Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 κύκλος ISSN:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576"

Transcript

1 Διερεύνηση κατά φύλο των επιπέδων άγχους και φόβου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην επιμόρφωση τους. Research by gender on stress and fear levels of secondary education teachers with common interest levels for P/C, when using the Internet in their training. Αναστασία Παναγιωτίδου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Ελένη Ταρατόρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ Anastasia Panagiotidou, School Advisor, Helen Taratori, Professor. Paedagogical Department of Primary Education, Democritus University of Thrace Abstract: In this paper we investigate anxiety and fear levels, according to gender, among teachers of secondary education with common levels of interest in computers when they use the internet in order to be further educated. For this purpose we report research data from 239 teachers (75 men and 164 women) who, during the last three years, participated in online training programmes, while they had also experience from other forms of training. The research showed that when the experience or knowledge in both genders is similar, then men and women have common levels of interest for the H/Y and consequently low levels of anxiety or fear. Περίληψη: Στην παρούσα εργασία διερευνούμε κατά φύλο τα επίπεδα άγχους και φόβου μεταξύ εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με στόχο την επιμόρφωσή τους. Για το σκοπό αυτό εκθέτουμε ερευνητικά δεδομένα από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 239 εκπαιδευτικοί (75 άνδρες και 164 γυναίκες), οι οποίοι/ες κατά την τελευταία τριετία συμμετείχαν σε προγράμματα διαδικτυακής επιμόρφωσης, ενώ παράλληλα είχαν εμπειρία συμμετοχής και από άλλες μορφές επιμόρφωσης. Η έρευνα έδειξε πως όταν η εμπειρία ή και η γνώση στα δύο φύλα είναι όμοιες τότε άνδρες και γυναίκες παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ και κατά συνέπεια χαμηλά επίπεδα άγχους ή φόβου. Σελίδα 105 από 163

2 Λέξεις κλειδιά: έμφυλες ανισότητες, διαδικτυακή επιμόρφωση, τεχνοφοβία Εισαγωγή Οι Anderson, (1987), Chambers & Clarke, (1987), Hattie & Fitzgerald, (1987), Krendl & Broihier, (1992), Gattiker, (1988), Okebukola, (1993), Durndell, & Thomson, (1997), τονίζουν ότι οι άνδρες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά άγχους από ότι οι γυναίκες, όταν χρησιμοποιούν Η/Υ. Αντίθετα οι Loyd, Loyd, et al., (1987), καταδεικνύουν τις γυναίκες να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους από τους άνδρες, ενώ οι Chen, (1986), Collis, (1985), Collis & Williams, (1987), προσδιορίζουν, μεταξύ ανδρών και γυναικών, ασήμαντες διαφορές άγχους. Ο Chen, (1986) θεωρεί πως όταν η εμπειρία ή και η γνώση είναι όμοια και στα δύο φύλα, τότε άνδρες και γυναίκες παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ και κατά συνέπεια χαμηλότερα επίπεδα άγχους ή φόβου. Οι Mylona, (2003) & Stanley (1998), αναφέρουν ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο διαφορετικά αλλά και για περισσότερο χρόνο και επιχειρούν να προσδώσουν στη μεγαλύτερη ενασχόληση των ανδρών ποιοτικά χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι άνδρες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο από τις γυναίκες, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το μορφωτικό επίπεδο των ανδρών και των γυναικών είναι εξίσου υψηλό. Οι Κοντογιαννοπούλου & Πολυδωρίδη, (1995), Βερβενιώτη, (1994), Φουσέκα, (1994), Μαραγκουδάκη, (2003), τονίζουν ότι στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των Η/Υ οι γυναίκες βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα απόδοσης και ενδιαφέροντος από τους άνδρες. 1. Η έρευνα Στην έρευνα συμμετείχαν 239 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους 75 ήταν άνδρες και 164 γυναίκες (πίνακας 1). Πίνακας 1. Το φύλο των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα Φύλο Count Column N % Άνδρας 75 31,4% Γυναίκα ,6% Total ,0% Σελίδα 106 από 163

3 Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα από τριάντα πέντε (35) διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, εκ των οποίων το 56,9% αντιπροσώπευε τα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και το 43,1% την επαρχία (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Περιοχές των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα Περιοχή Count Column N % Αθήνα - Θεσσαλονίκη ,9% Αλλού ,1% Total ,0% Το δείγμα υπήρξε αντιπροσωπευτικό ως προς τις ειδικότητες των συμμετεχόντων, καθώς το 58,6% εκπροσωπούσε τις θεωρητικές σπουδές και το 41,4% τις θετικές και τεχνικές κατευθύνσεις (Πίνακας 3) Πίνακας 3. Κατευθύνσεις των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα Ειδικότητα: Count Column N % Θεωρητικά ,6% Πρακτικά 99 41,4% Total ,0% 2. Τα αποτελέσματα της έρευνας Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την κατανομή εκατοστιαίων σχετικών συχνοτήτων για το σενάριο «Εάν ο υπολογιστής σας πάθαινε μία μικροβλάβη, θα τον κατασκευάζατε μόνοι ή θα τον πηγαίνατε σε κάποιον ειδικό» ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, με μορφή ραβδογράμματος και 95% error bars. Για να μελετηθεί εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας (αν ο υπολογιστής σας πάθαινε μία μικροβλάβη) και το φύλο, έχει χρησιμοποιηθεί. ο μη παραμετρικός έλεγχος Χ2. Ο έλεγχος Χ2 για ανεξαρτησία υποδεικνύει στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και τον τρόπο αντίδρασης αν ο υπολογιστής πάθαινε μία μικροβλάβη, Χ2(2,n=239)= 6,602, p=,037, Cramer s V=,166. Το ποσοστό των ανδρών (74,7%) που θα δοκίμαζαν να τον επιδιορθώσουν μόνοι τους είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών (57,9%). Σελίδα 107 από 163

4 Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα για το ερώτημα Αν ο υπολογιστής σας πάθαινε μία μικροβλάβη ως προς το φύλο. Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την κατανομή εκατοστιαίων σχετικών συχνοτήτων για το ερώτημα Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας αισθάνεστε να σας αφορά η έννοια "τεχνοφοβία"; ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, με μορφή ραβδόγραμμάματος και 95% error bars. Ο έλεγχος Χ2 για ανεξαρτησία δεν υποδεικνύει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την τεχνοφοβία, Χ2(3,n=239)= 0,934, p=,817, Cramer s V=,063. Άρα τα ποσοστά τεχνοφοβίας είναι παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διάγραμμα 2. Ραβδόγραμμα για το ερώτημα Λαμβάνοντας υπόψη τις ταχύτατες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας αισθάνεστε να σας αφορά η έννοια "τεχνοφοβία"; ως προς το φύλο. Σελίδα 108 από 163

5 Ο μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman s rho έχει χρησιμοποιηθεί για να μελετήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία. Παρατηρείται ότι το φύλο σχετίζεται με το αν ο υπολογιστής πάθαινε μία μικροβλάβη, r(239)= -,127, p=,050, όπου οι γυναίκες θα πήγαιναν σε κάποιον ειδικό ευκολότερα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες θα έκαναν ευκολότερα φορμάρισμα του δίσκου από τις γυναίκες. Αυτό υποδεικνύει μερικώς ότι το φύλο των εκπαιδευτικών προσδιορίζει τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. Παρατηρείται στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ειδικότητα και την τεχνοφοβία, r(239)= -,195, p=,002, όπου οι εκπαιδευτικοί των επιστημών (πρακτικών μαθημάτων) αισθάνονται ότι τους αφορά η έννοια τεχνοφοβία λιγότερο από τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών μαθημάτων (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Spearman s rho για τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία Φύλο Φύλο r 1,000 p. N 239 Επίπεδο Σπουδών Ειδικότητα Ηλικία Αν ο υπολογιστής σας πάθαινε μία μικροβλάβη Αισθάνεστε να σας αφορά η έννοια "τεχνοφοβία"; Ειδικότητα Αν ο υπολογιστής σας πάθαινε μία μικροβλάβη r -,109,040 1,000 p,094,540. N r -,127 *,016,118 -,054 1,000 p,050,800,069,406. N r,057,052 -,195 ** -,026 -,275 ** 1,000 Αισθάνεστε να σας αφορά η έννοια p,383,425,002,689,000. "τεχνοφοβία"; N *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Συμπεράσματα - Συζήτηση Από την ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο των διασταυρωμένων πινάκων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις συσχετίσεις «ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών», διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός το οποίο υποδεικνύει μερικώς ότι το φύλο των εκπαιδευτικών προσδιορίζει τις στάσεις τους απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν υποδείχθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και την Σελίδα 109 από 163

6 τεχνοφοβία, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά τεχνοφοβίας είναι παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Από την έρευνα δεν αποδείχθηκε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες αποτελούν δύο ξεχωριστές ομάδες, με διαφορετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των Η/Υ. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές απέναντι στο φαινόμενο της τεχνοφοβίας, καθώς τα ποσοστά μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν παρόμοια. Η έρευνα δεν επιβεβαίωσε τα ερευνητικά δεδομένα των Anderson, (1987), Chambers & Clarke, (1987), Hattie & Fitzgerald, (1987), Krendl & Broihier, (1992), Gattiker, (1988), Okebukola, (1993), Durndell, & Thomson, (1997), οι οποίοι τονίζουν ότι οι άνδρες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά άγχους από ότι οι γυναίκες, όταν χρησιμοποιούν Η/Υ, αλλά ούτε και τα δεδομένα των Loyd, Loyd, & Gressard, (1987), οι οποίοι αποδίδουν στις γυναίκες χαμηλότερα επίπεδα άγχους από τους άνδρες. Ουσιαστικά μέσω της έρευνας επιβεβαιώνονται περισσότερο τα ερευνητικά δεδομένα των Chen, (1986), Collis, (1985), Collis & Williams, (1987), οι οποίοι διακρίνουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, ασήμαντες διαφορές άγχους. Ερμηνεύοντας τα πιο πάνω δεδομένα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε θέματα φύλου, διότι όλοι διέθεταν μεγάλη εμπειρία στη διαδικτυακή μάθηση, καθώς αυτό ήταν και προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει τη θέση πως όταν η εμπειρία ή και η γνώση στα δύο φύλα είναι όμοιες τότε άνδρες και γυναίκες παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ και κατά συνέπεια χαμηλότερα επίπεδα άγχους ή φόβου. Βιβλιογραφικές αναφορές Anderson, R. E. (1987). Females surpass males in computer problem solving: Findings from the Minnesota computer literacy assessment. Journal of Educational Computing Research, 3, pp Chambers, S. M., & Clarke, V. A. (1987). Is inequity cumulative? The relationship between disadvantaged group membership and students computing experience, knowledge, attitudes and intentions. Journal of Educational Computing Research, 3, pp Chen, M. (1986). Gender and computers: The beneficial effects of experience on attitudes. Journal of Educational Computing Research, 2, pp Collis, B. (1985). Sex-related differences in attitudes toward computers: Implications for counsellors. The School Counsellor, 32, pp Collis, B. A., & Williams, R. L. (1987). Differences in adolescents attitudes toward computers and selected school subjects. Journal of Educational Computing Research, 8(1), pp Σελίδα 110 από 163

7 Durndell, A., & Thomson, K. (1997). Gender and computing: A decade of change? Computers and Education, 28, 1, pp Gattiker, U. E. (1988). Technological adaptation: α typology for strategic human resource management. Behaviour and Information Technology, 7, pp Hattie, J., & Fitzgerald, D. (1987). Sex differences in attitudes, achievement and use of computers. Australian Journal of Education, 31, pp Krendl, K. A., & Broihier, M. (1992). Student responses to computers: A longitudinal study. Journal of Educational Computing Research, 8(2), pp Loyd, B. H., Loyd, D. E., & Gressard, C. P. (1987). Gender and computer experience as factors in the computer attitudes of middle school students. Journal of Early Adolescence, 7, pp Mylona I., (2003). A study of Internet use by Greek and British academics. A contribution to the globalization debate. PhD Dissertation, School of Drama, Film & Visual Studies, University of Kent at Canterbury, Canterbury, UK. pp Okebukola, P. A. (1993). The gender factor in computer anxiety and interest among some Australian high school students. Educational research, 35(2). pp Stanley, T., (1998). Assessing the Impact of the Internet on a Group of Among Faculty at the University of Florida, Phd, Florida: University of Florida pp Βερβενιώτη, Τ. (1994) «Η αυξημένη παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 27-28, σσ Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995). Εκπαιδευτική Πολιτική και Πρακτική. Κοινωνιολογική Ανάλυση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. σσ , , Μαραγκουδάκη, Ε. (2003). Ο Παράγοντας Φύλο στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: όψεις συνέχειας και μεταβολής», στο Φύλο και Εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα: Προωθώντας Παρεμβάσεις για την Ισότητα των Φύλων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Έργο: Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών & Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Αθήνα: ΚΕΘΙ, σσ Φουσέκα, Μ. (1994) «Η γυναίκα εκπαιδευτικός και η θέση της στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 25, σσ Σελίδα 111 από 163

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες

Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές φύλου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 2, Τεύχος 1-2, Σελίδες 79-101 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Φύλο και ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: θεματολογία και προσεγγίσεις των ερευνών για τις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακός γραμματισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα για το επίπεδο δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου

Πληροφοριακός γραμματισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα για το επίπεδο δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ. 72-81) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp. 72-81) Πληροφοριακός γραμματισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα για το επίπεδο δεξιοτήτων μαθητών Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία

Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία Στάσεις και «αντι-στάσεις» των δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Αττικής αναφορικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία Ι. Χατζηκαστένογλου Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υποψήφια MEd: 17 ο Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 545 Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ό λγα Μητσιοπούλου1, Ιωάννα Βεκύρη2

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Θέμα τρόπου σκέψης ή ζήτημα πρακτικής

Ανισότητες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Θέμα τρόπου σκέψης ή ζήτημα πρακτικής Ανισότητες μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Θέμα τρόπου σκέψης ή ζήτημα πρακτικής Αμπελαργά Λαμπρινή, Msc, Phd, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 117-130, 2011 Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θωμαΐς Καρτσιώτου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 634 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μυλωνά Ιφιγένεια Λέκτορας, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 61. 28 p 4 3 7_444 8 /2 9 /0 8 12:47 AM Page 437 Διερεύνηση Παραγόντων που Σχετίζονται με τις Στάσεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Βικτωρία Παύλου1, Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θωμαΐς Καρτσιώτου 1, Πέτρος Ρούσσος 2 tzoymasn@hol.gr, roussosp@psych.uoa.gr 1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ»

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» Βασίλειος Νεοφώτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο Μαρίνα Μπέση Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις δασκάλων και καθηγητών γυμνασίου στο ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού

Οι αντιλήψεις δασκάλων και καθηγητών γυμνασίου στο ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού 1 Οι αντιλήψεις δασκάλων και καθηγητών γυμνασίου στο ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού Εισήγηση στο1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ με θέμα : «Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORTS PSYCHOLOGY Short papers presented during the 19 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου

Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(3), 117-135 Η κατανομή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση τη δεκαετία 2003-2012: H διάσταση του φύλου Ιωάννης Μπερδούσης, Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Παράγοντες που επηρεάζουν τους φιλολόγους στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μετά την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες ανά ειδικότητα: η περίπτωση των φιλολόγων του Ν. Καβάλας Factors related to

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Διδακτική Θεωρία - Παιδαγωγικά Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Teaching Theory - Pedagogy Oral & Poster Presentations

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION Short papers presented during the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πληροφορική

Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πληροφορική Δημιουργία ψηφιακών φύλλων εργασίας για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πληροφορική Β. Αραπογιάννης 1, Γ. Πασχάλης 2, Σ. Παπαδάκης 3, 1 Τεχνικός ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αιτωλοακαρνανίας arapogian@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρακομαθιουλάκης Δημ. Μιχαήλ, Γιαχνάκης Εμμανουήλ, Δρ. Τμήμα Νοσηλευτικής, Σ.Ε.Υ.Π, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εμπειρική διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων Ειρήνη Παναγούλη, irinipan20@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ Α Ανατολικής Αττικής, ΠΤΔΕ Αθηνών, ΠΜΣ Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Abstract: This article reflects the basic principles of adult education, which should be

Abstract: This article reflects the basic principles of adult education, which should be Η εφαρμογή των βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Application of basic principles of adult education and strengthening of interaction

Διαβάστε περισσότερα