τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει"

Transcript

1 Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, September Silvia Barbantani - Hellenistic military epitaphs Anyte A.P. VII 724,3-4: λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, / ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος. 1. Eternal fame after death. σβεστον κλέος and burial: Od. 4,584: χε γαµέµνονι τύµβον, ν σβεστον κλέος ε η; Od. 24,80-84: µφ α το σι δ πειτα µέγαν κα µύµονα τύµβον/ χεύαµεν ργείων ερ ς στρατ ς α χµητάων/ κτ πι προ χούσ, π πλατε λλησπόντ, / ς κεν τηλεφαν ς κ ποντόφιν νδράσιν ε η/ το σ, ο ν ν γεγάασι κα ο µετόπισθεν σονται; Il. 16, : νθά ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ται τε/ τύµβ τε στήλ τε τ γ ρ γέρας στ θανόντων. σσοµένοισι πυθέσθαι: Il : ο σιν π Ζε ς θ κε κακ ν µόρον, ς κα πίσσω / νθρώποισι πελώµεθ οίδιµοι σσοµένοισι; Il : µ µ ν σπουδί γε κα κλει ς πολοίµην, / λλ µέγα έξας τι κα σσοµένοισι πυθέσθαι; Od : ς σ µ ν ο δ θαν ν νοµ λεσας, λλά τοι α ε / πάντας π νθρώπους κλέος σσεται σθλόν, χιλλε. Kaibel 527 (Beroia, ( 3rdAD?),, ll : IK Klaudiupolis 78,, l. 4: 4 µν µην νθρ ποισι κα σσοµ νοισι 5 [τ]ο ν[ε]κ µιν στ λην γρ ψατο [Σ]οζοµεν vv πυθ σθαι.[ ] κουριδ [η] µʖεʖρ πεσσι κ σσοµ νοισι πυθ σ[θαι(?)]. KILyk I 306 (Lykaonia, Lystra), l. 18 : σ]µατα καλ φρ σουσι κα σσοµ νοισ[ι πυθ σθαι] GVI 1513 = IC I viii 33 (Knossos, 2 BC) Θαρσ µαχος Λεοντ ω. ο δ θαν ν ρετ ς νυµ λεσας, λλ σε φ µα κυδα νουσ ν γει δ µατος ξ δα, Θαρσ µαχε τραν ς δ κα ψαγ νων τις ε σει GVI 1515; IG XII, Suppl 183 (Sikinos, 2 BC) [ ν µακ ρων τ]εʖµ νεσσιν ν ρ οισ τε, ρχε, [να εις, δ ]ρετ λ µπει ν µερ οις [δαλο σ ]ου υ, τ τευ κρ τος ο δ δολ φρων [ χθρ ς ποι]ηʖτο µ λπετ π στ µατος, 5 µνω µενος κε νας θο [ριδ]ος πποσ νας, 5 [ λλ τυ ε ]ππων γ ρ ρης φ λος δ Θ αντος ρτα ων τε µο νος π [νε]µ εντος λα ου ο λαµ ν ππε ας ξαο φοιλ πιδ<ο>ς, ξια µ ν γεν ταο Λεοντ ου, ξια δ σθλ ν ργα µεγαυχ των µηδ µενος προγ νων. [ν σος ρ στ]ερνος θυµ ν [ θαλ]πʖε πατρ ς c.10 ταστο c.10 ου τολµατ c.10 δʖιοʖι[ ] SGO I 02/09/05,, Aphrodisias. 1 [λ] µπει κ(α ) φθιµ νοις ρετ ς φ ος, ο περ π ʖτʖρηʖ[ς] πολλ πονησ µενοι ξυν ν θεντ φελʖ[ος.] σκληπιοδ τωι λ γος ρµοʖσεν, ι π λις ʖ[δε] ο περ ο κιστ ι τ νδ ν θηκε τ πο[ν.] 5 τ κει κα π τρην πολ ς χρ νος λʖλʖ ʖ[ρετ ων] σκληπιοδ του τ κλ ος θ νατον, σσα κα ο α π ρεν γ ρα πατρ δι το ς π π[ σιν] κα τ δε µετρε σθω ξυν ν ρεισµα θ ʖ[λου.] 2) Allusions, quotations,, reminiscences. SGO I 02/06/08, Stratonikeia (Caria). 1 σο τ µβον µ τηρ τε ξεν [ ] ψεινεισα κεδνο Φαν α ντιπ τρου κο ρε θεο σιν φʖ[ λε] Πλο των δ ς κα κε νεκ ων λʖ[ιµ να]ς σαλε τους ο φθιµ νων µακ ρων δ γαγε [εἰς ἠλύσιον?] καρ σσει δ π τρα τ τε ν κλ ος ψ[ιγ νοισιν] κα θν σκων ζω ς ντ πορες χ [ριτας. a. Homer: SGO IV, 22/49/01 (Hauran, Syria, 270 AD): Α γυπτος στυγερ ψυχ ς λεσε σ ν σεο πολλ ς, / λλ σ νκτερ ϊξε θ ος κα π τνια µ τηρ, / κε νους δ ο τις ο ωνο σι δ κ ρµ γ νοντο. /θ ρσει. l. 3: cf. Il. I 1-4: Μ νιν ειδε θε Πηληϊάδεω χιλ ος / ο λοµένην, µυρί χαιο ς λγε θηκε, / πολλ ς δ φθίµους ψυχ ς ϊδι προΐαψεν/ ρώων, α το ς δ λώρια τε χε κύνεσσιν / ο ωνο ωνο σί τε π σι σι, ι ς δ τελείετο βουλή; Il : νδράσι δυσµενέεσσιν λωρ κα κύρµα γένησθε; cf. Il : κάλλιπες ργείοισιν λωρ κα κύρµα γενέσθαι; Il : µίσησεν δ ρα µιν δηΐων κυσ κύρµα γενέσθαι ; Od.3.271: κάλλιπεν ο ωνο ωνο σιν λωρ κα κύρµα α γενέσθαι; Od : δείδω µ θήρεσσιν λωρ κα κύρµα α γένωµαι; Od : κα τ ν µ ν φώκ σι κα χθύσι κύρµα α γενέσθαι/ κβαλον l. 3 πότνια µήτηρ cf. Il.1.357; 6.413; etc. b. Tyrtaeu eus: universally present is the Homeric and Tyrtaean topos of the death in the first line cf. e.g. Il. 3.31, 458; 4.252; 15,522; ; ; ; Od ; ; Tyrtaeus fr. 10.1,21,30 West. GVI 749; Posidippus Dubia 32, Fernández-Galiano; (Thyrrheum, GVI 40; IG II² 5227a (Athens, Ceramikos, 287/6 BC) Acarnania, late 3rd BC) τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει θν ισκειν, α δ µενοι πατρ δα κα γο[ν] ας Τιµ κριτογ κ λπωι κυδι νειρα κ νις 3 κα γ ρ σοι, Χα ριππε, καταφθιµ νωι µ[ ]γα κ δος Α τωλ ν γ ρ παισ π τρας περ ε ς ριν λθ ν ε κ να δηµοσ αι τε ε σατο σ µα π λις, γαθ ς νικ ν θελε τεθν ναι. 5 ν κα Μουνιχ ας π τε χεσι δο λιον µαρ 5 π πτει δ µ προµ χοισι λιπ µ πατρ µυρ ον λγος, [ ]υ µενος πρ φ λης πνε µα λιπες πατρ δος. λλ τ παιδε ας ο κ π κρυπτε καλ Τυρτα ου δ Λ καιναν ν στ ρνοισι φυλ σσων Cf. Tyrtaeus fr. 10,31-32; 11,21-22 σιν τ ν ρετ ν ε λετο πρ σθε β ου. Cf. Tyrtaeus 10,13-14: θυµ γ ς π ρι τ σδε µαχ µεθα κα περ πα δων / θν σκωµεν ψυχ ων µηκ τι φειδ µενοι 1

2 c. Callimachus? GVI 1168; SGO II, 11/13/02; Sebastoupolis (Sulusaray), Pontus (4th-5th AD?) λβ]ιος ν µο ραι παναεικ ες [κπερ ωντα] [νη]δ ος θρ σωσι γαληνα σι[ν πωπα ς] [ ς] κα γ Π [ν]ταρχος γαυοτ[ των π πατρ ν] [βλα]στ σας κ δος µ ν ν στρατ[ σπετον ε λον] 5 [σ ]µ ποδυσ µενος δ λαχον [περικαλλ α τ µβον] [ γ]χιν οις πραπ δεσσι φιλοστ [ργοιο γυναικ ς] [ ] µοι κα πα δας θυµηδ ας, ο ς [τ κεν α τ ], [σκ] µνους α χ εντος πως σ[υν θρεψε λ οντος] [κα ] µε θεο[ σ]ιν θηκεν µο ιον [θαν τοισιν]. 10 [ τρ]εκ ως Π νταρχος γ ν ν [µ α τ ς θηκα] [ζηλ]ωτ[ ]ν πα δε(σ)σιν µο ς, ο ς δ[ α γυναικ ν] [τ κ]τε κα ξησεν ν µεγ ροις [πολυ λβοις], [Πα]ντ ρχ[ω]ν χαρ εντα κα µερ [εντα γ νεθλα]. [τ ]ν µ ν γ ρ στρατι ς [ ]ναρ θµιο[ν ρ εσσιν] 15 [τ σφ]ετ ρ τιµ περιλαµπ α, τ ν [δ ποθειν ς] [θρε]ψαµ νη π τρης τηλ κλυτο[ν λπ δ θηκεν] [ν σ]φι δ µο θεµ νη σ[ ]µα κλυτ [ν ο π λλων] [θε]σπεσ ης ρετ ς π σης κλ ο[ς ε ρ ν κεν], [τιµ] εις ς σκον ν νδρ σι κα[ µακ ριστος], 20 [µακ]ρο ς α νεσσιν, ως µ νει [ο ραν ς ε ρ ς], [λ] µπει δ λιος φα θων τροχ[οε δει φ γγει] ll. 1-2 cf. Call. Prologus Aitia, fr. 1,37-38 Pf.: Μο σαι γ ρ σους δον θµατι πα δας/µ λοξ, πολιο ς ο κ πέθεντο φίλους. l. 21 cf. variant of the Midas epitaph, SGO 05/03/01 A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. IGLSyr 13, (= SGO III 22/42/07), Bostra, Hauran, 2 nd -3 rd AD: Βασσος ν ρ Β στρης ρικυδ ος κρον ωτον / τ µβον ε ξ στοις λ εσιν δρυσ µην Cf. Call. H. 2,112 (πίδακος ξ ερ ς λίγη λιβ ς κρον ωτον), Hec. fr. 74,16 H. 2 (α γάλακι χροι ν κα κύµατος κρ ώτ ), Pind. Isth. 7,16-19: λλ παλαι γάρ ε δει χάρις, µνάµονες δ βροτοί, τι µ σοφίας ωτον κρον κλυτα ς πέων οα σιν ξίκηται ζυγέν (see Garulli 2012, ) l. 2 cf. Call. H. 5,44: ππων κα σακέων δοµένα πατάγ Tragic word νις, adapted in an elegiac context by Call. fr , fr Pf.: Apollonopolis Magna, Hassaia (2 nd -1 st BC) GVI 130 = Bernand 1969, nr. 8 1 ε κα µ ν σκοπ λοις Σαµοθραϊκ[ οις? ] µ µε παρεκτροχ σ ς, ξε νε, κα µ θε το νοµ µου κα κ πειτ βλαβ ως ρπε δʖ[ι τραπιτο (?)]. 5 ε µ γ ρ γεµ νος νδρ ʖ[ν ] νις, τ ρ δ π σας Ε τ ς α τ ς ΑΡ πεζ ς #⁷ µισθο[φ ρος(?) ] [.] GVI 722, Kaibel 549; SGO V, new text 24/34 For the Iberian prince Amazasp, deceased around Nisibis ca AD: l. 1 κλειν ς νις βασιλ ως µ ζασπος 3) Soldiers as Homeric heroes Peek GVI 1286 = SGO I, 01/20/35,, Miletus, 2 nd BC 1 σ µα µ ν σθ τι το το Μενεσθειδ ν π δισσο ς κ οσιν νκ θη, ξε νε, καταφθιµ νοις ε τινας ε λβου µεγ λας παρ παιδ Σελε κου σ δος ψηλο ς κλυες γεµ νας. Cf. Pindar Ol. 2.81: ὃς Ἕκτορα σφᾶλε, Τροίας /ἄµαχον ἀστραβῆ κίονα; Archilochus A.P. VII 441 (Meleagrian section): Ὑψηλοὺς Μεγάτιµον Ἀριστοφόωντά τε Νάξου/ κίονας, ὦ µεγάλη γαῖ, ὑπένερθεν ἔχεις GVI 689 = TAM IV,1 322,, Bithynia, 2 nd AD τ ν Φρυγ η[ς προµαχο νθ, ν θα µασε] θε ος µηρος κ λλει κα σ[οφ ζηλο ντα µε θο ριδι τ ] λκ κτ ριον [κατ χει τ φος δε θαν ντα πρ] µοιρον, τ ν ποτε χα[λκηρ τειµ ντα φ λοπλ]ον ρηα 5 κε µενον [δ ο κ χθρ δεδµηµ νον, λ]λ π Μο ρης ν ν µε Πρ [κλος θαψε πατ ρ] µο τε σ νευνος Peek 1521 = CIRB 136,, Pantikapaion, 1 st AD Λε κι]ε, υ Λευκ ου, χα ρε. [παυσαµ νοιο π ν]ων τ<ε> κα ς τ λος ο χοµ νοιο [ κλιπε κ]α ψυχ σ µα σ ν ντ παλον, 5 [Λε κιε, κ]αʖ π τρας ντ [ξ]ια κα τ πρ ς χθρο ς [ ντ]ε{ρ}α { ντεα}, βαρβαρικ α µατι φυρ µενα [ ]δ θανες δη ων π πλ θει κα γ ρ Τρο ας κτωρ ν προµ χοις π τµον πεσπ σατο. 2 SGO IV 17/17/01, Choma, Lycia, 4 th -3 rd BC σπ δα κα σιβ νην κα φ σγανον δ κυνε ην σηµε ρ ϊα φ στα [Oσσης σαβ µος υ ς [Oσσ πατρ ς πατρ κα το του πατρ Μαν σσ νδρ σι φθ µοισι γ ρας πιτ µβιον ε ναι 5 σ φροσιν ε κλε σιν τε λβοις ν ρεσ ν τε προστασ τε Α αντι µω οις Τελαµ νος,

3 τρ ς δ κα[τον τελ σαντα κα µ ]ολον λυκαβ ντων, µο νη δ ν [θαλ µοις λοχος ποθ ]ουσα σιωπ στε δ τ [πρ ρρηµ, ς λλο]ν νθ δε θ ψει 10 δ ς δ κα χ[ειλι δας δραχµ ν ρ]ιθµ ν ε σο σει. GVI 1811 = IG XII,3 47, Telos (Dodecanesos), 2 nd BC [ο] κ π νησα Α ντος γ πλε ον ο δ χιλε ο[ς], ο δ ρετ ν ε σχον µε ζονα τ ν πρ τερον, ξε νε. πολυπλ γκτου δ ρεος γραφ µαν πιστ ς ε προµ χεσθαι, πε υτ ρ µε τ ξ[ων] 5 [α] νεσε κα Κρ τα π σα κατ ε στοχ αν ε κλει ς δ µε γ ρας δ ξατο τ ν ιδυµ νδρο[υ] πα δα Κ µωνα χρ νος δ ε λ µε πανδαµ τω[ρ]. GVI 1733 = SGO I 07/06/04,, 4th AD νθα µ ν Α ας κε ται ρ ιος, νθα δ χιλλε ς, νθα δ Π τροκλος θε φιν µ στωρ τ λαντος, νθ δ π τρισσο σι πανε κελος ρ εσσιν ψυχ ν κα βι τοιο τ λος Μουσ νιος ρως. cf. Od. III : µαρνάµεθ ἔνθα δ ἔπειτα κατέκταθεν ὅσσοι ἄριστοι /ἔνθα µὲν Αἴας κεῖται ἀρήϊος, ἔνθα δ Ἀχιλλεύς, / ἔνθα δὲ Πάτροκλος, θεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος, / ἔνθα δ ἐµὸς φίλος υἱός, ἅµα κρατερὸς καὶ ἀταρβής, / Ἀντίλοχος, περὶ µὲν θείειν ταχὺς ἠδὲ µαχητής SGO 10/02/28, Caesarea-Hadrianopolis, Paphagonia, 2 nd AD (cf. Garulli 2012, ) χα ροις χαιρ µενος µ γα, ξ νε, δε ρ ν γνωθι Πρε σκος ν ρ κε ται, πολλ ν φ λος δ πολ πτ<ω>ρ, ς ποτ ν< > στρατι< > δοκ[ι]µ ν συνκλ τ δωκεν θλ τε π ντ πο ησε σ ε ποτε πο σεν χιλλε ς 5 θ [υ ς] Πρι µοιο, σον κα Πρε <σ>κος πο σεν. θ µ[β]ησεν δ α[ ]τ ν µ γας α τοκρ τωρ Τραιαν ς κ λλος τ λικ ην τε β ην κα ντος { νθος} χοντα, δ κε δ ο µεγ λην ρχ ν, νεικηφ ρον θλων [ ]στεφ νωσε καλ ς κα α τ τ σκ πτρον δωκεν, 10 [ση]µε ον βασ λειον, ο ο<ν> δωρ σατο δ ρον σηµε αις προ γειν, λα ν δ φ λασσεν παντα. ς δ τ λεσσεν γ να µ γαν κ πελ λυθε π τρ, φ νγος π σιν λ<α>νψε, µ λιστα δ ο σι γονε σιν, κα τ τε νο ν στρεψεν ροτρε ειν πατρ< >αν γ ν, 15 π ντα ποι ν µα κα θρεππτο ς π τελλε γεωργο ς ρµενα π ντα ποιε ν, σα σ οδος περ γεωργο ς [ ξα]µ ειν καρπο ς µεγ λους πεδε ξατ φε ς τ ς. β[ρ σε δ ]λοις γαθο σι πολ ν χρ νον σπαταλ σας, λβ κα πλο τ κεκορ<ε>σµ νος ε ς ν παυσιν. Soterichus: anon. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο το ς κα δοι δουπ σαντες χει γεραιο ς δε τ µβος εν οιο δ µ δος µακ ρων ν χ ρ. Πα ων Μουσα ου Περγα ος λαϊνοουργ ν τ χν κ λλιστος σ µατα τευξε τ δε. ν τις βλ ψ τι τ ν περ τ ν τ φ[ον, ]σται µαρτωλ ς θεο ς π σιν GVI 1804 = SGO I 02/14/11, Laodikeia on the Lykos, Phrygia, 1 st BC ο κ λλου, παροδ τα, τ δε µνηµ ον [ σαθρε ς], λλ ο τ ν ρετ ν ο δ χρ νος µαρανε[ ] πιγ νου, πρωτ α παρ ζωο σι λιπ ντος σωφροσ νας µορφ ς θ ε νεκα θειοτ τα[ς] 5 ο τε γ ρ κτ νας Πρι µου πα δ κτορ χιλλε [ς] ο θ τ λ κτρα φυγ ν το πατρ ς ππ λυτος τοιο δ ο κ γ νονθʖ ο ο[ς] γ νετ π γονος π[α ς] νδρ ου ε γεν τα πατ[ρ] ς σου βασιλε[ ]. λλ µ ν π γονος µν µα ζωιο ς δια[µ µνει] 10 ο δ χιλλε ς δ φυʖγʖενʖ µʖο ρ[αν] ʖ Θ τιδος.. Cf. Il. 18,117-18: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,/ ὅς περ φίλτατος ἔσκε ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι SGO I 06/02/30, Pergamon, Mysias, 1 st BC ε µ ν ην ζ ειʖνʖ [ πιε]ικ α θυµ ν [ χ]ο[ν]τα, [σ φρ]ων δ ς κεν ην πινυτ ς πραπ δας, [ο] ποτ ν ν σχεδ[ ] µ χ λετο uu u καρτερ ς ε πρεπ ης ν γ ρ δ[ε ν προµ χοις]. 5 λλ ο το[ι] Μο ρ ν γʖε θε ν τητι κ[ραται ν] θνητ ς ν ρ φυγεν φθιτο [δ σθλ ς µως] κα γ ρʖ το ς [π]οτʖ ʖ νταςʖ π [ ]λʖ[ιον uu u] λεσε ʖνʖε ʖκʖ[η]τοʖ[ς το σι βροτο ς δης]. λλ κα ς κανον πʖ λʖας [ ν ρας uu u], 10 κε µαι δ ν τ[ µ]β πʖλεʖ ʖστ[α καµ ν ρετ ]. σ µα δ µοι πρ πον στ κα uu uu u [.]. l. 16 = Hes. Op. 407 χρήµατα δ εἰν οἴκῳ πάντ ἄρµενα ποιήσασθαι. Hes. Op. 637: οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον Callimachus Hymn Zeus 94-96: χαῖρε πάτερ, χαῖρ αὖθι: δίδου δ ἀρετήν τ ἄφενός τε. /οὔτ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν / οὔτ ἀρετὴ ἀφένοιο: δίδου δ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον For the tryphe cf. SGO IV Tiberias 21/16/01 = GVI 449, 3 rd AD ἐνθάδε κεῖµε Ἄµανδος, τρυφῆς πάσης ὁ µετασχών, ἰσοθέως ζήσας πουλὺν ἐτῶν ἀριθµόν, ἐνδόξως στρατιᾶς ἄρξας δεκαταρχίδι τειµῇ, καὶ µετὰ τὸν θάνατον ζῶσαν ἔχων ἀρετήν. 5 τίς γὰρ τόσσ ἐτρύφησεν ἐν ἀνθρώποις ὅσ ἐγώ περ; ἢ τίς ὑπὸ πάτρης τόσσην ἔσχ ἀγάπην; γνώριµος ἐν πολλοῖσιν ὑπάρχων ἀν[δ]ράσιν αἰεί, ὃν ποθέεσκε πάτρη, ἣ τέκεν ε υ 3

4 4) Poet-soldier soldier: IG IX,1² 2:314; ; Tyrraeum, 2 nd BC [Φιλον] α τα Λ ων ος. κα λ γον α ξ σαντα κα ν λιγυαχ σι Μο σαις κεκριµ νον κρ πτει Σ πολιν δε κ νις, Θυρρε ου ναετ ρα, µεγαυχ τοιο Λ οντος 5 κο ρον, µωµ του σωφροσ νης καν να ν π ς µ ν φιλ εσκεν, περφι λων δ πρ ς χθρ ν [ ]λετο φοιν ξας προτ οπτον ρη [ ]λλ ε κα ν ος λθεν π ζ φον, ο µ ν σ µως [τ ν] ρετ ν λεʖ ʖπʖει ζ σαν π ελ ωι. ν λιγυαχ σι Μο σαις σαις: cf. Bacchyl. Ep. 5,1-2: Μήπω λιγυαχʖ[έα ] / βάρβιτον and Bianor (1 st AD) A.P.. IX , on the lyric poet Arion: Φ ρες τ ε νάλιοι Τυρσηνίδος γχόθι δίνης φορµικτ ν κάτου θ καν περ βύθιον, α τίκα µιν κιθάρ λιγυαχέι δέξατο δελφ ν σύνθροον, κ δ βυθο νήχεθ λισσόµενος, µέχρις π σθµ ν κελσε Κορίνθιον. α θάλασσα 5 χθ ς νθρώπων ε χε δικαιοτέρους IG IX 2 1.4, 928 = IG IX,1 873, Corcyra, ca BC IG XII,1 148, Rhodos 2ndBC µυρ ποφθιµ νοιο τ φωι περ τ ιδε χυθε σα παιδ ς λεξ νδρου µ ρατο Καλλι πα, κ µορον κα τεκνον πε θ το τ ιδ π γα αι πτακαιεικοσετο ς πνε µα λιπ ντα β ου, 5 στορα παιδε ας, τ ξωι κλυτ ν, ι ποκα λ στ ς νδροφ νους λ αις κτε νεν π Στροφ σιν. λλ θι ν ν, παροδ τα, τ ν κ χθον ς λκιν οιο χα ρ ε π ν γαθο πα δ γαθ ν Σατ ρου. GVI 767; IosPE I² 482; IosPE IV 110 (Black Sea Chersonesos, late 1st BC) a.1 Ξ νθος Martínez Fernández, Λαγορε νου investigación 1 χα ρε. 2009, pp {vacat magnum spatium} b.1 Ξ νθον γ στ λα κε θω, ξ νε, τ ν ποτε πατρ σ φρονα, τ µ π τρ ξυν ν γαλµα ν ων, τ ν σοφ ν ν Μο σαις, τ ν µεµφ α π σι πολε ταις, τε µιον ιθ ων, στ ρα καλλοσ νης, 5 β σκανος ν κατ πεφνεν ρης π τρ προµαχε ντα, λειπ µενον θρ νους τ νδε γονε σι γ ρας. ε δ π λαυσιν χει Πλο των πλ ον τοκε ες, τ πτε δι δε νων κ µνετε, θηλ τεραι; See Petzl 2004: Ζµυρνα ον κ[ε] θω η[µ] τρι[ον, ο κ π µεµπτον] ρεϊ, κα Μο σαις Πιερ σ[ιν δ φ λον/ πρ πολον], δ λοχον πινυτ ν αµ[ατρ δα µφοτ ροις δ ] ν π ρ γυ ων α α/<γ>α α π λο[ιτ λαφρ ]. Education in the gymnasion: A. Chaniotis, "Lament for a young man: A new epigram from Aphrodisias", in Á. Martínez Fernández, Estudios de Epigrafía Griega. Serie investigación 1.. La Laguna: Universidad de la Laguna, π τρος α δ πατρ ς ξ πικρ τευς πικρ την π ντα τ ιδ π ε ρ τ ντα κο ρον. κ νις δ [λ]ε πεται κα β ρβιτ κλ νητα, τα θ µηρικα κα ξυστ κε π ρπακος τ ας κ κλος το πωλικο τ γκτ ρες ραχνωµ νοι τ τ ξα θ ο τ κοντες. ο σιν µπρ πων ς δαν κο ρος ε κλε ς βα - Marcus Cincius Nigrinus, XI cohors urbana, under Trajan: on the relief on the stele (Selymbria), below his weapons, a kithara with plectrum. - the Lydian Publius Claudius Thrasyboulos, 235/6 AD (Saittai, Lydia: SGO IV 464, 23/08), soldier honored by the emperors, poet and actor (like his father in law, cf. SEG LII (2002) 1164: τ ν πάσηι σοφίηι κοσµησάµενον Θρασ βουλον/ κοσµ σαντα δ ην γενε ν στρατι σι σι ρ σταις σταις,/ ξοχα τιµηθ ντα κλυτο ς βασιλε σι µεγ στοις στοις/ ποιητ ν, ποκριν ποκριν µε µενο νοn σοφ ν νδρα Μ νανδρον νανδρον/ ε γεν γεν την Μοuση σηγεν γεν την χθ ν δε καλ πτει./ πατρ δ ι στ λην τ νδ µµιον νθ δε τειµ ν /θ κατο κυδαλ µοιο β ου µνηµε ον ε ναι./ vvvv τ(ους) τκ. vv ζ σ(αντι) τ(η) οβ - Aelius Menogenes Purichos Marcianus: TAM V2, 930, Lydia, Thyatira (Akhisar): l. 5 ποιητ ν, στρατηγ ν. 5) Diptychs: : Priscus, SGO II 10/02/28 [see above] Diazelmis: Bernand 1969, nr. 10 (Terenouthis, Egypt, 2 nd -1 st BC) 1 πρ ν γ κατ δ ριν ν[ π]λιον ρχαµος νδρ ν φ λα δαϊξ νδρωι χειρ τροπωσ µενος, σκηθ ς ν νευσ κα στυφ λικτος π α ηι, πε θ[ων α] µοχαρ ι κʖ ʖ[µ]ον νυαλ ου, 5 σ δο[ς] ν γυ λʖ[ο]ις [µο]ςʖ [λ] στ ρας λαλκ ν σκ λα δοριδµ ιτ[ων ]πραʖθον νδαπ ων [only in late poetry], στε χων Α γ πτʖοʖ[υ] κλʖειν ν σʖταχυµ τορα τ ρσιν, κοιραν δαις ζαµʖεν πʖ σʖτʖινʖ ʖνʖεʖγκ µενος ν ν δ καθ γδο[ ]δη[ς δ]εκ[ δος] στε χοντα κ λευθον 10 ʖδας ρφ<ν>α ο<ι>ς γγʖ[υ] ʖλιξε µυ<χ>ο< >ς, τ κνων ο κατʖ[ιδ ντ ] αʖ[ ν ν] µ ρον, λλ κ[α ] πʖα δων πα δας φ στατ ωι τ ρµατι γηροκ µους. π τρη γ ρ µ λ χευσεν π µεα, γα α δ θρεψεν Α γ πτου θνατο< >ς π σι γεγ τα φ λον, 15 ι ζελµιν, βασιλε σι τετειµ νον παροδ τα, "χα ρε", λ γοις, "κο φηι δ µφιπ λοιτο κ νις". Charmadas: Inverted dipthych : SGO IV, 21/05/01 (Gaza, ca. 201 BC.) ξ ε δαιµοσ νης π ρ γριον λυθεν µ ων, Χαρµ δα, σφηλεν δ λπ δα τις ν µεσις. λετο µ ν κο ρος [συν]οµ νυµος ε κοσι µο νας δυσµ ς ρκτο ρο[υ χειµε]ρ ας σιδ ν, 5 λετο δ πτα τις θυγατρ ς θυγ τηρ Κλε δοξα ρχαγ θας, γον ων δ κλασεν ε τεκν ην ο κτρ ν δ Α τωλ ς κο ρην κ κυσε Μ χαιος, λλ πλ ον θνητο ς ο δ ν δυροµ νοις. µ ν µφοτ ρους γε παλα πλουτοι βασιλ ες 10 Α γ πτου χρυσ αις γλα σαν χ ρισιν ς δ π τραν δµηθε σαν ν πολιν γ δορ ς χθρ ν ρθωσας, Κρ την µαρτυρ ουσαν χεις. µ µψασθαι δ θεο ς ρκε µ νον νδρα γε θνητ ν, πα Τασκοµ νους, γ ραος ς χαλεπο 15 ντησας, φυχ ι δ τ µυρ α π ντα πον σας κεο τ ν κοιν ν τραπ ν ε ς δεω. 4

5 6) Hellenistic Military epitaphs for individuals in the Greek Anthology. A.P. VII 160 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ Καρτερ ς ν πολέµοις Τιµόκριτος, ο τόδε σ µα ρης δ ο κ γαθ ν φείδεται, λλ κακ ν. A.P. VII 724. ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ = GVI 1465 Gow-Page IV: βα µέν σε, πρόαρχε σαν πα δων τε µατρ ς Φειδία ν δνοφερ πένθει θου φθίµενος λλ καλόν τοι περθεν πος τόδε πέτρος είδει, ς θανες πρ φίλας µαρνάµενος πατρίδος Stadtmüller: α µένος σε, Πρόαρχ, ὄλεσ ἐν δαῒ, δ µά τε πατρ ς Ypsilanti (2003, 507): βαν µέν σ, Πρόαρχ, ὄλεσας, καὶ δώµατα πατρ ς (cf. Il , Od etc. Hes. Th. 40, Ap. Rh ) A.P. VII 227 ΙΟΤΙΜΟΥ Ο δ λέων ς δειν ς ν ο ρεσιν ς Μίκωνος υ ς Κριναγόρης ν σακέων πατάγ. ε δ κάλυµµ λίγον, µ µέµφεο µικρ ς χ ρος, λλ νδρας πολέµου τλήµονας ο δε φέρειν. A.P. VII 231. ΑΜΑΓΗΤΟΥ δ π ρ µβρακίας βοαδρόµος σπίδ είρας τεθνάµεν φεύγειν ε λετ ρισταγόρας, υ ς Θευπόµπου. µ θα µ χε ωρικ ς ν ρ πατρίδος, ο χ βας λλυµένας λέγει. A.P.. VII 540. ΑΜΑΓΗΤΟΥ Πρός σε ι ς Ξενίου γουνούµεθα, πατρ Χαρίν γγειλον Θήβην, νερ, π Α ολίδα Μ νιν κα Πολύνικον λωλότε, κα τόδε φαίης, ς ο τ ν δόλιον κλαίοµεν µµι µόρον, καίπερ π Θρ κ ν φθίµενοι χερός, λλ τ κείνου 5 γ ρας ν ργαλέ κείµενον ρφανί. A.P. VII 529. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΘΕΟ ΩΡΙ Α) = GVI 1641 Τόλµα κα ε ς ίδαν κα ς ο ραν ν νδρα κοµίζει, κα Σωσάνδρου πα δ πέβασε πυρ ς ωρόθεον Φθί γ ρ λεύθερον µαρ άλλων ρραίσθη Σηκ ν µεσσόθι κα Χιµέρας Theodoridas? Epitaph for Antigenes fallen at Thebas Phthia, Demetrias, Thessalia (Magnesia), post 217 BC, GVI 943. ντιγ νης Σωτ µου ε ς µακ ρων ν σους µε κατ γαγεν γχ θι Μ νως, θερµ κατ νκεφ λου τρα µατα δεξ µενον κα δ µας κ καµ κων πεπαλαγµ νον, ν κ νυ 5 πεζ ν π Α τωλ ν µφορ θυνεν ρη ντιγ νη Μ γνης δ δ µος κα πατρ ς πολβος ηµητρι ων ο µε κατωικτ σατο, υ ν Σωτ µου τ ν γν σιον ο δ µε Σωσ µ τηρ ο γ ρ βην θ λυς π ντιπ λους 10 λλ τ ν βητ ν σ ιζων λ χον στορα τ νδε, Ζ να κα πλ την α λ ν νυαλ ου, κα τ ν λεξ νδρου χθ νιον τ φον, ο µ γα θ ρσος, υ µενος, Θ βης µφεκ λυψα κ νιν. A.P. VII 226 ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΤΗΙΟΥ βδήρων προθανόντα τ ν α νοβίην γάθωνα π σ π πυρκαϊ ς δ βόησε πόλις. ο τινα γ ρ τοιόνδε νέων φιλαίµατος ρης νάρισεν στυγερ ς ν στροφάλιγγι µάχης. A.P.. VII 208 ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ Μν µα τόδε φθιµένου µενεδαΐου ε σατο µις ππου, πε στέρνον το δε δαφοιν ς ρης τύψε µέλαν δέ ο α µα ταλαυρίνου δι χρωτ ς ζέσσ, π δ ργαλέ β λον δευσε φον A.P. VII 232 ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ / ΑΝΥΤΗΣ (Gow-Page XXI) Λύδιον ο δας χει τόδ µύντορα, πα δα Φιλίππου, πολλ σιδηρείης χερσ θιγόντα µάχης ο δέ µιν λγινόεσσα νόσος δόµον γαγε Νυκτός, λλ λετ µφ τάρ σχ ν κυκλόεσσαν τυν A.P.. VII 426. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ (Ant.Sid.), A.Ε πέ, λέον, φθιµένοιο τίνος τάφον µφιβέβηκας, βουφάγε; τίς τ ς σ ς ξιος ν ρετ ς; B. Υ ς Θευδώροιο Τελευτίας, ς µέγα πάντων φέρτερος ν, θηρ ν σσον γ κέκριµαι. ο χ µάταν στακα, φέρω δέ τι σύµβολον λκ ς 5 νέρος ν γ ρ δ δυσµενέεσσι λέων. A.P.. VII 438. ΑΜΑΓΗΤΟΥ λεο δ Πατρέων περ ληίδα κα σύ, Μαχάτα, δριµ ν π Α τωλο ς ντιφέρων πόλεµον, πρωθήβας χαλεπ ν γ ρ χαιικ ν νδρα νο σαι λκιµον, ε ς πολι ν στις µεινε τρίχα. A.P. VII 541. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ( ΑΜΑΓΗΤΟΥ) στης ν προµάχοις, Χαιρωνίδη, δ γορεύσας µόρον νίκαν, Ζε, πολέµοιο δίδου, νίκα τοι περ Τάφρον χαιίδα τ τότε νυκτ δυσµενέες θρασέος δ ριν θεντο πόνου. να µ ν ἀ]µφ ἀρετῆι σε διακριδ ν λις είδει, 5 θερµ ν ν ξείνην α µα χέαντα κόνιν A.P. VII 722. ΘΕΟ ΩΡΙ Α ηρίφατον κλαίω Τιµοσθένη, υ α Μολοσσο, ξε νον π ξείν Κεκροπί φθίµενον. A.P. VII 678. Πληρώσας στρατι ν Σωτήριχος νθάδε κε µαι, λβον µ ν καµάτων γλυκερο ς τεκέεσσιν άσας. ρξα δ ν ππήεσσι, Γερήνιος ο ά τε Νέστωρ, ξ δίκων τε πόνων κειµήλιον ο δ ν τευξα. το νεκα κα µετ πότµον ρ φάος Ο λύµποιο 5

6 7) Dovecote/Family tomb adespoton A.P. VII 228 Cf. SGO IV, 22/14/02 (Zorava, Trachonitis, Palestine,, 2nd-3rd AD) α τ κα τεκέεσσι γυναικί τε τύµβον δειµεν α τ κα τεκ εσσι δε µατο σ µα φαειν ν νδροτίων ο πω δ ο δενός ε µι τάφος. Α νε ας, βριαρ ς κ δος χε στρατι ς, ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, πρ ς δ πελη αασιν δ µον φθιτον, ο τινος α τ δεξαίµην ν µο το ς προτέρους προτέρους. α τοκασιγν των χε ρας ρεξ µενος το νεκα ο τ µ ν σθλ π ροι θε ς: ε δ τις α ν ς βασκαν ης µετ χει, λγεα τ ιδε δ τω. SGO III 22/23/01 Rimea-Rimet Rimet el Lohf, Nabatea-Arabia cf. SEG 20:395, Syria, Kerak, 4th AD: Καιλεστ νος πινυτός µε δείµατο τ δ ν χώρ. ιοµ δης πινυ[τ] ς µε δ µατο τ δ ν χ ρ Α τ κα τεκέεσσι φίλ τ λόχ ποίησεν α τ κ π δεσιν κα δ < > παρακ τι νη ν Πλουτ ι κα παιν Φερσεφονεί νη ν Πλουτ ει κ ʖ πʖεν Περσεφονε σθλ ς κ στρατι ς. Ν ν δ ο δενός ε µι τάφο[ς πω σθ[λ] ς γ γεωργε ης ν <ν> δ ο δεν ς ε µι τ φος. ο τω κα µείναιµι πολ ν χρόνον ε δ ρα κα δε, (5) 5 <ο τω κα µε νεµι πολ ν χρ νον> ε δ ρα κ δε, δεξαίµην γηράσκοντας, ε δαίµονας, τεκνώσαντας δεξ µιν γηρ σκοντας, ε δ µονας, τεκν σαντας. For tower-tomb/dovecotes see also: SGO III 22/42/99 (Bostra, dovecote-tomb of a retired soldier): µνῆµα [πε]ριστερεῶνα πε[..]ἔκτισε πολλὰ ἀναλώσας / [ἐ]ξ ἰδίω ν καµάτω(ν) στρατ[ ; SGO IV, 22/42/08 (Bostra, Hauran, 2 nd -3rd AD): καρτερὸς ἐν στρατιῇ, πυκινὸς νόον, ἔξοχος ἀνδρῶν/ µνῆµα τόδ ὡς ὁράᾳς δείµατο θαυµαστόν (cf. SGO IV, 22/42/98, also from around Bostra); SGO IV, 22/38/99 (Syria); SGO III 21/24/02 (Philadelpheia); SGO III 22/44/01 and 02 (Ghariye-Sharquie). But cf. SGO IV, 22/39/01 Sounoa, 48 km north of Bosra, Syria, 2 nd -3rd AD.: Καίαµος εὐφρονέων πολυλήϊος ἐνθάδε κεῖται, / ἐξ ἰδίης στρατιῆς σῆµα πο[νη]σάµενος. Πολυλήϊος: cf. Il : πολυκτήµων πολυλήϊος; Hes. fr M.-W.: ἔστι τις Ἑλλοπίη πολυλήϊος ἠδ εὐλείµων; Soph. Trach. 1167; Arat. Phaen ; Ap. Rhod ; Mnas. A.P. VII 51.1: Ἄσκρη µὲν πατρὶς πολυλήιος. 8) Stele from Bithynia: Menas GVI 1965; SGO II 09/05/16 ε κα µε δολιχ ς περια νυται στεα τ µβος, ξε νε, τ δυσµεν ων γ ο χ π τρεσσα β ρος πεζοµ χος δ ππε ας ν προµ χοισιν µεινα ππ τε περ Κο ρου µαρν µεθ µ πεδ ωι 5 [Θ]ρ ϊκα δ προπ ροιθε βαλ ν ν τε χεσιν νδρα [κ]α Μυσ ν, µεγ λας κ τθανον µφ ρετ ς τʖ ι <τ>ις παιν σειε θο ν Βιο ριος υ α Βιθυν ν Μην ν, ξοχον γ µονα. 8a λλο 9 [δ] κρυα µ ν δειλο ς τις ν πιτ µβια χ<ε> οι 10 [ν] νυµον γ νο σων δεξαµ νοις θ νατον α τ ρ µ Φρυγ οιο π ρα ο ν, µφ τε π τρης, µφ τε κυδαλ µων µαρν µενον τοκ ων ε κλ α δ ξατο γα α µετ προµ χοισι δαµ ντα, δυσµεν ων πολλο ς πρ σθε δαϊξ µενον 15 Βιθυν ν τ ι τις Βιο ριος υ α Μην ν α ν σαι µε, ρετ ς φ γγος µειψ µενον. Although a long tomb contains my bones, stranger, I did not shrink back in view of the heavy weight of the enemies. Although I fought on foot I stood my ground in front of riders among those who fought in the first line, when we battled in the plain of Kouros. After I had hit a Thracian in his armor and a Mysian, I died because of my great bravery. For this, may someone praise the swift Menas, the son of Bioeris, the Bithynian, an excellent officer. Another (epigram) One may come and pour tears on the tombs of cowards, who have died an inglorious death through illness. But earth has received me, who fought near the flow of the Phrygian river for my fatherland and for my parents, as a man who died while fighting with others in the first line, having first slain many enemies. For this, may someone praise the Bithynian Menas, the son of Bioeris, who exchanged light [life] with bravery. (Translation by A. Chaniotis 2005, 204) 6

7 9) SGO I 02/14/11,2 (Laodikeia on the Lykos), epitaph of Epigonos (see above): ἀλλ οὗ τὰν ἀρετὰν οὐδ ὁ χρόνος µαραίνει cf. Soph. Ajax 714 (πάνθ µέγας χρόνος µαραίνει); cf. Simon., fr. 26 Page: τῶν ἐν Θερµοπύλαις θανόντων/ εὐκλεὴς µὲν ἁ τύχα, καλὸς δ ὁ πότµος,/ βωµὸς δ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ µνᾶστις, ὁ δ οἶκτος ἔπαινος / ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ εὐρὼς / οὔθ ὁ πανδαµάτωρ ἀµαυρώσει χρόνος. [ ] SGO I 02/06/08 (Stratonikeia, Caria): καρύσσει δὲ πάτρα τὸ τεὸν κλέος ὀψ[ιγόνοισιν SGO I 02/09/05 = A.P : ll. 5-6 (Aphrodisias, ca. 480 AD) for Asklepiodotos, a benefactor: τήκει καὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος ἀλ λ ἀ [ρετάων]/ Ἀσκληπιοδότου τὸ κλέος ἀθάνατον. 7

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ ΠΤΡΟΥ ΛΜΠΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΤ ΤΗΝ ΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΣΚΛΩΝ ΚΙ ΦΥΡΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΚΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΙΜΛΙ ΚΔΟΣΩΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΜΡΔΙΟΣ ΣΜΟΣ 2013 ii ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος a\fe d a\a s s a zaq d nd d] xs d] a zag d Α στηρ //νε //ο πυρ σευ τος ε δει //ει χθη//ης //τη //η η οι οι d xs d] a F d d]\s; esdgs\ag s; a35p s

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 12-07-2015 ΥΡΙΑΗ ΣΤ νήµη τῶν Ἁγίων ατέρων ρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α Ἑωθινόν στ Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι υ ρι ι ι ι ι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεμβρίου. νήμη τῆς Ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα