Παύλος Θ. Κουντουριώτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Θ. Κουντουριώτης"

Transcript

1 Παύλος Θ. Κουντουριώτης Θρύλος στο πηδάλιο τον «Αβέρωφ» και της Ελλάδας Τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη Ιστορικού - Ερευνητή τον Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών τον Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΟΠαύλος Κουντουριώτης, εγγονός του ηγέτη του 1821 Γεωργίου Κουντουριώτη, γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 1855 στην Ύδρα και μετά το θάνατο του πατέρα του Θεόδωρου εγκαταστάθηκε σε ηλικία δέκα χρόνων στον Πόρο, όπου χτυπούσε τότε η καρδιά του πολεμικού ναυτικού. Η τοπική και οικογενειακή του παράδοση, σε συνδυασμό με την προσωπική του ροπή και το περιβάλλον του Πόρου, ώθησαν με φυσικό τρόπο το νεαρό Παύλο στη θάλασσα. Κατατάχθηκε ως δόκιμος το 1874 και υ πηρετώντας σε όλους τους τύπους των πλοίων που διαδοχικά απέκτησε το ελληνικό ναυτικό, από τα ι στιοφόρα ατμόπλοια ως τα θωρακισμένα καταδρομικά, εμπέδωσε με έναν τρόπο μάλλον εμπειρικό αλλά στέρεο τόσο τη σημασία των τεχνικών ε ξελίξεων όσο και τις συνεπαγόμενες μεταβολές στην τακτική και στη στρατηγική. Δείγμα των ικανοτήτων και του θάρρους του έ δωσε όποτε του δόθηκε η ευκαιρία. Ως κυβερνήτης διακρίθηκε στις μοναδικές αξιοσημείωτες επιχειi6g

2 ΠΡΟΣΩΠΑ 20ού ΑΙΩΝΑ ρήσεις του πολεμικού ναυτικού κατά τον πόλεμο στο ωριμότερο σημείο της ναυτικής του καριέρας, του 1897, ενώ παράλληλα δεν έπαψε να επιβεβαιώ διαθέτοντας το απαιτούμενο κύρος αλλά και την νει τη ναυτοσύνη του, όπως το 1900, όταν εκτέλε εκ βαθέων γνώση των δυνατοτήτων του προσωπι σε με το τρικάταρτο καταδρομικό «Μιαούλης» τον κού και του υλικού, ώστε να διοικήσει με τόλμη αλ πρώτο διάπλου του Ατλαντικού από ελληνικό πο λά και ρεαλισμό, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια λεμικό πλοίο, εμπνέοντος τους στίχους του Σουρή: του όπλου που είχε στη διάθεση του. «Γεια σας ένδοξα δελφίνια, του Μιαούλη νανται πρώτοι, με Πράγματι, χάρη στην αδιάκοπη παρουσία του τον Παύλο Κουντουριώτη!» στόλου στην περιοχή των Δαρδανελίων και στις ε Δεν είναι συνεπώς απορίας άξιο που ο πλοίαρ χος Κουντουριοπης, μολονότι δεν ανήκε στο Στρα τιωτικό Σύνδεσμο, αλλά και διατελούσε από το 1905 υπασπιστής του Γεωργίου Α', έχαιρε της εκτίμησης των ριζοσπαστών αξιωματικών του ναυτικού που συμμετείχαν στο κίνημα στο Γουδί το Η αμ φισβήτηση στο κύρος της ιεραρχίας και τα κρού σματα απειθαρχίας που προκάλεσε εκείνο το κίνη μα έλαβαν ειδικότερα στο στόλο ευρύτερες δια στάσεις, με αποκορύφωμα την ανταρσία στο «Αβέ ρωφ», που ξέσπασε με αφορμή την προσάραξη του νεόδμητου θωρακισμένου καταδρομικού στο Ντέβενπορτ της Αγγλίας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου α ντέδρασε τότε αποστέλλοντας τον Κουντουριώτη, ο οποίος πέτυχε να ελέγξει αναίμακτα την κατάστα ση, να μεριμνήσει για την επισκευή και να οδηγή σει με ασφάλεια το πλοίο στο Φάληρο. πιτυχείς ναυμαχίες της «Έλλης» (3 Δεκεμβρίου 1912) και της Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913), εξα σφαλίστηκε η απόλυτη επικυριαρχία στη θάλασ σα, ενώ παράλληλα με επιτυχείς αποβατικές επι χειρήσεις κατελήφθησαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ελληνικό σκάφος και με ελάχιστες απώλειες ανθρώπινων ζωών, πα ρόλο που δεν έλειψαν οι κατηγορίες ότι σε πολλές περιπτώσεις κινήθηκε παράτολμα. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Κωνσταντίνου - Βενιζέλου και την παραίτηση του τελευταίου στις 22 Σεπτεμ βρίου 1915, ο αντιναύαρχος Κουντουριώτης βρέ θηκε για πρώτη φορά αναμεμειγμένος στην πολι τική, αναλαμβάνοντας το υπουργείο των Ναυτικών στην κυβέρνηση των αντιβενιζελικών κομμάτων. Αν και ο ίδιος χαρακτήρισε αργότερα τη συμμετο χή του «απρόθυμη» και πάντως τεχνοκρατική, εί ναι προφανές ότι στη φάση αυτή δεν είχε ακόμα σαφώς τοποθετηθεί στα καίρια ζητήματα που βρί σκονταν στην καρδιά της διαμάχης, δηλαδή στη συνταγματικότητα των βασιλικών χειρισμών και στη στάση της Ελλάδας έναντι του πολέμου. Όταν την επόμενη χρονιά, ενόψει της επικεί μενης βαλκανικής σύρραξης, τέθηκε στο ναυτικό συμβούλιο το ζήτημα του συσχετισμού δυνάμεων, και ενώ αναλυόταν τριγωνομετρικά η σχέση βολών πυροβολικού και θωράκισης, ο Κουντουριώτης φένεται να δήλωσε, απαντώντας σε ευθεία ερώτηση του Βενιζέλου: «Εγώ, κύριε πρόεδρε, δεν καταγίνομαι Στη συνέχεια, όμως, η ραγδαία επιδείνωση των πολύ με το χι συν ψι και τας γωνίας αποκλίσεως. Ξεύρω ναελληνοσυμμαχικών σχέσεων, η προέλαση των nw ένα πράγμα: με τα καράβια που έχουμε, θα κάμουμε Βουλγάρων στη Μακεδονία και το κίνημα Εθνικής καλά τη δουλειά μας». Η απάντηση εκείνη οριστικο Αμύνης οριστικοποίησαν τις αποφάσεις πολλών ε ποίησε την απόφαση του πρωθυπουργού να ανα πώνυμων Ελλήνων, που μέχρι τότε δίσταζαν προ τεθεί στο συνομιλητή του η διοίκηση του στόλου της ανοικτής ρήξης με το στέμμα, ανάμεσα στους και στις 5 Οκτωβρίου 1912 ο Παύλος Κουντου οποίους ήταν και ο Κουντουριώτης. Παραιτούμε ριώτης ύψωνε το σήμα του επί του «Αβέρωφ», προ νος από το αξίωμα του υπασπιστή του Κωνσταντί αγόμενος σε υποναύαρχο. νου, ακολούθησε στις 13 Σεπτεμβρίου 1916 τον Βε Ο Κουντουριώτης βρισκόταν εκείνη τη στιγμή νιζέλο στην Κρήτη, όπου συγκρότησαν την Προ-

3 ΠΑΥΛΟΣ θ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΏΤΗΣ σωρινή Κυβέρνηση κι ένα μήνα αργότερα απηύ θυνε διάγγελμα προς τους αξιωματικούς του ναυ τικού, καλώντας τους να πυκνώσουν τις τάξεις του κινήματος, «εν αηολύτζύ βεβαιότητι ότι προσερχόμενοι πράττουν το καθήκον των». Επακολούθησε η ανοιχτή επέμβαση των συμμαχικών στρατευμάτων, η πα ραίτηση του Κωνσταντίνου και η αντικατάσταση του από τον Αλέξανδρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κουντουριώτης παρέμεινε στην κυβέρνηση, εμβα θύνοντας ολοένα την εμπλοκή του στην πολιτική διαπάλη, ως τις 2 Δεκεμβρίου του 1919, όταν δή λωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό πολιτική, προ αγόμενος τιμητικά σε ναύαρχο. Η απόφαση, όμως, του Βενιζέλου να προσφύγει στις κάλπες στα τέλη του 1920, μέσα σε ένα κλίμα εντεινόμενης δυσαρέσκειας για την παρατεταμένη μικρασιατική εκστρατεία, σε συνδυασμό με την ό ξυνση των παθών, προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες στους συνεργάτες του Κρητικού ηγέτη, ενώ ο αιφ νίδιος θάνατος του Αλέξανδρου ήρθε να γενικεύσει τη σοβούσα κρίση, καθο5ς το συνταγματικό ζήτημα επανήλθε στο επίκεντρο της πολιτικής πάλης. Προ κειμένου να παρακαμφθεί ο σκόπελος αποφασί στηκε η ανάθεση της αντιβασιλείας στον Κουντου ριώτη και με μια αριστοτεχνική κίνηση εντυπώσε ων ο Βενιζέλος απέστειλε τους βουλευτές Κανάρη, Ζαίμη, Μπότσαρη, Τομπάζη και Καραϊσκάκη, εγ γονούς των ομώνυμων ηγετών του 1821, να αναγ γείλουν το γεγονός στο ναύαρχο. Μετά τη σύγκρουση Κωνσταντίνου - Βενιζέλου και την παραίτηση τον τελευταίου στις 22 Σεπτεμβρίου 1915, ο αντιναύαρχος Κουντουριώτης βρέθηκε για πρώτη φορά αναμεμειγμένος στην πολιτι κή, αναλαμβάνοντας το υπουργείο των Ναυτικών στην κυβέρνηση των αντιβενιζελικών κομμάτων. Όμως, ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε τον Βενιζέλο (13 Σεπτεμβρίου τον 1916) στην Κρήτη, περνώντας οριστικά στην αντίπερα από το Στέμμα όχθη. Οι εντυπώσεις, όμως, δεν αρκούσαν να ανα στρέψουν το ρεύμα και στις 4 Νοεμβρίου 1920, μετά την ήττα των Φιλελευθέρων, ο Κουντουριώ της ανέθετε την πρωθυπουργία στον επικεφαλής της ενωμένης μοναρχικής αντιπολίτευσης Δημή τριο Ράλλη, υποβάλλοντας την παραίτηση του. Εί χε, όμως, τεθεί αμετάκλητα στο στόχαστρο των φανατικών της άλλης πλευράς και στις 7 Δεκεμ βρίου 1920 τρεις μοναρχικοί αξιωματικοί πυρο βόλησαν εναντίον του, τραυματίζοντας τον, προ καλώντας βαθιά συγκίνηση στον κόσμο και την έ ντονη αντίδραση των διπλωματών της Αντάντ. Επακολούθησαν τα δραματικά γεγονότα της Μι κρασιατικής Καταστροφής και του επαναστατικού κινήματος του 1922, η νέα παραίτηση του Κων σταντίνου και η άνοδος στο θρόνο του Γεωργίου Β', ενώ είχε αρχίσει πλέον να ωριμάζει το αίτημα της πολιτειακής μεταβολής, εκπροσωπούμενο πο λιτικά από τη μερίδα του Αλέξανδρου Παπανα271

4 ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ 20οΰ ΑΙΩΝΑ στασίου. Ή δ η από τις 7 Οκτωβρίου 1922, κι ενώ ο ση, χωρίς να υποταχθεί στις πιέσεις των ακραίων Βενιζέλος δεν ενθάρρυνε τις κινήσεις αλλαγής του στρατιωτικών παραγόντων που στήριξαν την ε πολιτεύματος, ο Υδραίος ναύαρχος έλαβε δημόσια κλογή του (Πάγκαλος, Κονδύλης). Την πολιτική θέση μέσω του Τύπου. Επικαλούμενος μια επιστο αυτή θα επιχειρήσει να ακολουθήσει και στο μέλ λή από τα χρόνια της Επανάστασης, στην οποία ο λον, με αρκετές παλινωδίες βέβαια, προσπαθώντας παππούς του αμφισβητούσε τη χρησιμότητα εγκα να συμβιβάσει τα συμφέροντα της παράταξης ό θίδρυσης της μοναρχίας στην Ελλάδα, ο εγγονός που ανήκε, τις έριδες μεταξύ των παλιών του συ υποστήριζε ότι «προς αποφυγήν τελικού ολέθρου, οφεί- ναγωνιστών και την αμεροληψία που του επέβαλ λομεν άπαντες να σνντελέσωμεν εις το να αποκατασταθή ηλαν η θέση και οι αρχές του στη διάρκεια αυτής Ελλάς εις το φνσικόν αυτής πολίτευμα, το δημοκρατικόν, της «προσωρινής» θητείας, που έμελλε να διαρκέ το οποίον θα φέρη και την σνμφιλίωσιν, διότι θα λείψουν σει πέντε έτη, οχτώ μήνες και δεκαέξι ημέρες. αι Λυλαί και τα παρεπόμενα των». Η ΠΡΩΤΗ δοκιμασία ήρθε ένα χρόνο αργότερα, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και την «αποδημία» του Γε με αφορμή το στρατιωτικό πραξικόπημα του Θε ωργίου Β', του ανατέθηκε εκ νέου η αντιβασιλεία όδωρου Πάγκαλου ( ). Παρά την έντονη ( ). Το κλίμα υπέρ της συνταγματικής αντίδραση και την απειλή παραίτησης του Κου αλλαγής κυριαρχούσε πλέον στις τάξεις της Εθνο ντουριώτη, οι πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν σε πλή συνέλευσης και η διαφωνία εντοπιζόταν μόνο στον ρη ασυμφωνία περί του πρακτέου, ενώ, όταν τά τρόπο εγκαθίδρυσης του αβασίλευτου πολιτεύμα χθηκε υπέρ της ένοπλης καταστολής της ανταρ τος, μέσω δημοψηφίσματος (Βενιζέλος) ή με προη σίας, ο Παπαναστασίου κατήγγειλε τον κίνδυνο να γούμενη απόφαση της Εθνοσυνέλευσης (Παπαναχυθεί «δημοκρατικόν αίμα». Αποσπώντας ο τελευ στασίου). Η διαφωνία, όμως, αυτή επί της διαδι ταίος την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με τη κασίας υπέκρυπτε σοβαρή διχογνωμία επί της ου συμμετοχή των πραξικοπηματιών, έδωσε το περι σίας, με αποτέλεσμα την παραίτηση του Βενιζέλου θώριο στους τελευταίους να σταθεροποιήσουν τον και την πολυδιάσπαση του κόμματος του. Στην κρί έλεγχο τους και στη συνέχεια να επιβάλουν την ασιμη αυτή στιγμή ο Κουντουριώτης έρριψε το κύ διαμεσολάβητη εξουσία τους. Αλλά και η Εθνοσυ ρος του επί της πλάστιγγας, αναθέτοντας την ε νέλευση παρέσχε τον απαραίτητο αρχικά κοινο ντολή στον Παπαναστασίου, χωρίς εκείνος να δια βουλευτικό μανδύα, ενώ ανιχνεύεται και η ευνοϊκή θέτει τη δεδηλωμένη, και στις 25 Μαρτίου του 1924 στάση ορισμένων ξένων Δυνάμεων, κατά κύριο λό η Δ' Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευση, απόντων γο της Βρετανίας. Η τελική υποχώρηση συνεπώς των ελάχιστων βασιλοφρόνων αλλά και του Βενι του Κουντουριώτη πρέπει να αξιολογηθεί υπό το ζέλου και υπερεκατό Φιλελευθέρων, αποφάσιζε την φως αυτών των δεδομένων, εν μέσω ουσιαστικής εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, ο ανυπαρξίας θεσμών και στο πλαίσιο μιας περιό ρίζοντας ότι: «ο Ναύαρχος Κουντουριώτης θέλει εξακο δου όπου τον τόνο έδιναν τα αλλεπάλληλα στρα λουθήσει να εκτελή, ως μέχρι τούδε, καθήκοντα ρυθμιστού τιωτικά κινήματα. Με περισσότερη αυστηρότητα τον πολιτεύματος, μέχρι συντάξεως του δημοκρατικού χάρ θα έπρεπε ίσως να κριθεί το γεγονός ότι παρέμει του της Ελλάδος». νε κατόπιν στη θέση του μέχρι τις 15 Μαρτίου του 1926, ενόσω ο Πάγκαλος εγκατέλειπε το ένα κα Ο Κουντουριώτης έσπευσε να υπογράψει πα τόπιν του άλλου τα προσχήματα, εγκαθιδρύοντας ροχή αμνηστίας στους πρωταγωνιστές του αντετη δικτατορία του. παναστατικού κινήματος του 1923, υπογραμμίζο ντας έτσι ότι σκόπευε να προωθήσει τη συμφιλίω- Επανερχόμενος στην Προεδρία πέντε μήνες αρ272

5 ΠΑΥΛΟΣ θ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΏΤΗΣ γότερα, άσκησε τα καθήκοντα του με ιδιαίτερη σύ νεση στον κρίσιμο χρόνο του περάσματος από τη δικτατορία acov κοινοβουλευτισμό, όταν το κενό εξουσίας και οι ασυμφωνίες των πολιτικών αρχη γών οδηγούσαν τους τελευταίους να του αναθέτουν εν λευκώ τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Η επόμενη κρίσιμη στιγμή στην προεδρική του θητεία υπήρξε η αιφνίδια επανεμφάνιση του Βενι ζέλου στην ενεργό πολιτική το 1928, για τη μεθό δευση της οποίας ο Βενιζέλος είχε ανάγκη πρόωρων εκλογών. Ο Υδραίος ναύαρχος, αφού προηγουμέ νως αναζήτησε λύση ευρύτερης αποδοχής, επικύ ρωσε με δισταγμό αυτή τη συνταγματική παρέκ κλιση, αλλά αντέδρασε έντονα στην ακόμα πιο αυ θαίρετη απαίτηση του Βενιζέλου να επιβάλει πλει οψηφικό εκλογικό σύστημα με αναγκαστικό νόμο, υποχωρώντας τελικώς μέσα σε ένα κλίμα αφόρη των πιέσεων και κινδυνολογίας. Αποτιμώντας συ νολικότερα τη στάση του σ' εκείνη την περίσταση, καθίσταται σαφές, όπως παρατηρεί και ο Γ. Δάφ νης, ότι ο Κουντουριώτης θα προτιμούσε να μην ε πανερχόταν ο Βενιζέλος στην ενεργό πολιτική. Εί χε πεισιεί ότι μετά την αποκατάσταση του κοινο βουλευτισμού ο διχασμός είχε αρχίσει να υποχωρεί και όλη του η πολιτική άλλωστε απέβλεπε στην κατασίγαση των παθών και στην εγκαθίδρυση ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου ομαλού πολιτικού βί ου, στο πλαίσιο του οποίου θα υπήρχε περιθώριο να δράσουν δημιουργικά νέες πολιτικές δυνάμεις. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ της Βουλής και της Γερουσίας, υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός συνταγματικά εκλεγμένου Προέδρου και ο Βε νιζέλος πρότεινε τον Κουντουριώτη. Ο ναύαρχος, αφού αρχικά αρνήθηκε επικαλούμενος την προ χωρημένη του ηλικία, δέχτηκε υπό τον όρο ότι θα παρέμενε στο αξίωμα του για μικρό χρονικό διά στημα και εξελέγη στις 3 Ιουνίου 1929, παρά την?&5^**μ, Ο Παύλος Κουντουριώτης σννέδεσε τη ζωή τον με το θωρακισμένο καταδρομικό «Αβέρωφ». Από την αναστολή της ανταρσίας, με αφορμή την προσάραξη τον στο Ντέβενπορτ της Αγγλίας, μέχρι τις νικηφόρες επιχειρήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο. 273

6 ΠΡΟΣΩΠΑ TOY 20οΰ ΑΙΩΝΑ αντίθετη ψήφο των κομμάτων του Παπαναστασίου και του Καφαντάρη, που αποδοκίμαζαν με αυτό τον τρόπο τη συγκατάθεση του στη μεταβολή του εκλογικού νόμου. Η εκλογή αυτή υπήρξε το επιστέγασμα της πολιτικής σταδιοδρομίας του Παύλου Κουντουριώτη. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1929, παρά τις προσπάθειες του Βενιζέλου να τον μεταπείσει, υπέβαλε την παραίτηση του, αντικαθιστάμενος από τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. ζεται η αξίωσις του ελληνικού λαού όπως οι Κύπριοι ζήσουν ελεύθεροι μετά των ελευθέρων αδελφών των», προποβουλία που δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του Βενιζέλου, ο οποίος απέρριπτε τότε ασυζητητί κάθε α νακίνηση του Κυπριακού, και που ούτως ή άλλως επρόκειτο να μείνει άνευ αποτελέσματος. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 24 Αυγούστου του 1935, ενώ το θεσμικό και πολιτικό οικοδόμημα για το οποίο είχε παλέψει όλα αυτά τα χρόνια σωριαζόταν με πάταγο, οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί του φίλοι διώκονταν ή βρίσκονταν υπόδικοι και ο Γεώργιος Β' ετοίμαζε τις αποσκευές του ενόψει της επικείμενης παλινόρθωσης της δυναστείας, ο Παύλος Κουντουριώτης άφηνε την τελευταία του πνοή στο Παλαιό Φάληρο, σε ηλικία ογδόντα χρόνων και η σορός του μεταφερόταν στην Έκτοτε αποσύρθηκε από τα κοινά και η μόνη έ ξοδος του από τη σιωπή καταγράφεται στις 30 Οκτωβρίου 1931, όταν μετά τα αιματηρά γεγονότα της Λευκωσίας τέθηκε επικεφαλής επιτροπής προσωπικοτήτων, με στόχο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «την διά παντός μέσου διαφώτισιν του ευγενούς βρετανικού έθνους και της παγκοσμίου κοινής γνώμης ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου αναπαύεται ακόμα, επί των απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαίων, εφ' ων βασί- στον κήπο του προγονικού του αρχοντικού.

7 Πρόσωπα του 20οΰ αιώνα ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ιστορικού ΤΑ ΝΕΑ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2000

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους και η ελληνική πολιτική ασφαλείας εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913» Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ.3 Κεφάλαιο 1 Το στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η καταγωγή του. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1864 σε ένα διώροφο σπίτι, στο χωριό Μουρνιές του νομού Χανίων. Η καταγωγή του είναι από την οικογένεια Κρεββατά του Μυστρά. Το 1770 η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας Δημητρόπουλος

Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας Δημητρόπουλος Αριθμός Μητρώου : 1340200400375 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Νομικών Οικονομικών και πολιτικών σπουδών Τμήμα Νομικής Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας Δημητρόπουλος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Του Αντιναυάρχου ε.α. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΠΝ

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Του Αντιναυάρχου ε.α. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΠΝ Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης Του Αντιναυάρχου ε.α. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΠΝ Η σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του θα ήταν πρόκληση και μόνο από το γεγονός πως υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1944-1974

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1944-1974 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1944-1974 Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες. Ν. Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Το Σύνταγμα και οι Εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία (1800-2010), Πόλις, Αθήνα 2011, σελ. 723.

Βιβλιοκρισίες. Ν. Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Το Σύνταγμα και οι Εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία (1800-2010), Πόλις, Αθήνα 2011, σελ. 723. 205 Ν. Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Το Σύνταγμα και οι Εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία (1800-2010), Πόλις, Αθήνα 2011, σελ. 723. Το Σύνταγμα ως ζωντανό υποκείμενο της νεοελληνικής ιστορίας Χ. Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ Δ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ Α. Ιστορικά στοιχεία... 8 Β. Απόψεις της σύγχρονης ελληνικής Νομοθεσίας και Δικαιοσύνης για τη λογοκρισία.11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1922

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ»

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» Εκπονήθηκε από: ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ. 31362 ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΔΡΕΑ Α.Μ. 31620 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

επογή του Όθωνα ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

επογή του Όθωνα ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ε Σ JL. επογή του Όθωνα ΜllllliSS ^ ^ ^ ^ ^ ^» Γ. T. ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ A. ΚΑΣΤΑΝΗΣ B ΚΙΟΣΕΣ < Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. ΡΟΥΜΠΙΕΝ A. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ X. X. ΚΥΡΚΟΣ ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΑΦΗΣΗ : ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καλλιανιώτης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1896-1909 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ 1940-1974

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ 1940-1974 Ελληνικές Κυβερνήσεις 1940-1974 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΈΤΟΣ 2005 ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Αριθµός µητρώου:1340200400449 Περιεχόµενα Πρόλογος σελ 2 Κυρίως θέµα Πίνακας Πρωθυπουργών σελ 3 Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A T.K. 10679 AΘHNA THΛ. 210 3633797 210 3632964 FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN E I Σ O I Ω N O Σ A P I Σ T O Σ A M Y N E Σ Θ A I Π E P I Π A T P H Σ 4501 ΚΕΜΠΑ H IΣXYΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

OΙ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ OΙ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΞΑΡΧΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΧΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΟΥ Α ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Αντισυνταγµατάρχης (ΠΒ) ηµήτριος Α. Κατσικώστας ρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2001»

«Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2001» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2001» ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. Η Ζωή και το Έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου Καλλιτεχνική προσέγγιση. Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κρήτης Β Λυκείου

Ερευνητική Εργασία. Η Ζωή και το Έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου Καλλιτεχνική προσέγγιση. Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κρήτης Β Λυκείου Ερευνητική Εργασία Η Ζωή και το Έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου Καλλιτεχνική προσέγγιση Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κρήτης Β Λυκείου ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ: 2013-2014 Περίληψη : Η εργασία μας επικεντρώθηκε στην καλλιτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ε. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, σελ. 47 1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας Μέσα σε μια απερίγραπτη φρενίτιδα ενθουσιασμού ο εντολοδόχος των Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 1911-1922

Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 1911-1922 Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 1911-1922 Το κυνήγι των βενιζελικών στην Αθήνα, Νοεµβριανά 1916 Κάτι µεταξύ κυνηγών και Μπόερς πολεµιστών ωµοίαζον οι εθελονταί οίτινες µη δυνηθέντες ή µη προλαβόντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (1909-1910)

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (1909-1910) Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (1909-1910) Η έλευση του Ελευθέριου Βενιζέλου «Ήρθανε τα Χριστούγεννα (του 1909) και πριν µπει ο καινούργιος χρόνος κατέφθασε από την Κρήτη ο Βενιζέλος. Όλο γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΕΩΣ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΪΟΣ 1944 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1945 Η εθνική ενότητα Η ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) τον Μάρτιο του 1944, η ανάδειξή της σε πραγµατικό κυβερνητικό σχήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 ΤΕΥΧΟΣ 33 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 Ιούλιος ΜΑΡΤΙΟΣ - Δεκέμβριος 2008 2012 ISBN 1450-4006 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012 Μήνυμα του Προέδρου των Συνδέσμων μας κ. Θάσου Σοφοκλέους τους δύσκολους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1940-1975

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1940-1975 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 1940-1975 2004 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200400303 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚοςΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ιστορία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αρχηγοί. Στιγµιότυπο από τον πανηγυρικό λόγο του Αλέξανδρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αρχηγοί. Στιγµιότυπο από τον πανηγυρικό λόγο του Αλέξανδρου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι εκλογές της 16ης Νοεµβρίου του 1952 Οι εκλογές του Νοεµβρίου του 1952 έλαβαν τον χαρακτήρα µετωπικής αναµέτρησης και οδήγησαν στην έντονη συσπείρωση των πολιτικών παρατάξεων, µε αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ. Δοκίμια για τον Ελληνισμό

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ. Δοκίμια για τον Ελληνισμό ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΑΧΑ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ Δοκίμια για τον Ελληνισμό ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΩΝΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Α - ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. «Τα ελληνικά κι εγώ». Λεξιλογικές Ασκήσεις. Edward Arnold (Australia),

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Γ Γυμνασίου

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Γ Γυμνασίου 21-0151_NEOT K SYGXR ISTORIA _C GYM_21-0151 2/21/13 10:20 AM Page 1 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου 21-0151_NEOT K SYGXR ISTORIA _C GYM_21-0151 4/2/13 2:41 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ευαγγελία Λούβη

Διαβάστε περισσότερα