5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου."

Transcript

1 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία κάθε προπτυχιακού φοιτητή και απαραίτητη υποχρέωση για τη λήψη του πτυχίου του. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στον συγγενέστερο προς το θέµα τοµέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει µία εκ των ειδικεύσεων που παρέχονται στο Τµήµα, η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπεύθυνου Καθηγητή ειδίκευσης. Κάθε φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία του τοµέα µε το θέµα της εργασίας του. Ο τοµέας εγκρίνει το θέµα και ορίζει επιβλέποντα Καθηγητή ένα από τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος. Ο τοµέας µπορεί να ορίσει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή την οποία ο φοιτητής εκπονεί την εργασία του. Ένα από τα µέλη µπορεί να προέρχεται από άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Ο επιβλέπων καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή µέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συµβουλευτική επιτροπή αξιολογεί την εργασία από 1 έως 10 και παραδίδει τη βαθµολογία στον τοµέα και τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Σε περίπτωση διαφωνίας, η απόφαση λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής ενηµερώνει ανάλογα τον επιβλέποντα καθηγητή, τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής και τον τοµέα. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας περιλαµβάνει τον τίτλο της εργασίας, το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή, το Τµήµα, το Πανεπιστήµιο, τον µήνα και το ακαδηµαϊκό έτος κατάθεσης της εργασίας. Ο τίτλος της εργασίας Ο τίτλος της εργασίας γράφεται µε κεφαλαία γράµµατα και τοποθετείται στο κέντρο της σελίδας σε οκτώ (8) µονά διαστήµατα από την κορυφή της σελίδας. Το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή γράφεται επίσης στο κέντρο της σελίδας σε απόσταση οκτώ (8) µονών διαστηµάτων από το κάτω µέρος του τίτλου της εργασίας, ο µήνας και το έτος παρουσίασης της διατριβής. Ο τίτλος της εργασίας -όπως και κάθε µελέτηςδιατυπώνεται µε πολύ προσοχή για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρερµηνεία. Ο τίτλος γράφεται αφού διατυπωθεί το θέµα/πρόβληµα και περιέχει την κεντρική ιδέα της µελέτης και τις µεταβλητές του θέµατος/ερευνητικού προβλήµατος. Πρέπει να είναι σαφής, σύντοµος (µέχρι λέξεις) και εύκολος στη χρήση του. ικαιώµατα (Copyright) Ο διεθνής όρος copyright, που δηλώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και το δικαίωµα αναπαραγωγής, αναγράφεται στο κέντρο της δεύτερης (ii) σελίδας (που δεν αριθµείται) µε το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή. Έγκριση της εργασίας Η τρίτη (iii) σελίδα είναι η σελίδα έγκρισης της εργασίας µε την ένδειξη «εγκρίθηκε από» και ακολουθούν τα ονόµατα της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, ο τίτλος του κάθε µέλους και η υπογραφή. Πρώτο τοποθετείται το ονοµατεπώνυµο και ο τίτλος του επιβλέποντος καθηγητή µε την ένδειξη «επόπτης», ακολουθούν τα δυο άλλα µέλη της τριµελούς επιτροπής. 1

2 Έκφραση ευχαριστιών Πολλές φορές ο φοιτητής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει αυτούς που τον βοήθησαν στη διεκπεραίωση της πτυχιακής του εργασίας και στις σπουδές του, γενικότερα. Ο τρόπος που εκφράζει τις ευχαριστίες του ο κάθε φοιτητής είναι καθαρά προσωπικός. Γενικά, οι ευχαριστίες απευθύνονται σε άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος, συµβούλους, συνεργάτες, βοηθούς, φορείς, χορηγούς κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και της ιδιότητας του ατόµου προς το οποίο εκφράζονται οι ευχαριστίες, όπως για παράδειγµα καθηγητή, κύριο ή κυρία, γονείς, φίλο/η κ.λπ. Η περίληψη Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά το περιεχόµενο της εργασίας. Περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος (µέσα σε µια φράση, αν είναι δυνατό). Αν πρόκειται για ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ο φοιτητής αναφέρεται στο σκοπό της εργασίας, τη µέθοδο που συγκέντρωσε τη βιβλιογραφία, στα αποτελέσµατα και στα γενικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από το σύνολο των εργασιών που χρησιµοποίησε στην εργασία και τη σηµασία των αποτελεσµάτων για την επιστήµη και την πρακτική χρήση. Αν πρόκειται για περιγραφική ή πειραµατική έρευνα, ο φοιτητής αναφέρεται εν συντοµία στο δείγµα (µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως αριθµό, φύλο και ηλικία), την µέθοδο (όργανα και διαδικασία συγκέντρωσης των δεδοµένων), τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Η περίληψη αναπτύσσεται µέσα σε διακόσιες (200) έως τριακόσιες (300) λέξεις. Η περίληψη γράφεται στη µια πλευρά της σελίδας και σε διπλό διάστηµα, όπως και η υπόλοιπη εργασία. Πίνακας περιεχοµένων Στα περιεχόµενα περιλαµβάνονται όλα τα κεφάλαια και οι υποδιαιρέσεις της εργασίας. Τα κεφάλαια γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα, τα οποία αριθµούνται µε λατινικά στοιχεία. Οι σελίδες αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς. Οι επιµέρους υποδιαιρέσεις χαρακτηρίζονται µε αύξοντα αριθµό (για παράδειγµα, 3.1., 3.2., ή , κ.ο.κ.). Ο αριθµός και ο τίτλος κεφαλαίου ακολουθεί την αρίθµηση και τον τρόπο που παρουσιάζεται στα περιεχόµενα. Κατάλογος πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων Στον κατάλογο πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων αναφέρεται ο ακριβής τίτλος κάθε πίνακα, γραφικής παράστασης ή εικόνας και η σελίδα στην οποία εµφανίζονται. Πίνακες, γραφικές παραστάσεις και εικόνες φέρουν τον αριθµό του κεφαλαίου µε αραβικό αριθµό και µε την ανάλογη υποδιαίρεση. Για παράδειγµα, η ένδειξη Πίνακας 3.1 σηµαίνει τρίτο κεφάλαιο, υποδιαίρεση ένα. Η ένδειξη Εικόνα 3.1 σηµαίνει τρίτο κεφάλαιο, υποδιαίρεση ένα. Συνεπώς, πίνακες και εικόνες έχουν την ίδια αρίθµηση αλλά διακρίνονται από την ένδειξη Πίνακας ή Εικόνα (για παράδειγµα, Πίνακας 1.1 ή Εικόνα 1.1) 5.2 ΚΟΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται: α) σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες και β) σε βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή έχει ως σκοπό να θέσει το πρόβληµα και να περιγράψει τη σπουδαιότητα της µελέτης, τις υποθέσεις, την οριοθέτηση και τους περιορισµούς της µελέτης, την ορολογία και τις συντοµογραφίες. Στην εισαγωγή γίνεται συνήθως µια σύντοµη βιβλιογραφική αναφορά των σηµαντικότερων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το πρόβληµα. 2

3 Ο ορισµός και η διατύπωση του προβλήµατος Το πρόβληµα προσδιορίζει µε σαφήνεια και ακρίβεια αυτό που έχει στο µυαλό του και που πρόκειται να κάνει ο φοιτητής. Ο τρόπος µε τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει το πρόβληµα καθορίζει την πορεία και την κατεύθυνση της µελέτης, και περικλείει όλες τις προσπάθειες του φοιτητή στην πραγµατοποίηση της µελέτης. Αποτελεί οδηγό όλων των ενεργειών του, µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε βήµα της εργασίας/µελέτης γίνεται µε αναφορά στο θέµα/πρόβληµα και στις µεθόδους επίλυσης του προβλήµατος. Ανάλογα µε το θέµα, ο φοιτητής µπορεί να θέσει χωριστά ορισµένα υποπροβλήµατα. Σκοπός κάθε µελέτης είναι πρώτον να εξετάσει τις υποθέσεις και δεύτερον να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ένα ερευνητικό πρόβληµα διατυπώνεται έτσι ώστε να καθορίζει µε ακρίβεια ποιες ερωτήσεις πρόκειται να ερευνηθούν και ποιες υποθέσεις θα εξετασθούν. Το πρόβληµα τίθεται είτε σε µορφή ερώτησης ή σειρά ερωτήσεων ή ως µια δήλωση. Πρόβληµα, ερωτήσεις και υποθέσεις κατευθύνουν τον τρόπο που ο φοιτητής προσπαθεί να δώσει απάντηση. Ερευνητικά ερωτήµατα Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντοµες, να αναφέρονται στη σχέση µεταξύ των µεταβλητών και να µπορούν να ερευνηθούν. Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίζεται στη διατύπωση του προβλήµατος. Σε ένα πρόβληµα όπως «η επίδραση του άγχους στην απόδοση του αθλητή», ο φοιτητής προσπαθεί να κατανοήσει πώς µπορεί να επιδράσει το άγχος στην αθλητική απόδοση. Στην περίπτωση αυτή, τόσο το άγχος όσο και η αθλητική απόδοση είναι παράγοντες που µεταβάλλονται. Είναι δηλαδή οι «µεταβλητές» του υπό εξέταση θέµατος/προβλήµατος, η πρώτη ανεξάρτητη και η δεύτερη εξαρτηµένη. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι αυτή που µετράµε για να προσδιορίσουµε την επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής. Παράλληλα ελέγχουµε τα επίπεδα της ανεξάρτητης µεταβλητής. Για παράδειγµα, ένα χαµηλό, µέτριο ή υψηλό επίπεδο άγχους διευκολύνει ή χειροτερεύει την αθλητική απόδοση; Έτσι, σε ένα γενικό ερώτηµα κατά πόσο το µέτριο επίπεδο άγχους (ανεξάρτητη µεταβλητή) διευκολύνει την αθλητική απόδοση (εξαρτηµένη µεταβλητή), η ερευνητική ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ένα µέτριο επίπεδο άγχους διευκολύνει την αθλητική απόδοση»; Ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις Η υπόθεση είναι µια εικασία, η οποία, ωστόσο, βασίζεται στη βιβλιογραφία και στις εκτιµήσεις του φοιτητή που διερευνά το θέµα. Οι υποθέσεις ορίζουν τον τρόπο που ο φοιτητής θα χειρισθεί τις µεταβλητές. Η διατύπωση της υπόθεσης ακολουθεί τη διατύπωση του θέµατος/προβλήµατος και των ερωτήσεων. Οι υποθέσεις γράφονται σε ενεστώτα χρόνο. Έτσι, σύµφωνα µε το παράδειγµα, η υπόθεση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Όσο αυξάνει το άγχος, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση» ή «όσο χαµηλό είναι το επίπεδο του άγχους, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση». Οι υποθέσεις πρέπει να είναι εννοιολογικά σαφείς, να σχετίζονται µε τη θεωρία και τα µέσα και τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής να πραγµατοποιήσει τη µελέτη. Οριοθέτηση και περιορισµοί Στη βιβλιογραφική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά στον περιορισµό των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν. Σε µια πειραµατική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά στη γεωγραφική περιοχή, στα χαρακτηριστικά ατόµων (ιδιότητα, ηλικία, φύλο), στο φορέα ή το χώρο από τον οποίο προέρχονται τα άτοµα (για παράδειγµα, ίδρυµα, σχολείο, σύλλογος, κατηγορία κ.λπ), στις επιλεγόµενες µετρήσεις (χαρακτηριστικά µετρήσεων), στη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα κ.ά. Οι οριοθετήσεις δείχνουν και τα «αδύνατα σηµεία» ή τα «µειονεκτήµατα» της εργασίας σε ότι αφορά το δείγµα, τους 3

4 περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον έλεγχο των µεταβλητών. Φυσικά, η αναγνώριση τέτοιων παραγόντων δεν βελτιώνει την εργασία ούτε και αυξάνει την εγκυρότητά της. Απλά ενηµερώνει τον αναγνώστη. ιευκρίνιση όρων Για την κατανόηση του κειµένου από την πρώτη στιγµή, ο φοιτητής διευκρινίζει τους πλέον σηµαντικούς όρους τους οποίους χρησιµοποιεί στην εργασία του. Οι όροι διευκρινίζονται ως εξής: πρώτα αναφέρεται ο όρος µε τονισµένη γραφή, άνω κάτω τελεία (:) και ακολουθεί η διευκρίνηση. Παράδειγµα : Αερόβια ικανότητα : η ικανότητα του οργανισµού να Ο φοιτητής διευκρινίζει επίσης και τις µεταβλητές του προβλήµατος (ανεξάρτητες και µη). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να παρουσιάσει µε συστηµατικό τρόπο την επιστηµονική βιβλιογραφία που έχει σχέση µε το θέµα.. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι χρήσιµη για τον ίδιο το φοιτητή και την πρόοδο της µελέτης. Βοηθάει το φοιτητή να γνωρίσει καλά το πρόβληµα και την ιστορία του, να γνωρίσει τη θεωρητική βάση του προβλήµατος, να ενηµερωθεί για τη µεθοδολογία που ακολούθησαν οι ερευνητές, να ενηµερωθεί για τα υπάρχοντα αποτελέσµατα, να εκτιµήσει τα πλεονεκτήµατα του θέµατος, να αποφύγει την επανάληψη, να γνωρίσει τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι ερευνητές µε ανάλογο πρόβληµα, να επιλέξει το πρόβληµα, να διατυπώσει καλύτερα τα ερωτήµατα, και να αιτιολογήσει την επιλογή του προβλήµατος. Η εµπειρία του φοιτητή από την ανασκόπηση της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, θα τον βοηθήσει να εκτιµήσει την αξία των υπαρχουσών ερευνών και να γνωρίσει την ποιότητα του σχεδίου έρευνας και τη σχέση του µε τις δικές του σκέψεις. Η έκταση του κεφαλαίου αυτού ποικίλει ανάλογα µε το θέµα. Σε ορισµένα θέµατα η έρευνα είναι εκτεταµένη, σε άλλα λιγότερο. Ο φοιτητής θα πρέπει να εκτιµήσει ποιες έρευνες θα συµπεριλάβει στην ανασκόπηση και ποιες όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να συζητηθούν οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών, σε άλλες όχι. Σε ορισµένα θέµατα συµπεριλαµβάνονται µόνον οι εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε το θέµα, ενώ σε άλλα θέµατα µπορεί να συµπεριληφθούν και εργασίες που έχουν έµµεση σχέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το κεφάλαιο αυτό συνδέεται µε το πρόβληµα ή τα επιµέρους προβλήµατα, όπως αυτά τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει ο φοιτητής µε κάθε λεπτοµέρεια τη µέθοδο και τη διαδικασία της µελέτης και συγκεκριµένα το δείγµα, την επιλογή του δείγµατος, τα όργανα, τη µέθοδο παρέµβασης (αν έχει κάνει πείραµα) και την ανάλυση των δεδοµένων. Το δείγµα Το δείγµα αναφέρεται στον αριθµό των υποκειµένων και στον τρόπο επιλογής τους. Ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι ανάλογος προς τη φύση της µελέτης. Για παράδειγµα, σε µια περιγραφική έρευνα, ο αριθµός είναι κατά κανόνα πολύ µεγαλύτερος από εκείνον µιας πειραµατικής έρευνας. Στην περιγραφή του δείγµατος περιλαµβάνονται τα κριτήρια επιλογής και τα χαρακτηριστικά των ατόµων. Περιγράφεται ο πληθυσµός, είτε χρησιµοποιήθηκε ένας ολόκληρος πληθυσµός ή ένα µέρος (δείγµα) αυτού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ένα µέρος από έναν πληθυσµό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια η µέθοδος επιλογής του δείγµατος (για παράδειγµα, τυχαία δειγµατοληψία). Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί πολλές οµάδες πρέπει να περιγραφούν λεπτοµερώς τα είδη των οµάδων. 4

5 Το πρόγραµµα παρέµβασης (για πειραµατικές έρευνες) Σε µια πειραµατική έρευνα χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα εξάσκησης (µάθησης, διδασκαλίας, άσκησης, προπόνησης). Το πρόγραµµα εξάσκησης αποτελεί την κύρια µεταβλητή µιας έρευνας και γι αυτό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια. σχετικά µε το περιεχόµενο (είδος), τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα (λόγου χάρη, περιβαλλοντικές συνθήκες). Περιγράφεται επίσης το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράµµατος. Ολόκληρο το πρόγραµµα παρατίθεται στο παράρτηµα, ώστε να µπορεί να εκτελεσθεί (επαναληφθεί) είτε από τον ίδιο ερευνητή είτε από άλλους. Όργανα Τα όργανα που χρησιµοποιούνται σε µια έρευνα πρέπει να περιγραφούν µε κάθε λεπτοµέρεια. Αν πρόκειται για ένα έτοιµο όργανο µέτρησης, θα πρέπει να αιτιολογηθεί η επιλογή του και να αναφερθούν οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αν πρόκειται για προσαρµογή θα πρέπει να αναφερθούν οι σχετικές διαδικασίες προσαρµογής και οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας, Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων Εδώ ο φοιτητής κάνει πλήρη αναφορά στον τρόπο που συγκέντρωσε τα δεδοµένα, ποιες µετρήσεις έκανε, πώς τις έκανε, ποια όργανα χρησιµοποίησε και κάτω από ποιες συνθήκες. Περιγράφει επίσης τους συνεργάτες που συµµετείχαν και που ενδεχοµένως έπαιξαν ρόλο στις µετρήσεις, τον τρόπο και το χρόνο εκπαίδευσής τους, τη διάρκεια των µετρήσεων. Αυτό είναι ένα µέρος της διαδικασίας µέσα από την οποία φαίνεται ο έλεγχος των µεταβλητών και επικυρώνεται η αξιοπιστία της µελέτης. Η περιγραφή αυτή εξυπηρετεί τη δυνατότητα επανάληψης της έρευνας. Χρονοδιάγραµµα Το χρονοδιάγραµµα αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που έγιναν οι µετρήσεις ή/και το πρόγραµµα εξάσκησης και που συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην οργάνωση του κεφαλαίου και τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. Παρουσίαση Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα και τις υποθέσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα, τα επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) και τις µεταβλητές του προβλήµατος. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να διαιρεθεί το κεφάλαιο σε µέρη, ανάλογα πώς εξυπηρετείται η λειτουργία του κεφαλαίου από πλευράς κατανόησης αλλά και ενδιαφέροντος για τον αναγνώστη. Γενικά, το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Πίνακες και σχήµατα Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε πίνακες. Οι πίνακες πρέπει να είναι περιεκτικοί και απολύτως σαφείς. Πέραν αυτών που παρουσιάζει ο φοιτητής στους πίνακες, µερικές φορές είναι απαραίτητο να γίνει κάποια περιγραφή των δεδοµένων. Κάθε πίνακας πρέπει να ερµηνευθεί και να τονισθούν τα σηµαντικότερα σηµεία (για παράδειγµα, συγκρίσεις, συσχετίσεις). Ο φοιτητής παραπέµπει στους πίνακες στο τέλος της φράσης µε την ένδειξη (Πίνακας 4.1 ή βλ. Πίνακα 4.1) Τα πλήρη αποτελέσµατα παρατίθενται στο 5

6 παράρτηµα. µε την ένδειξη: (Παράρτηµα 1). Προηγείται η περιγραφή του περιεχοµένου του πίνακα και έπεται ο πίνακας. Αν ένας πίνακας καταλαµβάνει περισσότερο χώρο από µισή σελίδα, τότε µπαίνει µόνος του σε µια σελίδα. Η χρήση σχηµάτων και διαγραµµάτων πρέπει να γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Κάθε διάγραµµα πρέπει να παραπέµπει σε παράρτηµα όπου θα παρατίθενται όλα τα δεδοµένα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό ο φοιτητής ερµηνεύει τα ευρήµατα της µελέτης του και περιγράφει τη σηµασία τους. Το κεφάλαιο συνδέεται µε το εισαγωγικό µέρος του πρώτου κεφαλαίου και ιδιαίτερα µε τη σπουδαιότητα της µελέτης. Κατόπιν εξηγεί κάθε αποτέλεσµα σχετικά µε τις υποθέσεις. Τρόπος συζήτησης Οι µεταβλητές και τα επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) συζητούνται µε σειρά που ορίζει η βαρύτητά τους, η σπουδαιότητά τους. Στο τέλος γίνεται ένας συντονισµός, µια σύγκριση και µια σφαιρική παρουσίαση των ευρηµάτων και των ερµηνειών που έχουν δοθεί. Οι ερµηνείες δίνονται µε βάση τη θεωρία. Στο κεφάλαιο αυτό ο τρόπος γραφής είναι κάπως πιο ελεύθερος σε σύγκριση µε τα άλλα κεφάλαια. ιατύπωση συµπερασµάτων Τα συµπεράσµατα διατυπώνονται µε βάση το κεφ. Ι, τη διατύπωση του προβλήµατος και τις υποθέσεις. Εδώ πρέπει να βγει ένα συµπέρασµα για κάθε πρόβληµα και υποπρόβληµα. Με άλλα λόγια, εδώ πρέπει να δοθεί απάντηση στο σκοπό της µελέτης. Ο αναγνώστης πρέπει να πάρει µια απάντηση ως προς τα ευρήµατα και τις αιτίες. εν πρέπει να γίνεται απλώς µια επανάληψη των ευρηµάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει ο φοιτητής είναι να βγάλει συµπεράσµατα µε βάση τα ευρήµατα. Εδώ ο φοιτητής χρησιµοποιεί ενεστώτα χρόνο εκτός από την αναφορά στα ευρήµατα όπου χρησιµοποιεί παρελθόντα χρόνο. 5.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Στην βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) χρησιµοποιούνται ανάλογα οι οδηγίες της προηγούµενης περιγραφής που αφορά κυρίως σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες. Η βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) αποτελεί αποκλειστικό τρόπο µελέτης για ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες, όπως η ιστορία και η φιλοσοφία, αλλά και τον κύριο όγκο των πτυχιακών εργασιών που αφορούν σε όλες τις επιστήµες της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Η βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται στη µελέτη ενός προβλήµατος µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέµα, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο επιστηµονικό του ενδιαφέρον, το οποίο σχεδιάζει και επεξεργάζεται ακολουθώντας τις γενικές διαδικασίες της µεθοδολογίας της επιστηµονικής έρευνας. Με άλλα λόγια, ο φοιτητής θέτει ένα πρόβληµα, διατυπώνει µια ή περισσότερες υποθέσεις, µελετάει τα υπάρχοντα επιστηµονικά δεδοµένα και εξάγει συµπεράσµατα, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την υπόθεση. Σε ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες όπως η ιστορία, και φιλοσοφία, αλλά και άλλες κοινωνικές επιστήµες όπως η κοινωνιολογία, η λαογραφία κλπ, ενδεχοµένως να µην είναι απαραίτητο να τεθεί υπόθεση. Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών που έχουν σχέση µε το θέµα/πρόβληµα γίνεται µέσα από άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, µονογραφίες, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Χρησιµοποιούνται έρευνες µε δεδοµένα τα οποία στηρίζουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα ενός µέσου µέτρησης. Η βιβλιογραφική έρευνα οργανώνεται στα εξής µέρη: εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιογραφίας και συµπεράσµατα. 6

7 Εισαγωγή Το εισαγωγικό µέρος αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες που αφορούν στη διατύπωση του σκοπού της έρευνας και των υποθέσεων καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που περιλαµβάνονται σε µια περιγραφική ή πειραµατική έρευνα. Συγκεκριµένα, η εισαγωγή αρχίζει µε µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος. Αναφέρονται τα πλέον σηµαντικά αποτελέσµατα ορισµένων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα που εξετάζεται. Η αναφορά αυτή θα βοηθήσει τον φοιτητή να διατυπώσει τα ερωτήµατα της µελέτης. Η αναφορά σε προηγούµενες έρευνες είναι γενική και όχι λεπτοµερής. Ο τρόπος µε τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει τα ερωτήµατα και τις υποθέσεις αναλύεται στα µαθήµατα µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής οργανώνει τις σχετικές µε το θέµα έρευνες και όλες τις βιβλιογραφικές πηγές, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έγινε η επιλογή των ερευνών. Οι έρευνες χωρίζονται σε θεµατικές ενότητες. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να γίνεται εν συντοµία αλλά µε τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται περιγραφικές ή πειραµατικές έρευνες η αναφορά περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πληροφορίες) όπως: σκοπός της έρευνας, αριθµός των ατόµων, γεωγραφική περιοχή, διαδικασία, ευρήµατα και συµπεράσµατα. Σε περίπτωση που οι εργασίες παρουσιάζουν οµοιογένεια και οµαδοποιούνται, η αναφορά στα παραπάνω χαρακτηριστικά των ερευνών είναι γενική. Ο φοιτητής αντιπαραθέτει τις έρευνες που έχουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Εννοείται ότι οι επιλεγόµενες έρευνες και όλα τα δεδοµένα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας, είτε αυτά αφορούν συγγραφικό ή ερευνητικό έργο. Στο τέλος κάθε ενότητας ή ολόκληρης της ανασκόπησης, ο φοιτητής περιγράφει τα γενικά αποτελέσµατα των ερευνών που προέκυψαν από την επεξεργασία, δίνοντας απάντηση στα ερωτήµατα και επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την υπόθεση. Εδώ ο φοιτητής πρέπει να προβεί σε στοιχειώδεις τουλάχιστον ερµηνείες και κρίσεις των αποτελεσµάτων που συγκέντρωσε. Η συζήτηση των αποτελεσµάτων γίνεται µόνο σε έρευνες µε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, θετικές και αρνητικές. Ανακεφαλαίωση-συµπεράσµατα Η βιβλιογραφική έρευνα ολοκληρώνεται µε µια ανακεφαλαίωση γύρω από τη γνώση που προέκυψε από τη βιβλιογραφική µελέτη και κλείνει µε την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο τρόπος που γίνεται η ανακεφαλαίωση και η εξαγωγή συµπερασµάτων αναλύεται στα µαθήµατα µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία. 5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τρόπος γραφής Η πτυχιακή εργασία γράφεται στη µια πλευρά της σελίδας και σε διπλό διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των προκαταρκτικών σελίδων, εκτός από τις µεγάλες περικοπές άλλων συγγραφέων και τις υποσηµειώσεις, οι οποίες γράφονται σε µονό διάστηµα. Η γραµµατοσειρά είναι Hellas Times ή Times New Roman. Τα περιθώρια επάνω και αριστερά είναι 4 εκ., κάτω και δεξιά 2,5 εκ. Οι προκαταρκτικές σελίδες αριθµούνται µε λατινικούς αριθµούς οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του κάτω µέρους της σελίδας (για παράδειγµα, i, ii, iii, iv, κ.ο.κ.). Η σελίδα του τίτλου αριθµείται µε i. To copyright (αν θέλει ο συντάκτης) µπαίνει στη δεύτερη σελίδα (ii) χωρίς να φαίνεται η αρίθµηση. Ο αριθµός της σελίδας µπαίνει στο κέντρο του επάνω µέρους της σελίδας. Στις σελίδες που υπάρχουν γραφικές παραστάσεις, στη βιβλιογραφία και τα 7

8 παραρτήµατα, χρησιµοποιούνται αραβικοί αριθµοί. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ίδιοι αριθµοί, όπως λόγου χάρη 20α, 20β κ.λπ. αλλά 21, 22, κ.ο.κ. Αν ο φοιτητής θέλει να εισαγάγει το κάθε µέρος ή κεφάλαιο µε νέα σελίδα, αυτή η σελίδα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση χωρίς όµως να φαίνεται ο αριθµός στη σελίδα. Το κείµενο, γενικά, πρέπει να είναι σε απλή επιστηµονική γλώσσα.. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο παρουσίασης, στη δοµή και το λεξιλόγιο. Η δηµιουργία παραγράφων εξυπηρετεί τις ενότητες και παρέχει άνετη και ξεκούραστη ανάγνωση. Μια παράγραφος πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο φράσεις. Οι πίνακες, οι εικόνες και οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να είναι στα ίδια περιθώρια µε το υπόλοιπο κείµενο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες, αυτές πρέπει να είναι ασπρόµαυρες και πολύ καθαρές. Η εργασία γράφεται συνήθως σε παρελθόντα χρόνο ( για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ), χωρίς να αποκλείεται ο ενεστώτας χρόνος (λόγου χάρη, σύµφωνα µε τον Χ -ερευνητή ή συγγραφέα- η αυτοπεποίθηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην απόδοση του αθλητή). Ο τρόπος γραφής της εισαγωγής (κεφάλαιο Ι) είναι κάπως διαφορετικός από τα άλλα κεφάλαια. Για παράδειγµα, στην εισαγωγή χρησιµοποιείται ενεστώτας χρόνος («σκοπός αυτής της µελέτης είναι»). Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται σε παρελθόντα χρόνο (για παράδειγµα, «η µελέτη του Χ έδειξε ότι»). Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του πρώτου προσώπου, όπως, λόγου χάρη, «θα εξετάσω», «εξετάσαµε», «θα χρησιµοποιήσω», «χρησιµοποιήσαµε» κ.λπ. Αντ αυτών ο συγγραφέας γράφει «θα εξετασθεί», «εξετάσθηκαν», «χρησιµοποιήθηκαν» κ.ο.κ. Όταν ο φοιτητής αναφέρεται στον εαυτό σου, να προτιµάει το χαρακτηρισµό «συγγραφέας». Όταν αναφέρεται σε άλλους, µπορεί να χρησιµοποιεί το «ερευνητής» ή «συγγραφέας», ανάλογα. Οι τίτλοι των πινάκων εµφανίζονται πάνω από κάθε πίνακα. Οι λεζάντες των γραφικών παραστάσεων και εικόνων µπαίνουν κάτω από αυτές. Οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και οι εικόνες πρέπει να ερµηνεύονται σύντοµα, µε σαφήνεια, και χωρίς αναφορά στο κείµενο. Αντίθετα, το κείµενο παραπέµπει στους πίνακες, στις γραφικές παραστάσεις ή στις εικόνες. Κανόνες δεοντολογίας Κάθε επιστηµονική εργασία πρέπει να προστατεύει τα δικαιώµατα των ατόµων που καλούνται να συµµετάσχουν ως υποκείµενα στην έρευνα. Η συµµετοχή είναι πάντα εθελοντική. Οι συµµετέχοντες υπογράφουν δήλωση συγκατάθεσης συµµετοχής στην έρευνα. Είναι δικαίωµα του κάθε ατόµου να αρνηθεί να πάρει µέρος στην έρευνα, όπως δικαίωµα του κάθε ατόµου είναι να κρατηθεί η ανωνυµία του. Σε θέµατα ευαίσθητα, ο ερευνητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε τους συµµετέχοντες. Αντί των ονοµάτων µπορεί να χρησιµοποιήσει αριθµούς. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής πρέπει να διασφαλίσει την ψυχική και σωµατική ακεραιότητα των συµµετεχόντων. Η αντιγραφή Η κλοπή ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ένα θέµα που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο φοιτητής όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής. Είναι µια πράξη παράνοµη και ανήθικη. Όλοι την καταδικάζουν και όλοι λίγο πολύ την εφαρµόζουν. Σε κάθε περίπτωση που χρησιµοποιείται µια ξένη ιδέα, µια σκέψη άλλου συγγραφέα, οτιδήποτε που ανήκει σε άλλον, πρέπει να αναφέρεται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες. Αν ο φοιτητής κάνει µια γενική αναφορά ή έχει παραφράσει ένα κείµενο, βάζει απλά το όνοµα του συγγραφέα και τη χρονολογία. Αν χρησιµοποιήσει µια αυτούσια πρόταση ή περικοπή, πρέπει να βάλει το κείµενο σε εισαγωγικά και να αναφέρει την πηγή, δηλαδή τον συγγραφέα, τη χρονολογία και τη σελίδα που βρίσκεται το κείµενο. Αυτό ισχύει για περικοπές µέχρι 200 λέξεις. 8

9 Περιπτώσεις που απαιτείται άδεια για τη χρησιµοποίηση δάνειων στοιχείων Για περικοπές πέραν των 200 λέξεων χρειάζεται γραπτή άδεια από τον εκδότη. Γενικά, γραπτή άδεια χρειάζεται για κάθε αναδηµοσίευση εικόνων, πινάκων, διαγραµµάτων, φωτογραφιών, ασκήσεων, ερωτηµατολογίων, σηµειώσεων που δίνονται στα µαθήµατα. καθώς και για αναφορά σε λόγια προσωπικής επικοινωνίας. εν χρειάζεται άδεια όταν πρόκειται για πίνακες και εικόνες που αναφέρονται από πολλούς ερευνητές και συγγραφείς. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα, το έτος και η σελίδα. Για παράδειγµα, «δεδοµένα από τους Α και Β (1987, σελ. 89), Χ και Ψ (1995, σελ. 34)». Οι όροι «δεδοµένα από» ή «προσαρµοσµένο» χρησιµοποιούνται βάσει κανόνων. «Προσαρµοσµένο» σηµαίνει ότι ο συγγραφέας προσθέτει στοιχεία ή παρουσιάζει µε διαφορετικό τρόπο τα στοιχεία ή ερµηνεύει διαφορετικά τα στοιχεία ή χρησιµοποιεί ένα µικρό µέρος των αρχικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος αυτού, ο φοιτητής, όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής, πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τους καθιερωµένους νοµικούς και ηθικούς κανόνες που ισχύουν για όλον τον κόσµο. Τρόπος παράθεσης βιβλιογραφίας (παραδείγµατα) Άρθρο σε περιοδικό Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, Βιβλίο Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Penguin. Κεφάλαιο σε βιβλίο Abernethy, B. (2001). Attention. In R. N. Singer, H.A. Hausenblass, & C.M Janelle (Eds.) Handbook of sport psychology (pp ). New York: Macmillan. Πρακτικά Συνεδρίου Dishman, R.K. (1989). Physical activity: The way to psychological well-being. In C. Giam, K. Cook, & K. Thy. (Eds.) Proceedings of the 7 th World Congress in Sport Psychology. Singapore: Singapore Sports Council. ιδακτορική διατριβή Wifley, D.E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished doctoral dissertation. University of Missouri, Columbia. Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No ). 9

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειµένου της Μεταπτυχιακής ιατριβής

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειµένου της Μεταπτυχιακής ιατριβής Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειµένου της Μεταπτυχιακής ιατριβής Α. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ 1. Σκοπός και Σηµασία της Μεταπτυχιακής ιατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από (ι) τη συνεχή παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς υποψήφιους Διδάκτορες

Οδηγίες προς υποψήφιους Διδάκτορες Οδηγίες προς υποψήφιους Διδάκτορες Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο

Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο Εισαγωγή στην επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο I. Τι είναι η επιστήμη; A. Ο στόχος της επιστήμης είναι να διερευνήσει και να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο, για να εξηγήσει τα γεγονότα στο φυσικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα