ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (B Π-Β.1) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΜΑ - MARNET - ΣΑΛΦΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Αριθµός Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι /12/2002 Αρχική Έκδοση Σχέδιο Όλες 1 10/2003 Πρώτη Έκδοση Σχέδιο Συµπλήρωση περιεχοµένων ΒΠ -Β-1, Β Π-Β-4, Β Π-Β-5 Σύνταξη Έλεγχος Έγκριση Ονοµατεπώνυµο: Ν. Κοκολιός Υπεύθυνος Β Π Μ. Κλωνάρης Υπεύθυνος Έργου Γ. Σοϊλεµέζογλου Εκπρόσωπος Κ/ξίας Ηµεροµηνία: 10/ / /2003 Υπογραφή: i από v

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέρος B : Κατασκευές 1. Εγγραφή έργου σε ΣΑΕΠ - ΣΑΝΑ - Β Π-Β-1..1 Αίτηση του τελικού δικαιούχου για ένταξη του έργου στον προγραµµατισµό των προς υλοποίηση έργων / συµβάσεων ΠΚ1 / Ε Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έργου Β Π-Β-2..1 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του ιαγωνισµού ΠΚ2 / Ε1..7 Συνοπτικό δελτίο έργου και παρακολούθησης της προόδου σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης ΠΚ2 / Ε2..9 Συνοπτικό δελτίο παρακολούθησης της προόδου σύνταξης των τεχνικών µελετών. ΠΚ2 / Ε ιενέργεια διαγωνισµού ανάθεσης έργου Β Π-Β-3..1 Απόφαση έγκρισης ιάθεσης Πίστωσης ΠΚ3 / Ε Απόφαση έγκρισης ιακήρυξης ΠΚ3 / Ε Έγγραφο προς την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. για τη δηµοσίευση της Προκήρυξης του ιαγωνισµού ΠΚ3 / Ε Έγγραφο για τη δηµοσίευση της Περίληψης της Προκήρυξης του ιαγωνισµού στις Ελληνικές Εφηµερίδες ΠΚ3 / Ε Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για τη ιενέργεια του ιαγωνισµού. ΠΚ3 / Ε Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του Έργου. ΠΚ3 / Ε Πίνακας καταχώρησης στοιχείων εργοληπτικών εταιρειών για παραλαβή τευχών δη- µοπράτησης του έργου ΠΚ3 / Ε Πίνακας καταγραφής δικαιολογητικών ΠΚ3 / Ε Πίνακας διαγωνιζοµένων ΠΚ3 / Ε Πρώτο Πρακτικό Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. ΠΚ3 / Ε Ενηµερωτικό σηµείωµα. ΠΚ3 / Ε Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής ιαγωνισµού. ΠΚ3 / Ε Πρακτικό Πρώτου Σταδίου Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. ΠΚ3 / Ε Πρόσκληση των ιαγωνιζοµένων για ανακοίνωση αποτελεσµάτων. ΠΚ3 / Ε Έγγραφο αποστολής Προσφορών (Τυπικών ικαιολογητικών Συµµετοχής) διαγωνιζοµένων και Πρακτικού Πρώτου Σταδίου Επιτροπής ιαγωνισµού. ΠΚ3 / Ε Έγγραφο αποστολής Προσφορών (Τυπικών ικαιολογητικών Συµµετοχής) διαγωνιζοµένων, Πρακτικού Πρώτου Σταδίου Επιτροπής ιαγωνισµού, υποβληθεισών Α- ντιρρήσεων και απόψεις της Επιτροπής επί των Αντιρρήσεων. ΠΚ3 / Ε Απόφαση εκδίκασης ένστασης. ΠΚ3 / Ε ιενέργεια αξιολόγησης προσφορών για ανάθεση έργου Β Π-Β-4..1 Συγκρότηση Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΚ4 / Ε1..7 ιαβίβαση προσφορών διαγωνιζοµένων και πρακτικών της Επιτροπής του ιαγωνισµού ΠΚ4 / Ε Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΚ4 / Ε ii από v

4 Παράρτηµα Πρακτικού της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΚ4 / Ε Ανακοίνωση της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση προς τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό ΠΚ4 / Ε Αποστολή Προσφορών διαγωνιζοµένων, Πρακτικών Επιτροπής, υποβληθεισών Ενστάσεων και Απόψεις επί των Ενστάσεων της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΚ4 / Ε Αποστολή Προσφορών διαγωνιζοµένων και Πρακτικών Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση ΠΚ4 / Ε Αίτηση παροχής στοιχείων για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για το ιαγωνισµό ΠΚ4 / Ε Πρόσκληση για την υποβολή Αιτιολόγησης τελικά υπερβολικών χαµηλών προσφορών ΠΚ4 / Ε Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών του ιαγωνισµού ΠΚ4 / Ε Πρακτικό Γνωµοδότησης επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων σχετικά µε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της ΕΕΑ ΠΚ4 / Ε Εξέταση αντιρρήσεων κατά του σταδίου αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισµού ΠΚ4 / Ε Υπογραφή σύµβασης εργολαβίας Β Π-Β-5..1 Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού δηµοπρασίας ΠΚ5 / Ε1..9 Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης κατασκευής έργου ΠΚ5 / Ε Σύµβαση Κατασκευής Έργου ΠΚ5 / Ε Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΚ5 / Ε Ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΚ5 / Ε Υλοποίηση έργου επίβλεψη Β Π-Β-6..1 Απόφαση Ορισµού Οµάδας Επίβλεψης ΠΚ6 / Ε1..9 Απόφαση Ορισµού Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Υλικών ΠΚ6 / Ε Έγκριση χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης έργου ΠΚ6 / Ε Έλεγχος επιµέτρησης Β Π-Β-7..1 Κατάλογος σηµείων ελέγχου τµηµατικής επιµέτρησης ΠΚ7 / Ε1..9 Συνοπτική τµηµατική επιµέτρηση εργασιών κατά Α.Τ. ΠΚ7 / Ε Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) ΠΚ7 / Ε Προσωρινή συνοπτική επιµέτρηση εργασιών κατά Α.Τ. ΠΚ7 / Ε Αναλυτική επιµέτρηση εργασιών ΠΚ7 / Ε Πίνακας χρονικής κατανοµής εργασιών για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ΠΚ7 / Ε Πίνακας εκτελεσθεισών δοκιµών ποιοτικού ελέγχου ΠΚ7 / Ε Καταµετρητικό Φύλλο Μετρήσεων µε Χωροβάτη ΠΚ7 / Ε Καταµετρητικό Φύλλο Μετρήσεων µε Ηλεκτρονικό Όργανο ΠΚ7 / Ε Καταµετρητικό - Επιµετρητικό Φύλλο Παραλαβής Σιδηρού Οπλισµού ΠΚ7 / Ε Έλεγχος λογαριασµού Β Π-Β-8..1 Κατάλογος σηµείων ελέγχου λογαριασµού ΠΚ8 / Ε1..5 Πίνακας συνηµµένων δικαιολογητικών λογαριασµού και διανοµή ΠΚ8 / Ε Εντολή Πληρωµής ΠΚ8 / Ε iii από v

5 Αναλυτικός Πίνακας εγκεκριµένων δαπανών και γενοµένων πληρωµών ΠΚ8 / Ε Πιστοποίηση ΠΚ8 / Ε Βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης πιστοποιηθεισών εργασιών ΠΚ8 / Ε Υπεύθυνη δήλωση θεµατοφυλακής υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες ΠΚ8 / Ε Ειδικό πρωτόκολλο καθορισµού τιµών µονάδος υλικών επί τόπου ή σε αποθήκες ΠΚ8 / Ε Πίνακας υπολογισµού αναθεώρησης ΠΚ8 / Ε Συνοπτικός πίνακας δαπανών αναθεώρησης ΠΚ8 / Ε Κατάσταση πιστοποιούµενων αποζηµιώσεων ΠΚ8 / Ε ικαιολογητικά πιστοποιούµενων απολογιστικών εργασιών ΠΚ8 / Ε Πίνακας εγγυητικών επιστολών προκαταβολών ΠΚ8 / Ε Πίνακας υπολογισµού αποσβέσεων προκαταβολών και δεδουλευµένων τόκων ΠΚ8 / Ε Πίνακας απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών ΠΚ8 / Ε Πίνακας εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν ΠΚ8 / Ε Τροποποίηση στοιχείων έργου Β Π-Β-9..1 Αίτηση Τροποποίησης ΠΚ9 / Ε Εντολή Τροποποίησης ΠΚ9 / Ε Πρωτόκολλο Τροποποιήσεων Εργολαβίας ΠΚ9 / Ε Σύνταξη - έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Β Π-Β Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) ΠΚ10 / Ε1..7 Τεχνική Έκθεση (συνοδεύει τον ΑΠΕ) ΠΚ10 / Ε Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝE) ΠΚ10 / Ε Τεχνική Έκθεση (συνοδεύει το ΠΚΤΜΝE) ΠΚ10 / Ε Συνοπτικό ελτίο Στοιχείων Έργου ΠΚ10 / Ε Πίνακας Προτεινόµενης απάνης Αναθεώρησης ΠΚ10 / Ε Πίνακας Προτεινόµενης απάνης Απολογιστικών Εργασιών ΠΚ10 / Ε Πίνακας Προτεινόµενης απάνης Αποζηµιώσεων ΠΚ10 / Ε Πίνακας Προτεινόµενων Περικοπών και Ποινικών Ρητρών ΠΚ10 / Ε Πίνακας Προτεινόµενης απάνης ΦΠΑ ΠΚ10 / Ε Πίνακας Απαιτούµενων Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης ΠΚ10 / Ε Υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης εργολαβίας Β Π-Β Ειδική πρόσκληση, έκπτωση αναδόχου Β Π-Β Ειδική ιαταγή ΠΚ12 / Ε Ειδική Πρόσκληση ΠΚ12 / Ε Απόφαση Έκπτωσης Αναδόχου ΠΚ12 / Ε ιάλυση σύµβασης εργολαβίας Β Π-Β Προσωρινή παραλαβή Β Π-Β Έκθεση περάτωσης εργασιών ΠΚ14 / Ε Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ΠΚ14 / Ε Αίτηση σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου ΠΚ14 / Ε iv από v

6 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής ΠΚ14 / Ε Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής ΠΚ14 / Ε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ΠΚ14 / Ε Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ΠΚ14 / Ε Οριστική παραλαβή Β Π-Β Αίτηση σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου ΠΚ15 / Ε Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής ΠΚ15 / Ε Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής ΠΚ15 / Ε Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής ΠΚ15 / Ε Απόφαση Έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ΠΚ15 / Ε Προτελικός και τελικός λογαριασµός Β Π-Β ιοικητική διαχείριση διαφορών Β Π-Β ικαστική διαχείριση διαφορών Β Π-Β v από v

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4.

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (Μέτρα 313, 321, 322, 323) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004)

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Άρθρο 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στα Δημόσια Έργα και πώς συντάσσονται οι προσφορές από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για ανάθεση έργου σε αυτές. Γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός: Δ0-02 Έναρξη Ισχύος: 22/07/2010 Σελίδα 1 από 2 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής κάλυψης του Π.Ι. σε θέματα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ροσιά: 03 / 11 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: - 31016 - ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Έργα αποκατάστασης εννέα Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) στους ήµους Ν. Ζίχνης, Αµφίπολης και Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» - «Έργα Αποκατάστασης έξι ΧΑ Α στο. Σιντικής

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 7 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη, ταχεία και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡ1Υ-ΑΟΧ. Θεσσαλονίκη 27-03 - 2014. Αρ.Πρωτ.: 22968

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡ1Υ-ΑΟΧ. Θεσσαλονίκη 27-03 - 2014. Αρ.Πρωτ.: 22968 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Χάψα & Καρατάσου 1 Ταχ. Κώδικας : 546 26 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης Εκτέλεσης Έργων Προμηθειών της εταιρίας, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Δ1/Γ/25457/10.11.2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 18-12-2006 Αριθµ. πρωτ. 52294/ΕΥ &ΠΤΣ3089 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013»

«Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977-40978 +3028310-23497 E-FAX : +3028310-40043 +3028310-40981 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 9961

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα