«Οι Σρεισ Ιεράρχεσ» του Σεβ. Μθτροπολίτου Πζτρασ & Χερρονιςου κ. Νεκταρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι Σρεισ Ιεράρχεσ» του Σεβ. Μθτροπολίτου Πζτρασ & Χερρονιςου κ. Νεκταρίου"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 14 ο Φεβρουάριος 2012 Οι Πατζρεσ μιλοφν για το πζνκοσ Ο Χριστός ουδέποτε αρνήθηκε το δικαίωμα του ανθρώπου να εκφράζει τα συναισθήματα λύπης και συμπάθειας για τον χαμό κάποιου προσφιλούς προσώπου του. Μάλιστα ο Κύριος σπλαγχνίσθηκε την χήρα της Ναΐν που θρηνούσε το θάνατο του γιού της (Λουκ. 7, 13), βοήθησε τον Ιάειρο και ανέστησε την κόρη του (Μάρκ. 5, 22), λυπήθηκε και δάκρυσε για τον φίλο Του Λάζαρο (Ιωάνν. 11, 34). Έτσι και οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν χαρακτηρίζουν την λύπη και το πένθος ως αμαρτήματα, αλλά συνιστούν να μην καταντούν συντριβή και απελπισία, προϊόντα δηλ. απιστίας. Ζητούν να καταπραΰνουν τον πόνο με βάλσαμο παρηγοριάς και τα επιχειρήματα που προβάλλουν είναι το γεγονός ότι ο θάνατος είναι κοινός για όλους μας, το χριστιανικό δόγμα της αθανασίας της ψυχής και της ανάστασης των σωμάτων καθώς και το αγαθό όνομα του εκλιπόντος. Συνιστούν την εγκαρτέρηση στην θλίψη και την ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό. (συνεχίζεται...) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ «Οι Τρεισ Ιεράρχεσ» του Σεβ. Μθτρ. κ. Νεκταρίου 53 Οι Πατζρεσ μιλοφν για το πζνκοσ 53 Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι μασ; (Α ) 54 Πρόγραμμα Μ. Τεςςαρακοςτισ 54 Παραβολι του Τελώνου & του Φαριςαίου 55 Λάδι όχι, ελιζσ ναι. Γιατί; 55 Αόρατοι Ερθμίτεσ ςτο Αγιοφάραγγο τθσ Κριτθσ 56 Οι κυςίεσ των ανκρώπων 57 Από τθν ηωι τθσ Ενορίασ 58 Η εορτι του Αγίου Αντωνίου 58 «Οι Σρεισ Ιεράρχεσ» του Σεβ. Μθτροπολίτου Πζτρασ & Χερρονιςου κ. Νεκταρίου Η εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είναι οι προστάτες των Γραμμάτων και της Παιδείας του Γένους, μας παρέχει την ευκαιρία να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας, την αγάπη μας προς τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, τους γονείς και κηδεμόνες, τους μαθητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων της Παιδείας του τόπου μας. Στις ημέρες μας που πολλά πρότυπα διαψεύδονται, ιδανικά και αξίες καταρρέουν, η σημερινή εορτή καθίσταται περισσότερο επίκαιρη και σημαντική. Προβάλλει σε όλους μας τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες ως αδιάψευστα παραδείγματα και πρότυπα ζωής. Ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με ευρύτητα πνεύματος και κριτική σκέψη, έζησαν με συνέπεια λόγων και πράξεων. Μόχθησαν για να μορφωθούν. Πάλεψαν για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αρνήθηκαν την εξουσία και τη δόξα του κόσμου. Μαρτύρησαν την πίστη τους στο Θεό και την αγάπη τους για τον άνθρωπο. Με τα κριτήρια του κόσμου μπορούν να χαρακτηρισθούν ως υπερβολικοί και απόλυτοι στις επιλογές τους. Όμως εκείνοι παρέμειναν ηγέτες, οδηγοί στο χρέος, παρηγορητές του λαού, πρότυπα Παιδείας και πνευματικής ελευθερίας. Το στεφάνι της αγιότητος που πήραν από το Θεό, η αγάπη και η τιμή που απολαμβάνουν χιλιάδες χρόνια τώρα από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μαρτυρούν για την ορθότητα της στάσης ζωής τους. Παράλληλα, η σημερινή εορτή μας υπενθυμίζει πως οι πνευματικές αξίες, οι αρετές παραμένουν αιώνιες, αναλλοίωτες και μπορούν με ασφάλεια να μας οδηγήσουν στη χαρά, στην ευτυχία και στην αγιότητα. Η ζωή των Αγίων Τριών Ιεραρχών είναι ένα κάλεσμα να θυμηθούμε την ιδέα της λιτότητας, της άσκησης, της απλής ζωής, της προσευχής, της πίστης προς τον Θεό, της κοινωνικής διακονίας και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Σήμερα ας αναλογιστούμε την ζωή και το έργο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και ας προβληματιστούμε εάν ακολουθούμε το παράδειγμά τους στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, στο λειτούργημά μας, στην μαθη-

2 ε λ ί δ α 54 ακολουθούμε το παράδειγμά τους στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, στο λειτούργημά μας, στην μαθητική μας ζωή. Θα μπορούσε να αναγνωρίσει ο σημερινός άνθρωπος ότι μέχρι τώρα η ζωή του ευτελίστηκε εξαιτίας των χρεοκοπημένων υλικών αξιών. Οι Τρεις Ιεράρχες τον καλούν να ανακαλύψει άλλες γνήσιες, αληθινές αξίες και να καλλιεργήσει τα πνευματικά του χαρίσματα βρίσκοντας στον εαυτό του και στους άλλους θησαυρούς ασύλληπτους. Το μήνυμα των Τριών Πατέρων της Εκκλησίας μας πάντα επίκαιρο και επαναστατικό, έρχεται να μας θυμίσει τη χριστιανική αυθεντικότητα, να προτείνει λύσεις και να δώσει κατευθύνσεις, που γεμίζουν ελπίδα και απελευθερώνουν. Εάν στραφούμε σε Εκείνους θα βρούμε την έμπνευση για ιδανικά που έχουμε ανάγκη. Θα αντλήσουμε θάρρος να πάμε α- ντίθετα στο ρεύμα, τη δύναμη να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Να έχουμε όλοι μας την ευχή τους, την προστασία τους και μακάρι με τις πρεσβείες τους να ανατείλουν καλύτερες ημέρες για την πνευματική ζωή και την Παιδεία μας, τους νέους και την Πατρίδα μας. * * * * * * Γιατί υπάρχει ο πόνοσ ςτθ ηωι των ανκρώπων; (Α ) Αρχιμ. Θεοφίλου Λεμοντηι Αρχιερ. Επιτρόπου Μθτρ. Βεροίασ Σύκθωλα κε ηνλ Κύπιλλο Αλεξανδπείαρ ε ακαξηία δελ ηαπηίδεηαη κε ηε θύζε ηνύ αλζξώπνπ αιιά νύηε θαη πεξηνξίδεηαη απιώο ζε εζηθό επίπεδν. Εμαηηίαο ηεο πηώζεο ηνύ αλζξώπνπ ε- πήιζε κία νληνινγηθή αιιαγή ζηελ αλζξώπηλε ύπαξμε. Τα ζπκπηώκαηα ηεο παξάβαζεο ζηελ αλζξώπηλε θύζε πνπ εκθαλίζηεθαλ αξρηθά ζηνπο πξωηόπιαζηνπο, δειαδή ε θζνξά θαη ν ζάλαηνο, θιεξνλνκήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε όιν ην αλζξώπηλν γέλνο. Απηή ε λόζνο βαξαίλεη όιν ην αλζξώπηλν γέλνο όπωο αθξηβώο εάλ ην θπηό πάζεη θάπνηα δεκία ζηε ξίδα απηό έρεη ωο απνηέιεζκα λα μεξαζεί όιν, θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ε παξαθνή θαη ε απνκάθξπλζε ηνύ πξνπάηνξα Αδάκ από ην Θεό επέθεξε κία νληνινγηθή αιινίωζε ζηε θύζε ηνύ αλζξώπνπ, ηε θζνξά θαη ηελ αζζέλεηα. Ο ακαξηωιόο είλαη αζζελήο θαη ε αζζέλεηα δελ ηηκωξείηαη αιιά ζεξαπεύεηαη. Απηή ηε ζεξαπεία ηελ πξόζθεξε ν Χξηζηόο ζηνλ θόζκν. (συνεχίζεται...) Πρόγραμμα Ακολουκιών Αγίασ & Μεγ. Σεςςαρακοςτισ ΚΤΡΙΑΚΗ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Εσπέρας: Ώρα 5.00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. ΔΕΤΣΕΡΑ Εσπέρας: Ώρα 5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Ιερά Παράκληση στην Παναγία την Πορταΐτισσα. ΣΡΙΣΗ Εσπέρας: Ώρα 5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. ΣΕΣΑΡΣΗ Εσπέρας: Ώρα 6.00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, στους Ιερούς Ναούς της Αγίας Ειρήνης & Κοιμήσεως της Θεοτόκου. ΠΕΜΠΣΗ Εσπέρας: Ώρα 5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. Εσπέρας: Ώρα 7.00 μ.μ. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. ΑΒΒΑΣΟΝ Πρωί: Ώρα 7.00 π.μ. Όρθρος & Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. Εσπέρας: Ώρα 5.00 μ.μ. Εσπερινός στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου & Κοιμήσεως Θεοτόκου. Απογευματινή Ομιλία: Κάθε Δευτέρα βράδυ μετά το Απόδειπνο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μαθήματα Ψαλτικής: Κάθε Πέμπτη μετά το τέλος του Μ. Αποδείπνου στον Ι. Ν. της Αγίας Ειρήνης. Μετά την αλλαγή της ώρας ο Εσπερινός και τα Μ. Απόδειπνα θα αρχίζουν στις 6.00 μ.μ.

3 Η παραβολι του Σελώνου και του Φαριςαίου (Λουκ. 18, 10-14) ςχόλια: Πρωτ. Βαςίλειοσ Περουλάκθσ * * * * * * * * * * * * * * Από σήμερα Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας μπαίνει στην περίοδο του Τριωδίου. Είναι μια περίοδος προσευχής και μετάνοιας των χριστιανών από σήμερα μέχρι τη γιορτή του Πάσχα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας όρισαν να είναι α- φιερωμένη η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου στη διδακτική παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την οποία διηγήθηκε ο Κύριος προκειμένου να διδάξει την θεοφιλή αρετή της ταπεινώσεως και να στηλιτεύσει την εωσφορική έπαρση. Αυτό γίνεται για να συνειδητοποιήσουν οι πιστοί πως η υπερηφάνεια είναι η αγιάτρευτη ρίζα του κακού στον άνθρωπο, η οποία τον κρατά μακριά από την αγιαστική χάρη του Θεού και πως η ταπείνωση είναι το σωτήριο αντίδοτο της καταστροφικής πορείας, στην οποία έχει οδηγηθεί ο άνθρωπος με την εγωπάθειά του. Είναι το χειρότερο εμπόδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτή η εγωιστική αυτάρκεια, ως μία λίαν νοσηρή κατάσταση εμποδίζει τη συναίσθηση της αμαρτωλότητας και τη διάθεση για μετάνοια. Θέλει να μας δείξει πως η αληθινή μετάνοια του ανθρώπου αρχίζει με την αρετή της ταπεινοφροσύνης, που τελικά οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Αντίθετα η υπερηφάνεια απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί στην αιώνια καταστροφή. Η περίοδος του Τριωδίου είναι κατ εξοχήν περίοδος αγώνα κατά της εγωπάθειας και άσκηση της αρετής της ταπείνωσης, που είναι μονόδρομος για τη σωτηρία μας. Με ταπείνωση και σωστή προσευχή πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε στην περίοδο του Τριωδίου και της Μεγάλης Σαρακοστής. Με την κατάλληλη προετοιμασία θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Να νιώσουμε την αγάπη του Χριστού, που μας την προσφέρει για να απολαύσουμε κοντά του τη σωτηρία μας. Μόνον έτσι μπορούμε να πάρουμε μέρος και στη δόξα της Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ανάσταση θα μας οδηγήσει στην πραγματική υπερύψωση, όπως μας διαβεβαιώνει σήμερα ο Χριστός στην παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Σας παραθέτουμε σήμερα, ένα ποίημα του συνεργἀτουκ. Ιωάννου Χουρδάκη, που εξιστορεί τα γεγονότα της παραβολής αυτής, με τον δικό του ε λ ί δ α 55 συνεργάτου της Ενορίας μας, κ. Ιωάννου Χουρδάκη, με το οποίο εξιστορεί τα γεγονότα της παραβολής αυτής, με τον δικό του τρόπο: «Δύο άνθρωποι ξεκίνησαν μαζί να πορευθούνε κι ανέβηκαν στο ιερό για να προσευχηθούνε. Ο Φαρισαίος στάθηκε ορθός για να μπορούνε να τον θωρούν οι άνθρωποι και να τον επαινούνε. - Θεέ μου σε ευχαριστώ που έχω καλούς τρόπους και σίγουρα δεν είμ εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άρπαγες, μοιχοί και άδικοι ακόμη και βέβαια δεν είμ εγώ σαν τούτο τον Τελώνη. Την εβδομάδα δυό φορές εγώ πάντα νηστεύω κι απ όσα έχω το δέκατο, ως ο νόμος, ξοδεύω. Και ο Τελώνης, που στεκε μακριά, δεν ετόλμα να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό ακόμα, μονάχα με τα χέρια του το στήθος του κτυπούσε και το Θεό από καρδιάς θερμά παρακαλούσε και έλεγε: σπλαχνίσου με Κύριε και Θεέ μου, τα τόσα αμαρτήματα, Θεέ, συγχώρεσέ μου. Λέγω σε σας ότι αυτό ο περιφρονημένος, Τελώνης, πήγε σπίτι του πλήρως δικαιωμένος. Εκείνος δικαιώθηκε κι όχι ο Φαρισαίος που για τη στάση του αυτή είναι κατακριτέος, διότι, όποιος προσπαθεί εαυτόν να υψώσει, σίγουρο είναι ο Θεός πως θα τον ταπεινώσει εκείνος δε που εαυτόν θέλει να ταπεινώσει, θα τον τιμήσει ο Θεός και θα τον εξυψώσει». * * * * * * Λάδι όχι, ελιζσ ναι. Γιατί; Του Ιωάννου Φουντοφλθ Κακθγθτοφ Λειτουργικισ Η παλιά και αληθινή νηστεία συνίσταται στην πλήρη αποχή τροφής ή στην ξηροφαγία. Επειδή όμως αυτή δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί στις μεγάλες περιόδους των νηστειών του εκκλησιαστικού έτους, λόγω δύσκολων συνθηκών ζωής η έλλειψης ζήλου, έχουν στην πράξη επινοηθεί διάφορες διευκολύνσεις, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της νηστείας από ό- λους τους πιστούς. την αρχαία εποχή οι χριστιανοί μετά την ενάτη ώρα (3 μ.μ.) των νηστήσιμων ημερών κατέλυαν μόνο νερό και ψωμί. ιγά-σιγά όμως όχι μόνο η διάρκεια της ολοκληρωτικής αποχής από τροφή περιορίστηκε στα συνηθισμένα και στις άλλες μέρες όρια γι αυτό μετατέθηκαν και οι Εσπερινοί της Σεσσαρακοστής και οι Προηγιασμένες το πρωί αλλά και άλλα είδη τροφών άρχισαν να χρησιμοποιούνται, όπως οι καρποί, τα όσπρια, τα οστρακόδερμα, τα μαλάκια κ.ο.κ. Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορεί να κατανοηθεί και το ότι τρώμε ελιές κατά τις ημέρες

4 ε λ ί δ α 56 Μέσα στα πλαίσια αυτά μπορεί να κατανοηθεί και το ότι τρώμε ελιές κατά τις ημέρες που δεν τρώμε λάδι, και αυγοτάραχο κατά τις ημέρες που απέχουμε από ψάρια. Για το πρώτο μπορούμε να επικαλεστούμε το λόγο ότι οι ελιές τρώγονται ως καρπός, ενώ η απαγόρευση του λαδιού αφορά στα φαγητά που παρασκευάζονται με λάδι. Για το δεύτερο η δικαιολογία είναι λιγότερο εύλογη, αφού δεν ισχύει το ίδιο για το γάλα η τα αυγά, αλλά και αυτά απαγορεύονται κατά τις νηστείες μας ως «καρπός... και γεννήματα ων απεχόμεθα» κατά τον 56 ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής υνόδου. Γνωρίζω πάντως ευλαβείς χριστιανούς που κατανοούν ότι πρόκειται για «οικονομία», και κατά τις ημέρες των μεγάλων νηστειών, όπως και την παραμονή που θα κοινωνήσουν, απέχουν και από ελιές και από αυγοτάραχο. Είναι αλήθεια πως αυτή την ερώτηση την ακούμε συχνά από καλοπροαίρετους πιστούς και συχνότερα από μερικούς που ειρωνεύονται τις νηστείες. Θα μπορούσε και στις δύο περιπτώσεις να υπογραμμιστεί η ελαστικότητα και το φιλάνθρωπο των σχετικών εθίμων και των κανόνων της Εκκλησίας, που δεν έχουν σκοπό να εξοντώσουν τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθήσουν να ασκηθούν στην εγκράτεια και να κυριαρχήσουν στα πάθη τους. Αν τους σκανδαλίζουν οι τροφές αυτές, μπορούν να απέχουν από αυτές χωρίς κατά τον απόστολο να εξουθενώνουν τους «εσθίοντας» ή να «κρίνουν» (Ρω 14,3) την Εκκλησία για την φιλάνθρωπη τακτική της. Σο να αναλάβει η Εκκλησία αγώνα για την εκκαθάριση των σχετικών με τη νηστεία εθίμων και των τροφών που τρώγονται η όχι σ αυτήν, ούτε του παρόντος είναι ούτε μπορεί να μείνει πάντοτε μέσα στα όρια της σοβαρότητος. Εκείνο που πρωτεύει είναι ο τονισμός της ανάγκης της νηστείας και της πνευματικής ω- φέλειας που προέρχεται απ αυτή, καθώς και η προσπάθεια για την κατά το δυνατόν συμμόρφωση των πιστών στις σχετικές εκκλησιαστικές διατάξεις, που αρκετά έχουν ατονήσει στις μέρες μας. * * * * * * * * * * * * * * Αόρατοι Ερθμίτεσ ςτο Αγιοφάραγγο τθσ Κριτθσ (Α ) Από το βιβλίο του Τςικνάκθ «Η Ιερά Μονι Οδθγιτριασ και τα Παρεκκλιςια τθσ» Τν Αγηνθάξαγγν βξίζθεηαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο λόηηα πιεπξάο ηεο Κξήηεο θαη είλαη έλα θαξάγγη κε ιαμεπηά μεπηά ή θαη θπζηθά ζπήιαηα, ζηα νπνία ηνπο παιηνύο θαηξνύο δνύζαλ Αζθεηέο, Εξεκίηεο θαη ζθιεξνί Αλαρσξεηέο. Σε κηα νκαιή κηθξή θνηιάδα ηνπ Αγηνθάξαγγνπ είλαη θηηζκέλν από ηνλ θαηξό ησλ Εξεκηηώλ, ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζαλ νη απηνί Εξεκίηεο ζαλ Κπξηαθό γηα ηηο Αγξππλίεο θαη ηηο Θείεο Λεηηνπξγίεο ησλ Κπξηαθώλ θαη ησλ κεγάισλ ενξηώλ. Σηελ έξεκν απηή ηνπ Αγηνθάξαγγνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ έρνπλ ζπκβεί δηάθνξεο ηζηνξίεο κπζηεξησδώλ θαινγέξσλ θαη εκθαλίζεηο απηώλ ζε κεξηθνύο πηζηνύο. Πεξί ηα κέζα ηνπ 19 νπ αη. (πεξίπνπ ην 1850) ν ηόηε εγνύκελνο ηεο Μνλήο Οδεγεηξίαο, είρε δώζεη ε- ληνιή όινη νη βνζθνί θαη νη εξγάηεο, πνπ δνύιεπαλ γηα ην κνλαζηήξη, θάζε Σάββαην βξάδπ λα αθήλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη λα παξαθνινπζνύλ ηελ Αθνινπζία ηνπ Εζπεξηλνύ θαη θάζε Κπξηαθή πξσί ηελ Θεία Λεηηνπξγία, θαη έπεηηα λα θεύγνπλ γηα ηηο δνπιεηέο ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο βνζθνύο ήηαλ θαη ν γέξν-λακπάθεο, ν άλζξσπνο πνπ είρε αλαθαιύςεη ηελ Εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ζην Μάξηζαιν. Κάπνην Σάββαην απόγεπκα έθπγαλ όινη νη βνζθνί γηα ηελ Οδεγήηξηα θαη έκεηλε απηόο ηειεπηαίνο. Καζώο βάδηδε αξγά, επεηδή ήηαλ γέξνο, βιέπεη λα έξρεηαη έ- λαο θαιόγεξνο από ηελ κεξηά ηνπ κνλαζηεξηνύ θξαηώληαο έλα πξόζθνξν. Όηαλ αληάκσζαλ, ιέγεη ν θαιόγεξνο ζηνλ Λακπάθε: -«Μελ παο, κπάξκπα, ζην κνλαζηήξη λα ιεηηνπξγεζείο, γηαηί είλαη καθξηά, κόλνλ έια καδί κνπ. Εθεί πνπ ζα πάσ ζα γίλεη ιεηηνπξγία θαη ζα ιεηηνπξγεζείο θη ε- ζύ». Ο Λακπάθεο λνκίδνληαο όηη ζα ιεηηνπξγνύζαλ ζε θάπνην εμσθθιήζη, πήγε καδί ηνπ. Πέξαζαλ από ηνλ Ά- γην Γεώξγην θαη ζηελ ηνπνζεζία «Σπνξά» έθπγαλ από ηνλ δξόκν θαη θαηέβεθαλ ζ έλα γθξεκλό. Εθεί ζε κηα ζπειηά κέζα είδαλ πνιινύο θαινγέξνπο. Έλαο απ απηνύο ιέγεη ζηνλ Λακπάθε κεηά ηνλ Εζπεξηλό: -«Κνηκήζνπ εδώ θαη ην πξσί πνπ ζα αξρίζεη ε Λεηηνπξγία ζα ζε μππλήζνπκε». Πξάγκαηη θνηκήζεθε ν Λακπάθεο ζε κηα άθξε ηεο ζπειηάο-εθθιεζίαο θαη ην πξσί ηνλ μύπλεζαλ θη έγηλε ε ιεηηνπξγία. Μόιηο ηειείσζε πήξε ην αληίδσξν θαη όηαλ έθπγε, ραηξέηεζε ηνπο θαινγέξνπο νη νπνίνη ηνπ είπαλ: -«Εδώ ιεηηνπξγνύκε θάζε Κπξηαθή θαη λα έξρεζαη εδώ θη εζύ. Μελ ην πεηο όκσο ζε θαλέλαλ δηόηη δελ ζα καο μαλαδείο». Καζώο όκσο ν Λακπάθεο δελ είρε πάεη ζην κνλαζηήξη ηεο Οδεγεηξίαο καδί κε ηνπο ππόινηπνπο, ν ε- γνύκελνο ηνλ θάιεζε θαη ηνπ δήηεζε εμεγήζεηο. Όκσο εθείλνο πξνζπάζεζε λα δηθαηνινγεζεί θαη ν εγνύκελνο ηνπ επηζήκαλε όηη δελ πξέπεη απηό λα επαλαιεθζεί. Ο Λακπάθεο όκσο ηνλ παξάθνπζε θαη επί ηξία Σαββαηόβξαδα δελ πήγαηλε ζηελ Οδεγήηξηα αιιά ζηελ ζπειηά πνπ ηνπ είρε ππνδείμεη ν άγλσζηνο θαιόγεξνο. Σην ηέινο, εθλεπξηζκέλνο ν εγνύκελνο από ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γέξν-βνζθνύ, θάιεζε ηνλ Λακπάθε θαη ηνλ ξώηεζε γηαηί παξαθνύεη ηηο εληνιέο ηνπ. Απηόο θνβηζκέλνο ηνπ δηεγήζεθε ηα θαζέθαζηα. Τόηε ν ε- γνύκελνο ηνπ δήηεζε λα ηνλ νδεγήζεη ζην κέξνο εθείλν πνπ γηλόηαλ ε Θεία Λεηηνπξγία. Πήγαλ, ινηπόλ, έςαμαλ λα βξνπλ ηελ ζπειηά-εθθιεζία ρσξίο απνηέιεζκα. Πήγε θαη ν Λακπάθεο κόλνο ηνπ άιιε κηα θνξά αιιά παξ όιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ δελ βξήθε ηίπνηα.

5 Οι κυςίεσ των ανκρώπων Του Πρωτ. Γεωργίου Ατςαλάκθ Σηηο πην δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ρηίδνληαη ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηξείο κεγάινη Νανί. Οη ηεξείο θαη ηα εθθιεζηαζηηθά Σπκβνύιηα, κε ηηο Εξαληθέο επηηξνπέο, αγσλίδνληαη όζν κπνξνύλ, γηα λα πξνρσξήζνπλ νη λανί απηνί θαη έρνπλ θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν, πνπ αηζζάλεζαη ηελ αλάγθε λα δνμάζεηο ην Θεό θαη λα επραξηζηήζεηο ηνπο αλζξώπνπο. Όινπο εθείλνπο πνπ θνπηάδνπλ θαη κνρζνύλ, αιιά θπξίσο εθείλνπο, πνπ ζηεξνύληαη ην ςσκί ησλ παηδηώλ ηνπο, γηα λα βνεζήζνπλ ζ απηό ην έξγν. Όηαλ μεθηλήζακε λα ρηίδνκε ηνλ άγην Αληώλην, έθαλα κηα πξνζεπρή ζην Θεό θαη είπα: «Όπωο Θεέ κνπ, ζέιω λα ρηηζηνύλ νη δπν άιιεο εθθιεζίεο, βνήζεζε λα ρηηζηεί θαη ε δηθή καο», γηαηί έβιεπα όηη γελληόληαλ ζε πνιιώλ αλζξώπσλ ηηο θαξδηέο ακθηζβεηήζεηο, γηα ηε ζθνπηκόηεηα αλέγεξζεο απηνύ ηνπ Νανύ. Φηάζακε εθεί πνπ είκαζηε κε ρίιηεο δνμνινγίεο ζην Θεό θαη ρίιηεο επραξηζηίεο ζηνπο αλζξώπνπο. Ο ρξόλνο ζα δείμεη ηε ρξεζηκόηεηα απηνύ ηνπ Νανύ. Πηζηεύσ απόιπηα γηα όινπο ηνπο λανύο θαη γηα ην λαό καο, απηό πνπ είπα ζηα εγθαίληα ηνπ Ιζνγείνπ Νανύ, πνπ αθηεξώζακε ζηε ράξε ηεο Παλαγίαο: «Απηό ην Ναό, ν Θεόο νηθνδόκεζε. Απηό ην λαό ν Χξηζηόο εζηεξέωζε. Απηό ην Ναό ην Πλεύκα ην Άγην, εγαηλίαζε». Απηό ην λαό πξνζζέηω ζήκεξα, ε αγάπε θαη ε επιάβεηα ηωλ αλζξώπωλ, αλήγεηξε θαη εηειείωζε. Τα γξάθσ απηά, γηα λα πσ κε εηιηθξίλεηα ζηνπο αλζξώπνπο, έλα βαζύ επραξηζηώ, γηα ηηο ζπζίεο πνπ έρνπλ θάκεη, γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ λανύ. Θέισ ελώπηνλ ηνπ Θενύ, ζηνλ νπνίν δελ έρσ ηε δύλακε λα πσ ςέκαηα, λα επηθαιεζηώ ηνλ Νηνζηνγέθζθπ, όηαλ θάπνηνη ζπκπαηξηώηεο ηνπ, ακθηζβήηεζαλ ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ειεπζεξία: «Τα ζεκάδηα από ηηο αιπζίδεο ηεο θπιαθήο, είλαη αθόκε ζηα ρέξηα κνπ, γη απηό θαλείο δελ κπνξεί λα κνπ ακθηζβεηήζεη, ηελ αγάπε κνπ ζηελ ε- ιεπζεξία». Κη εγώ ινηπόλ ιέσ, όηη ν πόλνο θαη ε θηώρεηα, θπθινθνξνύλ ζην αίκα κνπ, από ηα παηδηθά κνπ ρξόληα θαη ζα ήηαλ ακαξηία λα ακθηζβεηεί θαλείο, ηελ επαηζζεζία κνπ απηό ηνλ θαηξό, ζηε κεγαιύηεξε ίζσο δνθηκαζία ηεο παηξίδαο κνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα. Όηη δει. δελ θαηαλνώ ηηο δπζθνιίεο ησλ αλζξώπσλ, κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηε δσή ηνπο θαη ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο. Τν ιέσ απηό, γηαηί ζηελ έθθιεζε πνπ θάλακε γηα λα απνπεξαηώζνκε ην λαό, κε ηα κάξκαξα ε λ ί δ α 57 γηα λα απνπεξαηώζνκε ην λαό, κε ηα κάξκαξα ηνπ δαπέδνπ, κπνξνύζακε λα πεξηκέλνκε ηελ πιήξε απνδνθηκαζία ησλ αλζξώπσλ, ηελ δίθαηε εηξσλεία ηνπο, ηελ απόξξηςε ή ηελ αγαλάθηεζε ηνπο, αθόκε θαη ηελ νξγή ηνπο, όηη δει. δνύκε εθηόο ηζηνξίαο, είκαζηε εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο, θαη δελ θαηαλννύκε ηα πιηθά πξνβιήκαηα ησλ αλζξώπσλ, πνπ θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ θαη ην θαζεκεξηλό ηνπο ςσκί. Εθείλν όκσο πνπ κε ζπγθίλεζε, ζε βαζκό ζπγθινληζκνύ, είλαη νη δσξεέο ησλ αλζξώπσλ ζ απηέο ηηο δύζθνιεο ώξεο θαη θπξίσο ηα 25 επξώ. Μηα πιάθα ν θάζε άλζξσπνο, από ην πζηέξεκα ηνπ. Απηή είλαη ε αγάπε ηεο θαξδηάο ηνπ! Απηό κπνξεί λα πξνζθέξεη! Απηό αμίδεη γηα ην Θεό! Απηή είλαη ε κεγάιε ζπζία, πνπ κπνξεί λα θάκεη απηή ηελ ώξα! Γηα κέλα δελ έρεη πηα ζεκαζία, αλ ηειεηώζεη θέηνο ή κεηά από ρξόληα ν λαόο, ή αλ πξνιάβνπκε κεξηθνί από καο λα ηνλ δνύκε ηειεηωκέλν. Σεκαζία έρεη ε επιάβεηα θαη ε ζπζία ηωλ αλζξώπωλ. Πνηνο κπνξεί λα κελ είλαη αηζηόδνμνο γηα ην κεγαιείν απηνύ ηνπ ιανύ θαη λα ακθηζβεηεί όηη, απηή ε ρώξα ήηαλ θαη είλαη ρώξα εξώωλ θαη αγίωλ. Απηό ηνλ ιαό αμίδεη λα ηνλ αγαπάο, λα ππεξεθαλεύεζαη πνπ βγήθεο από ηα ζπιάρλα ηνπ, κνλαδηθόο ζε ζέκαηα πίζηεσο θαη αγάπεο θαη θπξίσο αιιειεγγύεο. Τα Χξηζηνύγελλα, δερζήθακε λα κνηξάζνκε θάπνηα ηξόθηκα, ζε θησρέο νηθνγέλεηεο. Καλείο δελ έκαζε πνηέ πνηνο ηα έδωζε. Καλείο από απηνύο πνπ ηα έδσζαλ, δελ κάζαλε πνύ ηα δώζακε. Η παξαγγειία ηνπο ήηαλ: «Να ηα δώζεηε, ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε». Αλ ζαο πσ πνηνη καο ηα έδσζαλ, ηόζν κπζηηθά θαη αζόξπβα, ζα θιάςεηε, γηαηί δελ ζπλαληάο εύθνια ηέηνηνπο αλζξώπνπο. Έθιαςα θαη επραξίζηεζα ην Θεό θαη ηνπ είπα: «Θεέ κνπ, κέρξη λα ππάξρνπλ ηέηνηνη άλζξωπνη, δελ κπνξεί λα ζβήζεη ν θόζκνο! Είλαη δηθά ζνπ παηδηά. Χάξηδε ηνπο πγεία θαη δύλακε».

6 ε λ ί δ α 58 Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 1. Η εορτι του Αγίου Αντωνίου Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου & Καθηγητού της Ερήμου, στον ομώνυμο Ιερό Ναό της πόλεώς μας. Σο απόγευμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου, τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟ, ο οποίος εκήρυξε και τον θείο λόγο, ενώ παρευρέθηκαν, ο Αντιδήμαρχος της πόλεως Αγίου Νικολάου κ. Μιχαήλ γουρός, Κληρικοί των ενοριών του Α- γίου Νικολάου αλλά και πλήθος πιστών. Σο πρωί της Σρίτης 17 Ιανουαρίου, την πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τέλεσε ο εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας & Χερρονήσου κ. ΝΕΚΣΑΡΙΟ, ο οποίος στο κήρυγμά του ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους πιστούς για την παρουσία τους στο εορταστικό διήμερο, αλλά και τους δασκάλους του 4ου Δημοτικού χολείου & του Ειδικού χολείου Αγίου Νικολάου που με πρωτοβουλία τους εκκλησιάστηκαν οι μαθητές του χολείου. Μετά το τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, παρατέθηκε δεξίωση προς όλους τους πιστούς, δασκάλους και μαθητές στην αίθουσα του Ιερού Ναού. 2. Σζλεςθ Μυςτθρίων Κατά τον μήνα Ιανουάριο, στους Ιερούς Ναούς της Ενορίας μας τελέστηκαν τα παρακάτω Ιερά Μυστήρια: Α) Βάπτιςθ Σην Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η οικογένεια του Χρήστου Λοκόσι & της Ατιόλα Παπά, βάπτισαν το παιδί τους στον Ιερό του Αγίου Γεωργίου και το ονόμασαν Γεώργιο. Ευχόμαστε στους γονείς να χαρίζει στο παιδί τους ο Θεός, υγεία & φώτιση. Β) Μνθμόςυνα - τον Ιερό Ναό Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου (Αγίου Αντωνίου) Σην Κυριακή 22 Ιανουαρίου, τελέσαμε το 40νθήμερο μνημόσυνο του Ιωάννου Βενέτου. Σην Κυριακή 29 Ιανουαρίου, τελέσαμε το ε- τήσιο μνημόσυνο του Γεωργίου Πλευριτάκη. * * * * * * Μακιματα Πρακτικισ Εκμάκθςθσ τθσ Ψαλτικισ Σζχνθσ Κάζε Πέμπτη ζηης 5.30 μ.μ., πραγκαηοποηούληαη ζηολ Ιεπό Ναό τηρ Αγίαρ Ειπήνηρ, καζήκαηα πραθηηθής εθκάζεζες ηες υαιηηθής ηέτλες. Οη ελδηαθερόκελοη δηδάζθοληαη πώς λα βρίζθοσλ ππακτικά τοςρ οκτώ ήσοςρ τηρ Βςζαντινήρ Μοςσικήρ, θαη καζαίλοσλ ηα Απολςτίκια ηφλ ήτφλ, ηα Πποσόμοια, ηα Καθίσματα θαη ηα Ε- ξαποστειλάπια. Με ηολ ηρόπο ασηό, δίλεηαη ε εσθαηρία ζηοσς ελδηαθερόκελοσς, λα βειηηώζοσλ ηης γλώζεης θαη ηελ απόδοζή ηοσς. Έηζη ζα κπορούλ λα ζηειετώλοσλ επαρθώς ηα Αλαιόγηα ηφλ Ι. Ναώλ όιφλ ηφλ Δλορηώλ θαη πηζηεύοσκε όηη ζα παραθηλεζούλ γηα περαηηέρφ κειέηε θαη κοσζηθή θαηάρηηζε. Τα καζήκαηα γίλοληαη από ηολ Δθεκέρηο ηες Δλορίας κας, Πρφη. Βαζίιεηο Περοσιάθε, Γηπι/το Βσδαληηλής Μοσζηθής & Καζεγεηή ηες Στοιής Βσδ. Μοσζηθής ηες Ιεράς Μεηροπόιεφς Πέηρας & Χερρολήζοσ. ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ Έκδοση Ενορίας Αγίου Γεωργίου Αγίου Αντωνίου Διευθυντής: Πρωτ. Γεώργιος Ατσαλάκης Τπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτ. Βασίλειος Περουλάκης Επικοινωνία για παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου - Σηλ Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου - Σηλ Κινητό: Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα: enoriaagiougeorgiou.blogspot.com Ε-mail: ΔΙΑΝΕΜΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα

Οδοιπορικό ςτθ Μεγάλθ Εβδομάδα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ Ι. Ν. ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΝΣΤΠΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 16 ο Απρίλιος 2012 Οι Ιεοείπ ςηπ Εμξοίαπ ςξ Εκκληριαρςικό Σσμβξύλιξ,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νηστείας ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Περί Νηστείας ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 10 16 Απριλίου 2013 Περί Νηστείας τεύχος Η Νηστεία και οι δυσκολίες της ζωής Λόγος Κατηχητήριος Περί λύσεως του τάματος της Νηστείας Περί θείου ζήλου Διαστάσεις της Νηστείας «Τον της

Διαβάστε περισσότερα

«Θα ανατείλουν καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας»

«Θα ανατείλουν καλύτερες ημέρες για την πατρίδα μας» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 4 ο Τεύχος 3 7 ο Ιανουάριος 2014 Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου (Στ ) Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη

Το Μυστήριον του Θανάτου (Στ ) Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 22 ο Οκτώβριος 2012 Παρακλήσεις & ομιλίες στην Παναγία την

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Περίοδος Α Έτος 3 ο Τεύχος 26 ο Φεβρουάριος 2013 Έκθεση Ζωγραφικής Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Α Έτος 2 ο Τεύχος 17 ο Μάιος 2012 «Ελεημοσύνες» Γέροντος Παϊσίου Ιερομονάχου

Διαβάστε περισσότερα

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου,

Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 3 ο Σεπτέμβριος 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας,

Editorial. «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας, Editorial «Να προσεύχεσαι σαν όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Να δουλεύεις σαν όλα να εξαρτώνται από σένα». (Ιερός Αυγουστίνος) Αγαπητοί μας, Ύστερα από αρκετούς μήνες απουσίας, το Δελτίο «Συνάντηση», το

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - εκέμβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 82ο

Νοέμβριος - εκέμβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 82ο Νοέμβριος - εκέμβριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 82ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 29 Πρωτοχρονιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.415-416 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ευαγγέλιο: Μάρκ. Α,1-8 Απόστολος: Β Τιμ. Δ,5-8 4 Ιανουαρίου 2015 «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 119 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IANOYAΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 153 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

Η προσευχή της Παναγίας στο Θεό «Τα παιδιά μου διαφύλαττε στους αιώνες»

Η προσευχή της Παναγίας στο Θεό «Τα παιδιά μου διαφύλαττε στους αιώνες» ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 2 ο Αύγουστος 2013 Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414

ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΕΤΟΣ ΛΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡ.414 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Απόστολος: Εφεσ. Ε 8-19 Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΓ 10-17 7 Δεκεμβρίου 2014 «Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα» Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI IOYNΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 146 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Δπηκέιεηα θεηκέλσλ Πξάηζαο Νηθόιανο

Editorial. Δπηκέιεηα θεηκέλσλ Πξάηζαο Νηθόιανο Editorial ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΟΥΕΤΜΕΝΩΝ website: http://epnm.gr blog: http://epnm.blogspot.com email: info@epnm.gr Αριθμός υύλλοσ.024-25 σντονιστική σντακτική Ομάδα Δπηκέιεηα θεηκέλσλ Πξάηζαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηκέιεηα θεηκέλσλ Πξάηζαο Νηθόιανο. Δπηκέιεηα ζρεδηαζκνύ Παηεξάθεο Φίιηππαο

Δπηκέιεηα θεηκέλσλ Πξάηζαο Νηθόιανο. Δπηκέιεηα ζρεδηαζκνύ Παηεξάθεο Φίιηππαο Με όζνπο αλζξώπνπο έρσ σο ηώξα κηιήζεη πάληα κνπ ιέλε όηη ηα Φξηζηνύγελλα είλαη κηα γηνξηή πνπ ηνπο θάλεη λα λνηώζνπλ κειαγρνιία θαη πάληα κε βξίζθνπλ ζύκθσλν. Τν δέληξν, νη κπξσδηέο, νη παιηέο ζπληαγέο,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος 5ο, Αρ. Τεύχος 6ο, Μάρτιος 2012 http://o-tiron.blogspot.

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος 5ο, Αρ. Τεύχος 6ο, Μάρτιος 2012 http://o-tiron.blogspot. Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 5 ο, Αρ. Τεύχος 6 ο, Μάρτιος 2012 http://o-tiron.blogspot.com Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» - Το παρόν διανέμεται δωρεάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 163

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 163 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 163 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας,

Editorial. «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας, Editorial «Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη» (Α Κορ. 15, 17). Αγαπητοί μας, Διανύουμε την περίοδο εκείνη που η εκκλησία μας ονομάζει Τεσσαρακοστή ή περίοδο προετοιμασίας για το Πάσχα.

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 7ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.

Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός Έτος6ο, Αρ. Τεύχος 7ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot. Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος 4524 Μοναγρούλλι, Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος6 ο, Αρ. Τεύχος 7 ο, Απρίλιος 2013 http://o-tiron.blogspot.com Μηνιαία Έκδοση «Ο ΤΗΡΩΝ» - Το παρόν διανέμεται δωρεάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 158

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 158 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 158 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω από τη δοκιμασία κρύβεται η ευλογία του Θεού

Πίσω από τη δοκιμασία κρύβεται η ευλογία του Θεού ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 34 ο Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Οκτώβριος 2013 Πίσω

Διαβάστε περισσότερα