ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 17 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αιγιαλείας (Πίνακας αποδεκτών) ΚΟΙΝ: 1)Πρόεδρο Δ.Σ. Αιγιαλείας 2)Αρχηγούς Δημοτικών Παρατάξεων 3)Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4)Δ/νση Καθαρ/τας & Ανακύκλωσης 5)Δ/νση Προγραμ/σμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης 6)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 7)Δ/νση Πολεοδομίας-Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών 8)Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αιγιαλείας». Κύριοι, Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 & 3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στις είκοσι έξι (26) Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και σε περίπτωση ματαίωσης λόγω έλλειψης α- παρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα, ήτοι είκοσι επτά (27) Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, για συζήτηση του παρακάτω θέματος:

2 Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος Η Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου Οι εισηγήσεις των θεμάτων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αιγιαλείας και στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ ) και είναι στη διάθεσή σας. Επισημαίνεται ότι: Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το τακτικό μέλος παρακαλείται να ειδοποιήσει, το ορισθέν από τον φορέα του, αναπληρωματικό μέλος για να παραστεί.

3

4

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Ερινεού - Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 25, Δ.Π. 25, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, Δ.Π. 30, Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, Κατασκευή και επικάλυψη ανοικτών υδραυλάκων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Ριζομύλου Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Δ.Ε. Ακράτας - Διακοπτού - Συμπολτιτείας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 37, Δ.Π. 37, Επισκευή όψεων επιχρισμάτων παλαιών αποθηκών πρώην Π.Ε.Σ. ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, ΣΑΤΑ 20, Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2016) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 20, , , Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ. Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 30, ΣΑΤΑ 30, Ανάπλαση οδού Ερμού από Πολυχρονιάδη μέχρι οδό Ελίκης στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 90, ΣΑΤΑ 90, Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 45, ΣΑΤΑ 45, Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόμου & πεζόδρομων και επισκευή-διαμόρφωση κοινοτικού καταστήματος Πλατάνου Ανάπλαση ακινήτου πρώην ΟΤΕ στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Μεσσινέζη στο Αίγιο Ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως από την οδό Παναγιωτοπούλων έως την οδό Σολωμού στο Αίγιο Ανάπλαση στις οδούς Ανδρονοπούλου, Ανδρέου Λόντου, Κλεομένους Οικονόμου, Βαλφούρ και Ασημάκη Φωτήλα στο Αίγιο ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 999, ΕΓΤΑΑ 999, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π Σελίδα 1από9

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, δημ. Σχολείου 22 Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου Επισκευή - ανακαίνιση του υπογείου, ισογείου του πρώην ΙΚΑ Αιγίου 23 για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση ΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 25 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 26 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΚΑΤΣΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 27 ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης 28 της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 156, ΔΩΡΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ & Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 156, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 63, ΣΑΤΑ 63, ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 29 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 350, Βελτίωση βατότητας οδού Κουνινά - Λόπεση - Ρακίτα (Α Φάση) ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1,500, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 67, LEADER 67, ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, LEADER 50, ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 78, LEADER 78, ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΝΕΑ 31, LEADER 31, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 0.00 Δ.Π ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΠΡΟΓ. ΠΥΡΟΠΛ. 350, ,500, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας - Διακοπτού ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 170, ΣΑΤΑ 170, Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ ΝΕΑ 85, ΣΑΤΑ 85, Ασφαλτόστρωση ράμπας φορτοεκφόρτωσης απορριμμάτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 12, ΣΑΤΑ 12, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ ΝΕΑ 144, LEADER 144, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΟΞΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 40, LEADER 40, Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 37 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 32, LEADER 32, Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 7, Δ.Π. 7, Περιβαλλοντικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Τοπογραφικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας για κατασκευή έργων ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Σελίδα 2από9

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 41 Γεωλογικές - Γεωτεχνικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου (λαγκάδι) που βρίσκεται στα όρια σχεδίου πόλεως Ροδοδάφνης Αβύθου Μελέτη για το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στη Τ.Κ. Σελιανιτίκων Αρχιτεκτονικές μελέτες διαμόρφωσης Κοινοχρ. Χώρων Δ. Αιγιαλείας Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος Δ.Κ. Ροδοδάφνης ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 3, Δ.Π. 3, ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 2, Δ.Π. 2, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 35, Δ.Π. 35, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 15, Δ.Π. 15, ή Μελέτη προστασίας ακτών Δήμου Αιγιαλείας από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 70, Δ.Π. 70, Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης ακτών Δ. Αιγιαλείας για την προστασία από τη διάβρωση ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Στατικές μελέτες έργων Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 1, Δ.Π. 1, Συγκοινωνιακές μελέτες ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 10, Δ.Π. 10, Υδραυλικές μελέτες Δ. Αιγιαλείας ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ 5, Δ.Π. 5, Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ζαρούχλας Δ.Ε. Ακράτας ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή περίφραξης Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μαυρικίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 20, Δ.Π. 20, Κατασκευή τεχνικών έργων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 50, Δ.Π. 50, ,690, , , ,533, Σελίδα 3από9

8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2015 ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 1 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλαβρύτων ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΕΣΠΑ 2, Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας Υποέργο 1: Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 704, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 704, , Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 3: Τεχνική Μελέτη του έργου ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 4: Ηλεκτροδότηση των Α/Σ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Υποέργο 1: Μελέτη Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 1,500, ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ Υποέργο 2: Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων 3.2 ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ 1,500, ,500, Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 4 Κερνίτσας, Λόφου, Καλυβίτη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 195, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού Βελτίωση και επισκευή δικτύων ύδρευσης πυροπλήκτων ΕΤΑΕΑ 5 Δ.Δ. Άνω Κερύνειας και Αγ. Ιωάννη ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 58, , (ΠΥΡΟΠΛ.) Δ. Διακοπτού 6 Επεκτάσεις δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 6, ΣΑΤΑ Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στη Συλίβαινα της Δ.Ε. Ακράτας Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτα - Διακοπτού Επισκευή σπασιμάτων δικτύων υδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας - Ερινεού Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 2, ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 30, Δ.Π. 30, ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧ. 23, Δ.Π. 50, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 38, ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 20, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 38, , Σελίδα 4από9

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Διακοπτού (πιστώσεις 12 Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων 13 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2014) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγείρας Ακράτας - 14 Διακοπτού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αιγίου (πιστώσεις Ν /01 έτους 2015) Επισκευή σχολικών κτηρίων 16 Δ.Ε. Συμπολιτείας Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2015) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΣΥΝΕΧ. ή ΝΕΑ Π/Υ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ ΣΥΝΕΧ. 11, ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 13, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΑΙΓΕΙΡΑ - ΑΚΡΑΤΑ ΝΕΑ 20, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 41, ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΕΑ 20, Κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ. Μελισσίων του Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΣΥΝΕΧ. 3, Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας 19 Αποκατάσταση συντήρηση τμημάτων οδοστρώματος Δ.Ε. Ακράτας Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση 20 βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας 21 Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίου επί της Π.Ε.Ο. Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας 22 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01 ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.) ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2016 ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. 11, , , , , , ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 229, Δ.Π. 229, ΕΡΓΟ ΑΚΡΑΤΑ ΣΥΝΕΧ. 50, ΣΑΤΑ 50, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 7, Δ.Π. 7, ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΧ. 12, Δ.Π. 12, ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ ΝΕΑ 1,570, ΕΣΠΑ 1,570, ,565, , ,536, ,995, Σελίδα 5από9

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 1 Κατασκευή γηπέδου τένις - μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Αιγείρας ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 ΣΑΤΑ Τοποθέτηση συμπλήρωση καλλωπιστικού φωτισμού στα παράλια Δ.Δ. του Δήμου μας Β Φάση (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 65, ΘΗΣΕΑΣ Σελίδα 6από9 ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Παρασκευοπούλου Γεωργία 4 Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ. Αιγείρας (ΘΗΣΕΑΣ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 187, ΘΗΣΕΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ 5 Ενίσχυση κεντρικου δικτύου υδρευσης Ερινεού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ Γ. 6 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μαρμάρων (Σπηλιοτακόπουλου έως δεξαμενή) ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 Ενίσχυση ύδρευσης, επισκευή, αντικατάσταση δικτύων Δ.Δ. Δ. Ακράτας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη αντικατάστασης εσωτ. δικτύων ύδρευσης τέως Δ. Νωνάκριδος ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 16, ΘΗΣΕΑΣ ΠΠΕ και ΜΠΕ για το έργο "Υδρευση Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 7, ΘΗΣΕΑΣ Μελέτης Κατασκευής Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Συστήματος Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Δαμακινίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 13 Μελέτη ύδρευσης Τ.Δ. Αμπελοκήπων ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Θεοδωροπουλος Κ. 14 Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ενίσχυση αρδευτικής δεξαμενής από το Παλιό χωριό Ποταμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αναγνωριστική γεωλογική έρευνα έκθεση για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Ποροβίτσας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Περιβ. μελέτη για το έργο "Ανόρυξη υδρ. Γεώτρησης για το Τ.Δ. Καλαμιά" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Υδροδοτηση οικισμου Βοτενης Δ.Δ. Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ οριστικη παραλαβη 25 Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης Δ. Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλμενίκο, Δαμακίνι) ΘΗΣΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΛΙΓΚΟΥ ΑΙΜ. ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 14, ΘΗΣΕΑΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣ.

11 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 26 Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καμαρών ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 13, ΘΗΣΕΑΣ οριστικη παραλαβη ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 27 Διαμόρφωση δύο αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Σαλμενίκου ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 12, ΘΗΣΕΑΣ ΝΑΣΕΡ ΣΑΙΝΤ ΧΑΡΑΛ Επισκευή και συντήρηση Πνευματικού Κέντρου το οποίο χρησιμοποιείται από τις σχολικές μονάδες για κάθε είδους εκδηλώσεις Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δ.Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (ΟΠΑΑΦ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 15, Δ.Π ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 363, ΟΠΑΑΦ Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βαλιμιτίκων (ΟΠΑΑΦ) ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 189, ΟΠΑΑΦ Κ/Ξ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ 33 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στα Μάρμαρα από 18η Ε.Ο. έως νεκροταφείο ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Αιγών ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 Τσιμεντόστρωση δρόμων στο Τ.Δ. Αιγών - Λαμπινό ΕΡΓΟ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βελτίωση βατότητας δρόμων στο Σχέδιο Πόλεως Καμαρών στο Δ.Δ. Καμαρών Δ. Ερινεού Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δ. Διακοπτού ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Πυρόπληκτα Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Διακοπτού ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ Σελίδα 7από9 Αλλαγή επιβλέποντα ΤΥΔΚ & παραλλαβή φακέλου έργου Εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΠΕΤΣΩΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ 41 Αποκατάσταση ενίσχυση διαρρύθμιση Δημοτικού μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΠΑΠΠΑΣ - ΡΟΥΣΟΣ 42 Επισκευή και διαμόρφωση της πλατείας των υψηλών αλωνίων Δ. Αιγίου ΕΡΓΟ ΑΙΓΙΟ 0.00 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση πλατειας στον οικισμο Καμαρών ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 24, ΥΠΕΧΩΔΕ Μελέτη αποπεράτωσης κτιρίου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου παιδικού σταθμού στα Μάρμαρα Δ. Αιγείρας 45 Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Νικ. Πλαστήρα) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Κ/Ξ ΜΑΡΚΕΤΟΥ - ΝΑΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Διονυσοπούλου Χρ. 46 Σύνταξη ΜΠΕ και πράξης αναλογισμού στο σχέδιο πόλης (Μυρτιά) ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Ρήρα του πρώην Δ. Συμπολιτείας ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Προμελέτη και ΜΠΕ στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού για την υδροδότηση του οικισμού Άνω Ζήριας Τεχνική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ του πρώην Δ. Αιγίου στη θέση Μπούφου Λαγκάδα Εχει συνταχθεί και υποβληθεί στο Δ. Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΙΟ 0.00 Δ.Π Υδρογεωλογική μελέτη στα πλαίσια του έργου ύδρευση του Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Γεωλογική μελέτη του Έργου Ύδρευσης Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Τοπογραφικές Αποτυπώσεις σε διάφορες θέσεις του Δ. Ερινεού για εκτέλεση έργων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων Υπό σύνταξη/υποβολή Δήμο Πατρέων ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.

12 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τοπογραφική αποτύπωση για τη διόρθωση των ορίων των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς - Μπούκας Καμαρών Τοπογραφική αποτύπωση για τη διάνοιξη οδών σύνδεσης των οικισμών Λαμπιρίου - Πεύκων - Ακονιάς Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας & Μεσορρουγίου Περιβαλλοντική μελέτη του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια Αναγνωριστική Γεωλογική έρευνα -έκθεση του έργου Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Άνω Ζήρια ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π Παραλαβή ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 59 Τοπογραφική μελέτη για το έργο "Κατασκευή ελικοδρομίου χιονοδρομικού κέντρου Χελμού στη θέση Στρογγυλό Λάκκωμα οικισμού Περιστέρας Δ. Ακράτας" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη προστασίας-αντιμετώπισης διαβρωμένων ακτών στο Δ. Ερινεού ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΚΑΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 61 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΠΕ και Αξιολόγηση και ΜΠΕ Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 63 Προκαταρκτική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 64 Ακτομηχανική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Λαμπιρίου ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΙΝΕΟΣ 7, ΘΗΣΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 65 Κατασκευή Αλιευτικού καταφυγίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Π.Π.Ε. & Μ.Π.Ε. για ωρίμανση έργου: Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Βελλάς ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Χρυσανθακόπουλος Χ. 67 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου κατασκευής νέου Γυμνασίου - Λυκείου Αιγείρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΓΕΙΡΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Σόλου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Τοπογραφική μελέτη για την ανάπλαση του οικισμού Αγίας Βαρβάρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για το Δ.Δ. Καλαμιά ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Βαλιμής, Αγ. Βαρβάρας, Ζαρούχλας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη οδοποιίας του έργου "Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού στην περιοχή του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου στο Τ.Δ. Παρ. Πλατάνου" ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Πολεοδόμησης -Επέκτασης Αναθεώρησης του σχεδίου οικισμού Παρ.Πλατάνου του Δήμου μας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση οικισμού Περιστέρας ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη Η/Μ για την ανάπλαση των οικισμών Περιστέρας και Μεσορρουγίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π Μελέτη εσωτ. Οδοποιίας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα Τ.Δ. Ακράτας, Κραθίου, Συλίβαινας και Αμπέλου Μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου του έργου: «Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Σελιανιτίκων» Έργα Υποδομής για την εγκατάσταση αιθουσών για το Γυμνάσιο - Λύκειο Καμαρών ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΑΤΑ 0.00 Δ.Π ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 0.00 Δ.Π Αναμένεται έγκριση από Δ/νση ΠΕΧΩ ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 0.00 Δ.Π ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σελίδα 8από9

13 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΗΓΗ Κ.A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 80 Διάστρωση με υλικό ορυχείου προς αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων του Δ.Δ. Αρραβωνίτσας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΥΠΕΣΔΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 81 Σύνδεση νέων παροχών στα Δ.Δ. Καμαρών - Ζήριας ΕΡΓΟ ΕΡΙΝΕΟΣ 2, ΣΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τσαντόπουλος Χρ. 968, Σελίδα 9από9

14 Α/Α Παρατηρήσεις Μεταφορά 1. συμπυκνωμένων Ανταποδοτικά απορ/των Δ. Αιγιαλείας 1,055, τέλη & απόρριψή τους σε Διεθνής Διαγωνισμός ΧΥΤΑ Μυοκτονία-απεντόμωση 2. και απολύμανση κτιρίων Ανταποδοτικά 15, και λοιπών τέλη Απ'ευθείας Ανάθεση κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισμός Κοιν. 3. Χώρων & Παραλιών Δ. 23, Δημοτικοί Πόροι ή 6 Απ'ευθείας Ανάθεση Αιγιαλείας 4. Επίχωση απορ/των στο Ανταποδοτικά Πρόχειρος 73, ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Διαγωνισμός 5. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Αποκομμιδή απορ/των των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ. Αιγιαλείας & Μεταφορά τους στο ΣΜΑ Ανοικτός Διαγωνισμός Εργαστηριακός έλεγχος υπογείων υδάτων & Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 6. 5, Απ'ευθείας Ανάθεση στραγγισμάτων στο τέλη κωδικού ΧΥΤΑ Αιγείρας Πλύσιμο κάδων Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 7. απορριμμάτων Δ. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση τέλη κωδικού Αιγιαλείας Καθαρισμός πέριξ του Ανταποδοτικά 8. 23, Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας τέλη Φύλαξη δημοτικών Δημιουργία νέου 9. 23, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση χώρων κωδικού Συντήρηση και επισκευή 10. 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση λοιπών μηχανημάτων Εργασίες τεχνικής υποστήριξης, για χρήση ψηφιακών χαρτών, 11. λογισμικού και 3, Δημοτικοί Πόροι Απ'ευθείας Ανάθεση συσκευών τηλεματικής κ.λ.π. των οχημάτων του Δ. Αιγιαλείας Σύνολο: Πίστωση στον προϋπολογισμό 100, ,347, Πηγή Χρημ/σης Ανταποδοτικά τέλη Κωδικός Προϋπολογισμού Δημιουργία νέου κωδικού

15 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις / 10- Προμήθεια Ειδών / προστασίας Ανταποδοτικά / , Πρόχειρος Διαγωνισμός τέλη εργαζομένων (ένδυσηυπόδηση) / / / / Προμήθεια γάλακτος Ανταποδοτικά / 25-30, εργαζομένων τέλη / 30- Πρόχειρος Διαγωνισμός / Προμήθεια κάδωνκαλαθάκια μικρά , Δημοτικοί Πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΑΓΙΑ Προμήθεια 4. απολυμαντικού υγρού Ανταποδοτικά για απολύμανση των 15, τέλη κάδων καθαριότητας Απ'ευθείας Ανάθεση του Δ. Αιγιαλείας Προμήθεια Ανταποδοτικά Δημιουργία νέου 5. απορριμματοκιβωτίων 73, τέλη ή Δημοτικοί κωδικού Πρόχειρος Διαγωνισμός (κοντέινερς) Πόροι ΠΑΓΙΑ Προμήθεια σάκων Ανταποδοτικά 6. 15, Απ'ευθείας Ανάθεση απορριμμάτων τέλη Σύνολο: 227,600.00

16 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΕΡΓΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Κατασκευή Έργων Δημιουργία νέου 1. Βελτίωσης ΧΥΤΑ 73, Δημοτικοί πόροι Πρόχειρος Διαγωνισμός κωδικού Αιγείρας Εγκατάσταση πρέσσας Δημοτικοί πόροι Δημιουργία νέου 2. & διαμόρφωση χώρων 170, Ανοικτός Διαγωνισμός ή ΣΑΤΑ κωδικού εντός ΣΜΑ 3. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "Μπούφου Λαγκάδα" ,09 ποσό σύμβασης ΕΣΠΑ Περαίωση έργου 2015 τέλος Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α , Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Ανοικτός Διαγωνισμός στη θέση "Ρήρα" Σύνολο: 792,375.09

17 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις

18 Α/ Α ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016 ΕΙΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Πίστωση στον προϋπολογισμό Πηγή Χρημ/σης Κωδικός Προϋπολογισμού Παρατηρήσεις Τοπογραφική 1. αποτύπωση και Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολογική μελέτη 35, ΣΑΤΑ για τον ΧΥΤΑ Αδρανών Απ'ευθείας Ανάθεση στη Μπούφου Λαγκάδα Εκπόνηση Υποστηρικτικών 2. μελετών (τοπογραφικήγεωλογική) για την 26, Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α Απ'ευθείας Ανάθεση Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ρήρα" Εκπόνηση μελέτης για 3. ανανέωση Δημοτικοί πόροι ή περιβαντολλογικής 18, ΣΑΤΑ άδειας (ΑΕΠΟ) στο Απ'ευθείας Ανάθεση ΧΥΤΑ Αιγείρας" Μελέτη καταμέτρησης Δημοτικοί πόροι ή Δημιουργία 4. κάδων και αποτύπωσης 18, Απ'ευθείας Ανάθεση ΣΑΤΑ θέσεως αυτών νέου κωδικού Σύνολο: 97, Παρακαλούμε όπως οι τίτλοι των Υπηρεσιών, Προμηθειών, Έργων κ.λ.π. που αναγράφονται παραπάνω με τους κωδικούς τους, αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό ως έχουν, προκειμένου η Υπηρεσία μας να μπορεί να συντάσει τις ανάλογες μελέτες με τους αντίστοιχους τίτλους και Οποιαδήποτε αλλαγή ή μείωση των παραπάνω ποσών, εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, να γίνεται κατόπιν συννενοήσεως με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας.

19 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστηριξη Χρηστών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστηριξης Γενικής Μηχανογραφησης. Τεχνικές Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων. Συντήρηση Εσωτερικών Εφαρμογών Δήμου Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών & fax των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Εργασίες εγκατάστασης κατανεμητών (rack) & τηλεφωνικών κέντρων - μεταφορά δικτύου υπολογιστών μεταξύ υπηρεσιών - Συντήρηση & επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, ασυρμάτου WIFI ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Απευθείας Απευθείας ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2,000 απευθείας 2. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2, ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 800 Λογότυπο Δημου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων απευθείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5000 κινητή τηλεφωνία για e kallikratis απευθείας 2000 μετακινήσεις προσωπικού 3000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,600.00

20 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 2016 Τρόπος εκτέλεσης 2016 Πρόβλεψη ΔΑΠΑΝΗΣ 2016 ΜΕΛΑΝΙΑ - Γραφικη Υλη - Χαρτι Εκτύπωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προμήθεια λογισμικού Δήμου Αιγιαλείας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ απ ευθειας 60, , , ,000.00

21 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN - ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή - εκταφή στο Δημ. Κοιμητήριο Αιγίου Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Πόσό σύμβασης Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους , Παρατηρήσεις αρ. συμφωνητικού: 9719/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 18, Ακτές : Άκολη, Λόγγος, Σελιανίτικα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 24, Ακτές : Πούντα, Νικολέικα, Ελαιώνα, Εγκάλη

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 12, Ακτές : Ακράτα 2 πύργοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Αιγίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. 24, Ακτές : Αλυκή, Διγελιώτικα, Τέμενη, ΟΠΑΚΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Τοποθέτηση-Λειτουργία- Συντήρηση Χημικών τουαλετών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,50 αρ. σύμβασης : 19839/ , Για την κάλυψη ακτών Αλυκής - Διγελιώτικα - Πούντα στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Συντήρηση - επισκευή εξοπλισμού ακτών ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ... 10, , Για την συντήρηση πύργων ναυαγοσωστών και λοιπού εξοπλισμού ακτών

23 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ - Δ.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - Δ.Ε ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ.. 10, , , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Διακοπτού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 28275/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ακράτας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 28874/ ,000.00

24 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Συμπολιτείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,90. αρ. σύμβασης : 28278/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Ερινεού ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,34 αρ. σύμβασης : 29230/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κοπή χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της Δ.Ε Αιγείρας ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,78 αρ. σύμβασης : 27159/ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση οργάνων παιδικής χαράς ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δενδροφύτευση Οδών, Πλατειών και Λοιπών Χώρων ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,95 αρ. σύμβασης : 27158/ ,000.00

25 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμέτωπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών πυρκαγιών ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντήρηση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Αιγιαλείας ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 15, (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 15, Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγείρας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ακράτας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Διακοπτού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Αιγίου ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 10, , , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 )

26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Συμπολιτείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε. Ερινεού Δ/ΣΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δαπάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.).. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) αρ. σύμβασης: 20379/ Μέχρι το υπόλοιπο είναι ,3. Το ανεκτέλεστο ποσό θα προκύψει μετά τον έλεγχο όλων των τιμολογίων 10, , , Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Η Διαχείριση γίνεται από την 5μελή επιτροπή Αδεσπότων Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

27 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΕΣ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2014 Προϋπολογισμός έτους 2014 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 14/10/2014 Προτεινόμενο ποσό έτους 2015 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2014 Παρατηρήσεις Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

28 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΡΓΑ Τίτλος Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 Παρατηρήσεις ΠΡΑΣΙΝΟ Κατασκευή παιδικών χαρών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , παιδική χαρά Συλιβαινιώτικα Ακράτας Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

29 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για Γαλάζιες Σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2015 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ,000,00 10, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , Παρατηρήσεις εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών

30 ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια Μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια μέσων προστασίας και αναγνωρισιμότητας προσωπικού Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δράσεις πυροσπροστασίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Προμήθεια ειδών διατροφής - πρόνοιας εκτάκτων αναγκών ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , θα εκτελεσθεί εντός έτους 2015 σύμφωνα με την Μελέτη προμήθειας 5, , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , εκτελείται από το Τμήμα Προμηθειών Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμεντος Τμήματος α/α Χρήστος Τρίψας

31 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Τίτλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Λοιπά έξοδα τρίτων - αίτηση συμμετοχής στις γαλάζιες σημαίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποζημιώσεις προς τρίτους για θραύση κρυστάλλων κ.τ.λ. λόγω υπαιτιότητας Δήμου Αιγιαλείας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ενίσχυση συλλόγων & εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας Πηγή Χρηματοδότησης Κ.Α. Προϋπ/σμού 2015 Προϋπολογισμ ός έτους 2015 Ανεκτέλεστο 2014 (με ΦΠΑ) προς μεταφορά την 31/07/2015 Προτεινόμενο ποσό έτους 2016 ( ) μη περιλαμβανομένου τυχόν υπόλοιπου μεταφερόμενου ποσού έτους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ , , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ , , , Παρατηρήσεις Η αίτηση συμμετοχής για το έτος 2016 ανερχεται στο ποσό των 300,00 ανά παραλία για 3 παραλίες Έξοδα για αποζημιώσεις προς τρίτους λόγω φθορών που τυχόν προκληθούν από υπαιτιότητα Δήμου Αιγιαλείας Σύμφωνα με την κατανομή κατανομή ΣΑΤΑ 2015 ( ,00 ) Ο Προϊστάμενος Τμηματος α/α Χρήστος Τρίψας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΔΑ:ΩΗΟΝΩ6Χ-Θ2Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 7/2011 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμυνταίου. Αριθμός απόφασης: 5/2011. ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 03 Α. Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος ανα Δ.Ε. που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ 1 10.7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου 2 10.7133.001 Κατασκευή αρχειοθηκών και διαμόρφωση αρχείου Πολεοδομίας 12.252,03 ΘΗΣΕΑΣ 165/09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

eleutherifoni.blogspot.gr

eleutherifoni.blogspot.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Τομέας Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής Συνένωση των δυο πρώην Δήμων, ενοποίηση των υπηρεσιών και κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου Δήμου Ερέτριας. Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. Ελληνική 1 ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 992/2013

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ. Καρπενήσι 18/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 18/9/2015 ΠΡΟΣ: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΣΤΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπληρώθηκαν 30 περίπου μήνες από την εφαρμογή του Καλλικράτη και την ανάληψη της ευθύνης Διοίκησης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα