τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει"

Transcript

1 Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, September Silvia Barbantani - Hellenistic military epitaphs Anyte A.P. VII 724,3-4: λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, / ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος. 1. Eternal fame after death. σβεστον κλέος and burial: Od. 4,584: χε γαµέµνονι τύµβον, ν σβεστον κλέος ε η; Od. 24,80-84: µφ α το σι δ πειτα µέγαν κα µύµονα τύµβον/ χεύαµεν ργείων ερ ς στρατ ς α χµητάων/ κτ πι προ χούσ, π πλατε λλησπόντ, / ς κεν τηλεφαν ς κ ποντόφιν νδράσιν ε η/ το σ, ο ν ν γεγάασι κα ο µετόπισθεν σονται; Il. 16, : νθά ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ται τε/ τύµβ τε στήλ τε τ γ ρ γέρας στ θανόντων. σσοµένοισι πυθέσθαι: Il : ο σιν π Ζε ς θ κε κακ ν µόρον, ς κα πίσσω / νθρώποισι πελώµεθ οίδιµοι σσοµένοισι; Il : µ µ ν σπουδί γε κα κλει ς πολοίµην, / λλ µέγα έξας τι κα σσοµένοισι πυθέσθαι; Od : ς σ µ ν ο δ θαν ν νοµ λεσας, λλά τοι α ε / πάντας π νθρώπους κλέος σσεται σθλόν, χιλλε. Kaibel 527 (Beroia, ( 3rdAD?),, ll : IK Klaudiupolis 78,, l. 4: 4 µν µην νθρ ποισι κα σσοµ νοισι 5 [τ]ο ν[ε]κ µιν στ λην γρ ψατο [Σ]οζοµεν vv πυθ σθαι.[ ] κουριδ [η] µʖεʖρ πεσσι κ σσοµ νοισι πυθ σ[θαι(?)]. KILyk I 306 (Lykaonia, Lystra), l. 18 : σ]µατα καλ φρ σουσι κα σσοµ νοισ[ι πυθ σθαι] GVI 1513 = IC I viii 33 (Knossos, 2 BC) Θαρσ µαχος Λεοντ ω. ο δ θαν ν ρετ ς νυµ λεσας, λλ σε φ µα κυδα νουσ ν γει δ µατος ξ δα, Θαρσ µαχε τραν ς δ κα ψαγ νων τις ε σει GVI 1515; IG XII, Suppl 183 (Sikinos, 2 BC) [ ν µακ ρων τ]εʖµ νεσσιν ν ρ οισ τε, ρχε, [να εις, δ ]ρετ λ µπει ν µερ οις [δαλο σ ]ου υ, τ τευ κρ τος ο δ δολ φρων [ χθρ ς ποι]ηʖτο µ λπετ π στ µατος, 5 µνω µενος κε νας θο [ριδ]ος πποσ νας, 5 [ λλ τυ ε ]ππων γ ρ ρης φ λος δ Θ αντος ρτα ων τε µο νος π [νε]µ εντος λα ου ο λαµ ν ππε ας ξαο φοιλ πιδ<ο>ς, ξια µ ν γεν ταο Λεοντ ου, ξια δ σθλ ν ργα µεγαυχ των µηδ µενος προγ νων. [ν σος ρ στ]ερνος θυµ ν [ θαλ]πʖε πατρ ς c.10 ταστο c.10 ου τολµατ c.10 δʖιοʖι[ ] SGO I 02/09/05,, Aphrodisias. 1 [λ] µπει κ(α ) φθιµ νοις ρετ ς φ ος, ο περ π ʖτʖρηʖ[ς] πολλ πονησ µενοι ξυν ν θεντ φελʖ[ος.] σκληπιοδ τωι λ γος ρµοʖσεν, ι π λις ʖ[δε] ο περ ο κιστ ι τ νδ ν θηκε τ πο[ν.] 5 τ κει κα π τρην πολ ς χρ νος λʖλʖ ʖ[ρετ ων] σκληπιοδ του τ κλ ος θ νατον, σσα κα ο α π ρεν γ ρα πατρ δι το ς π π[ σιν] κα τ δε µετρε σθω ξυν ν ρεισµα θ ʖ[λου.] 2) Allusions, quotations,, reminiscences. SGO I 02/06/08, Stratonikeia (Caria). 1 σο τ µβον µ τηρ τε ξεν [ ] ψεινεισα κεδνο Φαν α ντιπ τρου κο ρε θεο σιν φʖ[ λε] Πλο των δ ς κα κε νεκ ων λʖ[ιµ να]ς σαλε τους ο φθιµ νων µακ ρων δ γαγε [εἰς ἠλύσιον?] καρ σσει δ π τρα τ τε ν κλ ος ψ[ιγ νοισιν] κα θν σκων ζω ς ντ πορες χ [ριτας. a. Homer: SGO IV, 22/49/01 (Hauran, Syria, 270 AD): Α γυπτος στυγερ ψυχ ς λεσε σ ν σεο πολλ ς, / λλ σ νκτερ ϊξε θ ος κα π τνια µ τηρ, / κε νους δ ο τις ο ωνο σι δ κ ρµ γ νοντο. /θ ρσει. l. 3: cf. Il. I 1-4: Μ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω χιλ ος / ο λοµένην, µυρί χαιο ς λγε θηκε, / πολλ ς δ φθίµους ψυχ ς ϊδι προΐαψεν/ ρώων, α το ς δ λώρια τε χε κύνεσσιν / ο ωνο ωνο σί τε π σι σι, ι ς δ τελείετο βουλή; Il : νδράσι δυσµενέεσσιν λωρ κα κύρµα γένησθε; cf. Il : κάλλιπες ργείοισιν λωρ κα κύρµα γενέσθαι; Il : µίσησεν δ ρα µιν δηΐων κυσ κύρµα γενέσθαι ; Od.3.271: κάλλιπεν ο ωνο ωνο σιν λωρ κα κύρµα α γενέσθαι; Od : δείδω µ θήρεσσιν λωρ κα κύρµα α γένωµαι; Od : κα τ ν µ ν φώκ σι κα χθύσι κύρµα α γενέσθαι/ κβαλον l. 3 πότνια µήτηρ cf. Il.1.357; 6.413; etc. b. Tyrtaeu eus: universally present is the Homeric and Tyrtaean topos of the death in the first line cf. e.g. Il. 3.31, 458; 4.252; 15,522; ; ; ; Od ; ; Tyrtaeus fr. 10.1,21,30 West. GVI 749; Posidippus Dubia 32, Fernández-Galiano; (Thyrrheum, GVI 40; IG II² 5227a (Athens, Ceramikos, 287/6 BC) Acarnania, late 3rd BC) τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει θν ισκειν, α δ µενοι πατρ δα κα γο[ν] ας Τιµ κριτογ κ λπωι κυδι νειρα κ νις 3 κα γ ρ σοι, Χα ριππε, καταφθιµ νωι µ[ ]γα κ δος Α τωλ ν γ ρ παισ π τρας περ ε ς ριν λθ ν ε κ να δηµοσ αι τε ε σατο σ µα π λις, γαθ ς νικ ν θελε τεθν ναι. 5 ν κα Μουνιχ ας π τε χεσι δο λιον µαρ 5 π πτει δ µ προµ χοισι λιπ µ πατρ µυρ ον λγος, [ ]υ µενος πρ φ λης πνε µα λιπες πατρ δος. λλ τ παιδε ας ο κ π κρυπτε καλ Τυρτα ου δ Λ καιναν ν στ ρνοισι φυλ σσων Cf. Tyrtaeus fr. 10,31-32; 11,21-22 σιν τ ν ρετ ν ε λετο πρ σθε β ου. Cf. Tyrtaeus 10,13-14: θυµ γ ς π ρι τ σδε µαχ µεθα κα περ πα δων / θν σκωµεν ψυχ ων µηκ τι φειδ µενοι 1

2 c. Callimachus? GVI 1168; SGO II, 11/13/02; Sebastoupolis (Sulusaray), Pontus (4th-5th AD?) λβ]ιος ν µο ραι παναεικ ες [κπερ ωντα] [νη]δ ος θρ σωσι γαληνα σι[ν πωπα ς] [ ς] κα γ Π [ν]ταρχος γαυοτ[ των π πατρ ν] [βλα]στ σας κ δος µ ν ν στρατ[ σπετον ε λον] 5 [σ ]µ ποδυσ µενος δ λαχον [περικαλλ α τ µβον] [ γ]χιν οις πραπ δεσσι φιλοστ [ργοιο γυναικ ς] [ ] µοι κα πα δας θυµηδ ας, ο ς [τ κεν α τ ], [σκ] µνους α χ εντος πως σ[υν θρεψε λ οντος] [κα ] µε θεο[ σ]ιν θηκεν µο ιον [θαν τοισιν]. 10 [ τρ]εκ ως Π νταρχος γ ν ν [µ α τ ς θηκα] [ζηλ]ωτ[ ]ν πα δε(σ)σιν µο ς, ο ς δ[ α γυναικ ν] [τ κ]τε κα ξησεν ν µεγ ροις [πολυ λβοις], [Πα]ντ ρχ[ω]ν χαρ εντα κα µερ [εντα γ νεθλα]. [τ ]ν µ ν γ ρ στρατι ς [ ]ναρ θµιο[ν ρ εσσιν] 15 [τ σφ]ετ ρ τιµ περιλαµπ α, τ ν [δ ποθειν ς] [θρε]ψαµ νη π τρης τηλ κλυτο[ν λπ δ θηκεν] [ν σ]φι δ µο θεµ νη σ[ ]µα κλυτ [ν ο π λλων] [θε]σπεσ ης ρετ ς π σης κλ ο[ς ε ρ ν κεν], [τιµ] εις ς σκον ν νδρ σι κα[ µακ ριστος], 20 [µακ]ρο ς α νεσσιν, ως µ νει [ο ραν ς ε ρ ς], [λ] µπει δ λιος φα θων τροχ[οε δει φ γγει] ll. 1-2 cf. Call. Prologus Aitia, fr. 1,37-38 Pf.: Μο σαι γ ρ σους δον θµατι πα δας/µ λοξ, πολιο ς ο κ πέθεντο φίλους. l. 21 cf. variant of the Midas epitaph, SGO 05/03/01 A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. IGLSyr 13, (= SGO III 22/42/07), Bostra, Hauran, 2 nd -3 rd AD: Βασσος ν ρ Β στρης ρικυδ ος κρον ωτον / τ µβον ε ξ στοις λ εσιν δρυσ µην Cf. Call. H. 2,112 (πίδακος ξ ερ ς λίγη λιβ ς κρον ωτον), Hec. fr. 74,16 H. 2 (α γάλακι χροι ν κα κύµατος κρ ώτ ), Pind. Isth. 7,16-19: λλ παλαι γάρ ε δει χάρις, µνάµονες δ βροτοί, τι µ σοφίας ωτον κρον κλυτα ς πέων οα σιν ξίκηται ζυγέν (see Garulli 2012, ) l. 2 cf. Call. H. 5,44: ππων κα σακέων δοµένα πατάγ Tragic word νις, adapted in an elegiac context by Call. fr , fr Pf.: Apollonopolis Magna, Hassaia (2 nd -1 st BC) GVI 130 = Bernand 1969, nr. 8 1 ε κα µ ν σκοπ λοις Σαµοθραϊκ[ οις? ] µ µε παρεκτροχ σ ς, ξε νε, κα µ θε το νοµ µου κα κ πειτ βλαβ ως ρπε δʖ[ι τραπιτο (?)]. 5 ε µ γ ρ γεµ νος νδρ ʖ[ν ] νις, τ ρ δ π σας Ε τ ς α τ ς ΑΡ πεζ ς #⁷ µισθο[φ ρος(?) ] [.] GVI 722, Kaibel 549; SGO V, new text 24/34 For the Iberian prince Amazasp, deceased around Nisibis ca AD: l. 1 κλειν ς νις βασιλ ως µ ζασπος 3) Soldiers as Homeric heroes Peek GVI 1286 = SGO I, 01/20/35,, Miletus, 2 nd BC 1 σ µα µ ν σθ τι το το Μενεσθειδ ν π δισσο ς κ οσιν νκ θη, ξε νε, καταφθιµ νοις ε τινας ε λβου µεγ λας παρ παιδ Σελε κου σ δος ψηλο ς κλυες γεµ νας. Cf. Pindar Ol. 2.81: ὃς Ἕκτορα σφᾶλε, Τροίας /ἄµαχον ἀστραβῆ κίονα; Archilochus A.P. VII 441 (Meleagrian section): Ὑψηλοὺς Μεγάτιµον Ἀριστοφόωντά τε Νάξου/ κίονας, ὦ µεγάλη γαῖ, ὑπένερθεν ἔχεις GVI 689 = TAM IV,1 322,, Bithynia, 2 nd AD τ ν Φρυγ η[ς προµαχο νθ, ν θα µασε] θε ος µηρος κ λλει κα σ[οφ ζηλο ντα µε θο ριδι τ ] λκ κτ ριον [κατ χει τ φος δε θαν ντα πρ] µοιρον, τ ν ποτε χα[λκηρ τειµ ντα φ λοπλ]ον ρηα 5 κε µενον [δ ο κ χθρ δεδµηµ νον, λ]λ π Μο ρης ν ν µε Πρ [κλος θαψε πατ ρ] µο τε σ νευνος Peek 1521 = CIRB 136,, Pantikapaion, 1 st AD Λε κι]ε, υ Λευκ ου, χα ρε. [παυσαµ νοιο π ν]ων τ<ε> κα ς τ λος ο χοµ νοιο [ κλιπε κ]α ψυχ σ µα σ ν ντ παλον, 5 [Λε κιε, κ]αʖ π τρας ντ [ξ]ια κα τ πρ ς χθρο ς [ ντ]ε{ρ}α { ντεα}, βαρβαρικ α µατι φυρ µενα [ ]δ θανες δη ων π πλ θει κα γ ρ Τρο ας κτωρ ν προµ χοις π τµον πεσπ σατο. 2 SGO IV 17/17/01, Choma, Lycia, 4 th -3 rd BC σπ δα κα σιβ νην κα φ σγανον δ κυνε ην σηµε ρ ϊα φ στα [Oσσης σαβ µος υ ς [Oσσ πατρ ς πατρ κα το του πατρ Μαν σσ νδρ σι φθ µοισι γ ρας πιτ µβιον ε ναι 5 σ φροσιν ε κλε σιν τε λβοις ν ρεσ ν τε προστασ τε Α αντι µω οις Τελαµ νος,

3 τρ ς δ κα[τον τελ σαντα κα µ ]ολον λυκαβ ντων, µο νη δ ν [θαλ µοις λοχος ποθ ]ουσα σιωπ στε δ τ [πρ ρρηµ, ς λλο]ν νθ δε θ ψει 10 δ ς δ κα χ[ειλι δας δραχµ ν ρ]ιθµ ν ε σο σει. GVI 1811 = IG XII,3 47, Telos (Dodecanesos), 2 nd BC [ο] κ π νησα Α ντος γ πλε ον ο δ χιλε ο[ς], ο δ ρετ ν ε σχον µε ζονα τ ν πρ τερον, ξε νε. πολυπλ γκτου δ ρεος γραφ µαν πιστ ς ε προµ χεσθαι, πε υτ ρ µε τ ξ[ων] 5 [α] νεσε κα Κρ τα π σα κατ ε στοχ αν ε κλει ς δ µε γ ρας δ ξατο τ ν ιδυµ νδρο[υ] πα δα Κ µωνα χρ νος δ ε λ µε πανδαµ τω[ρ]. GVI 1733 = SGO I 07/06/04,, 4th AD νθα µ ν Α ας κε ται ρ ιος, νθα δ χιλλε ς, νθα δ Π τροκλος θε φιν µ στωρ τ λαντος, νθ δ π τρισσο σι πανε κελος ρ εσσιν ψυχ ν κα βι τοιο τ λος Μουσ νιος ρως. cf. Od. III : µαρνάµεθ ἔνθα δ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι /ἔνθα µὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ Ἀχιλλεύς, / ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος, / ἔνθα δ ἐµὸς φίλος υἱός, ἅµα κρατερὸς καὶ ἀταρβής, / Ἀντίλοχος, περὶ µὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ µαχητής SGO 10/02/28, Caesarea-Hadrianopolis, Paphagonia, 2 nd AD (cf. Garulli 2012, ) χα ροις χαιρ µενος µ γα, ξ νε, δε ρ ν γνωθι Πρε σκος ν ρ κε ται, πολλ ν φ λος δ πολ πτ<ω>ρ, ς ποτ ν< > στρατι< > δοκ[ι]µ ν συνκλ τ δωκεν θλ τε π ντ πο ησε σ ε ποτε πο σεν χιλλε ς 5 θ [υ ς] Πρι µοιο, σον κα Πρε <σ>κος πο σεν. θ µ[β]ησεν δ α[ ]τ ν µ γας α τοκρ τωρ Τραιαν ς κ λλος τ λικ ην τε β ην κα ντος { νθος} χοντα, δ κε δ ο µεγ λην ρχ ν, νεικηφ ρον θλων [ ]στεφ νωσε καλ ς κα α τ τ σκ πτρον δωκεν, 10 [ση]µε ον βασ λειον, ο ο<ν> δωρ σατο δ ρον σηµε αις προ γειν, λα ν δ φ λασσεν παντα. ς δ τ λεσσεν γ να µ γαν κ πελ λυθε π τρ, φ νγος π σιν λ<α>νψε, µ λιστα δ ο σι γονε σιν, κα τ τε νο ν στρεψεν ροτρε ειν πατρ< >αν γ ν, 15 π ντα ποι ν µα κα θρεππτο ς π τελλε γεωργο ς ρµενα π ντα ποιε ν, σα σ οδος περ γεωργο ς [ ξα]µ ειν καρπο ς µεγ λους πεδε ξατ φε ς τ ς. β[ρ σε δ ]λοις γαθο σι πολ ν χρ νον σπαταλ σας, λβ κα πλο τ κεκορ<ε>σµ νος ε ς ν παυσιν. Soterichus: anon. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο το ς κα δοι δουπ σαντες χει γεραιο ς δε τ µβος εν οιο δ µ δος µακ ρων ν χ ρ. Πα ων Μουσα ου Περγα ος λαϊνοουργ ν τ χν κ λλιστος σ µατα τευξε τ δε. ν τις βλ ψ τι τ ν περ τ ν τ φ[ον, ]σται µαρτωλ ς θεο ς π σιν GVI 1804 = SGO I 02/14/11, Laodikeia on the Lykos, Phrygia, 1 st BC ο κ λλου, παροδ τα, τ δε µνηµ ον [ σαθρε ς], λλ ο τ ν ρετ ν ο δ χρ νος µαρανε[ ] πιγ νου, πρωτ α παρ ζωο σι λιπ ντος σωφροσ νας µορφ ς θ ε νεκα θειοτ τα[ς] 5 ο τε γ ρ κτ νας Πρι µου πα δ κτορ χιλλε [ς] ο θ τ λ κτρα φυγ ν το πατρ ς ππ λυτος τοιο δ ο κ γ νονθʖ ο ο[ς] γ νετ π γονος π[α ς] νδρ ου ε γεν τα πατ[ρ] ς σου βασιλε[ ]. λλ µ ν π γονος µν µα ζωιο ς δια[µ µνει] 10 ο δ χιλλε ς δ φυʖγʖενʖ µʖο ρ[αν] ʖ Θ τιδος.. Cf. Il. 18,117-18: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,/ ὅς περ φίλτατος ἔσκε ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι SGO I 06/02/30, Pergamon, Mysias, 1 st BC ε µ ν ην ζ ειʖνʖ [ πιε]ικ α θυµ ν [ χ]ο[ν]τα, [σ φρ]ων δ ς κεν ην πινυτ ς πραπ δας, [ο] ποτ ν ν σχεδ[ ] µ χ λετο uu u καρτερ ς ε πρεπ ης ν γ ρ δ[ε ν προµ χοις]. 5 λλ ο το[ι] Μο ρ ν γʖε θε ν τητι κ[ραται ν] θνητ ς ν ρ φυγεν φθιτο [δ σθλ ς µως] κα γ ρʖ το ς [π]οτʖ ʖ νταςʖ π [ ]λʖ[ιον uu u] λεσε ʖνʖε ʖκʖ[η]τοʖ[ς το σι βροτο ς δης]. λλ κα ς κανον πʖ λʖας [ ν ρας uu u], 10 κε µαι δ ν τ[ µ]β πʖλεʖ ʖστ[α καµ ν ρετ ]. σ µα δ µοι πρ πον στ κα uu uu u [.]. l. 16 = Hes. Op. 407 χρήµατα δ εἰν οἴκῳ πάντ ἄρµενα ποιήσασθαι. Hes. Op. 637: οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον Callimachus Hymn Zeus 94-96: χαῖρε πάτερ, χαῖρ αὖθι: δίδου δ ἀρετήν τ ἄφενός τε. /οὔτ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν / οὔτ ἀρετὴ ἀφένοιο: δίδου δ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον For the tryphe cf. SGO IV Tiberias 21/16/01 = GVI 449, 3 rd AD ἐνθάδε κεῖµε Ἄµανδος, τρυφῆς πάσης ὁ µετασχών, ἰσοθέως ζήσας πουλὺν ἐτῶν ἀριθµόν, ἐνδόξως στρατιᾶς ἄρξας δεκαταρχίδι τειµῇ, καὶ µετὰ τὸν θάνατον ζῶσαν ἔχων ἀρετήν. 5 τίς γὰρ τόσσ ἐτρύφησεν ἐν ἀνθρώποις ὅσ ἐγώ περ; ἢ τίς ὑπὸ πάτρης τόσσην ἔσχ ἀγάπην; γνώριµος ἐν πολλοῖσιν ὑπάρχων ἀν[δ]ράσιν αἰεί, ὃν ποθέεσκε πάτρη, ἣ τέκεν ε υ 3

4 4) Poet-soldier soldier: IG IX,1² 2:314; ; Tyrraeum, 2 nd BC [Φιλον] α τα Λ ων ος. κα λ γον α ξ σαντα κα ν λιγυαχ σι Μο σαις κεκριµ νον κρ πτει Σ πολιν δε κ νις, Θυρρε ου ναετ ρα, µεγαυχ τοιο Λ οντος 5 κο ρον, µωµ του σωφροσ νης καν να ν π ς µ ν φιλ εσκεν, περφι λων δ πρ ς χθρ ν [ ]λετο φοιν ξας προτ οπτον ρη [ ]λλ ε κα ν ος λθεν π ζ φον, ο µ ν σ µως [τ ν] ρετ ν λεʖ ʖπʖει ζ σαν π ελ ωι. ν λιγυαχ σι Μο σαις σαις: cf. Bacchyl. Ep. 5,1-2: Μήπω λιγυαχʖ[έα ] / βάρβιτον and Bianor (1 st AD) A.P.. IX , on the lyric poet Arion: Φ ρες τ ε νάλιοι Τυρσηνίδος γχόθι δίνης φορµικτ ν κάτου θ καν περ βύθιον, α τίκα µιν κιθάρ λιγυαχέι δέξατο δελφ ν σύνθροον, κ δ βυθο νήχεθ λισσόµενος, µέχρις π σθµ ν κελσε Κορίνθιον. α θάλασσα 5 χθ ς νθρώπων ε χε δικαιοτέρους IG IX 2 1.4, 928 = IG IX,1 873, Corcyra, ca BC IG XII,1 148, Rhodos 2ndBC µυρ ποφθιµ νοιο τ φωι περ τ ιδε χυθε σα παιδ ς λεξ νδρου µ ρατο Καλλι πα, κ µορον κα τεκνον πε θ το τ ιδ π γα αι πτακαιεικοσετο ς πνε µα λιπ ντα β ου, 5 στορα παιδε ας, τ ξωι κλυτ ν, ι ποκα λ στ ς νδροφ νους λ αις κτε νεν π Στροφ σιν. λλ θι ν ν, παροδ τα, τ ν κ χθον ς λκιν οιο χα ρ ε π ν γαθο πα δ γαθ ν Σατ ρου. GVI 767; IosPE I² 482; IosPE IV 110 (Black Sea Chersonesos, late 1st BC) a.1 Ξ νθος Martínez Fernández, Λαγορε νου investigación 1 χα ρε. 2009, pp {vacat magnum spatium} b.1 Ξ νθον γ στ λα κε θω, ξ νε, τ ν ποτε πατρ σ φρονα, τ µ π τρ ξυν ν γαλµα ν ων, τ ν σοφ ν ν Μο σαις, τ ν µεµφ α π σι πολε ταις, τε µιον ιθ ων, στ ρα καλλοσ νης, 5 β σκανος ν κατ πεφνεν ρης π τρ προµαχε ντα, λειπ µενον θρ νους τ νδε γονε σι γ ρας. ε δ π λαυσιν χει Πλο των πλ ον τοκε ες, τ πτε δι δε νων κ µνετε, θηλ τεραι; See Petzl 2004: Ζµυρνα ον κ[ε] θω η[µ] τρι[ον, ο κ π µεµπτον] ρεϊ, κα Μο σαις Πιερ σ[ιν δ φ λον/ πρ πολον], δ λοχον πινυτ ν αµ[ατρ δα µφοτ ροις δ ] ν π ρ γυ ων α α/<γ>α α π λο[ιτ λαφρ ]. Education in the gymnasion: A. Chaniotis, "Lament for a young man: A new epigram from Aphrodisias", in Á. Martínez Fernández, Estudios de Epigrafía Griega. Serie investigación 1.. La Laguna: Universidad de la Laguna, π τρος α δ πατρ ς ξ πικρ τευς πικρ την π ντα τ ιδ π ε ρ τ ντα κο ρον. κ νις δ [λ]ε πεται κα β ρβιτ κλ νητα, τα θ µηρικα κα ξυστ κε π ρπακος τ ας κ κλος το πωλικο τ γκτ ρες ραχνωµ νοι τ τ ξα θ ο τ κοντες. ο σιν µπρ πων ς δαν κο ρος ε κλε ς βα - Marcus Cincius Nigrinus, XI cohors urbana, under Trajan: on the relief on the stele (Selymbria), below his weapons, a kithara with plectrum. - the Lydian Publius Claudius Thrasyboulos, 235/6 AD (Saittai, Lydia: SGO IV 464, 23/08), soldier honored by the emperors, poet and actor (like his father in law, cf. SEG LII (2002) 1164: τ ν πάσηι σοφίηι κοσµησάµενον Θρασ βουλον/ κοσµ σαντα δ ην γενε ν στρατι σι σι ρ σταις σταις,/ ξοχα τιµηθ ντα κλυτο ς βασιλε σι µεγ στοις στοις/ ποιητ ν, ποκριν ποκριν µε µενο νοn σοφ ν νδρα Μ νανδρον νανδρον/ ε γεν γεν την Μοuση σηγεν γεν την χθ ν δε καλ πτει./ πατρ δ ι στ λην τ νδ µµιον νθ δε τειµ ν /θ κατο κυδαλ µοιο β ου µνηµε ον ε ναι./ vvvv τ(ους) τκ. vv ζ σ(αντι) τ(η) οβ - Aelius Menogenes Purichos Marcianus: TAM V2, 930, Lydia, Thyatira (Akhisar): l. 5 ποιητ ν, στρατηγ ν. 5) Diptychs: : Priscus, SGO II 10/02/28 [see above] Diazelmis: Bernand 1969, nr. 10 (Terenouthis, Egypt, 2 nd -1 st BC) 1 πρ ν γ κατ δ ριν ν[ π]λιον ρχαµος νδρ ν φ λα δαϊξ νδρωι χειρ τροπωσ µενος, σκηθ ς ν νευσ κα στυφ λικτος π α ηι, πε θ[ων α] µοχαρ ι κʖ ʖ[µ]ον νυαλ ου, 5 σ δο[ς] ν γυ λʖ[ο]ις [µο]ςʖ [λ] στ ρας λαλκ ν σκ λα δοριδµ ιτ[ων ]πραʖθον νδαπ ων [only in late poetry], στε χων Α γ πτʖοʖ[υ] κλʖειν ν σʖταχυµ τορα τ ρσιν, κοιραν δαις ζαµʖεν πʖ σʖτʖινʖ ʖνʖεʖγκ µενος ν ν δ καθ γδο[ ]δη[ς δ]εκ[ δος] στε χοντα κ λευθον 10 ʖδας ρφ<ν>α ο<ι>ς γγʖ[υ] ʖλιξε µυ<χ>ο< >ς, τ κνων ο κατʖ[ιδ ντ ] αʖ[ ν ν] µ ρον, λλ κ[α ] πʖα δων πα δας φ στατ ωι τ ρµατι γηροκ µους. π τρη γ ρ µ λ χευσεν π µεα, γα α δ θρεψεν Α γ πτου θνατο< >ς π σι γεγ τα φ λον, 15 ι ζελµιν, βασιλε σι τετειµ νον παροδ τα, "χα ρε", λ γοις, "κο φηι δ µφιπ λοιτο κ νις". Charmadas: Inverted dipthych : SGO IV, 21/05/01 (Gaza, ca. 201 BC.) ξ ε δαιµοσ νης π ρ γριον λυθεν µ ων, Χαρµ δα, σφηλεν δ λπ δα τις ν µεσις. λετο µ ν κο ρος [συν]οµ νυµος ε κοσι µο νας δυσµ ς ρκτο ρο[υ χειµε]ρ ας σιδ ν, 5 λετο δ πτα τις θυγατρ ς θυγ τηρ Κλε δοξα ρχαγ θας, γον ων δ κλασεν ε τεκν ην ο κτρ ν δ Α τωλ ς κο ρην κ κυσε Μ χαιος, λλ πλ ον θνητο ς ο δ ν δυροµ νοις. µ ν µφοτ ρους γε παλα πλουτοι βασιλ ες 10 Α γ πτου χρυσ αις γλα σαν χ ρισιν ς δ π τραν δµηθε σαν ν πολιν γ δορ ς χθρ ν ρθωσας, Κρ την µαρτυρ ουσαν χεις. µ µψασθαι δ θεο ς ρκε µ νον νδρα γε θνητ ν, πα Τασκοµ νους, γ ραος ς χαλεπο 15 ντησας, φυχ ι δ τ µυρ α π ντα πον σας κεο τ ν κοιν ν τραπ ν ε ς δεω. 4

5 6) Hellenistic Military epitaphs for individuals in the Greek Anthology. A.P. VII 160 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ Καρτερ ς ν πολέµοις Τιµόκριτος, ο τόδε σ µα ρης δ ο κ γαθ ν φείδεται, λλ κακ ν. A.P. VII 724. ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ = GVI 1465 Gow-Page IV: βα µέν σε, πρόαρχε σαν πα δων τε µατρ ς Φειδία ν δνοφερ πένθει θου φθίµενος λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος Stadtmüller: α µένος σε, Πρόαρχ, ὄλεσ ἐν δαῒ, δ µά τε πατρ ς Ypsilanti (2003, 507): βαν µέν σ, Πρόαρχ, ὄλεσας, καὶ δώµατα πατρ ς (cf. Il , Od etc. Hes. Th. 40, Ap. Rh ) A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. A.P. VII 231. ΑΜΑΓΗΤΟΥ δ π ρ µβρακίας βοαδρόµος σπίδ είρας τεθνάµεν φεύγειν ε λετ ρισταγόρας, υ ς Θευπόµπου. µ θα µ χε ωρικ ς ν ρ πατρίδος, ο χ βας λλυµένας λέγει. A.P.. VII 540. ΑΜΑΓΗΤΟΥ Πρός σε ι ς Ξενίου γουνούµεθα, πατρ Χαρίν γγειλον Θήβην, νερ, π Α ολίδα Μ νιν κα Πολύνικον λωλότε, κα τόδε φαίης, ς ο τ ν δόλιον κλαίοµεν µµι µόρον, καίπερ π Θρ κ ν φθίµενοι χερός, λλ τ κείνου 5 γ ρας ν ργαλέ κείµενον ρφανί. A.P. VII 529. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΘΕΟ ΩΡΙ Α) = GVI 1641 Τόλµα κα ε ς ίδαν κα ς ο ραν ν νδρα κοµίζει, κα Σωσάνδρου πα δ πέβασε πυρ ς ωρόθεον Φθί γ ρ λεύθερον µαρ άλλων ρραίσθη Σηκ ν µεσσόθι κα Χιµέρας Theodoridas? Epitaph for Antigenes fallen at Thebas Phthia, Demetrias, Thessalia (Magnesia), post 217 BC, GVI 943. ντιγ νης Σωτ µου ε ς µακ ρων ν σους µε κατ γαγεν γχ θι Μ νως, θερµ κατ νκεφ λου τρα µατα δεξ µενον κα δ µας κ καµ κων πεπαλαγµ νον, ν κ νυ 5 πεζ ν π Α τωλ ν µφορ θυνεν ρη ντιγ νη Μ γνης δ δ µος κα πατρ ς πολβος ηµητρι ων ο µε κατωικτ σατο, υ ν Σωτ µου τ ν γν σιον ο δ µε Σωσ µ τηρ ο γ ρ βην θ λυς π ντιπ λους 10 λλ τ ν βητ ν σ ιζων λ χον στορα τ νδε, Ζ να κα πλ την α λ ν νυαλ ου, κα τ ν λεξ νδρου χθ νιον τ φον, ο µ γα θ ρσος, υ µενος, Θ βης µφεκ λυψα κ νιν. A.P. VII 226 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΤΗΙΟΥ βδήρων προθανόντα τ ν α νοβίην γάθωνα π σ π πυρκαϊ ς δ βόησε πόλις. ο τινα γ ρ τοιόνδε νέων φιλαίµατος ρης νάρισεν στυγερ ς ν στροφάλιγγι µάχης. A.P.. VII 208 ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ Μν µα τόδε φθιµένου µενεδαΐου ε σατο µις ππου, πε στέρνον το δε δαφοιν ς ρης τύψε µέλαν δέ ο α µα ταλαυρίνου δι χρωτ ς ζέσσ, π δ ργαλέ β λον δευσε φον A.P. VII 232 ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ / ΑΝΥΤΗΣ (Gow-Page XXI) Λύδιον ο δας χει τόδ µύντορα, πα δα Φιλίππου, πολλ σιδηρείης χερσ θιγόντα µάχης ο δέ µιν λγινόεσσα νόσος δόµον γαγε Νυκτός, λλ λετ µφ τάρ σχ ν κυκλόεσσαν τυν A.P.. VII 426. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ (Ant.Sid.), A.Ε πέ, λέον, φθιµένοιο τίνος τάφον µφιβέβηκας, βουφάγε; τίς τ ς σ ς ξιος ν ρετ ς; B. Υ ς Θευδώροιο Τελευτίας, ς µέγα πάντων φέρτερος ν, θηρ ν σσον γ κέκριµαι. ο χ µάταν στακα, φέρω δέ τι σύµβολον λκ ς 5 νέρος ν γ ρ δ δυσµενέεσσι λέων. A.P.. VII 438. ΑΜΑΓΗΤΟΥ λεο δ Πατρέων περ ληίδα κα σύ, Μαχάτα, δριµ ν π Α τωλο ς ντιφέρων πόλεµον, πρωθήβας χαλεπ ν γ ρ χαιικ ν νδρα νο σαι λκιµον, ε ς πολι ν στις µεινε τρίχα. A.P. VII 541. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ( ΑΜΑΓΗΤΟΥ) στης ν προµάχοις, Χαιρωνίδη, δ γορεύσας µόρον νίκαν, Ζε, πολέµοιο δίδου, νίκα τοι περ Τάφρον χαιίδα τ τότε νυκτ δυσµενέες θρασέος δ ριν θεντο πόνου. να µ ν ἀ]µφ ἀρετῆι σε διακριδ ν λις είδει, 5 θερµ ν ν ξείνην α µα χέαντα κόνιν A.P. VII 722. ΘΕΟ ΩΡΙ Α ηρίφατον κλαίω Τιµοσθένη, υ α Μολοσσο, ξε νον π ξείν Κεκροπί φθίµενον. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο 5

6 7) Dovecote/Family tomb adespoton A.P. VII 228 Cf. SGO IV, 22/14/02 (Zorava, Trachonitis, Palestine,, 2nd-3rd AD) α τ κα τεκέεσσι γυναικί τε τύµβον δειµεν α τ κα τεκ εσσι δε µατο σ µα φαειν ν νδροτίων ο πω δ ο δενός ε µι τάφος. Α νε ας, βριαρ ς κ δος χε στρατι ς, ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, πρ ς δ πελη αασιν δ µον φθιτον, ο τινος α τ δεξαίµην ν µο το ς προτέρους προτέρους. α τοκασιγν των χε ρας ρεξ µενος το νεκα ο τ µ ν σθλ π ροι θε ς: ε δ τις α ν ς βασκαν ης µετ χει, λγεα τ ιδε δ τω. SGO III 22/23/01 Rimea-Rimet Rimet el Lohf, Nabatea-Arabia cf. SEG 20:395, Syria, Kerak, 4th AD: Καιλεστ νος πινυτός µε δείµατο τ δ ν χώρ. ιοµ δης πινυ[τ] ς µε δ µατο τ δ ν χ ρ Α τ κα τεκέεσσι φίλ τ λόχ ποίησεν α τ κ π δεσιν κα δ < > παρακ τι νη ν Πλουτ ι κα παιν Φερσεφονεί νη ν Πλουτ ει κ ʖ πʖεν Περσεφονε σθλ ς κ στρατι ς. Ν ν δ ο δενός ε µι τάφο[ς πω σθ[λ] ς γ γεωργε ης ν <ν> δ ο δεν ς ε µι τ φος. ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, (5) 5 <ο τω κα µε νεµι πολ ν χρ νον> ε δ ρα κ δε, δεξαίµην γηράσκοντας, ε δαίµονας, τεκνώσαντας δεξ µιν γηρ σκοντας, ε δ µονας, τεκν σαντας. For tower-tomb/dovecotes see also: SGO III 22/42/99 (Bostra, dovecote-tomb of a retired soldier): µνῆµα [πε]ριστερεῶνα πε[..]ἔκτισε πολλὰ ἀναλώσας / [ἐ]ξ ἰδίω ν καµάτω(ν) στρατ[ ; SGO IV, 22/42/08 (Bostra, Hauran, 2 nd -3rd AD): καρτερὸς ἐν στρατιῇ, πυκινὸς νόον, ἔξοχος ἀνδρῶν/ µνῆµα τόδ ὡς ὁράᾳς δείµατο θαυµαστόν (cf. SGO IV, 22/42/98, also from around Bostra); SGO IV, 22/38/99 (Syria); SGO III 21/24/02 (Philadelpheia); SGO III 22/44/01 and 02 (Ghariye-Sharquie). But cf. SGO IV, 22/39/01 Sounoa, 48 km north of Bosra, Syria, 2 nd -3rd AD.: Καίαµος εὐφρονέων πολυλήϊος ἐνθάδε κεῖται, / ἐξ ἰδίης στρατιῆς σῆµα πο[νη]σάµενος. Πολυλήϊος: cf. Il : πολυκτήµων πολυλήϊος; Hes. fr M.-W.: ἔστι τις Ἑλλοπίη πολυλήϊος ἠδ εὐλείµων; Soph. Trach. 1167; Arat. Phaen ; Ap. Rhod ; Mnas. A.P. VII 51.1: Ἄσκρη µὲν πατρὶς πολυλήιος. 8) Stele from Bithynia: Menas GVI 1965; SGO II 09/05/16 ε κα µε δολιχ ς περια νυται στεα τ µβος, ξε νε, τ δυσµεν ων γ ο χ π τρεσσα β ρος πεζοµ χος δ ππε ας ν προµ χοισιν µεινα ππ τε περ Κο ρου µαρν µεθ µ πεδ ωι 5 [Θ]ρ ϊκα δ προπ ροιθε βαλ ν ν τε χεσιν νδρα [κ]α Μυσ ν, µεγ λας κ τθανον µφ ρετ ς τʖ ι <τ>ις παιν σειε θο ν Βιο ριος υ α Βιθυν ν Μην ν, ξοχον γ µονα. 8a λλο 9 [δ] κρυα µ ν δειλο ς τις ν πιτ µβια χ<ε> οι 10 [ν] νυµον γ νο σων δεξαµ νοις θ νατον α τ ρ µ Φρυγ οιο π ρα ο ν, µφ τε π τρης, µφ τε κυδαλ µων µαρν µενον τοκ ων ε κλ α δ ξατο γα α µετ προµ χοισι δαµ ντα, δυσµεν ων πολλο ς πρ σθε δαϊξ µενον 15 Βιθυν ν τ ι τις Βιο ριος υ α Μην ν α ν σαι µε, ρετ ς φ γγος µειψ µενον. Although a long tomb contains my bones, stranger, I did not shrink back in view of the heavy weight of the enemies. Although I fought on foot I stood my ground in front of riders among those who fought in the first line, when we battled in the plain of Kouros. After I had hit a Thracian in his armor and a Mysian, I died because of my great bravery. For this, may someone praise the swift Menas, the son of Bioeris, the Bithynian, an excellent officer. Another (epigram) One may come and pour tears on the tombs of cowards, who have died an inglorious death through illness. But earth has received me, who fought near the flow of the Phrygian river for my fatherland and for my parents, as a man who died while fighting with others in the first line, having first slain many enemies. For this, may someone praise the Bithynian Menas, the son of Bioeris, who exchanged light [life] with bravery. (Translation by A. Chaniotis 2005, 204) 6

7 9) SGO I 02/14/11,2 (Laodikeia on the Lykos), epitaph of Epigonos (see above): ἀλλ οὗ τὰν ἀρετὰν οὐδ ὁ χρόνος µαραίνει cf. Soph. Ajax 714 (πάνθ µέγας χρόνος µαραίνει); cf. Simon., fr. 26 Page: τῶν ἐν Θερµοπύλαις θανόντων/ εὐκλεὴς µὲν ἁ τύχα, καλὸς δ ὁ πότµος,/ βωµὸς δ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ µνᾶστις, ὁ δ οἶκτος ἔπαινος / ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ εὐρὼς / οὔθ ὁ πανδαµάτωρ ἀµαυρώσει χρόνος. [ ] SGO I 02/06/08 (Stratonikeia, Caria): καρύσσει δὲ πάτρα τὸ τεὸν κλέος ὀψ[ιγόνοισιν SGO I 02/09/05 = A.P : ll. 5-6 (Aphrodisias, ca. 480 AD) for Asklepiodotos, a benefactor: τήκει καὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος ἀλ λ ἀ [ρετάων]/ Ἀσκληπιοδότου τὸ κλέος ἀθάνατον. 7

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr

Ορφικοι Υµνοι. Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001. http://www.ysee.gr Ορφικοι Υµνοι Υπατο Συµβουλιο Ελληνων Εθνικων. 2001 http://www.ysee.gr Ορφικοί Υµνοι Typed and typesetted by Dr. A. Tsolomitis University of the Ægæan Department of Mathematics 832 00 Karlovassi Samos

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. μ ταβ λλον ναπα ται α ματ ς στι το ς. σαϕ μ ν ποι σαι τ ν λ γον, ς δ ον σως πα ' α τ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Plotinus, Enneades IV, 8 (6) 1, 1-17 Π τ ς ς τ σ ματα αϑ δου τ ς ψυχ ς Πολλ ις γ ι μ νος ς μαυτ ν το σ ματος α γιν μ νος τ ν μ ν λλων ξω, μαυτο δ σω, ϑαυμαστ ν λ ον ν λλος, α τ ς ττονος μο ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα