ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αρίθμ. 42/2015 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ» 1

2 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.831/ΑΔ. 1606/12363 ΚΟΙΝ: 251ΓΝΑ/Τμ. Τροφοδοσίας Σ.2887 Τηλεφ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ αρίθμ. 42/15 για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ ΣΧΕΤ.: Φ.812.1/ΑΔ /Σ.2174/23 Δεκ. 2014/ΓΕΑ/Δ6/3α 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (1). Του Ν.Δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». (2). Του Ν.2286/95 περί «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». (3). Του Ν.2362/95 περί «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10. (4). Του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4024/11 και τον Ν.4250/14. (5). Του Π.Δ. 118/07 περί «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4038/12 και του Ν.4250/14. (6). Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13. (7). Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». διατάκτες». (8). Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 2

3 (10). Του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (11). Του Ν.4038/12 (ΦΕΚ Α 14/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». (12). Του Ν.4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ' «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». (13). Του Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2 (Συντελεστές παρακράτησης φόρου), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4254/14. (14). Του Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 «Εγγυήσεις». (15). Τις διατάξεις του Ν.4235/14 (ΦΕΚ 32/Α ), «Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους Τομείς των Τροφίμων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας των Ζώων και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». β. Τις κάτωθι αποφάσεις: (1). Την υπ αρίθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β / ) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ. και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». (2). Την υπ αρίθμ /739/2010 Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ότι τα όρια για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) είναι για δαπάνες από ,01 (χωρίς ΦΠΑ) μέχρι ,00 (χωρίς ΦΠΑ). (3). Την Φ.831/ΑΔ /Σ.451/6 Μαρ 13/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). (4). Την υπ αρίθμ. Φ.831/875620/Σ.122/ /ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, σύμφωνα με την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 3

4 Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισμός αυτών να γίνεται με εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήμου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ). (5). Την υπ αρίθμ. Φ.831/ΑΔ /Σ.823/04 Ιουν. 2014/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μη στρατιωτικού εξοπλισμού. (6). Τα κατωτέρω θεσμικά κείμενα και διαταγές της ΠΑ: α. Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (Ε.ΤΡ.Α) β. Το ΕΠΑ Δ-45/99 Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (7). Τη Φ.800/3/710114/Σ.32 Απόφαση κ.υπεθα (ΦΕΚ 131 Β ) περί «Καθορισμού Κόστους Χημικών Αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο Χημείο Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και δεν εκτελούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους». (9). Την ανωτέρω σχετική διαταγή κατανομής πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ έτους 2015 (ΑΔΑ:B2K86-HEZ). (10). Την υπ αρίθμ. 1100/ εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση του Σμήνους Τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ (ΑΔΑΜ Πρωτ. Αιτήματος: 15REQ και ΑΔΑΜ Εγκ. Αιτήματος: 15REQ ). (11). Την με αρ. Πρωτ. 4460/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του 251 ΓΝΑ με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση για την ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ, καθώς επίσης και ο καταλογισμός αυτής σε βάρος Πιστώσεων Π/Υ ΕΦ επί ΚΑΕ 1411 (ΑΔΑ: 6ΒΜΡ6-ΥΤΜ) και σε βάρος Εσωτερικών Πόρων, στη μερίδα <<Βρεφονηπιακός Σταθμός>> για τα αντίστοιχα τιμολόγια που θα αφορούν σε δαπάνες του Βρεφονηπιακού Σταθμού και στη μερίδα <<Βελτίωση Συσσιτίου Οπλιτών (ΒΣΟ)>> για τις αντίστοιχες δαπάνες που θα αφορούν σε δαπάνες τροφοδοσίας οπλιτών, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 2. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά κατηγορία των υπό προμήθεια ειδών, α) γαλακτοκομικά και β) τυροκομικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης, για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ. 4

5 3. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (56.971,44 ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ. 4. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 251ΓΝΑ. 5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν του φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με τους εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 Αθήνα ΤΚ (Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 3η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής Επιτροπή του διαγωνισμού ) την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, την Επιτροπή του διαγωνισμού. 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07). 9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την έκδοση σχετικής απόφασης από το 251ΓΝΑ. 10. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δώσουν αναλυτικά την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία προϊόντων, όπως φαίνεται στο άρθρο 1 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας διακήρυξης και δύνανται να δώσουν προσφορά για μία από τις δύο κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή για το σύνολο της κατηγορίας των γαλακτοκομικών ή για το σύνολο της κατηγορίας των τυροκομικών προϊόντων. 5

6 11. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. 12. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. β του Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 13. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. γ του Π.Δ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ.2 περ. α του εν λόγω Π.Δ., αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. 14. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου. 15. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 16. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως: α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 - Αθήνα, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:00. β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 17. Το κόστος της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. Φ.950/2/212118/ Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, ανέρχεται σε 15,00, το οποίο δύναται να καταβάλλεται απευθείας στον υπ αρίθμ. (ΙΒΑΝ) GR (SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.42/ ΓΝΑ». 18. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΟΥ/Τμ.Προμ. του 251ΓΝΑ, τηλέφωνο , ενώ σε ερωτήματα επί των προδιαγραφών των ειδών τροφοδοσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 6

7 απευθύνονται στο Τμήμα Τροφοδοσίας, τηλέφωνο Επικοινωνίας : , και στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Η παρούσα διακήρυξη συντονίστηκε με τον Υπεύθυνο Τροφοδοσίας και το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του 251ΓΝΑ. Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτής 251ΓΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : «B» : «Γ» : «Δ» : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.1606/12363/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 1 του Παραρτήματος <<Β>> 251 ΓΝΑ/ΜΕΝ/ΣΜΗΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ CPV ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Χαμηλότερη Τιμή ανά κατηγορία προϊόντων Π/Υ ΕΦ επί ΚΑΕ 1411, Εσωτερικοί Πόροι Νοσοκομείου σε βάρος μερίδας Βρεφονηπιακού Σταθμού Βελτίωσης Συσσιτίου Οπλιτών πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (56.971,44 ) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2476 % 6,2476 % (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς) Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Την 4η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 8 Μέχρι την 3η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Κάθε ημέρα ως την 09:00 πμ και σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας άμεση αντικατάσταση εντός τριών (3) ωρών

9 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 251 ΓΝΑ/ΜΕΝ/Σμήνος Τροφοδοσίας Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράτασή τους για χρονικό διάστημα κατ ανώτατο όριο ίσο με το ανωτέρω αρχικά ορισθέν Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτής 251ΓΝΑ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.1606/12363/Σ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας 1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (56.971,44 ) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, ποσοστού 6,2476 % και αφορά στην Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ ως ο κάτωθι πίνακας: ΑΡΘΡΟ 2 ο Δικαίωμα Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί 10 δ. κοινοπραξίες προμηθευτών

11 που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Ο όρος «προμηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. 3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 1. Οι προσφορές πρέπει: ΑΡΘΡΟ 3 ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας ανά κατηγορία προϊόντων που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 11

12 6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 251ΓΝΑ υπ αρίθμ. 42/2015 γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ. 7. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, χωρίς ανεξάρτητους φακέλους, τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα Δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις και την Οικονομική Προσφορά. Συγκεκριμένα στον φάκελο κάθε προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (1). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (2). Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ως υπόδειγμα προσθήκης «1», η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 και στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1/ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 2/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ / Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες

13 στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 5/ Δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δε θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. (δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. (ε) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το σύνολο των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων της παρούσας διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τα δε προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. (στ) Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (αναλόγως της νομικής της μορφής), καθώς και το σχετικό ΦΕΚ της εκπροσώπησης (αναγραφή του ΦΕΚ), σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. (3). Αντίγραφο δικαιολογητικού κατάθεσης ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00 ) της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.42/ ΓΝΑ». (4). Επιπλέον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά : α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν : (1) Επικυρωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ Β 1187/2006) και εφόσον προβλέπεται για την εν λόγω επιχείρηση, κωδικό αριθμό της εγκατάστασης. (2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών των οχημάτων μεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται, από αρμόδια Κρατική Αρχή, η καταλληλότητα των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται. (3) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμοδίων Οργάνων της Π.Α. στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 13

14 (4) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων, θα προβαίνουν σε ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα μήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα βιοτεχνία ή το νέο εργαστήριο κριθούν μη αποδεκτά από την Υγειονομική Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες από τους όρους του διαγωνισμού και του ΠΔ 118/07, συνέπειες. (5) Αντίγραφα προσφάτων τιμολογίων πώλησης των ειδών σε πελάτες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. β. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που είναι έμποροι αλλά όχι παραγωγοί, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά : (1) Επικυρωμένη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ Β 1187/2006) και εφόσον προβλέπεται για την εν λόγω επιχείρηση, κωδικό αριθμό της εγκατάστασης. (2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών των οχημάτων μεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται, από αρμόδια Κρατική Αρχή, η καταλληλότητα των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται. (3) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμοδίων Οργάνων της Π.Α. στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. (4) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων, θα προβαίνουν σε ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα μήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα βιοτεχνία ή το νέο εργαστήριο κριθούν μη αποδεκτά από την Υγειονομική Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες από τους όρους του διαγωνισμού και του ΠΔ 118/07, συνέπειες. (5) Αντίγραφα προσφάτων τιμολογίων πώλησης των ειδών σε πελάτες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που είναι έμποροι αλλά όχι παραγωγοί, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και τα παρακάτω: α. Υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία: (1) Θα δηλώνουν με ποιους παραγωγούς συνεργάζονται και για ποια είδη. (2) Θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν αλλαγή των παραγωγών, θα προβαίνουν σε ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) μήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις των νέων παραγωγών ελεγχθούν και κριθούν υγειονομικά μη αποδεκτές από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες 14

15 από τους όρους του διαγωνισμού και του ΠΔ 118/07, συνέπειες. β. Υπεύθυνη δήλωσή τους των παραγωγών των προϊόντων, με την οποία θα δηλώνεται βεβαιώνεται: (1) Η συνεργασία τους με τους διαγωνιζόμενους. (2) Η χορήγηση διάθεση των σχετικών ειδών στους διαγωνιζόμενους για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης. (3) Η δυνατότητα των αρμοδίων Οργάνων της ΠΑ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνηση που τυχόν τους ζητηθεί. 2. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οποία θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προμήθειας που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 1. Πιο συγκεκριμένα η τεχνική προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει επί ποινής απόρριψης τα ακόλουθα: (1). Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του προσφερόμενου είδους, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. (2). Δήλωση της χώρας προέλευσης και της επιχείρησης κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. (3). Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις 120 ημέρες. (4). Δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης. (5). Δήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής θα συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπ' αριθμ. ΕΚ 1881/2006, 2073/2005, 396/2005, καθώς και ΕΟΚ 2377/1990, και τις αναθεωρήσεις αυτών, ως προς τις απαιτήσεις της ασφάλειας τροφίμων. (6). Πιστοποιητικό ISO 22000:2005, από Φορέα πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει και θα κατατεθεί από τους παραγωγούς αλλά και τους εμπόρους. 15

16 (7). Επικυρωμένη άδεια του παραγωγού για υγρά απόβλητα στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ(σύμφωνα με το ΠΔ 6/86 (ΦΕΚ 3/ )) ή των κατά τόπους Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις, κατά τόπους, αρμόδιες Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης. διακήρυξη. (8). Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από την παρούσα 2. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ. Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα περιλαμβάνει τα είδη που περιέχονται στην τεχνική προσφορά, συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β» της παρούσας διακήρυξης: (1). Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Στοιχεία Επικοινωνίας IBAN Λογαριασμού. (2). Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (αναλυτικά) για τα υπό προμήθεια προϊόντα, αναλυτικά ανά κατηγορία και για κάθε είδος ξεχωριστά, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. (3). Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ως υπόδειγμα προσθήκης «1», στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι στην προσφερθείσα τιμή έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα: Οι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα έξοδα για τυχόν δειγματοληψίες (4). Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια αγαθά. (5). To χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 16

17 ΑΡΘΡΟ 4 ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (Αναθέτουσα Αρχή), πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικά δηλωθέν στην παράγραφο 1 (120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ενστάσεις Προσφυγές 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). Το παράβολο αποτελεί Δημόσιο Έσοδο και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/2005). 17

18 ΑΡΘΡΟ 6 ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει εξωτερικά τον κύριο φάκελο και κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. β. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. γ. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, ενισχυόμενη από Ιατρό Υγειονολόγο ή εφόσον δεν είναι εφικτό από Ιατρό της Μονάδας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες : (1) Εξέταση των εγκαταστάσεων μόνο όσων εκ των διαγωνιζομένων έχουν προσκομίσει πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, με επιτόπιες επισκέψεις, για τη διαπίστωση των πραγματικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση των Πρώτων και Βοηθητικών Υλών, καθώς και την υγειονομική καταλληλότητα στο χώρο των Αποθηκών και των Οχημάτων μεταφοράς των ειδών. (2) Σύνταξη Έκθεσης με τις διαπιστώσεις και τη σχετική βαθμολογία, σύμφωνα με τις προσθήκες «1» «2» και «3» του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ανάλογου υγειονομικού ελέγχου των εγκαταστάσεων όλων των συνεργαζόμενων προμηθευτών ή ορισμένων εξ αυτών (δειγματοληπτικά), κατά την κρίση της. Κατόπιν,αφού έχει λάβει υπόψιν τις εκθέσεις επιθεωρήσεως των Βιομηχανιών Βιοτεχνιών αντιπροσώπων, εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στη Μονάδα για έκδοση απόφασης. 2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 7 ο Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία προϊόντων. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 18

19 ΑΡΘΡΟ 8 ο Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης 1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης και θα αφορά στην Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ για Κάλυψη Αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας του 251ΓΝΑ. Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε κατά οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 3. Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 και του ΠΔ 118/07, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 9 ο Ποιοτικοί έλεγχοι- Υποχρεώσεις Προμηθευτή 1. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας, στην έδρα της Μονάδας. 2. Τα είδη θα παραδίδονται στη Διαχείριση Τροφοδοσίας, καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές Αργίες, σε χρόνο που θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα των Μονάδων και εντός 24 ωρών από την παραγγελία των αρμοδίων οργάνων, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. 3. Για την κάθε κατηγορία προϊόντος απαιτείται να πληρούνται οι προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης. 4. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς (φορτηγά ψυγεία) των ειδών στις Μονάδες πρέπει να είναι κατάλληλα για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών. Ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα (η σχετική βεβαίωση απολύμανσης να βρίσκεται στη διάθεση του 19

20 επιθεωρούντος Υγειονομικού Αξιωματικού σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου). 5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας, κατόπιν σχετικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί μη καταλληλότητα αυτών, θα ενημερώνεται εγγράφως ο προμηθευτής για την εντός της ίδιας ημέρας αντικατάστασής τους. Σε περίπτωση άρνησής του, θα επιβάλλονται σε αυτόν, κατόπιν εισήγησης της Μονάδας, οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 6. Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων εγκαταστάσεων του προμηθευτή, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές Διατάξεις, ο δε προμηθευτής υποχρεούται συμβάλλει στο έργο της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας. 7. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει : Μονάδος. α. Να έχει εξουσιοδότηση από το γραφείο Ασφάλειας της β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 8. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι : α. Δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από την ΠΑ. β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. 9. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. Άρθρο 10 ο Υγειονομικός Έλεγχος Ειδών 1. Η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιακού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και των ελέγχων που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙV του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1148/2001 της Επιτροπής της 12 ης Ιουνίου Η διαδικασία υγειονομικού ελέγχου και δειγματοληψίας, καθώς και οι μέθοδοι ελέγχου που θα εφαρμόζονται θα είναι σύμφωνα με τις μεθόδους 20

21 ελέγχου που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1148/2001 της Επιτροπής της 12 ης Ιουνίου Το κόστος των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ. 3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. 4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 6. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Π.Δ 4281/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υποδείγματα της προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. 8. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της 21

22 εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης των ειδών. ΑΡΘΡΟ 12 ο Χρόνος Παράδοσης Ως χρόνος παράδοσης των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων ορίζεται η π.μ. κάθε ημέρας και σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας των ειδών από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας, η άμεση αντικατάστασή τους εντός τριών (3) ωρών, ήτοι έως της μ.μ. ΑΡΘΡΟ 13 ο Παραλαβή Παράδοση Ειδών 1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα (Διαχείριση Τροφοδοσίας), έως την πμ κάθε ημέρας και σε περίπτωση διαπίστωσης ακαταλληλότητας των ειδών από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας, η άμεση αντικατάστασή τους εντός τριών (3) ωρών, ήτοι έως της πμ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό της Μονάδας. 2. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των υπό προμήθεια προϊόντων θα πραγματοποιείται από την ανωτέρω Επιτροπή, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία : α. Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμιση των προϊόντων έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν προσκόμιση. β. Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας του 251ΓΝΑ την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, για την παράδοση. γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή, μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, προσυπογράφοντας μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή. 3. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 22

23 4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. ΑΡΘΡΟ 14 ο Πληρωμή Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της εκάστοτε τμηματικής προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής. Ειδικότερα: α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εκάστοτε τμηματικής προμήθειας από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. β. Η πληρωμή θα γίνει από το Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (ΔΣΤ), με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του προμηθευτή, που θα δηλωθεί στην οικονομική του προσφορά. γ. Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. δ. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. ε. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: (1) Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 23 (2) Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο

24 άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). στ. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. ζ. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014. η. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών. β. Γραμμάτιο εισαγωγής των ειδών στις αποθήκες του 251ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο Αγοράς Δελτίο Αποστολής των ειδών. δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). ΑΡΘΡΟ 15 ο Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 24

25 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού), δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Όσον αφορά στις περιπτώσεις: (1) Αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών ελλείψεις ειδών. (2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών. (3) Άρνησης αντικατάστασης ειδών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. (4) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση του προμηθευτή. (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά την διάθεση των υπόψη ειδών. Μονάδος, (6) Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στις υποδείξεις της επιβάλλεται Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 1.500,00 Ευρώ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 2.000,00 Ευρώ. Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 7. α. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα 25

26 οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με κατάλληλα, ποιοτικά, προϊόντα εντός τριών (3) ωρών, δηλαδή έως της πμ, αλλιώς επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης (χωρίς άμεση αντικατάσταση) πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ και για την τρίτη έκπτωτος. Παράλληλα, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Νομαρχία και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια, έως ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα για την αποκατάσταση της παράβασης. Για το διάστημα αυτό, η Μονάδα μπορεί να προμηθεύεται τις ποσότητες των ειδών που τις αναγκαιούν από άλλο προμηθευτή και να επιβαρύνει το συμβασιούχο με την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιμή. β. Όσον αφορά στα ακατάλληλα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν μόλυνση κλπ) και εφόσον δεν αντικατασταθούν εντός τριών ωρών ήτοι έως της πμ, έκπτωτος. γ. Όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το ΠΔ118/07 κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 16 ο Λοιπές Διατάξεις 1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, που γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία προϊόντων, αφορά στην Προμήθεια Γαλακτοκομικών Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ. 2. Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των υπό προμήθεια ειδών κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 περίπτωση (α) του ΠΔ 118/2007. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα επαύξησης της υπό προμήθεια ποσότητας κατά ποσοστό 30% και μείωσης κατά ποσοστό 50 %, εντός της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού. 3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές Αντίγραφο Νικ. Βούλγαρης M.Y με Β Βαθμό Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου Δκτής 251ΓΝΑ 26

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ.6/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 38/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.05/14) ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ-9 ΜΣΕΠ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝ : Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 303 Τηλ. 210 2486124 (εσωτ.): 5608 Φαξ 210 2475523

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΠΡΌΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΊΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΆΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ αριθμ. Π.13/15 για τη «Θαλάσσια Διακίνηση Υλικών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως» Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.800/Α.62/369 Σ.108 Τρίπολη, 22-01-2015 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»- CPV 15411110-6 - Π.Π.Υ.Υ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009 Σελίδα 1 από 50 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.43/354 Σ.102 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΠΡΟΣ : Τηλ. : 210 6592836 ΚΟΙΝ. : ΣΧΕΤ. : α. Φ.831/Α.974069/Σ.2088/11-12-14/ΓΕΑ/ 6/4β Ν.3871/10.

Α Α: ΠΡΟΣ : Τηλ. : 210 6592836 ΚΟΙΝ. : ΣΧΕΤ. : α. Φ.831/Α.974069/Σ.2088/11-12-14/ΓΕΑ/ 6/4β Ν.3871/10. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Τηλ. : 210 6592836 Φ.831/Α.50/333 Σ.32

Διαβάστε περισσότερα