ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ιηγφηεξν θαηαξηηζκέλνπο ηνπνζεηνχλ σο θχξηα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ κε ρξήζε ηνπ Η/Τ ηελ ειιηπή εθπαίδεπζε ηνπο (Γ5.5) αιιά θαη ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο (Γ5.6). Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δχν ππννκάδσλ έδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ Η/Υ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο κάζεζεο. Γ. Σπλεληεύμεηο θαη νκάδεο ζπδεηήζεωλ (κέζω ηνπ research log) Η θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ επξεκάησλ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ήξζε λα επηβεβαηψζεη θαη λα πξνζζέζεη ζηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη λα ζπλεγνξήζεη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθίαο. Σν ζεκαληηθφηεξν ήηαλ νη πξαθηηθέο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ απηά ηα δεδνκέλα, θαη ζα ηα δνχκε ζπγθεληξσηηθά ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εηζήγεζεο.

7 Δ. Βιβλιογπαθική έπεςνα Πνιιέο ζρνιέο ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο ζε έλα πην επράξηζην θαη απνδνηηθφ πεξηβάιινλ γηα εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελν. πλνπηηθά έρνπκε: Η ρξήζε ηνπ Η/Τ απμάλεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, κέζσ δπλακηθψλ ινγηζκηθψλ ελψ ειαηηψλεη ηελ ηππνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ. (Balacheff, N. & Kaput, J., 1996, Κνξδάθε, 2001; Ράπηεο, 1997) Ο φξνο ηνπ επνηθνδνκηηηζκνύ (constructivism )(Glasersfeld, 1995) απφ ηνλ J. Piagiet, ζέιεη ηνπο καζεηέο λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηηο δηθά ηνπο γλσζηνινγηθά επηηεχγκαηα, θαη ηνπνζεηήζεθε απφ επηζηεκνινγηθή πιεπξά σο έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο δπλακηθψλ ινγηζκηθψλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε ζεσξία ηνπ κηθξόθνζκνπ (microworld). (Papert, 1980) Απηή ε άπνςε γίλεηαη απνδεθηή απφ πνιινχο εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξίεο ζηε δηδαθηηθή ηέηνησλ κεζνδνινγηψλ κε ινγηζκηθά ηα νπνία έρνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο. (Κνξδάθε, 2000, Ράπηεο, 1997 ; Κπξηαδήο & Πέηξνπ, 1998 ; Σνπκάζεο. & Αξβαλίηεο, 2003) Οη ππξεληθέο γλψζεηο ζηα καζεκαηηθά απνθηνχληαη πνιχ πην εχθνια θαη ζε ιηγφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν, πνπ είλαη αξθεηά πνιχηηκνο. (Laborde & Strasser, 1990) Παξάδεηγκα θαιήο ρξήζεο ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ε ρξήζε εηδηθψλ καζεκαηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ πλαξηήζεσλ θαη Γξαθηθψλ Παξαζηάζεσλ φπσο θαη γηα ζέκαηα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή αιιάδεη αθνχ απφ πιένλ δελ είλαη απιά έλαο αλακεηαδφηεο ηεο γλψζεο αιιά ζχκβνπινο θαη ζπληνληζηήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή εκπέδσζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο.(laborde, 2000; Κνξδάθε, 2001; Σνπκάζεο. & Αξβαλίηεο, 2003) Τπάξρνπλ φκσο θαη νη επηθπιαθηηθνί, πνπ δελ ζεσξνχλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. (Johnson et al, 1994; Ford & Klicka, 1994). Δπίζεο είλαη θαη απηνί πνπ έρνπλ δειψζεη πσο δελ κπνξνύλ λα απνθαλζνύλ αλ πξαγκαηηθά ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ κάζεζε φηαλ εθαξκφδνληαη ηέηνηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. (Coflfin, 1987; Ferrell, 1985).

8 Ε. Δηζεγήζεηο Πξνηάζεηο Παηδαγωγηθέο παξεκβάζεηο Όπσο είδακε παξαπάλσ ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα ππνζηεξίδεη θαη ηηο δχν απφςεηο φκσο ε αλάγθε ηεο ζπλερφκελεο αιιαγήο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ επηβάιιεη ηελ αλαδήηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ είλαη πην θνληά ζην καζεηή θαη ηηο θαηλνχξηεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ 21 νπ αηψλα. πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα έρνπκε: Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή πνιηηηθή σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ απαηηεί ε ζεκεξηλή καζεκαηηθή παηδεία γηα ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ Η/Τ ( δελ πξέπεη λα αθήλεηαη κφλν ζηελ πξσηνβνπιία θαη πξνζπάζεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ). ε απηή ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξίδεηαη σο ζεκαληηθή ε παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ καδί κε νξγαλσκέλεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία. Η θνηλή πνιηηηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δεκηνπξγίαο αηζνπζψλ καζεκαηηθψλ κε πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Η αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε ν θαζεγεηήο ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηεο ελφηεηεο λα κπνξεί λα έρεη ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν θαη παξάιιεια λα παξνηξχλεηαη λα δνθηκάζεη ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ηνπ. Γεκηνπξγία πηινηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ πνπ λα πεξηέρνπλ ζρέδηα καζήκαηνο θαη ινγηζκηθά έηζη ψζηε ε θνηλή ρξήζε ηνπο θαη αμηνιφγεζε ηνπο λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή αλάπηπμε ηέηνησλ κεζνδνινγηψλ. σζηή θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ. Η εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ κφλν ζηηο βαζηθέο γλώζεηο πιεξνθνξηθήο δελ εμππεξεηεί ηνλ απψηεξν ζθνπφ γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ αιιά ην πξψην βήκα πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί έρεη γίλεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ. Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ηνπο ζε εηδηθά ινγηζκηθά ηα νπνία πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ εθφζνλ έρνπλ αμηνινγεζεί κε παξακέηξνπο φπσο: βαζκφ δηαδξαζηηθόηεηαο, θηιηθόηεηαο πξνο ην ρξήζηε, ηηο αξρέο ηνπ κηθξόθνζκνπ πνπ πεξηέρνπλ δει. λα είλαη δπλακηθνί ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ν καζεηήο λα απηελεξγεί θαη επνηθνδνκεί ηελ γλψζε. (π.ρ. γηα ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία: ην Capri Γεσκέηξεο, ην Schechpad θ.α.) εκαληηθφ είλαη ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ λα δηέπεηαη απφ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ αθνχ ζε ηέηνηεο κεζνδνινγίεο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δδψ έξρεηαη θαη ν φξνο ηεο θαιήο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. Ίζσο κηα πην πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε λα είλαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ παξεκβαηηθά ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζε πεξηνρέο πνπ απηή πζηεξεί ή είλαη ρξνλνβφξα ε εθαξκνγή ηεο. Απηφ ζε πξψηε θάζε δελ πξναπαηηεί ζνβαξή ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη ζίγνπξα

9 κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά. Φπζηθά ηα επίπεδα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα είλαη φπσο θαίλεηαη πην θάησ: Α επίπεδν: Χξήζε ελόο Η/Υ ωο επνπηηθό κέζν από ηνλ δηδάζθνληα. Β επίπεδν: 4-5 νκάδεο καζεηώλ κε έλα Η/Υ αλά νκάδα. Γ επίπεδν: Δξγαζηήξην κε ππνινγηζηέο ( hands on pc ). Η δηαδξαζηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία καο δελ κεηξηέηαη πάληνηε κε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή αιιά απφ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Αξιολόγηζη / Κπιηική Μηα εξεπλεηηθή εξγαζία πάληνηε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην βαζκφ ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ ν εξεπλεηήο έρεη έηζη ψζηε ηα επξήκαηα θαη εηζεγήζεηο ηνπ λα γίλνπλ απνδεθηά ζηνλ δπλαηφηεξν βαζκφ. Η ηδηφηεηα κνπ σο θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα πξνθαηάιεςεο απφ ηα νπνία έπξεπε λα απνζηαζηνπνηεζψ θαη λα ιεηηνπξγήζσ αληηθεηκεληθά. Παξάιιεια φκσο σο ελ ησ έζσ εξεπλεηήο ήηαλ εχθνιν λα πξνζεγγίζσ θαη λα αληηιεθζψ πξάγκαηα θαιχηεξα. Μηα παξάιεηςε ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ. Απηφ έγηλε εζθεκκέλα ιφγσ ηεο έθηαζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ ζέκαηνο. Βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ. Balacheff, N. & Kaput, J. (1996). Computer- based learning environments in mathematics. Cobb, P., & Steffe, L. P. (1983). The constructivist Researcher as teacher and model builder. Journal of Research in mathematics Education, 14(2), Kaput, J. J. (1992). Technology and Mathematics Education. In D. A. Grouws (Eds), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York: Machmillan. Laborde,, J-M., and Strasser, R. (1990). Cabri Geometre: A microworld of geometry for guided discovering learning. ZDM,5. Steffe, L. P., & Kieren, T. (1994). Radical Constructivism and Mathematics Educcasion, 25(6). Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.

10 Κνξδάθε, Μ. (2001). Θέκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεσκεηξίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ Cabri- Geometry II. Αζήλα: Δθδφζεηο Καζηαλίσηε. Σνπκάζεο, Μ. & Αξβαλίηεο, Σ. (2003) Γηδαζθαιία καζεκαηηθψλ κε ρξήζε Η/Τ. Αζήλα: Δθδφζεηο αββάιαο. Κπξηαδήο & Πέηξνπ, (1998). Οη λέεο ηερλνινγίεο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν - 15 ν πλέδξην Δ.Μ.Δ. Υίνο. Ράπηεο A. (1997). 15 ν πλέδξην Δ.Μ.Δ.: Ο ππνινγηζηήο σο δηεπθνιπληήο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Παξάζπξν γηα ηα καζεκαηηθά. Λέζβνο. Toffaridou, I. (2000). 2nd Mediterranean Conference on Mathematics Education: Learning approaches and technology in mathematics. Nicosia, Cyprus. Laborde, C. (2000). 2nd Mediterranean Conference on Mathematics Education: Dynamic geometry software as a window on mathematical Learning: Empirical Research on the use of Cabri geometry. Nicosia, Cyprus. Papanastasiou, E. & Richard, E. (2003). 3d Mediterranean Conference on Mathematics Education: Computer use and mathematical literacy: an analysis of existing and potential relationships. Athens, Greece.

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Καηεχζπλζε: Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Γ ΚΤΚΛΟ ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΘΗΟΠΟΤΛΟ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα