ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ ΑΡΜΑΚΟ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΩΝ & ΙΠΠΕΩΝ / ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1 ο Εφαρµογή Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης Η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) θέσπισε, και έγινε αποδεκτό από όλες τις Εθνικές Οµοσπονδίες των κρατών µελών της, την εφαρµογή του ελέγχου χορήγησης απαγορευµένων ουσιών στους ίππους αθλήσεως ιππασίας και τους ιππείς / αθλητές. Οι λόγοι της εφαρµογής αυτής είναι: 1. Η επιθυµία συµµετοχής των ίππων και ιππέων σε ιππικούς αγώνες, µε ίσους όρους ώστε να πραγµατοποιούν τις επιδόσεις τους βασιζόµενοι αποκλειστικά και µόνο στο δικό τους δυναµικό. Είναι γνωστό ότι η χορήγηση επιλεγµένων φαρµακευτικών παρασκευασµάτων ή χηµικών ουσιών σε έναν οργανισµό προκαλεί τη µη φυσιολογική διέγερση και υπερλειτουργεία ή κάµψη οργάνων και συστηµάτων αυτών µε αποτέλεσµα αυτοί οι ίπποι και οι ιππείς / αθλητές, στη διάρκεια ενός αγώνα, να ευρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των άλλων, δηλαδή να έχουν καλύτερες επιδόσεις και µια θέση στην κατάταξη που δεν είναι ανάλογη των δυνατοτήτων τους, έχουµε δηλαδή αλλοίωση των αποτελεσµάτων, µε αθέµιτο τρόπο, κάτι που είναι άδικο και αντιδεοντολογικό. 2. Η προστασία της υγείας των ίππων και ιππέων / αθλητών δεδοµένου ότι, η χορήγηση των απαγορευµένων ουσιών, εκτός από την κάλυψη κάποιας πάθησης, µπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα (ήπαρ, καρδιά, νεφρούς κλπ.) 3. Η συµβολή γενικότερα στο «ευ ζην» (well being, bien etre) των ίππων που δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν µε τον άνθρωπο και να εκφράσουν την αδυναµία συµµετοχής τους σε αγωνιστική δραστηριότητα. 4. Την προάσπιση της καλής φήµης και εικόνας του αθλήµατος. Προκειµένου λοιπόν να υλοποιηθεί η απόφαση - θεσµός του ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (anti-doping control), η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (FEI) δια των αρµοδίων καθ ύλην οργάνων της:. Συνέταξε πίνακα κατηγοριών απαγορευµένων ουσιών (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. IV 1 1 ), όπως και ουσιών των οποίων η παρουσία, επιτρέπεται σε ορισµένο ποσοστό, στο πλάσµα του αίµατος και τα ούρα (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. IV 2 2 ) που λόγω της ταχείας ανάπτυξης νέων ναρκωτικών και φαρµακολογικών µέσων και τις αλλαγές των µεθόδων προετοιµασίας ίππων για αγώνες αναθεωρούνται συνεχώς και είναι δυνατόν να αλλάζουν οποτεδήποτε. 1 Παράρτηµα Α'-1 του παρόντος Κανονισµού. 2 Παράρτηµα Α'-2 του παρόντος Κανονισµού.

2 . ηµιούργησε το πρόγραµµα ελέγχου θεραπείας ουσιών µε φαρµακολογική δράση (Medication Control System MCP) το οποίο στελεχώνουν κτηνίατροι και τεχνικοί, οι οποίοι κατευθύνονται και λειτουργούν λαµβάνοντας εντολές κατ ευθείαν από τη ιεθνή Οµοσπονδία Ιππασίας.. ιατύπωσε τη διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου και λήψεως δειγµάτων αίµατος και ούρων από τους επιλεγµένους ίππους και προκειµένου περί των ιππέων / αθλητών ακολουθεί τους κανονισµούς δειγµατοληψίας της ΟΕ και τον τρέχοντα κατάλογο απαγορευµένων ουσιών του Ολυµπιακού Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης (Olympic Movement Anti- Doping Code). Τα ανωτέρω προκειµένου να επισηµοποιηθούν και να αποκτήσουν εγκυρότητα συµπεριλαµβάνονται στο Γενικό Κανονισµό (GENERAL REGULATION -REGLEMENT GENERAL) και στον Κτηνιατρικό Κανονισµό (VETERINARY REGULATIONS - REGLEMENT VETERINAIRE -) της ιεθνούς Oµοσπονδίας Iππασίας και στο παράρτηµα IV (1 & 2) του ΚΚ/ ΟΙ. Άρθρο 2 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης στο Εθνικό Αγωνιστικό Πρόγραµµα της Ε.Ο.Ι. 1. Στο εθνικό αγωνιστικό πρόγραµµα εφαρµόζεται Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης (antidoping control). O έλεγχος αυτός πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια κατά τα διάφορα στάδια της τελέσεως του και να διέπεται από απόλυτη αµεροληψία. Για τον λόγο αυτό και δεδοµένου ότι οι εθνικοί αγώνες δεν καλύπτονται από το Πρόγραµµα Ελέγχου Θεραπειών της Ο.Ι. (FΕΙ Medication Control Program), εφαρµόζονται τα διαλαµβανόµενα και έχοντα σχέση µε το όλο θέµα, του ελέγχου φαρµακοδιέγερσης, σχετικά άρθρα και παραρτήµατα εις τον Γενικό Κανονισµό (κυρίως αρθρ και & & ) και Κτηνιατρικούς Κανονισµούς (κυρίως αρθρ & του παραρτ. IV 1-2) της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας 20ης και 8ης εκδόσεων αντιστοίχως, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στην συνέχεια εντάσσονται τα σχετικά άρθρα από τον Γενικό Κανονισµό τής ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας. 3 Άρθρο 3ο Υπεύθυνοι για τον ίππο 4 1. Ο Υπεύθυνος για έναν ίππο είναι νοµικά υπόλογος για τον ίππο αυτό, οφείλει να γνωρίζει τον παρόντα κανονισµό όπως και τους ισχύοντες Γενικό Κανονισµό και 2 3 Τά άρθρα αυτά µελλοντικά πρέπει να ενταχτούν στον ΕΚΙ επειδή δεν αφορούν µόνο τον Κτηνιατρικό Κανονισµό, άλλωστε για τον λόγο αυτό και η ΟΙ τα έχει εντάξει στον ΓΚ/ ΟΙ. 4 σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 142 & ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο 1006

3 Κτηνιατρικό Κανονισµό της ΟΙ σε µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και υπόκειται στις οριζόµενες ποινές που προβλέπονται από τους κανονισµούς, ιδιαίτερα εάν βρεθούν απαγορευµένες ουσίες κατά τον αγώνα. 2. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του Γενικού Κανονισµού καί τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ΟΙ, Υπεύθυνος για τον ίππο είναι κατά κανόνα ο αθλητής, που τον ιππεύει στη διάρκεια ενός αγώνα, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης τού ίππου έχει δηλώσει εγγράφως ότι ο ίδιος είναι ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή έχει εγγράφως ορίσει τρίτο πρόσωπο. Εφόσον ο αθλητής έχει ηλικία κάτω των 18 ετών, ο Υπεύθυνος για τον ίππο του ορίζεται εγγράφως από τον ιδιοκτήτη του ίππου και δύναται να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της οµάδας ή ο προπονητής του ή κάποιος άλλος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα και να έχει δηλωθεί εγγράφως µε ευθύνη τού Σωµατείου του αθλητή ή τού αρχηγού οµάδος στην γραµµατεία της οργανωτικής επιτροπής 3. Τα αθλητικά Σωµατεία έχουν την ευθύνη για την επιλογή και δήλωση ίππων πού έχουν τα απαιτούµενα προσόντα. Για την εφαρµογή τού παρόντος Κανονισµού καθώς και του Γενικού Κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού της ΟΙ αυτό θεωρείται ότι περιλαµβάνει την φυσική κατάσταση και την ικανότητα των ίππων να λάβουν µέρος στα αγωνίσµατα για τα οποία δηλώνονται. 4. Ο Αρχηγός Οµάδος, µαζί µε τον Υπεύθυνο για τον ίππο, είναι υπεύθυνοι για την φυσική κατάσταση και την υγιεινή καθώς και για τις δηλώσεις συµµετοχής ή την απόσυρση των ίππων ευθύνης τους, και πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς Κανονισµούς και ιατάξεις. 5. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο είναι υπόλογος για κάθε πράξη που πραγµατοποιείται στους στάβλους στον ίππο ευθύνης του από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον πρόσωπο, πού έχει εξουσιοδότηση να προσεγγίζει τον ίππο. Επίσης είναι υπεύθυνος και κατά την ώρα που ιππεύεται ο ίππος. 6. Ο Υπεύθυνος πρέπει να φροντίζει ώστε οι ίπποι ευθύνης του να διαθέτουν έγκυρο και ορθά συµπληρωµένο διαβατήριο, σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς όπως και τα παραρτήµατά τους και ιδιαίτερα για τον σωστό εµβολιασµό των ίππων κατά της γρίπης σύµφωνα µε τις τρέχουσες προδιαγραφές της ΟΙ. 5 Άρθρο 4 ο Βάναυση µεταχείριση ίππων 6 1. Η Βάναυση Μεταχείριση µπορεί να οριστεί ως η συνειδητή συµπεριφορά µε τρόπο πού προκαλεί σε έναν ίππο πόνο ή χωρίς λόγο ενόχληση. Η Βάναυση Μεταχείριση µπορεί να καλύψει τα ακόλουθα, τιθέµενα ταύτα ως παραδείγµατα: 1.0. Το µαστίγωµα ή χτύπηµα ενός ίππου σε υπερβολικό βαθµό 2.0. Η υποβολή ενός ίππου σε οποιοδήποτε είδους συσκευή πού προκαλεί ηλεκτρικές εκκενώσεις (ηλεκτροδιέγερση) 3 5 σχετ. ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 143

4 3.0. Η χρήση σπιρουνιών κατά υπερβολικό και επίµονο τρόπο ή το κτύπηµα του στόµατος µε υπερβολικά και επαναλαµβανόµενα τραβήγµατα τής στοµίδας Η συµµετοχή σε αγώνισµα µε έναν ίππο προφανώς εξαντληµένο, κουτσό ή πληγωµένο 5.0. Το "κτύπηµα" ( rapping /"barrer") ενός ίππου οπουδήποτε µέσα στον χώρο των αγώνων ή εκτός αυτού. ("κτύπηµα" νοείται το κτύπηµα τµηµάτων του σώµατος του ίππου πάνω σε βαλβίδες εµποδίου ή άλλα αντικείµενα όπως βέργες, σύρµα, καλώδιο κ.τ.λ.) 6.0. Η παρά φύση ευαισθητοποίηση ή αναισθητοποίηση οποιοδήποτε µέρους τού ίππου Το να αφεθεί ένας ίππος χωρίς κατάλληλη τροφή, νερό και άσκηση Εδικοί Κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν επί πλέον περιορισµούς. 2. Οποιαδήποτε περίπτωση βάναυσης συµπεριφοράς πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής. 3. Οι Επίσηµοι (παράγοντες τού αγώνα) ή κάθε άλλο πρόσωπο, πού αναφέρει περίπτωση Βάναυσης Μεταχείρισης ίππου πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίσει έναν ή περισσότερους µάρτυρες τού γεγονότος ή κάθε άλλο είδος απόδειξης και είτε να τούς φέρει στην Αγωνόδικο Επιτροπή είτε να εξασφαλίσει γραπτή την µαρτυρία τους, υπογραµµένη καθώς και τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους. Άρθρο 5 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης και προστασία των Αθλητών 7 1. Οι Αθλητές δεν επιτρέπεται να αγωνίζονται υπό την επήρεια οποιασδήποτε Απαγορευµένης Ουσίας. Εφαρµόζονται οι Κανονισµοί ειγµατοληψίας της ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (.Ο.Ε.) και ο τρέχων κατάλογος Απαγορευµένων Ουσιών όπως ορίζεται στον Κώδικα του Ολυµπιακού Κινήµατος εναντίον της φαρµακοδιέγερσης (Olympic Movement Anti-Doping Code). 2. Οι κανονισµοί και οι αποφάσεις της.ο.ε. (στην Ελληνική τους Μετάφραση) αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος κανονισµού. 3. Η Αγωνόδικος Επιτροπή µετά από συνεννόηση µε τον Ιατρό τού Αγώνα µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να εξαιρέσει από περαιτέρω συµµετοχή στο αγώνισµα και / ή τον αγώνα κάθε αγωνιζόµενο Αθλητή, πού δεν είναι σε θέση να συνεχίσει εξ αιτίας σοβαρού ή πιθανόν σοβαρού τραυµατισµού ή κατάστασης της υγείας του. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο φαρµακοδιέγερσης Αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή. Άρθρο 6 ο Έλεγχος Φαρµακοδιέγερσης καί προστασία των ίππων 8 1. Οι ακριβείς Κανόνες οι σχετικοί µε τις Απαγορευµένες Ουσίες και τον Έλεγχο Φαρµαοδιέγερσης τίθενται στον Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ΟΙ. 4 7 σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΓΚ/ ΟΙ Άρθρο 146

5 2. Κάθε ίππος, πού, σαν αποτέλεσµα Ελέγχου Φαρµαοδιέγερσης, ευρίσκεται να έχει µία Απαγορευµένη Ουσία σε οποιοδήποτε ιστό του, ή σωµατικό υγρό ή απεκκρίσεων, αυτόµατα αποκλείεται, µαζί µε τον αγωνιζόµενο µε αυτόν τον ίππο, από όλα τα αγωνίσµατα αυτού του αγώνα και σαν αποτέλεσµα την ανακατάταξη των αποτελεσµάτων, εκτός εάν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει επιτρέψει στον ίππο να συµµετάσχει ή να συνεχίσει στον αγώνα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 πιο κάτω. Εάν ο αποκλεισµένος ίππος και ο αγωνιζόµενος αθλητής είναι µέλη µίας οµάδας, η υπόλοιπη οµάδα δεν αποκλείεται Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων τού παρόντος άρθρου 6 παρ.2 9, θα εφαρµόζεται πάντα το άρθρο τού ΓΚ/ ΟΙ , το οποίο προσαρτάται σαν Παράρτηµα Β στον Παρόντα Κανονισµό. 3. Εξαίρεση µπορεί να υπάρξει αν η Αγωνόδικος Επιτροπή έχει λάβει γραπτή βεβαίωση του Κτηνιάτρου Αγώνων ότι λόγω επείγουσας ανάγκης, επέτρεψε κατά τη διάρκεια του αγώνα να γίνει θεραπεία του ίππου και να του δοθούν φάρµακα µε απαγορευµένες ουσίες και το γεγονός αυτό είναι σε γνώση του Προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής και εφόσον κρίνει η Επιτροπή ότι εξασφαλίζεται η υγεία του ίππου και δεν παρέχεται στον αγωνιζόµενο αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων συµµετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή, µετά το τέλος του αγωνίσµατος, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος φαρµακοδιέγερσης στον συγκεκριµένο ίππο. 4. Σε περιπτώσεις προφανούς ασθένειας ή τραυµατισµού ίππου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, η Αγωνόδικος Επιτροπή σε συνεννόηση µε τον Κτηνίατρο Αγώνων αποφασίζει αν ο ίππος µπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο τρέχον αγώνισµα ή και στα επόµενα. 5. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΙ µπορεί να δώσει εντολή για έλεγχο φαρµακοδιέγερσης ίππων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή Άρθρο 7 ο Κτηνίατροι και Ορισµοί Κτηνιάτρων στους αγώνες. - Υπεύθυνοι ειγµατοληψίας Κτηνίατρος θεωρείται κάθε πρόσωπο, πού κατέχει δίπλωµα κτηνιατρικής και µπορεί να ασκήσει το επάγγελµα τού κτηνιάτρου σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία τού Ελληνικού κράτους. 2. Κατά τους Επίσηµους Αγώνες που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ, είτε οι Περιφέρειες που έχουν την προς το σκοπό αυτό εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς επίσης και σε φιλικούς αγώνες που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και που έχουν λάβει για τον λόγο αυτό, την σχετική άδεια της Ε.Ο.Ι. ορίζεται ένας Κτηνίατρος Αγώνος ο οποίος είναι Υπεύθυνος για την τήρηση τού παρόντος κανονισµού και τού Κτηνιατρικού Κανονισµού τής.ο.ι. κατά την διάρκεια τού αγώνα καθώς και για την διαδικασία ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης. 3. Υπεύθυνος δειγµατοληψίας είναι ο ως άνω, Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων, που προέρχεται από τους Ορισθέντες για τους Αγώνες Κτηνιάτρους και κατά την δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι. 5 9 ΚΚ/ ΟΙ Άρθρο σχετ. ΚΚ/ ΟΙ Κεφ. ΙΙ

6 6 Στην συνέχεια ενσωµατώνονται τα σχετικά 'Άρθρα και Παραρτήµατα από τον Κτηνιατρικό Κανονισµό τής ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας. Άρθρο 8ο Απαγορευµένες Ουσίες Σκοπός όλων των αγώνων είναι ΝΑ αγωνίζονται οι ίπποι και οι αθλητές έναντι αλλήλων µε ίσους όρους και µε τις ίδιες δυνάµεις και ικανότητες. Ως εκ τούτου στόχος του παρόντος Κανονισµού είναι να εξασφαλίσει ότι καµία δειγµατοληψία πού διενεργείται σε ίππο κατά την διάρκεια αγώνος, δεν αποκαλύπτει την ύπαρξη Απαγορευµένης Ουσίας στους ιστούς σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις του. 2. Ο όρος "Απαγορευµένη Ουσία" αναφέρεται σε µία ουσία, τον ή τούς "µεταβολίτες" και τα ισοµερή ή βιολογικούς δείκτες αυτών των ουσιών (συµπεριλαµβανοµένων των εξωγενών µεταβολιτών), είτε είναι είτε δεν είναι ενδογενείς στον ίππο και οι οποίες περιλαµβάνονται στον πίνακα Απαγορευµένων Ουσιών (Παράρτηµα Α-1 12 ). 3. Οι ίπποι µπορούν να αγωνίζονται µε την παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις, τους, ορισµένων ουσιών για τις οποίες έχουν θεσπισθεί όρια ανοχής / ποσοστά όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα Α-2 13 του παρόντος Κανονισµού, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση τής ουσίας δεν ξεπερνά το όριο ανοχής / ποσοστό που αναφέρεται στο Παράρτηµα αυτό. 4. Θεωρείται ότι υπάρχει παράβαση τού παρόντος Κανονισµού καθώς και των ΓΚ/ ΟΙ και ΚΚ/ ΟΙ εάν η ανάλυση δείγµατος ενός ίππου αποκαλύπτει την ύπαρξη ουσίας, πού θεωρείται Απαγορευµένη Ουσία παρουσία στους ιστούς, σωµατικά υγρά ή απεκκρίσεις, του (για τις εξαιρέσεις βλ. Άρθρο 6 ο του παρόντος). 5. Με δεδοµένη την ταχύτατη ανάπτυξη νέων ουσιών και των φαρµακολογικών τους δράσεων, και των µεταβολών στις µεθόδους προετοιµασίας των ίππων για τους αγώνες, ο σχετικός µε την χρήση νέων ουσιών και νέων τεχνικών Κανονισµός µπορεί να αναθεωρείται και τροποποιείται ανά πάσα στιγµή. Άρθρο 9ο Υποδόριες Ενέσεις και χρήση Οξυγόνου και υποδερµικών εγχύσεων Η χορήγηση κανονικών τροφικών διαλυµάτων, ηλεκτρολυτών και γλυκονούχων διαλυµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται µετά τη σύµφωνη γραπτή γνώµη του Κτηνιάτρου Αγώνων και κατόπιν συµπληρώσεως του εντύπου αδείας παροχής έκτακτης αγωγής. 2. Η χορήγηση οξυγόνου σε ίππο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο κατόπιν διασωληνώσεως ενός και µόνο ρώθωνα. Η χρήση οποιουδήποτε τύπου µάσκας χορηγήσεως οξυγόνου απαγορεύεται. 11 σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1014

7 Άρθρο 10ο Ταυτοποίηση Ίππων 15 Πριν από τη διενέργεια της λήψης δείγµατος, γίνεται η αναγνώριση της ταυτότητος των προς δειγµατισµό ίππων µε τη βοήθεια των διαβατηρίων τους. Οι ιππείς υποχρεούνται να έχουν πάντοτε µαζί τους κατά τη διάρκεια των Αγώνων το ιαβατήριο του ίππου τους. Άρθρο 11ο Επιλογή ίππου για έλεγχο Φαρµακοδιέγερσης Κατά τη διάρκεια του αγώνα δειγµατίζονται κατ ελάχιστον από 1 έως 3 ίπποι, ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών διεξαγωγής των αγώνων. Ο καλύτερος τρόπος επιλογής, αδιάβλητος και διαφανής, είναι ο δια της κληρώσεως. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος επιλογής για δειγµατοληψία πρέπει να αιτιολογηθεί εγγράφως (π.χ. καταγγελία, υπόνοια χορήγησης κάποιας ουσίας, υπερβολική απόδοση και επίδοση) 2. Ανεξαρτήτως αυτού ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής σε συνεργασία µε τον Κτηνίατρο Αγώνων µπορεί να υποδείξει ορισµένους ίππους προς δειγµατισµό. Η επιλογή αυτή µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή του Αγώνος. Άρθρο 12 ο Χρόνος ειγµατοληψίας Τον χρόνο λήψεως των δειγµάτων ορίζει o Υπεύθυνος Κτηνίατρος Αγώνων. Τα δείγµατα πρέπει να συλλεχθούν το νωρίτερο δυνατόν αλλά οπωσδήποτε εντός δύο ωρών από την απονοµή των επάθλων της κατηγορίας στην οποία συµµετέχουν ο/οι προς δειγµατισµό ίππος/οι. Ένας ίππος µπορεί να επιλεγεί για δειγµατοληψία περισσότερες από µία φορά κατά τη διάρκεια του Αγώνα. 2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου ενός ίππου κατά τη διάρκεια των αγώνων, διενεργείται αµέσως δειγµατοληψία µε σκοπό τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης (anti-doping control). Επίσης συνίσταται να γίνεται πλήρης νεκροψία-νεκροτοµή του ίππου. Περί του συµβάντος πρέπει να υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων αναφορά προς την ΕΟΙ στην οποία να συµπεριληφθούν και η αιτία θανάτου ως και, εάν είναι σχετικό, και η µέθοδος ευθανασίας πού εφαρµόστηκε. Άρθρο 13ο ιαδικασία ειγµατοληψίας Μόλις επιλεγεί ένας ίππος για δειγµατοληψία ο Κτηνίατρος Αγώνων ειδοποιεί πρώτα τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του). Από εκείνη τη στιγµή ο Υπεύθυνος (ή εκπρόσωπός του) έχει την ευθύνη για την επίβλεψη του ίππου. Ο Κτηνίατρος Αγώνων ή ένας εντεταλµένος βοηθός του πρέπει να συνοδεύσει τον ίππο απευθείας στο σταύλο ελέγχου σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1019

8 2. Η άρνηση ή η ηθεληµένη παρακώλυση για την υποβολή του ίππου στη διαδικασία της δειγµατοληψίας ανακοινώνεται αµέσως στην Ελλανόδικο Επιτροπή. Αν αυτή αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την άρνηση ή την παρακώλυση και ο Υπεύθυνος για τον ίππο επιµένει, ο ίππος αποκλείεται από τους αγώνες. Το ζήτηµα πρέπει να αναφερθεί από τον Πρόεδρο της Ελλανοδίκου Επιτροπής στον Γ. Γραµµατέα του.σ. της Ε.Ο.Ι. προκειµένου το θέµα αυτό να παραπεµφθεί στη ικαστική Επιτροπή από το.σ. τής Ε.Ο.Ι. 3. Η διαδικασία τής δειγµατοληψίας επιβλέπεται από τον Υπεύθυνο Κτηνίατρο Αγώνων και κατά την δειγµατοληψία παρίσταται τρίτο πρόσωπο οριζόµενο από την Ε.Ο.Ι.. Ο οργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει να είναι διαθέσιµο ένα άτοµο µε κατάλληλες γνώσεις για να βοηθήσει στην διαδικασία. 4. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο ( ή εκπρόσωπός του) έχει δικαίωµα να παρακολουθήσει τη δειγµατοληψία. Η άρνηση παρακολουθήσεως µετά από ειδοποίηση εκλαµβάνεται ως συναίνεση στη διαδικασία δειγµατοληψίας. 5. Ο Κτηνίατρος που επιβλέπει τη δειγµατοληψία και ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) πρέπει να υπογράψουν το ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Fοrm). Ο Κτηνίατρος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε το δείγµα να µην επιµολυνθεί. Υπογράφοντας το έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) δέχεται την εγκυρότητα του υλικού, που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία και δεν έχει αντίρρηση για την όλη διαδικασία της δειγµατοληψίας. Εφόσον όµως την απορρίπτει, πρέπει να δηλώσει τους λόγους απόρριψης εγγράφως 6. Η άρνηση του Υπευθύνου για το ίππο (ή του εκπροσώπου του) να υπογράψει το έντυπο εκλαµβάνεται ως άρνηση να υποβληθεί ο ίππος στη διαδικασία της δειγµατοληψίας (βλ. παρ.2 πιο πάνω). 7. Ο Υπεύθυνος για τον ίππο (ή ο εκπρόσωπός του) πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο ιαβατήριο του ίππου έχουν συµπληρωθεί σωστά τα στοιχεία δειγµατοληψίας από τον Κτηνίατρο Αγώνων. Άρθρο 14ο ειγµατοληψία Ούρων και Αίµατος 19 Η παρουσία απαγορευµένης ουσίας σε ίππο µπορεί να διαπιστωθεί σε δείγµατα ιστών, σωµατικών υγρών (κυρίως αίµα) ή απεκκρίσεων (κυρίως ούρα). Τα δείγµατα ούρων (όπου αυτό είναι δυνατό) και, αν δεν είναι δυνατό, τα δείγµατα αίµατος πρέπει να συλλέγονται από όλους τους ίππους που επιλέγηκαν για δειγµατοληψία Εν τούτοις στον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης τα ούρα είναι πιο χρήσιµα από το αίµα, διότι είναι πλουσιότερα σε προϊόντα αποδοµήσεως διαφόρων ουσιών, και πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την συλλογή ούρων από κάθε επιλεγµένο για έλεγχο ίππο. Η ανάλυση αίµατος γίνεται µόνο σε περίπτωση πού δεν έχουν συλλεχθεί ούρα ή σε περίπτωση που απαιτείται ποσοτικός προσδιορισµός ουσιών για τις οποίες έχει ορισθεί ποσοστό παρουσίας στο πλάσµα σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1020

9 Άρθρο 15ο Απαιτούµενα υλικά για τις δειγµατοληψίες 20 Για τη δειγµατοληψία πρέπει να χρησιµοποιούνται τα εγκεκριµένα από τη ΟΙ κυτία δειγµάτων. Στα Κυτία ειγµάτων περιέχονται: 1. Οδηγίες για τον τρόπο δειγµατισµού ούρων και αίµατος στην Αγγλική και στη Γαλλική. 2. Ένας ουροσυλλέκτης (βλ. σχήµα) 3. Ένα ζεύγος γάντια µιας χρήσεως. 4. ύο (2) ευρυστόµια πλαστικά δοχεία µε τα πώµατά τους και το ειδικό σύρµα για το κλείσιµό τους. 5. ύο (2) πλαστικοί σάκοι για τη συλλογή ούρων. 6. Μάκτρα απορροφητικού χάρτου. 7. Ειδικές πλαστικές σφραγίδες για το σφράγισµα των πλαστικών δοχείων µε γραµµένο σε αυτές ανάγλυφα τον αριθµό ταυτότητος του δείγµατος 8. Τέσσερις (4) σύριγγες (MONOVETTES) για την λήψη αίµατος. 9. Ετικέτες µε κωδικούς αριθµούς για τον προσδιορισµό της δειγµατοληψίας. 10. Ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Form) στο οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της δειγµατοληψίας (τόπος, είδος αγώνος, όνοµα ίππου, εθνικότητα, αριθ. διαβατηρίου κλπ.) 11. Ετικέτα µε το όνοµα του αναγνωρισµένου εργαστηρίου και τη διεύθυνσή του. Άρθρο 16ο Οδηγίες για τη Λήψη ειγµάτων 21 Η δειγµατοληψία διενεργείται από τον Κτηνίατρο Αγώνων ή υπό την εποπτεία του. 9 α. Συλλογή Ούρων 1. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε προσπάθειες για τη λήψη δειγµάτων ούρου. Ο χρόνος αναµονής επαφίεται στον Κτηνίατρο. Συνήθως τηρείται χρόνος 60 πρώτων λεπτών για την συλλογή δείγµατος ούρων. 2. Εάν η λήψη ούρων δεν είναι δυνατή τότε λαµβάνεται αίµα (βλ. λήψη αίµατος) 3. Συνίσταται η ουροληψία να γίνεται από πεπειραµένο άτοµο. 4. Ο ενεργών τη δειγµατοληψία πρέπει να φορά γάντια µιας χρήσεως. 5. Τοποθετεί τον πλαστικό σάκο εντός του ουροσυλλέκτη. 20 βλ. Κυτία ειγµατοληψίας 21 βλ. Κυτία ειγµάτοληψίας

10 6. Όταν ο ίππος ουρήσει η συλλεγείσα ποσότητα µεταγγίζεται σε ίση ποσότητα στα δύο πλαστικά δοχεία ( είγµα Α & είγµα Β). Εάν ο όγκος των ούρων είναι µικρότερος των 3ml. δεν επιµερίζεται, αλλά πραγµατοποιείται λήψη αίµατος. 7. Πωµατίζονται τα δοχεία πολύ καλά. 8. Η ιαδικασία ολοκληρώνεται περνώντας το σύρµα του κορµού του δοχείου από τις οπές της περιφέρειας του πώµατος και του κορµού του δοχείου και προσδένεται επί στην κορυφή άνωθεν του πώµατος, περιελίσσοντας τα δύο ελεύθερα άκρα του σύρµατος κατά τρόπο που να επιτρέπει την τοποθέτηση και το κλείσιµο της ειδικής πλαστικής σφραγίδος µε τον αριθµό ταυτότητας (κωδικό) στον πεπλατυσµένο βραχίονα. 9. Επικολλάται σε κάθε δοχείο µία µικρή ετικέτα µε τον κωδικό της, την ηµεροµηνία και την υπογραφή του Κτηνιάτρου. 10. Επικολλούνται οι σχετικές ετικέτες µε τον κωδικό, ηµεροµηνία και υπογραφή του κτηνιάτρου, στο ειδικό έντυπο ελέγχου φαρµακοδιέγερσης (FEI Medication Control Form). Συµπληρώνονται οι παράγραφοι του εντύπου µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή να είναι υπογεγραµµένο από τον Kτηνίατρο που προέβη στον έλεγχο, τον Υπεύθυνο για τον ίππο (ή τον εκπρόσωπό του) και ένα µάρτυρα ορισµένο από την ΕΟΙ. 11. Τοποθετούνται στο µικρό χαρτοκιβώτιο (kit) τα δείγµατα, σφραγίζονται τα κυτία και επικολλάται η ειδική ετικέτα µε το όνοµα και τη διεύθυνση του εργαστηρίου προς το οποίο αποστέλλεται το χαρτοκιβώτιο. 12. Στο διαβατήριο του ίππου καταχωρείται ότι εγένετο δειγµατοληψία ούρων ή αίµατος στη σχετική σελίδα ελέγχου φαρµακοδιέγερσης. β. Συλλογή Αίµατος 1. Η λήψη αίµατος γίνεται από τον Κτηνίατρο και µόνο και εφ όσον δεν έχει ληφθεί δείγµα ούρων. 2. Εάν δεν επιτευχθεί η λήψη ούρων, λαµβάνεται δείγµα αίµατος 100ml: δύο σύριγγες MONOVETTES ήτοι 50ml για το είγµα Α και δύο σύριγγες MONOVETTES ήτοι 50ml για το είγµα Β. 3. Πριν από κάθε λήψη αίµατος ο Κτηνίατρος πρέπει να διαπιστώσει την ακεραιότητα των σφαγιτίδων φλεβών. Εάν οι προσπάθειες για τη λήψη αίµατος αποβούν άκαρπες τότε πρέπει να επιτευχθεί λήψη ούρων έστω και εάν γι αυτό απαιτείται αργοπορία. 4. Καθαρίζεται το δέρµα µε αλκοόλη 70% περιέχουσα µόνο µεθανόλη 10% 5. Αφού γίνει η αιµοληψία πωµατίζεται η σύριγγα µε το ειδικό πώµα της και ανακινείται για την καλύτερη ανάµιξη της ηπαρίνης που περιέχεται στη σύριγγα. 6. Τοποθετούνται οι σύριγγες ανά 2 στο πλαστικό δοχείο ( είγµα Α και είγµα Β) αφού επικολληθεί προηγουµένως σε κάθε µία η ετικέτα µε τον κωδικό, την ηµεροµηνία λήψεως και την υπογραφή του Κτηνιάτρου. Για τα υπόλοιπα ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και για τα δείγµατα των ούρων. 10

11 Άρθρο 17ο Χειρισµός των ειγµάτων Όλα τα δείγµατα που συλλέγονται για ανάλυση απαγορευµένων ουσιών φυλάσσονται σε ψυγείο που κλειδώνει και παραδίδονται από το ορισµένο από την ΕΟΙ άτοµο σε εργαστήριο εντός 24 ωρών από τη λήξη του Αγώνα. 2. Ο Κτηνίατρος Αγώνων είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της ασφαλούς αποστολής των δειγµάτων στο εργαστήριο και για τη σχετική ενηµέρωση του εργαστηρίου. Άρθρο 18ο Εγκεκριµένο Εργαστήριο Η ανάλυση των δειγµάτων γίνεται από το εγκεκριµένο από τη ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή για τον έλεγχο φαρµακοδιέγερσης «Εργαστήριο Ελέγχου Doping του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λούης». 2. Οι Υπεύθυνοι (Officials) του Εργαστηρίου, εφόσον κληθούν αρµοδίως οφείλουν να παρουσιασθούν ως µάρτυρες, εάν προκύψει λόγω της αναλύσεως δικαστική ή πειθαρχική δίωξη. 1. Πραγµατοποιείται ανάλυση δείγµατος: Άρθρο 19 ο ιαδικασία αναλύσεως 24. Σε ούρα, εφόσον έχουν συλλεχθεί ούρα Γίνεται ανάλυση στα ούρα της µίας φιάλης, που ονοµάζεται είγµα Α. Η άλλη φιάλη µε ούρα που ονοµάζεται είγµα Β φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση επαλήθευσης.. Σε αίµα εφόσον δεν έχουν συλλεχθεί ούρα Αναλύεται αίµα από τις σύριγγες που περιέχονται σε φιάλη, που χαρακτηρίζεται ως είγµα Α. Η φιάλη που αποµένει και ονοµάζεται είγµα Β περιέχει 2 σύριγγες και φυλάσσεται σφραγισµένη για να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση ανάλυσης για επαλήθευση. 2. Η ανάλυση του είγµατος Α, από τη στιγµή που παρελήφθησαν τα δείγµατα από το εργαστήριο, πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. 3. Αν το είγµα Α είναι αρνητικό, το είγµα Β πρέπει αµέσως να καταστραφεί από το Εργαστήριο. 4. Εφόσον το είγµα Α είναι θετικό και χρειάζεται ανάλυση του είγµατος Β για την επαλήθευση, αυτό πρέπει να ζητηθεί γραπτώς από τον Υπεύθυνο για τον ίππο, ή το Σωµατείο του µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπευθύνου, εντός 10 ηµερών από την λήψη του σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1023

12 έγγραφου ανάλυσης του είγµατος Α, που έχει σταλεί στους ενδιαφεροµένους από την ΕΟΙ. Εάν σε αυτό το διάστηµα ο/η θιγόµενος/η από το αποτέλεσµα εξέτασης του είγµατος Α δεν ζητήσει ανάλυση του είγµατος Β τεκµαίρεται η αποδοχή του αποτελέσµατος. 5. Η ανάλυση του είγµατος Β πρέπει να γίνει από το ίδιο Εργαστήριο, αλλά είναι δυνατόν να την παρακολουθήσει και άλλος Αναλυτής Επιστήµων, υπό τους όρους του Κ.Κ (παραρτ. ΙΧ) της ΟΙ (από την µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα, που ορίζεται από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο και δηλώνεται το όνοµα του στην αίτηση αναλύσεως του είγµατος Β. Η ανάλυση του είγµατος Β πρέπει να αρχίσει εντός 21 ηµερών από την αίτηση των ενδιαφεροµένων. Εάν δεν οριστεί Μάρτυρας-Αναλυτής από τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το Σωµατείο εντός της τεθείσης προθεσµίας, ή εάν ο Μάρτυρας-Αναλυτής δεν παρίσταται εντός της προθεσµίας, το Εργαστήριο πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση του είγµατος Β. 6. Εάν ο Μάρτυρας-Αναλυτής, που όρισε ο Υπεύθυνος για τον ίππο ή το Σωµατείο είναι ικανοποιηµένος µε το αποτέλεσµα της ανάλυσης του είγµατος Β, πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως η Ε.Ο.Ι. µε τηλεοµοιότυπο και στη συνέχεια µε απόρρητη επιστολή. 7. Η µη ικανοποίηση του Μάρτυρα Αναλυτή ή του Υπεύθυνου για τον ίππο δηλώνεται εγγράφως στην Ε.Ο.Ι. µε απόρρητη έκθεση, µαζί µε τις αναλύσεις Α και Β δείγµατος. Η Ε.Ο.Ι. υποβάλλει το υλικό στη ικαστική Επιτροπή, η οποία αναλαµβάνει να λύσει τη διαφορά. 8. Όταν η νοµική και δικαστική διαδικασία τελεσιδικίσει κάθε υπόλοιπο των δειγµάτων πρέπει να καταστραφεί από το εργαστήριο. Άρθρο 20 ο Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Ανάλυσης Εφόσον το αποτέλεσµα της ανάλυσης του είγµατος Α είναι θετικό, ανακοινώνεται αµέσως µε απόρρητη επιστολή του εργαστηρίου στον Πρόεδρο του.σ. της ΕΟΙ µε κοινοποίηση στον αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού Υπουργό. 2. Η Ε.Ο.Ι. ενηµερώνει τον Υπεύθυνο για τον ίππο και το Σωµατείο του, την Κτηνιατρική Επιτροπή στην οποία παραδίδονται, ανωνύµως, (δηλαδή χωρίς αναφορά στον ίππο, στο Υπεύθυνο πρόσωπο, στον αγώνα κλπ) αναλυτικά τα σχετικά έντυπα της ανάλυσης και αφού τα µελετήσει, εισηγείται σχετικά στο.σ της ΕΟΙ, το οποίο είναι αρµόδιο να παραπέµψει την υπόθεση στη ικαστική Επιτροπή. 3. Τότε ο Γ. Γραµµατεύς του.σ. της Ε.Ο.Ι. ανακοινώνει στον Υπεύθυνο για τον ίππο και στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο την απόφαση του.σ. της Ε.Ο.Ι. για την παραποµπή της υπόθεσης στην ικαστική Επιτροπή, αναφέροντας την ύπαρξη του είγµατος Β και την προθεσµία εξέτασής του εντός 10 ηµερών για την αίτηση εξέτασής του. Αν η ανάλυση του είγµατος Β επαληθεύσει την παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή ο Υπεύθυνος για τον ίππο σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1024

13 ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο δεν ζητήσει να αναλυθεί το είγµα Β, η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει στην ικαστική Επιτροπή για τα περαιτέρω. 4. Αν η ανάλυση του Β-δείγµατος αποβεί αρνητική ως προς την ύπαρξη απαγορευµένης ουσίας, ή δεν µπορεί να εκτελεσθεί αξιόπιστα, τότε η υπόθεση εγκαταλείπεται και δεν δίδεται συνέχεια. Άρθρο 21 ο απάνες Ανάλυσης Η δαπάνη ανάλυσης του είγµατος Α βαρύνει την ΕΟΙ. 2. Η δαπάνη ανάλυσης του είγµατος Β, στην περίπτωση που αποδειχθεί θετικό, καθώς και η αµοιβή και τα τυχόν έξοδα του µάρτυρα αναλυτή βαρύνουν τον Υπεύθυνο για τον ίππο ή το ενδιαφερόµενο Σωµατείο. 3. Εφόσον το είγµα Β αποδειχθεί αρνητικό, η δαπάνη της ανάλυσης βαρύνει την ΕΟΙ, όχι όµως και η δαπάνη του Μάρτυρα Αναλυτή. Άρθρο 22 ο Αναισθητοποίηση Άκρων των Ίππων εν επιτρέπεται σε ίππο να αγωνίζεται εφόσον, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέρος ενός άκρου του ή ολόκληρο έχει αναισθητοποιηθεί προσωρινά ή µόνιµα. 2. Ίππος που βρεθεί στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι παραβιάζει τον Κανονισµό και τιµωρείται ανάλογα ο Υπεύθυνος για τον ίππο. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στον Γ. Γραµµατέα για να επιληφθεί το.σ. της Ε.Ο.Ι. και να αποφανθεί για την παραποµπή της υποθέσεως ικαστική Επιτροπή. Άρθρο 23 ο Ευαισθητοποίηση Άκρων των Ίππων 28 Η ευαισθητοποίηση των άκρων των ίππων εκλαµβάνεται ως βάναυση µεταχείριση ίππων (βλ. Άρθρο 4 ο πιο πάνω). Στη διάρκεια αγώνων µπορεί να γίνονται περιοδικοί και στην τύχη (µε κλήρωση) έλεγχοι των επιδέσµων, που φέρουν οι ίπποι, προκειµένου να αξιολογηθεί τυχόν υπερβολική ευαισθητοποίηση των άκρων. Ο βαθµός τής ευαισθησίας του δέρµατος θα κρίνεται σε βάση κλινικής εξέτασης. Η εξέταση για την υπερευαισθητοποίηση του δέρµατος µπορεί να περιλαµβάνει και το "σκούπισµα" των άκρων για την λήψη δειγµάτων, ή την κατάσχεση των επιδέσµων ή όποιου άλλου υλικού εν όψει αναλύσεων. Αυτά τα δείγµατα πρέπει να αποστέλλονται στο εγκεκριµένο εργαστήριο για την ανίχνευση Απαγορευµένων Ουσιών, για να εξεταστούν µε τις κατάλληλες µεθόδους ανάλυσης. Κάθε ίππος, που βρίσκεται να έχει ένα άκρο ή µέρος άκρου υπερευαισθητοποιηµένο µε οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να αναφερθεί άµεσα στην Αγωνόδικο Επιτροπή. Η περίπτωση σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1027

14 αυτή θα κριθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 4 ο πιο πάνω (Άρθρα 143 και 163 του ΓΚ/ ΟΙ) και ο ίππος θα αποκλεισθεί από την συµµετοχή. Άρθρο 24 ο Περαιτέρω Έρευνα Αν το αποτέλεσµα των αναλύσεων δώσει θετικό αποτέλεσµα για µία ουσία, που είναι δυνατό να έχει παραχθεί και ενδογενώς από τον ίππο, ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να ζητήσει την περαιτέρω εξέταση του ίππου µε δαπάνη, που θα βαρύνει το ίδιο αλλά µε ευθύνη της ΕΟΙ και υπό την εποπτεία της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Η ΕΟΙ, εφόσον έχει βρεθεί απαγορευµένη ουσία, διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις µε δική της δαπάνη. Άρθρο 25 ο Επιβολή Ποινών 1. Η ικαστική Επιτροπή επιβάλλει ποινές στις εξής περιπτώσεις: βάναυσης µεταχείρισης ίππου, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και το Καταστατικό της Ε.Ο.Ι. ανεύρεσης απαγορευµένης ουσίας, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό και στους ΓΚ και ΚΚ της ΟΙ και έχει πάντοτε ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του ίππου από τον αγώνα και τη στέρηση οποιουδήποτε χρηµατικού επάθλου που κέρδισε ο ίππος αυτός στη διάρκεια όλου του αγώνα, έστω και αν υπάρξει αλλαγή ιδιοκτήτη. Ο ιππεύς αθλητής αποκλείεται µε τον συγκεκριµένο ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ο ίδιος εντελώς. η ανεύρεση απαγορευµένης ουσίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς θεωρείται µια ηθεληµένη πράξη εκ µέρους του Υπευθύνου για τον ίππο µε σκοπό να επηρεάσει την απόδοσή του και επισύρει την ποινή της απαγόρευσης συµµετοχής του (suspension) από 3 έως 24 µήνες σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισµό της ΕΟΙ. εάν ο Υπεύθυνος για τον ίππο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µια ηθεληµένη ενέργεια για να επηρεασθεί η απόδοση του ίππου ή ότι οι ουσίες που βρέθηκαν είναι το αποτέλεσµα νόµιµης θεραπείας του ίππου, µπορεί να επιβληθεί απαγόρευση συµµετοχής του (suspension) από 1-3 µήνες. 2. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και το Άρθρο 174 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 26 ο Ισχύς Κανονισµού 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.). ή για ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει σχετ. ΚΚ/ ΟΙ 1028

15 το.σ. της Ε.Ο.Ι. υπό την αίρεση τής έγκρισης τής απόφασής της αυτής από τήν Γενική Συνέλευση όπως στην επόµενη παράγραφο 2 περιγράφεται 2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων / Αθλητών απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 26 (εικοσιέξη) Άρθρα και 2 (δύο) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση τής Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν. 2725/99 προβλέπει. 15 * * *

16 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Ίπποι πού λαµβάνουν µέρος στους αγώνες πρέπει να είναι υγιείς και να αγωνίζονται µε τις ίδιες δυνάµεις και δυνατότητες. Η χρήση Απαγορευµένης Ουσίας µπορεί να επιδράσει στην απόδοση τού ίππου ή να καλύψει ένα υποβόσκον πρόβληµα υγείας και µπορεί να επιδράσει απατηλά στο αποτέλεσµα ενός αγωνίσµατος. Ο πίνακας κατηγοριών απαγορευµένων ουσιών συνετάγη µε σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις ουσίες µε φαρµακολογική δράση (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. ΙV 1). 1. Οι απαγορευµένες ουσίες είναι ουσίες εξωτερικής προέλευσης, έστω και εάν είναι ή όχι ενδογενείς εις τον ίππο. Ουσίες µε δράση στο νευρικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο αναπνευστικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο πεπτικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο ουροποιητικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο αναπαραγωγικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο µυοσκελετικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση στο δέρµα. (π.χ. παράγοντες υπερευαισθητοποίησης) Ουσίες µε δράση στο αιµοποιητικό σύστηµα. Ουσίες µε δράση επί του ανοσοποιητικού συστήµατος διαφορετικές από τις περιεχόµενες στα ανεγνωρισµένα εµβολιακά συστήµατα. Ουσίες µε δράση στο ενδοκρινικό σύστηµα, ενδοκρινείς εκκρίσεις και τα αντίστοιχα συνθετικά τους. Ουσίες κατά των λοιµώξεων (συµπεριλαµβανοµένων αυτών µε αντιπαρασιτική δράση). Ουσίες αντιπυρετικές, αναλγητικές και αντιφλεγµονώδεις. Ουσίες κυτταροτοξικές. 2. Πίνακας ουσιών για τις οποίες έχουν ορισθεί µέγιστα επιτρεπόµενα ποσά ή κλάσµατα (ΚΚ/ ΟΙ Παραρτ. ΙV 2). ACIDE SALICYLIQUE 750 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ εντός των ούρων ή 6,5 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός του πλάσµατος 30 σχετ ΚΚ/ ΟΙ Παράρτηµα IV

17 17 ARSENIC TOTAL 0,3 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΟΛΙΚΟΣ εντός των ούρων DIOXIDE DE CARBONE 37 MILLIMOLES στο λίτρο πλάσµατος DISPONIBLE ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ DIMETHYLSULFOXYDE 15 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός των ούρων ή 1 Μικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml) εντός του πλάσµατος HYDROCORTISONE 1 Μικρογραµµάριο στο χιλιοστόλιτρο (ml) Υ ΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ εντός των ούρων NADROLINE Σχέση των ελευθέρων µορφών και των ΝΑ ΡΟΛΙΝΗ συνθέτων του 5a -oestrane - 3b, 17a-diol 5(10) -oestrane - 3b, 17a-diol εντός των ούρων ίση ή κατώτερη του 1. TESTOSTERONE 0,02 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο εντός ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ (ΚΗΛΩΝΕΣ) των ούρων (σε ελεύθερες ή σύνθετες µορφές) TESTOSTERONE Σχέση των ελεύθερων και σύνθετων µορφών ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ της Τεστοστερόνης και της Επιτεστοστερόνης (ΠΩΛΟΙ ΘΗΛΕΙΣ ΦΟΡΒΑ ΕΣ) εντός των ούρων, ίση ή κατώτερη του 12. ΤΗΕΟΒROMINE 2 Μικρογραµµάρια στο χιλιοστόλιτρο ΘΕΟΒΡΟΜΙΝΗ (ml) εντός των ούρων.

18 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) Κεφάλαιο IX - Νοµικό Σύστηµα 31 ΑΡΘΡΟ 174 ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση) σελ σελ Κατάλληλες ποινές θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης του Καταστατικού ή των Κανονισµών ή καταπάτησης (παράβασης) των βασικών αρχών συµπεριφοράς, εντιµότητας και αποδεκτών ορίων αθλητικής συµπεριφοράς, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: Κάθε ενέργεια που ως αποτέλεσµα έχει άδικο πλεονέκτηµα προς όφελος του κατηγορουµένου ή ενός αγωνιζοµένου. Κάθε ενέργεια, που ως αποτέλεσµα έχει ουσιώδες µειονέκτηµα σε οποιοδήποτε άλλο εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο. Κάθε ενέργεια, που συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των ίππων. Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου σχέση έχοντα µε το άθληµα Κάθε ενέργεια, που εµπλέκει απάτη, βία; ή κακή συµπεριφορά, ή παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις. 6. Άγνοια των αντιστοίχων άρθρων του Καταστατικού ή των Κανονισµών δεν αναιρεί την ευθύνη για ενέργειες αντίθετες µε το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς. 7. Μία γραπτή ή προφορική επίπληξη είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή καταπατήσεων που διεπράχθησαν ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις. 8. Ένα πρόστιµό είναι κατάλληλο ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο κατηγορούµενος έχει, αντικειµενικά, κερδίσει άδικο πλεονέκτηµα ή προκάλεσε ζηµία σε άλλο άτοµο, ή καταπάτησε το Καταστατικό ή τους Κανονισµούς από αµέλεια. 9. Ο αποκλεισµός από την συµµετοχή (disqualification) είναι κατάλληλος όταν προβλέπεται στους κανονισµούς ή όταν οι συνθήκες απαιτούν άµεση ενέργεια. Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνισµα σηµαίνει ότι ο αγωνιζόµενος και οι ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινούντων και την κατάταξη και περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν στο συγκεκριµένο αγώνισµα Αποκλεισµός συµµετοχής (disqualification) σε έναν αγώνα σηµαίνει ότι ο αγωνιζόµενος και ο ίππος ή ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν σε προηγούµενα αγωνίσµατα του αγώνα όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισµούς. 10. Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις εκούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή καταπατήσεων του γράµµατος ή των αρχών του Καταστατικού και των Κανονισµών, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω. σε ορισµένες περιπτώσεις η απαγόρευση συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη σύµφωνα µε το Καταστατικό και τους Κανονισµούς. Η απαγόρευση συµµετοχής (Suspension) πρέπει να είναι για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα αγώνισµα ή αγώνα σαν αγωνιζόµενος ή Επίσηµος ή στην 31 The legal sy stem = Procedure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

19 οργάνωση ή να συµµετέχει σε αγώνα υπό την αιγίδα της ΟΙ ή σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Καταστατικό Άρθρο 062. Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της απαγόρευσης συµµετοχής (Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της παραβίασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή. 11. Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3-6 πιο πάνω, οι ακόλουθες ποινές εφαρµόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις: Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο Άρθρο θα επισύρει υποχρεωτικά τον αποκλεισµό από συµµετοχή του ίππου από τον αγώνα και την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων που κερδήθηκαν από αυτόν τον ίππο στο συγκεκριµένο αγώνα. Ο αγωνιζόµενος πρέπει να αποκλεισθεί από την συµµετοχή µε αυτόν τον ίππο και µπορεί να αποκλεισθεί και ολοκληρωτικά. Η εύρεση µετά από ανάλυση µίας Απαγορευµένης Ουσίας όπως αυτή προσδιορίζεται στο Άρθρο θεωρείται ότι αποτελεί µία εκούσια απόπειρα του Υπευθύνου Προσώπου να επέµβει στις δυνατότητες του ίππου και έχει σαν αποτέλεσµα την απαγόρευση συµµετοχής (suspension) του Υπευθύνου Προσώπου από 3 έως 24 µήνες. Ένα πρόστιµο εκ CHF έως µπορεί επίσης να επιβληθεί. Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβιάσεων του Άρθρου 146.2, το Άρθρο θα εφαρµόζεται πάντα. Εάν το Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν µία εκούσια απόπειρα επέµβασης στις δυνατότητες του ίππου ή ότι τα ευρήµατα είναι αποτέλεσµα νόµιµης θεραπείας του ίππου σε ένα ή περισσότερα τµήµατα του σώµατός του, η ποινή µπορεί να περιλαµβάνει πρόστιµο έως CHF αλλά και µία απαγόρευση συµµετοχής από 1 έως 3 µήνες µπορεί επίσης να επιβληθεί. Κατάχρηση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrage, ευαισθητοποίηση ή απευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 µήνες έως οριστική. Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Επισήµων του αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον αγώνα (άλλος ιππέας, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από 3 έως 12 µήνες. Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό δίκαιο της χώρας που φιλοξενεί τον αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF έως και / ή µία απαγόρευση συµµετοχής από ένα µήνα έως οριστική. 12. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 7.4 και 7.5 πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, αντί να τηρήσουν τις προβλεπόµενες από το Νοµικό Σύστηµα διαδικασίες, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου µέσου. Η αποδοχή της κίτρινης κάρτας έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα για κάθε ποινή όσο δεν γίνονται νέες παραβιάσεις. Το Υπεύθυνο Πρόσωπο µπορεί να αποδεχτεί ή να µην αποδεχτεί την προειδοποιητική κάρτα. Εάν το ΥΠ δεν αποδεχτεί µία κάρτα που δεν του επιδόθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα, πρέπει να την στείλει πίσω στο Νοµικό Τµήµα της ΟΙ εντός 48 ωρών από την λήψη, και η υπόθεση τότε θα παραπεµφθεί στην ικαστική Επιτροπή. Η µη αποδοχή της προειδοποιητικής κάρτας που επιδόθηκε κατά τον αγώνα συνεπάγεται την άµεση ενεργοποίηση της κανονικής διαδικασίας που προβλέπεται στο Νοµικό Σύστηµα. Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο δεχτεί µία επί πλέον προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή αγώνα εντός έτους από την επίδοση της πρώτης κάρτας, η υπόθεση πρέπει να παραπεµφθεί στην ικαστική Επιτροπή. 19

20 13. Σε περιπτώσεις που µία προειδοποιητική κάρτα έχει γίνει αποδεκτή, το αδίκηµα για το οποίο επιδόθηκε θα ληφθεί υπ' όψη όταν θα αποφασίζεται η ποινή για παρόµοιο αδίκηµα που διεπράχθη εντός των εποµένων δώδεκα µηνών. 14. Η ποινή που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να αποτελείται από συνδυασµό προστίµου, αποκλεισµού συµµετοχής και απαγόρευσης συµµετοχής. το ύψος του προστίµου και η διάρκεια της απαγόρευσης συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης. 15. Όλα τα πρόστιµα που επιβάλλονται από κάθε όργανο υπό το Νοµικό Σύστηµα πληρώνονται στην ΟΙ. εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή άλλο όργανο, αλλά στην ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης. Κάθε άτοµο που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή αυτόµατα θα απαγορευτεί η συµµετοχή του µέχρι να πληρωθεί το πρόστιµο. 16. Αποφάσεις της ικαστικής Επιτροπής µπορούν επίσης να καταλογίσει στα µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ΟΙ, ποσού που µπορεί να είναι από CHF έως Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF εάν τα έξοδα ακρόασης της ΟΙ αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της ΟΙ για κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές συναντήσεις της ικαστικής Επιτροπής θα υπολογίζεται χωριστά. 20 ***

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007) Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ξ Ι Φ Ο Μ Α Χ Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.1 Για όλους τους ολυμπιακούς και προ-ολυμπιακούς αγώνες, ισχύουν μόνον οι κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Π.Α.)

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Π.Α.) ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Π.Α.) «27η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ - 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών διοργανώνει την «27η Ποδηλατική Σπαρτακιάδα», το Σάββατο 3/10/2015 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος

ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 02:30μμ, απογευματινό σκέλος ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 2014 Τόπος διεξαγωγής Στον `Ομιλο Λευκωσίας 14 & 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Εγγραφή 9:30 πμ, Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 Πρώτη ημερίδα Δεύτερη ημερίδα 10:00 πμ, Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 21/4/2013 Λήξη εγγραφών Μ. Πέμπτη 2/5/2013 ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα