ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Σ..Γ.Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Σ..Γ.Α)"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Σ..Γ.Α) ΥΑΨΓΑΡΗ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

2 ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Με ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Σνπηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ, αληαπνθξηλφκαζηε, ζχκθσλα κε ηε ζεζκηθή ππνρξέσζή καο, ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα: ην πιαίζην ηνπ Ν.4042/2012, απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνρσξά ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔ..Γ.Α., ν νπνίνο πθίζηαηαη απφ ην 2006 θαη, φπσο έρεη δηαπηζησζεί ζηελ πξάμε, έρεη ζεκαληηθά θελά γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ήδε, ν Δηδηθφο Γηαβαζκεηηθφο χλδεζκνο Ννκνχ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.), νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαζεψξεζεο θαη, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ρξνλνδηάγξακκα, κέρξη ηηο 30/9/2015, επίθεηηαη λα εμεηαζζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΔΓΑ νη Γήκνη ζα έρνπλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, ζεκαληηθφ θαη πξσηεχνληα ξφιν, θαινχκαζηε γηα ηελ εθπφλεζε θαη ππνβνιή ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Σνπηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ψζηε κέζα απφ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο Γηαρείξηζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ζην Γήκν, λα πξνθχςνπλ νη Γξάζεηο, ηα Έξγα θαη νη Παξεκβάζεηο, γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πφιε καο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σ..Γ.Α. δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη φηη ν θάζε Γήκνο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ην ζρεηηθφ Οδεγφ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., επηιέγεη ηε δηαδηθαζία πνπ εθηηκά σο ηελ πιένλ νξζή. Σν γεγνλφο απηφ, εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν θιίκα πξνρεηξφηεηαο θαη βηαζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ απηνχ δεηήκαηνο, αθνχ πξάγκαηη, ζήκεξα νη εκεξνκελίεο είλαη ζαθψο πηεζηηθέο θαη πιένλ δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξε επειημία. Καη ηνχην κπνξεί λα γίλεη αθφκε ζαθέζηεξν, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ν Νφκνο 4042 ππάξρεη απφ ην 2012 (άζρεηα κε ην αλ θαλείο ζπκθσλεί επί ηεο νπζίαο κε ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηφλ) θαη κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ γίλεη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο πξνζαξκνγήο ζε απηφλ. Αληίζεηα θαη ελψ ε ηειηθή Γηαρείξηζε ηνπ λένπ ΠΔ..Γ.Α. ζα γίλεη θπξίσο απφ ηνπο Γήκνπο, απηνί θαινχληαη λα έρνπλ απιά εθηειεζηηθφ ξφιν, πξνζαξκνζκέλν ζην απαξέγθιηην πιαίζην θαη ηηο εληνιέο ηεο Πεξηθέξεηαο. Όζα πξναλαθέξζεθαλ, δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηαδηθαζηηθέο δηαθσλίεο, αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επί ηεο νπζίαο δηαθσλίεο καο, θαηά ηε γλψκε καο νδεγνχλ ζην λα ραζεί αθφκε κηα επθαηξία γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα θαη εληειψο επηγξακκαηηθά, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ πνπ πξνζδνθνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ππάξρνληνο ΠΔ..Γ.Α., πξνθχπηνπλ αζάθεηεο θαη πξνρεηξφηεηεο φπσο: Γελ αληηκεησπίδεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο απφ ην Γήκν, ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο- ζπιινγήο- κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, Γελ πξνθχπηνπλ νη πηζαλνί ηξφπνη (ζην δεχηεξν επίπεδν δειαδή), γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζηα Πξάζηλα εκεία, 2

3 Γελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηπρφλ επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηε Γηαρείξηζε Ογθσδψλ αληηθεηκέλσλ, Ννζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ, πξντφλησλ εθζθαθήο. Παξά ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, παξά ηηο φπνηεο δηαθσλίεο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο επάλσ ζην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ απηφ ζέκα, ν Γήκνο Υατδαξίνπ ππνβάιιεη ην δηθφ ηνπ Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ελψ παξάιιεια δεζκεπφκαζηε πσο, φηαλ θαη αλ θιεζνχκε λα ην πινπνηήζνπκε θαη λα ην εθαξκφζνπκε, ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο ζέζεο καο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ζα πξνβνχκε ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα θαη επηινγή, ψζηε λα πξνθχπηεη θαη λα είλαη δηαξθψο νξαηφ, ην φθεινο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη απηφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Ο Αληηδήκαξρνο Ο Γήκαξρνο Μφζρνο Υνπδεινχδεο Μηράιεο ειέθνο 3

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Δνέπγειερ Πποεηοιμαζίαρ για ηην καηάπηιζη Όπσο είλαη γλσζηφ, ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ απφ ηνπο Γήκνπο, δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλε. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ χληαμεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκεηηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σ..Γ.Α. ζην Γήκν Υατδαξίνπ, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα: - Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ζην επίπεδν ηεο Γηαβνχιεπζεο, ν Γήκνο καο, θηλήζεθε ζηα εμήο δχν επίπεδα: Α) ην επίπεδν ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο δηάγλσζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη Β) ην επίπεδν ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ επηκέξνπο Γξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ ηνπηθή εθαξκνγή πινπνίεζεο ηνπ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. ην πιαίζην απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιατθέο ζπλειεχζεηο ζε φιεο ηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο καο, απφ φπνπ θαη κεηαμχ πνιιψλ άιισλ δεηεκάησλ, πξνέθπςε ην ηεξάζηην δήηεκα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζην Υατδάξη. Απηφ, εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ζηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ, ζηελ ειιηπή ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ζηελ έιιεηςε, επξχηεξα, Πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Όζα πξναλαθέξζεθαλ, απνηεινχλ ηελ νπζία ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηφπν καο, πνπ είλαη ε κε χπαξμε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε θαηαζηαιηηθή επηβνιή ινγηθψλ πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. Μεηά ηηο εθηεηακέλεο απηέο δηαβνπιεχζεηο, πξνθχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη επηκέξνπο επηινγέο δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ζα απεηθνληζηνχλ κε ιεπηνκέξεηεο, ζην Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ην Σ..Γ.Α Γήκνπ Υατδαξίνπ δελ ζα είλαη έλα ζηαηηθφ θείκελν, δπλάκελν λα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα, αιιά ζα είλαη έλα δπλακηθφ θείκελν κε πιήξεηο βαζκνχο ειεπζεξίαο, δπλάκελν λα επηθαηξνπνηεζεί φπνηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζα αθνινπζεζνχλ αληίζηνηρα ελέξγεηεο δηαβνπιεχζεσλ, 4

5 φηαλ ζα θιεζνχκε σο Γήκνο λα πινπνηήζνπκε ηηο αλαγθαίεο επηκέξνπο Γξάζεηο. - Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ην ζέκα θαη κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ππέβαιιε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ αθφινπζε Δηζήγεζε: «Δλ φςεη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηα αθφινπζα: πγθξνηείηαη Οκάδα Έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Σ..Γ.Α., ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ θαηάξηηζε εηζεγήζεσλ γηα επηκέξνπο ζέκαηα ή ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ Σ..Γ.. Ζ Ο.Δ. πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη: -Απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Βαζίιεην Παληειάξν, -Απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Π.Ε. θ. Μφζρν Υνπδεινχδε, Αληηδ. Καζαξηφηεηαο. -Απφ ηελ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Σ.Τ. θ. Παλαγησηάθνπ Π. -Απφ ηνλ πξντζηάκελν Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο θ. Μπαξδή Αζ. -Απφ ηνλ Δπφπηε Καζαξηφηεηαο θ. Παλφπνπιν Αλδξέα. -Απφ ηνλ Γ/ληε Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην. Ζ Οκάδα Έξγνπ πνπ πξναλαθέξζεθε, ήδε επεμεξγάδεηαη (είηε ιφγσ αληηθεηκέλνπ, είηε ιφγσ ηεο ζεζκηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην ζέκα), απφςεηο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ην θείκελν ηεο Οκάδαο Έξγνπ δχλαηαη λα είλαη έηνηκν θαη λα ππνβιεζεί ζηνλ Δ.Γ..Γ.Α. (Δηδηθφ Γηαβαζκεηηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο), κέρξη ηηο 15/09/2015. Γηα ηελ ζεζκηθή ζσξάθηζε ηνπ Σ..Γ.Α. Γήκνπ Υατδαξίνπ, ε Οκάδα Έξγνπ δεζκεχεηαη, ψζηε νη Γξάζεηο πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην ρέδην, λα πεξηιακβάλνληαη ζην ππφ εθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο ηξέρνπζαο πεληαεηίαο. Ζ Δ.Π.Ε. εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηελ δηεξεχλεζε Γηαδεκνηηθψλ πλεξγαζηψλ κε φινπο ηνπο φκνξνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ψζηε απφ θνηλνχ λα 5

6 αληηκεησπηζηνχλ θνηλά δεηήκαηα θαη λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηαρχηεξεο πινπνίεζεο επηκέξνπο Γξάζεσλ ησλ Σ..Γ.Α. Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, ζα ζπληαρζεί, ζην πιαίζην πνπ πξναλαθέξζεθε, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ πξναλαθέξζεθε ζην αξρηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο». 6

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Γομή και πεπιεσόμενο ηος Σοπικού σεδίος χκθσλα κε ην ππφ αλαζεψξεζε Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, επηρεηξείηαη ε Απνθεληξσκέλε Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ, κε έκθαζε ζηελ πξνδηαινγή. ην πιαίζην απηφ, ηα πιενλεθηήκαηα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα είλαη: Β1) Πλεονεκηήμαηα Αποκενηπυμένηρ Γιασείπιζηρ Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ζην επίπεδν Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, Σαρχηεξε εθαξκνγή Γξάζεσλ, ιφγσ ηνπ πνζνηηθνχ επηκεξηζκνχ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο, Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ Απαζρφιεζεο, Πηζαλή κείσζε ησλ Γεκνηηθψλ ηειψλ, Αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθήο πλείδεζεο ζηνπο δεκφηεο, Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ έιεγρν ζην «θχθισκα» Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζπλνιηθά. Β2) Δπιμέποςρ ηάδια για ηην Δθαπμογή ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιασείπιζηρ Γπαζηηπιόηηηερ ππόλητηρ και διαλογήρ ζηην πηγή, ζε επίπεδο Γήμος Σν ηάδην απηφ, κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ ηε δεκηνπξγία Γηθηχνπ θάδσλ βηναπνβιήησλ θαη Γηθηχνπ θάδσλ Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δηδηθά γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, κεηά ηελ εθηεηακέλε δηελέξγεηα ελεκέξσζεο πξνβνιήο πξνο ηνπο δεκφηεο, ζα ζρεδηαζηεί ε ζπιινγή πφξηα- πφξηα θαη ε δηαθξηηή ζπιινγή πξντφλησλ θήπνπ. Αθφκε, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δχν «Πξάζηλσλ εκείσλ» (έλα ζην Κεληξηθφ Υατδάξη θαη έλα ζην Γάζνο Υατδαξίνπ), γηα ηε ζπιινγή Αινπκηλίνπ- γπαιηνχραξηηνχ. Σέινο, εμεηάδεηαη ζνβαξά, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο Μεγάινπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ε επηδίσμή καο είλαη απηφ λα γίλεη Γηαδεκνηηθφ, γεγνλφο πνπ ζα απαληεζεί ζην επίπεδν ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο άιινπο Γήκνπο. ην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη: ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κπαηαξίεο παληφο ηχπνπ, ειαζηηθά, νγθψδε αληηθείκελα, κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, έπηπια θαη παιαηά αληηθείκελα, είδε ξνπρηζκνχ θαη είδε πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. 7

8 Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Απνθνκηδήο θαη Μεηαθνξάο, κε Απνξξηκκαηνθφξα Απνβιήησλ, αιιά θαη Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (πηζαλφλ κε ρσξίζκαηα αλά αλαθπθινχκελν είδνο). Αθφκε, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα εθηεηακέλσλ πξνζιήςεσλ, κεηά απφ εθηεηακέλν πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο θαη ζπλνιηθψλ αξκνδηνηήησλ. Γπαζηηπιόηηηερ ςλλογήρ- Γιαλογήρ- Γιασυπιζμού ςλικών Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ρψξνη ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δπηδίσμε ηνπ Γήκνπ καο είλαη ε εμαζθάιηζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ απηψλ ζε Γηαδεκνηηθφ επίπεδν, ψζηε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά ε φιε δηαδηθαζία θαη κε πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα Μνλάδα Γηαρείξηζεο Βηναπνβιήησλ πνπ ζα απνκέλνπλ κεηά ηελ πξνδηαινγή ζηελ πεγή. Ζ Μνλάδα απηή, πνπ ζήκεξα θαηά έλα κεγάιν κέξνο ππάξρεη ζηνλ ΜΑ ρηζηνχ (γηα ην Υατδάξη), κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηελ πφιε καο, σο Σνπηθφο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ή λα δεκηνπξγεζεί λένο Γηαδεκνηηθφο ΜΑ ή λα εληαηηθνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζην ρηζηφ Κνξπδαιινχ. Όια απηά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξαγκαηηθφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, κέζα απφ ηελ εθπφλεζε κηαο Μειέηεο Κφζηνπο- Οθέινπο, γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ Δλφηεηα απηή, ζε επίπεδν Γήκνπ, πξνηείλεηαη θαη αξρήλ ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ΜΑ θαη ελφο Γηαδεκνηηθνχ Κέληξνπ ππνδνρήο θαη Γηαινγήο πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Γπαζηηπιόηηηερ Γιάδοζηρ και Πποβολήρ Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γήκνπ Υατδαξίνπ δελ κπνξεί λα είλαη έλα ζηαηηθφ, αιιά έλα δπλακηθφ θείκελν, δπλάκελν λα εκπινπηίδεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ ακθίδξνκε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, είλαη αλαγθαίν λα δηελεξγνχληαη εθηεηακέλεο ιατθέο ζπλειεχζεηο, ζπδήηεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ επηκέξνπο Γξάζεσλ. Παξάιιεια, εθεί ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, παξάκεηξνο απφιπηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 8

9 Δπηπιένλ, ζα παξέρεηαη πξνο ηνπο δεκφηεο, ην Σεχρνο Σνπηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζε πεξηιεπηηθή θαη εχιεπηε κνξθή, ζπλνδεπφκελν κε θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Β3) Θεζμικό πλαίζιο- Απμοδιόηηηερ ηυν Γήμυν χκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία, ηα Αζηηθά Απφβιεηα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ψζηε λα εμνηθνλνκνχληαη πξψηεο χιεο θαη ελέξγεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4042/2012, ε Οδεγία 2008/98/ΔΚ (ηεξάξρεζε ζηε Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ: Πξφιεςε- Δπαλαρξεζηκνπνίεζε- Αλαθχθισζε- Αλάθηεζε Απφξξηςε). Μέρξη θαη ζήκεξα, νη Γήκνη πεξηνξίδνληαη ζηε πιινγή θαη Μεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ, ινγηθή πνπ ηείλεη λα δηαθνξνπνηεζεί κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη εηδηθφηεξα: Ν.3852/10 (Καιιηθξάηεο) άξζξν 94 παξ.25, άξζξν 186 παξ. ζη, θαη άξζξν 29 θαη Ν3463/06(θψδηθαο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ) άξζξν 75. Β4) Τθιζηάμενη καηάζηαζη ζηο Γήμο Υαφδαπίος Γεδνκέλνπ φηη ζην παξφλ Σεχρνο δηεξεπλάηαη ε παξαγσγή θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ βηναπνβιήησλ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζπλείδεζεο αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηα αθφινπζα κεγέζε: - Απφβιεηα πνζφηεηεο (ζχκκεηθηα, ηξφθηκα, πξάζηλα, ζπζθεπαζίεο) - Αλαθπθιψζηκα θαη νγθψδε πιηθά - Μπαηαξίεο, Ζιεθηξηθφο θαη Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο. ηνηρεία γηα ηα κεγέζε απηά, έρνπλ δηαηεζεί ζην Γήκν καο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ θαη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Παξάιιεια, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο παξαηίζεληαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ (Υσξνζέηεζε, Πιεζπζκηαθά, Γεκνγξαθηθά), πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ ην Σεχρνο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ

10 Πεπιγπαθή ηος Γήμος Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην Γπηηθφ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο Γήκνπο: Αγίαο Βαξβάξαο, Αηγάιεσ, Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνχπνιεο, Κνξπδαιινχ, Κεξαηζηλίνπ θαη Πεξάκαηνο. Θεσξείηαη αζηηθή εκηνξεηλή πεξηνρή θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γήκνπο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ δεδνκέλνπ φηη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε ζηξέκκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ζηξέκκαηα ζπληζηνχλ ηελ εληφο ρεδίνπ πεξηνρή, ελψ ηα ππφινηπα ζηξ. ηελ πεξηαζηηθή δψλε. ηελ εληφο ρεδίνπ πεξηνρή, ζπκπεξηιακβάλνληαη, ην Γεκφζην Φπρηαηξείν- Φ.Ν.Α., ην Γξνκνθατηεην Θεξαπεπηήξην θαη ην Αηηηθφ Ννζνθνκείν, ελψ ζηελ εθηφο ρεδίνπ, αλήθνπλ εθηάζεηο φπσο απηέο ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΣΔΘΑ), ηνπ Γηνκήδεηνπ Κήπνπ, ηνπ Άιζνπο Γαθληνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θ.α. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, απνηεινχλ εθηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οηθηζηηθά, ην Υατδάξη επηκεξίδεηαη ζε 5 ζπλνηθίεο θαη 15 γεηηνληέο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ ην ζπλεθηηθφ νηθηζηηθφ ηκήκα. Σν Υατδάξη δηαζέηεη πνιηηηζηηθά κλεκεία αξραηνινγηθήο, ηζηνξηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε «ζπκκεηνρή ηνπ» ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ: ν Αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Θεάο Αθξνδίηεο ζηελ Αθαία, ε Μνλή ηνπ Γαθληνχ θαη ηνπ λανχ Απφιισλνο, ην θελνηάθην ηεο Ππζηνλίθεο ζηνλ Πξνθήηε Ζιία, ν Ναφο ηνπ Πξνθήηε Ζιία πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ Σνπξθνθξαηία, ην πήιαην ηνπ Παλφο ζην φξνο Αηγάιεσ, ην Παιαηάθη θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο φπνπ έγηλε ε Μάρε ηνπ 1826, ην Block 15 ζην ηξαηφπεδν Υατδαξίνπ. Ζ ζεκεξηλή Πφιε ηνπ Υατδαξίνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο νηθηζκνχο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, δεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο νηθηζηηθφο ππξήλαο δεκηνπξγήζεθε πεξίπνπ ην Δίλαη ίζσο ε πξψηε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ απέθηεζε εγθεθξηκέλν ζρέδην, κε ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1927 θαη ηνπ Οη επεθηάζεηο ζην ρέδην Πφιεο ην 1955, ην 1967, ην 1972, ην 1978, ην 1987 θαη ην 1993, αξηηψλνπλ ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. 10

11 Πληθςζμιακά ζηοισεία χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, έπεηηα απφ ηελ Απνγξαθή ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο, ε δε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θχιιν, είλαη: Άξξελεο : θάηνηθνη Θήιεηο : θάηνηθνη Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ αλέξρεηαη ζε 2.069,59 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. χκθσλα κε ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ, φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο έμε (6) ηειεπηαίεο, αλά δεθαεηία, απνγξαθέο, δηαπηζηψλεηαη κηα αικαηψδεο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηηο δεθαεηίεο (74,26%), (58,82%) θαη (24,33%), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ πφιεο θαηά ηηο δεθαεηίεο εθείλεο, θαζψο θαη ζην ηφηε απμαλφκελν θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, (0,90%) θαη (1,41%) ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θπκάλζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αζηπθηιίαο ησλ πξνεγνπκέλσλ δεθαεηηψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ. Αθνινπζνχλ πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ηε Υψξα, ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ην Γήκν Υατδαξίνπ, κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπο αλά δεθαεηία. Πιεζπζκφο Μεηαβνιή % Πεξηνρή Υψξα ,0-1,1 5,8 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ,3-1,7 6,5 Γήκνο Υατδαξίνπ ,41-3,29% - 1,9% ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (άηνκα / Km2) γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ, ηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ ηνκέα Αζελψλ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνλ Δζληθφ κέζν φξν. Ππθλφηεηα θαηνίθεζεο (άηνκα / Km2) Γήκνο Υατδαξίνπ 2.069,59 Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ ηνκέα Αζελψλ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Δζληθφο κέζνο φξνο 81,75 11

12 Πεπγπαθή ηος ςπάπσονηορ ςζηήμαηορ Αποκομιδήρ και Ανακύκλυζηρ Απνξξίκκαηα Σν ζχζηεκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Υατδαξίνπ, αθνξά - επηά ηνκείο ηεο πφιεο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ (απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή), - θάιπςε ηεζζάξσλ Ννζνθνκείσλ (ΦΝΑ, Γξνκνθατηεην, Αηηηθφλ Θεξαπεπηήξην Αληάησλ) φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ (απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή), - θάιπςε δχν ηξαηνπέδσλ (Καξατζθάθε Α θαη Β ) φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, - θάιπςε πέληε ιατθψλ αγνξψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, - θάιπςε θεληξηθψλ δξφκσλ ηεο πφιεο (θάζε Κπξηαθή). Αλαθχθισζε Σν ζχζηεκα Αλαθχθισζεο ζην Γήκν Υατδαξίνπ, αθνξά - Γχν ηνκείο ηεο πφιεο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, - θάιπςε δχν ηξαηνπέδσλ (Καξατζθάθε Α θαη Β ) φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, - θάιπςε ησλ ηεζζάξσλ Ννζνθνκείσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ημεία ειδικού ενδιαθέπονηορ Σα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη απνηππψλνληαη ζε ζπλεκκέλν ράξηε είδνο ρψξνπ ζχλζεζε απνβιήησλ εθηίκεζε πνζφηεηα/έηνο Γεκφζηεο ππεξεζίεο θιπ Υαξηί 70%, ζπζθεπαζίεο 336 tn/y 20%, ινηπά 10% ρνιεία θιπ Υ. 70%,. 20%, Λ. 10% 560 tn/y ΚΑΠΖ, δνκέο ζίηηζεο θιπ Υ. 20%,. 50%, Λ. 30% 84 tn/y ηξαηφπεδα Υ. 20%,. 40%, Λ. 40% 570 tn/y Super markets Υ. 40%,. 55%, Λ. 5% 280 tn/y εζηηαηφξηα Υ. 10%,. 30%, Λ. 60% 550 tn/y Λατθέο αγνξέο Υ. 70%,. 25%, Λ. 5% 260 tn/y Πάξθα, πιαηείεο θιπ Υ. 5%,. 85%, Λ. 10% 56 tn/y εκεία αλεμέιεγθηεο Υ. 5%,. 5%, Λ. 90% 88 tn/y απφξξηςεο (Αδξαλή πιηθά) Ννζνθνκεία Υ. 20%,. 30%, Λ. 50% 1640 tn/y 12

13 Ποζόηηηα και ζύνθεζη παπαγόμενυν ΑΑ χκθσλα κε ηα (ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα) ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Δίδνο ΑΑ Πεγή- ηξφπνο ππνινγηζκνχ Πνζφηεηα (t) Πνζνζηφ (%) Ογθψδε Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν tn/y χκκεηθηα Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν tn/y Πξάζηλα Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν 5 tn/y Ζιεθηξηθά Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν 0 tn/y Διαζηηθά Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν 0 tn/y πζζσξεπηέο - κπαηαξίεο Πξνζέγγηζε απφ ην Γήκν 0 tn/y Άιια (Γπαιί) θαηαγξαθή απφ ην Γήκν 12. tn/y Πνζφηεηεο (tn) 2011 χκκεηθηα Γήκσλ Τπφιεηκκα ΚΓΑΤ χλνιν εηζεξρνκέλσλ ζε ΟΔΓΑ Φπιήο Αλαθπθιψζηκα κπιε θάδνπ χλνιν (ηαθή θαη αλαθχθισζε) Πνζφηεηεο ΑΑ 2011 γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ , ,68 Πνζφηεηεο (tn) 2012 χκκεηθηα Γήκσλ Τπφιεηκκα ΚΓΑΤ χλνιν εηζεξρνκέλσλ ζε ΟΔΓΑ Φπιήο Αλαθπθιψζηκα κπιε θάδνπ χλνιν (ηαθή θαη αλαθχθισζε) , ,78 Πνζφηεηεο ΑΑ 2012 γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ Πνζφηεηεο (tn) 2013 χκκεηθηα Γήκσλ ΥΤΣΑ Τπφιεηκκα ΚΓΑΤ χλνιν εηζεξρνκέλσλ ζε ΜΑ- Οηθηαθά ΔΜΑΚ- Πξάζηλν χλνιν (ηαθή θαη αλαθχθισζε) 7.030,16 901, ,27 5, ,22 Πνζφηεηεο ΑΑ 2013 γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ 13

14 Πνζφηεηεο (tn) 2014 χκκεηθηα Γήκσλ ΥΤΣΑ Τπφιεηκκα ΚΓΑΤ χλνιν εηζεξρνκέλσλ ζε ΜΑ- Οηθηαθά ΔΜΑΚ- Πξάζηλν χλνιν (ηαθή θαη αλαθχθισζε) 6, ,34 34, ,57 Πνζφηεηεο ΑΑ 2014 γηα ην Γήκν Υατδαξίνπ Απνηειέζκαηα Αλαθχθισζεο πζθεπαζηψλ (2014) ΠΔΡΗ ΟΥΖ χκκεηθηα ΚΓΑΤ ΜΔΗΚΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΚ/ΜΑ ΤΝΟΛΟ ΑΑ ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΚ/Ζ ΥΑΨΓ ΑΡΗ ΑΣΣΗ ΚΖ , , , , ,57 5,21% , , ,64% ΤΛΗΚΟ Πνζνζηφ (%) Πνζφηεηεο (tn/έηνο) Πξάζηλα ,33 Οξγαληθά ,30 Υαξηί ,04 Υαξηί ζπζθεπαζίαο ,30 Πιαζηηθά ,36 Αινπκίλην 2 382,84 ηδεξνχρα 3 574,26 Γπαιί 5 957,10 Γηάθνξα ,04 χλνιν ,57 Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ ΑΑ γηα ηνλ Γήκν Υατδαξίνπ (έηνο 2014) Αποηύπυζη Γπάζευν ζηα όπια ηος Γήμος ην Γήκν καο, δελ πινπνηνχληαη Γξάζεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ή άιιεο Γξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Γηαρείξηζεο (Ζιεθηξηθφο θαη Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, Γηαρείξηζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, καγεηξηθά νηθηαθά έιαηα, νηθηαθφο εμνπιηζκφο). 14

15 Καηαγπαθή ηηρ ςθιζηάμενηρ ςποδομήρ και ηος ανθπώπινος δςναμικού Πξνζσπηθφ Ζ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, απνηειεί Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη ζην Σκήκα απηφ, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Επίπεδο Εκπαίδεσζης Μόνιμοι Αορίζηοσ τρόνοσ Π.Δ. 1 Γηνηθεηηθφο Σ.Δ. 1 Γηνηθεηηθφο Γ.Δ. 17 Τ.Δ. 14 Γηνηθεηηθνί 3 Δπφπηεο 2 Υεηξηζηεο Μ.Δ. 3 Οδεγνί 9 Κιεηήξεο 1 Δπηζηάηεο 1 Δξγάηεο 12 ΤΝΟΛΟ Γηνηθεηηθνί 1 Δπφπηεο 1 Υεηξηζηεο Μ.Δ. 1 Οδεγνί 11 Σερλίηεο 9 Κιεηήξεο 1 Δπηζηάηεο 2 Δξγάηεο 14 Φχιαθεο 1 Δμνπιηζκφο Ο εμνπιηζκφο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο (νρήκαηα θαη Μεραλήκαηα Έξγνπ) θαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Αξηζκφο φρεκα Κπθινθνξία Καχζηκν Καηάζηαζε Ορεκάησλ 12 Απνξξηκκαηνθφξα Πεηξέιαην Α: 4, Τ: 5, Λ:3 1 Αλπςσηηθφ Πεηξέιαην Λ:1 1 Πιπληήξην Κάδσλ Πεηξέιαην Α: 1 8 Φνξηεγά Πεηξέιαην Α: 4, Τ: 3, Λ:1 1 Τδξνθφξεο Πεηξέιαην Λ:1 3 Φνξησηέο Πεηξέιαην Λ:3 3 άξσζξα Πεηξέιαην Α: 2, Τ: 1 3 Σξίθπθια Βελδίλε Τ: 3 3 Γηάθνξα (επηβαηηθά) Βελδίλε Τ: 3 (Α: Αθηλεηνπνηεκέλν, Τ: Τπνιεηηνπξγεί, Λ:Λεηηνπξγεί) 15

16 Απφ ηνλ πξνεγνχκελν Πίλαθα, αιιά θαη απφ ηνλ Πίλαθα ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πνιχ θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εμνπιηζκφο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη πξνθχπηνπλ νη δπζρεξείο ζπλζήθεο, αθφκε θαη γηα ηε ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, ε Απνθνκηδή, ηφζν ησλ απνξξηκκάησλ φζν θαη ηεο Αλαθχθισζεο, γίλεηαη νπζηαζηηθά απφ ηα νθηψ (8) απνξξηκκαηνθφξα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 ππνιεηηνπξγνχλ θαη ηα ηξία (3) ιεηηνπξγνχλ ζρεηηθά θαιά. Σν Υατδάξη εμππεξεηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηνλ ΜΑ ρηζηνχ Κνξπδαιινχ, αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα πεγαίλνπλ ηα νρήκαηα, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ) Φπιήο θαη λα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ θζνξέο θαη δεκηέο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα πθίζηαηαη θαη λα δηεπξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ν ΜΑ ρηζηνχ, δηαθνξεηηθά, θξίλεηαη σο αλαγθαία ε θαηαζθεπή Σνπηθνχ ΜΑ, ζην Υατδάξη ή θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο Σν Σκήκα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ζηεγάδεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ θαη ιεηηνπξγηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ Αλνηθηνχ ζεάηξνπ ζην Πάξθν Ηζηνξηθήο Μλήκεο ηνπ Γήκνπ καο. Οη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, θαιχπηνπλ ζηνηρεησδψο ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, αιιά ε εγθαηάζηαζή ηεο ζην ρψξν απηφ, ήηαλ ε κνλαδηθή επηινγή ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ καο. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Πίλαθα ηνπ Πξνζσπηθνχ, έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο Τπεξεζίαο, πέξαλ ηεο έιιεηςεο εξγαδνκέλσλ γεληθά, είλαη θαη ε έιιεηςε Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ πξνζσπηθνχ (ΠΔ θαη ΣΔ). Σν πξφβιεκα απηφ, θαηά θαηξνχο ηείλεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ελαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ άιιεο ππεξεζίεο (θπξίσο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία), γεγνλφο φκσο πνπ δελ ιχλεη ην πξφβιεκα ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζηελ Σερληθή Τπεξεζία φπνπ επίζεο ην πξνζσπηθφ είλαη ειάρηζην θαη ρσξίο νπδεκία δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο. 16

17 Δκηίμηζη κόζηοςρ ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ Γηα ην έηνο 2014, ε θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο Γηαρείξηζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έρεη σο αθνινχζσο: πλνιηθφ Δξγαηηθφ θφζηνο (ακνηβέο, αζθάιηζε): ,57 Κφζηνο ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο εμνπιηζκνχ: ,91 Κφζηνο εηζφδνπ ζην ΥΤΣΑ, ΜΑ, εηζθνξέο: ,90 Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε , πνζφ ηζνδχλακν ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ην έηνο Αξιολόγηζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ Μεηά απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, αθνινπζεί ε ζπλνιηθή Αμηνιφγεζε ηεο Τθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Γςναηόηηηερ Αδςναμίερ - Άκεζε αληηκεηψπηζε ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ, αληαπφθξηζε θαη εμππεξέηεζε - Καηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ηειεθσλεκάησλ πνιηηψλ, έγθαηξε αληαπφθξηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ δεκφηε - Πηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ σο δηθαηνχρνπ ζε έξγα ππνδνκψλ (Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα) - Γπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ρξεκ/ζεσλ κέζα απφ ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία - Δκπεηξία ζηε Γηαρείξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε ρξεκαηνδνηήζεηο θαη πξνγξάκκαηα, δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο - Δζεινληηθή Γξάζε, ιεηηνπξγία νκάδαο πεξηβάιινληνο - Πξνψζεζε ελεξγεηψλ αλαθχθισζεο θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο - Αλππαξμία hard θαη software, αδπλακία ιεηηνπξγίαο Internet, αδπλακία παξαθνινχζεζεο αηηεκάησλ - Έιιεηςε ειεθηξ. εθαξκνγήο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ θίλεζεο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ - Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ - Έιιεηςε ραξηνγξάθεζεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, θάδσλ, δξνκνινγίσλ νρεκάησλ, Έιιεηςε ζπζηήκαηνο ηειεδηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ - Αδπλακία επηινγψλ ιφγσ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ - Αλάγθε γηα ηελ χπαξμε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ - Έιιεηςε ελεκεξσηηθψλ Γξάζεσλ γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ, έιιεηςε ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ ζε ζεκηλάξηα 17

18 - Καζαξή πφιε, απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαζαξηφηεηαο θαη αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ θαηνίθσλ Δςκαιπίερ -Δθηεηακέλεο πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ ή απφ κεηαζέζεηο, ζε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ Πηζηνπνίεζεο, ρξεκαη/ζεσλ, δηνίθεζεο κε ζηφρνπο -πλεξγαζίεο κε άιινπο Γήκνπο, γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ππάξρνπζαο εκπεηξίαο -πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο - Έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έιιεηςε εμνπιηζκνχ, κεδακηλέο δπλαηφηεηεο αληαπφθξηζεο, πιεκκειήο ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, ειιηπήο πιηθνηερληθή ππνδνκή (θάδνη, εμνπιηζκφο θιπ) Απειλέρ -Έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε άιιεο ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηεο ππεξεζίαο - Έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ ή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο - Διιείςεηο ζηε δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ζπλζήθεο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ Καηάζηαζη Ομάδαρ Γήμυν διαδημοηικήρ ζςνεπγαζίαρ Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν Γήκνο καο ζα ζπλεξγαζηεί κε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, ψζηε λα θαιπθζεί θάζε ελδερφκελν Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο θαη ε πινπνίεζε απφ θνηλνχ ζε έξγα θαη Γξάζεηο, γηα ηελ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηαρχηεξεο αληαπφθξηζεο. 18

19 Β5) ηόσοι Γενικοί ζηόσοι ην πιαίζην ηνπ Ν. 4042/2012, ν πνζνηηθφο ζηφρνο γηα ην 2020, σο πξνο ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απνβιήησλ (π.ρ. ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί), πξέπεη λα απμεζεί θαη ειάρηζηνλ 50%. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, ν γεληθφο ζηφρνο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ κεγεζψλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ, κέρξη ην 2020, είλαη: Έηορ 2020 πλνιηθή παξαγφκελε πνζφηεηα ΑΑ (tn/ 2014) ,57 Αλαθπθιψζηκα πιηθά (47%) ζηα ΑΑ (tn) 8.996,54 ηφρνο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε 50% (tn) 4.498,27 ηόσοι ηοπικού ζσεδίος Πνζφηεηεο (tn/έηνο) πξνδηαινγή πιηθψλ αλαθπθιψζηκα νξγαληθά Έηνο χκκεηθηα Υαξηί Έληππν πιαζηηθ κέηαιια γπαιί Οηθηαθή Κνκ Καθέ ζπζθ/ζίαο ραξηί φ θνκπνζη π/ηέ θάδνο ν- ο πνίεζε , , , ,36 957,10 957, , , , , , , , , , ,79 19

20 Β6) Ανάπηςξη Γπάζευν Σοπικού σεδίος Ππόλητη και επανασπηζιμοποίηζη Γεδνκέλνπ φηη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη ε αζθαιήο κνξθή πξφιεςεο γηα ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ Γξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Πξφιεςε είλαη ην ζχλνιν ησλ Μέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη, πξηλ κηα νπζία- πιηθφπξντφλ θαηαζηνχλ απφβιεηα. Έηζη, έρνπκε πεξηνξηζκφ ησλ απνβιήησλ θαη σο επαθφινπζν, ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο. ην επίπεδν απηφ, ην ρέδην ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, είλαη: ΓΡΑΔΗ ΠΡΟΛΖΦΖ Δίδνο δξάζεο εκείν Γξαζηεξηνπνίεζεο πρλφηεηα Δλεκέξσζε κε θπιιάδηα γηα ηε κείσζε ρξήζεο ζπζθεπαζηψλ Δπαλαρξεζηκνπνίεζε επαλαδηφξζσζε ΖΖΔ, Λατθέο, Super market, ρνιεία Μεγάιν Πξάζηλν εκείν 1 αλά ηεηξάκελν δηαξθψο εκηλάξηα ρεηξνπνίεησλ θαηαζθεπψλ Γήκνο 1 αλά εμάκελν Μεζνδνινγία θαη ππελζχκηζε γηα ηελ πφξηα- πφξηα 1 αλά έηνο χπαξμε ηεο πξφιεςεο Δλεκέξσζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ ζρνιεία 1 αλά έηνο Ζιεθηξνληθά κελχκαηα, θαηαρσξήζεηο Ηζηνζειίδα Γήκνπ δηαξθψο Άξζξα, δεκνζηεχζεηο Σνπηθά ΜΜΔ Γηαξθψο θαη θαηά πεξίπησζε Με ηελ πξνεγεζείζα πινπνίεζε Γξάζεσλ Πξφιεςεο, επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί δξαζηηθή κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ, σο αθνινχζσο: Έηνο % Μείσζε Παξαγσγήο Απνβιήησλ % % % % % % 20

21 Ππώηο επίπεδο: Γπαζηηπιόηηηερ Γιαλογήρ ζηην πηγή Σν ηάδην απηφ, κπνξεί λα πινπνηεζεί κέζα απφ ηε δεκηνπξγία Γηθηχνπ θάδσλ βηναπνβιήησλ θαη Γηθηχνπ θάδσλ Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δηδηθά γηα ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, κεηά ηελ εθηεηακέλε δηελέξγεηα ελεκέξσζεο πξνβνιήο πξνο ηνπο δεκφηεο, ζα ζρεδηαζηεί ε ζπιινγή πφξηα- πφξηα θαη ε δηαθξηηή ζπιινγή πξντφλησλ θήπνπ. Α) Γίκηςο κάδυν Σν δίθηπν ησλ θάδσλ έρεη κεγάιε ππθλφηεηα θαη ζα εμειίζζεηαη δηαξθψο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, εληφο ηεο επνκέλεο πεληαεηίαο. Δμειηθηηθά, νη θάδνη ζα ππνδέρνληαη μερσξηζηά ην ραξηί, ην πιαζηηθφ, ην γπαιί, ηα κέηαιια. ην κεηαβαηηθφ ηάδην θαη κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ζα ππάξρεη θνηλφο θάδνο γηα ηα πιαζηηθά θαη ηα κέηαιια. Οη θάδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φηαλ ην χζηεκα ζα είλαη ζε πιήξε αλάπηπμε, είλαη: Κάδνη βηναπνβιήησλ (Κάδνη θαθέ) Θα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη θαθέ έμσ απφ νηθίεο, φπνπ ζήκεξα βξίζθνληαη νη ζπκβαηηθνί θάδνη ζχκκεηθησλ πιηθψλ θαη εθεί ζα ζπιιέγνληαη ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ. ηα ζπίηηα, ηα ππνιείκκαηα ησλ ηξνθψλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο ηεο θνπδίλαο θαη εληφο ηεο εηδηθήο ζαθνχιαο θαη φηαλ απηή γεκίζεη ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ θεληξηθφ θαθέ θάδν. Ζ ζπιινγή ησλ θαθέ θάδσλ, ζα είλαη θαζεκεξηλή. Αθφκε, ζα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ ηξνθίκσλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ απηψλ, κπνξεί λα είλαη ιίηξσλ, έμσ απφ ηα ζπίηηα 40 ιίηξσλ εληφο ησλ ζπηηηψλ 360 ιίηξσλ έμσ απφ Super Market, Καηαζηήκαηα θιπ. Κάδνη Αλαθχθισζεο Σα επηκέξνπο βήκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απηψλ, είλαη - Καηαγξαθή ζεκείσλ αηρκήο, κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο, πνιππιεζή ζπγθξνηήκαηα νηθνδνκψλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθχθισζεο - Δπηκεξηζκφο είδνπο θάδνπ αλαθχθισζεο (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιια) - Γηαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο θαηνίθνπο, γηα ην άδεηαζκα ησλ γεκάησλ θάδσλ 21

22 - Δπέθηαζε Γηθηχνπ θάδσλ αλαθχθισζεο, ζε πνιπθαηνηθίεο κε ιηγφηεξα δηακεξίζκαηα. - Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνινίπσλ θαηνηθηψλ, ζπζηεκαηηθφο εληνπηζκφο θαηάιιεισλ θεληξνβαξηθψλ θνηλφρξεζησλ ζεκείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ αλαθχθισζεο. Β) Γίκηςο Ππάζινυν ημείυν Γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην λέν ΠΔ..Γ.Α., ζην Υατδάξη πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία δχν «Πξάζηλσλ εκείσλ» (έλα ζην Κεληξηθφ Υατδάξη θαη έλα ζην Γάζνο Υατδαξίνπ), γηα ηε ζπιινγή Αινπκηλίνπ- γπαιηνχ- ραξηηνχ. Σα Πξάζηλα απηά εκεία, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλφρξεζηα θαη θεληξνβαξηθά ζεκεία ηεο πφιεο καο, ρσξίο επηπιένλ λα απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή ή πνιενδνκηθή αδεηνδφηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σα Πξάζηλα απηά εκεία, φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέρξη ζήκεξα, απνηεινχλ θέληξα αλαθχθισζεο θαη καδηθήο ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δεκνηψλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ηεο ελδεηθηηθήο αληαπνδνηηθφηεηαο, είηε άκεζεο- είηε έκκεζεο (απνδεκίσζε απεπζείαο ή ελδερφκελε κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ κέζσ πηζαλήο θάξηαο ηνπ δεκφηε). Σν ελδερφκελν απηφ, ζα εμεηαζηεί επί ηεο νπζίαο ζε επίπεδν δηαβνχιεπζεο, θάζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο απηήο. Γ) Μεγάλο Ππάζινο ημείο Δμεηάδεηαη ζνβαξά, ε δεκηνπξγία ελφο Μεγάινπ Πξάζηλνπ εκείνπ. Δπηδίσμή καο είλαη απηφ λα γίλεη Γηαδεκνηηθφ, γεγνλφο πνπ ζα απαληεζεί ζην επίπεδν ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο άιινπο Γήκνπο. ην ζεκείν απηφ, ζα κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη: ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, κπαηαξίεο παληφο ηχπνπ, ειαζηηθά, νγθψδε αληηθείκελα, κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, έπηπια θαη παιαηά αληηθείκελα, είδε ξνπρηζκνχ θαη είδε πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. ην εκείν απηφ, ζα γίλεηαη ε δηαινγή, ν δηαρσξηζκφο ησλ απνβιήησλ θαη ε πξνψζεζή ηνπο κε ζηφρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζή ηνπο. 22

23 Γεδνκέλνπ φηη γηα λα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο έλα Πξάζηλν εκείν ζα πξέπεη λα πξννξίδεηαη λα θαιχςεη κία πεξηνρή αθηίλαο 7 Km, εθηηκνχκε φηη ζην Γήκν καο είλαη αξθεηφ λα ππάξρεη έλα ηέηνην ζεκείν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζεη ε δεκηνπξγία Γηαδεκνηηθνχ Μεγάινπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ πφξνη ηφζν γηα ηελ απφθηεζε νηθνπέδνπ, φζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ν εμνπιηζκφο, φζν θαη λα δηελεξγεζνχλ εθηεηακέλεο πξνζιήςεηο, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη επαξθψο ηελ φιε εγθαηάζηαζε, κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ, ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά, ή ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξψηεο χιεο. ην Μεγάιν Πξάζηλν εκείν, κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη ηα πιηθά απφ ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο θαη ηα Μηθξά Πξάζηλα εκεία, γηα έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη κέρξη ηελ πξνψζεζε ησλ πιηθψλ ζηελ αγνξά. ην Μεγάιν Πξάζηλν εκείν, κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη: Δίδε νηθηαθνχ έπηπια, ζηξψκαηα, ραιηά, παηρλίδηα, ειεθηξηθφο θαη εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ζπαζκέλα είδε πγηεηλήο Μηθξά εηδηθά Φάξκαθα, ρξψκαηα, ρεκηθά απφβιεηα Πξάζηλα απφβιεηα Κιαδέκαηα, γθαδφλ Απφβιεηα Σνχβια, ζπαζκέλα πιαθίδηα, κπάδα απφ αλαθαηαζθεπέο θαηαζθεπψλ Γ) Γπάζειρ για ειδικά πεύμαηα ην επίπεδν ηεο δηεχξπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζα εμεηαζηεί, ζε δεχηεξν ρξφλν, ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Γξάζεσλ, φπσο: - Μαγεηξηθά ιίπε θαη έιαηα νηθηψλ θαη κηθξψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο - Πξάζηλα απφβιεηα (νγθψδε θαη κε) - Αδξαλή πιηθά, πιηθά θαηεδαθίζεσλ, αμηνπνίεζε γηα έξγα νδνπνηίαο θαη άιια ζπλαθή, ηνπ Γήκνπ 23

24 Δ) Γπάζειρ ενημέπυζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ κοινού Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γήκνπ Υατδαξίνπ δελ ζα είλαη έλα ζηαηηθφ, αιιά έλα δπλακηθφ θείκελν, δπλάκελν λα εκπινπηίδεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη, φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. ην πιαίζην απηφ, γηα ηελ ακθίδξνκε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, είλαη αλαγθαίν λα δηελεξγνχληαη εθηεηακέλεο ιατθέο ζπλειεχζεηο, ζπδήηεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ επηκέξνπο Γξάζεσλ. Παξάιιεια, εθεί ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, παξάκεηξνο απφιπηα αλαγθαία γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Δπηπιένλ, ζα παξέρεηαη πξνο ηνπο δεκφηεο, ην Σεχρνο Σνπηθήο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ζε πεξηιεπηηθή θαη εχιεπηε κνξθή, ζπλνδεπφκελν κε θαηάιιειν ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Δλδεηθηηθά θαη επεηδή φιεο νη Γξάζεηο απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ, απφ ην Γήκν ζα θαηαξηηζηεί ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα ηεο αλαθχθισζεο, ηελ πξνψζεζε ηνπ νπνίνπ ζα αλαιάβνπλ εζεινληέο θαη άλεξγνη πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ νηθνλνκηθά. Ζ πιεξνθφξεζε ζα μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα ζπλερηζηεί ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. θνπφο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηα ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή. Ζ δηαδηθαζία απηή, κπνξεί λα μεθηλήζεη ζρεηηθά άκεζα θαη ελ φςεη ηεο πινπνίεζεο ησλ ππνινίπσλ Γξάζεσλ ηνπ παξφληνο ρεδίνπ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο Γξάζεηο ελεκέξσζεο: 1. Δλεκέξσζε δεκνηψλ κε θπιιάδηα (πφξηα πφξηα). 2. Γηελέξγεηα εκεξίδσλ ζε ζρνιεία, πινπνίεζε πεηξακαηηθψλ Γξάζεσλ, επίζθεςε ζε παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο. 3. Γηελέξγεηα θεζηηβάι Αλαθχθισζεο (ζεζκηθή θαηνρχξσζε) 4. Αθίζεο, θπιιάδηα, ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ζε εκπνξηθά θέληξα, πιαηείεο, θαηαζηήκαηα, ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 5. Γηαξθήο θαη ακθίδξνκε ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο Γήκνπ, δεκηνπξγία Banner κε ην αλαγθαίν πιηθφ. 24

25 Σ) ύζηημα ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα Δλφηεηα, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο πιινγήο θαη Μεηαθνξάο, κε Απνξξηκκαηνθφξα Απνβιήησλ, αιιά θαη Αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (πηζαλφλ κε ρσξίζκαηα αλά αλαθπθινχκελν είδνο). Αθφκε, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα εθηεηακέλσλ πξνζιήςεσλ, κεηά απφ εθηεηακέλν πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο θαη ζπλνιηθψλ αξκνδηνηήησλ. Γεύηεπο επίπεδο: Γπάζειρ ςποδοσήρ και αξιοποίηζηρ ηυν πποδιαλεγμένυν ςλικών Αλαθπθιψζηκα πιηθά Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ρψξνη ππνδνρήο θαη δηαινγήο ησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Δπηδίσμε ηνπ Γήκνπ καο είλαη ε εμαζθάιηζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ απηψλ ζε Γηαδεκνηηθφ επίπεδν, ψζηε λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά ε φιε δηαδηθαζία θαη κε πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Απηφ, κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, γηα ηελ εθπφλεζε κηαο Μειέηεο Κφζηνπο- Οθέινπο θαη ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ Δλφηεηα απηή, ζε επίπεδν Γήκνπ, πξνηείλεηαη θαη αξρήλ ε ελφο Γηαδεκνηηθνχ Κέληξνπ ππνδνρήο θαη Γηαινγήο πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ Κέληξνπ, ζα απαηηήζεη ηελ εθηέιεζε έξγνπ θαηαζθεπήο, ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο, ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ θαη αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. Βηναπφβιεηα Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ, δειαδή ησλ πιηθψλ κεηά ηελ πξνδηαινγή ζηελ πεγή, ην Υατδάξη ζήκεξα εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ΜΑ ρηζηνχ. Δλ φςεη ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ζηε ζπλνιηθή Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζηελ πφιε καο Σνπηθφο ηαζκφο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ή λα δεκηνπξγεζεί λένο Γηαδεκνηηθφο ΜΑ ή λα εληαηηθνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο ζην ρηζηφ Κνξπδαιινχ. Όια απηά, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξαγκαηηθφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, κέζα απφ ηελ εθπφλεζε κηαο Μειέηεο Κφζηνπο- Οθέινπο, γηα ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. 25

26 Καηά ζπλέπεηα, γηα ηελ Δλφηεηα απηή, ζε επίπεδν Γήκνπ, πξνηείλεηαη θαη αξρήλ ε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ ή ελφο Γηαδεκνηηθνχ ΜΑ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απφξξηςε ησλ βηναπνβιήησλ. ηαδιοποίηζη δπάζευν και εκηίμηζη αποηελεζμάηυν κάθε ζηαδίος Γεδνκέλνπ φηη είλαη αλαγθαία ε ζαθήλεηα θαη ζην επίπεδν ηεο πνζνηηθήο πινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ ρεδίνπ, παξαηίζεηαη κηα γεληθή θαη ελδεηθηηθή θαηαλνκή ρξφλσλ θαη πνζνζηψλ πινπνίεζεο: Γηαδηθαζία Αλαθχθισζε πζθεπαζηψλ Κνκπνζηνπνίεζε Πξάζηλσλ Αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ Κνκπνζηνπνίεζε βηναπνβιήησλ Σα κεγέζε ηνπ Πίλαθα απηνχ, είλαη εληειψο ελδεηθηηθά δεδνκέλσλ ησλ επηθπιάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Σεχρνο θαη ησλ αζαθεηψλ ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ ΠΔΓΑ. Β7) Οικονομικά ηοισεία- Υπημαηοδόηηζη Γεληθά Σα έζνδα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, δπλεηηθά κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ: Μείσζε θαηαβαιιφκελνπ θφζηνπο γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ, Σελ πξνβιεπφκελε επηδφηεζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, Σελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πιηθψλ (φηαλ θαηαζηεί εθηθηή ε δηάζεζε ησλ πιηθψλ), Σε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ ΔΠΑ (ή ηνπ λένπ Δ, Σε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν, Σελ αλαρξεκαηνδφηεζε κέζα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε. 26

27 Κφζηνο Καηαζθεπήο θαη ζπκπιήξσζεο ππνδνκψλ χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ θαη κε δεδνκέλε ηελ επηδίσμε γηα ηε ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν Γηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, θξίλεηαη σο απφιπηα αλαγθαία ε πινπνίεζε έξγσλ, εξγαζηψλ, Γξάζεσλ θαη πξνκεζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχκε σο Γήκνο, λα θαηεπζχλνπκε ηηο επηινγέο καο, γηα ηελ επδνθίκεζε ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. ην πιαίζην απηφ, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθνί πξνυπνινγηζκνί γηα ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλαγθαίσλ εγθαηαζηάζεσλ. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΠΙΚΟΤ ΜΑ, ΜΔΓΑΛΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΔΙΟΤ, ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΛΟΓΗ, ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΔΙΩΝ Δπγαζία Δνδεικηικό Πεπιγπαθή επγαζιών κόζηορ Αγνξά νηθνπέδσλ Αγνξά νηθνπέδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, Μειέηεο εθαξκνγήο, νηθνδνκηθέο άδεηεο Τινπνίεζε έξγσλ Γηαζχλδεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνπο ππνδνκήο Ο.Κ.Χ., αζθαιηνζηξψζεηο ζηηο νδνχο πξφζβαζεο, ρσκαηνπξγηθά, απνρεηεχζεηο νκβξίσλ, πεξηθξάμεηο, δηακφξθσζε εηζφδνπ, ειεθηξηθά, πδξαπιηθά θιπ Καηαζθεπή Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεηαιιηθά ζηέγαζηξα, Κηηξηαθψλ έξγσλ γξαθεία, θπιάθην θιπ. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ (αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πιηθψλ ιεηηνπξγίαο) Απξφβιεπηα ύνολο ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΚΑΓΩΝ Δίδνο Πξνκήζεηαο Δλδεηθηηθφ θφζηνο πκπηεζηήο απνξξηκκάησλ Πιπληήξην θάδσλ Σέζζεξα Απνξξηκκαηνθφξα ηχπνπ Πξέζαο, 16 θ.κ Αλπςσηηθφ 18 κ., 2 θνξηεγά νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, άξσζξα αλαξξνθεηηθά ησλ 5 θ.κ., Κάδνη δηαθφξσλ ρσξεηηθνηήησλ (γηα λνηθνθπξηά, αλαθχθισζεο, βηναπνβιήησλ) Κνληέηλεξ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ Απξφβιεπηα ύνολο

28 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ Δξγαζία-Πξνκήζεηα Δλδεηθηηθφ θφζηνο Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην Αθίζα Έληππα νδεγηψλ Κηλεηά πεξίπηεξα ελεκέξσζεο Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ, εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ, θεζηηβάι ύνολο Άξα, ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, αλέξρεηαη ζε: θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γξάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κπνξεί λα είλαη: Γξαζηεξηφηεηα Σξφπνο ππνινγηζκνχ Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο Τινπνίεζε Γξάζεσλ Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ Πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο, ΔΠΑ ,00 Δλεκεξσηηθφ πιηθφ Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ Πξνκήζεηα θάδσλ ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν ,00 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ θιπ νρεκάησλ Σεκ Υ Δπξψ/ηεκ ,00 ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν Αγνξά νηθνπέδσλ, Γεκηνπξγία Πξάζηλσλ θαηαζθεπή θηηξίσλ, εκείσλ, ΜΑ, ρψξνπ εμνπιηζκφο Γηαινγήο ,00 χλνιν ΔΠΑ-Πξάζηλν ηακείν Κφζηνο Λεηηνπξγίαο Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, αλαθέξεηαη ζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πξνο ηνπο δεκφηεο, ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο πνπ ζα εθηηκεζνχλ σο αλαγθαίεο, ζηηο ζπληεξήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα θφζηε εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξψλ θαη εξγαζηψλ: 28

29 Δίδνο Γαπάλεο Σξφπνο ππνινγηζκνχ Δηήζην θφζηνο Πποζυπικό Πξνζσπηθφ απνθνκηδήο Πξνζσπηθφ Πξάζηλνπ εκείνπ Πξνζσπηθφ δηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ΜΑ, Κέληξνπ Γηαινγήο Μέζα πξνζηαζίαο Λειηοςπγικέρ δαπάνερ πληεξήζεηο θάδσλ Καχζηκα πληεξήζεηο νρεκάησλ πληεξήζεηο εμνπιηζκνχ πληεξήζεηο εμνπιηζκψλ Μεηαθνξά ππνιείκκαηνο Γεληθφ ζχλνιν (Καη απνθνπή) Σν πξναλαθεξζέλ εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα θαιπθζεί απφ ηελ εμνηθνλφκεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπο ίδηνπο πφξνπο θαη ηα αληαπνδνηηθά νθέιε ηνπ Γήκνπ Υατδαξίνπ. Αληίζηνηρα θαη απφ ηηο ίδηεο πεγέο, πξνβιέπεηαη λα θαιπθζνχλ θαη νη Γαπάλεο Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Δπιμέποςρ Γαπάνερ Καηαλάισζε ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΚΧ Καχζηκα πληήξεζε Γηάζεζε άρξεζησλ πιηθψλ Λνηπά έμνδα ιεηηνπξγίαο 29

30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ Παπακολούθηζη Τλοποίηζηρ ηος Σοπικού σεδίος Γιασείπιζηρ Έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζην παξφλ Σεχρνο, φηη ε ελεκέξσζε ησλ Γεκνηψλ ζα είλαη δηαξθήο θαη αδηάιεηπηε. Αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ δηαζθάιηζε γηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, πεξηέρεηαη ζηελ Δηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ε αληίζηνηρε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ εθεί αλαθέξεηαη φηη ην αξκφδην Όξγαλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Σ..Γ., είλαη ε Οκάδα Έξγνπ πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο ηξφπνη ελεκέξσζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Σ..Γ., νη αθφινπζνη: Δηδηθή ηειεθσληθή γξακκή Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ Γεκηνπξγία Banner ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Λατθέο πλειεχζεηο θαη Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο. Γηα ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Ζ πληάμαζα Παλαγησηάθνπ Γηψηα Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Πξντζη. Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Σ.Τ. 30

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε.

-ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ θ. Γ. αθειιαξίδε. Πξνο -ηελ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ρ. Γνύξνπ, -ηνπο Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Αηηηθήο ηεο παξάηαμεο Γ.Ε. -ηκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ -ηνλ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Μελζτη για τα επαγγελματικά προςόντα και το ςφςτημα Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ (ΕΕΚ) ςτη βιομηχανία διαχείριςησ ςτερεών αποβλήτων ςε 8 χώρεσ τησ ΕΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31.08.2013 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα