ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Π. Μ. Βλάμος 1, E. M. Βλάμου 2 & Γ. Μ. Δημάκος 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Π. Μ. Βλάμος 1, E. M. Βλάμου 2 & Γ. Μ. Δημάκος 3"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Π. Μ. Βλάμος 1, E. M. Βλάμου 2 & Γ. Μ. Δημάκος 3 1 Διδάκτωρ Μαθηματικών Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Γενικό Τμήμα, Τομέας Μαθηματικών, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, 2 Εκδόσεις V, Ρήγα Φερραίου 40, Μοσχάτο 3 Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών Λέξεις Κλειδιά: Δραστηριότητα, εκπαιδευτικό λογισμικό, αξιολόγηση, διερεύνηση, συνθετική εργασία. Θέμα Συνεδρίου: Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Eπίπεδο Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο Λύκειο. Κατηγορία Εργασίας: Πειραματική, Θεωρητική. Περίληψη Στην παρούσα εργασία, διαπραγματευόμαστε τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν παιδαγωγικά και διδακτικά τις δραστηριότητες των Μαθηματικών που παρουσιάζονται με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και ειδικότερα με τη μορφή Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων στα οποία στηρίζονται οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού, οφείλει να οδηγεί στην ενεργή συμπλήρωση της ασύγχρονης διδασκαλίας, στην αναδιαμόρφωση της παρουσίασης των μαθημάτων και των εννοιών, στην εποπτική ερμηνεία δύσκολων θεμάτων και στη δημιουργική αναζήτηση από την πλευρά του εκπαιδευομένου. Η κατασκευή των δραστηριοτήτων πρέπει να βασίζεται στην αλληλεπίδραση κάθε κίνησης, αλλαγής εικόνας και επισήμανσης του εκπαιδευτή ή του εκπαιδευομένου, αναπαριστάνοντας όλες τις δυνατές λειτουργίες, ενέργειες, απορίες και συζητήσεις που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τη διδασκαλία. Πρέπει να αποφεύγεται η στασιμότητα (εικόνας, κίνησης και ομιλίας), καθώς και η αυστηρή δομή λειτουργιών και παρουσίασης. Η τελική παρουσίαση μίας δραστηριότητας απαιτεί μεγάλη προετοιμασία από τον εκπαιδευτή, ως προς τη ροή της παρουσίασης, τη σωστή χρήση Νέων Τεχνολογιών και δυνατοτήτων, τη δημιουργία περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους και τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν. Αναλύονται διεξοδικά όλες οι ανωτέρω αρχές κατασκευής και παρουσίασης δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικού Λογισμικού με ταυτόχρονη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα παραδείγματα, αρκετά από τα οποία - καθώς και η αντίστοιχη φιλοσοφία τους - έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Abstract In the present paper we discuss the principles that should govern pedagogically and didactically the Mathematical activities related to the use of New Technologies in Education, particularly those of Educational software. The choice of thematic subjects, which the educational software activities are based upon, should be complementary to conventional tuition, assist to the presentation of subjects and concepts, to the visual interpretation of difficult topics and to the creative and active involvement of the student. The construction of activities should be based on the interaction of every movement, change of image and annotation from the instructor or the pupil, depicting all the possible functions, actions, queries and discussions that may possibly arise during the tuition. All immobility (of image, motion and speech) as well as a strict functional and presentational framework should be avoided. The overall presentation of a specific activity requires great preparation from the instructor, in terms of the flow of the presentation, the correct use of New Technologies and possibilities, the creation of an interactive environment with the pupils, with possibilities of self-action from them. We thoroughly analyse all the above principles for the construction and presentation of Educational Software activities presenting specific examples, many of which and their respective philosophy have been used in similar educational programmes. 1. Οργάνωση και Στόχοι των Δραστηριοτήτων Oι δραστηριότητες που κατασκευάζονται ακολουθούν τις βασικές αρχές της επίλυσης προβλημάτων που υποδεικνύει ο G. Polya στο κλασικό βιβλίο του How to solve it, καθώς και μεθόδους επίλυσης προβλημάτων μέσα από προβλήματα [7]. Oι μέθοδοι αυτοί αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται σε πιο εξελιγμένη διδακτικά μορφή, καθώς και σε υψηλότερο μαθηματικό επίπεδο (βλ. [1], [5]). Ας περιγράψουμε τα στοιχεία που διέπουν την οργάνωση μίας δραστηριότητας. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις σχέσεις που κρύβει μία δραστηριότητα, γενικεύουν τις παρατηρήσεις, απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης και μελετούν άλλα συναφή θέματα. Κάθε δραστηριότητα ξεκινά αρκετές φορές 94

2 με βάση ένα σύνολο κατασκευαστικών βημάτων, η διαδικασία αυτή της κατασκευής είναι εξίσου σημαντική για την κατανόηση της λειτουργίας του προβλήματος και για την εισαγωγή στη μαθηματική μοντελοποίηση εννοιών και προβλημάτων. Κατόπιν οι μαθητές επεξεργάζονται το μοντέλο του προβλήματος με διάφορους τρόπους που αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μεγεθών που αποτελούν το πρόβλημα. Είναι θεμιτό να απαντούν σε ειδικά ερωτήματα, που θα τους οδηγούν σταδιακά στην εμβάθυνση νέων εννοιών ή σε κινήσεις απαιτούμενες για την επίλυση της δραστηριότητας. Μετά από το στάδιο της διερεύνησης του προβλήματος, οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν μία εικασία σχετική με την επίλυσή του, η οποία βασίζεται στις ενδεικτικές παρατηρήσεις που απεκόμισαν. Επίσης μπορούν να διατυπώσουν ισχυρισμούς για περαιτέρω επεξεργασία και μελέτη. Η διαδικασία της εξαγωγής εικασιών και πιθανών συμπερασμάτων από παρατηρήσεις, αποτελεί υποθήκη για την μαθηματική εξέλιξη των μαθητών, καθώς διευρύνει την επαγωγική τους σκέψη. Τα τρία αυτά στάδια μελέτης : η κατασκευή, η διερεύνηση και η εξαγωγή εικασιών/συμπερασμάτων αποτελούν τη βάση της οργάνωσης κάθε δραστηριότητας. Η διεξαγωγή τους είναι δυνατόν να γίνει είτε ατομικά, είτε σε ομάδες εργασίας και να γίνει μία εκτενής συζήτηση των αποτελεσμάτων προτού να προχωρήσουμε σε επόμενα στάδια. Η διαδικασία αυτή θα ενθαρρύνει τους μαθητές να προχωρήσουν αφού η πλειοψηφία τους θα έχει οδηγηθεί σε κάποια συμπεράσματα, πριν να ξεκινήσει καν την αποδεικτική διαδικασία του προβλήματος. Ιδιαίτερα εποικοδομητική θα είναι στο σημείο αυτό η παρουσίαση μίας σειράς κατάλληλα επιλεγμένων ερωτήσεων από την πλευρά του διδάσκοντα, με διδακτικό στόχο τη συγκρότηση των παρατηρήσεων - εικασιών - συμπερασμάτων των μαθητών βοηθητική για τη συνέχεια. Το επόμενο στάδιο μελέτης αφορά στο να επικεντρωθούν οι μαθητές στα δεδομένα του προβλήματος και στις αντιλήψεις και δεξιότητες τις οποίες θέλουμε να αναδείξει. Ακολουθεί το στάδιο της επαλήθευσης των πιθανών αποτελεσμάτων, το οποίο ξεφεύγει από την εποπτική διαδικασία και τη χρήση της τεχνολογίας. Εδώ, πρέπει να καταστεί σαφές από τον διδάσκοντα η διαφοροποίηση της αποδεικτικής διαδικασίας από τα προηγούμενα ενδεικτικά βήματα, τα οποία συντελούν στην ανάδειξη του αποτελέσματος αλλά σε καμία περίπτωση δεν το αποδεικνύουν. Επίσης, είναι θεμιτό να τονισθεί με κατάλληλα αντιπαραδείγματα η ευκολία να οδηγηθεί κανείς σε λανθασμένα, ασαφή ή μερικά αποτελέσματα με την αποκλειστική χρήση της τεχνολογίας μέσω των δοκιμών και παρατηρήσεων. Το τελευταίο στάδιο που ολοκληρώνει τη μελέτη μίας δραστηριότητας είναι οι δυνατές επεκτάσεις που μπορούν να προκύψουν από την περαιτέρω μελέτη του συγκεκριμένου προβλήματος και μπορούν να δίνονται στη μορφή της συνθετικής εργασίας στους μαθητές που εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 2. Προετοιμασία των διδασκόντων Είναι σαφές ότι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών δεν αρκεί για την καλή παρουσία και σωστή χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προκύπτουν σημαντικοί τεχνικοί και διαδικαστικοί λόγοι προβληματισμού για την επιτυχία της παρουσίασης μίας δραστηριότητας, συνεπώς απαιτείται προσεκτική προετοιμασία (βλ. [2]). Αρχικά, είναι απαραίτητη η εξοικείωση και κατά το δυνατόν καλύτερη γνώση της νέας τεχνολογίας (Η/Υ, προγράμματα) και η δυνατότητα αξιοποίησης του μέγιστου των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των προγραμμάτων στα οποία έχουν αναπτυχθεί οι δραστηριότητες. Ο διδάσκων πρέπει να έχει πειραματισθεί με τη νέα τεχνολογία προτού να την εισάγει στους μαθητές. Ο διδάσκων πρέπει επίσης να μελετήσει τη διδακτική ροή των δραστηριοτήτων. Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να κατασκευάσει τις αντίστοιχες σημειώσεις, οι οποίες θα απαρτίζονται από οδηγίες προς τους μαθητές, ερωτήσεις με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, παρατηρήσεις και παραινέσεις σε δεδομένα σημεία της δραστηριότητας στα οποία οι μαθητές μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες, αλλά και θέματα προς συζήτηση και προβληματισμό (βλ. [4]). Τέλος, ο διδάσκων θα πρέπει να αναλύσει τις πιθανές απορίες/ερωτήσεις των μαθητών σχετικά με τη δραστηριότητα και να δώσει διεξόδους και επεκτάσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ενώ θα πρέπει να τονίσει τη σημασία της αποδεικτικής διαδικασίας. 3. Η χρήση των δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων από τον διδάσκοντα και τους μαθητές, πάντα σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους, ενώ δεν πρέπει να τους δοθεί η μορφή συμπληρωματικής διδασκαλίας ή να βρίσκονται στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων πρέπει να καθιστά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος, π.χ. είναι ιδανική η εισαγωγή δραστηριοτήτων στην κατανόηση της λειτουργίας ενός γεωμετρικού τόπου ή στην επεξεργασία μεγάλου όγκου αριθμών στη Στατιστική (βλ. [4]). Γενικά, ο διδάσκων θα πρέπει να αποφασίσει τη χρονική στιγμή που θα εισάγει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα στους μαθητές και να εξασφαλίσει τα θετικά αποτελέσματα που είναι δυνατόν να προκύψουν. Σε συνάρτηση με το επίπεδο και το ενδιαφέρον των μαθητών οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να δώσουν τη δυνατότητα διαφορετικών στρατηγικών στην προσέγγιση νέων εννοιών και τρόπων διδασκαλίας στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος. 95

3 4. Η υλοποίηση μίας δραστηριότητας Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρουσίασης και εκτέλεσης μίας δραστηριότητας, όπως θα παρουσιασθούν στην παρούσα παράγραφο. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο επιλογής θα αποτελεί όχι μόνο η δομή της δραστηριότητας αλλά και ο χρόνος που μπορεί να διατεθεί από τα προγράμματα σπουδών (βλ. [8], [9]). Ατομική μελέτη Οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους, ο καθένας σε ατομικό Η/Υ, ανακαλύπτοντας τη δομή της δραστηριότητας και συμβουλευόμενοι, όπου συναντούν προβλήματα, τον καθηγητή. Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά καλή για την αυτενέργεια των μαθητών, ωστόσο επιβαρύνει ιδιαίτερα το διδάσκοντα και απαιτεί αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας με μη ελεγχόμενα αποτελέσματα, ενώ δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους αδύνατους μαθητές. Τέλος, η μέθοδος αυτή απαιτεί μεγάλο τεχνικό εξοπλισμό. Ομαδική μελέτη Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας των δύο ή τεσσάρων ατόμων σε όλα τα στάδια υλοποίησης της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας έναν Η/Υ ανά ομάδα εργασίας. Συνεργάζονται πρώτα μεταξύ τους και κατόπιν συμβουλεύονται τον διδάσκοντα. Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές αναπτύσσουν τρόπους συνεργασίας και επιλύουν τις απορίες τους σκεπτόμενοι επαγωγικά και όχι με έτοιμες λύσεις. Απαιτείται προσοχή στη σύνθεση των ομάδων, ώστε οι αδύνατοι μαθητές να ευνοούνται από τους καλούς, χωρίς να παραγκωνίζονται. Οι χρονικές απαιτήσεις και αυτής της μεθόδου είναι μεγάλες, ωστόσο τα αποτελέσματα της δραστηριότητας ελέγχονται ευκολότερα ανά ομάδα εργασίας. Μελέτη από το σύνολο της τάξης με συζήτηση Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες στα πρώτα τρία στάδια κατασκευής, διερεύνησης και εξαγωγής συμπερασμάτων της δραστηριότητας. Κατόπιν ο καθηγητής καθορίζει την πορεία του μαθήματος, υλοποιώντας τα υπόλοιπα στάδια με ερωτήσεις και υποδείξεις με τους μαθητές και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση των εικασιώνσυμπερασμάτων-αποτελεσμάτων με την τάξη. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η τάξη έχει ομογενή αντίληψη των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας, ωστόσο η όλη διαδικασία είναι κυρίως δασκαλοκεντρική και οι μαθητές δε νοιώθουν ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την προσωπική τους μελέτη. Χρονικά η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα ακριβής και εξαρτάται αποκλειστικά από το χρόνο που θα καλύψουν τα πρώτα τρία στάδια της δραστηριότητας. Παρουσίαση και συζήτηση Ο διδάσκων χρησιμοποιεί Η/Υ και video-projector για την παρουσίαση όλων των σταδίων της δραστηριότητας, ελέγχοντας πλήρως τη συμμετοχή των μαθητών σε ερωτήσεις/απαντήσεις και στην τελική συζήτηση και σχολιασμό της δραστηριότητας. Τα θετικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι ότι απαιτεί ελάχιστο χρόνο και επομένως εισάγεται ευκολότερα στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, ενώ ο διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα να εισάγει τους καλύτερους τρόπους υλοποίησης των επιμέρους σταδίων. Το βασικό αρνητικό στοιχείο της μεθόδου είναι ότι μειώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα ανακάλυψης των μαθητών και την ενεργή συμμετοχή τους στην παρουσίαση, ενώ απαιτεί ειδικό τεχνικό εξοπλισμό. 5. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αξιολόγησης των μαθητών και εκτίμησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μίας δραστηριότητας. Θα αναφέρουμε κάποιους από τους ενδεδειγμένους τρόπους, στηρίζοντας την άποψη ότι η τελική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί ένα συνδυασμό των τρόπων αυτών: Άμεση παρατήρηση Ο καθηγητής παρατηρεί άμεσα τους μαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δραστηριότητας και αξιολογεί τις δεξιότητες και ενέργειές τους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται με προεπιλεγμένα κριτήρια, τα οποία να ανακοινώνονται από πριν στους μαθητές, όπως η ικανότητα συνεργασίας σε ομάδες, η ικανότητα άμεσης αξιοποίησης των παρατηρήσεων του καθηγητή, η ικανότητα εξαγωγής, συζήτησης και μελέτης συμπερασμάτων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι ο καθηγητής εντάσσει την αξιολόγηση στα πλαίσια της διδασκαλίας και οι μαθητές δεν επιβαρύνονται με επιπλέον εργασία για το σπίτι, ενώ τα μειονεκτήματα είναι ότι ο καθηγητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει ταυτόχρονα όλους τους μαθητές με αποτέλεσμα είτε να κάνει μερική αξιολόγηση, είτε αξιολόγηση με διαφορετικά κριτήρια. Μειονέκτημα επίσης αποτελεί ότι η ένταξη της αξιολόγησης στη διδασκαλία, αφαιρεί από τον καθηγητή τη δυνατότητα να βοηθά τους μαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δραστηριότητας. Ανάθεση συνθετικής εργασίας Οι μαθητές αναλαμβάνουν από μία συνθετική εργασία ανά άτομο ή ανά ομάδες σχετική με τη δραστηριότητα. H μορφή της συνθετικής εργασίας μπορεί να διαφέρει, π.χ. να είναι παρουσίαση, γραπτό κείμενο, σειρά ασκήσεων, μαθηματικά μοντέλα κ.λπ. Η συνθετική εργασία συντελεί στην ανακάλυψη και δημιουργική απόδοση των μαθηματικών εννοιών, ενώ μέσα από μαθηματικά μοντέλα συνδέει τα μαθηματικά με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλο το εύρος γνώσεων που ζητάμε από μία δραστηριότητα. Μερική Αξιολόγηση Στη μορφή αυτής της αξιολόγησης ζητείται από τους μαθητές η συμπλήρωση επιμέρους κομματιών μίας δραστηριότητας, καθοδηγούμενοι κατά τον τρόπο αυτό από τον καθηγητή τους όσον αφορά στις δεξιότητες και 96

4 γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της αυτενέργειας κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου υλικού, ωστόσο ο διδάσκων αξιολογεί μόνο το τελικό αποτέλεσμα και όχι τη διαδικασία. Ερωτηματολόγιο Κατανόησης Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε κεντρικές ερωτήσεις που οδηγούν στην εμβάθυνση και κατανόηση των εννοιών που έχουν μελετήσει στη δραστηριότητα. Ανάλογα με τη δυσκολία τους οι ερωτήσεις είναι δυνατόν να δοθούν σε μορφή διαγωνίσματος ή να ανακοινωθούν εκ των προτέρων. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στην ικανότητα επεξεργασίας μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές, δίνοντας βαρύτητα στα κύρια σημεία μελέτης, αποτελεί όμως σκληρή μέθοδο αξιολόγησης των αδύνατων μαθητών. Εργαστηριακή Αξιολόγηση Οι μαθητές καλούνται να παράγουν από μόνοι τους εκπαιδευτικό λογισμικό σε μικρότερη φυσικά έκταση από μία δοσμένη δραστηριότητα, αναπτύσσοντας όμως σε μεγάλο βαθμό ότι ζητάμε να αποκτήσουν από την νέα αυτή πρωτοποριακή εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα αναπαράγοντάς την. Φυσικά, η μορφή αυτή εμπεριέχει μεγάλο κίνδυνο αποτυχίας από την πλευρά των μαθητών και αποτελεί την καλύτερη, αλλά και δυσκολότερη τόσο για τους μαθητές όσο και για τον καθηγητή διαδικασία αξιολόγησης. 6. Eπιλογή Θεματικών Ενοτήτων για Δραστηριότητες Είναι φανερό ότι δεν είναι εφικτό και παιδαγωγικά άριστο, να παράγονται από όλες τις ενότητες του προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ας εξετάσουμε την τεκμηρίωση επιλογής ενδεικτικών θεμάτων για δραστηριότητες από τα προγράμματα σπουδών Γυμνασίου - Λυκείου (βλ. [3]). Τεκμηρίωση Δραστηριοτήτων Ευκλείδειας Γεωμετρίας Η μελέτη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας μέσω ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απόδειξη της ανάγκης εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία βρίσκεται πολύ κοντά στη διαίσθηση και άμεση εποπτεία του μαθητή, η οποία πηγάζει από τον περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο, η μελέτη της στο χαρτί και στον πίνακα στερεί από το μαθητή τη δυνατότητα να διαισθανθεί την κίνηση, η οποία υπάρχει σχεδόν σε κάθε γεωμετρική έννοια που βασίζεται σε επίπεδους μετασχηματισμούς. Με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού, ο μαθητής θα βρίσκεται πλέον στη θέση να υλοποιήσει ό,τι μέχρι πριν απλώς φανταζόταν ή απεικόνιζε διακριτά (π.χ. στη μελέτη των γεωμετρικών τόπων). Η παράθεση της ύλης των δραστηριοτήτων οφείλει να ακολουθεί τις βασικές έννοιες της Γεωμετρίας, ώστε να συμβαδίζει παιδαγωγικά και με τη διδασκαλία της μέσα στην τάξη. Οι θεμελιώδεις αυτές έννοιες με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που πρέπει να μελετούνται έχουν ως εξής : (1) Ισότητα (Τάξεις: Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου) (2) Παραλληλία (Τάξεις: Α Λυκείου) (3) Ομοιότητα (Τάξεις: Α Λυκείου) (4) Εμβαδόν (Τάξεις: Γ Γυμνασίου, Β Λυκείου) (5) Μετρικές σχέσεις (Τάξεις: Γ Γυμνασίου, Β Λυκείου) (6) Γεωμετρικοί Τόποι (Τάξεις: Α και Β Λυκείου) ενώ πρέπει να παρουσιάζεται με έμφαση και η έννοια του γεωμετρικού τόπου, η οποία είναι διάχυτη στην ύλη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και προσφέρεται κατά ιδανικό τρόπο για την εφαρμογή διδασκαλίας με το Λογισμικό. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ότι στόχος είναι η επιλογή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θεμελιώδη δομή και ανάπτυξη της Γεωμετρίας. Τεκμηρίωση Δραστηριοτήτων Περιγραφικής Στατιστικής Η στατιστική έρευνα αφορά στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (προερχόμενα από έρευνες, δειγματοληπτικές τεχνικές, αναλύσεις, κ.λπ.) και συνήθως γίνεται μέσω Η/Υ. Για το σκοπό αυτό διατίθενται και εξειδικευμένα πακέτα Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν πρακτική παραμετρική μελέτη με τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής (πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα, ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα και πολύγωνο συχνοτήτων). Θα τονισθούν ιδιαίτερα οι έννοιες της κλίμακας και του τρόπου άντλησης πληροφοριών από τα διάφορα διαγράμματα της περιγραφικής στατιστικής. Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με συγκεκριμένα παραδείγματα στατιστικών εφαρμογών από την πραγματικότητα, οπότε ο μαθητής θα είναι σε θέση να δει τους παρακάτω τομείς πληροφόρησης/μελέτης. Μεθοδολογίας Δείγμα έρευνας Δυσκολίες & αντιμετώπιση Αποτελέσματα & Στατιστική επεξεργασία αυτών Συμπεράσματα Προοπτικές Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα εύρεσης μέσης τιμής (μέσου όρου) και διαμέσου. Τεκμηρίωση Δραστηριοτήτων Άλγεβρας 97

5 Η επιλογή των δραστηριοτήτων της Αλγεβρας κινείται γύρω από τα θέματα στα οποία η διδασκαλία με το Λογισμικό εισάγει εκπαιδευτικά δεδομένα τα οποία δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθούν πάνω σε χαρτί ή στον πίνακα από τους μαθητές και τους καθηγητές τους. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση των αντικειμένων μελέτης, έτσι ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τις απλές γυμνασιακές απαιτήσεις, αλλά και τις πολύπλοκες γνώσεις του Λυκείου. Αναλυτικότερα, προτείνεται ενδεικτικά η υλοποίηση δραστηριοτήτων από τις εξής ενότητες: Α. Θεματική Ενότητα: Ποσοστά Η ενότητα αυτή προσφέρεται τόσο για την εποπτική αναπαράσταση των δεδομένων μέσω διαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων, αλλά και για την σύνδεσή της με προβλήματα της πραγματικότητας ή και διεπιστημονικά θέματα. Μία πρώτη δραστηριότητα αφορά την Α Γυμνασίου οδηγώντας τους μαθητές στην πλήρη κατανόηση της έννοιας του ποσοστού, στην εποπτική του ερμηνεία και στη σύνδεσή του με προβλήματα της πραγματικότητας που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Μία δεύτερη δραστηριότητα αφορά τη Β Λυκείου, και τη νεοεισαχθείσα ύλη της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση των εννοιών του απόλυτου και του ποσοστιαίου σφάλματος καθώς και τη σύνδεση με ήδη γνωστές έννοιες από τη Φυσική και τη Χημεία. Η έντονη σύνδεση των Μαθηματικών με άλλους επιστημονικούς κλάδους τονίζεται ιδιαίτερα μέσα από μία μέθοδο διδασκαλίας με τα καλύτερα δυνατά παιδαγωγικά αποτελέσματα. Β. Θεματική Ενότητα: Θεωρία Αριθμών - Πρώτοι Αριθμοί Η μελέτη των πρώτων αριθμών αποτελεί την καρδιά της Θεωρίας Αριθμών. Η ενότητα αυτή προσφέρεται όχι μόνο για τους μαθητές Γυμνασίου, αλλά και για τους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Β Λυκείου, και δίνει δυνατότητα για περαιτέρω ιστορικές και μαθηματικές αναφορές (π.χ. κόσκινο του Ερατοσθένη, κατανομή πρώτων αριθμών, θεώρημα Ευκλείδη, συναρτήσεις πρώτων αριθμών κ.ο.κ.). Άμεση επέκταση είναι η σύνδεση της μελέτης αυτής με το Κριτήριο Ρίζας και τα κριτήρια Διαιρετότητας. Γ. Θεματική Ενότητα: Γραφική Επίλυση Γραμμικών Ανισώσεων Η θεματική αυτή ενότητα επιλέχθηκε για την εποπτεία που προσφέρει στο μαθητή, συνδέοντας έτσι αλγεβρικά αποτελέσματα μέσω κίνησης με τη γεωμετρική τους ερμηνεία. Ο γραμμικός προγραμματισμός μελετάται στην ύλη της Γ Γυμνασίου και είναι μία αξιόλογη ευκαιρία σύνδεσης των Μαθηματικών κλάδων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας, οι οποίοι έως την τάξη αυτή μελετούνται και θεωρούνται από τους μαθητές ως τελείως διαφορετικοί. Επιπλέον, είναι δυνατές περαιτέρω επεκτάσεις σε γραμμικά συστήματα, μελέτη απλών συναρτήσεων και περιγραφή γεωμετρικών αντικειμένων αλγεβρικά. Τεκμηρίωση Δραστηριοτήτων Ανάλυσης Η κύρια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Ανάλυσης αφορά στη μελέτη των ποιοτικών ιδιοτήτων μίας συνάρτησης με την ταυτόχρονη τοπική μελέτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης και της πρώτης και δεύτερης παραγώγου της. Αξίζει επίσης να μελετηθούν διεξοδικά οι τοπικές έννοιες της συνέχειας, ασυνέχειας και παραγωγισιμότητας σε σημείο και να γίνει η σύνδεση του προσήμου της πρώτης και δεύτερης παραγώγου με τη μελέτη μονοτονίας, ακροτάτων, κυρτότητας και σημείων καμπής. 7. Υποδειγματική Δραστηριότητα από τη Στατιστική Η στατιστική έρευνα αφορά στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (προερχόμενα από έρευνες, δειγματοληπτικές τεχνικές, αναλύσεις, κ.λπ.) και συνήθως γίνεται μέσω Η/Υ. Για το σκοπό αυτό διατίθενται και εξειδικευμένα πακέτα. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν πρακτική παραμετρική μελέτη με τις βασικές έννοιες της περιγραφικής στατιστικής (πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα, ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα κ.λπ.). Θα τονισθούν ιδιαίτερα οι έννοιες της κλίμακας και του τρόπου άντλησης πληροφοριών από τα διάφορα διαγράμματα της περιγραφικής στατιστικής. Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με συγκεκριμένα παραδείγματα στατιστικών εφαρμογών από την πραγματικότητα (βλ. [4], [6]). Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα κάθε βήματος. Η υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής σε κάθε βήμα περιλαμβάνει: (i) Την περιγραφή του κάθε βήματος από τον καθηγητή, συζητώντας με τους μαθητές. (ii) Την επεξεργασία από τους μαθητές, με κατάλληλο προγραμματιστικό πακέτο, μεγάλων αριθμητικών δεδομένων, τα οποία δίνονται από τη δραστηριότητα. Με τις υποδείξεις/ερωτήσεις του διδάσκοντα οδηγούνται σε στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία ερμηνεύουν. (iii) Οι μαθητές παριστάνουν τα αποτελέσματα με ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα κ.α., οδηγούμενοι σε συγκρίσεις, συζητήσεις και συμπεράσματα, ενώ σχολιάζουν τα αποτελέσματα σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα. Δραστηριότητα: Έρευνα αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών Τα ανακυκλωμένα πλαστικά έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν "όνομα" στην αγορά λόγω της αυξανόμενης πίεσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έρευνα της "αποδοχής" από τον κόσμο και τη Βιομηχανία έγινε από την εταιρεία ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης & Ανακύκλωσης) και έχει δημοσιευθεί στα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (βλ. [6]). Ο μαθητής θα είναι σε θέση να δει τους παρακάτω τομείς πληροφόρησης / μελέτης. 1) Εισαγωγή στο πρόβλημα και η σημασία της Ανακύκλωσης 2) Κατανομή Πλαστικών 3) Μεθοδολογία Στατιστικής έρευνας για τα Ανακυκλωμένα Πλαστικά. 4) Δυσκολίες της έρευνας και Αντιμετώπισή τους. 98

6 5) Αποτελέσματα της έρευνας-προοπτικές και χρήση Ανακυκλωμένων Πλαστικών. 6) Διεθνής Πρακτική 1ο Βήμα: Εισαγωγή στο Πρόβλημα και η σημασία της Ανακύκλωσης Το πείραμα των Δήμων της Βόρειας Αττικής Περιγραφή Παρά το γεγονός ότι η ανακύκλωση είναι πλέον και για την Ελλάδα μια καθιερωμένη πρακτική των βιομηχανιών, δεν είναι γνωστή η κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την επανάχρηση ανακυκλωμένων πλαστικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της δραστηριότητας της ανακύκλωσης στον Ελλαδικό χώρο και η καταγραφή και χαρτογράφηση όλων εκείνων των φορέων και παραγωγικών μονάδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν δευτερογενή αναγεννημένα πλαστικά στην παραγωγή νέων προϊόντων. Ένα από τα βασικά ζητούμενα από αυτή την έρευνα είναι η εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων για την δυνατότητα απορρόφησης των ανακυκλωμένων πλαστικών στη χώρας μας. Η Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που παράγουν συσκευασίες ή/και διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην Ελληνική αγορά. Η ΕΕΑΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεύκης και Φιλοθέης και την επιστημονική συμβολή του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει σχεδιάσει, οργανώσει και εκτελεί ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών από τα απορρίμματα των πέντε δήμων. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1994 και μέχρι τον Ιανουάριο 1997 εξυπηρέτησε κατοίκους με δίκτυο κάδων, ενώ ανακτώνται περίπου 300 τόνοι το μήνα από τα υλικά-στόχους του προγράμματος (π.χ. χαρτί, γυαλί, λευκοσίδηρος, αλουμίνιο και πλαστικά). Οθόνη Στερεά απόβλητα Τιμές Λοιπά απορρίμματα 70 Συνθ. συσκ. υγρών 0,9 Πλαστικά 8,1 Χάρτινη συσκευασία 6,4 Γυάλινη συσκευασία 2,3 Κουτιά σιδήρου 2,3 Εφημερ. - Περιοδικά 9,2 Κουτιά αλουμινίου 0,8 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 9,20% 0,80% 2,30% Λοιπά απ ορρίματα 2,30% Συνθ. συσκ. υγρών 6,40% 8,10% 0,90% 70,00% Πλαστικά Χάρτινη συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Κουτιά σιδήρου Εφημερ. - Περιοδικά Κουτιά αλουμινίου 2ο Βήμα: Κατανομή Πλαστικών Περιγραφή Τα πλαστικά δεν είναι όλα το ίδιο (όπως το γυαλί, το χαρτί και το αλουμίνιο). Η συμμετοχή των επιμέρους πολυμερών στα Στερεά απόβλητα στην περιοχή του έργου της ΕΕΑΑ είναι: Φιάλες PET 0,5% 99

7 Φιάλες PVC 0.3% Φιάλες PE 1,0% Ανάμεικτα πλαστικά δοχεία PP και PS 0,7% και Πλαστικά φιλμ και σακούλες 5,6% Μία από τις πλέον εμφανείς εφαρμογές των πλαστικών είναι η βιομηχανία συσκευασίας (άκαμπτη συσκευασία: φιάλες, δοχεία, κύπελλα κ.ά και εύκαμπτη: φιλμ). Χρησιμοποιούνται κυρίως στα ποτά και τρόφιμα και τα διατηρούν φρέσκα, υγιεινά και ευπαρουσίαστα στους καταναλωτές. Χρησιμοποιούνται επίσης στην συσκευασία πλήθους άλλων προϊόντων όπως: απορρυπαντικών, σαμπουάν, υγρών οικιακής χρήσης κ.ά. Οθόνη Ποσοστιαία περιεκτεκτικότητα. πλαστικών. Αποβλήτων Φιάλες PET 0,5 Ανάμεικτα πλαστ. δοχεία PP και PS 0,7 Πλαστικά φίλμ και σακούλες 5,6 Φιάλες PE 1 Φιάλες PVC 0,3 Ποσοστιαία περικ. πλαστικών αποβλήτων 12,3% 3,7% 6,2% 8,6% Φιάλες PET Ανάμεικτα πλαστ. δοχεία PP και PS Πλαστικά φίλμ και σακούλες Φιάλες PE Φιάλες PVC 69,1% 3ο Βήμα: Μεθοδολογία Στατιστικής Έρευνας για τα ανακυκλωμένα πλαστικά Στην προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων για την χαρτογράφηση της δραστηριότητας της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, ακολουθήθηκε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Οι αρχικές πληροφορίες για το χώρο της ανακύκλωσης πλαστικών, προέκυψαν από κάποιες πρώτες επαφές με: τους αγοραστές των υλικών από το πρόγραμμα της ΕΕΑΑ, τα μέλη της ΕΕΑΑ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανικών Πλαστικών Ελλάδας. Πυρήνας άντλησης των πληροφοριών για την παρούσα έρευνα, ήταν ένα πλήθος επαφών με διάφορους φορείς υπό τη μορφή: προσωπικών συνεντεύξεων και επισκέψεων σε μονάδες και εταιρείες (45) αποστολής ερωτηματολογίων σε περίπου 90 επιχειρήσεις πλαστικών και τηλεφωνικών επαφών. Συνολικά έγινε επικοινωνία με περισσότερες από 170 επιχειρήσεις. Οθόνη 100

8 ΕΠΑΦΗ Αναγέν. βιομ. Αναγέν. βιομ. Σκράπ Ανακύκλωση με Σ σκράπ και παραγ. με αναγ/νο αναγέν. Προσωπική Ερωτηματολόγιο Τηλεφωνικά Σύνολο επαφών Μεθοδολογία στατ. έρευνας για τα ανακ. πλαστικά Προσωπική Ερωτηματολόγιο Τηλεφωνικά Αναγέν. βιομ. σκράπ Αναγέν. βιομ. σκράπ και παραγ. με αναγ/νο Ανακύκλωση με αναγέν. Επεξεργασία υλικού (τεμ./έτος) Αναγέν. βιομ. σκράπ Αναγέν. βιομ. σκράπ και παραγ. με αναγ/νο Ανακύκλωση με αναγέν. 4ο Βήμα: Δυσκολίες της Έρευνας και αντιμετώπισή τους Περιγραφή Οι χρήστες ανακυκλωμένου πλαστικού δεν επιθυμούν δημοσιότητα. Δύο λόγοι μπορεί να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο: 1. Ο φόβος ότι η δημοσιοποίηση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού μπορεί να δυσφημίσει τα προϊόντα τους. 2. Η πίεση που θα δεχθούν από τους πελάτες τους για να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους, εφόσον χρησιμοποιούν το φθηνότερο δευτερογενές πλαστικό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έγινε επαφή με περισσότερες από 170 επιχειρήσεις επεξεργασίας πλαστικών. Το 18% περίπου από αυτές (δηλαδή 32 επιχειρήσεις) δεν θέλησε να δώσει στοιχεία για το αν δραστηριοποιείται ή όχι στην ανακύκλωση. Το 30% (52 επιχειρήσεις) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί 100% παρθένα υλικά στην παραγωγική διαδικασία. Το υπόλοιπο 52% περίπου (δηλαδή 86 επιχειρήσεις), δραστηριοποιείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στην ανακύκλωση, αλλά οι 23 από αυτές τις επιχειρήσεις επαναχρησιμοποιούν μόνο το δικό τους σκράπ. Οθόνη Δεν δίνουν στοιχεία Χρησ. παρθένα υλικά Με ανακύκλωση Επιχειρήσεις ο Βήμα: Αποτελέσματα της ανακύκλωσης - Προοπτικές και χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών Περιγραφή Ο ακόλουθος πίνακας τονίζει τα οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης, πέρα από την πολύπλευρη αναγκαιότητά της. 101

9 Κοστολόγιο υλικού (Δρχ/κιλό) Μέσο κόστος ανακυκλωμένου υλικού Μέσο κόστος πρωτογενούς υλικού 50 0 PE PVC PET PP PS 6ο Βήμα: Διεθνής Πρακτική Η ανά τον κόσμο επιτυχημένη δραστηριότητα για μηχανική ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή αποτελεί μια ουσιαστική μέθοδο αξιοποίησης υλικών στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα βασικά οφέλη είναι η εξοικονόμηση πρώτων υλών και η μείωση των απορριμμάτων που αποτίθενται στις χωματερές. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα στη καθημερινή ζωή μας τα οποία θα μπορούσαν να παραχθούν από ανακυκλωμένα υλικά, εφόσον η τιμή (σε σχέση με τα παρθένα υλικά ) και οι ανακχτώμενες ποσότητες αυτών το επιτρέπουν. Οθόνη Ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών Ιρλανδία 0% Γερμανία 43% ΗΠΑ 18% Ελλάδα 9% Αυστρία 6% Ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών Ιρλανδία Γερμανία Η.Π.Α Ελλάδα Αυστρία 0 Ιρλανδία Γερμανία Η.Π.Α Ελλάδα Αυστρία Συμπεράσματα Ο βασικός στόχος των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ο καθηγητής να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίσουν τα μαθηματικά με ευκολότερο και εκπαιδευτικά άρτιο τρόπο, στα σημεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία αβίαστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει παρά ένας μόνο κανόνας στην εκπαιδευτική διαδικασία: ότι βοηθά τους μαθητές στην άμεση και ακριβή κατανόηση μίας μαθηματικής έννοιας είναι το καλύτερο. 102

10 Προτεινόμενη οργάνωση της υλοποίησης δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού λογισμικού είναι η μελέτη σε ομάδες δύο ή τριών μαθητών, καθώς έτσι επενδύουν στην ομαδική μελέτη, στη συζήτηση πολύπλοκων ιδεών ή δύσκολων βημάτων και στην επεξεργασία προτεινόμενων θεμάτων. Η μελέτη ανά ομάδες συντελεί στο να μην είναι μεγάλες οι απαιτήσεις σε τεχνικό εξοπλισμό, ενώ η επέμβαση του διδάσκοντα στη σύνθεση των ομάδων μελέτης αφορά στην ομοιογένειά τους ως προς το επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών. Οι δραστηριότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας εννοιών όπου τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας κάνουν αδύνατη την άμεση κατανόησή τους, βοηθώντας ουσιαστικά τους μαθητές και τον καθηγητή και όχι να χρησιμοποιούνται εκτός μαθημάτων για ανούσιο εντυπωσιασμό. Η αξιολόγηση προτείνεται να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της δραστηριότητας και μάλιστα χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή, ώστε οι μαθητές να λειτουργούν άνετα αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες. Επίσης, πρέπει να δίνεται στους μαθητές σε αραιά διαστήματα κάποια συνθετική εργασία ή και κομμάτι δημιουργίας δραστηριότητας εκπαιδευτικού λογισμικού, πάντα με την υποστήριξη του καθηγητή. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων είναι ιδανικό να γίνεται με όλους τους δυνατούς τρόπους από τον καθηγητή, ώστε και οι μαθητές να συνηθίζουν σε διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας, αλλά και ο καθηγητής να ρυθμίζει κατάλληλα τη ροή της ύλης μέσα στα χρονικά πλαίσια του προγράμματος σπουδών. Κάθε δραστηριότητα είναι θεμιτό να συνοδεύεται από πρακτικές εφαρμογές και ερωτήσεις κατανόησης, με απαραίτητη την αιτιολόγηση των απαντήσεων. Οι μαθητές, κατά πλειοψηφία, αρέσκονται στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά έχουν σημαντικό πρόβλημα στη σύνδεση των παρατηρήσεών τους με την αποδεικτική διαδικασία, ενώ συχνά, παραπλανούνται στα συμπεράσματά τους, όταν αυτενεργούν. Είναι λοιπόν προτιμότερο να παρουσιάζονται και γενικότερες έννοιες στις δραστηριότητες και όχι συνέχεια ειδικά προβλήματα, καθώς όταν οι μαθητές έχουν ακριβή γνώση μίας έννοιας, τότε μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να την τοποθετήσουν στο ευρύτερο μαθηματικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Βιβλιογραφία [1] Bell, Ε. Mathematics: Queen and Servant of Science, Mathematical Association of America, [2] Bennett, D. Pythagoras Plugged in, Key Curriculum Press, [3] Βλάμος, Π. Eξ αποστάσεως διδασκαλία και εκπαιδευτικό λογισμικό στα Μαθηματικά, Μαθηματική Επιθεώρηση, Τεύχος 52. [4] Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ΣΕΠΠΕ Δραστηριότητες. [5] Larson, L. Problem solving through problems, Springer, [6] Mακρίδης, Β., Ραζής, Ι., Λέκκας, Θ. Ερευνα Αγοράς Δευτερογενών Πλαστικών, Πλαστικά Χρονικά, Μάρτιος Απρίλιος 1997, τα, 116. [7] Polya, G. How to solve it, Penguin,1998. [8] Serra, Μ. Mathercise, Books A-E, Key Curriculum Press, [9] Serra, Μ. Discovering Geometry, Key Curriculum Press,

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2010-2011 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Τηλ: 210 344 2478 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Τιμοθέου Σάββας & Χριστοφορίδης Μιχάλης Μελέτη και γραφική Παράσταση Συνάρτησης Τμήμα:Γ6 ( με 18 μαθητές)

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα