OXY-KLENZA. Εκδοχή Chemwatch Revision Date:26-Ιούλιος-2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 26-Ιούλιος Δεδομένα Ασφάλειας Υλικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OXY-KLENZA. Εκδοχή 2.1.1.1 Chemwatch24-1001. 2013 Revision Date:26-Ιούλιος-2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 26-Ιούλιος-2010. Δεδομένα Ασφάλειας Υλικού"

Transcript

1 OXY-KLENZA Εκδοχή Chemwatch Chemwatch Δεδομένα Ασφάλειας Υλικού (Συμμορφώνεταιμετνοδγία (EK) No 1907/2006, (EC) No 1272 / 2008) Εκτύπωσ Ημερομνίας: 14-Ιανουάριος CHEMWATCH SDS Revision Date:26-Ιούλιος-2010 Ημερομνία Έκδοσς: 26-Ιούλιος-2010 Δεδομένα Ασφάλειας Υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρσς 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: OXY-KLENZA Chemical product name: Συνώνυμα cleaner Kατάλλλο Όνομα Μεταφοράς: Chemical formula: Other means of identification: Αριθμός Ευρετρίου: ID number: Αριθμός CAS: REACH registration number: EC number: Μ Διαθέσιμο 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις τς ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις τς ουσίας: Uses advised against: 1.3. Στοιχεία του προμθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Registered company name: Dry-Treat Inc. Dry-Treat Pty Ltd Dry-Treat Ltd Διεύθυνσ: 1104 Philadelphia Pike,Willmington,DE, 19809,USA 65 Nicholson Street,St. Leonards,NSW, 2065,AUS 3 North Street,Oatby,Leicester, LE2 5AH,GBR Τλέφωνο: Φαξ: Website: 1.4. Αριθμός τλεφώνου επείγουσας ανάγκς Association / Organisation: Dry-Treat Dry-Treat Dry-Treat Other emergency telephone numbers: (800) Outside USA +1 (813) Outside USA +1 (813) Other emergency telephone numbers: Outside USA +1 (813) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνόττας 2.1. Ταξινόμσ τς ουσίας ή του μείγματος DSD classification: In case of mixtures, classification has been prepared by following DPD (Directive 1999/45/EC) or CLP (Regulation (EC) No 1272/2008) regulations DSD classification (additional): DPD classification: R22 Βλαβερό σε περίπτωσ κατάποσς. R38 Ερεθιστικό στο δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβς στα μάτια. R66 Η παρατεταμέν έκθεσ μπορεί να προκαλέσει ξροδερμία και βλάβες στο δέρμα. CLP classification: CLP classification (additional): Οξεία Τοξικόττα κατά τν κατάποσ Κατγορία 4 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. STOT SE. 3 Serious Eye Damage Category Στοιχεία επισήμανσς CLP label elements

2 Signal word: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Hazard statement(s): H302 Επιβλαβές σε περίπτωσ κατάποσς. H315 H335 H318 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό τς αναπνευστικής οδού. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβ. Additional Statement(s): Supplementary statement(s): Καθορισμένο από το Chemwatch χρσιμοποιώντας κριτήρια CLP ΚΩΔΙΚΑΣ Phrase EUH066 Παρατεταμέν έκθεσ μπορεί να προκαλέσει ξρόττα δέρματος ή σκάσιμο. Precautionary statement(s): Πρόλψ ΚΩΔΙΚΑΣ P261 P264 P270 P271 P280 Ανταπόκρισ ΚΩΔΙΚΑΣ P301+P312 P302+P352 P304+P340 P305+P351+P338 P310 P312 P330 P332+P313 P362 Αποθήκευσ ΚΩΔΙΚΑΣ P403+P233 P405 Διάθεσ ΚΩΔΙΚΑΣ P501 Phrase Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόν/ αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. αέρια/ Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μν τρώτε, μν πίνετε, μν καπνίζετε, όταν χρσιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρσιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Phrase ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάσ που διευκολύνει τν αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύντε το στόμα. Εάν παρατρθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρσιµοποιήσετε. Phrase Αποθκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατρείται ο περιέκτς ερμτικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Phrase Διάθεσ του περιεχομένου/περιέκτ σε DSD / DPD label elements Xn Relevant risk statements are found in section 2.1 Ένδειξ Κινδύνου: ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/45/EC, ΤΜΗΜΑ 4;ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ OSHA 29 CFR (ΗΠΑ). Safety advice: S22 Μν εισπνέετε τν σκόν. S24 Αποφύγετε τν επαφή με το δέρμα. S25 Αποφύγετε τν επαφή με τα μάτια. S36 Φορέστε κατάλλλα προστατευτικά ρούχα. S37 Φορέστε κατάλλλα γάντια. S39 Φορέστε προστατευτικό ματιών/ προσώπου. S51 Χρσιμοποιείστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.. S09 Φυλάξτε το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο. S401 Για να καθαρίσετε το πάτωμα και όλα τα αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με αυτό το υλικό, χρσιμοποιείστε νερό και απορρυπαντικό. S13 Φυλάξτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S26 Σε περίπτωσ επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με τον γιατρό ή το κέντρο δλτριάσεων.

3 S46 Σε περίπτωσ κατάποσς, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με γιατρό ή με το κέντρο δλτριάσεων (δείξτε ετικέτα αν είναι δυνατόν) Άλλοι κίνδυνοι R20? Βλαβερό όταν εισπνέεται. R33? Κίνδυνος από αθροιστικά αποτελέσματα. R37? Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστμα. PBT/vPvB criteria ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεσ/πλροφορίες για τα συστατικά 3.1. Ουσίες Σύνθεσ σε συστατικά' Δείτε στο τμήμα Μείγματα 1. Αρ CAS 2. ΑΡ EC 3. Index No 4. REACH No %[weight] Ονομασία Classification according to Directive 1999/45/EC [DPD] Classification according to (EC) No 1272/2008 [CLP] O Xn R8 R22 R38 R41 R66 R20? R33? R37? Καμία πλροφορία διαθέσιμ 4. Καμία πλροφορία διαθέσιμ ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) Serious Eye Damage Category 1 STOT SE. 3 Οξεία Τοξικόττα κατά τν κατάποσ Κατγορία 4 Οξειδωτικό Στερεό Κατγορίας 2 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος Καμία πλροφορία διαθέσιμ 4. Καμία πλροφορία διαθέσιμ 1-10 πυριτικό νάτριο C R34 R22 R41 R33? Serious Eye Damage Category 1 Skin Corrosion/Irritation Category 1C Διαβρωτικό Κατγορίας 1 Οξεία Τοξικόττα κατά τν κατάποσ Κατγορία Καμία πλροφορία διαθέσιμ 3. Καμία πλροφορία διαθέσιμ 4. balance ingredients determined not to be hazardous ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοθειών Γενικός: Απορρόφσ: Εάν καταποθεί μν προκαλέσετε εμετό. Εάν ο εμετός εμφανιστεί, γείρετε τον ασθενή μπροστά ή τοποθετήστε τον στν αριστερή πλευρά (θέσ με το κεφάλι κάτω, αν είναι δυνατόν) για να διατρήσετε ανοικτό αεραγωγό και να αποτρέψετε τν αναρρόφσ. Παρατρήστε τον ασθενή προσεκτικά. Μν δώστε ποτέ υγρό σε ένα άτομο που παρουσιάζει σμάδια νύστας ή μειωμέν συνείδσ π.χ. Να χάνει τις αισθήσεις του. Δώστε νερό για να ξεπλύνετε το στόμα, κατόπιν παρέχετε υγρό αργά και σε τόσ ποσόττα όσ το θύμα μπορεί άνετα να πιει. Αναζτήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το Μάτι: Επαφή με το Δέρμα: Εισπνοή: Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Αμέσως κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε το μάτι συνεχώς με τρεχούμενο νερό. Εξασφαλίστε πλήρ άρδευσ του ματιού κρατώντας τα βλέφαρα χωρισμένα και μακριά από το μάτι και κινήστε τα βλέφαρα περιστασιακά ανυψώνοντας τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Συνεχίστε τν έκπλυσ, μέχρι να σας συμβουλεύσουν, από το κέντρο πλροφόρσς δλτριάσεων ή έναν γιατρό, να σταματήσετε, ή για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μεταφέρετε σε νοσοκομείο, ή γιατρό, χωρίς καθυστέρσ. Η αφαίρεσ των φακών επαφής μετά από τραυματισμό του ματιού πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν συμβεί επαφή με το δέρμα: Αμέσως αφαιρέστε όλ τον μολυσμένο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποδμάτων Ξεπλύντε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι εάν είναι διαθέσιμο). Αναζτήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωσ ερεθισμού. Εάν οι καπνοί ή τα προϊόντα καύσς εισπνευθούν απομακρύνετε από τ μολυσμέν περιοχή. Ξαπλώστε τον ασθενή κάτω. Κρατήστε τον ζεστό και ακίντο. Τα προσθετικά μέλ όπως ψεύτικα δόντια, που μπορούν να εμποδίσουν τον αεραγωγό, πρέπει να αφαιρεθούν, όπου είναι δυνατόν, πριν από τν έναρξ των διαδικασιών πρώτων βοθειών. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει, κάντε αναζωογόνσ, κατά προτίμσ με μια συσκευή αναζωογόνσς βαλβίδας (demand valve resuscitator), συσκευή μάσκας με βαλβίδα (bag-valve mask), ή πόκετ μάσκ (pocket mask) όπως κατά τν εκπαίδευσ. Εκτελέστε CPR εάν είναι απαραίττο. Μεταφέρετε σε νοσοκομείο, ή γιατρό Σμαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Εισπνεύθκε: Η εισπνοή τς σκόνς, που παράγεται από το υλικό κατά τ διάρκεια του κανονικού χειρισμού, μπορεί να είναι βλαβερή για τν υγεία του ατόμου. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποδεικνύουν ότι αυτό το υλικό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού σε μερικά άτομα. Η απάντσ του σώματος σε τέτοιο ερεθισμό μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβες στους πνεύμονες.

4 Τα πρόσωπα με εξασθενισμέν αναπνευστική λειτουργία, ασθένειες των αεραγωγών και καταστάσεις όπως το εμφύσμα ή χρόνια βρογχίτιδα, μπορούν να υποστούν περαιτέρω ανικανόττα εάν εισπνεύσουν υπερβολικές συγκεντρώσεις σωματιδίων. Απορρόφσ: Επαφή με το Δέρμα: Μάτι: Χρόνιος: Η τυχαία κατάποσ του υλικού μπορεί να είναι επιβλαβής. Τα πειράματα σε ζώα δείχνουν ότι κατάποσ ποσόττας μικρότερς των 150 γραμμαρίων μπορεί να είναι μοιραία ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβ στν υγεία του ατόμου. Η επαφή του δέρματος δεν θεωρείται ότι έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στν υγεία (όπως έχει καταχωρθεί στο πλαίσιο των οδγιών τς Ε.Ε). Το υλικό μπορεί ακόμα να προκαλέσει βλάβες στν υγεία μετά από τν είσοδο μέσω των πλγών, των τραυμάτων ή των γδαρσιμάτων. Εάν εφαρμοστεί στα μάτια, αυτό το υλικό προκαλεί σοβαρές βλάβες στα μάτια. Η παρατεταμέν ή επαναλαμβανόμεν επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ξρόττα με σκασίματα, ερεθισμό και πιθανή πρόκλσ δερματίτιδας. Η συσσώρευσ ουσιών, στο ανθρώπινο σώμα, πιθανόν να προκαλέσει κάποια ανσυχία, επακόλουθο τς επαναλαμβανόμενς ή μακροχρόνιας επαγγελματικής έκθεσς. Η μακροπρόθεσμ έκθεσ σε υψλές συγκεντρώσεις σκόνς μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στν λειτουργία των πνευμόνων πχ. πνευμοκονίωσ, οποία προκαλείται από μόρια μικρότερα από 0,5 micron που διαπερνούν και παραμένούν στον πνεύμονα. Το πρωταρχικό σύμπτωμα είναι δυσκολία τς αναπνοής. Σκιές των πνευμόνων εμφανίζονται στις ακτίνες X Ένδειξ οιασδήποτε απαιτούμενς άμεσς ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Χειριστείτε συμπτωματικά. Για οξείες ή βραχυπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες εκθέσεις σε ιδιαίτερα αλκαλικά υλικά: Η αναπνευστική πίεσ είναι ασυνήθιστ αλλά παρουσιάζεται περιστασιακά λόγω οιδήματος του μαλακού ιστού. Εκτός αν μπορεί να ολοκλρωθεί ενδοτραχιακή τοποθέτσ σωλνίσκου κάτω από το άμεσο βλέμμα, μπορεί να είναι απαραίττο να γίνει κρικοθυροειδοτομή ή τραχειοτομή. Οξυγόνο παρέχεται όπως υποδεικνύεται. Η εμφάνισ σοκ προτείνει τ διάτρσ και συστήνει μια ενδοφλέβια γραμμή και χορήγσ ρευστών. Η βλάβ λόγω αλκαλικών καυστικών ουσιών εμφανίζεται με υγροποιτική νέκρωσ όπου σαπωνοποίσ των λιπών και αύξσ τς διαλυτόττας των πρωτεϊνών επιτρέπουν βαθιά διείσδυσ στον ιστό. Τα αλκάλια συνεχίζουν να προκαλούν βλάβες μετά από τν έκθεσ. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Το γάλα και το νερό είναι οι προτιμώμενοι διαλύτες Δεν πρέπει να δοθούν σε έναν ενήλικο περισσότερα από 2 ποτήρια νερού. Δεν πρέπει ποτέ να δοθούν ουσίες που προκαλούν εξουδετέρωσ δεδομένου ότι θερμόττας λόγω τς εξώθερμς αντίδρασς μπορεί προκαλέσει τον τραυματισμό. * Η κάθαρσ και ο εμετός είναι απολύτως αντενδεδειγμένα. * Ο ενεργοποιμένος άνθρακας δεν απορροφά τα αλκάλια. * δεν πρέπει να γίνει γαστρικό πλύσιμο. Η υποστρικτική φροντίδα περιλαμβάνει τα εξής: Αρχικά μν χοργήσετε τροφή από το στόμα. Εάν ενδοσκόπσ επιβεβαιώνει διαμεμβρανική βλάβ ξεκινήστε χορήγσ στεροειδών μόνο μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Προσεκτικά αξιολογήστε το ποσό νέκρωσς του ιστού πριν κρίνετε τν ύπαρξ ανάγκς για χειρουργική επέμβασ. Όποτε οι ασθενείς αναπτύσσουν δυσκολία στν κατάποσ (δυσφαγία) πρέπει να τους δοθούν οδγίες για αναζήτσ ιατρικής φροντίδας. ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙ: Η βλάβ πρέπει να πλυθεί για λεπτά. Οι τραυματισμοί των ματιών απαιτούν αλατούχο διάλυμα. [Ellenhorn & Barceloux: Medical Toxicology] ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για τν καταπολέμσ τς πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον τύπο πυροσβεστήρα που μπορεί να χρσιμοποιθεί. Χρσιμοποιήστε μέσα εξάλειψς κατάλλλα για τν περιβάλλουσα περιοχή Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τν ουσία ή το μείγμα ασυμβατόττα φωτιάς: Αποφύγετε τ μόλυνσ με οξειδωτικές ουσίες π.χ νιτρικά άλατα, οξειδωτικά οξέα, χλωρίνες, χλώριο πισίνας κ.λπ. καθώς μπορεί να προκλθεί ανάφλεξ Συστάσεις για τους πυροσβέστες Καταπολέμσ Πυρκαγιάς: Ειδοποιήστε τν πυροσβεστική υπρεσία και αναφέρετε τόπο και φύσ του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια μόνο για φωτιά. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτ. Χρσιμοποιήστε διαδικασίες κατάσβεσς τς πυρκαγιάς, κατάλλλες για τν περιβάλλουσα περιοχή. Μν πλσιάσετε κιβώτια που υποψιάζεστε οτι είναι θερμά. Ψύξτε τα εκτεθειμένα στν πυρκαγιά κιβώτια με ψεκασμό ύδατος από μια προστατευμέν θέσ. Εάν είναι ασφαλές, αφαιρέστε τα κιβώτια από τν πορεία τς πυρκαγιάς. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμανθεί λεπτομερώς μετά από τ χρήσ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ: Μ καύσιμο. Δεν θεωρείται σμαντικός κίνδυνος πυρκαγιάς, εντούτοις τα κιβώτια μπορούν να καούν. Η αποσύνθεσ μπορεί να σχματίσει τοξικούς καπνούς του μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) διοξείδιο του πυριτίου (SiO2)

5 άλλα προϊόντα πυρόλυσς χαρακτριστικά τς καύσς οργανικού υλικού Πιθανόν να εκπέμψει δλτριώδεις καπνούς. Πιθανόν να εκπέμψει διαβρωτικούς καπνούς. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για τν αντιμετώπισ τυχαίας έκλυσς 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτς ανάγκς Προσωπικός Γάντια, μπότες (ανθεκτικές στις χμικές ουσίες).αναπνευστικές συσκευές. Προστατευτικός Εξοπλισμός: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ: Απομακρύνετε κάθε πγή ανάφλεξς. Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. Αποφύγετε τν επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Περιορίστε τν προσωπική επαφή χρσιμοποιώντας προστατευτικό εξοπλισμό. Χρσιμοποιήστε στεγνό καθάρισμα και αποφύγετε να δμιουργείτε σκόν. Τοποθετήστε σε ένα κατάλλλο με ετικέτα δοχείο αποβλήτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΡΡΟΈΣ Μέτριος κίνδυνος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συμβουλέψτε το προσωπικό στο χώρο. Ειδοποιήστε τις υπρεσίες έκτακτς ανάγκς και αναφέρετε τόπο και φύσ του κινδύνου. Περιορίστε τν προσωπική επαφή φορώντας προστατευτικό ρουχισμό. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτ. Ανακτήστε το προϊόν όπου και αν είναι δυνατόν. ΕΑΝ ΣΤΕΓΝΟ: Χρσιμοποιήστε στεγνό καθάρισμα και αποφύγετε να δμιουργείτε σκόν. Συλλέξτε τα υπολείμματα και τοποθετήστε τα σε σφραγισμένες πλαστικές σακούλες ή άλλα κιβώτια για διάθεσ. ΕΑΝ ΥΓΡΟ: Σκουπίστε/ φτυαρίστε και τοποθετήστε σε ονομαζόμενα δοχεία για διάθεσ. ΠΑΝΤΑ:Πλύνετε τν περιοχή με μεγάλες ποσόττες νερού και αποτρέψτε τις απορροές από το να εισέρθουν σε αγωγούς. Εάν συμβεί μόλυνσ των αγωγών ή των υδάτινων οδών ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ενμερώστε τις υπρεσίες έκτακτς ανάγκς Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλές προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού περιέχονται στο τμήμα 8 του MSDS ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευσ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ Αποφύγετε κάθε προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένς τς εισπνοής. Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό όταν εμφανίζεται κίνδυνος έκθεσς. Χρσιμοποιήστε σε μια καλά αεριζόμεν περιοχή. Αποφύγετε τν συσσώρευσ σε κοιλόττες και φρεάτια. ΜΗΝ εισέρχεστε σε περιορισμένους χώρους μέχρι να ελεγχθεί ατμόσφαιρα. ΜΗΝ επιτρέπετε στο υλικό να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, εκτεθειμένο φαγτό ή σκεύ φαγτού. Αποφύγετε τν επαφή με ασύμβατα υλικά. Κατά τον χειρισμό ΜΗΝ τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται. Διατρείστε τα δοχεία σφραγισμένα όταν δεν τα χρσιμοποιείται. Αποφύγετε κάθε πρόκλσ ζμιάς στα δοχεία. Πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρσιμοποιήσετε. Κάντε χρήσ σωστής εργασιακής πρακτικής. Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσς και διαχείρισς του κατασκευαστή. Η ατμόσφαιρα πρέπει να ελέγχεται τακτικά σε σχέσ με τα καθιερωμένα πρότυπα έκθεσς για να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Fire and explosion protection Άλλες Πλροφορίες See section 5 Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσς και διαχείρισς του κατασκευαστή Συνθήκες για τν ασφαλή φύλαξ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ: Γυάλινο εμπορευματοκιβώτιο ΜΗΝ χρσιμοποιείτε αλουμινένια, γαλβανισμένα, ή καλυμμένα με κασσίτερο κιβώτια Εμπορευματοκιβώτιο πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου. Ελέγξτε ότι όλα τα κιβώτια ονομάζονται σαφώς και είναι απαλλαγμένα από διαρροές. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

6 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Στν παρουσία υγρασίας, το υλικό είναι διαβρωτικό για το αλουμίνιο, τον ψευδάργυρο και τον κασσίτερο, παράγωντας το ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Αποφύγετε οποιαδήποτε μόλυνσ με αυτό το υλικό καθώς είναι πολύ δραστικό και οποιαδήποτε μόλυνσ είναι ενδεχομένως επικίνδυν Αποφύγετε τα ισχυρά οξέα. Αποφύγετε τν αποθήκευσ με αναγωγικούς παράγοντες. Package Material Incompatibilities: 7.3. Ειδική τελική χρήσ ή χρήσεις See section 1.2 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος τς έκθεσς/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Derived No Effect Level (DNEL) Exposure Pattern Workers General Population Long term - dermal, Long term - inhalation, Long term - oral, Long term - dermal, local effects Long term - inhalation, local effects Exposure Pattern Workers General Population Short term - dermal, Short term - inhalation, Short term - oral, Short term - dermal, local effects Short term - inhalation, local effects Occupational Exposure Limits (OEL) Για τα ακόλουθα υλικά δεν υπήρχαν Όρια Επαγγελματικής Έκθεσς στα αρχεία μας. ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3): πυριτικό νάτριο: 8.2. Έλεγχοι έκθεσς Appropriate engineering controls CAS: CAS: CAS: Συνήθως απαιτείται τοπικός εξαερισμός. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερέκθεσς, φορέστε εγκεκριμέν αναπνευστική συσκευή. Η σωστή τοποθέτσ τς συσκευής είναι ουσιαστική για τν εξασφάλισ επαρκής προστασίας. Η αναπνευστική συσκευή τύπου παροχής αέρα μπορεί να απαιτείται σε ειδικές περιστάσεις. Η σωστή τακτοποίσ είναι ουσιαστική για τν εξασφάλισ επαρκής προστασίας. Μια εγκεκριμέν ανεξάρττ αναπνευστική συσκευή (SCBA) μπορεί να απαιτθεί σε μερικές καταστάσεις. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό σε αποθήκ εμπορευμάτων ή σε κλειστή περιοχή αποθήκευσς. Οι μολυσματικοί παράγοντες του αέρα που παράγονται στον εργασιακό χώρο κατέχουν ποικίλες ταχύττες "διαφυγών" που, στ συνέχεια, καθορίζουν τις "ταχύττες σύλλψς " του φρέσκου κυκλοφορώντας αέρα που απαιτείται για να αφαιρεθεί αποτελεσματικά ο μολυσματικός παράγοντας. Τύπος μολυσματικού παράγοντα: ταχύττα αέρα: διαλύτς, ατμοί, απολιπαντικά κλπ., εξάτμισ από δεξαμενή (σε ακίντο αέρα) m/s ( f/min) αερολύματα, καπνοί από διαδικασίες έκχυσς, διαλείπουσα πλήρωσ κιβωτίων, m/s ( f/min.) αργόστροφος μεταφορέας, συγκόλλσ, κατεύθυνσ ψεκασμού, όξινοι καπνοί επιμετάλλωσς, πάστωμα (απελευθερωμένο σε χαμλή ταχύττα στ ζών ενεργού παραγωγή) άμεσος ψεκασμός, βαφή ψεκασμού σε ρχούς θαλάμους, πλήρωσ βαρελιών, φόρτωσ m/s ( f/min) μεταφορέων, σκόνες θραυστήρων, απαλλαγή αερίου (ενεργός παραγωγή σε ζών γρήγορς κίνσς αέρα) λείανσ, λειαντική εκτόξευσ, πτώσ, παραγμένες σκόνες τροχού γρήγορς ταχύττας m/s ( f/min.) (απελευθερωμένο σε υψλό αρχική ταχύττα σε ζών πολύ υψλής γρήγορς κίνσς αέρα). Μέσα σε κάθε σειρά κατάλλλ τιμή εξαρτάται από: Χαμλότερο όριο του εύρους Ανώτερο όριο του εύρους 1: Ρεύματα αέρα δωματίων ελάχιστα ή ευνοϊκά για σύλλψ 1: Ενοχλτικά ρεύματα αέρα δωματίων 2: Μολυσματικοί παράγοντες χαμλής τοξικόττας 2: Μολυσματικοί παράγοντες υψλής τοξικόττας 3: Ασυνεχής, χαμλή παραγωγή. 3: Υψλή παραγωγή, βαριά χρήσ 4: Μεγάλ κάλυψ ή μεγάλ μάζα αέρα στν κίνσ 4: Μικρή κάλυψ- τοπικός Η απλή θεωρία δείχνει ότι ταχύττα αέρα μειώνεται γρήγορα με τν απόστασ μακρυά από το άνοιγμα ενός απλού σωλήνας εξαγωγής. Η ταχύττα μειώνεται γενικά με το τετράγωνο τς απόστασς από το σμείο εξαγωγής (σε απλές περιπτώσεις). Επομένως ταχύττα αέρα στο σμείο εξαγωγής πρέπει να ρυθμιστεί, αναλόγως, μετά από τν αναφορά στν απόστασ από τν πγή μόλυνσς. Η ταχύττα αέρα στον ανεμιστήρα εξαγωγής, για παράδειγμα, πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 1-2 m/s ( f/min) για τν εξαγωγή των διαλυτών που γίνεται σε δοχείο 2 μέτρα απόστασ από το σμείο εξαγωγής. Άλλες μχανικές εκτιμήσεις, προκαλούν ατέλειες απόδοσς μέσα στις συσκευές εξαγωγής, καθίσταται ουσιαστικό ότι θεωρτικές ταχύττες αέρα πολλαπλασιάζεται με παράγοντα 10 ή περισσότερο όταν τα συστήματα εξαγωγής εγκαθίστανται ή χρσιμοποιούνται Προσωπική Προστασία

7 Eye and face protection: Γυαλιά ασφάλειας με πλαϊνά προστατευτικά. Γυαλιά χμικής προστασίας. Οι φακοί επαφής παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι μαλακοί φακοί μπορούν να απορροφήσουν ερεθιστικές ουσίες και όλοι οι φακοί επαφής τις συγκεντρώνουν. ΜΗΝ φοράτε φακούς επαφής. Skin protection: Hand protection: Προστασία Σώματος: Other protection: See Hand protection: below See Other protection: below Φόρμες. P.V.C. ποδιά. Κρέμα ειδική. Κρέμα καθαρισμού δέματος. Μονάδα έκπλυσς ματιών. Respiratory protection: Thermal hazards: Recommended material(s): Environmental exposure controls See section 12 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χμικές ιδιόττες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χμικές ιδιόττες Εμφάνισ Οσμή Odour threshold Taste ph(1% διάλυμα) Μ Διαθέσιμο ph (όπως παρέχεται) Μ Κατάλλλο Melting point / freezing point ( C) Μ Διαθέσιμο Initial boiling point and boiling range ( C) Μ Κατάλλλο Σμείο Ανάφλεξς ( C) Μ Κατάλλλο Ρυθμός εξάτμισς Μ Διαθέσιμο Ευφλεξιμόττα Πίεσ Ατμών (kpa) Μ Κατάλλλο Vapour density Μ Κατάλλλο Σχετική Πυκνόττα (Νερό = 1) Διαλυτόττα στο νερό (g/l) Αναμίξιμος Partition coefficient: n-octanol / water Θερμοκρασία Αυτανάφλεξς Μ Κατάλλλο Κρίσιμ Θερμοκρασία Μ Διαθέσιμο Ιξώδες Μ Κατάλλλο Explosive properties Oxidising properties Φυσική Κατάστασ Διαχωρισμένο Στερεό Ανώτερο Όριο Εκρκτικόττας (%) Μ Κατάλλλο Χαμλότερο Όριο Εκρκτικόττας (%) Μ Κατάλλλο Surface Tension Πττικό Συστατικό (%vol) Αμελτέος Gas group Μοριακό Βάρος Μ Κατάλλλο Ρυθμός εξάτμισς Μ Διαθέσιμο IUCLID Remarks 9.2. Άλλες πλροφορίες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερόττα και δραστικόττα Δραστικόττα See section Χμική σταθερόττα

8 10.3. Πιθανόττα επικίνδυνων See section 7.2 αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν See section Μ συμβατά υλικά See section Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσς See section 5.3 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πλροφορίες Παρουσία ασυμβίβαστων υλικών. Το προϊόν θεωρείται σταθερό. Δεν θα εμφανιστεί επικίνδυνος πολυμερισμός Πλροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μεταλλαξιογονο: Reproductive Toxicity: Καρκινογένεσ: Ειδική τοξικόττα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεσ: εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, τα δεδομένα εξάγονται από το RTECS - Κατάλογος Τοξικών Αποτελεσμάτων Χμικών Ουσιών (Register of Toxic Effects of Chemical Substances) Μ διαθέσιμο. Αναφερθείτε στα μεμονωμένα συστατικά. Το υλικό πιθανόν να είναι ερεθιστικό για το μάτι, με τν παρατεταμέν επαφή να προκαλεί φλεγμονή. Η επαναλαμβανόμεν ή παρατεταμέν έκθεσ σε ερεθιστικά μπορεί να προκαλέσει επιπεφυκίτιδα. Το υλικό πιθανόν να προκαλεί ερεθισμό του δέρματος μετά από παρατεταμέν ή επαναλαμβανόμεν έκθεσ και πιθανόν να προκαλεί κατά τν επαφή ερυθρόττα του δέρματος, διόγκωσ, παραγωγή κύστεων, το ξελέπισμα και αύξσ του όγκου του δέρματος. Συμπτώματα σαν του άσθματος μπορεί να συνεχιστούν για μήνες ή ακόμα και έτ αφότου παύσει έκθεσ στο υλικό. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια μ-αλλεργιογόνο κατάστασ γνωστή ως σύνδρομο δυσλειτουργίας δραστικού αεραγωγού (reactive airway dysfunction syndrome )(RADS) που μπορεί να εμφανιστεί μετά από έκθεσ σε υψλά επίπεδα μιας ιδιαίτερα ερεθιστικής ένωσς. Τα βασικά κριτήρια για τ διάγνωσ του συνδρόμου RADS περιλαμβάνουν τν απότομ εμφάνισ συμπτωμάτων, σαν του άσθματος, μέσα σε λεπτά έως ώρες τς έκθεσς στο ερεθιστικό, σε ένα μ-ατοπικό άτομο, το οποίο δεν είχε εμφανίσει προγούμεν αναπνευστική ασθένεια. Έχει περιλφθεί επίσς στα κριτήρια για τ διάγνωσ του RADS ένα αντιστρέψιμο πρότυπο ροής αέρα, στ σπειρομετρία, με τν παρουσία μέτριας έως σοβαρής βρογχικής υπερδραστριόττας στο τεστ με methacholine και έλλειψ ελάχιστς λεμφοκυτταρικής φλεγμονής, χωρίς ωζινοφιλία. Το σύδρομο RADS (ή άσθμα) ακολουθούμενο από μια ερεθιστική εισπνοή είναι μια σπάνια αναταραχή με ποσοστά που σχετίζονται με τ συγκέντρωσ και τ διάρκεια τς έκθεσς στν ερεθιστική ουσία. Η βιομχανική βρογχίτιδα, αφ' ετέρου, είναι μια αναταραχή που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα τς έκθεσς σε υψλές συγκεντρώσεις τς ερεθιστικής ουσίας (συχνά μοριακής φύσς) και είναι απολύτως αντιστρέψιμ αφότου παύει έκθεσ. Η αναταραχή χαρακτρίζεται από δύσπνοια, βήχα και βλεννώδ παραγωγή. ΔΕΡΜΑ πυριτικό νάτριο GESAMP / EHS Σύνθετα Κατάλογος - GESAMP προφίλ κινδύνου D1: skin irritation/corrosion 3 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πλροφορίες Τοξικόττα Ψάρια: Daphnia Magna: Algae: Toxic to aquatic microorganisms: ΜΗΝ απορρίπτετε σε υπόνομο ή σε υδάτινες οδούς. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτ Ανθεκτικόττα και αποικοδόμσ Συστατικό Persistence: Water/Soil Persistence: Air Oxy-klenza ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) πυριτικό νάτριο Δυνατόττα βιοσυσσώρευσς Κιντικόττα στο έδαφος Αποτελέσματα τς αξιολόγσς ΑΒΤ και αααβ Relevant available data PBT and vpvb Criteria fulfilled? Άλλες αρντικές επιπτώσεις P B T Καμία πλροφορία διαθέσιμ Καμία πλροφορία διαθέσιμ

9 ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τν απόρριψ Μέθοδοι διαχείρισς αποβλήτων Product / Packaging disposal: Καταστρέψτε τα δοχεία για να αποτρέψετε τν επαναχρσιμοποίσ τους και θάψτε τα σε εξουσιοδοτμένους χώρους υγειονομικής ταφής. Μν επιτρέψτε στα απόνερα του καθαρισμό του εξοπλισμού να εισέρχονται σε αγωγούς. Συλλέξτε όλα τα απόνερα για επεξεργασία πριν από τ διάθεσ. Ανακυκλώστε όποτε είναι δυνατόν. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή για τις επιλογές ανακύκλωσς ή συμβουλευθείτε τν τοπική ή περιφερειακή διοικτική αρχή διαχείρισς αποβλήτων για τ διάθεσ εάν δεν μπορεί να βρεθεί καμία κατάλλλ δυνατόττα επεξεργασίας ή διάθεσς. Απομακρύνετε με: Ενταφιασμό σε χώρο υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσ σε εξουσιοδοτμέν συσκευή (μετά από μίξ με κατάλλλο καύσιμο) Απολυμάνετε τα κενά κιβώτια. Παρατρήστε όλες τις ετικέτες ασφάλειας έως ότου τα κιβώτια να καθαρίζονται και να καταστρέφονται. Waste treatment options: Sewage disposal options: Other disposal recommendations: No relevant data ΤΜΗΜΑ 14: Πλροφορίες σχετικά με τ μεταφορά Ετικέτες Απαιτούνται: Επίγεια μεταφορά ADR/RID/GGVSE Αριθμός ΟΗΕ Κανένα Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι No relevant data Τάξ/τάξεις κινδύνου κατά τ μεταφορά Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστ Αναγνώρισ επικίνδυνων ουσιών (Kemler): Κώδικας ταξινόμσς Ετικέτα Επικίνδυνων Ειδικές Διατάξεις: Add limited quantity Αερομεταφορά (ICAO-IATA / DGR) Αριθμός ΟΗΕ Κανένα Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία Περιβαλλοντικοί No relevant data αποστολής ΟΗΕ κίνδυνοι Τάξ/τάξεις κινδύνου κατά τ μεταφορά Κατγορία ICAO/IATA: ICAO/IATA Δευτερεύον κίνδυνος ERG Code Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστ Ειδικές Διατάξεις: Cargo Only Packing Instructions Cargo Only Maximum Qty / Pack Passenger and Cargo Packing Instructions Passenger and Cargo Maximum Qty / Pack Οδγ Συσκ Περιορ ποσόττας Εμπορικών και Πολιτικών Αεροσκαφών Passenger and Cargo Maximum Qty / Pack Θαλάσσια Μεταφορά (IMDG-Code / GGVSee) Αριθμός ΟΗΕ Κανένα Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία Περιβαλλοντικοί No relevant data αποστολής ΟΗΕ κίνδυνοι Τάξ/τάξεις κινδύνου κατά τ μεταφορά Καμία πλροφορία διαθέσιμ IMDG ΔευτερΚίνδυνος Καμία πλροφορία : διαθέσιμ Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστ Αριθμός EMS Ειδικές Διατάξεις: Περιορισμέν Ποσόττα Inland waterways transport (ADNR / River Rhine) Αριθμός ΟΗΕ Κανένα Ομάδα συσκευασίας Οικεία ονομασία Περιβαλλοντικοί

10 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Τάξ/τάξεις κινδύνου κατά τ μεταφορά Καμία πλροφορία διαθέσιμ ADNR Label Καμία πλροφορία διαθέσιμ Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι No relevant data Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστ Κώδικας ταξινόμσς Limited quantity Equipment required Fire cones number Χύδν μεταφορά σύμφωνα με το παράρτμα II τς σύμβασς MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τ νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με τν ασφάλεια, τν υγεία και το περιβάλλον για τν ουσία ή το μείγμα Regulations for ingredients ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) (CAS: , ) is found on the following regulatory lists; "Europe ECHA Registered Substances - Classification and Labelling - DSD-DPD", "Europe ECHA Registered Substances - Classification and Labelling - GHS", "Europe European Chemicals Agency (ECHA) List of Registered Substances", "Europe Substances Listed in EU Directives on Plastics in Contact with Food", "European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Chemwatch Harmonised classification", "European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Notified classification and labelling according to CLP criteria", "FisherTransport Information", Διεθνούς " Συμβουλίου Χμικών Ενώσεων (ICCA) - Υψλή Λίστα όγκου παραγωγής", "Ευρωπαϊκή Ένωσ (ΕΕ) Απογραφή των συστατικών που χρσιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα", "Ευρώπ Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χμικών Προϊόντων (ECHA) Κατάλογος σταδιακά εισαγόμενες ουσίες", "Ευρώπ Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χμικών Προϊόντων (ECHA) Κατάλογος των ουσιών που προσδιορίζονται για τν εγγραφή το 2010", "Ευρώπ ευρωπαϊκός τελωνειακός κατάλογος χμικών ουσιών", "Ευρώπ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 τς 14ς Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα - Παράρτμα I: Ουσίες", "ΟΟΣΑ Κατάλογος χμικών υψλού όγκου παραγωγής (HPV)" πυριτικό νάτριο (CAS: ) is found on the following regulatory lists; "Europe ECHA Registered Substances - Classification and Labelling - DSD-DPD", "Europe ECHA Registered Substances - Classification and Labelling - GHS", "Europe European Chemicals Agency (ECHA) List of Registered Substances", "European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Chemwatch Harmonised classification", "European Chemical Agency (ECHA) Classification & Labelling Inventory - Notified classification and labelling according to CLP criteria", "GESAMP / EHS Σύνθετα Κατάλογος - GESAMP προφίλ κινδύνου", "Διεθνούς Συμβουλίου Χμικών Ενώσεων (ICCA) - Υψλή Λίστα όγκου παραγωγής", "Ευρωπαϊκή Ένωσ (ΕΕ) Απογραφή των συστατικών που χρσιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα", "Ευρώπ Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χμικών Προϊόντων (ECHA) Κατάλογος σταδιακά εισαγόμενες ουσίες", "Ευρώπ Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χμικών Προϊόντων (ECHA) Κατάλογος των ουσιών που προσδιορίζονται για τν εγγραφή το 2010", "Ευρώπ ευρωπαϊκός τελωνειακός κατάλογος χμικών ουσιών", "ΙΜΟ Κώδικας IBC Κεφάλαιο 17: Σύνοψ των ελάχιστων απαιτήσεων", "ΟΟΣΑ Κατάλογος χμικών υψλού όγκου παραγωγής (HPV)", "Σύμβασ MARPOL του ΔΝΟ 73/78 (Παράρτμα ΙΙ) - Κατάλογος των επιβλαβών υγρών ουσιών μεταφερόμενων χύδν" Κανένα δεδομένο γιαoxy-klenza (CW: ) Αξιολόγσ χμικής ασφάλειας Annex VI Οξεία Τοξικόττα κατά τν κατάποσ Κατγορία 4 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. STOT SE. 3 Serious Eye Damage Category 1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ R Κωδικοί Κινδύνου ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ R22 Βλαβερό σε περίπτωσ κατάποσς. R38 Ερεθιστικό στο δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβς στα μάτια. R66 Η παρατεταμέν έκθεσ μπορεί να προκαλέσει ξροδερμία και βλάβες στο δέρμα. R20? Βλαβερό όταν εισπνέεται. R33? Κίνδυνος από αθροιστικά αποτελέσματα. R37? Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστμα. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πλροφορίες περιορισμένες ενδείξεις R20? Βλαβερό όταν εισπνέεται. R33? Κίνδυνος από αθροιστικά αποτελέσματα. R37? Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστμα. * (περιορισμένες ενδείξεις). ANNEX 2: Ένδειξ Κινδύνου C O Xn Διαβρωτικό Οξειδωτικό Επιβλαβές ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ CAS Όνομα συστατικού CAS ανθρακικό δινάτριο--υπεροξείδιο του υδρογονου (2:3) , ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Υπολογιστική πρόβλεψ "χειρότερς περίπτωσς " συγκεντρώσεων και συστατικών ψεκασμού/ υδρονέφωσς ή καπνού/ σκόνς: Σύνθετα Πρότυπα Έκθεσς για Μίγμα (TWA) :2 mg/m³. Οι διαδικασίες που παράγουν ψεκασμό/ υδρονέφωσ ή καπνό/ σκόν, εισάγουν σωματίδια στ ζών αναπνοής. Εάν οι συγκεντρώσεις στν ζών εισπνοής ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ συστατικά που απαριθμούνται κατωτέρω υπερβαίνουν τις τιμές "χειρότερς περίπτωσς" τότε το άτομο κρίνεται οτι είναι υπερεκτεθυμένο Συστατικό Ζών Αναπνοής ppm Ζών Αναπνοής mg/m3 Συγκ. Μίγματος: (%)

11 Συστατικό Ζών Αναπνοής (ppm) Ζών Αναπνοής (mg/m3) Στερεό Μείγμα sodium metasilicate ΑΛΛΟ Αυτό το έγγραφο υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτσίας. Εκτός από τν χρήσ για σκοπούς έρευνας, μελέτς, αξιολόγσς ή κριτικής, όπως αυτές επιτρέπονται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτσίας, απαγορεύεται αναπαραγωγή μερικά ή ολικά του παρόντος, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς γραπτή άδεια από τν CHEMWATCH. ΤΗΛ. (+61 3) Ημερομνία Έκδοσς: 26-Ιούλιος-2010 Εκτύπωσ Ημερομνίας: 14-Ιανουάριος-2013

HANAFINN X-DUTY GRAFFITI KLEENA

HANAFINN X-DUTY GRAFFITI KLEENA HANAFINN X-DUTY GRAFFITI KLEENA Εκδοχή 2.1.1.1 Chemwatch6634-34 Chemwatch Δεδομένα Ασφάλειας Υλικού (Συμμορφώνεταιμετνοδγία (EK) No 1907/2006, (EC) No 1272 / 2008) Εκτύπωσ Ημερομνίας: 15-Ιανουάριος- 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

OXY-KLENZA. συνεχίζεται... Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

OXY-KLENZA. συνεχίζεται... Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ CD 2010/4 Σελίδα 1 από 10 Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXY-KLENZA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry- Treat Inc Διεύθυνση: Εταιρία: Dry- Treat Pty Ltd Διεύθυνση: 1104 Philadelphia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία: 02/10/2014 Έκδοση: 02/10/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αναγνώριση της ουσίας: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

CUPROFIX ULTRA 40 WG

CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROFIX ULTRA 40 WG 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CUPROFIX ULTRA 40 WG Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ALKALI 175 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 23/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ALKALI 175 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 23/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN Χρήση: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου 1. Στοιχεία προμηθευτή Εταιρεία: Vimatec-Ν.Βιδάλης Α.Ε. Μακεδονίας 1-3 54641 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-852502 Φαξ: 2310-843566 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-CHLOR 110 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-CHLOR 110 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 7782-63-0 Αριθμός Ευρετηρίου: 026-003-01-4 Αριθ. EK: 231-753-5 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC ERS-DET 250 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα