ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (Γ. Σ. Τµήµατος αρ. 3, 23/6/2011) 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1. Τα θέµατα των πτυχιακών εργασιών εντάσσονται στο γνωστικό αντικείµενο όλων των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Τα θέµατα των πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται και προτείνονται για έγκριση, από τους καθηγητές των σχετικών µαθηµάτων στον αντίστοιχο Τοµέα. Μετά την έγκριση τους από τον Τοµέα, τα θέµατα αναρτώνται µε ευθύνη του εισηγητή στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Οι φοιτητές/τριες µε αίτηση τους στον αντίστοιχο Τοµέα, δηλώνουν το θέµα πτυχιακής που τους ενδιαφέρει. Για την έγκρισή τους κατατίθεται από τον φοιτητή/τρια στον Τοµέα πρόταση 250 λέξεων που περιλαµβάνει το θέµα, το σκοπό, την µεθοδολογία και ενδεικτική βιβλιογραφία. Μετά από εξέταση των αιτήσεων από την συνέλευση του Τοµέα, αποφασίζεται και γίνεται η ανάθεση του θέµατος της πτυχιακής εργασίας στον φοιτητή/τρια κατόπιν σχετικής εισήγησης του επόπτη καθηγητή. Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας µπορεί να γίνει στα τρία τελευταία εξάµηνα σπουδών. ικαίωµα αίτησης ανάληψης, έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το µάθηµα στο γνωστικό αντικείµενο του οποίου εντάσσεται το θέµα της πτυχιακής ικαίωµα επίβλεψης πτυχιακών εργασιών έχουν τα µέλη Ε.Π. του Τµήµατος και οι Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες (εγκύκλιος µε αρ. πρωτ / ) µε πλήρη προσόντα. Στην περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης του έκτακτου Ε. Π. η εργασία δύναται να συνεχιστεί µε τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή και τον εκάστοτε Τοµεάρχη ως υπεύθυνο για την τυπική ολοκλήρωση. Ο επιβλέπον καθηγητής έχει δικαίωµα να εισηγηθεί τη σύσταση της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής της πτυχιακής Ο αριθµός των Πτυχιακών Εργασιών που µπορεί να αναλαµβάνει κάθε µέλος Ε.Π. Μόνιµο ή Έκτακτο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο σπουδών (εγκύκλιος µε αρ. πρωτ / ) Το θέµα της πτυχιακής θα πρέπει να έχει καινοτόµο χαρακτήρα. Το ίδιο θέµα πτυχιακής µπορεί να µελετηθεί εκ νέου, µετά την πάροδο τουλάχιστον 10 ετών µε τη σύµφωνη γνώµη του Τοµέα. 1

2 1.7. Η ανάθεση της πτυχιακής γίνεται, το µέγιστο, σε δύο φοιτητές/τριες και κατ εξαίρεση και ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της συνέλευσης του αντίστοιχου Τοµέα, σε τρεις Η επίβλεψη της πτυχιακής ανατίθεται σε έναν Εκπαιδευτικό και κατ εξαίρεση και ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του αντίστοιχου Τοµέα σε δύο Ο χρόνος εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται από 1-3 διδακτικά εξάµηνα. Στην περίπτωση που η πτυχιακή δεν έχει ολοκληρωθεί σε αυτό τον χρόνο, ακυρώνεται το θέµα και ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναλάβει νέο θέµα πτυχιακής Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιθυµεί για τον οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσει την εκπόνηση της πτυχιακής, ο καθηγητής έχει το δικαίωµα να αναθέσει εκ νέου το ίδιο θέµα σε άλλο φοιτητή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που ο καθηγητής για λόγους ανωτέρας βίας δεν µπορεί να συνεχίσει την επίβλεψη, ο φοιτητής έχει το δικαίωµα να συνεχίσει το ίδιο θέµα µε άλλο καθηγητή Σε περιπτώσεις που ο φοιτητής αδικαιολογήτως δεν έχει επικοινωνήσει ή δεν έχει εργασθεί καθόλου πάνω στην πτυχιακή του εργασία για διάστηµα πέραν των 2 µηνών, ο καθηγητής ενηµερώνει τον Τοµέα και το φοιτητή µέσω της Γραµµατείας, και έχει το δικαίωµα να αιτηθεί στο Συµβούλιο του Τµήµατος τη διακοπή της επίβλεψης της πτυχιακής Η πτυχιακή κατατίθενται σε τρία αντίτυπα, (για την τριµελή εξεταστική επιτροπή) και σε δυο αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (CD), ένα για την γραµµατεία και ένα για την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Για τις πτυχιακές εφαρµογών πληροφορικής µαζί µε κάθε αντίτυπο κατατίθεται και το CD της εφαρµογής Η ηµεροµηνία εξέτασης της πτυχιακής ορίζεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος µετά από αίτηση του φοιτητή/τριας και την βεβαίωση του υπεύθυνου καθηγητή για την επιτυχή ολοκλήρωση της, που κατατίθενται στην γραµµατεία του Τµήµατος. Το διάστηµα των 20 ηµερών, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος µετά την κατάθεση των αντιτύπων της πτυχιακής και των κατάλληλων δικαιολογητικών στην γραµµατεία του Τµήµατος, για την εξέταση της πτυχιακής. Οι ηµεροµηνίες παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών θα αναρτώνται µε ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Η παρουσίαση των πτυχιακών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε µισή ώρα και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναδεικνύει την καινοτοµία της εργασίας Οι πτυχιακές εργασίες βαθµολογούνται ως ένα µάθηµα 10 ωρών και 10 διδακτικών µονάδων, από τριµελή επιτροπή που ορίζεται από το συµβούλιο του Τµήµατος. Στην 2

3 ευθύνη της επιτροπής είναι και ο έγκαιρος έλεγχος των τυπικών προδιαγραφών της πτυχιακής εργασίας µετά την κατάθεση της στην γραµµατεία της Σχολής. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Το θέµα της πτυχιακής εργασίας µπορεί να είναι πειραµατικού ή θεωρητικού προσανατολισµού. Οι πειραµατικού προσανατολισµού πτυχιακές µπορούν να περιλαµβάνουν µελέτες που σχετίζονται µε µεθόδους και υλικά συντήρησης, µελέτες ή/και εφαρµογές συντήρησης, µελέτες ανάλυσης και ταυτοποίησης υλικών, µελέτες διάγνωσης µηχανισµών φθοράς µελέτες εφαρµογής υλικών για την κατασκευή ενός εικαστικού έργου κ.λ.π. Οι θεωρητικού προσανατολισµού πτυχιακές εργασίες περιλαµβάνουν βιβλιογραφικές έρευνες και ανασκοπήσεις πάνω σε όλα τα θέµατα συντήρησης, ιστορίας τέχνης, µουσειολογίας, δεοντολογίας και ηθικής της συντήρησης τεχνολογίας υλικών και τεχνικών κατασκευής έργων τέχνης κλπ. Ο βασικός τους διαχωρισµός από τις ερευνητικού προσανατολισµού πτυχιακές είναι η έλλειψη πειραµατικού µέρους. Τέλος οι πτυχιακές εργασίες εφαρµογών πληροφορικής, δύναται να εντάσσονται στις προδιαγραφές πειραµατικού ή θεωρητικού προσανατολισµού. Τα θέµατα των εργασιών αυτών µπορούν να αντλούνται και από τους δύο προσανατολισµούς. 2.1 Πτυχιακές εργασίες πειραµατικού προσανατολισµού Στις πτυχιακές αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω κεφάλαια: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό θα εισάγει στον αναγνώστη το θέµα που πραγµατεύεται η πτυχιακή εργασία ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το θεωρητικό µέρος θα περιλαµβάνει κεφάλαια που έχουν στόχο να παρέχουν στον αναγνώστη τα πλέον απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει το σκεπτικό και τη µεθοδολογία της εργασίας. Μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία θα παρατεθεί το γενικό θεωρητικό υπόβαθρό του θέµατος όπως επίσης και τα ιδιαίτερα στοιχεία που παρουσιάζει το θέµα και αιτιολογούν την καινοτοµία και την ανάγκη πραγµάτωσης της εργασίας. Το θεωρητικό µέρος µπορεί προαιρετικά να χωρίζεται σε γενικό και ειδικό θεωρητικό µέρος. Στα κεφάλαια του θεωρητικού µέρους θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται ένα υποκεφάλαιο µε τίτλο «Σκοπός και στόχοι της εργασίας». 3

4 Αναλυτικές περιγραφές για θέµατα που έχουν γραφτεί διεξοδικά και έχουν αναλυθεί από δεκάδες επιστηµονικά συγγράµµατα δεν θεωρούνται σκόπιµες να αναφέρονται στο θεωρητικό µέρος. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το πειραµατικό µέρος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια Μέθοδοι και υλικά Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και περιλαµβάνει πειραµατικό εξοπλισµό, λογισµικά, συνθήκες πρωτόκολλα, υλικά κ.τ.λ. Στην περίπτωση που έχει εφαρµοστεί κάποια καινοτόµος η µη συµβατική πειραµατική µεθοδολογία µπορεί να γίνεται ειδική αναφορά στο θεωρητικό µέρος όπου και θα εξηγείται η επιστηµονική και πρακτική αναγκαιότητα αυτής της µεθοδολογίας. Αποτελέσµατα Τα κεφάλαιο των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει αποκλειστικά την παρουσίαση και περιγραφή των δεδοµένων-στοιχείων που εξήχθησαν από την εργασία. Τα δεδοµένα µπορούν να παρουσιάζονται µε µορφή κειµένου, φωτογραφικού και σχεδιαστικού υλικού, πινάκων, πληροφοριακών συστηµάτων κ.λ.π., αλλά σε καµία περίπτωση δεν σχολιάζονται και δεν εξάγονται συµπεράσµατα. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να γίνει ο σχολιασµός και η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων σε σχέση µε την βιβλιογραφία και να εξαχθούν συµπεράσµατα. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Το κεφάλαιο αυτό είναι προαιρετικό αλλά στις περιπτώσεις που λόγω ανεπάρκειας εργαστηριακού εξοπλισµού και υλικών ή λόγω περιορισµένου χρόνου δεν ακολουθήθηκε η πρέπουσα µεθοδολογία θεωρείται σκόπιµο να αναφέρονται οι πειραµατικές αδυναµίες και οι αντίστοιχες πρακτικές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν ή ενδέχεται να εφαρµοστούν στο µέλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία παρατίθεται για την οποιαδήποτε µορφή πληροφορίας. που αναφέρθηκε µέσα στο σώµα της πτυχιακής εργασίας. Η βιβλιογραφία θα γράφεται µε αλφαβητική σειρά, συνολικά για όλα τα βιβλία, ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις κ.λ.π. Ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφικής πηγής διαφέρει ανάλογα µε το που έχει δηµοσιευτεί και περιγράφεται αναλυτικά στο 2.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4

5 Τα παραρτήµατα πρέπει να έχουν τίτλους και να είναι αριθµηµένα. Στα παραρτήµατα περιλαµβάνονται δεδοµένα όπως µετρήσεις, µαθηµατική επεξεργασία αποτελεσµάτων π.χ. πίνακες µε υπολογισµούς µέσων όρων δεν παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα αλλά στα παραρτήµατα. Στα παραρτήµατα µπορούν επίσης να περιέχονται προαιρετικά ευρετήρια (index) στοιχεία προµηθευτών υλικών και εξοπλισµού κ.λ.π. 2.2 Πτυχιακές θεωρητικού προσανατολισµού Στις πτυχιακές αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω κεφάλαια: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ισχύουν τα ίδια µε τις πτυχιακές ερευνητικού προσανατολισµού ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η κατανοµή των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων κ.τ.λ. στις πτυχιακές θεωρητικού προσανατολισµού άπτονται στην κρίση του φοιτητή/τριας και του υπεύθυνου καθηγητή και διαφοροποιούνται ανάλογα µε το θέµα της εργασίας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να γίνει ο σχολιασµός και η συγκριτική µελέτη των βιβλιογραφικών δεδοµένων και να εξαχθούν συµπεράσµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ισχύουν τα ίδια µε τις πτυχιακές ερευνητικού προσανατολισµού Ειδικά οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις σε ένα συγκεκριµένο πεδίο θα πρέπει να τεκµηριώνονται από ένα σηµαντικό αριθµό βιβλιογραφικών αναφορών που να εξασφαλίζει την εις βάθος προσέγγιση του θέµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήµατα πρέπει να έχουν τίτλους και να είναι αριθµηµένα. Στα παραρτήµατα µπορούν επίσης να περιέχονται ευρετήρια (index), λίστες φωτογραφιών, σχεδίων κ.λ.π. 2.3 Αναφορές µέσα στο κείµενο Σε οποιοδήποτε σηµείο της πτυχιακής χρησιµοποιείται πληροφορία µε τη µορφή κειµένου, φωτογραφικού και σχεδιαστικού υλικού, πινάκων κλπ, που δεν είναι προσωπική γνώση του φοιτητή/τριας, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η βιβλιογραφική πηγή. Ο τρόπος αναφοράς ακολουθεί το σύστηµα Harvard (επώνυµο ηµεροµηνία) π.χ. Σε σύγχρονη µελέτη, (Bass 2003), έχει αποδειχθεί ότι ή Σε σύγχρονη µελέτη ο Bass (2003) απέδειξε ότι. 5

6 Στην περίπτωση µε περισσότερα από δυο ονόµατα συγγραφέων χρησιµοποιείται το όνοµα του πρώτου συγγραφέα και ακολουθείται από το et al. π.χ. (Smith et al. 1983). Για να αναφερθούν διαφορετικές εργασίες µε την ίδια ηµεροµηνία του ίδιου συγγραφέα προστίθενται γράµµατα (α, β) µετά την ηµεροµηνία π.χ. (Miller 1997 α, β) ή (Miller 1997 α) και (Miller 1997 β). Όταν για την ίδια πληροφορία υπάρχουν πολλές πηγές, τα ονόµατα των συγγραφέων µπαίνουν µε χρονολογική σειρά και χωρίζονται µε κόµµα, π.χ. (Smith et al. 1983, Miller 1997 α, Bass 2003). Οι αναφορές µπορούν να προέρχονται από βιβλία, καταλόγους (ύπαρξη ISBN), άρθρα επιστηµονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, και γενικά από οποιαδήποτε πηγή που µπορεί να εντοπιστεί σε διεθνές επίπεδο. εν θεωρούνται αναφορές, άρθρα εφηµερίδων και µηνιαίων µη επιστηµονικών περιοδικών, µη εγκεκριµένες σηµειώσεις του ΤΕΙ. Προσωπική επικοινωνία και αδηµοσίευτες µελέτες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο στη περίπτωση που αναφέρονται σε διακεκριµένο ερευνητή στο συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα. 2.4 Συγγραφή βιβλιογραφίας Η βιβλιογραφία γράφεται µε αλφαβητική σειρά, συνολικά για όλες τις πηγές που έχουν χρησιµοποιηθεί (βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων κ.λ.π.) Μπορεί να διαιρεθεί σε Ελληνική και Ξενόγλωσση ή να παρατεθεί ενιαία. Μία κοινή αλφαβητική σειρά ελληνικής και λατινικής αλφαβήτου µπορεί να είναι: Α, Β, Γ, C,, D, Ε, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω και W. Ο τρόπος γραφής της βιβλιογραφικής πηγής διαφέρει ανάλογα µε το που έχει δηµοσιευτεί ως εξής: Για βιβλία: Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ. και Αποστολάκος Π., (1998), Εισαγωγή στην βοτανική, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Αθήνα, 735 σσ. Caneva G., Nugari P. N. and Salvadori O., (1991), Biology in the conservation of works of art, ICCROM, 182 pp. Gumargalieva K. Z. and Zaikov G. E., (1998), Biodegradation and Biodeterioration of Polymers : Kinetical Aspects, Nova Science Publishers, 202 pp. Για άρθρα Blanchette A. R., Haight E. J., Koestler J. R., Hatchfield B. P., and Arnold D., (1994), Assessment of deterioration in archaeological wood from ancient Egypt, Journal of the American Institute of Conservation, 33:

7 Johnson C., Head K. and Green L., (1995), The conservation of a polychrome Egyptian coffin, Studies in Conservation, 40 (2): Λιανός Ν., (1986), Έρευνα και µελέτη γαλλικού ναυαγίου του 17 ου αι. «La Thérèse», Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, ΧΙΧ, Αρχαιολογικά Χρονικά, Αθήνα, Για πρακτικά συνεδρίων- συµποσίων: Ambrose R. W., Neale J. L. and Godfrey I. M., (1994), Antarctic freeze-drying of waterlogged timbers a feasibility report, In : Proceedings of the 5 th ICOM Group, on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Portland, Maine 1993 (Eds : P. Hoffmann., T. Daley, T. Grant ) ICOM, Martin M. G., (1998), Microscopic examination and analysis of the structure and composition of paint and varnish layers, In : Proceedings organized by the Wooden Artifacts Group of the American Institute of Historic and Artistic Works, on Painted Wood: History and Conservation, (Eds: V. Dorge and C. F. Howlett), Williamsburg, Virginia 1994, The Getty Conservation Institute, Για πρότυπα ASTM D , (1956), Standard Method of Test for Lignin in Wood,, American Society for Testing Materials, USA, Για διαδικτυακούς τόπους, ή έγγραφα σε διαδικτυακούς τόπους Πρέπει να περιέχονται οι παρακάτω πληροφορίες: Συγγραφέας (το άτοµο ή ο οργανισµός/φορέας που είναι υπεύθυνος για τον διαδικτυακό τόπο) Έτος (ηµεροµηνία δηµιουργίας ή τελευταίας ενηµέρωσης). Εάν δεν υπάρχει Εάν δεν υπάρχει ηµεροµηνία στη σελίδα αναφέρεται η συντοµογραφία χ.η. (χωρίς ηµεροµηνία), n.d. (no date): Όνοµα του χρηµατοδότη του διαδικτυακού τόπου Τόπος έδρας του χρηµατοδότη (εάν είναι διαθέσιµος) Πρόσβαση, ηµέρα µήνας έτος (η ηµεροµηνία που έγινε πρόσβαση στις πληροφορίες) URL ή Internet διεύθυνση µεταξύ γωνιωδών παρενθέσεων <...> Εάν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι η URL διεύθυνση περιλαµβάνεται ολόκληρη χωρίς να σπάει σε δύο γραµµές. π.χ. Cameo (Conservation and Art Material Encyclopaedia Online) 2007, Museum of Fine Arts, Boston, πρόσβαση 1η Οκτωβρίου 2007, <http://cameo.mfa.org>. 7

8 2.5 Γενικές προδιαγραφές Το κείµενο της πτυχιακής δεν θα είναι µικρότερο από λέξεις και δεν θα υπερβαίνει τις λέξεις (δεν περιλαµβάνονται η βιβλιογραφία και τα παρατήµατα). Τα όρια για πτυχιακές που εκπονούνται από δυο φοιτητές είναι και αντίστοιχα. Πριν από το βασικό σώµα θα περιλαµβάνει: Εσώφυλλο που θα αναφέρεται ο τίτλος της πτυχιακής, το/τα ονόµατα των φοιτητών που εκπόνησαν την πτυχιακή, το όνοµα του/των υπεύθυνων καθηγητών, ηµεροµηνία κατάθεσης, το Τµήµα και την Σχολή του ΤΕΙ Αθήνας. Πίνακα περιεχοµένων µε τις αντίστοιχες σελίδες Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά (µέγιστο 400 λέξεις) Στο κάτω µέρος της περίληψης θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά (Key words) της εργασίας. Ευχαριστίες 2.6 Προδιαγραφές επεξεργασίας κειµένου Οι σελίδες του κειµένου (µία σελίδα ανά φύλλο χαρτιού), πρέπει να είναι Α4 και να είναι αριθµηµένες. Το διάστιχο θα είναι ένα και µισό (1 ½) ή διπλό (2). Περιθώρια σελίδας Αριστερό: 2,5 3,5 cm, εξιό: 1-2 cm, Κάτω:1,5-2,5 cm, Πάνω:1,5 2,5. Το µέγεθος της γραµµατοσειράς που θα χρησιµοποιείται για το σώµα κειµένου είναι 10 µε 12 pt. Το στυλ γραµµατοσειράς (Arial, Times New Roman κ.τ.λ.) άπτεται στην επιλογή του φοιτητή/τριας. Οι λατινικές λέξεις όπως in vitro, in situ και τα ονόµατα βιολογικού είδους και γένους (Monachous monachous, Olea europea), γράφονται πάντα σε πλάγια γραφή ή υπογραµµίζονται. Οι συνηθέστερες συντοµογραφίες για το κείµενο είναι οι εξής: αρ. = αριθµός βλ. δες, = βλέπε, δες εικ. = εικόνα κ. ά. = και άλλα κεφ. = κεφάλαιο κ.λ.π. =και λοιπά πολλά 8

9 κ.ν. = κοινώς κ.τ.λ. =και τα λοιπά λ.χ. =λόγου χάριν π.χ. = για παράδειγµα σ. ή σελ. και σσ. = σελίδα και σελίδες σχ. =σχέδιο Οι µονάδες µέτρησης, προτιµάται να γράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες π.χ. ml, g, m 2, cm, g/lt, sec, κ.τ.λ. Τα κεφάλαια, υποκεφάλαια κ.λ.π. πρέπει να είναι διακριτά µε αρίθµηση και διαφοροποίηση της γραµµατοσειράς και να υπάρχει συνέπεια της διαφοροποίησης σε όλη την εργασία. Φωτογραφίες, ιστογράµµατα, διαγράµµατα, σχέδια, πίνακες, κ.λ.π. που παραπέµπει το κείµενο, πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες οι οποίες θα αριθµούνται µε βάση το αντίστοιχο κεφάλαιο ( π.χ. στο κεφ. 4, σχ.4.1, εικ.4.2). Όταν χρησιµοποιείται φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να παρουσιάζεται οπωσδήποτε κάποιο αριθµηµένο είδος κλίµακας η εναλλακτικά να αναφέρεται αριθµητικά η µεγέθυνση στη λεζάντα. Για σχέδια πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η κλίµακα σχεδιασµού στη λεζάντα. Το φωτογραφικό υλικό προτιµάται να είναι ενσωµατωµένο µέσα στο κείµενο (όχι σε µορφή παρατήµατος). Τέλος θεωρείται απαραίτητη η σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας (δηµοτική µε µονοτονικό σύστηµα), σε επίπεδο γραµµατικής και συντακτικού. 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα πνευµατικά δικαιώµατα των πτυχιακών εργασιών ανήκουν εξίσου στους φοιτητές/τριες και στον/στους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς. Απαγορεύεται η ολική ή µερική αναπαραγωγή της εργασίας χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών των πνευµατικών δικαιωµάτων. Σε οποιαδήποτε ενέργεια δηµοσιοποίησης υλικού της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει αυτή, να αναφέρεται ως βιβλιογραφική πηγή. 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα