5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου."

Transcript

1 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία κάθε προπτυχιακού φοιτητή και απαραίτητη υποχρέωση για τη λήψη του πτυχίου του. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στον συγγενέστερο προς το θέµα τοµέα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει µία εκ των ειδικεύσεων που παρέχονται στο Τµήµα, η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπεύθυνου Καθηγητή ειδίκευσης. Κάθε φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία του τοµέα µε το θέµα της εργασίας του. Ο τοµέας εγκρίνει το θέµα και ορίζει επιβλέποντα Καθηγητή ένα από τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος. Ο τοµέας µπορεί να ορίσει τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση. Τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή την οποία ο φοιτητής εκπονεί την εργασία του. Ένα από τα µέλη µπορεί να προέρχεται από άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Ο επιβλέπων καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή µέχρι την ολοκλήρωσή της. Η συµβουλευτική επιτροπή αξιολογεί την εργασία από 1 έως 10 και παραδίδει τη βαθµολογία στον τοµέα και τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Σε περίπτωση διαφωνίας, η απόφαση λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής ενηµερώνει ανάλογα τον επιβλέποντα καθηγητή, τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής και τον τοµέα. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας Το εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας περιλαµβάνει τον τίτλο της εργασίας, το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή, το Τµήµα, το Πανεπιστήµιο, τον µήνα και το ακαδηµαϊκό έτος κατάθεσης της εργασίας. Ο τίτλος της εργασίας Ο τίτλος της εργασίας γράφεται µε κεφαλαία γράµµατα και τοποθετείται στο κέντρο της σελίδας σε οκτώ (8) µονά διαστήµατα από την κορυφή της σελίδας. Το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή γράφεται επίσης στο κέντρο της σελίδας σε απόσταση οκτώ (8) µονών διαστηµάτων από το κάτω µέρος του τίτλου της εργασίας, ο µήνας και το έτος παρουσίασης της διατριβής. Ο τίτλος της εργασίας -όπως και κάθε µελέτηςδιατυπώνεται µε πολύ προσοχή για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ή παρερµηνεία. Ο τίτλος γράφεται αφού διατυπωθεί το θέµα/πρόβληµα και περιέχει την κεντρική ιδέα της µελέτης και τις µεταβλητές του θέµατος/ερευνητικού προβλήµατος. Πρέπει να είναι σαφής, σύντοµος (µέχρι λέξεις) και εύκολος στη χρήση του. ικαιώµατα (Copyright) Ο διεθνής όρος copyright, που δηλώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και το δικαίωµα αναπαραγωγής, αναγράφεται στο κέντρο της δεύτερης (ii) σελίδας (που δεν αριθµείται) µε το ονοµατεπώνυµο του φοιτητή. Έγκριση της εργασίας Η τρίτη (iii) σελίδα είναι η σελίδα έγκρισης της εργασίας µε την ένδειξη «εγκρίθηκε από» και ακολουθούν τα ονόµατα της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής, ο τίτλος του κάθε µέλους και η υπογραφή. Πρώτο τοποθετείται το ονοµατεπώνυµο και ο τίτλος του επιβλέποντος καθηγητή µε την ένδειξη «επόπτης», ακολουθούν τα δυο άλλα µέλη της τριµελούς επιτροπής. 1

2 Έκφραση ευχαριστιών Πολλές φορές ο φοιτητής αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει αυτούς που τον βοήθησαν στη διεκπεραίωση της πτυχιακής του εργασίας και στις σπουδές του, γενικότερα. Ο τρόπος που εκφράζει τις ευχαριστίες του ο κάθε φοιτητής είναι καθαρά προσωπικός. Γενικά, οι ευχαριστίες απευθύνονται σε άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος, συµβούλους, συνεργάτες, βοηθούς, φορείς, χορηγούς κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση του τίτλου και της ιδιότητας του ατόµου προς το οποίο εκφράζονται οι ευχαριστίες, όπως για παράδειγµα καθηγητή, κύριο ή κυρία, γονείς, φίλο/η κ.λπ. Η περίληψη Σκοπός της περίληψης είναι να παρουσιάσει συνοπτικά το περιεχόµενο της εργασίας. Περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος (µέσα σε µια φράση, αν είναι δυνατό). Αν πρόκειται για ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ο φοιτητής αναφέρεται στο σκοπό της εργασίας, τη µέθοδο που συγκέντρωσε τη βιβλιογραφία, στα αποτελέσµατα και στα γενικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από το σύνολο των εργασιών που χρησιµοποίησε στην εργασία και τη σηµασία των αποτελεσµάτων για την επιστήµη και την πρακτική χρήση. Αν πρόκειται για περιγραφική ή πειραµατική έρευνα, ο φοιτητής αναφέρεται εν συντοµία στο δείγµα (µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως αριθµό, φύλο και ηλικία), την µέθοδο (όργανα και διαδικασία συγκέντρωσης των δεδοµένων), τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα. Η περίληψη αναπτύσσεται µέσα σε διακόσιες (200) έως τριακόσιες (300) λέξεις. Η περίληψη γράφεται στη µια πλευρά της σελίδας και σε διπλό διάστηµα, όπως και η υπόλοιπη εργασία. Πίνακας περιεχοµένων Στα περιεχόµενα περιλαµβάνονται όλα τα κεφάλαια και οι υποδιαιρέσεις της εργασίας. Τα κεφάλαια γράφονται µε κεφαλαία γράµµατα, τα οποία αριθµούνται µε λατινικά στοιχεία. Οι σελίδες αριθµούνται µε αραβικούς αριθµούς. Οι επιµέρους υποδιαιρέσεις χαρακτηρίζονται µε αύξοντα αριθµό (για παράδειγµα, 3.1., 3.2., ή , κ.ο.κ.). Ο αριθµός και ο τίτλος κεφαλαίου ακολουθεί την αρίθµηση και τον τρόπο που παρουσιάζεται στα περιεχόµενα. Κατάλογος πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων Στον κατάλογο πινάκων, γραφικών παραστάσεων και εικόνων αναφέρεται ο ακριβής τίτλος κάθε πίνακα, γραφικής παράστασης ή εικόνας και η σελίδα στην οποία εµφανίζονται. Πίνακες, γραφικές παραστάσεις και εικόνες φέρουν τον αριθµό του κεφαλαίου µε αραβικό αριθµό και µε την ανάλογη υποδιαίρεση. Για παράδειγµα, η ένδειξη Πίνακας 3.1 σηµαίνει τρίτο κεφάλαιο, υποδιαίρεση ένα. Η ένδειξη Εικόνα 3.1 σηµαίνει τρίτο κεφάλαιο, υποδιαίρεση ένα. Συνεπώς, πίνακες και εικόνες έχουν την ίδια αρίθµηση αλλά διακρίνονται από την ένδειξη Πίνακας ή Εικόνα (για παράδειγµα, Πίνακας 1.1 ή Εικόνα 1.1) 5.2 ΚΟΡΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιγραφή που ακολουθεί αναφέρεται: α) σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες και β) σε βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή έχει ως σκοπό να θέσει το πρόβληµα και να περιγράψει τη σπουδαιότητα της µελέτης, τις υποθέσεις, την οριοθέτηση και τους περιορισµούς της µελέτης, την ορολογία και τις συντοµογραφίες. Στην εισαγωγή γίνεται συνήθως µια σύντοµη βιβλιογραφική αναφορά των σηµαντικότερων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το πρόβληµα. 2

3 Ο ορισµός και η διατύπωση του προβλήµατος Το πρόβληµα προσδιορίζει µε σαφήνεια και ακρίβεια αυτό που έχει στο µυαλό του και που πρόκειται να κάνει ο φοιτητής. Ο τρόπος µε τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει το πρόβληµα καθορίζει την πορεία και την κατεύθυνση της µελέτης, και περικλείει όλες τις προσπάθειες του φοιτητή στην πραγµατοποίηση της µελέτης. Αποτελεί οδηγό όλων των ενεργειών του, µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. Κάθε βήµα της εργασίας/µελέτης γίνεται µε αναφορά στο θέµα/πρόβληµα και στις µεθόδους επίλυσης του προβλήµατος. Ανάλογα µε το θέµα, ο φοιτητής µπορεί να θέσει χωριστά ορισµένα υποπροβλήµατα. Σκοπός κάθε µελέτης είναι πρώτον να εξετάσει τις υποθέσεις και δεύτερον να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ένα ερευνητικό πρόβληµα διατυπώνεται έτσι ώστε να καθορίζει µε ακρίβεια ποιες ερωτήσεις πρόκειται να ερευνηθούν και ποιες υποθέσεις θα εξετασθούν. Το πρόβληµα τίθεται είτε σε µορφή ερώτησης ή σειρά ερωτήσεων ή ως µια δήλωση. Πρόβληµα, ερωτήσεις και υποθέσεις κατευθύνουν τον τρόπο που ο φοιτητής προσπαθεί να δώσει απάντηση. Ερευνητικά ερωτήµατα Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντοµες, να αναφέρονται στη σχέση µεταξύ των µεταβλητών και να µπορούν να ερευνηθούν. Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίζεται στη διατύπωση του προβλήµατος. Σε ένα πρόβληµα όπως «η επίδραση του άγχους στην απόδοση του αθλητή», ο φοιτητής προσπαθεί να κατανοήσει πώς µπορεί να επιδράσει το άγχος στην αθλητική απόδοση. Στην περίπτωση αυτή, τόσο το άγχος όσο και η αθλητική απόδοση είναι παράγοντες που µεταβάλλονται. Είναι δηλαδή οι «µεταβλητές» του υπό εξέταση θέµατος/προβλήµατος, η πρώτη ανεξάρτητη και η δεύτερη εξαρτηµένη. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι αυτή που µετράµε για να προσδιορίσουµε την επίδραση της ανεξάρτητης µεταβλητής. Παράλληλα ελέγχουµε τα επίπεδα της ανεξάρτητης µεταβλητής. Για παράδειγµα, ένα χαµηλό, µέτριο ή υψηλό επίπεδο άγχους διευκολύνει ή χειροτερεύει την αθλητική απόδοση; Έτσι, σε ένα γενικό ερώτηµα κατά πόσο το µέτριο επίπεδο άγχους (ανεξάρτητη µεταβλητή) διευκολύνει την αθλητική απόδοση (εξαρτηµένη µεταβλητή), η ερευνητική ερώτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Ένα µέτριο επίπεδο άγχους διευκολύνει την αθλητική απόδοση»; Ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις Η υπόθεση είναι µια εικασία, η οποία, ωστόσο, βασίζεται στη βιβλιογραφία και στις εκτιµήσεις του φοιτητή που διερευνά το θέµα. Οι υποθέσεις ορίζουν τον τρόπο που ο φοιτητής θα χειρισθεί τις µεταβλητές. Η διατύπωση της υπόθεσης ακολουθεί τη διατύπωση του θέµατος/προβλήµατος και των ερωτήσεων. Οι υποθέσεις γράφονται σε ενεστώτα χρόνο. Έτσι, σύµφωνα µε το παράδειγµα, η υπόθεση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Όσο αυξάνει το άγχος, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση» ή «όσο χαµηλό είναι το επίπεδο του άγχους, τόσο µειώνεται και η αθλητική απόδοση». Οι υποθέσεις πρέπει να είναι εννοιολογικά σαφείς, να σχετίζονται µε τη θεωρία και τα µέσα και τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του ο φοιτητής να πραγµατοποιήσει τη µελέτη. Οριοθέτηση και περιορισµοί Στη βιβλιογραφική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά στον περιορισµό των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν. Σε µια πειραµατική έρευνα, η οριοθέτηση αφορά στη γεωγραφική περιοχή, στα χαρακτηριστικά ατόµων (ιδιότητα, ηλικία, φύλο), στο φορέα ή το χώρο από τον οποίο προέρχονται τα άτοµα (για παράδειγµα, ίδρυµα, σχολείο, σύλλογος, κατηγορία κ.λπ), στις επιλεγόµενες µετρήσεις (χαρακτηριστικά µετρήσεων), στη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα κ.ά. Οι οριοθετήσεις δείχνουν και τα «αδύνατα σηµεία» ή τα «µειονεκτήµατα» της εργασίας σε ότι αφορά το δείγµα, τους 3

4 περιβαλλοντικούς παράγοντες και τον έλεγχο των µεταβλητών. Φυσικά, η αναγνώριση τέτοιων παραγόντων δεν βελτιώνει την εργασία ούτε και αυξάνει την εγκυρότητά της. Απλά ενηµερώνει τον αναγνώστη. ιευκρίνιση όρων Για την κατανόηση του κειµένου από την πρώτη στιγµή, ο φοιτητής διευκρινίζει τους πλέον σηµαντικούς όρους τους οποίους χρησιµοποιεί στην εργασία του. Οι όροι διευκρινίζονται ως εξής: πρώτα αναφέρεται ο όρος µε τονισµένη γραφή, άνω κάτω τελεία (:) και ακολουθεί η διευκρίνηση. Παράδειγµα : Αερόβια ικανότητα : η ικανότητα του οργανισµού να Ο φοιτητής διευκρινίζει επίσης και τις µεταβλητές του προβλήµατος (ανεξάρτητες και µη). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να παρουσιάσει µε συστηµατικό τρόπο την επιστηµονική βιβλιογραφία που έχει σχέση µε το θέµα.. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι χρήσιµη για τον ίδιο το φοιτητή και την πρόοδο της µελέτης. Βοηθάει το φοιτητή να γνωρίσει καλά το πρόβληµα και την ιστορία του, να γνωρίσει τη θεωρητική βάση του προβλήµατος, να ενηµερωθεί για τη µεθοδολογία που ακολούθησαν οι ερευνητές, να ενηµερωθεί για τα υπάρχοντα αποτελέσµατα, να εκτιµήσει τα πλεονεκτήµατα του θέµατος, να αποφύγει την επανάληψη, να γνωρίσει τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι ερευνητές µε ανάλογο πρόβληµα, να επιλέξει το πρόβληµα, να διατυπώσει καλύτερα τα ερωτήµατα, και να αιτιολογήσει την επιλογή του προβλήµατος. Η εµπειρία του φοιτητή από την ανασκόπηση της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, θα τον βοηθήσει να εκτιµήσει την αξία των υπαρχουσών ερευνών και να γνωρίσει την ποιότητα του σχεδίου έρευνας και τη σχέση του µε τις δικές του σκέψεις. Η έκταση του κεφαλαίου αυτού ποικίλει ανάλογα µε το θέµα. Σε ορισµένα θέµατα η έρευνα είναι εκτεταµένη, σε άλλα λιγότερο. Ο φοιτητής θα πρέπει να εκτιµήσει ποιες έρευνες θα συµπεριλάβει στην ανασκόπηση και ποιες όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να συζητηθούν οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών, σε άλλες όχι. Σε ορισµένα θέµατα συµπεριλαµβάνονται µόνον οι εργασίες που σχετίζονται άµεσα µε το θέµα, ενώ σε άλλα θέµατα µπορεί να συµπεριληφθούν και εργασίες που έχουν έµµεση σχέση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το κεφάλαιο αυτό συνδέεται µε το πρόβληµα ή τα επιµέρους προβλήµατα, όπως αυτά τέθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει ο φοιτητής µε κάθε λεπτοµέρεια τη µέθοδο και τη διαδικασία της µελέτης και συγκεκριµένα το δείγµα, την επιλογή του δείγµατος, τα όργανα, τη µέθοδο παρέµβασης (αν έχει κάνει πείραµα) και την ανάλυση των δεδοµένων. Το δείγµα Το δείγµα αναφέρεται στον αριθµό των υποκειµένων και στον τρόπο επιλογής τους. Ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι ανάλογος προς τη φύση της µελέτης. Για παράδειγµα, σε µια περιγραφική έρευνα, ο αριθµός είναι κατά κανόνα πολύ µεγαλύτερος από εκείνον µιας πειραµατικής έρευνας. Στην περιγραφή του δείγµατος περιλαµβάνονται τα κριτήρια επιλογής και τα χαρακτηριστικά των ατόµων. Περιγράφεται ο πληθυσµός, είτε χρησιµοποιήθηκε ένας ολόκληρος πληθυσµός ή ένα µέρος (δείγµα) αυτού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ένα µέρος από έναν πληθυσµό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια η µέθοδος επιλογής του δείγµατος (για παράδειγµα, τυχαία δειγµατοληψία). Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί πολλές οµάδες πρέπει να περιγραφούν λεπτοµερώς τα είδη των οµάδων. 4

5 Το πρόγραµµα παρέµβασης (για πειραµατικές έρευνες) Σε µια πειραµατική έρευνα χρησιµοποιείται ένα πρόγραµµα εξάσκησης (µάθησης, διδασκαλίας, άσκησης, προπόνησης). Το πρόγραµµα εξάσκησης αποτελεί την κύρια µεταβλητή µιας έρευνας και γι αυτό θα πρέπει να περιγραφεί µε κάθε λεπτοµέρεια. σχετικά µε το περιεχόµενο (είδος), τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα (λόγου χάρη, περιβαλλοντικές συνθήκες). Περιγράφεται επίσης το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράµµατος. Ολόκληρο το πρόγραµµα παρατίθεται στο παράρτηµα, ώστε να µπορεί να εκτελεσθεί (επαναληφθεί) είτε από τον ίδιο ερευνητή είτε από άλλους. Όργανα Τα όργανα που χρησιµοποιούνται σε µια έρευνα πρέπει να περιγραφούν µε κάθε λεπτοµέρεια. Αν πρόκειται για ένα έτοιµο όργανο µέτρησης, θα πρέπει να αιτιολογηθεί η επιλογή του και να αναφερθούν οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Αν πρόκειται για προσαρµογή θα πρέπει να αναφερθούν οι σχετικές διαδικασίες προσαρµογής και οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας, Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων Εδώ ο φοιτητής κάνει πλήρη αναφορά στον τρόπο που συγκέντρωσε τα δεδοµένα, ποιες µετρήσεις έκανε, πώς τις έκανε, ποια όργανα χρησιµοποίησε και κάτω από ποιες συνθήκες. Περιγράφει επίσης τους συνεργάτες που συµµετείχαν και που ενδεχοµένως έπαιξαν ρόλο στις µετρήσεις, τον τρόπο και το χρόνο εκπαίδευσής τους, τη διάρκεια των µετρήσεων. Αυτό είναι ένα µέρος της διαδικασίας µέσα από την οποία φαίνεται ο έλεγχος των µεταβλητών και επικυρώνεται η αξιοπιστία της µελέτης. Η περιγραφή αυτή εξυπηρετεί τη δυνατότητα επανάληψης της έρευνας. Χρονοδιάγραµµα Το χρονοδιάγραµµα αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που έγιναν οι µετρήσεις ή/και το πρόγραµµα εξάσκησης και που συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην οργάνωση του κεφαλαίου και τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. Παρουσίαση Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα και τις υποθέσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε το πρόβληµα, τα επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) και τις µεταβλητές του προβλήµατος. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να διαιρεθεί το κεφάλαιο σε µέρη, ανάλογα πώς εξυπηρετείται η λειτουργία του κεφαλαίου από πλευράς κατανόησης αλλά και ενδιαφέροντος για τον αναγνώστη. Γενικά, το κεφάλαιο αυτό περιορίζεται µόνο στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Πίνακες και σχήµατα Τα δεδοµένα παρουσιάζονται σε πίνακες. Οι πίνακες πρέπει να είναι περιεκτικοί και απολύτως σαφείς. Πέραν αυτών που παρουσιάζει ο φοιτητής στους πίνακες, µερικές φορές είναι απαραίτητο να γίνει κάποια περιγραφή των δεδοµένων. Κάθε πίνακας πρέπει να ερµηνευθεί και να τονισθούν τα σηµαντικότερα σηµεία (για παράδειγµα, συγκρίσεις, συσχετίσεις). Ο φοιτητής παραπέµπει στους πίνακες στο τέλος της φράσης µε την ένδειξη (Πίνακας 4.1 ή βλ. Πίνακα 4.1) Τα πλήρη αποτελέσµατα παρατίθενται στο 5

6 παράρτηµα. µε την ένδειξη: (Παράρτηµα 1). Προηγείται η περιγραφή του περιεχοµένου του πίνακα και έπεται ο πίνακας. Αν ένας πίνακας καταλαµβάνει περισσότερο χώρο από µισή σελίδα, τότε µπαίνει µόνος του σε µια σελίδα. Η χρήση σχηµάτων και διαγραµµάτων πρέπει να γίνεται µόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Κάθε διάγραµµα πρέπει να παραπέµπει σε παράρτηµα όπου θα παρατίθενται όλα τα δεδοµένα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό ο φοιτητής ερµηνεύει τα ευρήµατα της µελέτης του και περιγράφει τη σηµασία τους. Το κεφάλαιο συνδέεται µε το εισαγωγικό µέρος του πρώτου κεφαλαίου και ιδιαίτερα µε τη σπουδαιότητα της µελέτης. Κατόπιν εξηγεί κάθε αποτέλεσµα σχετικά µε τις υποθέσεις. Τρόπος συζήτησης Οι µεταβλητές και τα επιµέρους προβλήµατα (υποπροβλήµατα) συζητούνται µε σειρά που ορίζει η βαρύτητά τους, η σπουδαιότητά τους. Στο τέλος γίνεται ένας συντονισµός, µια σύγκριση και µια σφαιρική παρουσίαση των ευρηµάτων και των ερµηνειών που έχουν δοθεί. Οι ερµηνείες δίνονται µε βάση τη θεωρία. Στο κεφάλαιο αυτό ο τρόπος γραφής είναι κάπως πιο ελεύθερος σε σύγκριση µε τα άλλα κεφάλαια. ιατύπωση συµπερασµάτων Τα συµπεράσµατα διατυπώνονται µε βάση το κεφ. Ι, τη διατύπωση του προβλήµατος και τις υποθέσεις. Εδώ πρέπει να βγει ένα συµπέρασµα για κάθε πρόβληµα και υποπρόβληµα. Με άλλα λόγια, εδώ πρέπει να δοθεί απάντηση στο σκοπό της µελέτης. Ο αναγνώστης πρέπει να πάρει µια απάντηση ως προς τα ευρήµατα και τις αιτίες. εν πρέπει να γίνεται απλώς µια επανάληψη των ευρηµάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει ο φοιτητής είναι να βγάλει συµπεράσµατα µε βάση τα ευρήµατα. Εδώ ο φοιτητής χρησιµοποιεί ενεστώτα χρόνο εκτός από την αναφορά στα ευρήµατα όπου χρησιµοποιεί παρελθόντα χρόνο. 5.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Στην βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) χρησιµοποιούνται ανάλογα οι οδηγίες της προηγούµενης περιγραφής που αφορά κυρίως σε περιγραφικές και πειραµατικές έρευνες. Η βιβλιογραφική έρευνα (έρευνα βιβλιοθήκης) αποτελεί αποκλειστικό τρόπο µελέτης για ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες, όπως η ιστορία και η φιλοσοφία, αλλά και τον κύριο όγκο των πτυχιακών εργασιών που αφορούν σε όλες τις επιστήµες της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού. Η βιβλιογραφική έρευνα αναφέρεται στη µελέτη ενός προβλήµατος µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέµα, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο επιστηµονικό του ενδιαφέρον, το οποίο σχεδιάζει και επεξεργάζεται ακολουθώντας τις γενικές διαδικασίες της µεθοδολογίας της επιστηµονικής έρευνας. Με άλλα λόγια, ο φοιτητής θέτει ένα πρόβληµα, διατυπώνει µια ή περισσότερες υποθέσεις, µελετάει τα υπάρχοντα επιστηµονικά δεδοµένα και εξάγει συµπεράσµατα, επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την υπόθεση. Σε ορισµένες ανθρωπιστικές επιστήµες όπως η ιστορία, και φιλοσοφία, αλλά και άλλες κοινωνικές επιστήµες όπως η κοινωνιολογία, η λαογραφία κλπ, ενδεχοµένως να µην είναι απαραίτητο να τεθεί υπόθεση. Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών που έχουν σχέση µε το θέµα/πρόβληµα γίνεται µέσα από άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, µονογραφίες, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Χρησιµοποιούνται έρευνες µε δεδοµένα τα οποία στηρίζουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα ενός µέσου µέτρησης. Η βιβλιογραφική έρευνα οργανώνεται στα εξής µέρη: εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιογραφίας και συµπεράσµατα. 6

7 Εισαγωγή Το εισαγωγικό µέρος αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες που αφορούν στη διατύπωση του σκοπού της έρευνας και των υποθέσεων καθώς και όλων των άλλων στοιχείων που περιλαµβάνονται σε µια περιγραφική ή πειραµατική έρευνα. Συγκεκριµένα, η εισαγωγή αρχίζει µε µια σύντοµη περιγραφή του θέµατος/προβλήµατος. Αναφέρονται τα πλέον σηµαντικά αποτελέσµατα ορισµένων ερευνών που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα που εξετάζεται. Η αναφορά αυτή θα βοηθήσει τον φοιτητή να διατυπώσει τα ερωτήµατα της µελέτης. Η αναφορά σε προηγούµενες έρευνες είναι γενική και όχι λεπτοµερής. Ο τρόπος µε τον οποίο ο φοιτητής διατυπώνει τα ερωτήµατα και τις υποθέσεις αναλύεται στα µαθήµατα µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο φοιτητής οργανώνει τις σχετικές µε το θέµα έρευνες και όλες τις βιβλιογραφικές πηγές, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έγινε η επιλογή των ερευνών. Οι έρευνες χωρίζονται σε θεµατικές ενότητες. Κάθε βιβλιογραφική αναφορά πρέπει να γίνεται εν συντοµία αλλά µε τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται περιγραφικές ή πειραµατικές έρευνες η αναφορά περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πληροφορίες) όπως: σκοπός της έρευνας, αριθµός των ατόµων, γεωγραφική περιοχή, διαδικασία, ευρήµατα και συµπεράσµατα. Σε περίπτωση που οι εργασίες παρουσιάζουν οµοιογένεια και οµαδοποιούνται, η αναφορά στα παραπάνω χαρακτηριστικά των ερευνών είναι γενική. Ο φοιτητής αντιπαραθέτει τις έρευνες που έχουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Εννοείται ότι οι επιλεγόµενες έρευνες και όλα τα δεδοµένα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας, είτε αυτά αφορούν συγγραφικό ή ερευνητικό έργο. Στο τέλος κάθε ενότητας ή ολόκληρης της ανασκόπησης, ο φοιτητής περιγράφει τα γενικά αποτελέσµατα των ερευνών που προέκυψαν από την επεξεργασία, δίνοντας απάντηση στα ερωτήµατα και επιβεβαιώνοντας ή απορρίπτοντας την υπόθεση. Εδώ ο φοιτητής πρέπει να προβεί σε στοιχειώδεις τουλάχιστον ερµηνείες και κρίσεις των αποτελεσµάτων που συγκέντρωσε. Η συζήτηση των αποτελεσµάτων γίνεται µόνο σε έρευνες µε στατιστικώς σηµαντικές διαφορές, θετικές και αρνητικές. Ανακεφαλαίωση-συµπεράσµατα Η βιβλιογραφική έρευνα ολοκληρώνεται µε µια ανακεφαλαίωση γύρω από τη γνώση που προέκυψε από τη βιβλιογραφική µελέτη και κλείνει µε την εξαγωγή συµπερασµάτων. Ο τρόπος που γίνεται η ανακεφαλαίωση και η εξαγωγή συµπερασµάτων αναλύεται στα µαθήµατα µεθοδολογίας της έρευνας και συνεπώς στη σχετική βιβλιογραφία. 5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τρόπος γραφής Η πτυχιακή εργασία γράφεται στη µια πλευρά της σελίδας και σε διπλό διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των προκαταρκτικών σελίδων, εκτός από τις µεγάλες περικοπές άλλων συγγραφέων και τις υποσηµειώσεις, οι οποίες γράφονται σε µονό διάστηµα. Η γραµµατοσειρά είναι Hellas Times ή Times New Roman. Τα περιθώρια επάνω και αριστερά είναι 4 εκ., κάτω και δεξιά 2,5 εκ. Οι προκαταρκτικές σελίδες αριθµούνται µε λατινικούς αριθµούς οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του κάτω µέρους της σελίδας (για παράδειγµα, i, ii, iii, iv, κ.ο.κ.). Η σελίδα του τίτλου αριθµείται µε i. To copyright (αν θέλει ο συντάκτης) µπαίνει στη δεύτερη σελίδα (ii) χωρίς να φαίνεται η αρίθµηση. Ο αριθµός της σελίδας µπαίνει στο κέντρο του επάνω µέρους της σελίδας. Στις σελίδες που υπάρχουν γραφικές παραστάσεις, στη βιβλιογραφία και τα 7

8 παραρτήµατα, χρησιµοποιούνται αραβικοί αριθµοί. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ίδιοι αριθµοί, όπως λόγου χάρη 20α, 20β κ.λπ. αλλά 21, 22, κ.ο.κ. Αν ο φοιτητής θέλει να εισαγάγει το κάθε µέρος ή κεφάλαιο µε νέα σελίδα, αυτή η σελίδα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση χωρίς όµως να φαίνεται ο αριθµός στη σελίδα. Το κείµενο, γενικά, πρέπει να είναι σε απλή επιστηµονική γλώσσα.. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο παρουσίασης, στη δοµή και το λεξιλόγιο. Η δηµιουργία παραγράφων εξυπηρετεί τις ενότητες και παρέχει άνετη και ξεκούραστη ανάγνωση. Μια παράγραφος πρέπει να έχει τουλάχιστον δυο φράσεις. Οι πίνακες, οι εικόνες και οι γραφικές παραστάσεις πρέπει να είναι στα ίδια περιθώρια µε το υπόλοιπο κείµενο. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες, αυτές πρέπει να είναι ασπρόµαυρες και πολύ καθαρές. Η εργασία γράφεται συνήθως σε παρελθόντα χρόνο ( για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ), χωρίς να αποκλείεται ο ενεστώτας χρόνος (λόγου χάρη, σύµφωνα µε τον Χ -ερευνητή ή συγγραφέα- η αυτοπεποίθηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην απόδοση του αθλητή). Ο τρόπος γραφής της εισαγωγής (κεφάλαιο Ι) είναι κάπως διαφορετικός από τα άλλα κεφάλαια. Για παράδειγµα, στην εισαγωγή χρησιµοποιείται ενεστώτας χρόνος («σκοπός αυτής της µελέτης είναι»). Οι βιβλιογραφικές αναφορές γίνονται σε παρελθόντα χρόνο (για παράδειγµα, «η µελέτη του Χ έδειξε ότι»). Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του πρώτου προσώπου, όπως, λόγου χάρη, «θα εξετάσω», «εξετάσαµε», «θα χρησιµοποιήσω», «χρησιµοποιήσαµε» κ.λπ. Αντ αυτών ο συγγραφέας γράφει «θα εξετασθεί», «εξετάσθηκαν», «χρησιµοποιήθηκαν» κ.ο.κ. Όταν ο φοιτητής αναφέρεται στον εαυτό σου, να προτιµάει το χαρακτηρισµό «συγγραφέας». Όταν αναφέρεται σε άλλους, µπορεί να χρησιµοποιεί το «ερευνητής» ή «συγγραφέας», ανάλογα. Οι τίτλοι των πινάκων εµφανίζονται πάνω από κάθε πίνακα. Οι λεζάντες των γραφικών παραστάσεων και εικόνων µπαίνουν κάτω από αυτές. Οι πίνακες, οι γραφικές παραστάσεις και οι εικόνες πρέπει να ερµηνεύονται σύντοµα, µε σαφήνεια, και χωρίς αναφορά στο κείµενο. Αντίθετα, το κείµενο παραπέµπει στους πίνακες, στις γραφικές παραστάσεις ή στις εικόνες. Κανόνες δεοντολογίας Κάθε επιστηµονική εργασία πρέπει να προστατεύει τα δικαιώµατα των ατόµων που καλούνται να συµµετάσχουν ως υποκείµενα στην έρευνα. Η συµµετοχή είναι πάντα εθελοντική. Οι συµµετέχοντες υπογράφουν δήλωση συγκατάθεσης συµµετοχής στην έρευνα. Είναι δικαίωµα του κάθε ατόµου να αρνηθεί να πάρει µέρος στην έρευνα, όπως δικαίωµα του κάθε ατόµου είναι να κρατηθεί η ανωνυµία του. Σε θέµατα ευαίσθητα, ο ερευνητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός µε τους συµµετέχοντες. Αντί των ονοµάτων µπορεί να χρησιµοποιήσει αριθµούς. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής πρέπει να διασφαλίσει την ψυχική και σωµατική ακεραιότητα των συµµετεχόντων. Η αντιγραφή Η κλοπή ξένης πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ένα θέµα που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο φοιτητής όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής. Είναι µια πράξη παράνοµη και ανήθικη. Όλοι την καταδικάζουν και όλοι λίγο πολύ την εφαρµόζουν. Σε κάθε περίπτωση που χρησιµοποιείται µια ξένη ιδέα, µια σκέψη άλλου συγγραφέα, οτιδήποτε που ανήκει σε άλλον, πρέπει να αναφέρεται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες. Αν ο φοιτητής κάνει µια γενική αναφορά ή έχει παραφράσει ένα κείµενο, βάζει απλά το όνοµα του συγγραφέα και τη χρονολογία. Αν χρησιµοποιήσει µια αυτούσια πρόταση ή περικοπή, πρέπει να βάλει το κείµενο σε εισαγωγικά και να αναφέρει την πηγή, δηλαδή τον συγγραφέα, τη χρονολογία και τη σελίδα που βρίσκεται το κείµενο. Αυτό ισχύει για περικοπές µέχρι 200 λέξεις. 8

9 Περιπτώσεις που απαιτείται άδεια για τη χρησιµοποίηση δάνειων στοιχείων Για περικοπές πέραν των 200 λέξεων χρειάζεται γραπτή άδεια από τον εκδότη. Γενικά, γραπτή άδεια χρειάζεται για κάθε αναδηµοσίευση εικόνων, πινάκων, διαγραµµάτων, φωτογραφιών, ασκήσεων, ερωτηµατολογίων, σηµειώσεων που δίνονται στα µαθήµατα. καθώς και για αναφορά σε λόγια προσωπικής επικοινωνίας. εν χρειάζεται άδεια όταν πρόκειται για πίνακες και εικόνες που αναφέρονται από πολλούς ερευνητές και συγγραφείς. Στις περιπτώσεις αυτές αναφέρεται το όνοµα του συγγραφέα, το έτος και η σελίδα. Για παράδειγµα, «δεδοµένα από τους Α και Β (1987, σελ. 89), Χ και Ψ (1995, σελ. 34)». Οι όροι «δεδοµένα από» ή «προσαρµοσµένο» χρησιµοποιούνται βάσει κανόνων. «Προσαρµοσµένο» σηµαίνει ότι ο συγγραφέας προσθέτει στοιχεία ή παρουσιάζει µε διαφορετικό τρόπο τα στοιχεία ή ερµηνεύει διαφορετικά τα στοιχεία ή χρησιµοποιεί ένα µικρό µέρος των αρχικών στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σοβαρότητας του θέµατος αυτού, ο φοιτητής, όπως και κάθε συγγραφέας ή ερευνητής, πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τους καθιερωµένους νοµικούς και ηθικούς κανόνες που ισχύουν για όλον τον κόσµο. Τρόπος παράθεσης βιβλιογραφίας (παραδείγµατα) Άρθρο σε περιοδικό Adams, J.A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, Βιβλίο Deci, E.L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Penguin. Κεφάλαιο σε βιβλίο Abernethy, B. (2001). Attention. In R. N. Singer, H.A. Hausenblass, & C.M Janelle (Eds.) Handbook of sport psychology (pp ). New York: Macmillan. Πρακτικά Συνεδρίου Dishman, R.K. (1989). Physical activity: The way to psychological well-being. In C. Giam, K. Cook, & K. Thy. (Eds.) Proceedings of the 7 th World Congress in Sport Psychology. Singapore: Singapore Sports Council. ιδακτορική διατριβή Wifley, D.E. (1989). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. Unpublished doctoral dissertation. University of Missouri, Columbia. Bower, D.L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No ). 9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οι Διπλωματικές Εργασίες, θα πρέπει να παραδίδονται ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) και Κέντρο Πληροφόρησης Πατρών Κλάους 278 Πατρών - Κλάους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ

1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο της Σχ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 1. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που θα πρέπει να έχει άµεση σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ:

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Πλήρους Φοίτησης Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 210-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η «Εφαρµοσµένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική» εκδίδεται κάθε τρίµηνο από την Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής και έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Σχέδιο 2.0 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Δομή του Γραπτού Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ

Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα , Tηλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Στελεχών Επιχειρήσεων Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 010-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΣΟΕΕ 1920. 4. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέψει το πολύ τρεις (3) διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ 1920 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου 1 Statistics: αρχικά state arithmetic (αριθµητική του κράτους) Από την αρχαία εποχή ακόµη οι άνθρωποι συγκέντρωναν δεδοµένα και χρησιµοποιούσαν τη στατιστική: Βαβυλώνιοι, πρώτη απογραφή (3800 π.0.) Κινέζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203633 / Fax: 210 8203634 FULL AND PART TIME: 47, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203633/ Fax: (+30) 2108203634

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόµενα 1. Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εργασία, ιδακτορική ιατριβή 2. Βιβλίο, Σύγγραµµα 3. Working Paper 4. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις 5. Γενικές οδηγίες χρήσης της γλώσσας 6. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) 1 Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Τα Προγράµµατα ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 5: Τρόποι συγγραφής των Λέξεων ευρετηριασμού και του Εισαγωγικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.1 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ... 3 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ... 4 3.1 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ... 4 3.2 ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Σύνταξη και επιµέλεια κειµένου: Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών

ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες Σκοπός διπλωματικών εργασιών ΟΔΗΓΙΕΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Γενικά για τις Διπλωματικές Εργασίες 1.1. Σκοπός διπλωματικών εργασιών Σκοπός των διπλωματικών εργασιών (ΔΕ) του ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική είναι η εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας

Δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας και Προϋποθέσεις Έναρξης της Διαδικασίας Κανονισμός Ερευνητικών εργασιών (αποφ. 11 ης ΓΣΤ 7-4-2011) Η ερευνητική εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών/τριών στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ

Οδηγός συγγραφής της εργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ στις εφαρμογές και την έρευνα της κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Επιστ. Υπεύθυνος: Επικ. καθηγητής Βασίλης Καραγκούνης Π. Τσαλδάρη 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Τ. Κ. 69100

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2009 1. ΓΕΝΙΚΑ Για την ολοκλήρωση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2014 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα