Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 1 στ και παρ. 2 του Ν.1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 6 του νόµου 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» (ΦΕΚ 70/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). 3. Τις διατάξεις του νόµου 372/76 «περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/ ). 4. Το Π..229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/ ) και το άρθ. 22 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/ ). 5. Την Υ1321/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 531/Β/ ). 6. Την κοινή απόφαση Κ 20862/ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 481/13/2.8.85). 7. Την αριθ. 2389/ (ΦΕΚ 81/Β/87) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών", αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/324/ΕΟΚ της 20ής Μαΐου 1975 «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών -µελών των αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ)». 2. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) όπως καθορίζονται στο άρθ. 2, εξαιρουµένων εκείνων των οποίων το δοχείο έχει συνολική χωρητικότητα µικρότερη των 50 ml και εκείνων των οποίων το δοχείο έχει συνολική χωρητικότητα µεγαλύτερη εκείνης η οποία υποδηλώνεται στα σηµεία, 3.1, , , 5.1 και 5.2. του παραρτήµατος της παρούσας. Άρθρο 2 Ως συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) κατά την έννοια της παρούσας απόφασης, νοείται το σύνολο το αποτελούµενο από ένα δοχείο µεταλλικό, υάλινο ή πλαστικό µιας χρήσεως περιέχον συµπιεσµένο αέριο, υγροποιηµένο ή διαλυµένο υπό πίεση µετά ή άνευ υγρού, αλοιφής ή κόνεως και εφοδιασµένο µε διάταξη εκποµπής επιτρέπουσα την έξοδο του περιεχοµένου υπό µορφή στερεών ή υγρών σωµατιδίων εν αιωρήσει εντός αερίου, ή υπό µορφή αφρού, αλοιφής ή κόνεως ή σε υγρά κατάσταση. Άρθρο 3 1. Ο υπεύθυνος της διαθέσεως στην αγορά των συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ) θέτει υπ ευθύνη του επ αυτών το σηµείο «3» (αντεστραµµένο έψιλον) πιστοποιώντας έτσι ότι

2 ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και του παραρτήµατος της. Οργανισµός ελέγχου για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ορίζεται ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο Οργανισµός Ελέγχου στα δείγµατα που λαµβάνει είτε από τον υπεύθυνο είτε από την αγορά, πραγµατοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους που προβλέπονται στο παράρτηµα υπό στ. 6.2, και µε τη βοήθεια ιδιοκτήτων ή άλλων διαπιστευµένων ή συµβεβληµένων µ αυτών εργαστηρίων. Ο έλεγχος δύναται να επεκτείνεται σε όλα τα µέρη του παραρτήµατος κατά την κρίση του Οργανισµού Ελέγχου. Ο Οργανισµός Ελέγχου δύναται να απαιτήσει από τον υπεύθυνο διαθέσεως στην αγορά να του προσκοµίσει τα αποτελέσµατα των δοκιµών που έγιναν από αυτόν σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο παράρτηµα της παρούσας υπό στ. 6, 6.1, 6.1.1, , , 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, και Οι υπεύθυνοι κατασκευαστές εισαγωγείς ή πωλητές συσκευών αερολυµάτων που φέρουν το σηµείο «3» οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλµένα όργανα του Οργανισµού ελέγχου ή του διαπιστευµένου ή συµβεβληµένου µε αυτόν εργαστηρίου ελέγχου την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πώλησης ή αποθήκευσης, να θέτουν στη διάθεση τους ή στη διάθεση του οργάνου ελέγχου οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση µε την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω συσκευών και να διευκολύνει το έργο των οργάνων αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους και προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι συσκευές πίεσης µολονότι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια. Άρθρο 4 εν είναι δυνατόν να απαγορευτεί, για λόγους που αφορούν τις απαιτήσεις που περιέχονται στην παρούσα απόφαση και στο παράρτηµα αυτής, η διάθεση στην αγορά συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) µε το σηµείο «3» η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και του παραρτήµατος της. Άρθρο 5 Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων κυρίως περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων, κάθε συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) ή η τιθέµενη επ αυτής ετικέτα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται οι ενδείξεις επί της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ), λόγω των µικρών αυτής διαστάσεων (συνολική χωρητικότης ίση ή µικρότερη των 150ml) πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις : α) Το όνοµα και τη διεύθυνση ή το κατατεθειµένο σήµα του υπευθύνου της διαθέσεως στην αγορά της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ). β) Το σύµβολο της συµµορφώσεως προς την παρούσα οδηγία, δηλαδή το σηµείο «3» (ανεστραµµένο έψιλον). γ) Τις κωδικοποιηµένες ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής. δ) Τα αναφερόµενα στο σηµείο 2.2 του παραρτήµατος. ε) Την καθαρή περιεκτικότητα κατά βάρος και κατ όγκο. στ) Τη σύνταξη της ετικέτας στην ελληνική γλώσσα εφόσον το προϊόν προορίζεται να διατεθεί στην Ελληνική Επικράτεια. Άρθρο 6 1. Απαγορεύεται η χρήση επί των συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ) σηµάτων ή εγγραφών που µπορούν να δηµιουργήσουν σύγχυση µε το σηµείο «3» (αντεστραµµένο έψιλον). 2. Σε οποιοδήποτε, κατασκευάζει ή εισάγει ή πωλεί και γενικά θέτει σε κυκλοφορία συσκευές αεροζόλ µε το σηµείο «3» κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας ή εµποδίζει τον έλεγχο αυτών, εκτός από τις τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της Εθνικής Νοµοθεσίας επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόστιµο υπέρ ηµοσίου µέχρι δρχ. που βεβαιώνεται και

3 εισπράττεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στο ηµόσιο Ταµείο, της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη, προκειµένου δε περί εταιρειών στο ηµόσιο Ταµείο στο οποίο υπάγονται φορολογικά. 3. Κατά της απόφασης επιβολής του προστίµου και εντός µηνός από της κοινοποιήσεως της στον οφειλέτη, χωρεί προσφυγή στα πρωτοβάθµια διοικητικά δικαστήρια. 4. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στα ηµόσια Ταµεία για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, ή δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι τη δηµοσίευση της τελεσίδικης απόφασης. Άρθρο 7 Αν το ΥΒΕΤ διαπιστώσει βάσει εµπεριστατωµένης έρευνας ότι µία ή περισσότερες συσκευές αεροζόλ µολονότι σύµφωνες προς τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, δύναται να απαγορεύσει, µετά από σύµφωνη γνώµη του οργανισµού ελέγχου, προσωρινά τη διάθεση στην αγορά αυτής ή αυτών των συσκευών ή να την υποβάλει σε ειδικούς όρους µε ειδική απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας επαρκώς αιτιολογηµένης. Το ΥΒΕΤ ενηµερώνει περί τούτου αµέσως την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα άλλα Κράτη µέλη αιτιολογούν επαρκώς την απόφαση του και προβαίνει στις αναγκαίες διαβουλεύσεις. Άρθρο 8 Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση το παράρτηµα της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Πιέσεις Ως «πιέσεις» νοούνται οι εσωτερικές πιέσεις σε bars (σχετικές πιέσεις) Πίεση δοκιµής. Ως «πίεση δοκιµής» νοείται η πίεση στην οποία δύναται να υποβληθεί στο άδειο δοχείο αερολυµάτων (αεροζόλ) επί 25 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρξει διαρροή ή τα µεταλλικά ή πλαστικά δοχεία να παρουσιάζουν ορατές και µόνιµες παραµορφώσεις µε εξαίρεση εκείνες που είναι αποδεκτές στο σηµείο Πίεση ρήξεως Ως «πίεση ρήξεως» νοείται η µικρότερη πίεση που προκαλεί ένα άνοιγµα ή ένα ρήγµα του δοχείου αερολυµάτων (αεροζόλ) Ολική χωρητικότης του δοχείου. Ως «ολική χωρητικότης» νοείται ο όγκος εκφρασµένος σε ml ενός δοχείου ανοικτού, οριζόµενος µέχρι την επιφάνεια του ανοίγµατος του Καθαρά χωρητικότης. Ως «καθαρά χωρητικότης» νοείται ο όγκος εκφρασµένος σε ml του πεπληρωµένου και κλειστού δοχείου αερολυµάτων Όγκος της υγράς φάσεως. Ως «όγκος της υγράς φάσεως» νοείται ο όγκος που καταλαµβάνεται από τις µη αέριες φάσεις εντός του πεπληρωµένου και κλειστού δοχείου του αερολύµατος Συνθήκες δοκιµής. Ως «συνθήκες δοµικής» νοούνται οι πιέσεις δοκιµής και οι πιέσεις ρήξεως που ενασκούνται υδραυλικώς στους 20 ο C (+-5 0 C) Εύφλεκτα συστατικά Ως «εύφλεκτα συστατικά» νοούνται : α) τα αέρια που δύνανται να αναφλέγουν όταν έρθουν σ επαφή µε τον αέρα υπό κανονική πίεση.

4 β) οι ουσίες, και τα υγρά µείγµατα των οποίων το σηµείο αναφλέξεως είναι µικρότερο ή ίσο των 100 C. Η µέθοδος του καθορισµού του σηµείου αναφλέξεως ορίζεται στο παράρτηµα V της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, διοικητικών και κανονιστικών διατάξεων όσον αφορά στην ταξινόµηση της συσκευασίας και την επισήµανση των επικινδύνων ουσιών (1) τροποποιηθείσης τελικώς από την οδηγία 73/146/ΕΟΚ. (2). 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1. Κατασκευή και εξοπλισµός Η πεπληρωµένη συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται, υπό κανονικές συνθήκες, χρήσεως και αποθηκεύσεως, στις διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος Η βαλβίδα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες αποθηκεύσεως και µεταφοράς, να επιτρέπει ένα κλείσιµο πρακτικά αδιαπέραστο της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) και να προστατεύεται π.χ. µε τη βοήθεια ενός προστατευτικού καλύµατος από οποιοδήποτε µη ηθεληµένο άνοιγµα καθώς και από οποιαδήποτε βλάβη Η µηχανική αντίσταση της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να µειώνεται υπό την επίδραση των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο, ακόµη και για µία µακρά περίοδο αποθηκεύσεως Εγγραφές. Υπό την επιφύλαξη των οδηγιών περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων κάθε συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) ή η συσκευασία της πρέπει να φέρει κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο τις ακόλουθες ενδείξεις : α) «οχείο υπό πίεση: να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία ανώτερη των 50 C. Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση». β) «Να µην εκπέµπεται το περιεχόµενό του προς φλόγα ή πυρακτωµένο σώµα», εκτός αν η συσκευή αεροζόλ έχει κατασκευασθεί γι αυτό το σκοπό γ) «Εύφλεκτο» ή το σύµβολο µιας φλόγας αν το βάρος του περιεχοµένου αποτελείται κατά 45% και πλέον εξ εύφλεκτων συστατικών ή πλέον των 250 γραµµαρίων εξ αυτών των υλικών. 3. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Χωρητικότης Η ολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει τα χιλιοστά του λίτρου Πίεση δοκιµής του δοχείου α) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση κατώτερη των 6,7 bar σε 50 C η πίεση δοκιµής πρέπει τουλάχιστον να ισούται προς 10bar. β) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση ίση ή ανώτερη των 6,7 bar σε 50 C η πίεση δοκιµής πρέπει να είναι κατά 50 % ανώτερη της εσωτερικής πιέσεως στους 50 ο C Πλήρωση Στους 50 C η πίεση της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει 12bar όποιος και αν είναι ο τύπος του χρησιµοποιηµένου αερίου µε το οποίο πληρούται η συσκευή Όγκος της υγράς φάσεως. Στους 50 ο C της υπάρχουσας υγράς φάσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 87 % της καθαρής χωρητικότητας. Εν τούτοις, για τα δοχεία µε πυθµένα κοίλο ο οποίος γίνεται κυρτός προ της θραύσεως, ο όγκος της υγράς φάσεως στους 50 C δύναται να φθάνει τα 95 % της καθαρής χωρητικότητος. 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΑΛΙΝΟ οχεία καλυµµένα εξωτερικά µε πλαστικό προστατευτικό περίβληµα ή προστατευόµενα κατά τρόπο µόνιµα. Τα δοχεία αυτού του τύπου δύνανται να πληρωθούν µε αέριο

5 συµπεπιεσµένο υγροποιηµένο ή διαλελυµένο Χωρητικότης. Η ολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 220 χιλιοστά του λίτρου Εξωτερική επένδυση. Η εξωτερική επένδυση πρέπει να αποτελεί ένα προστατευτικό περιτύλιγµα εκ πλαστικού ή άλλου ενδεδειγµένου υλικού που έχει σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο εκτοξεύσεως υαλινών θραυσµάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσεως του δοχείου και πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο κατασκευασµένο ώστε να µην υπάρχει καµία εκτόξευση θραυσµάτων υάλου όταν η πεπληρωµένη συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ), ευρεθείσα σε θερµοκρασία 20 C, πέφτει από ύψος 1,8m επί εδάφους εκ σκυροδέµατος Πίεση δοκιµής του δοχείου. α) Τα δοχεία που πληρούνται µε αέριο πεπιεσµένο ή διαλελυµένο οφείλουν να αντικαθίστανται σε πίεση δοκιµής το ολιγότερο ίση προς 12 bar. β) Τα δοχεία που πληρούνται µε υγροποιηµένο αέριο πρέπει να ανθίστανται σε πίεση δοκιµής το ολιγότερο ίση προς 10bar Πλήρωση. α) Οι συσκευές αερολυµάτων που περιέχουν πεπιεσµένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 0 C πίεση µεγαλύτερη από 9 bar. β) Οι συσκευές αερολυµάτων που περιέχουν διαλελυµένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 0 C πίεση µεγαλύτερη από 8bar. γ) Οι συσκευές αερολυµάτων που περιέχουν υγροποιηµένα αέρια ή µείγµατα υγροποιηµένων αερίων δεν πρέπει να υφίστανται, στους 20 C, πιέσεις ανώτερες από εκείνες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα : Ολική χωρητικότης Περιεκτικότης επί τοις εκατό κατά βάρος του υγροποιουµένου αερίου εντός του ολικού µείγµατος. 20% 50% 80% 50 έως 80 ml 3,5 bar 2,8 bar 2,5 bar < των 80 ml έως 160 ml 3,2 bar 2,5 bar 2,2 bar < των 160 ml έως 220 ml 2,8 bar 2,1 bar 1,8 bar Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20 C σε σχέση µε την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του αερίου. Για τις περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίων που δεν υπάρχουν σ αυτόν τον πίνακα τα όρια πιέσεων υπολογίζονται κατά παρέκταση Όγκος της υγρής φάσεως Στους 50 C, ο όγκος της υγρής φάσεως πεπληρωµένης συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ), δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της καθαρός χωρητικότητας οχείο από µη προστατευόµενη ύαλο. Οι συσκευές αερολυµάτων που χρησιµοποιούν δοχεία από µη προστατευόµενη ύαλο περιέχουν αποκλειστικά υγροποιηµένο ή διαλελυµένο αέριο Χωρητικότης. Η ολική χωρητικότης αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβεί τα 150ml Πίεση δοκιµής του δοχείου. Η πίεση δοκιµής του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς 12 bar Πλήρωση. α) Οι συσκευές αερολυµάτων που περιέχουν διαλελυµένο αέριο δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 C πίεση µεγαλύτερη από 8 bar. β) Οι συσκευές αερολυµάτων που περιέχουν υγροποιηµένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 20 C πιέσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα : Ολική χωρητικότης Περιεκτικότης επί τοις εκατό κατά βάρος του

6 υγροποιουµένου αερίου εντός του ολικού µείγµατος. 20% 50% 80% 50 έως 70 ml 1,5 bar 1,5 bar 1,25 bar < των 70 ml έως 150 ml 1,5 bar 1,5 bar 1 bar Αυτός ο πίνακας αναφέρει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20 C συναρτήσει της περιεκτικότητας επί τοις εκατό του υγροποιηµένου αερίου. Για περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίου που δεν περιλαµβάνονται σ αυτό τον πίνακα, οι οριακές πιέσεις υπολογίζονται κατά παρέκταση Όγκος της υγρής φάσεως. Στους 50 C, ο όγκος της υγρής φάσεως της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) της περιεχούσης υγροποιηµένο ή διαλελυµένο αέριο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% της καθαράς χωρητικότητας. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ(ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Οι συσκευές αερολυµάτων των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και οι οποίες δύνανται σε περίπτωση ρήξεως να εκτοξεύσουν θραύσµατα εξοµοιούνται µε συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από ύαλο µη προστατευοµένη Οι συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και δεν εκτοξεύουν σε περίπτωση ρήξεως θραύσµατα, εξοµοιούνται µε συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από ύαλο µε προστατευτικό περιτύλιγµα. 6. ΟΚΙΜΕΣ Απαιτήσεις δοκιµών που πρέπει να εγγυώνται από τον υπεύθυνο της διαθέσεως στην αγορά Υδραυλική δοκιµή επί κενών δοχείων Τα µεταλλικά υάλινα δοχεία των συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ) πρέπει να αντέχουν σε δοκιµασία υδραυλικής πιέσεως σύµφωνα µε τα σηµεία , και Τα µεταλλικά δοχεία που υφίστανται ασύµµετρες παραµορφώσεις ή σηµαντικές παραµορφώσεις ή άλλα παρόµοια ελαττώµατα απορρίπτονται. Συµµετρική και ελαφρά παραµόρφωση του πυθµένος, ή παραµόρφωση που να αλλοιώνει την πλαγία όψη του άνω τοιχώµατος είναι αποδεκτή µε τον όρο ότι το δοχείο πληροί τις απαιτήσεις της δοκιµής ρήξεως οκιµασία ρήξεως κενών δοχείων εκ µετάλλου. Ο υπεύθυνος της διαθέσεως στην αγορά οφείλει να βεβαιωθεί ότι η πίεση ρήξεως των δοχείων είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 20 % της προβλεποµένης πιέσεως δοκιµής οκιµασία πτώσεως δοχείων από προστατευόµενη ύαλο. Ο κατασκευαστής οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα δοχεία πληρούν τους προβλεπόµενους στο σηµείο όρους δοκιµής Έλεγχος κατά τεµάχιο πεπληρωµένων συσκευών αερολυµάτων α) Κάθε πεπληρωµένη συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) πρέπει να εµβαπτίζεται εντός λεκάνης ύδατος. Η θερµοκρασία του ύδατος και ο χρόνος παραµονής της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) εντός της λεκάνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε: -το περιεχόµενο της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) να αποκτήσει οµοιογενή θερµοκρασία 50 ο ή - η πίεση της συσκευής αερολυµάτων (αεροζόλ) να φθάσει εκείνη που εξασκείται από το περιεχόµενο σε οµοιογενή θερµοκρασία 50 C. β) Κάθε συσκευή αερολυµάτων (αεροζόλ) που παρουσιάζει ορατή και µόνιµη παραµόρφωση ή διαρροή πρέπει να απορρίπτεται Εν τούτοις κάθε σύστηµα δοκιµής που επιτρέπει να λαµβάνεται αποτέλεσµα ισοδύναµο µε εκείνο της λεκάνης ύδατος δύναται να χρησιµοποιείται από τον υπεύθυνο της διαθέσεως στην αγορά µε δική του ευθύνη και µε συναίνεση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθ. 6 της οδηγίας.

7 6.2. Παραδείγµατα δοκιµών ελέγχου που δύνανται να διεξάγονται από τα Κράτη µέλη οκιµή κενών δοχείων. Η πίεση δοκιµής ασκείται επί 25 δευτερόλεπτα επί πέντε δοχείων λαµβανοµένων τυχαίως από οµογενή παρτίδα κενών δοχείων, δηλαδή κατασκευασµένων µε τα αυτά υλικά και τις ίδιες µεθόδους κατασκευής σε σειρά συνεχή ή από αντίστοιχη παρτίδα που λαµβάνεται από την παραγωγή µιας ώρας. Αν ένα µόνο από αυτά τα δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσµα στη δοκιµασία θα λάβουµε τυχαίως δέκα συµπληρωµατικά δοχεία της ίδιας παρτίδας, τα οποία θα υποβάλλουµε στην αυτή δοκιµασία. Αν ένα από τα δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσµα στη δοκιµασία η παρτίδα ολόκληρη είναι ακατάλληλη για χρήση οκιµή των πεπληρωµένων συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ). Οι δοκιµές ελέγχου της στεγανότητας πραγµατοποιούνται µε εµβάπτισµα εντός λουτρού ύδατος ενός επαρκούς αριθµού πεπληρωµένων συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ). Η θερµοκρασία του ύδατος και ο χρόνος της παραµονής των συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ) εντός της λεκάνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν, στο περιεχόµενο να αποκτήσει οµοιογενή θερµοκρασία 50 C και, να παραµείνει σ αυτήν κατά το χρόνο που απαιτείται ώστε να καταστεί βέβαιο ότι δεν προκαλείται ουδεµία διαρροή ή ρωγµή. Κάθε παρτίδα συσκευών αερολυµάτων (αεροζόλ) που δεν πληροί τις ανωτέρω, απαιτήσεις δοκιµών πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη προς χρήση. Άρθρο 9 Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 1987 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥ ΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 6342/863/89 Ασφάλεια των παιχνιδιών. (ΦΕΚ 223/Β/27-03-89) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90)

Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. Β. 13353/2636/90 Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια. (ΦΕΚ 442/Β/20-7-90) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως», ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 470/85 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 183/Β/4-4-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 377/93 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές. (ΦΕΚ 160/Α/15-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.ΕΡΓΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 28340/2440/92 Μέτρα για τον περιορισµό της ηχορύπανσης, που προέρχεται από µοτοσυκλέτες σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 532/Β/18-8-92)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα