«Τεχνικο-οικονομική ανάλυση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τεχνικο-οικονομική ανάλυση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων»"

Transcript

1 «Τεχνικο-οικονομική ανάλυση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων» ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος Περιβάλλοντος ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» Κατσαρός Φ. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2010

2

3 «Τεχνικο-οικονομική ανάλυση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων» ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος Περιβάλλοντος ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση» Κατσαρός Φ. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2010 i

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενεργειακή απαίτηση στο περιβάλλον των κτιρίων είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ως μέσο για να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της μείωσης των εκπομπών CO 2, συγκαταλέγεται στους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά στη διαμόρφωση της ευρύτερης ενεργειακής πολιτικής. Στην Ελλάδα, ο οικιακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 25% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, το 60% της οποίας καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. Παράλληλα, το ελληνικό κτιριακό απόθεμα απαρτίζεται κυρίως από παλιές κατασκευές, με χαρακτηριστική την ανεπαρκή θερμομόνωση του κτιριακού τους κελύφους. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το ενεργειακό και το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Η βασική διαπίστωση έγκειται στο γεγονός πως παρότι επιτυγχάνεται αξιόλογο ποσό εξοικονόμησης ενέργειας, το οικονομικό όφελος παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις πιο συμφέρουσες επιλογές μεταξύ των επεμβάσεων που εξετάζονται, διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του επενδυτικού κοινού. ABSTRACT Energy demand in the environment of buildings is an important issue. One of the factors that influence considerably the configuration of the general energy policy is the increase of the energy efficiency of buildings, as a means of achieving the ulterior objective, which is the reduction of the emissions of CO2. In Greece, the domestic sector is responsible for 25% of the total energy consumption, 60% of which is used for the coverage of heating needs. At the same time, the Greek building stock is composed mainly from old constructions, whose building shell has insufficient thermal insulation. Τhis thesis examines the energy and economical profit that results from the implementation of energy upgrading interventions, which aim at the reduction of the thermal energy consumption in the domestic sector. The basic conclusion is the fact that, despite the remarkable energy saving that is being accomplished, the economical profit appears only in specific cases and under certain conditions. This thesis aims to indicate the most profitable among the examined interventions, facilitating this way the decision making process of the investors. ii

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας Δομή της εργασίας... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εισαγωγή: Ενέργεια και Κτίριο Κτιριακός τομέας: Υφιστάμενη κατάσταση Κτιριακό απόθεμα Ενεργειακό ισοζύγιο Ενεργειακή κατανάλωση στον τριτογενή τομέα Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Οι ορισμοί της ενεργειακής αποδοτικότητας Μέτρα εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος Επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Ορθολογική ενεργειακή χρήση και επεμβάσεις χαμηλού κόστους Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων Οι περιορισμοί της ενεργειακής αποδοτικότητας Θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές κινήτρων Οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Δεδομένα κτιριακού αποθέματος και επιλογή επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (1 ο Στάδιο) Κατανομές κτιριακού αποθέματος και καθορισμός των κτιρίων-στόχος Ενεργειακή κατανάλωση και επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (2 ο Στάδιο) Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας Υπολογισμός οικονομικού οφέλους iii

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ανάλυση των αποτελεσμάτων Συζήτηση Ανάλυση SWOT ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ iv

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1 Κατανομή κτιρίων ανά χρήση... 4 Πίνακας 2.2 Κατανομή κτιρίων βάσει της χρονολογίας κατασκευής τους... 5 Πίνακας 2.3 Νομοί της Ελλάδας ανά κλιματική ζώνη... 6 Πίνακας 2.4 Κατανομή κτιρίων ανά κλιματικά ζώνη... 7 Πίνακας 2.5 Συντελεστές θερμοπερατότητας(u-values) υαλοπινάκων Πίνακας 2.6 Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοπερατότητα του κτιριακού κελύφους ανά κλιματική ζώνη Πίνακας 2.7 Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης νέων λεβήτων Πίνακας 2.8 Κατηγορίες αποδοτικότητας νέου λέβητα Πίνακας 3.1 Αναλογία εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, πριν και μετά το Πίνακας 3.2 Μέση ετήσια θερμική κατανάλωση σε κατοικίες <1980 ανά κλιματική ζώνη (ΚWh/m 2 ) Πίνακας 3.3 Συνολική επιφάνεια κατοικιών <1980 ανά κλιματική ζώνη (m 2 ) Πίνακας 3.4 Ποσοτικά δεδομένα για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος Πίνακας 3.5 Διάρκεια ζωής και κόστος υλικών ενεργειακής αναβάθμισης Πίνακας 4.1 Ενεργειακό και οικονομικό όφελος των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης Πίνακας 4.2 Ενεργειακό και οικονομικό όφελος του συνδυασμού επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης Πίνακας 4.3 Οικονομικό όφελος των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με 30% επιδότηση Πίνακας 4.4 Οικονομικό όφελος των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με 50% επιδότηση Πίνακας 4.5 Οικονομικό όφελος του συνδυασμού επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με 30% επιδότηση v

8 Πίνακας 4.6 Οικονομικό όφελος του συνδυασμού επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με 50% επιδότηση Πίνακας 5.1 Διαφορά εξοικονόμησης ενέργειας με σωστό και εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού Πίνακας 5.2. Ανάλυση SWOT στις επεμβάσεις εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας vi

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1 Ποσοστίαια τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα... 8 Σχήμα 2.2 Τελική ενεργειακή κατανάλωση των ενεργοβόρων τομέων σε ΤΙΠ... 9 Σχήμα 2.3 Ποσοστιαία κατανομή καυσίμων στον τριτογενή τομέα Σχήμα 2.4 Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρισμού και πετρελαίου στις κατοικίες. 11 Σχήμα 2.5 Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρισμού και πετρελαίου στο δημόσιο και εμπορικό τομέα Σχήμα 2.6 Μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφάνειας κτιρίων διαφόρων χρήσεων Σχήμα 2.7 Κατανομή ενεργειακής χρήσης στα κτίρια κατοικιών Σχήμα 3.1 Τα στάδια της μεθοδολογίας Σχήμα 3.2 Ποσοστιαία κατανομή κτιρίων ανά χρήση Σχήμα 3.3 Αριθμός κτιρίων και βαθμοημέρες θέρμανσης ανά κλιματική ζώνη της Ελλάδας Σχήμα 3.4 Ποσοστιαία κατανομή κτιρίων ανά κλιματική ζώνη Σχήμα 3.5 Χρονική κατανομή της οικοδομικής δραστηριότητας της Ελλάδας Σχήμα 3.6 Στάδιο επιλογής επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια vii

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απολύτως απαραίτητη για τη διαβίωσή μας, η ενέργεια εμφανίζεται παντού στις καθημερινές μας δραστηριότητες, από την παραγωγή των προϊόντων που καταναλώνουμε και τη μεταφορά μας, μέχρι την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και δροσισμού στις οικίες μας. Την περίοδο από τη Βιομηχανική Επανάσταση και έπειτα, η έννοια της ενεργειακής κατανάλωσης στηρίχθηκε στην πεποίθηση πως η φύση μπορεί να αποτελέσει τη διαρκή, αστείρευτη πηγή ενεργειακών πόρων, απαραίτητων για την ανάπτυξη και την ευημερία του πολιτισμού μας. Η πεποίθηση αυτή απέκτησε σάρκα και οστά, με αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των περισσότερων λαών παγκοσμίως. Σήμερα, με τη διαπίστωση πως ο ορυκτός πλούτος της γης είναι πεπερασμένος και ότι δε μπορεί να τροφοδοτεί εσαεί την ενεργειακή παραγωγή, μια τέτοια πεποίθηση κάθε άλλο παρά αποδεκτή μπορεί να είναι. Τόσο η απειλή της κλιματικής αλλαγής όσο και ο φόβος των μελλοντικών συνεπειών της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον εκ νέου σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων. Χαρακτηριστικό της σημαντικότητας του ενεργειακού ζητήματος είναι το γεγονός ότι σε παγκόσμια κλίμακα η παραγωγή και η χρήση της ενέργειας ευθύνεται για το 94% των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατμόσφαιρα, το 45% του οποίου προέρχεται από τον κτιριακό τομέα (Περδίος, 2005). Συνεπώς, οι τρόποι με τους οποίους η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων μπορεί να μετατραπεί από επιβαρυντική σε αποδοτική είναι αυτοί που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού προβλήματος, αυτού της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 1.1 Σκοπός της εργασίας Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξεταστούν οι δυνατότητες αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια, συνεκτιμώντας διάφορες παραμέτρους. Αρχικά μελετώνται τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας, όπως είναι η παλαιότητα, η γεωγραφική κατανομή και η ενεργειακή τους απαίτηση, με σκοπό τη δημιουργία ενός υποσυνόλου κτιρίων στο οποίο οι εφαρμογές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της 1

12 συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή συγκεκριμένων επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και υπολογίζεται το ενεργειακό και το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή τους. Εν τέλει, και μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν, αναδεικνύονται οι πιο συμφέρουσες επεμβάσεις τόσο από ενεργειακής όσο και από οικονομικής πλευράς, βοηθώντας μελλοντικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ενδιαφερόμενου κοινού. 1.2 Δομή της εργασίας Η ανάπτυξη της παρούσας εργασίας έγινε σε έξι (6) Κεφάλαια, καθένα από τα οποία έχει διακριτό ρόλο, ενώ είναι διατυπωμένα σύμφωνα με συγκεκριμένη ακολουθία ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης. Στο 1 ο Κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη σημαντικότητα του ενεργειακού ζητήματος σήμερα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας και η δομή αυτής. Στο 2 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία από τη βιβλιογραφική έρευνα της εργασίας όσον αφορά στο ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και των μέσων που μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Αναλυτικότερα, το Κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει: τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κτιριακού αποθέματος, τα δεδομένα της ενεργειακής κατανάλωσης στον οικιακό τομέα, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, και τέλος την οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στο 3 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία με την οποία προσεγγίστηκε το αντικείμενο μελέτης, η οποία αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ορίζονται τα κτίρια-στόχος, το υποσύνολο δηλαδή των κτιρίων με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ στο δεύτερο στάδιο υπολογίζεται το ενεργειακό και το οικονομικό όφελος των επιλεχθέντων επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στο 4 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πίνακες των αποτελεσμάτων από τους υπολογισμούς που προηγήθηκαν και περιγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενό τους. Στο 5 ο Κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και μία ανάλυση SWOT, ενώ στο 6 ο Κεφάλαιο διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα. 2

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2.1 Εισαγωγή: Ενέργεια και Κτίριο Τα κτίρια απαιτούν ενέργεια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. Άμεσα κατά την κατασκευή, λειτουργία, ανακαίνιση και τελικά κατεδάφισή τους και έμμεσα για την παραγωγή των υλικών δόμησης καθώς και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων με τις οποίες εξοπλίζονται (Sartori & Hestnes, 2007). Η ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου εξαρτάται καταρχάς από τα κατασκευαστικά υλικά που επιλέγονται για την οικοδόμησή του. Η εξόρυξη, η παραγωγή, η μεταφορά, η χρήση και τελικά η αποδόμηση, είναι οι παράγοντες από τους οποίους ένα υλικό αποκτά την ενεργειακή του ταυτότητα (Μπαλαράς, 2001). Το ποσό της ενέργειας που ενσωματώνεται σε ένα υλικό επομένως, είναι ένα από τα στοιχεία που ορίζουν το κατασκευαστικό υλικό ως επιβαρυντικό ή όχι προς το περιβάλλον. Τα άλλα στοιχεία αναφέρονται στις ιδιότητες που έχει το υλικό ως αγωγός της θερμότητας καθώς επίσης και στη χημική του σύσταση που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό ενός κτιρίου, επομένως και την ανθρώπινη υγεία. Εκτός των κατασκευαστικών υλικών, η ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου καθορίζεται και από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τη χρήση αυτού. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται από την παλαιότητα και την τεχνολογία των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης αλλά και από τη συνέπεια στη χρήση τους από τον άνθρωπο. Η ορθολογική ενεργειακή χρήση άλλωστε από τους τελικούς χρήστες θεωρείται άκρως σημαντική στην προσπάθεια αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας ενός κτιρίου. Αναμφισβήτητα η σχέση μεταξύ ενέργειας και κτιρίου είναι πολύπλοκη. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου, πρέπει να συνεκτιμηθεί ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων, που προϋποθέτει πολλές φορές κατάρτιση σε ευρύ γνωστικό πεδίο. Συμπληρωματικά του ενεργειακού τομέα λοιπόν, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν γνώσεις σε θέματα όπως αυτά της μικροκλιματικής, της συμπεριφοράς των υλικών και της φυσικής του κελύφους, γεγονός που προϋποθέτει με τη σειρά του τη συνεργασία μελετητών και εμπειρογνωμόνων διάφορων ειδικοτήτων (Ευθυμιόπουλος, 2005). 3

15 2.2 Κτιριακός τομέας: Υφιστάμενη κατάσταση Κτιριακό απόθεμα Όταν γίνεται αναφορά στον κτιριακό τομέα εννοείται το σύνολο των κτιρίων που περιλαμβάνονται στον οικιακό τομέα, στον εμπορικό τομέα και στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα, εκτός από τα κτίρια κατοικίας, στον κτιριακό τομέα συγκαταλέγονται τα γραφεία και τα εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, καθώς και κτίρια άλλων χρήσεων, όπως είναι τα αθλητικά κέντρα, οι εκκλησίες, τα εργαστήρια κ.ά. Στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οικιακός τομέας αριθμεί περίπου 196 εκατομμύρια κτίρια κατοικίας, το 69% των οποίων είναι συγκεντρωμένο στις χώρες της Γερμανίας (18,6%), Ιταλίας (13,8%), Ηνωμένου Βασιλείου (13,2%), Γαλλίας (12,7%) και Ισπανίας (10,8%) ενώ η αναλογία του ελληνικού κράτους είναι μόλις 2% (Anastaselos et al., 2009; Balaras et al., 2007). Όπως παρουσιάζεται στη βάση δεδομένων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η κατανομή των κτιρίων ανά χρήση σύμφωνα με την απογραφή της 1 ης Δεκεμβρίου 2000 αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.1. Από το σύνολο των κτιρίων, είναι κτίρια κατοικίας, είναι γραφεία και εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία και κτίρια άλλων χρήσεων. Πίνακας 2.1 Κατανομή κτιρίων ανά χρήση Χρήσεις κτιρίων Αριθμός κτιρίων Κατοικίες Νοσοκομεία Καταστήματα - Γραφεία Σχολεία Ξενοδοχεία Άλλες χρήσεις Σύνολο (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000) 4

16 Όσον αφορά στη χρονική περίοδο κατασκευής, το 50% των υφιστάμενων κτιρίων κατοικίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευάστηκε πριν το 1970, ενώ περίπου το 34% κατασκευάστηκε την περίοδο (Poel et al., 2007). Για τις ίδιες χρονικές περιόδους στην Ελλάδα αλλά για το συνολικό κτιριακό απόθεμα, κατασκευάστηκε το 52% και 37% αντιστοίχως (www.statistics.gr). Στον Πίνακα 2.2 αποτυπώνεται αναλυτικά η οικοδομική δραστηριότητα του περασμένου αιώνα. Πίνακας 2.2 Κατανομή κτιρίων βάσει της χρονολογίας κατασκευής τους Χρονική περίοδος Αριθμός κτιρίων < > υπό κατασκευή δε δηλώθηκε Σύνολο (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000) Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίρια χτίστηκαν πριν το 1980 με την οικοδομική δραστηριότητα να κορυφώνεται την περίοδο Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν προβλέπονταν χρήση μονωτικών υλικών στην κατασκευή των κτιρίων πριν το 1980, προβάλλει σήμερα τα μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας από τις μετατροπές των παλαιών αυτών κτιρίων. Το έτος 1979 εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ - ΦΕΚ 362/ ), ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενεργειακές πολιτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας και της Γερμανίας το έτος Αφορμή των κανονισμών περί θερμομόνωσης των κτιρίων στάθηκε η μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 1973 που ανέδειξε το πρόβλημα της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων και τη σημαντικότητα στα ζητήματα εξοικονόμησης της ενέργειας (www.buildings.gr) 5

17 Έως το 1980, όπου έγινε υποχρεωτική από τον ΚΘΚ η θερμομόνωση των νέων κτιρίων, οι ελληνικές κτιριακές κατασκευές ήταν ελλιπώς ως ανεπαρκώς μονωμένες, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων παραμένει και σήμερα. Συνολικά στην Ελλάδα, ένα ποσοστό κτιρίων μεγαλύτερο του 90% δε διαθέτει εξωτερική μόνωση τοίχων, περίπου 70% διαθέτουν οροφές με ακατάλληλη θερμική συμπεριφορά, ενώ το 95% είναι εξοπλισμένο με μονά τζάμια (Ευθυμιόπουλος, 2005). Ενδεικτικό είναι ότι η μέση ετήσια ζήτηση θερμικής ενέργειας για τις ελληνικές κατοικίες που χτίστηκαν πριν το 1980 είναι περίπου 140 KWh/m 2 σε σπίτια και 96 KWh/m 2 σε διαμερίσματα, ενώ για τα σύγχρονα κτίρια εκτιμάται σε KWh/m 2 και KWh/m 2, αντιστοίχως (Balaras et al., 2005). Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των ελληνικών κτιρίων, γίνεται πρώτη φορά στα πλαίσια του ΚΘΚ διαχωρισμός των νομών της Ελλάδας ανάλογα με τις κλιματολογικές τους συνθήκες, δημιουργώντας τρεις κλιματικές ζώνες. Με την αντικατάσταση του ΚΘΚ από τον Κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ - ΦΕΚ 880/Β/ ) οι κλιματολογικές ζώνες γίνονται τέσσερις, καθεμία από τις οποίες ορίζει ένα κοινό μέγεθος απαίτησης για την ενεργειακή κατανάλωση των νομών που περικλείει. Οι νομοί κάθε κλιματικής ζώνης φαίνονται στον Πίνακα 2.3. Πίνακας 2.3 Νομοί της Ελλάδας ανά κλιματική ζώνη Α Ζώνη Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Κυκλάδων, Ν. Δωδεκανήσου, Ν. Σάμου, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Λακωνίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Μεσσηνίας Β Ζώνη Ν. Κορινθίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Γ Ζώνη Δ Ζώνη Φθιώτιδας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Φωκίδας, Ν. Αττικής, Ν. Εύβοιας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρέβεζας, Ν. Άρτας Ν. Αρκαδίας, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Λάρισας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ημαθίας, Ν. Πέλλας, Ν. Πιερίας, Ν. Κιλκίς, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Σερρών, Ν. Καβάλας, Ν. Δράμας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου Ν. Κοζάνης, Ν. Γρεβενών, Ν. Φλώρινας, Ν. Καστοριάς (Πηγή: ΚΟΧΕΕ - ΦΕΚ 880/Β/ ) 6

18 Περαιτέρω στοιχεία όπως ο αριθμός των κτιρίων και το εύρος των βαθμοημερών θέρμανσης για κάθε κλιματική ζώνη, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4. Πίνακας 2.4 Κατανομή κτιρίων ανά κλιματικά ζώνη Κλιματικές Ζώνες Βαθμοημέρες θέρμανσης Αριθμός κτιρίων Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2000) Η Β Ζώνη περιλαμβάνει 17 νομούς και σχεδόν το μισό του συνόλου των κτιρίων της Ελλάδας, αφού σε αυτήν συγκαταλέγεται ο νομός Αττικής, ενώ η Δ Ζώνη που αποτελείται από τους 4 πιο ψυχρούς νομούς αριθμεί τα λιγότερα κτίρια στη χώρα. Όσον αφορά τις βαθμοημέρες θέρμανσης, ο υπολογισμός τους αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους εκτίμησης της ενεργειακής κατανάλωσης για τη θέρμανση των κτιρίων. Παρόλαυτα, ο ακριβής υπολογισμός τους απαιτεί αναλυτικά θερμοκρασιακά δεδομένα, η πρόσβαση στα οποία δεν είναι δυνατή για την πλειονότητα των μελετητών με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού χρησιμοποιούνται συνήθως οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες (Matzarakis & Balafoutis, 2004). Συγκεκριμένα, οι βαθμοημέρες θέρμανσης ορίζονται ως το γινόμενο των ημερών που τίθεται σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου επί τη διαφορά της επιθυμητής εσωτερικής θερμοκρασίας και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας για την περίοδο ενός έτους, εκφράζοντας ουσιαστικά την ανάγκη επέμβασης στη θερμοκρασία του κτιρίου με σκοπό την επίτευξη της θερμικής άνεσης (Buyukalaca et al., 2001). Υπολογίζονται δε ως εξής: ΒΘ = η*(θ β -θ ε ), όπου: ΒΘ : βαθμοημέρες θέρμανσης η : αριθμός ημερών λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης για ένα έτος θ β : επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία κτιρίου (θερμοκρασία βάσης) θ ε : μέση εξωτερική θερμοκρασία 7

19 2.2.2 Ενεργειακό ισοζύγιο Η αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης μιας χώρας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί το ενεργειακό της ισοζύγιο. Το ενεργειακό ισοζύγιο είναι ένα λογιστικό σύστημα που περιγράφει τη ροή της ενέργειας σε μια οικονομία και μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τον επενδυτικό σχεδιασμό σε διαφορετικούς τομείς του ενεργειακού συστήματος (Swisher et al., 1997). Παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα, με τις ενεργειακές ροές να αποτελούν τον κάθετο άξονα και τα ενεργειακά προϊόντα τον οριζόντιο, ενώ τα ποσοτικά του στοιχεία έχουν αναχθεί σε κοινή μονάδα μέτρησης με πιο συνήθη, τους τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ). Όσον αφορά στις ενεργειακές ροές, αυτές χωρίζονται σε τρεις υποπίνακες. Στον πρώτο περιγράφεται η μετάβαση από την πρωτογενή παραγωγή στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση της χώρας, ενώ στον δεύτερο απεικονίζονται τα δεδομένα του τομέα μετατροπής. Ο τρίτος υποπίνακας παρουσιάζει την τελική ενεργειακή κατανάλωση για κάθε ενεργειακό τομέα: βιομηχανία, μεταφορές, αγροτικός τομέας, εμπορικός και τομέας δημόσιας διοίκησης, οικιακός τομέας, τα δεδομένα του οποίου θα αναλυθούν στην παρούσα υπο-ενότητα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40,3% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης, το 25,4% του οποίου ανήκει στον οικιακό τομέα (Balaras et al., 2007). Αντίστοιχα για την Ελλάδα (Σχήμα 2.1), ο οικιακός τομέας για το έτος 2007 κατανάλωσε το 24,27% του συνόλου, κατατάσσοντάς τον δεύτερο μετά τον τομέα των μεταφορών με ποσοστό 40,12% (www.ypan.gr). Σχήμα 2.1 Ποσοστίαια τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα 8

20 Στη συνέχεια, απεικονίζεται στο Σχήμα 2.2 η πορεία της ενεργειακής κατανάλωσης του οικιακού τομέα σε σύγκριση με τους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών εκφρασμένη σε ΤΙΠ, για την περίοδο Σχήμα 2.2 Τελική ενεργειακή κατανάλωση των ενεργοβόρων τομέων σε ΤΙΠ Η τελική ενεργειακή κατανάλωση του τομέα των μεταφορών ακολουθεί σταθερή ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,81% από το έτος 2000 έως το Το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης για τον οικιακό τομέα είναι 2,54% και οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που έγκειται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, ενώ τέλος στον τομέα της βιομηχανίας παρατηρείται μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,14%. Το τελευταίο γεγονός οφείλεται τόσο σε εφαρμογές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα, όσο και στη στασιμότητα της ίδιας της βιομηχανικής παραγωγής (Sarafidis et al., 2002) Ενεργειακή κατανάλωση στον τριτογενή τομέα Ο τριτογενής τομέας αποτελείται από τον οικιακό τομέα, τον εμπορικό και δημόσιας διοίκησης και τον αγροτικό τομέα. Το μερίδιο τελικής ενεργειακής κατανάλωσης που αναλογεί σε κάθε επιμέρους τομέα του τριτογενή για το 2007 είναι 62,24% για τον οικιακό, 24,93% για τον εμπορικό και δημόσιας διοίκησης και 12,83% για τον αγροτικό τομέα, ενώ όπως φάνηκε και στο Σχήμα 2.4, στο σύνολό του ο τριτογενής ευθύνεται για το 39% περίπου της τελικής ενεργειακής 9

21 κατανάλωσης της Ελλάδας ανάμεσα στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Επιπλέον, ο τριτογενής τομέας ευθύνεται για το 40% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στη χώρα, αφού οι 40 εκατομμύρια τόνοι CO 2 που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα ετησίως προέρχονται από την ενέργεια που καταναλώνουμε για ψύξη, θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμό κ.τ.λ., στις κατοικίες αλλά και στα εμπορικά και δημόσια κτίρια (Ευθυμιόπουλος, 2005). Εκτιμάται επίσης ότι η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην ενεργειακή κατανάλωση θα αυξηθεί σημαντικά το προσεχή έτη, αυξάνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 18% CO 2, 10% CO, 6% SO 2 και 4% NOx (Bakos et al., 2003). Όσον αφορά στις εκπομπές CO 2 από τα κτίρια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2002, το 77% προήλθε από τα κτίρια κατοικίας ενώ το υπόλοιπο 23% από τα κτίρια του λοιπού τριτογενή (Gaglia et al., 2007). Η μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO 2 από κατοικίες για την περίοδο σημειώθηκε από τη Γερμανία με -7% (-9190 kt CO 2 ), ενώ η Ελλάδα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση με αναλογία 82% (+3834 kt CO 2 ) (Balaras et al., 2007). Μελετώντας την αναλογία των ενεργειακών προϊόντων που απαιτεί ο ελληνικός τριτογενής τομέας για το 2007 (Σχήμα 2.3), παρατηρείται η κυριαρχία των πετρελαϊκών προϊόντων με ποσοστό 45,31% και του ηλεκτρισμού με ποσοστό 39,75%. Η χρήση της βιομάζας έρχεται τρίτη σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τα προαναφερθέντα, ενώ η συμμετοχή του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ενεργειακή κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα έτη και να αποτελέσει το κύριο υποκατάστατο των πετρελαϊκών προϊόντων. Ενδεικτικά, το ποσοστό του πετρελαίου στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας μειώθηκε σε 36,7% το 2000 από το 45% του 1970, ενώ αντίστοιχα η παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε στο 22,8% από 17,2% για την ίδια χρονική περίοδο. Ήδη σε παγκόσμια κλίμακα η κατανάλωση φυσικού αερίου σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα ενώ αναφορικά με την παραγωγή του, αυτή προβλέπεται πως θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020 (Forouzanfar et al., 2010). 10

22 Σχήμα 2.3 Ποσοστιαία κατανομή καυσίμων στον τριτογενή τομέα Όσον αφορά τη σχέση των καυσίμων με τους επιμέρους τομείς του τριτογενή τομέα, η μεγαλύτερη ζήτηση σε πετρελαϊκά προϊόντα προέρχεται από τον οικιακό τομέα με ποσοστό 69%, ενώ ακολουθεί ο αγροτικός τομέας με 21% και ο εμπορικός με 10%. Αναφορικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ο οικιακός ευθύνεται για το 45% και ο εμπορικός για το 47%, ενώ ο αγροτικός μόλις για το 8%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα πετρελαϊκά προϊόντα όσο και η ηλεκτρική ενέργεια παραμένουν οι μεγαλύτεροι τροφοδότες για ενεργειακή χρήση στα κτίρια κατοικίας αλλά και στα δημόσια και εμπορικά κτίρια, αποτυπώνεται παρακάτω η πορεία της κατανάλωσης των ενεργειακών αυτών προϊόντων σε ΤΙΠ για την περίοδο , στις κατοικίες (Σχήμα 2.4) και στα κτίρια του υπόλοιπου τριτογενή (Σχήμα 2.5). Σχήμα 2.4 Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρισμού και πετρελαίου στις κατοικίες 11

23 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες έχει διπλασιαστεί στη διάρκεια της 20ετίας, ενώ η αντίστοιχη στο δημόσιο και εμπορικό τομέα έχει 4πλασιαστεί. Όσον αφορά την κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων στις κατοικίες, αυτή επίσης έχει διπλασιαστεί την αναφερθείσα περίοδο με τάσεις σταθεροποίησης τα τελευταία έτη, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια του τριτογενή αν και συγκριτικά πολύ χαμηλότερη από τις κατοικίες, η κατανάλωση έχει 7πλασιαστεί. Σχήμα 2.5 Ενεργειακή κατανάλωση ηλεκτρισμού και πετρελαίου στο δημόσιο και εμπορικό τομέα Παρά το γεγονός ότι το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από κατοικίες, το μέγεθος ενεργειακής κατανάλωσης στα περισσότερα από τα υπόλοιπα κτίρια του τριτογενή τομέα παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερο. (Πηγή: Ευθυμιόπουλος, 2005) Σχήμα 2.6 Μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφάνειας κτιρίων διαφόρων χρήσεων 12

24 Στο Σχήμα 2.6 παρουσιάζεται η μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά μονάδα επιφάνειας κτιρίων (KWh/m 2 ) διαφόρων χρήσεων. Όπως φαίνεται, κτίρια όπως είναι τα κολυμβητήρια και τα νοσοκομεία καταναλώνουν περίπου 3 φορές περισσότερο από τις κατοικίες, ενώ άλλα όπως τα σχολεία και τα γυμναστήρια είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ανάγκες για θέρμανση της πισίνας ενός κολυμβητηρίου ή ο απαιτούμενος εξοπλισμός αλλά και η διάρκεια λειτουργίας ενός νοσοκομείου, απαιτούν σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Αντιθέτως, τα σχολεία λειτουργούν 9 μήνες το χρόνο, λίγες ώρες και κυρίως τις πρωινές μιας ημέρας ενώ στα γυμναστήρια τα θερμικά κέρδη από τους προπονούντες είναι υψηλά. 2.3 Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Οι ορισμοί της ενεργειακής αποδοτικότητας Με αρχή τη δεκαετία του 1970 και λόγω της κρίσης του πετρελαίου, παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των ενεργειακών συστημάτων. Αυτό οδήγησε στην παρατήρηση πως ήταν διαθέσιμες πολλές οικονομικά αποδεκτές τεχνικές λύσεις όσον αφορά το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση. Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, προάχθηκε η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί παράλληλα με τη σταθεροποίηση ή και μείωση της ενεργειακής ζήτησης και παροχής, γεγονός που θα συμβάλλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ενεργειακή αποδοτικότητα ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία προσεγγίζεται. Διακρίνεται μεταξύ άλλων η οικολογική, η επιχειρηματική και η τεχνική σκοπιά της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO 2 από την οικολογική σκοπιά είναι ο πρωταρχικός στόχος, ενώ από τη σκοπιά της επιχείρησης η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί τη βασική προτεραιότητα προκειμένου να επενδυθεί κεφάλαιο σε ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό. Από τεχνικής σκοπιάς τέλος, η ενεργειακή αποδοτικότητα επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση των πρωτογενών παραγωγικών πόρων που εισρέουν σε ένα ενεργειακό σύστημα, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της εκροής από τη μετατροπή (Schaumann, 2007). 13

25 Οι Swisher et al., 1997 υπογραμμίζουν ως κύριο σκοπό της επιδίωξης ενεργειακής αποδοτικότητας τον περιορισμό των επιβλαβών εξωτερικοτήτων που απορρέουν από την ενεργειακή κατανάλωση, δίνοντας έμφαση κυρίως στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και στη μείωση της επικινδυνότητας από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Την εμπορική σκοπιά της ενεργειακής αποδοτικότητας προσεγγίζουν οι Roaf & Hancock, 1992 επισημαίνοντας τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός αποδοτικού κτιρίου. Τα οφέλη αυτά αφορούν καταρχήν τον κατασκευαστή που μπορεί να χτίσει οικονομικότερα και πιο απλά κτίρια, ύστερα τον ιδιοκτήτη που μπορεί να αυξήσει το ενοίκιο λόγω των μειωμένων εξόδων λειτουργίας και συντήρησης και τέλος τον ένοικο που πέραν των μειωμένων τιμολογίων για αγορά ενέργειας, επωφελείται της αυξημένης παραγωγικότητας και ευεξίας που του προσφέρει ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον. Οι Clinch & Healy, 2001 παρουσιάζουν μια λιγότερο ερευνημένη σκοπιά της ενεργειακής αποδοτικότητας, αυτή της κοινωνικής. Ο ισχυρισμός αυτός γίνεται διότι εμφανίζεται δυσκολότερη η ποσοτικοποίηση του κοινωνικού οφέλους της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σύγκριση με την οικονομική ή την τεχνική σκοπιά. Επαναλαμβάνοντας τη γενικώς αποδεκτή αντίληψη πως υπάρχει μεγάλη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα, συμπληρώνουν δίνοντας έμφαση στη συμβολή που μπορεί να έχει αυτό στη λύση ενός αριθμού κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας τη χειμερινή περίοδο. Το τελευταίο οφείλεται στην ανικανότητα εφοδιασμού της αναγκαίας ποσότητας καυσίμου για την επίτευξη της θερμικής ασφάλειας, κυρίως από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος Μέτρα εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών Η λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, με ακόλουθη συνέπεια το περιβαλλοντικό όφελος από τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και το οικονομικό όφελος της απεξάρτησης από τις εισαγωγές των ενεργειακών προϊόντων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο μερίδιο του οικιακού τομέα στην ενεργειακή κατανάλωση αλλά και με τα υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να επιτευχθούν, ορίζει ως επιτακτική την ανάγκη για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση στα κτίρια κατοικίας. 14

26 Σε επίπεδο συνόλου κτιρίων, σημαντικό ποσό εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ενεργειακού σχεδιασμού μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Βάσει αυτού, εφαρμόζεται ενεργειακή πολιτική με απώτερο σκοπό τη μείωση της ζήτησης σε ενέργεια, τη βαθμιαία απεξάρτηση της περιφέρειας από την εισαγωγή ενεργειακών πόρων και τη δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας, κάνοντας ενδεχομένως και χρήση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της περιφέρειας του Λονδίνου όπου από το 2004 εφαρμόζεται το «Σχέδιο του Λονδίνου», μέσα από το οποίο προάγεται η εξής ενεργειακή ιεραρχία: 1. Χρήση λιγότερης ενέργειας οικιακές συσκευές υψηλού βαθμού αποδοτικότητας(α ), καυστήρες συμπυκνώσεως, ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός, ενισχυμένη μόνωση, υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης, παθητικά ηλιακά συστήματα, ηλιακή σκίαση. 2. Αποδοτικότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό εφαρμογή της τεχνολογίας συμπαραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού (CHP) από μικρές, τοπικές μονάδες παραγωγής κοντά στα σημεία χρήσης(κατοικίες περιοχής), μειώνοντας επιπλέον απώλειες από μεγάλα δίκτυα διανομής. 3. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής, ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, συστήματα παραγωγής αιολικής ενέργειας, χρήση βιομάζας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 26% (21% από τη χρήση λιγότερης ενέργειας και τη συμπαραγωγή, και 5% από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) που μεταφράζεται ποσοτικά σε μείωση των εκπομπών κατά 1 Μt CO2 ετησίως (Day et al., 2009). Όσον αφορά το κτίριο κατοικίας, καθοριστική σημασία για την εξοικονόμηση ενέργειας έχει ο ορθολογικός σχεδιασμός του κτιρίου, η χωροθέτηση και ο προσανατολισμός του, η επιλογή των υλικών δόμησης καθώς και η προστασία του κελύφους του μέσω της σωστής μόνωσης και σκίασής του. Ο φυσικός δροσισμός με διαμπερή αερισμό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και ενδείκνυται για όλες τις κλιματικές ζώνες τις χώρας, ενώ προϋπόθεση για την εφαρμογή του αποτελεί η απαραίτητη ηλιοπροστασία και ο νυχτερινός αερισμός. Επιπρόσθετα, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί όσον αφορά στον εξοπλισμό του κτιρίου, τόσο με τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και 15

27 συντήρηση των συμβατικών συστημάτων, όσο και με την ορθολογική χρήση των οικιακών συσκευών και τις επεμβάσεις χαμηλού κόστους (Ευθυμιόπουλος, 2005). Το δυναμικό μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στις παλιές κατοικίες μπορεί να φτάσει μέχρι και 60% με τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ σε νέες κατοικίες που σχεδιάζονται βάσει των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και εξοπλίζονται με συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί μέχρι και 90% (Ευθυμιόπουλος, 2005). Όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες και τις επιλογές των επεμβάσεων που καλούνται να ακολουθήσουν οι ένοικοι, είναι χρήσιμη η απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης στο οικιακό περιβάλλον Σχήμα 2.7. (Πηγή: Βalaras et al., 2000) Σχήμα 2.7 Κατανομή ενεργειακής χρήσης στα κτίρια κατοικιών Το μεγάλο μερίδιο κατανάλωσης για θέρμανση της κατοικίας θέτει τη μείωση των θερμικών απωλειών του κτιρίου με παράλληλη τη διατήρηση της θερμικής άνεσης, ως βασική προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης σημαντική είναι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για το μαγείρεμα και την παροχή ζεστού νερού, ενώ την τελευταία δεκαετία σημαντική άνοδο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημειώσει η χρήση συστημάτων κλιματισμού-ψύξης. 16

28 Μεταξύ άλλων, η εξοικονόμηση ενέργειας σε μια κατοικία επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος. Επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Ορθολογική ενεργειακή χρήση και επεμβάσεις χαμηλού κόστους. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων Επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος Οι επεμβάσεις στο κέλυφος ενός κτιρίου αποτελούν ίσως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των αναγκών θέρμανσης στις κατοικίες ενώ συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετικά με την κατανάλωση θερμικής ενέργειας ενός κτιρίου με ελλιπή ως ανύπαρκτη μόνωση, η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων επιτυγχάνει εξοικονόμηση 33-60%, η θερμομόνωση της οροφής 2-14%, η εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων 14-20% και η αεροστεγάνωση των ανοιγμάτων 16-21% (Balaras et al., 2007). Πέραν του μεγάλου βαθμού εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν, οι επεμβάσεις στα στοιχεία του κελύφους γίνονται για την εξασφάλιση θερμικής άνεσης και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος, για αποφυγή σχηματισμού υγρασίας αλλά και για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κτιρίου. Επιπρόσθετα, συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αφού το 50% του τεχνικά εφικτού ποσού μείωσης των εκπομπών CO 2 επιτυγχάνεται με επεμβάσεις στα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, χρήση διπλών υαλοπινάκων κ.ά.), και αυτό διότι το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα δεν είναι κατάλληλα μονωμένο (Georgopoulou et al., 2005). Κάτω από συνθήκες οικονομικά προσιτές, μια καλή θερμική μόνωση στο κτιριακό κέλυφος μιας κατοικίας πρέπει να εξασφαλίζει (ΚΑΠΕ, 1999): Την υγιεινή και άνετη διαβίωση, χωρίς να διαταράσσεται το θερμικό ισοζύγιο του εσωτερικού χώρου με τις συνεχείς αλληλοεπιδράσεις κρύου-ζέστης. Την οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας με τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. 17

29 Τον περιορισμό του αρχικού κόστους εγκατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού. Την ταυτόχρονη προστασία από τους θορύβους, αφού τα περισσότερα υλικά θερμομόνωσης είναι και ηχομονωτικά. Τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Τα ελληνικά κτίρια αντιμετωπίζουν χαρακτηριστικά προβλήματα όσον αφορά τη θερμική προστασία του κελύφους τους, συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα. Το ελληνικό κτιριακό απόθεμα αποτελείται κυρίως από κτίρια χωρίς μόνωση, που κατασκευάστηκαν πριν την εισαγωγή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979, και από κτίρια στα οποία η μόνωση είναι ελλιπής ενώ τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή αρκετές φορές δεν είναι πιστοποιημένα και επομένως ακατάλληλα (Papadopoulos et al., 2002). Συγκεκριμένα, μόνο το 30,4% των κτιρίων κατοικίας έχουν μόνωση οροφής, 12,7% πυλωτής, 1,5% μόνωση δαπέδου, 5,1% εξωτερικών τοίχων και 2,1% διπλούς υαλοπίνακες (Balaras et al., 2000). Ο βασικός σκοπός των επεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος μιας κατοικίας, είναι η μείωση των θερμικών απωλειών κατά τη χειμερινή περίοδο και η αποφυγή θερμικών εισροών την καλοκαιρινή περίοδο, με συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων που τροφοδοτούν τα διάφορα συστήματα θέρμανσης και ψύξης (ΚΑΠΕ, 1999). Οι θερμικές απώλειες σε ένα κτίριο προκαλούνται από τη μετάδοση της θερμότητας του αέρα από το εσωτερικό ενός χώρου προς την ατμόσφαιρα, είτε με μεταφορά μέσω των δομικών στοιχείων όπως είναι οι τοίχοι, η οροφή και το δάπεδο, είτε μέσω φυσικού ή τεχνητού αερισμού, από τα ανοίγματα ή τα συστήματα εξαερισμού. Τα θερμικά κέρδη από την άλλη, οφείλονται στον ηλιασμό του κτιρίου και σε εσωτερικές πηγές όπως είναι η θερμότητα που αποβάλλει το ανθρώπινο σώμα και αυτή που αποβάλλουν οι διάφορες οικιακές συσκευές. Η διαφορά των θερμικών απωλειών και των θερμικών εισροών ορίζει το θερμικό ισοζύγιο σε μια κατοικία, το οποίο εκφράζει παράλληλα και τη θερμική του απαίτηση (Gungor & Yildiz, 2009). Οι κλιματικές παράμετροι και η ενεργειακή συμπεριφορά του χρήστη είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική ισορροπία σε ένα κτίριο. Δεδομένου ότι οι κλιματικές συνθήκες είναι καθορισμένες, ο σχεδιασμός των στρατηγικών που 18

30 απαιτούνται για την είσοδο ή την αποφυγή των θερμικών εισροών επηρεάζεται από (Knudstrup et al., 2009): το μέγεθος και τον προσανατολισμό των παραθύρων, την εποχιακή σκίαση, τη μόνωση του κτιριακού κελύφους, την αποφυγή θερμογεφύρων, την αεροστεγανότητα του κτιρίου, την επιλογή ενεργειακά αποδοτικής στρατηγικής αερισμού (φυσικός ή μηχανικός) ανάλογα με την εποχή. Ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για να εκφράσει το ρυθμό μεταφοράς της θερμότητας μέσα από ένα υλικό είναι ο δείκτης θερμοπερατότητας ή κατά την ευρεία χρήση του, U-value. Το U-value έχει μονάδα μέτρησης το W/m 2 K και εκφράζει το βαθμό απώλειας σε Watt ανά m 2 επιφάνειας στοιχείου (τοίχου, οροφής, παραθύρου κ.ά.) για μια διαφορά ενός βαθμού Κελσίου (1 o C=1 Kelvin) μεταξύ του εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του U-value τόσο ευκολότερα διαπερνά ο θερμός ή ο ψυχρός αέρας τα στοιχεία του κελύφους από το εσωτερικό ενός κτιρίου στην ατμόσφαιρα, και αντίστροφα (Karlsson & Monhfegh, 2006). Οι επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου συνοψίζονται ως εξής: Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, οροφής και δαπέδου καθώς και δυσπρόσιτων, και συνήθως ελλιπώς μονωμένων σημείων (θερμογέφυρες) Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται με την επένδυση του κτιρίου με θερμομονωτικό υλικό συνήθως από διογκωμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα, το πάχος του οποίου επιλέγεται σύμφωνα με την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται (ΚΑΠΕ, 1999). Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία θωράκισης του κελύφους είναι η προσεκτική θερμομόνωση στις εξοχές του κτιρίου και στα όρια της τοιχοποιίας (βεράντες, μαρκίζες, πέργκολες κτλ.) με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφύρων. Στην περιοχή των θερμογεφύρων, λόγω της αυξημένης ροής της θερμότητας, παρουσιάζονται στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας (Theodosiou & Papadopoulos, 2008). 19

31 Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U-value ποικίλλει, τόσο στο υφιστάμενο κέλυφος ανάλογα με τα υλικά δόμησης του κτιρίου, όσο και στο ανακαινισμένο ανάλογα με το είδος και το πάχους του θερμομονωτικού υλικού. Ενδεικτικά, σε πρόσφατη έρευνα της ομάδας εργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμήθηκε πως η μέση τιμή του U-value των εξωτερικών τοίχων μίας κατοικίας χτισμένης πριν το 1980 είναι ίση με 1,62 W/m 2 K, ενώ αντίστοιχα για την οροφή, το μέσο U-value είναι ίσο με 1,40 W/m 2 K (Δασκαλάκη κ.ά., 2007). Αντικατάσταση υφιστάμενων ανοιγμάτων με νέα, βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση και την εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας σε ένα κτίριο είναι η ροή θερμότητας διαμέσου των διαφανών επιφανειών του κτιριακού κελύφους. Οι επιφάνειες αυτές απαιτείται να έχουν μικρό δείκτη θερμοπερατότητας διότι είναι ευκολότερο να επηρεάσουν αρνητικά το θερμικό ισοζύγιο ενός κτιρίου. Το μέτρο που λαμβάνεται κυρίως για τη μείωση των θερμικών απωλειών από τα ανοίγματα ενός κτιρίου είναι η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς, κάτι που μειώνει το βαθμό θερμοπερατότητας περίπου κατά το ήμισυ. Σημαντικό είναι επίσης κατά το σχεδιασμό του κτιρίου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αναλογία των διαφανών σημείων, ο λόγος δηλαδή της επιφάνειας των ανοιγμάτων με τη συνολική επιφάνεια των προσόψεων, σε συνάρτηση με τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες (Oral G., 2000). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις θερμοφυσικές ιδιότητες των παραθύρων είναι το πάχος του διάκενου μεταξύ των υαλοπινάκων και η ποιότητα του αερίου που γεμίζει το διάκενο αυτό. Όσο μεγαλύτερο είναι το κενό ανάμεσα στους υαλοπίνακες τόσο μικρότερη είναι η θερμική αγωγιμότητα του στοιχείου, ενώ η τελευταία μειώνεται επίσης με την αντικατάσταση του αέρα και την χρήση αργού ή διοξειδίου του άνθρακα στο διάκενο. Αέρια που μπορούν να επιτύχουν ακόμη πιο βελτιωμένη θερμομόνωση είναι το κρυπτόν και το ξένον, παρόλαυτα το κόστος τους είναι μεγάλο λόγω της δυσκολίας τους να εξαχθούν από την ατμόσφαιρα (Gustafsson, 2001). Ένας ακόμη τρόπος να ενισχυθεί η θερμική αντίσταση των παραθύρων είναι η εισαγωγή επιπλέον διάκενων, κάτι που επιτυγχάνεται με τους τριπλούς υαλοπίνακες, η χρήση των οποίων αναφέρεται κυρίως σε περιοχές με ψυχρό κλίμα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί επίπεδο θερμομόνωσης αντίστοιχο με αυτό των 20

32 αδιαφανών στοιχείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή φωτισμό με πολύ χαμηλές θερμικές εισροές. Αν χρησιμοποιείται αέρας στα διάκενα μεταξύ των τριών υαλοπινάκων, το παράθυρο γίνεται πολύ ογκώδες, ενώ ο όγκος αυτός μπορεί να μειωθεί με τη χρήση των αερίων που αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, το πάχος που απαιτείται για την επίτευξη κοινών θερμικών ιδιοτήτων είναι για τον αέρα 20mm, το αργό 16mm, το κρυπτόν 12mm και το ξένον 8mm (Gustafsson, 2001). Οι συντελεστές θερμοπερατότητας διαφόρων τύπων υαλοπινάκων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5. Πίνακας 2.5 Συντελεστές θερμοπερατότητας(u-values) υαλοπινάκων (Πηγή: ΚΑΠΕ, 2001) Εγκατάσταση εξωτερικών διατάξεων σκίασης Η σωστή μελέτη ηλιασμού έχει ως στόχο την προστασία του κτιρίου από την ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτή είναι ανεπιθύμητη κατά τους θερινούς μήνες, χωρίς όμως να εμποδίζεται η είσοδός της το χειμώνα που είναι επιθυμητή. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού για την εγκατάσταση ενός συστήματος ηλιακής προστασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απαίτηση του χρήστη, γεγονός που πολλές φορές παραλείπεται και δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο που αυτός επιθυμεί να κάνει χρήση των σκιάστρων (Kuhn et al., 2000). Η επιλογή και η τοποθέτηση ενός ηλιοπροστατευτικού συστήματος πρέπει να καλύπτει κυρίως τις απαιτήσεις για θερμική και οπτική άνεση. Η θερμική άνεση επιτυγχάνεται με υψηλά θερμικά κέρδη το χειμώνα και χαμηλά το καλοκαίρι, ενώ η οπτική αναφέρεται στη βέλτιστη παροχή φωτισμού, στην αποφυγή θαμπωμάτων, στη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας καθώς και στην επαρκή οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει ένα ηλιοπροστατευτικό σύστημα είναι οι εξής (Kuhn et al., 2000): 21

33 χαμηλό κόστος, υψηλή αξιοπιστία, αισθητικές απαιτήσεις, προστασία από τη φωτιά, το θόρυβο και τις καιρικές συνθήκες. Τα ηλιοπροστατευτικά συστήματα διακρίνονται σε σταθερά και κινητά προπετάσματα. Τα κινητά μειονεκτούν σε σχέση με τα σταθερά όσον αφορά κυρίως στο λειτουργικό τους κόστος αλλά και στις αδυναμίες της λειτουργίας στον χειρισμό τους, των πιθανών βλαβών, του θορύβου και της μικρότερης διάρκειας ζωής. Όσον αφορά την αποδοτικότητά τους στην ηλιακή προστασία, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος θεωρείται η χρήση των τεντών ενώ ακολουθεί η χρήση σκέπαστρων πάνω από τα παράθυρα, αντιθέτως με τα σκίαστρα στα πλαϊνά μέρη του παραθύρου που θεωρούνται τα λιγότερο αποτελεσματικά (Offiong & Ukpoho, 2004) Επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού Ο έλεγχος του θερμικού περιβάλλοντος, η θερμική άνεση καθώς και η ποιότητα του αέρα, αποτελούν τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός καταναλωτή σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού που χρησιμοποιεί. Τόσο οι αυξημένες απαιτήσεις του κοινού όσο και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, έχει ως συνέπεια την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων συστημάτων και την προαγωγή μέτρων αντικατάστασής τους από νέα συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την αύξηση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το γεγονός ότι ένα σύστημα θέρμανσης σχεδιάζεται για να προσθέτει θερμική ενέργεια σε συγκεκριμένο μέγεθος κτιρίου και να διατηρεί μία επιλεγμένη θερμοκρασία αέρα, είναι που απαιτεί τη σωστή διαστασιολόγησή του, προκειμένου να αποφεύγεται η περίσσεια κατανάλωση και το επιπλέον κόστος. Η βασική λειτουργία του συμβατικού συστήματος θέρμανσης έγκειται στη μετατροπή του τροφοδοτούμενου νερού σε ζεστό νερό που επιτυγχάνεται μέσω του λέβητα, αφού προηγηθεί η χρήση του ορυκτού καυσίμου από τον καυστήρα (ΚΑΠΕ, 2002). Οι λέβητες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα είναι κατά βάση συμβατικοί, επομένως το μέγεθος εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται κυρίως στην αποδοτικότητα της λειτουργίας τους. Ο βαθμός απόδοσης για μια παλιάς τεχνολογίας εγκατάστασης 22

34 με πετρέλαιο είναι 70-75%, ενώ αντίστοιχα μιας πρόσφατης τεχνολογίας εγκατάσταση μπορεί να ξεπεράσει το 90% (Ευθυμιόπουλος, 2005). Οι βασικές επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης είναι οι εξής (Ευθυμιόπουλος, 2005): Η αντικατάσταση του παλιού λέβητα με νέο αποδοτικότερο λέβητα. Η σωστή και τακτική συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, συντελώντας στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στη μείωση της φθοράς και στην αποφυγή βλαβών. Η θερμομόνωση του λέβητα και των σωληνώσεων διανομής του νερού, συμβάλλοντας στη μείωση των θερμικών απωλειών έως και 5% σε σχέση με ένα σύστημα δίχως μόνωση. Η εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού και άλλων τεχνικών, κυρίως σε πολυκατοικίες όπου η απαιτούμενη εσωτερική θερμοκρασία κάθε διαμερίσματος μπορεί να ποικίλλει. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση διάφορων μέσων όπως είναι οι χρονοδιακόπτες και οι θερμοστάτες αντιστάθμισης, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των χώρων και η κατανάλωση καυσίμου να προσαρμόζεται στις ακριβείς απαιτήσεις των ενοίκων, χωρίς να υποβαθμίζεται η θερμική άνεση. Το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια κατοικία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την αυξανόμενη και εσφαλμένη χρήση των κλιματιστικών συστημάτων, τα οποία ευθύνονται επίσης για την εκπομπή στην ατμόσφαιρα σημαντικών ποσοτήτων αερίων ρύπων. Η αντικατάσταση των παλιών συμβατικών μονάδων κλιματισμού με νέα υψηλής ενεργειακής κλάσης μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70%. Η αποδοτικότητα μιας κλιματιστικής μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαστάσεις του δωματίου στο οποίο θα εγκατασταθεί, τη δυνατότητα σκίασης και το μέγεθος των παραθύρων του τελευταίου καθώς και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες (Nikolaidis et al., 2009). Σε περιοχές με θερμές καλοκαιρινές περιόδους και ψυχρούς χειμώνες, ως βέλτιστη στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού από τη χρήση κλιματιστικών θεωρείται η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων και η σκίαση των ανοιγμάτων του κτιρίου, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 11,31% και 11,55% αντίστοιχα (Yu et al., 2008). 23

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης.

Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Μαμακής Ε. Ιωάννης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονομική και Περιβαλλοντική Αποτίμηση Επένδυσης για μια 100% Ηλεκτρικά Αυτόνομη Οικία στη Νήσο Λέσβο. Επιβλέπων Καθηγητής: Χαραλαμπόπουλος Δίας ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ «Σχεδιασμός & μελέτη μετατροπής υφιστάμενων κατοικιών σε κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» Ιερωνυμάκης Αθανάσιος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.φωτησ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.φωτησ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ 2014 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.φωτησ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Το «ενεργειακό πρόβλημα» «Ως Βιομηχανική Επανάσταση μπορεί να οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων Τεχνοοικονομική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας LEDRA MARRIOTT Αττικής Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛIΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ Α.Μ.: 5931 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Φυσικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή το θέμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση Ενέργειας με Εφαρμογή Ηλιοθερμικών Συστημάτων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξοικονόμηση Ενέργειας με Εφαρμογή Ηλιοθερμικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εξοικονόμηση Ενέργειας με Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τοπούρια Μιχαήλ ΑΜ: 5543 Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Κωνσταντίνου Σέρρες 2012 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι. Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι. Παρόλο που ζούμε σε ένα αιώνα με καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα και συνεχώς εξελισσόμενα δομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής του Ε.Μ.Π. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή επιθεώρηση και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Υδραυλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα