Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002"

Transcript

1 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)» (EE L 147 της , σ. 40), (β) «Οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 1994 περί τεχνικών προσαρμογών της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)» (EE L 23 της , σ. 28). Συνοπτικός τίτλος. 60(Ι) του Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμοι του Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου ορισμού: «'συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ)' σημαίνει δοχείο μιας χρήσης κατασκευασμένο από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό, το οποίο περιέχει αέριο που είναι συμπιεσμένο, υγροποιημένο ή διαλυμένο υπό πίεση και του οποίου το περιεχόμενο είναι με ή χωρίς υγρό, αλοιφή ή σκόνη και το εν λόγω δοχείο είναι εφοδιασμένο με διάταξη εκπομπής που επιτρέπει την έξοδο του περιεχομένου υπό μορφή στερεών ή υγρών σωματιδίων που αιωρούνται εντός αερίου, ή υπό μορφή αφρού, ή αλοιφής ή σκόνης ή σε υγρή κατάσταση». Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. 3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται (α) Στο εδάφιο (1), με την αντικατάσταση της φράσης "Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε φιάλη" (πρώτη γραμμή) με τη φράση "Ο Νόμος αυτός, όταν αναφέρεται σε οποιαδήποτε φιάλη, εφαρμόζεται μόνο σε φιάλη" (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου, μετά το εδάφιο (2): Παράρτημα XV. «(3) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται, επίσης, στις, συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), των οποίων τα δοχεία έχουν συνολική χωρητικότητα μικρότερη των 50 ml ή μεγαλύτερη εκείνης που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1,4.1.1,4.2.1,5.1 ή 5.2 του Παραρτήματος XV.»

2 4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση των εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), (4) και (5), αντίστοιχα, και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου, μετά το εδάφιο (1): Παράρτημα XV. «(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, επιτρέπεται η διάθεση στο εμπόριο και χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ), εάν πληροί τις διατάξεις του Παραρτήματος XV και φέρει το σήμα '3' (αντεστραμμένο έψιλο).». Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου. 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με Τροποποίηση του άρθρου 14 του (α) Την προσθήκη, μετά τη λέξη «σήμανση» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή εάν βασικού νόμου. διαπιστώσει, επί τη βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολογήσεως, ότι μία ή περισσότερες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) παρόλο ότι είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4(2) και του Παραρτήματος XV παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία,» (β) την προσθήκη, μετά την λέξη «φιαλών» (τελευταία γραμμή), της φράσης «ή, αναλόγως με την περίπτωση, συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)». 6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου εδαφίου, μετά το εδάφιο (3): «(4) Ο κατασκευαστής συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και το πρόσωπο που διαθέτει τις συσκευές αυτές στην αγορά έχουν υποχρέωση, όταν διαπιστώσουν ή όταν περιέλθει σε γνώση τους οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τις εν λόγω συσκευές, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων ή να θέσει σε κίνδυνο περιουσία, να λάβουν όλα τα μέτρα ώστε η πηγή του ενδεχόμενου κινδύνου να απαλειφθεί και -να ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχή.». Τροποποίηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου. 7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη λέξη «φιάλες» (έβδομη γραμμή), της φράσης «ή συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)». 8. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με (α) Την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(γ) χρησιμοποιεί ή τοποθετεί σήμα σε οποιαδήποτε φιάλη ή συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) ή σχετικό έγγραφο, που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με τα σήματα, τα οποία καθορίζονται στο Νόμο αυτό» Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου. Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου. (β) την αναρίθμηση των παραγράφων (δ) και (ε) σε (ε) και (στ), αντίστοιχα, και την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(δ) εν γνώσει του διαθέτει στην αγορά οποιαδήποτε φιάλη ή συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ), η οποία δεν πληροί τις διατάξεις του Νόμου αυτού και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χρήστη». 9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το Παράρτημα XIV, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος: Τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέου Παραρτήματος.

3 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV (Άρθρα 3 και 4) Κατασκευή, Σήμανση και Έλεγχος των Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος: 1.1 «πιέσεις» σημαίνει τις εσωτερικές πιέσεις σε bar (σχετικές πιέσεις) 1.2 «δοκιμαστική πίεση» σημαίνει την πίεση στην οποία δύναται να υποβληθεί το άδειο δοχείο αερολυμάτων (αεροζόλ) επί 25 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρξει διαρροή ή, τα μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία, να παρουσιάζουν ορατές και μόνιμες μεταμορφώσεις, με εξαίρεση εκείνες που είναι αποδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο του παρόντος Παραρτήματος 1.3 «πίεση ρήξεως» σημαίνει την μικρότερη πίεση που προκαλεί ένα άνοιγμα ή ένα ρήγμα του δοχείου αερολυμάτων (αεροζόλ) 1.4 «ολική χωρητικότητα του δοχείου» σημαίνει τον όγκο εκφρασμένο σε χιλιοστά του λίτρου (ml) ενός ανοικτού δοχείου, μέχρι την επιφάνεια του ανοίγματος του 1.5 «καθαρή χωρητικότητα» σημαίνει τον όγκο εκφρασμένο σε χιλιοστά του λίτρου (ml) του πεπληρωμένου δοχείου αερολυμάτων 1.6 «όγκος της υγρής φάσης» σημαίνει τον όγκο που καταλαμβάνεται από τις μη αέριες φάσεις εντός του δοχείου

4 1.7 «συνθήκες δοκιμής» σημαίνει τις δοκιμαστικές πιέσεις και τις πιέσεις ρήξεως που εξασκούνται υδραυλικά στους βαθμούς Κελσίου (20 ±5 C) Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (I): 292 / «εύφλεκτα συστατικά» σημαίνει τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται για τις κατηγορίες «εξόχως εύφλεκτα», «λίαν εύφλεκτα» και «εύφλεκτα» και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI των περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών του,2002. Το εύφλεκτο των συστατικών που περιέχονται στο δοχείο προσδιορίζεται με τις ειδικές μεθόδους που περιγράφονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος V, των εν λόγω Κανονισμών. 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1 Κατασκευή και εξοπλισμός Η πεπληρωμένη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως και αποθηκεύσεως, στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος Η βαλβίδα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες αποθηκεύσεως και μεταφοράς, να επιτρέπει ένα κλείσιμο της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) πρακτικά αδιαπέραστο και να προστατεύεται π.χ. με την βοήθεια ενός προστατευτικού καλύμματος από οποιοδήποτε μη ηθελημένο άνοιγμα καθώς και από οποιαδήποτε βλάβη Η μηχανική αντίσταση της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να μειώνεται υπό την επίδραση των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο, ακόμη και για μίαν μακρά περίοδο αποθηκεύσεως. 2.2 Σήμανση

5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των νομοθεσιών σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο για την υγεία ή/και το περιβάλλον, κάθε συσκευή αερολύματος πρέπει να φέρει με τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, τις ακόλουθες ενδείξεις: - (α) Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της,: «Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ηλίου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 C. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση» (β) όταν περιέχει εύφλεκτα συστατικά κατά την έννοια της παραγράφου 1.8 του παρόντος Παραρτήματος,: το σύμβολο, την ένδειξη του κινδύνου ανάφλεξης που περικλείουν οι ουσίες ή/και τα παρασκευάσματα που περιέχονται στη συσκευή αερολύματος, συμπεριλαμβανομένου του προωθητικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες φράσεις κινδύνου που αποδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3, ή του Παραρτήματος VI των περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών του 2002, που εκδόθηκαν δυνάμει των περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμων του 1991 μέχρι 2002, καθώς και, όσον αφορά το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, στις διατάξεις του Παραρτήματος II των εν λόγω Κανονισμών. 2.3 Ιδιαίτερες ενδείξεις αναφερόμενες στη χρήση: Με την επιφύλαξη των διατάξεων των νομοθεσιών σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο για την υγεία ή/και το περιβάλλον, κάθε συσκευή αερολύματος πρέπει να φέρει με τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις -

6 (α) Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της,: τις πρόσθετες προφυλάξεις κατά τη χρήση που προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους ειδικούς κινδύνους, τους σχετικούς με το περιεχόμενο συγκεκριμένο προϊόν- (β) όταν περιέχει εύφλεκτα συστατικά, τις ακόλουθες προειδοποιήσεις προφύλαξης- - «Μη ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος», - «Να διατηρείται μακριά από οιαδήποτε πηγή ανάφλεξης - - Μην καπνίζετε», και - «Να διατηρείται μακριά από τα παιδιά». 3 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3.1 Χωρητικότητα: Η συνολική χωρητικότητα αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα λίτρο (χίλια χιλιοστά του λίτρου) Πίεση δοκιμής του δοχείου: (α) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση κατώτερη των 6.7 bar σε 50 C η δοκιμαστική πίεση πρέπει τουλάχιστον να ισούται προς 10 bar.

7 (β) Για τα δοχεία που πρόκειται να πληρωθούν υπό πίεση ίση ή ανώτερη των 6,7 bar σε 50 C, η δοκιμαστική πίεση πρέπει να είναι κατά 50 % ανώτερη της εσωτερικής πιέσεως στους 50 C Πλήρωση Στους 50 C η πίεση της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 bar όποιος και αν είναι ο τύπος του χρησιμοποιουμένου αερίου με το οποίο πληρούται η συσκευή Όγκος της υγρής φάσης Στους 50 C, ο όγκος της υπάρχουσας υγρής φάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ογδόντα εφτά επί τοις εκατό (87%) της καθαρής χωρητικότητας. Εν τούτοις, για τα δοχεία με πυθμένα κοίλο ο οποίος γίνεται κυρτός προ της θραύσεως, ο όγκος της υγρής φάσεως στους 50 C, δύναται να φθάνει τα 95% της καθαρής χωρητικότητας. 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΥΑΛΙΝΟ 4.1 Δοχεία πλαστικοποιημένα ή προστατευόμενα κατά τρόπο μόνιμο: Τα δοχεία αυτού του τύπου δύνανται να πληρωθούν με αέριο συμπιεσμένο υγροποιημένο ή διαλυμένο Χωρητικότητα Η συνολική χωρητικότητα αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβαίνει τα 220 χιλιοστά του λίτρου Εσωτερική επένδυση

8 Η εσωτερική επένδυση πρέπει να αποτελείται από προστατευτικό. περιτύλιγμα από πλαστικό ή άλλο ενδεδειγμένο υλικό που έχει σκοπό να αποτρέψει τον κίνδυνο εκτοξεύσεως γυάλινων θραυσμάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσεως του δοχείου και πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένο ώστε να μην υπάρχει καμία εκτόξευση θραυσμάτων γυαλιού όταν μία πεπληρωμένη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) που βρίσκεται σε θερμοκρασία 20 C, πέφτει από ύψος 1,80 μέτρα επί εδάφους κατασκευασμένου από σκυρόδεμα Πίεση δοκιμής του δοχείου: (α) Τα δοχεία που πληρούνται με αέριο πεπιεσμένο ή διαλυμένο πρέπει να αντέχουν σε πίεση δοκιμής το λιγότερο ίση προς 12 bar. (β) Τα δοχεία που πληρούνται με υγροποιημένο αέριο πρέπει να αντέχουν σε πίεση δοκιμής το λιγότερο ίση προς 10 bar Πλήρωση: (α) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν πεπιεσμένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 C πίεση μεγαλύτερη από 9 bar. (β) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν διαλυμένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 C πίεση μεγαλύτερη από 8 bar. (γ) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν υγροποιημένα αέρια ή μίγματα υγροποιημένων αερίων δεν πρέπει να υφίστανται, στους 20 C, πιέσεις ανώτερες από εκείνες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

9 % περιεκτικότητα αερίου 30% 50% 90% Χωρητικότητα Μικρότερη των 50 έως 80 ml 3.5 bar 2.8 bar 2.5 bar Μεγαλύτερη των 80 έως 160 ml 3.2 bar 2.5 bar 2.2 bar Μεγαλύτερη των 160 έως 220 ml 2.8 bar 2.1 bar 1.8 bar Μέγιστη πίεση Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20 C σε σχέση με την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του αερίου. Για τις περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίων που δεν φαίνονται σ' αυτόν τον πίνακα τα μέγιστα όρια πιέσεων εξάγονται από τον πιο πάνω πίνακα κατά παρέκταση (by extrapolation) Όγκος της υγρής φάσης Στους 50 C, ο όγκος της υγρής φάσεως πεπληρωμένης συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% της καθαρής χωρητικότητας. 4.2 Δοχείο από μη προστατευόμενο γυαλί Οι συσκευές αερολυμάτων που χρησιμοποιούν δοχεία από μη προστατευόμενο γυαλί περιέχουν αποκλειστικά υγροποιημένο ή διαλυμένο αέριο Χωρητικότητα Η ολική χωρητικότητα αυτών των δοχείων δεν δύναται να υπερβεί τα 150 χιλιοστά του λίτρου (ml) Δοκιμαστική πίεση του δοχείου

10 Η δοκιμαστική πίεση του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς 12 bar Πλήρωση (α) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν διαλυμένο αέριο δεν πρέπει να υφίστανται στους 50 C πίεση μεγαλύτερη από 8 bar. (β) Οι συσκευές αερολυμάτων που περιέχουν υγροποιημένα αέρια δεν πρέπει να υφίστανται στους 20 C πιέσεις μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: % περιεκτικότητα αερίου 20% 50% 90% Χωρητικότητα Μικρότερη των 50 έως 70 ml 1.5 bar 1.5 bar 1.25 bar Μεγαλύτερη των 70 έως 150 ml 1.5 bar 1.5 bar 1.0 bar Μέγιστη Πίεση Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τα αποδεκτά όρια πιέσεως στους 20 C σε σχέση με την περιεκτικότητα επί τοις εκατό του υγροποιημένου αερίου. Για τις περιεκτικότητες επί τοις εκατό αερίων που δεν φαίνονται σ' αυτόν τον πίνακα τα μέγιστα όρια πιέσεων εξάγονται από τον πιο πάνω πίνακα κατά παρέκταση (by extrapolation) Όγκος της υγρής φάσης Στους 50 C, ο όγκος της υγρής φάσης της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) που περιέχει υγροποιημένο ή διαλυμένο αέριο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της καθαρής χωρητικότητας.

11 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΕΡΟΖΟΛ) ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5.1 Οι συσκευές αερολυμάτων των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και οι οποίες δύνανται, σε περίπτωση ρήξεως να εκτοξεύσουν θραύσματα εξομοιώνονται με συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από γυαλί μη προστατευόμενο. 5.2 Οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι πλαστικό και δεν εκτοξεύουν σε περίπτωση ρήξεως θραύσματα, εξομοιώνονται με συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) των οποίων το δοχείο είναι από γυαλί με προστατευτικό περιτύλιγμα. 6 ΔΟΚΙΜΕΣ 6.1 Απαιτήσεις δοκιμών που πρέπει να διεξάγονται από τον υπεύθυνο της διαθέσεως στην αγορά Υδραυλική δοκιμή επί κενών δοχείων Τα μεταλλικά, γυάλινα ή πλαστικά δοχεία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να αντέχουν σε δοκιμασία υδραυλικής πιέσεως σύμφωνα με τις παραγράφους 3.1.1, και του παρόντος Παραρτήματος Τα μεταλλικά δοχεία που περιλαμβάνουν ασύμμετρες παραμορφώσεις ή σημαντικές παραμορφώσεις ή άλλα παρόμοια ελαττώματα απορρίπτονται. Συμμετρική και ελαφρά παραμόρφωση του πυθμένα, ή παραμόρφωση που να αλλοιώνει την πλαγία όψη του άνω τοιχώματος

12 είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι το δοχείο πληροί τις απαιτήσεις της δοκιμής ρήξεως Δοκιμή ρήξεως κενών δοχείων εκ μετάλλου Ο υπεύθυνος της διαθέσεως στην αγορά οφείλει να βεβαιωθεί ότι η πίεση ρήξεως των δοχείων είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 20 % της προβλεπομένης δοκιμαστικής πιέσεως Δοκιμή πτώσεως δοχείων από προστατευόμενο γυαλί Ο κατασκευαστής οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα δοχεία πληρούν τους προβλεπόμενους στη παράγραφο του παρόντος παραρτήματος όρους δοκιμής Έλεγχος κατά τεμάχιο πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων Κάθε πεπληρωμένη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να εμβαπτίζεται σε λεκάνη νερού. Η θερμοκρασία του νερού και ο χρόνος παραμονής της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) εντός της λεκάνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε: (α) το περιεχόμενο της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) να αποκτήσει ομοιογενή θερμοκρασία 50 C ή (β) η πίεση της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) να φθάνει εκείνη που εξασκείται από το περιεχόμενο σε ομοιογενή θερμοκρασία 50 C: Νοείται ότι, κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) που παρουσιάζει ορατή και μόνιμη παραμόρφωση ή διαρροή πρέπει να απορρίπτεται.

13 Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου του παρόντος Παραρτήματος κάθε σύστημα δοκιμής που επιτρέπει να λαμβάνεται αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο της λεκάνης νερού δύναται να χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο της διαθέσεως στην αγορά με δική του ευθύνη και με συναίνεση της αρμόδιας αρχής ή οποία, για τον σκοπό αυτό, συνεννοείται με την Επιτροπή. 6.2 Παραδείγματα δοκιμών ελέγχου που δύνανται να διεξάγονται από την αρμόδια αρχή Δοκιμή κενών δοχείων Η δοκιμαστική πίεση ασκείται επί 25 δευτερόλεπτα επί πέντε δοχείων λαμβανομένων τυχαίως από ομογενή παρτίδα κενών δοχείων, δηλαδή κατασκευασμένων με τα ίδια υλικά και τις ίδιες μεθόδους κατασκευής σε σειρά συνεχή ή από αντίστοιχη παρτίδα που λαμβάνεται από την παραγωγή μιας ώρας. Αν ένα μόνο από αυτά τα δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία λαμβάνονται τυχαίως δέκα συμπληρωματικά δοχεία της ιδίας παρτίδας, τα οποία θα υποβάλλουμε στην ίδια δοκιμή. Αν ένα από τα συμπληρωματικά δοχεία δεν δίδει ικανοποιητικό αποτέλεσμα στη δοκιμή η παρτίδα ολόκληρη είναι ακατάλληλη για χρήση Δοκιμή των πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) Οι δοκιμές ελέγχου της στεγανότητας αέρα και νερού πραγματοποιούνται με εμβάπτισμα σε λεκάνη νερού ενός αντιπροσωπευτικού αριθμού πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ). Η θερμοκρασία του νερού και ο χρόνος της παραμονής των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) εντός της λεκάνης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν στο περιεχόμενο να

14 αποκτήσει ομοιογενή θερμοκρασία 50 C και στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) να παραμείνουν σ' αυτήν κατά τον χρόνο που απαιτείται ώστε να καταστεί βέβαιο ότι δεν προκαλείται ουδεμία διαρροή ή ρωγμή. Κάθε παρτίδα συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) που δεν πληροί τις απαιτήσεις αυτής της δοκιμής πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη προς χρήση. 7 ΕΤΙΚΕΤΑ 199 του (Ι) του (Ι) του Τηρουμένων των διατάξεων των περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμων του 1991 μέχρι 2002 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω Νόμων, κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται οι ενδείξεις επί της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) λόγω των μικρών της διαστάσεων (συνολική χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 150 ml) η τιθέμενη επ' αυτής ετικέτα, πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) το όνομα και τη διεύθυνση ή το κατατεθειμένο σήμα του υπεύθυνου της διάθεσης στην αγορά της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ), (β) το σύμβολο της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δηλαδή το σημείο «3» αντεστραμμένο έψιλο), (γ) τις κωδικοποιημένες ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής, (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3,

15 (ε) την καθαρή περιεκτικότητα κατά βάρος και κατ' όγκο. 7.2 Για τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) που διατίθενται στην αγορά της Δημοκρατίας, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 πρέπει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που ενδεχομένως να χρησιμοποιείται, να αναγράφονται και στην Ελληνική γλώσσα. 7.3 Εφόσον ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά των συσκευών αερολυμάτων διαθέτει δικαιολογητικά στοιχεία βασιζόμενα σε αποτελέσματα δοκιμών ή αντιστοίχων αναλύσεων που αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω συσκευές αερολυμάτων, μολονότι περιέχουν εύφλεκτα συστατικά, δεν εγκυμονούν κινδύνους ανάφλεξης υπό κανονικές ή λογικά αναμενόμενες συνθήκες χρήσης, μπορεί υπό ευθύνη του να μην εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2.2(β) και 2.3(β). Θέτει τότε στη διάθεση της αρμόδιας αρχής αντίγραφο των εν λόγω δικαιολογητικών στοιχείων. 7.4 Στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 7.3, η ποσότητα των εύφλεκτων συστατικών που περιέχονται στη συσκευή αερολύματος πρέπει να δηλώνεται κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στην ετικέτα με τη φράση «περιέχει εύφλεκτα συστατικά σε αναλογία x % κατά μάζα: Νοείται ότι, στο σημείο που αναφέρεται ως «x» στην παρούσα παράγραφο, αναγράφεται το ποσοστό επί τοις εκατό του σχετικού εύφλεκτου συστατικού.».

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 96, 9.4.2008, σ. 15. «Οδηγία 2008/47/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90)

Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1197/89 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 567/Β/6 9 90) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 6342/863/89 Ασφάλεια των παιχνιδιών. (ΦΕΚ 223/Β/27-03-89) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999)

(Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. οικ. 16289/330/1999 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση (Φ.Ε.Κ. 987/Β/27-5-1999) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 Νόμος που ρυθμίζει τη διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των οχημάτων αυτών και τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6),

µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (6), Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ:

Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (13), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0152 EL 18.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα