ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 17 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών) ΚΟΙΝ: 1)Πρόεδρο Δ.Σ. Αιγιαλείας 2)Αρχηγούς Δημοτικών Παρατάξεων 3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4)Δ/νση Καθαρ/τας & Ανακύκλωσης 5)Δ/νση Προγραμ/σμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης 6)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 7)Δ/νση Πολεοδομίας-Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών 8)Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αιγιαλείας». Κύριοι, Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 & 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στις είκοσι έξι (26) Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και σε περίπτωση ματαίωσης λόγω έλλειψης α- παρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα, ήτοι είκοσι επτά (27) Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

2 Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος Η Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου Οι εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αιγιαλείας και στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ ) και είναι στη διάθεσή σας. Επισημαίνεται ότι: Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το τακτικό μέλος παρακαλείται να ειδοποιήσει, το ορισθέν από τον φορέα του, αναπληρωματικό μέλος για να παραστεί.

3

4

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Ερινεού - Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 25, Δ.Π. 25, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, Δ.Π. 30, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, Κατασκευή και επικάλυψη ανοικτών υδραυλάκων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ριζομύλου Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ.Ε. Ακράτας - Διακοπτού - Συμπολτιτείας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επισκευή όψεων επιχρισμάτων παλαιών αποθηκών πρώην Π.Ε.Σ. ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, ΣΑΤΑ 20, Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 20, , , Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, ΣΑΤΑ 30, Ανάπλαση οδού Ερμού από Πολυχρονιάδη μέχρι οδό Ελίκης στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 90, ΣΑΤΑ 90, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου & πεζόδρομων και επισκευή-διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος Πλατάνου Ανάπλαση ακινήτου πρώην ΟΤΕ στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μεσσινέζη στο Αίγιο Ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως από την οδό Παναγιωτοπούλων έως την οδό Σολωμού στο Αίγιο Ανάπλαση στις οδούς Ανδρονοπούλου, Ανδρέου Λόντου, Κλεομένους Οικονόμου, Βαλφούρ και Ασημάκη Φωτήλα στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 999, ΕΓΤΑΑ 999, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Σελίδα 1από9

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, δημ. Σχολείου 22 Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου Επισκευή - ανακαίνιση του υπογείου, ισογείου του πρώην ΙΚΑ Αιγίου 23 για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση ΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 25 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 26 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΚΑΤΣΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 27 ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης 28 της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 156, ΔΩΡΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ & Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 156, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 63, ΣΑΤΑ 63, ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 29 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 350, Βελτίωση βατότητας οδού Κουνινά - Λόπεση - Ρακίτα (Α Φάση) ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1,500, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 67, LEADER 67, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, LEADER 50, ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 78, LEADER 78, ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 31, LEADER 31, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΠΡΟΓ. ΠΥΡΟΠΛ. 350, ,500, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 170, ΣΑΤΑ 170, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Ασφαλτόστρωση ράμπας φορτοεκφόρτωσης απορριμμάτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 144, LEADER 144, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 40, LEADER 40, Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 37 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 32, LEADER 32, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 7, Δ.Π. 7, Περιβαλλοντικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Τοπογραφικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας για κατασκευή έργων ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Σελίδα 2από9

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 41 Γεωλογικές - Γεωτεχνικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου (λαγκάδι) που βρίσκεται στα όρια σχεδίου πόλεως Ροδοδάφνης Αβύθου Μελέτη για το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στη Τ.Κ. Σελιανιτίκων Αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης Κοινοχρ. Χώρων Δ. Αιγιαλείας Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος Δ.Κ. Ροδοδάφνης ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 3, Δ.Π. 3, ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 2, Δ.Π. 2, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 35, Δ.Π. 35, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 15, Δ.Π. 15, ή Μελέτη προστασίας ακτών Δήμου Αιγιαλείας από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 70, Δ.Π. 70, Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης ακτών Δ. Αιγιαλείας για την προστασία από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Στατικές μελέτες έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1, Δ.Π. 1, Συγκοινωνιακές μελέτες ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 10, Δ.Π. 10, Υδραυλικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 5, Δ.Π. 5, Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μαυρικίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, ,690, , , ,533, Σελίδα 3από9

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2015 ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλαβρύτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΕΣΠΑ 2, Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας Υποέργο 1: Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 704, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 704, , Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη του έργου ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 4: Ηλεκτροδότηση των Α/Σ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Υποέργο 1: Μελέτη Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 1,500, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 2: Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων 3.2 ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 1,500, ,500, Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 4 Κερνίτσας, Λόφου, Καλυβίτη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 195, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 5 Δ.Δ. Άνω Κερύνειας και Αγ. Ιωάννη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 58, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού 6 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 6, ΣΑΤΑ Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Συλίβαινα της Δ.Ε. Ακράτας Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 30, Δ.Π. 30, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 23, Δ.Π. 50, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 38, ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 38, , Σελίδα 4από9

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Διακοπτού (πιστώσεις 12 Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων 13 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - 14 Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν /01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων 16 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 11, ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 13, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, Κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ. Μελισσίων του Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 3, Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας 19 Αποκατάσταση συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση 20 βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας 21 Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίου επί της Π.Ε.Ο. Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας 22 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 11, , , , , , ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 229, Δ.Π. 229, ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 50, ΣΑΤΑ 50, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 7, Δ.Π. 7, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 12, Δ.Π. 12, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 1,570, ΕΣΠΑ 1,570, ,565, , ,536, ,995, Σελίδα 5από9

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1 Κατασκευή γηπέδου τένις - μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Αιγείρας ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 ΣΑΤΑ Τοποθέτηση συμπλήρωση καλλωπιστικού φωτισμού στα παράλια Δ.Δ. του Δήμου μας Β Φάση (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 65, ΘΗΣΕΑΣ Σελίδα 6από9 ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Παρασκευοπούλου Γεωργία 4 Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ. Αιγείρας (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 187, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 5 Ενίσχυση κεντρικου δικτύου υδρευσης Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. 6 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μαρμάρων (Σπηλιοτακόπουλου έως δεξαμενή) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 Ενίσχυση ύδρευσης, επισκευή, αντικατάσταση δικτύων Δ.Δ. Δ. Ακράτας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αντικατάστασης εσωτ. δικτύων ύδρευσης τέως Δ. Νωνάκριδος ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ ΠΠΕ και ΜΠΕ για το έργο "Υδρευση Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 7, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτης Κατασκευής Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 13 Μελέτη ύδρευσης Τ.Δ. Αμπελοκήπων ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Θεοδωροπουλος Κ. 14 Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ενίσχυση αρδευτικής δεξαμενής από το Παλιό χωριό Ποταμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Υδροδοτηση οικισμου Βοτενης Δ.Δ. Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ οριστικη παραλαβη 25 Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δ. Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλμενίκο, Δαμακίνι) ΘΗΣΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΛΙΓΚΟΥ ΑΙΜ. ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 14, ΘΗΣΕΑΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣ.

11 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 26 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καμαρών ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 13, ΘΗΣΕΑΣ οριστικη παραλαβη ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 27 Διαμόρφωση δύο αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 12, ΘΗΣΕΑΣ ΝΑΣΕΡ ΣΑΙΝΤ ΧΑΡΑΛ Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου το οποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δ.Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (ΟΠΑΑΦ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 15, Δ.Π ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 363, ΟΠΑΑΦ Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βαλιμιτίκων (ΟΠΑΑΦ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 189, ΟΠΑΑΦ Κ/Ξ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ 33 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Μάρμαρα από 18η Ε.Ο. έως νεκροταφείο ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Αιγών ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Αιγών - Λαμπινό ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βελτίωση βατότητας δρόμων στο Σχέδιο Πόλεως Καμαρών στο Δ.Δ. Καμαρών Δ. Ερινεού Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Πυρόπληκτα Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ Σελίδα 7από9 Αλλαγή επιβλέποντα ΤΥΔΚ & παραλλαβή φακέλου έργου Εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ 41 Αποκατάσταση ενίσχυση διαρρύθμιση Δημοτικού μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ - ΡΟΥΣΟΣ 42 Επισκευή και διαμόρφωση της πλατείας των υψηλών αλωνίων Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 0.00 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση πλατειας στον οικισμο Καμαρών ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 24, ΥΠΕΧΩΔΕ Μελέτη αποπεράτωσης κτιρίου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου παιδικού σταθμού στα Μάρμαρα Δ. Αιγείρας 45 Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Νικ. Πλαστήρα) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΜΑΡΚΕΤΟΥ - ΝΑΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Διονυσοπούλου Χρ. 46 Σύνταξη ΜΠΕ και πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Μυρτιά) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Ρήρα του πρώην Δ. Συμπολιτείας ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Προμελέτη και ΜΠΕ στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού για την υδροδότηση του οικισμού Άνω Ζήριας Τεχνική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ του πρώην Δ. Αιγίου στη θέση Μπούφου Λαγκάδα Εχει συνταχθεί και υποβληθεί στο Δ. Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Υδρογεωλογική μελέτη στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Γεωλογική μελέτη του Έργου Ύδρευσης Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφικές Αποτυπώσεις σε διάφορες θέσεις του Δ. Ερινεού για εκτέλεση έργων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τοπογραφική αποτύπωση για τη διόρθωση των ορίων των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς - Μπούκας Καμαρών Τοπογραφική αποτύπωση για τη διάνοιξη οδών σύνδεσης των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας & Μεσορρουγίου Περιβαλλοντική μελέτη του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια Αναγνωριστική Γεωλογική έρευνα -έκθεση του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 59 Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Κατασκευή ελικοδρομίου χιονοδρομικού κέντρου Χελμού στη θέση Στρογγυλό Λάκκωμα οικισμού Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη προστασίας-αντιμετώπισης διαβρωμένων ακτών στο Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΚΑΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 61 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 63 Προκαταρκτική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 64 Ακτομηχανική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 65 Κατασκευή Αλιευτικού καταφυγίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Π.Π.Ε. & Μ.Π.Ε. για ωρίμανση έργου: Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Βελλάς ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Χρυσανθακόπουλος Χ. 67 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου κατασκευής νέου Γυμνασίου - Λυκείου Αιγείρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Σόλου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Αγίας Βαρβάρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για το Δ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Βαλιμής, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη οδοποιίας του έργου "Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού στην περιοχή του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Πολεοδόμησης -Επέκτασης Αναθεώρησης του σχεδίου οικισμού Παρ.Πλατάνου του Δήμου μας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Περιστέρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Η/Μ για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας και Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Ακράτας, Κραθίου, Συλίβαινας και Αμπέλου Μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» Έργα Υποδομής για την εγκατάσταση αιθουσών για το Γυμνάσιο - Λύκειο Καμαρών ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Αναμένεται έγκριση από Δ/νση ΠΕΧΩ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 8από9

13 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 80 Διάστρωση με υλικό ορυχείου προς αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων του Δ.Δ. Αρραβωνίτσας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΥΠΕΣΔΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 81 Σύνδεση νέων παροχών στα Δ.Δ. Καμαρών - Ζήριας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΣΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 968, Σελίδα 9από9

14 Α/Α Παρατηρήσεις Μεταφορά 1. συμπυκνωμένων Ανταποδοτικά απορ/των Δ. Αιγιαλείας 1,055, τέλη & απόρριψή τους σε Διεθνής Διαγωνισμός ΧΥΤΑ Μυοκτονία-απεντόμωση 2. και απολύμανση κτιρίων Ανταποδοτικά 15, και λοιπών τέλη Απ'ευθείας Ανάθεση κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισμός Κοιν. 3. Χώρων & Παραλιών Δ. 23, Δημοτικοί Πόροι ή 6 Απ'ευθείας Ανάθεση Αιγιαλείας 4. Επίχωση απορ/των στο Ανταποδοτικά Πρόχειρος 73, ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Διαγωνισμός 5. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Αποκομμιδή απορ/των των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ. Αιγιαλείας & Μεταφορά τους στο ΣΜΑ Ανοικτός Διαγωνισμός Εργαστηριακός έλεγχος υπογείων υδάτων & Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 6. 5, Απ'ευθείας Ανάθεση στραγγισμάτων στο τέλη κωδικού ΧΥΤΑ Αιγείρας Πλύσιμο κάδων Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 7. απορριμμάτων Δ. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση τέλη κωδικού Αιγιαλείας Καθαρισμός πέριξ του Ανταποδοτικά 8. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Φύλαξη δημοτικών Δημιουργία νέου 9. 23, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση χώρων κωδικού Συντήρηση και επισκευή 10. 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση λοιπών μηχανημάτων Εργασίες τεχνικής υποστήριξης, για χρήση ψηφιακών χαρτών, 11. λογισμικού και 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση συσκευών τηλεματικής κ.λ.π. των οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας Σύνολο: Πίστωση στον προϋπολογισμό 100, ,347, Πηγή Χρημ/σης Ανταποδοτικά τέλη Κωδικός Προϋπολογισμού Δημιουργία νέου κωδικού

15 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις / 10- Προμήθεια Ειδών / προστασίας Ανταποδοτικά / , Πρόχειρος Διαγωνισμός τέλη εργαζομένων (ένδυσηυπόδηση) / / / / Προμήθεια γάλακτος Ανταποδοτικά / 25-30, εργαζομένων τέλη / 30- Πρόχειρος Διαγωνισμός / Προμήθεια κάδωνκαλαθάκια μικρά , Δημοτικοί Πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΑΓΙΑ Προμήθεια 4. απολυμαντικού υγρού Ανταποδοτικά για απολύμανση των 15, τέλη κάδων καθαριότητας Απ'ευθείας Ανάθεση του Δ. Αιγιαλείας Προμήθεια Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 5. απορριμματοκιβωτίων 73, τέλη ή Δημοτικοί κωδικού Πρόχειρος Διαγωνισμός (κοντέινερς) Πόροι ΠΑΓΙΑ Προμήθεια σάκων Ανταποδοτικά 6. 15, Απ'ευθείας Ανάθεση απορριμμάτων τέλη Σύνολο: 227,600.00

16 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Κατασκευή Έργων Δημιουργία νέου 1. Βελτίωσης ΧΥΤΑ 73, Δημοτικοί πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός κωδικού Αιγείρας Εγκατάσταση πρέσσας Δημοτικοί πόροι Δημιουργία νέου 2. & διαμόρφωση χώρων 170, Ανοικτός Διαγωνισμός ή ΣΑΤΑ κωδικού εντός ΣΜΑ 3. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Μπούφου Λαγκάδα" ,09 ποσό σύμβασης ΕΣΠΑ Περαίωση έργου 2015 τέλος Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α , Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Ανοικτός Διαγωνισμός στη θέση "Ρήρα" Σύνολο: 792,375.09

17 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις

18 Α/ Α ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Τοπογραφική 1. αποτύπωση και Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολογική μελέτη 35, ΣΑΤΑ για τον ΧΥΤΑ Αδρανών Απ'ευθείας Ανάθεση στη Μπούφου Λαγκάδα Εκπόνηση Υποστηρικτικών 2. μελετών (τοπογραφικήγεωλογική) για την 26, Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Απ'ευθείας Ανάθεση Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ρήρα" Εκπόνηση μελέτης για 3. ανανέωση Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολλογικής 18, ΣΑΤΑ άδειας (ΑΕΠΟ) στο Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας" Μελέτη καταμέτρησης Δημοτικοί πόροι ή Δημιουργία 4. κάδων και αποτύπωσης 18, Απ'ευθείας Ανάθεση ΣΑΤΑ θέσεως αυτών νέου κωδικού Σύνολο: 97, Παρακαλούμε όπως οι τίτλοι των Υπηρεσιών, Προμηθειών, Έργων κ.λ.π. που αναγράφονται παραπάνω με τους κωδικούς τους, αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό ως έχουν, προκειμένου η Υπηρεσία μας να μπορεί να συντάσει τις ανάλογες μελέτες με τους αντίστοιχους τίτλους και Οποιαδήποτε αλλαγή ή μείωση των παραπάνω ποσών, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, να γίνεται κατόπιν συννενοήσεως με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.

19 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστηριξη Χρηστών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστηριξης Γενικής Μηχανογραφησης. Τεχνικές Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων. Συντήρηση Εσωτερικών Εφαρμογών Δήμου Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών & fax των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Εργασίες εγκατάστασης κατανεμητών (rack) & τηλεφωνικών κέντρων - μεταφορά δικτύου υπολογιστών μεταξύ υπηρεσιών - Συντήρηση & επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, ασυρμάτου WIFI ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απευθείας Απευθείας ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2,000 απευθείας 2. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2, ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 800 Λογότυπο Δημου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων απευθείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 κινητή τηλεφωνία για e kallikratis απευθείας 2000 μετακινήσεις προσωπικού 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,600.00

20 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 ΜΕΛΑΝΙΑ - Γραφικη Υλη - Χαρτι Εκτύπωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια λογισμικού Δήμου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ απ ευθειας 60, , , ,000.00

21 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή - εκταφή στο Δημ. Κοιμητήριο Αιγίου Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Πόσό σύμβασης Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους , Παρατηρήσεις αρ. συμφωνητικού: 9719/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 18, Ακτές : Άκολη, Λόγγος, Σελιανίτικα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 24, Ακτές : Πούντα, Νικολέικα, Ελαιώνα, Εγκάλη

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 12, Ακτές : Ακράτα 2 πύργοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Αιγίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 24, Ακτές : Αλυκή, Διγελιώτικα, Τέμενη, ΟΠΑΚΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Τοποθέτηση-Λειτουργία- Συντήρηση Χημικών τουαλετών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,50 αρ. σύμβασης : 19839/ , Για την κάλυψη ακτών Αλυκής - Διγελιώτικα - Πούντα στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 10, , Για την συντήρηση πύργων ναυαγοσωστών και λοιπού εξοπλισμού ακτών

23 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ - Δ.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - Δ.Ε ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 10, , , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 28275/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 28874/ ,000.00

24 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,90. αρ. σύμβασης : 28278/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ερινεού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 29230/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Αιγείρας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 27159/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δενδροφύτευση Οδών, Πλατειών και Λοιπών Χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,95 αρ. σύμβασης : 27158/ ,000.00

25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών πυρκαγιών ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντήρηση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Αιγιαλείας ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 15, (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 15, Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγείρας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ακράτας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Διακοπτού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγίου ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 10, , , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 )

26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ερινεού Δ/ΣΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δαπάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) αρ. σύμβασης: 20379/ Μέχρι το υπόλοιπο είναι ,3. Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων 10, , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Η Διαχείριση γίνεται από την 5μελή επιτροπή Αδεσπότων Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

27 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΕΣ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2014 Προϋπολογισμός έτους 2014 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 14/10/2014 Προτεινόμενο ποσό έτους 2015 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2014 Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

28 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΡΓΑ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 Παρατηρήσεις ΠΡΑΣΙΝΟ Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , παιδική χαρά Συλιβαινιώτικα Ακράτας Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

29 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για Γαλάζιες Σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , Παρατηρήσεις εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών

30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια μέσων προστασίας και αναγνωρισιμότητας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δράσεις πυροσπροστασίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ειδών διατροφής - πρόνοιας εκτάκτων αναγκών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , θα εκτελεσθεί εντός έτους 2015 σύμφωνα με την Μελέτη προμήθειας 5, , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμεντος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

31 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Λοιπά έξοδα τρίτων - αίτηση συμμετοχής στις γαλάζιες σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποζημιώσεις προς τρίτους για θραύση κρυστάλλων κ.τ.λ. λόγω υπαιτιότητας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση συλλόγων & εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμ ός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , , , Παρατηρήσεις Η αίτηση συμμετοχής για το έτος 2016 ανερχεται στο ποσό των 300,00 ανά παραλία για 3 παραλίες Έξοδα για αποζημιώσεις προς τρίτους λόγω φθορών που τυχόν προκληθούν από υπαιτιότητα Δήμου Αιγιαλείας Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμενος Τμηματος α/α Χρήστος Τρίψας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε

Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Έργα Διαχείρισης Λυμάτων & Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων με χρήση Α.Π.Ε Δήμος Αιγιαλείας Χριστόπουλος Βασίλειος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου Δικαιούχος : ΔΕΥΑ Αιγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 K. A. ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤ ΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΕΧΙΖΟ 'η 10.7131.oo1

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17/11/2014 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2015 - Δ/ΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΡΓΑ 2007-2009 2009 Γ Π.Ε.Π. Κ.Α.Π.-Τ.Ε.Ο Ο.Σ.Κ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Προϋπολογισµός: : 2.445.000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (µπάρες, µάτια γάτας,πινακίδες, διαγρ/σεις)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 25-7336.018 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.500,00 2 30-7322.010 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - ΔΕ 2.000,00 3 25-7336.040 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 4 η ΔΗΜΟΣ της 22-7-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 16/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 22-7-2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΒΝΝΧΩ6Χ-ΚΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 5/11/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 84733 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα