τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει"

Transcript

1 Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, September Silvia Barbantani - Hellenistic military epitaphs Anyte A.P. VII 724,3-4: λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, / ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος. 1. Eternal fame after death. σβεστον κλέος and burial: Od. 4,584: χε γαµέµνονι τύµβον, ν σβεστον κλέος ε η; Od. 24,80-84: µφ α το σι δ πειτα µέγαν κα µύµονα τύµβον/ χεύαµεν ργείων ερ ς στρατ ς α χµητάων/ κτ πι προ χούσ, π πλατε λλησπόντ, / ς κεν τηλεφαν ς κ ποντόφιν νδράσιν ε η/ το σ, ο ν ν γεγάασι κα ο µετόπισθεν σονται; Il. 16, : νθά ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ται τε/ τύµβ τε στήλ τε τ γ ρ γέρας στ θανόντων. σσοµένοισι πυθέσθαι: Il : ο σιν π Ζε ς θ κε κακ ν µόρον, ς κα πίσσω / νθρώποισι πελώµεθ οίδιµοι σσοµένοισι; Il : µ µ ν σπουδί γε κα κλει ς πολοίµην, / λλ µέγα έξας τι κα σσοµένοισι πυθέσθαι; Od : ς σ µ ν ο δ θαν ν νοµ λεσας, λλά τοι α ε / πάντας π νθρώπους κλέος σσεται σθλόν, χιλλε. Kaibel 527 (Beroia, ( 3rdAD?),, ll : IK Klaudiupolis 78,, l. 4: 4 µν µην νθρ ποισι κα σσοµ νοισι 5 [τ]ο ν[ε]κ µιν στ λην γρ ψατο [Σ]οζοµεν vv πυθ σθαι.[ ] κουριδ [η] µʖεʖρ πεσσι κ σσοµ νοισι πυθ σ[θαι(?)]. KILyk I 306 (Lykaonia, Lystra), l. 18 : σ]µατα καλ φρ σουσι κα σσοµ νοισ[ι πυθ σθαι] GVI 1513 = IC I viii 33 (Knossos, 2 BC) Θαρσ µαχος Λεοντ ω. ο δ θαν ν ρετ ς νυµ λεσας, λλ σε φ µα κυδα νουσ ν γει δ µατος ξ δα, Θαρσ µαχε τραν ς δ κα ψαγ νων τις ε σει GVI 1515; IG XII, Suppl 183 (Sikinos, 2 BC) [ ν µακ ρων τ]εʖµ νεσσιν ν ρ οισ τε, ρχε, [να εις, δ ]ρετ λ µπει ν µερ οις [δαλο σ ]ου υ, τ τευ κρ τος ο δ δολ φρων [ χθρ ς ποι]ηʖτο µ λπετ π στ µατος, 5 µνω µενος κε νας θο [ριδ]ος πποσ νας, 5 [ λλ τυ ε ]ππων γ ρ ρης φ λος δ Θ αντος ρτα ων τε µο νος π [νε]µ εντος λα ου ο λαµ ν ππε ας ξαο φοιλ πιδ<ο>ς, ξια µ ν γεν ταο Λεοντ ου, ξια δ σθλ ν ργα µεγαυχ των µηδ µενος προγ νων. [ν σος ρ στ]ερνος θυµ ν [ θαλ]πʖε πατρ ς c.10 ταστο c.10 ου τολµατ c.10 δʖιοʖι[ ] SGO I 02/09/05,, Aphrodisias. 1 [λ] µπει κ(α ) φθιµ νοις ρετ ς φ ος, ο περ π ʖτʖρηʖ[ς] πολλ πονησ µενοι ξυν ν θεντ φελʖ[ος.] σκληπιοδ τωι λ γος ρµοʖσεν, ι π λις ʖ[δε] ο περ ο κιστ ι τ νδ ν θηκε τ πο[ν.] 5 τ κει κα π τρην πολ ς χρ νος λʖλʖ ʖ[ρετ ων] σκληπιοδ του τ κλ ος θ νατον, σσα κα ο α π ρεν γ ρα πατρ δι το ς π π[ σιν] κα τ δε µετρε σθω ξυν ν ρεισµα θ ʖ[λου.] 2) Allusions, quotations,, reminiscences. SGO I 02/06/08, Stratonikeia (Caria). 1 σο τ µβον µ τηρ τε ξεν [ ] ψεινεισα κεδνο Φαν α ντιπ τρου κο ρε θεο σιν φʖ[ λε] Πλο των δ ς κα κε νεκ ων λʖ[ιµ να]ς σαλε τους ο φθιµ νων µακ ρων δ γαγε [εἰς ἠλύσιον?] καρ σσει δ π τρα τ τε ν κλ ος ψ[ιγ νοισιν] κα θν σκων ζω ς ντ πορες χ [ριτας. a. Homer: SGO IV, 22/49/01 (Hauran, Syria, 270 AD): Α γυπτος στυγερ ψυχ ς λεσε σ ν σεο πολλ ς, / λλ σ νκτερ ϊξε θ ος κα π τνια µ τηρ, / κε νους δ ο τις ο ωνο σι δ κ ρµ γ νοντο. /θ ρσει. l. 3: cf. Il. I 1-4: Μ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω χιλ ος / ο λοµένην, µυρί χαιο ς λγε θηκε, / πολλ ς δ φθίµους ψυχ ς ϊδι προΐαψεν/ ρώων, α το ς δ λώρια τε χε κύνεσσιν / ο ωνο ωνο σί τε π σι σι, ι ς δ τελείετο βουλή; Il : νδράσι δυσµενέεσσιν λωρ κα κύρµα γένησθε; cf. Il : κάλλιπες ργείοισιν λωρ κα κύρµα γενέσθαι; Il : µίσησεν δ ρα µιν δηΐων κυσ κύρµα γενέσθαι ; Od.3.271: κάλλιπεν ο ωνο ωνο σιν λωρ κα κύρµα α γενέσθαι; Od : δείδω µ θήρεσσιν λωρ κα κύρµα α γένωµαι; Od : κα τ ν µ ν φώκ σι κα χθύσι κύρµα α γενέσθαι/ κβαλον l. 3 πότνια µήτηρ cf. Il.1.357; 6.413; etc. b. Tyrtaeu eus: universally present is the Homeric and Tyrtaean topos of the death in the first line cf. e.g. Il. 3.31, 458; 4.252; 15,522; ; ; ; Od ; ; Tyrtaeus fr. 10.1,21,30 West. GVI 749; Posidippus Dubia 32, Fernández-Galiano; (Thyrrheum, GVI 40; IG II² 5227a (Athens, Ceramikos, 287/6 BC) Acarnania, late 3rd BC) τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει θν ισκειν, α δ µενοι πατρ δα κα γο[ν] ας Τιµ κριτογ κ λπωι κυδι νειρα κ νις 3 κα γ ρ σοι, Χα ριππε, καταφθιµ νωι µ[ ]γα κ δος Α τωλ ν γ ρ παισ π τρας περ ε ς ριν λθ ν ε κ να δηµοσ αι τε ε σατο σ µα π λις, γαθ ς νικ ν θελε τεθν ναι. 5 ν κα Μουνιχ ας π τε χεσι δο λιον µαρ 5 π πτει δ µ προµ χοισι λιπ µ πατρ µυρ ον λγος, [ ]υ µενος πρ φ λης πνε µα λιπες πατρ δος. λλ τ παιδε ας ο κ π κρυπτε καλ Τυρτα ου δ Λ καιναν ν στ ρνοισι φυλ σσων Cf. Tyrtaeus fr. 10,31-32; 11,21-22 σιν τ ν ρετ ν ε λετο πρ σθε β ου. Cf. Tyrtaeus 10,13-14: θυµ γ ς π ρι τ σδε µαχ µεθα κα περ πα δων / θν σκωµεν ψυχ ων µηκ τι φειδ µενοι 1

2 c. Callimachus? GVI 1168; SGO II, 11/13/02; Sebastoupolis (Sulusaray), Pontus (4th-5th AD?) λβ]ιος ν µο ραι παναεικ ες [κπερ ωντα] [νη]δ ος θρ σωσι γαληνα σι[ν πωπα ς] [ ς] κα γ Π [ν]ταρχος γαυοτ[ των π πατρ ν] [βλα]στ σας κ δος µ ν ν στρατ[ σπετον ε λον] 5 [σ ]µ ποδυσ µενος δ λαχον [περικαλλ α τ µβον] [ γ]χιν οις πραπ δεσσι φιλοστ [ργοιο γυναικ ς] [ ] µοι κα πα δας θυµηδ ας, ο ς [τ κεν α τ ], [σκ] µνους α χ εντος πως σ[υν θρεψε λ οντος] [κα ] µε θεο[ σ]ιν θηκεν µο ιον [θαν τοισιν]. 10 [ τρ]εκ ως Π νταρχος γ ν ν [µ α τ ς θηκα] [ζηλ]ωτ[ ]ν πα δε(σ)σιν µο ς, ο ς δ[ α γυναικ ν] [τ κ]τε κα ξησεν ν µεγ ροις [πολυ λβοις], [Πα]ντ ρχ[ω]ν χαρ εντα κα µερ [εντα γ νεθλα]. [τ ]ν µ ν γ ρ στρατι ς [ ]ναρ θµιο[ν ρ εσσιν] 15 [τ σφ]ετ ρ τιµ περιλαµπ α, τ ν [δ ποθειν ς] [θρε]ψαµ νη π τρης τηλ κλυτο[ν λπ δ θηκεν] [ν σ]φι δ µο θεµ νη σ[ ]µα κλυτ [ν ο π λλων] [θε]σπεσ ης ρετ ς π σης κλ ο[ς ε ρ ν κεν], [τιµ] εις ς σκον ν νδρ σι κα[ µακ ριστος], 20 [µακ]ρο ς α νεσσιν, ως µ νει [ο ραν ς ε ρ ς], [λ] µπει δ λιος φα θων τροχ[οε δει φ γγει] ll. 1-2 cf. Call. Prologus Aitia, fr. 1,37-38 Pf.: Μο σαι γ ρ σους δον θµατι πα δας/µ λοξ, πολιο ς ο κ πέθεντο φίλους. l. 21 cf. variant of the Midas epitaph, SGO 05/03/01 A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. IGLSyr 13, (= SGO III 22/42/07), Bostra, Hauran, 2 nd -3 rd AD: Βασσος ν ρ Β στρης ρικυδ ος κρον ωτον / τ µβον ε ξ στοις λ εσιν δρυσ µην Cf. Call. H. 2,112 (πίδακος ξ ερ ς λίγη λιβ ς κρον ωτον), Hec. fr. 74,16 H. 2 (α γάλακι χροι ν κα κύµατος κρ ώτ ), Pind. Isth. 7,16-19: λλ παλαι γάρ ε δει χάρις, µνάµονες δ βροτοί, τι µ σοφίας ωτον κρον κλυτα ς πέων οα σιν ξίκηται ζυγέν (see Garulli 2012, ) l. 2 cf. Call. H. 5,44: ππων κα σακέων δοµένα πατάγ Tragic word νις, adapted in an elegiac context by Call. fr , fr Pf.: Apollonopolis Magna, Hassaia (2 nd -1 st BC) GVI 130 = Bernand 1969, nr. 8 1 ε κα µ ν σκοπ λοις Σαµοθραϊκ[ οις? ] µ µε παρεκτροχ σ ς, ξε νε, κα µ θε το νοµ µου κα κ πειτ βλαβ ως ρπε δʖ[ι τραπιτο (?)]. 5 ε µ γ ρ γεµ νος νδρ ʖ[ν ] νις, τ ρ δ π σας Ε τ ς α τ ς ΑΡ πεζ ς #⁷ µισθο[φ ρος(?) ] [.] GVI 722, Kaibel 549; SGO V, new text 24/34 For the Iberian prince Amazasp, deceased around Nisibis ca AD: l. 1 κλειν ς νις βασιλ ως µ ζασπος 3) Soldiers as Homeric heroes Peek GVI 1286 = SGO I, 01/20/35,, Miletus, 2 nd BC 1 σ µα µ ν σθ τι το το Μενεσθειδ ν π δισσο ς κ οσιν νκ θη, ξε νε, καταφθιµ νοις ε τινας ε λβου µεγ λας παρ παιδ Σελε κου σ δος ψηλο ς κλυες γεµ νας. Cf. Pindar Ol. 2.81: ὃς Ἕκτορα σφᾶλε, Τροίας /ἄµαχον ἀστραβῆ κίονα; Archilochus A.P. VII 441 (Meleagrian section): Ὑψηλοὺς Μεγάτιµον Ἀριστοφόωντά τε Νάξου/ κίονας, ὦ µεγάλη γαῖ, ὑπένερθεν ἔχεις GVI 689 = TAM IV,1 322,, Bithynia, 2 nd AD τ ν Φρυγ η[ς προµαχο νθ, ν θα µασε] θε ος µηρος κ λλει κα σ[οφ ζηλο ντα µε θο ριδι τ ] λκ κτ ριον [κατ χει τ φος δε θαν ντα πρ] µοιρον, τ ν ποτε χα[λκηρ τειµ ντα φ λοπλ]ον ρηα 5 κε µενον [δ ο κ χθρ δεδµηµ νον, λ]λ π Μο ρης ν ν µε Πρ [κλος θαψε πατ ρ] µο τε σ νευνος Peek 1521 = CIRB 136,, Pantikapaion, 1 st AD Λε κι]ε, υ Λευκ ου, χα ρε. [παυσαµ νοιο π ν]ων τ<ε> κα ς τ λος ο χοµ νοιο [ κλιπε κ]α ψυχ σ µα σ ν ντ παλον, 5 [Λε κιε, κ]αʖ π τρας ντ [ξ]ια κα τ πρ ς χθρο ς [ ντ]ε{ρ}α { ντεα}, βαρβαρικ α µατι φυρ µενα [ ]δ θανες δη ων π πλ θει κα γ ρ Τρο ας κτωρ ν προµ χοις π τµον πεσπ σατο. 2 SGO IV 17/17/01, Choma, Lycia, 4 th -3 rd BC σπ δα κα σιβ νην κα φ σγανον δ κυνε ην σηµε ρ ϊα φ στα [Oσσης σαβ µος υ ς [Oσσ πατρ ς πατρ κα το του πατρ Μαν σσ νδρ σι φθ µοισι γ ρας πιτ µβιον ε ναι 5 σ φροσιν ε κλε σιν τε λβοις ν ρεσ ν τε προστασ τε Α αντι µω οις Τελαµ νος,

3 τρ ς δ κα[τον τελ σαντα κα µ ]ολον λυκαβ ντων, µο νη δ ν [θαλ µοις λοχος ποθ ]ουσα σιωπ στε δ τ [πρ ρρηµ, ς λλο]ν νθ δε θ ψει 10 δ ς δ κα χ[ειλι δας δραχµ ν ρ]ιθµ ν ε σο σει. GVI 1811 = IG XII,3 47, Telos (Dodecanesos), 2 nd BC [ο] κ π νησα Α ντος γ πλε ον ο δ χιλε ο[ς], ο δ ρετ ν ε σχον µε ζονα τ ν πρ τερον, ξε νε. πολυπλ γκτου δ ρεος γραφ µαν πιστ ς ε προµ χεσθαι, πε υτ ρ µε τ ξ[ων] 5 [α] νεσε κα Κρ τα π σα κατ ε στοχ αν ε κλει ς δ µε γ ρας δ ξατο τ ν ιδυµ νδρο[υ] πα δα Κ µωνα χρ νος δ ε λ µε πανδαµ τω[ρ]. GVI 1733 = SGO I 07/06/04,, 4th AD νθα µ ν Α ας κε ται ρ ιος, νθα δ χιλλε ς, νθα δ Π τροκλος θε φιν µ στωρ τ λαντος, νθ δ π τρισσο σι πανε κελος ρ εσσιν ψυχ ν κα βι τοιο τ λος Μουσ νιος ρως. cf. Od. III : µαρνάµεθ ἔνθα δ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι /ἔνθα µὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ Ἀχιλλεύς, / ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος, / ἔνθα δ ἐµὸς φίλος υἱός, ἅµα κρατερὸς καὶ ἀταρβής, / Ἀντίλοχος, περὶ µὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ µαχητής SGO 10/02/28, Caesarea-Hadrianopolis, Paphagonia, 2 nd AD (cf. Garulli 2012, ) χα ροις χαιρ µενος µ γα, ξ νε, δε ρ ν γνωθι Πρε σκος ν ρ κε ται, πολλ ν φ λος δ πολ πτ<ω>ρ, ς ποτ ν< > στρατι< > δοκ[ι]µ ν συνκλ τ δωκεν θλ τε π ντ πο ησε σ ε ποτε πο σεν χιλλε ς 5 θ [υ ς] Πρι µοιο, σον κα Πρε <σ>κος πο σεν. θ µ[β]ησεν δ α[ ]τ ν µ γας α τοκρ τωρ Τραιαν ς κ λλος τ λικ ην τε β ην κα ντος { νθος} χοντα, δ κε δ ο µεγ λην ρχ ν, νεικηφ ρον θλων [ ]στεφ νωσε καλ ς κα α τ τ σκ πτρον δωκεν, 10 [ση]µε ον βασ λειον, ο ο<ν> δωρ σατο δ ρον σηµε αις προ γειν, λα ν δ φ λασσεν παντα. ς δ τ λεσσεν γ να µ γαν κ πελ λυθε π τρ, φ νγος π σιν λ<α>νψε, µ λιστα δ ο σι γονε σιν, κα τ τε νο ν στρεψεν ροτρε ειν πατρ< >αν γ ν, 15 π ντα ποι ν µα κα θρεππτο ς π τελλε γεωργο ς ρµενα π ντα ποιε ν, σα σ οδος περ γεωργο ς [ ξα]µ ειν καρπο ς µεγ λους πεδε ξατ φε ς τ ς. β[ρ σε δ ]λοις γαθο σι πολ ν χρ νον σπαταλ σας, λβ κα πλο τ κεκορ<ε>σµ νος ε ς ν παυσιν. Soterichus: anon. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο το ς κα δοι δουπ σαντες χει γεραιο ς δε τ µβος εν οιο δ µ δος µακ ρων ν χ ρ. Πα ων Μουσα ου Περγα ος λαϊνοουργ ν τ χν κ λλιστος σ µατα τευξε τ δε. ν τις βλ ψ τι τ ν περ τ ν τ φ[ον, ]σται µαρτωλ ς θεο ς π σιν GVI 1804 = SGO I 02/14/11, Laodikeia on the Lykos, Phrygia, 1 st BC ο κ λλου, παροδ τα, τ δε µνηµ ον [ σαθρε ς], λλ ο τ ν ρετ ν ο δ χρ νος µαρανε[ ] πιγ νου, πρωτ α παρ ζωο σι λιπ ντος σωφροσ νας µορφ ς θ ε νεκα θειοτ τα[ς] 5 ο τε γ ρ κτ νας Πρι µου πα δ κτορ χιλλε [ς] ο θ τ λ κτρα φυγ ν το πατρ ς ππ λυτος τοιο δ ο κ γ νονθʖ ο ο[ς] γ νετ π γονος π[α ς] νδρ ου ε γεν τα πατ[ρ] ς σου βασιλε[ ]. λλ µ ν π γονος µν µα ζωιο ς δια[µ µνει] 10 ο δ χιλλε ς δ φυʖγʖενʖ µʖο ρ[αν] ʖ Θ τιδος.. Cf. Il. 18,117-18: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,/ ὅς περ φίλτατος ἔσκε ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι SGO I 06/02/30, Pergamon, Mysias, 1 st BC ε µ ν ην ζ ειʖνʖ [ πιε]ικ α θυµ ν [ χ]ο[ν]τα, [σ φρ]ων δ ς κεν ην πινυτ ς πραπ δας, [ο] ποτ ν ν σχεδ[ ] µ χ λετο uu u καρτερ ς ε πρεπ ης ν γ ρ δ[ε ν προµ χοις]. 5 λλ ο το[ι] Μο ρ ν γʖε θε ν τητι κ[ραται ν] θνητ ς ν ρ φυγεν φθιτο [δ σθλ ς µως] κα γ ρʖ το ς [π]οτʖ ʖ νταςʖ π [ ]λʖ[ιον uu u] λεσε ʖνʖε ʖκʖ[η]τοʖ[ς το σι βροτο ς δης]. λλ κα ς κανον πʖ λʖας [ ν ρας uu u], 10 κε µαι δ ν τ[ µ]β πʖλεʖ ʖστ[α καµ ν ρετ ]. σ µα δ µοι πρ πον στ κα uu uu u [.]. l. 16 = Hes. Op. 407 χρήµατα δ εἰν οἴκῳ πάντ ἄρµενα ποιήσασθαι. Hes. Op. 637: οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον Callimachus Hymn Zeus 94-96: χαῖρε πάτερ, χαῖρ αὖθι: δίδου δ ἀρετήν τ ἄφενός τε. /οὔτ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν / οὔτ ἀρετὴ ἀφένοιο: δίδου δ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον For the tryphe cf. SGO IV Tiberias 21/16/01 = GVI 449, 3 rd AD ἐνθάδε κεῖµε Ἄµανδος, τρυφῆς πάσης ὁ µετασχών, ἰσοθέως ζήσας πουλὺν ἐτῶν ἀριθµόν, ἐνδόξως στρατιᾶς ἄρξας δεκαταρχίδι τειµῇ, καὶ µετὰ τὸν θάνατον ζῶσαν ἔχων ἀρετήν. 5 τίς γὰρ τόσσ ἐτρύφησεν ἐν ἀνθρώποις ὅσ ἐγώ περ; ἢ τίς ὑπὸ πάτρης τόσσην ἔσχ ἀγάπην; γνώριµος ἐν πολλοῖσιν ὑπάρχων ἀν[δ]ράσιν αἰεί, ὃν ποθέεσκε πάτρη, ἣ τέκεν ε υ 3

4 4) Poet-soldier soldier: IG IX,1² 2:314; ; Tyrraeum, 2 nd BC [Φιλον] α τα Λ ων ος. κα λ γον α ξ σαντα κα ν λιγυαχ σι Μο σαις κεκριµ νον κρ πτει Σ πολιν δε κ νις, Θυρρε ου ναετ ρα, µεγαυχ τοιο Λ οντος 5 κο ρον, µωµ του σωφροσ νης καν να ν π ς µ ν φιλ εσκεν, περφι λων δ πρ ς χθρ ν [ ]λετο φοιν ξας προτ οπτον ρη [ ]λλ ε κα ν ος λθεν π ζ φον, ο µ ν σ µως [τ ν] ρετ ν λεʖ ʖπʖει ζ σαν π ελ ωι. ν λιγυαχ σι Μο σαις σαις: cf. Bacchyl. Ep. 5,1-2: Μήπω λιγυαχʖ[έα ] / βάρβιτον and Bianor (1 st AD) A.P.. IX , on the lyric poet Arion: Φ ρες τ ε νάλιοι Τυρσηνίδος γχόθι δίνης φορµικτ ν κάτου θ καν περ βύθιον, α τίκα µιν κιθάρ λιγυαχέι δέξατο δελφ ν σύνθροον, κ δ βυθο νήχεθ λισσόµενος, µέχρις π σθµ ν κελσε Κορίνθιον. α θάλασσα 5 χθ ς νθρώπων ε χε δικαιοτέρους IG IX 2 1.4, 928 = IG IX,1 873, Corcyra, ca BC IG XII,1 148, Rhodos 2ndBC µυρ ποφθιµ νοιο τ φωι περ τ ιδε χυθε σα παιδ ς λεξ νδρου µ ρατο Καλλι πα, κ µορον κα τεκνον πε θ το τ ιδ π γα αι πτακαιεικοσετο ς πνε µα λιπ ντα β ου, 5 στορα παιδε ας, τ ξωι κλυτ ν, ι ποκα λ στ ς νδροφ νους λ αις κτε νεν π Στροφ σιν. λλ θι ν ν, παροδ τα, τ ν κ χθον ς λκιν οιο χα ρ ε π ν γαθο πα δ γαθ ν Σατ ρου. GVI 767; IosPE I² 482; IosPE IV 110 (Black Sea Chersonesos, late 1st BC) a.1 Ξ νθος Martínez Fernández, Λαγορε νου investigación 1 χα ρε. 2009, pp {vacat magnum spatium} b.1 Ξ νθον γ στ λα κε θω, ξ νε, τ ν ποτε πατρ σ φρονα, τ µ π τρ ξυν ν γαλµα ν ων, τ ν σοφ ν ν Μο σαις, τ ν µεµφ α π σι πολε ταις, τε µιον ιθ ων, στ ρα καλλοσ νης, 5 β σκανος ν κατ πεφνεν ρης π τρ προµαχε ντα, λειπ µενον θρ νους τ νδε γονε σι γ ρας. ε δ π λαυσιν χει Πλο των πλ ον τοκε ες, τ πτε δι δε νων κ µνετε, θηλ τεραι; See Petzl 2004: Ζµυρνα ον κ[ε] θω η[µ] τρι[ον, ο κ π µεµπτον] ρεϊ, κα Μο σαις Πιερ σ[ιν δ φ λον/ πρ πολον], δ λοχον πινυτ ν αµ[ατρ δα µφοτ ροις δ ] ν π ρ γυ ων α α/<γ>α α π λο[ιτ λαφρ ]. Education in the gymnasion: A. Chaniotis, "Lament for a young man: A new epigram from Aphrodisias", in Á. Martínez Fernández, Estudios de Epigrafía Griega. Serie investigación 1.. La Laguna: Universidad de la Laguna, π τρος α δ πατρ ς ξ πικρ τευς πικρ την π ντα τ ιδ π ε ρ τ ντα κο ρον. κ νις δ [λ]ε πεται κα β ρβιτ κλ νητα, τα θ µηρικα κα ξυστ κε π ρπακος τ ας κ κλος το πωλικο τ γκτ ρες ραχνωµ νοι τ τ ξα θ ο τ κοντες. ο σιν µπρ πων ς δαν κο ρος ε κλε ς βα - Marcus Cincius Nigrinus, XI cohors urbana, under Trajan: on the relief on the stele (Selymbria), below his weapons, a kithara with plectrum. - the Lydian Publius Claudius Thrasyboulos, 235/6 AD (Saittai, Lydia: SGO IV 464, 23/08), soldier honored by the emperors, poet and actor (like his father in law, cf. SEG LII (2002) 1164: τ ν πάσηι σοφίηι κοσµησάµενον Θρασ βουλον/ κοσµ σαντα δ ην γενε ν στρατι σι σι ρ σταις σταις,/ ξοχα τιµηθ ντα κλυτο ς βασιλε σι µεγ στοις στοις/ ποιητ ν, ποκριν ποκριν µε µενο νοn σοφ ν νδρα Μ νανδρον νανδρον/ ε γεν γεν την Μοuση σηγεν γεν την χθ ν δε καλ πτει./ πατρ δ ι στ λην τ νδ µµιον νθ δε τειµ ν /θ κατο κυδαλ µοιο β ου µνηµε ον ε ναι./ vvvv τ(ους) τκ. vv ζ σ(αντι) τ(η) οβ - Aelius Menogenes Purichos Marcianus: TAM V2, 930, Lydia, Thyatira (Akhisar): l. 5 ποιητ ν, στρατηγ ν. 5) Diptychs: : Priscus, SGO II 10/02/28 [see above] Diazelmis: Bernand 1969, nr. 10 (Terenouthis, Egypt, 2 nd -1 st BC) 1 πρ ν γ κατ δ ριν ν[ π]λιον ρχαµος νδρ ν φ λα δαϊξ νδρωι χειρ τροπωσ µενος, σκηθ ς ν νευσ κα στυφ λικτος π α ηι, πε θ[ων α] µοχαρ ι κʖ ʖ[µ]ον νυαλ ου, 5 σ δο[ς] ν γυ λʖ[ο]ις [µο]ςʖ [λ] στ ρας λαλκ ν σκ λα δοριδµ ιτ[ων ]πραʖθον νδαπ ων [only in late poetry], στε χων Α γ πτʖοʖ[υ] κλʖειν ν σʖταχυµ τορα τ ρσιν, κοιραν δαις ζαµʖεν πʖ σʖτʖινʖ ʖνʖεʖγκ µενος ν ν δ καθ γδο[ ]δη[ς δ]εκ[ δος] στε χοντα κ λευθον 10 ʖδας ρφ<ν>α ο<ι>ς γγʖ[υ] ʖλιξε µυ<χ>ο< >ς, τ κνων ο κατʖ[ιδ ντ ] αʖ[ ν ν] µ ρον, λλ κ[α ] πʖα δων πα δας φ στατ ωι τ ρµατι γηροκ µους. π τρη γ ρ µ λ χευσεν π µεα, γα α δ θρεψεν Α γ πτου θνατο< >ς π σι γεγ τα φ λον, 15 ι ζελµιν, βασιλε σι τετειµ νον παροδ τα, "χα ρε", λ γοις, "κο φηι δ µφιπ λοιτο κ νις". Charmadas: Inverted dipthych : SGO IV, 21/05/01 (Gaza, ca. 201 BC.) ξ ε δαιµοσ νης π ρ γριον λυθεν µ ων, Χαρµ δα, σφηλεν δ λπ δα τις ν µεσις. λετο µ ν κο ρος [συν]οµ νυµος ε κοσι µο νας δυσµ ς ρκτο ρο[υ χειµε]ρ ας σιδ ν, 5 λετο δ πτα τις θυγατρ ς θυγ τηρ Κλε δοξα ρχαγ θας, γον ων δ κλασεν ε τεκν ην ο κτρ ν δ Α τωλ ς κο ρην κ κυσε Μ χαιος, λλ πλ ον θνητο ς ο δ ν δυροµ νοις. µ ν µφοτ ρους γε παλα πλουτοι βασιλ ες 10 Α γ πτου χρυσ αις γλα σαν χ ρισιν ς δ π τραν δµηθε σαν ν πολιν γ δορ ς χθρ ν ρθωσας, Κρ την µαρτυρ ουσαν χεις. µ µψασθαι δ θεο ς ρκε µ νον νδρα γε θνητ ν, πα Τασκοµ νους, γ ραος ς χαλεπο 15 ντησας, φυχ ι δ τ µυρ α π ντα πον σας κεο τ ν κοιν ν τραπ ν ε ς δεω. 4

5 6) Hellenistic Military epitaphs for individuals in the Greek Anthology. A.P. VII 160 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ Καρτερ ς ν πολέµοις Τιµόκριτος, ο τόδε σ µα ρης δ ο κ γαθ ν φείδεται, λλ κακ ν. A.P. VII 724. ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ = GVI 1465 Gow-Page IV: βα µέν σε, πρόαρχε σαν πα δων τε µατρ ς Φειδία ν δνοφερ πένθει θου φθίµενος λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος Stadtmüller: α µένος σε, Πρόαρχ, ὄλεσ ἐν δαῒ, δ µά τε πατρ ς Ypsilanti (2003, 507): βαν µέν σ, Πρόαρχ, ὄλεσας, καὶ δώµατα πατρ ς (cf. Il , Od etc. Hes. Th. 40, Ap. Rh ) A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. A.P. VII 231. ΑΜΑΓΗΤΟΥ δ π ρ µβρακίας βοαδρόµος σπίδ είρας τεθνάµεν φεύγειν ε λετ ρισταγόρας, υ ς Θευπόµπου. µ θα µ χε ωρικ ς ν ρ πατρίδος, ο χ βας λλυµένας λέγει. A.P.. VII 540. ΑΜΑΓΗΤΟΥ Πρός σε ι ς Ξενίου γουνούµεθα, πατρ Χαρίν γγειλον Θήβην, νερ, π Α ολίδα Μ νιν κα Πολύνικον λωλότε, κα τόδε φαίης, ς ο τ ν δόλιον κλαίοµεν µµι µόρον, καίπερ π Θρ κ ν φθίµενοι χερός, λλ τ κείνου 5 γ ρας ν ργαλέ κείµενον ρφανί. A.P. VII 529. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΘΕΟ ΩΡΙ Α) = GVI 1641 Τόλµα κα ε ς ίδαν κα ς ο ραν ν νδρα κοµίζει, κα Σωσάνδρου πα δ πέβασε πυρ ς ωρόθεον Φθί γ ρ λεύθερον µαρ άλλων ρραίσθη Σηκ ν µεσσόθι κα Χιµέρας Theodoridas? Epitaph for Antigenes fallen at Thebas Phthia, Demetrias, Thessalia (Magnesia), post 217 BC, GVI 943. ντιγ νης Σωτ µου ε ς µακ ρων ν σους µε κατ γαγεν γχ θι Μ νως, θερµ κατ νκεφ λου τρα µατα δεξ µενον κα δ µας κ καµ κων πεπαλαγµ νον, ν κ νυ 5 πεζ ν π Α τωλ ν µφορ θυνεν ρη ντιγ νη Μ γνης δ δ µος κα πατρ ς πολβος ηµητρι ων ο µε κατωικτ σατο, υ ν Σωτ µου τ ν γν σιον ο δ µε Σωσ µ τηρ ο γ ρ βην θ λυς π ντιπ λους 10 λλ τ ν βητ ν σ ιζων λ χον στορα τ νδε, Ζ να κα πλ την α λ ν νυαλ ου, κα τ ν λεξ νδρου χθ νιον τ φον, ο µ γα θ ρσος, υ µενος, Θ βης µφεκ λυψα κ νιν. A.P. VII 226 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΤΗΙΟΥ βδήρων προθανόντα τ ν α νοβίην γάθωνα π σ π πυρκαϊ ς δ βόησε πόλις. ο τινα γ ρ τοιόνδε νέων φιλαίµατος ρης νάρισεν στυγερ ς ν στροφάλιγγι µάχης. A.P.. VII 208 ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ Μν µα τόδε φθιµένου µενεδαΐου ε σατο µις ππου, πε στέρνον το δε δαφοιν ς ρης τύψε µέλαν δέ ο α µα ταλαυρίνου δι χρωτ ς ζέσσ, π δ ργαλέ β λον δευσε φον A.P. VII 232 ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ / ΑΝΥΤΗΣ (Gow-Page XXI) Λύδιον ο δας χει τόδ µύντορα, πα δα Φιλίππου, πολλ σιδηρείης χερσ θιγόντα µάχης ο δέ µιν λγινόεσσα νόσος δόµον γαγε Νυκτός, λλ λετ µφ τάρ σχ ν κυκλόεσσαν τυν A.P.. VII 426. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ (Ant.Sid.), A.Ε πέ, λέον, φθιµένοιο τίνος τάφον µφιβέβηκας, βουφάγε; τίς τ ς σ ς ξιος ν ρετ ς; B. Υ ς Θευδώροιο Τελευτίας, ς µέγα πάντων φέρτερος ν, θηρ ν σσον γ κέκριµαι. ο χ µάταν στακα, φέρω δέ τι σύµβολον λκ ς 5 νέρος ν γ ρ δ δυσµενέεσσι λέων. A.P.. VII 438. ΑΜΑΓΗΤΟΥ λεο δ Πατρέων περ ληίδα κα σύ, Μαχάτα, δριµ ν π Α τωλο ς ντιφέρων πόλεµον, πρωθήβας χαλεπ ν γ ρ χαιικ ν νδρα νο σαι λκιµον, ε ς πολι ν στις µεινε τρίχα. A.P. VII 541. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ( ΑΜΑΓΗΤΟΥ) στης ν προµάχοις, Χαιρωνίδη, δ γορεύσας µόρον νίκαν, Ζε, πολέµοιο δίδου, νίκα τοι περ Τάφρον χαιίδα τ τότε νυκτ δυσµενέες θρασέος δ ριν θεντο πόνου. να µ ν ἀ]µφ ἀρετῆι σε διακριδ ν λις είδει, 5 θερµ ν ν ξείνην α µα χέαντα κόνιν A.P. VII 722. ΘΕΟ ΩΡΙ Α ηρίφατον κλαίω Τιµοσθένη, υ α Μολοσσο, ξε νον π ξείν Κεκροπί φθίµενον. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο 5

6 7) Dovecote/Family tomb adespoton A.P. VII 228 Cf. SGO IV, 22/14/02 (Zorava, Trachonitis, Palestine,, 2nd-3rd AD) α τ κα τεκέεσσι γυναικί τε τύµβον δειµεν α τ κα τεκ εσσι δε µατο σ µα φαειν ν νδροτίων ο πω δ ο δενός ε µι τάφος. Α νε ας, βριαρ ς κ δος χε στρατι ς, ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, πρ ς δ πελη αασιν δ µον φθιτον, ο τινος α τ δεξαίµην ν µο το ς προτέρους προτέρους. α τοκασιγν των χε ρας ρεξ µενος το νεκα ο τ µ ν σθλ π ροι θε ς: ε δ τις α ν ς βασκαν ης µετ χει, λγεα τ ιδε δ τω. SGO III 22/23/01 Rimea-Rimet Rimet el Lohf, Nabatea-Arabia cf. SEG 20:395, Syria, Kerak, 4th AD: Καιλεστ νος πινυτός µε δείµατο τ δ ν χώρ. ιοµ δης πινυ[τ] ς µε δ µατο τ δ ν χ ρ Α τ κα τεκέεσσι φίλ τ λόχ ποίησεν α τ κ π δεσιν κα δ < > παρακ τι νη ν Πλουτ ι κα παιν Φερσεφονεί νη ν Πλουτ ει κ ʖ πʖεν Περσεφονε σθλ ς κ στρατι ς. Ν ν δ ο δενός ε µι τάφο[ς πω σθ[λ] ς γ γεωργε ης ν <ν> δ ο δεν ς ε µι τ φος. ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, (5) 5 <ο τω κα µε νεµι πολ ν χρ νον> ε δ ρα κ δε, δεξαίµην γηράσκοντας, ε δαίµονας, τεκνώσαντας δεξ µιν γηρ σκοντας, ε δ µονας, τεκν σαντας. For tower-tomb/dovecotes see also: SGO III 22/42/99 (Bostra, dovecote-tomb of a retired soldier): µνῆµα [πε]ριστερεῶνα πε[..]ἔκτισε πολλὰ ἀναλώσας / [ἐ]ξ ἰδίω ν καµάτω(ν) στρατ[ ; SGO IV, 22/42/08 (Bostra, Hauran, 2 nd -3rd AD): καρτερὸς ἐν στρατιῇ, πυκινὸς νόον, ἔξοχος ἀνδρῶν/ µνῆµα τόδ ὡς ὁράᾳς δείµατο θαυµαστόν (cf. SGO IV, 22/42/98, also from around Bostra); SGO IV, 22/38/99 (Syria); SGO III 21/24/02 (Philadelpheia); SGO III 22/44/01 and 02 (Ghariye-Sharquie). But cf. SGO IV, 22/39/01 Sounoa, 48 km north of Bosra, Syria, 2 nd -3rd AD.: Καίαµος εὐφρονέων πολυλήϊος ἐνθάδε κεῖται, / ἐξ ἰδίης στρατιῆς σῆµα πο[νη]σάµενος. Πολυλήϊος: cf. Il : πολυκτήµων πολυλήϊος; Hes. fr M.-W.: ἔστι τις Ἑλλοπίη πολυλήϊος ἠδ εὐλείµων; Soph. Trach. 1167; Arat. Phaen ; Ap. Rhod ; Mnas. A.P. VII 51.1: Ἄσκρη µὲν πατρὶς πολυλήιος. 8) Stele from Bithynia: Menas GVI 1965; SGO II 09/05/16 ε κα µε δολιχ ς περια νυται στεα τ µβος, ξε νε, τ δυσµεν ων γ ο χ π τρεσσα β ρος πεζοµ χος δ ππε ας ν προµ χοισιν µεινα ππ τε περ Κο ρου µαρν µεθ µ πεδ ωι 5 [Θ]ρ ϊκα δ προπ ροιθε βαλ ν ν τε χεσιν νδρα [κ]α Μυσ ν, µεγ λας κ τθανον µφ ρετ ς τʖ ι <τ>ις παιν σειε θο ν Βιο ριος υ α Βιθυν ν Μην ν, ξοχον γ µονα. 8a λλο 9 [δ] κρυα µ ν δειλο ς τις ν πιτ µβια χ<ε> οι 10 [ν] νυµον γ νο σων δεξαµ νοις θ νατον α τ ρ µ Φρυγ οιο π ρα ο ν, µφ τε π τρης, µφ τε κυδαλ µων µαρν µενον τοκ ων ε κλ α δ ξατο γα α µετ προµ χοισι δαµ ντα, δυσµεν ων πολλο ς πρ σθε δαϊξ µενον 15 Βιθυν ν τ ι τις Βιο ριος υ α Μην ν α ν σαι µε, ρετ ς φ γγος µειψ µενον. Although a long tomb contains my bones, stranger, I did not shrink back in view of the heavy weight of the enemies. Although I fought on foot I stood my ground in front of riders among those who fought in the first line, when we battled in the plain of Kouros. After I had hit a Thracian in his armor and a Mysian, I died because of my great bravery. For this, may someone praise the swift Menas, the son of Bioeris, the Bithynian, an excellent officer. Another (epigram) One may come and pour tears on the tombs of cowards, who have died an inglorious death through illness. But earth has received me, who fought near the flow of the Phrygian river for my fatherland and for my parents, as a man who died while fighting with others in the first line, having first slain many enemies. For this, may someone praise the Bithynian Menas, the son of Bioeris, who exchanged light [life] with bravery. (Translation by A. Chaniotis 2005, 204) 6

7 9) SGO I 02/14/11,2 (Laodikeia on the Lykos), epitaph of Epigonos (see above): ἀλλ οὗ τὰν ἀρετὰν οὐδ ὁ χρόνος µαραίνει cf. Soph. Ajax 714 (πάνθ µέγας χρόνος µαραίνει); cf. Simon., fr. 26 Page: τῶν ἐν Θερµοπύλαις θανόντων/ εὐκλεὴς µὲν ἁ τύχα, καλὸς δ ὁ πότµος,/ βωµὸς δ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ µνᾶστις, ὁ δ οἶκτος ἔπαινος / ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ εὐρὼς / οὔθ ὁ πανδαµάτωρ ἀµαυρώσει χρόνος. [ ] SGO I 02/06/08 (Stratonikeia, Caria): καρύσσει δὲ πάτρα τὸ τεὸν κλέος ὀψ[ιγόνοισιν SGO I 02/09/05 = A.P : ll. 5-6 (Aphrodisias, ca. 480 AD) for Asklepiodotos, a benefactor: τήκει καὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος ἀλ λ ἀ [ρετάων]/ Ἀσκληπιοδότου τὸ κλέος ἀθάνατον. 7

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα