ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»""

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»" DISSERTATIONS "FINANCIAL ANALYSIS USING THE COMPANY RATIOS "MINERVA SA OLIVE OIL ENTERPRISES" " ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΚΑΡΤΑΔΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ Α.Μ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ. 3.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. σελ. 4.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ-ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1.1 Γενικά σελ Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων..σελ Ισολογισμός.σελ Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων....σελ Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων..σελ Προσάρτημα...σελ Έκθεση λογιστών...σελ. 7.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2.1Αριθμοδείκτες....σελ. 8.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε Αναφορά στην εταιρεία Προφίλ.σελ. 13. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.....σελ. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4.1 Γενικά... σελ Υπολογισμός αριθμοδεικτών εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε....σελ Αριθμοδείκτες ρευστότητας..σελ Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας..σελ Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.σελ Αριθμοδείκτες εκμετάλλευσης..σελ Αριθμοδείκτες χρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων σελ. 39. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ. 41. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..σελ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την λήψη πτυχίου της λογιστικής από το ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γκούμα Σπυρίδωνα. και φέρει τον τίτλο: «Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Αναπτύσσεται σε κεφάλαια τα οποία εξετάζουν αρχικά τον σκοπό και την χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ιδιαιτέρως δε την ανάλυση και την χρησιμότητα των αριθμοδεικτών. Εκθέτει περιορισμένα στοιχεία για την ιστορία της γνωστής σε όλους μας ελαιουργίας, η οποία ακολουθείται με πλήρη ανάλυση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων των πέντε τελευταίων ετών δηλαδή των χρήσεων ( ) έως και ( ). Στο 4 ο κεφάλαιο αναλύουμε τους αριθμοδείκτες της εταιρείας και μάλιστα αυτούς της ρευστότητας, κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας, αποδοτικότητας, εκμετάλλευσης και χρησιμοποιήσεως περιουσιακών στοιχείων. Τέλος κλείνουμε την εργασία αυτή με τα συμπεράσματα που είναι δυνατόν να εξαχθούν από τους αριθμοδείκτες που αναφέραμε παραπάνω. ABSTRACT This work was prepared as part of completion of the necessary requirements for obtaining a degree in accounting from the Chameleon experiments under the supervision of Professor Spyridon Goumas and entitled " Financial analysis of "MINERVA SA OLIVE OIL ENTERPRISES". Developed in chapters that examine initially the purpose and usefulness of financial analysis especially analysis and utility of ratios. Exposes limited information about the history of the known us all oil production, followed by a full analysis of its financial statements for the last five years ie years ( ) to ( ). In Chapter 4 we analyze the ratios of the company and even those of liquidity, capital structure and sustainability, efficiency, exploitation and utilization of assets. Finally we close this paper with the conclusions that can be drawn from the ratios mentioned above. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υφεσιακή κρίση που πλήττει την Ελληνική οικονομία τα τελευταία πέντε χρόνια έχει χαρακτηριστεί από πολλούς οικονομολόγους ως μοναδική παγκοσμίως κρίση εν καιρώ ειρήνης. Το ΑΕΠ της χώρας μας εντός των τελευταίων 6 ετών έχει χάσει περίπου το 25% του προ της κρίσεως μεγέθους του. Τα πιο πάνω γνωστά σε όλους μας γεγονότα μας οδήγησαν χωρίς πολλές σκέψεις στην επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας και τούτο επειδή θα είχε έντονο ενδιαφέρον να μάθουμε πως και πόσο η Ελληνική οικονομική κρίση επηρέασε (αν πράγματι επηρέασε), μια από τις ελάχιστες αμιγείς ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε έναν άκρως αμυντικό κλάδο όπως είναι αυτός των τροφίμων. Ως γνωστό ο κλάδος των τροφίμων είναι αυτός ο οποίος τελευταία βάλλεται από τις υφεσιακές κρίσεις παγκοσμίως. Για την ανάδειξη των όποιων συμπερασμάτων επιλέχτηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών. Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι τα συμπεράσματα της εργασίας μας δεν μας εξέπληξαν κατά κανένα τρόπο. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ- ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε κάθε εταιρεία δεν είναι άλλος από το να δίδονται πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να ληφθούν σωστές αποφάσεις για το μέλλον αυτής. Θα πρέπει λοιπόν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται από την εταιρεία να μελετώνται προσεχτικά από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι μπορεί να είναι: Μέτοχοι - Επενδυτές Δανειστές-Διοίκηση της οικονομικής μονάδας Χρηματιστές-Αναλυτές σε περίπτωση συγχωνεύσεων Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων Εργαζόμενοι και συνδικάτα Διάφορες άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων. 1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων, κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους. Οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι εξής: - Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. - Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. - Ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. -Η έκθεση ελεγκτών 5

6 1.2.1 Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι η πλήρης εικόνα της επιχείρησης την ημέρα της κατάρτισής του. Καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ Η κατάσταση του ισολογισμού καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των επιχειρήσεων και δημοσιεύεται μαζί με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. Στον ισολογισμό απεικονίζονται σε δύο στήλες: α) Τα στοιχεία της κλειόμενης χρήσης στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός. β) Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Η ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της χρήσης, δηλαδή η 31/12 ή 30/6 κάθε έτους. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό. Το ενεργητικό είναι κάποιοι οικονομικοί πόροι/περιουσιακά στοιχεία στη διάθεση της επιχείρησης και το παθητικό οι απαιτήσεις ή τα δικαιώματα επ αυτών των περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να είναι παρά ισόποσα με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία.έτσι έχουμε τη σχέση:περιουσιακά στοιχεία =Δικαιώματα επι των περιουσιακών στοιχείων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ =ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ. Καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης απεικονίζονται σε δύο στήλες: α) Τα στοιχεία της κλειόμενης χρήσης.β) Τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μετρά στην ουσία την αποδοτικότητα της λειτουργίας σε κάθε χρήση. Αν ο ισολογισμός απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση της οικονομικής μονάδας στο τέλος της χρήσης, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει την πορεία της οικονομικής μονάδας κατά την διάρκεια χρήση. Συνοψίζει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της χρήσης, που στον ισολογισμό απεικονίζονται στην καθαρή θέση. 6

7 1.2.3 Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ε.Γ.Λ.Σ., καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)και τον τρόπο με τον οποίο επιμερίζονται στους διάφορους λογαριασμούς του παθητικού. Τα στοιχεία του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες αντιστοιχούν στη χρήση που αφορά ο ισολογισμός και στην προηγούμενη Προσάρτημα Το προσάρτημα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους προς τους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενό τους και να διαπιστώνουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή αποτελέσματα Έκθεση λογιστών Η έκθεση λογιστών αποβλέπει στην διακρίβωση του κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Ο Ορκωτός Ελεγκτής τεκμηριώνει τις παρατηρήσεις και το πόρισμά του με τα φύλλα εργασίας τα οποία υποχρεούται να διαφυλάσσει επί μία πενταετία από την ημερομηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού ελέγχου. Η γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή διατυπώνεται στην «έκθεση ελέγχου»και μπορεί να εμφανιστεί σε πέντε βασικές μορφές: Θετική, θετική αλλά με κάποιες εξαιρέσεις, αρνητική, αδυναμία έκφρασης γνώμης και η έκθεση μερικής κάλυψης. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 2.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Οι δείκτες εκφράζουν ποσοτικά, χαρακτηριστικές σχέσεις μεταξύ στοιχείων της επιχείρησης και των γεγονότων που αποτελούν την δραστηριότητα της. Οι δείκτες είναι εργαλείο παρατήρησης της επιχείρησης. Όταν υπάρχει σχέση μεταξύ δύο μεγεθών, μετρούν την αναλογία μεταξύ τους, τις συνθήκες εμπλοκής τους, επιτρέποντας διαγνώσεις τάσεων και καταστάσεων. Η συνδυασμένη μελέτη των δεικτών μας επιτρέπει να δούμε την κατάσταση αλλά και το αν βελτιώνεται ή όχι, τι εξαρτάται από τι και σε ποιο βαθμό. Οι δείκτες μπορούν να μας δείξουν κατά πόσο επιτυχείς και αποτελεσματικές είναι οι αποφάσεις μας. Πρέπει να παρακολουθείται η πορεία των δεικτών στον χρόνο. Οι δείκτες μπορούν να διακριθούν σε ομάδες ανάλογα με το τι αφορούν. Οι βασικές ενότητες ομαδοποίησης δεικτών είναι : Δείκτες Ρευστότητας Δείκτες Κεφαλαιακής δομής και Βιωσιμότητας Δείκτες Αποδοτικότητας Δείκτες Εξόδων Δείκτες Χρηματιστηρίου Δείκτες Ρευστότητας Η ρευστότητα μετρά την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πληρωμών. Η ρευστότητα εξασφαλίζει την ομαλή πορεία του χρηματοοικονομικού κύκλου. Η ρευστότητα που διαθέτει μια επιχείρηση προκύπτει από τον συσχετισμό των μέσων πληρωμής που διαθέτει με τις υποχρεώσεις της. Οι εισπράξεις και πληρωμές δεν συμπίπτουν χρονικά έστω και εάν μακροχρόνια οι εισπράξεις είναι ποσοτικά μεγαλύτερες από τις πληρωμές, βεβαίως για επιχειρήσεις που λειτουργούν με κέρδος. Για αυτό η επιχείρηση διατηρεί Κεφάλαια ίδια και ξένα, για να μπορεί να λειτουργεί το παραγωγικό και εμπορικό 8

9 κύκλωμα εκμεταλλεύσεως απρόσκοπτα. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην ενότητα της ρευστότητας είναι : Γενικής Ρευστότητας Άμεσης Ρευστότητας Ταμειακής Ρευστότητας Ανακύκλωση απαιτήσεων Μέσος χρόνος Είσπραξης απαιτήσεων Ανακύκλωση Αποθεμάτων Μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων Ανακύκλωση βραχυχρονίων υποχρεώσεων Χρόνος εξόφλησης βραχυχρονίων υποχρεώσεων Αμυντικού χρονικού διαστήματος Ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων Ημερών Κάλυψης των καθαρών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων με κεφάλαιο κίνησης από τις εργασίες της επιχείρησης Χρονική κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων που λήγουν σε 30 ημέρες με μετρητά Δείκτες Κεφαλαιακής δομής και Βιωσιμότητας Ενώ οι δείκτες ρευστότητας μας δείχνουν την ικανότητα της επιχείρησης να επιβιώσει σε μικρό χρόνο πληρώνοντας τις τρέχουσες υποχρεώσεις της η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτής Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: Δείκτης σχέσεων κεφαλαίων (αυτονομίας) Δείκτης Υπερχρέωσης (κεφαλαιακής μόχλευσης) Δείκτης Χρηματοδότησης παγίων Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς υποχρεώσεις Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης 9

10 Δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δείκτης παλαιότητας παγίων Δείκτης αυτοχρηματοδότησης Δείκτης εντάσεως κεφαλαίου Δείκτης κάλυψης τόκων Δείκτης ανανέωσης παγίου εξοπλισμού Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών εξόδων Δείκτης απόδοσης συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων Δείκτης περιθωρίου κεφαλαιακής μόχλευσης Δείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων Δείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης Δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια Δείκτης μακροπροθέσμου δανεισμού προς ίδια κεφάλαια Δείκτες Αποδοτικότητας Η πραγματοποίηση κέρδους από την επιχείρηση κάνει απόλυτα αναγκαία την ανάλυση αποδοτικότητας, για να διαπιστωθεί εάν σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή δέσμευση νέων κεφαλαίων στην επιχείρηση από τους επιχειρηματίες ή τους επενδυτές γενικότερα. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, δίδουν δε την τελική απάντηση στο ερώτημα : πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για μετρηθεί η απόδοση είναι οι μεταβολές στα έσοδα πωλήσεων, στα κέρδη, ή οι μεταβολές σε διάφορα στοιχεία της παραγωγής. Κανένα από τα κριτήρια αυτά δεν δίδουν απαντήσεις από μόνα τους, αλλά μόνο εάν συνδυασθούν μεταξύ τους. Η αύξηση π.χ. στα έσοδα πωλήσεων είναι επιθυμητή μόνο εάν αυτή έχει σαν αποτέλεσμα αύξηση κερδών. Η αύξηση κερδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο 10

11 προσδιορισμού της αποδοτικότητας μόνο εάν συσχετισθεί με το κεφάλαιο που επενδύθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτά τα κέρδη. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: Δείκτης μικτού κέρδους Δείκτης κόστους πωληθέντων Δείκτης λειτουργικών κερδών προς πωλήσεις Δείκτης αποτελεσματικότητας λειτουργικής μόχλευσης Δείκτης εκμετάλλευσης ενεργητικού ή όγκου πωλήσεων Δείκτης εκμετάλλευσης παγίων Δείκτης εκμετάλλευσης κεφαλαίων κίνησης Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων Δείκτης καθαρού κέρδους Δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού Δείκτες απόδοσης επενδύσεων Δείκτης απόδοσης λειτουργίας Δείκτης πρόβλεψης ζημιών Δείκτης περιθωρίου πωλήσεων Πωλήσεις προς μέσο ύψος απαιτήσεων Μεταβολή πωλήσεων Δείκτες εξόδων Οι δείκτες εξόδων δείχνουν την συγκριτική, αφ ενός, επίδοση της επιχείρησης στον έλεγχο των βασικών εξόδων λειτουργίας της και αφ ετέρου, την αποτελεσματικότητα των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: Δείκτης αποσβέσεων παγίων Δείκτης εξόδων λειτουργίας Δείκτης απόδοσης προσωπικού 11

12 Δείκτης λειτουργικών ή οργανικών εξόδων Αποσβέσεις προς πωλήσεις Αμοιβές απασχολουμένων προς αριθμό απασχολουμένων Κέρδη αμοιβές απασχολουμένων Δείκτης εκμετάλλευσης Πάγια προς αριθμό απασχολουμένων Δείκτες χρηματιστηρίου για Εισηγμένες Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: Απόδοση σε ταμιακή ροή ανά μετοχή Δείκτης διανεμομένων κερδών Δείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής Εσωτερική προς χρηματιστηριακή αξία μετοχής Δείκτης κάλυψης καταβαλλομένων μερισμάτων Δείκτης μερισματικής απόδοσης Δείκτης μερισματικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων Δείκτης ταμιακής ροής μετοχής Δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή Κέρδη ανά μετοχή Χρηματιστηριακή αξία προς πωλήσεις 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.) 3.1 Αναφορά στην εταιρεία Ξεκινώντας τη δράση της στην ελληνική αγορά στις αρχές του 1900, στον τομέα του ελαιολάδου, η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία της, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στον τομέα των τροφίμων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες του κόσμου. Η διαρκής έρευνα και οι συνεχείς επενδύσεις επιτρέπουν στη ΜΙΝΕΡΒΑ να διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της, με στόχο να καλύψει τις όλο και πιο απαιτητικές διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τόσων χρόνων, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και πρωτοπορεί, λανσάροντας προϊόντα που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα, με πρώτο μέλημα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το ελαιόλαδο αρίστης ποιότητας, ο καρπός της ελληνικής γης, συνδέει άρρηκτα τη ΜΙΝΕΡΒΑ με την ελληνική γεωργική παραγωγή. Μαργαρίνες και βούτυρα που βασίζονται στις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και αναδεικνύουν τις αξίες της μεσογειακής διατροφής. Καινοτόμα προϊόντα, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας, προσφέρουν στον καταναλωτή υγιεινές επιλογές για μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των λειτουργικών τροφίμων, επενδύσεις και προϊόντα στην κατηγορία του βουτύρου, είσοδος στα βιολογικά τρόφιμα κατατάσσουν την ΜΙΝΕΡΒΑ μεταξύ των κορυφαίων εταιριών τροφίμων στην Ελλάδα. Σήμερα, στο γύρισμα του δεύτερου αιώνα ζωής της, η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι μια δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία τροφίμων. Μέλος του ελληνικών συμφερόντων διεθνούς ομίλου εταιρειών PATERSON- ZOCHONIS, η ΜΙΝΕΡΒΑ αναδεικνύει τις αξίες της ελληνικής διατροφής, μέσα από την εξέλιξη και επέκτασή της σε νέες κατηγορίες προϊόντων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καταναλωτών ΠΡΟΦΙΛ Η ΜΙΝΕΡΒΑ είναι η παλαιότερη ελαιουργική εταιρεία στην Ελλάδα. Στην εκατοντάχρονη ιστορία της, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο η ΜΙΝΕΡΒΑ ολοκλήρωσε το μετέωρο βήμα από το εμπόριο στη βιομηχανία, αποφασίζοντας ουσιαστικά τη μεταπήδηση της από το 13

14 εμπόριο του ελαιολάδου στον βιομηχανικό κύκλο της παραγωγής, της τυποποίησης και της εμπορίας των ελαιουργικών προϊόντων. Το βήμα αυτό ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία και τη συνεχή ανάπτυξη μιας νέας και δυναμικής ελαιουργικής βιομηχανίας στο Μοσχάτο. Οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και οι ατυχίες δεν έκαμψαν τη συλλογική προσπάθεια (επιχειρηματιών στελεχών και εργαζομένων), αντίθετα τη χαλύβδωσαν έτσι ώστε να την καταστήσουν ικανή να απορροφήσει δυναμικά τις νέες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία που ο Όμιλος Paterson & Zochonis της προσέφερε για την ανάπτυξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της. Και αυτή η σύζευξη αντιλήψεων και επιχειρηματικών στρατηγικών πέτυχε διατηρώντας το αρχικό όραμα της εταιρείας ζωντανό και ανανεώνοντάς το συνεχώς ως το γύρισμα του δεύτερου αιώνα ζωής της που φέτος γιορτάζουμε. Η ΜΙΝΕΡΒΑ διανύοντας πλέον το 2ο αιώνα ζωής της, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας δραστηριοποιούμενη στο χώρο των τροφίμων και των ειδών προσωπικής υγιεινής. Το 1993 η εταιρεία αποφάσισε την κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου με τεχνολογία αιχμής ικανό να υλοποιήσει όλα τα σχέδια για ανάπτυξη της ΜΙΝΕΡΒΑ τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, στην περιοχή του Σχηματαρίου συνολικής επένδυσης 35 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα με τις αποφάσεις για τη νέα επένδυση, η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίζει δυναμικά. Η εταιρεία, επιθυμώντας να αυξήσει τον τζίρο της και την έκταση της αγοράς της καλύπτοντας όλα τα καταστήματα της χώρας, αποφασίζει να στηρίξει την προσπάθεια διακίνησης των προϊόντων της με κάθε πρόσφορο τρόπο. Αποφασίζει να συμμετάσχει στις δαπάνες διακίνησης των αντιπροσώπων της για την επίτευξη της επιθυμητής αύξησης των πωλήσεων. Πραγματοποιούνται επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό (ψυγεία σε συνεργάτες κτλ). Δημιουργεί και ενισχύει τα κέντρα διανομής σε ευρύτερες περιοχές επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη. Τον Ιούνιο του 1994 ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του νέου εργοστασίου με γοργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 1996 να ολοκληρωθεί μέρος από την τυποποίηση και συγκεκριμένα το κομμάτι παραγωγής μαργαρινών. Οι εργασίες συνεχίσθηκαν εντατικά, ωστόσο τον Απρίλιο του 1997, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τυποποίησης, έρχεται μια καταστροφική φωτιά η οποία δημιούργησε σημαντικές καταστροφές. Η ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου μετά το συμβάν αυτό καθυστέρησε τουλάχιστον δύο χρόνια. 14

15 Το 1999 ολοκληρώνεται το όραμα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας από το Μοσχάτο στο Σχηματάρι της Βοιωτίας. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 1999 ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα. Το νέο εργοστάσιο της ΜΙΝΕΡΒΑ, είναι σε πλήρη λειτουργία έτοιμο να υλοποιήσει τα οράματα της νέας γενιάς της εταιρείας. Σήμερα η ΜΙΝΕΡΒΑ παραμένει προσηλωμένη στις διαχρονικές αξίες της: συνεχή προσπάθεια για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας με βάση τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών. Γιατί ο ένας αιώνας ζωής της έχει αποδείξει πως τα προϊόντα που δεν προδίδουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών τους, μπορούν να γίνουν διαχρονικά. Με δύναμη που απορρέει από τους ανθρώπους της και με το ίδιο πάθος για ποιότητα, που την χαρακτηρίζει από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης της, η ΜΙΝΕΡΒΑ διεκδικεί στην αυγή του δεύτερου αιώνα ζωής της, το χαρακτήρα μιας δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας 15

16 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,21 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,21 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , ,70 0,00 0,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,86 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,50 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 0, , , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,07 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,71 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,36 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

17 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,80 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,80 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,00 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,58 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,58 3. Κτίρια και τεχνικά έργα ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,50 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,52 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,98 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,87 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,79 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,08 5. Μεταφορικά μέσα ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , ,99 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , ,95 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , ,04 17

18 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,86 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,40 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,46 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,80 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,80 ΣΥΝΟΛΟ Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,60 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,66 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,94 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ , , , , ,40 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , , , , ,46 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ , , , , ,94 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , , ,41 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , , , , ,35 18

19 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα , , , , ,32 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείμματα , , , , ,42 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , , , , ,22 ΙΙ. Απαιτήσεις , , , , ,96 1. Πελάτες , , , , ,65 Μείον Προβλέψεις , , ,46 0, ,67 2. Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκειο 6.487, ,04 3 α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον) , , , , ,41 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 0, , , , ,94 Μείον Προβλέψεις 0, ,94 5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά των συνδεδεμένων επιχειρήσεων , , , , , Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες , , , , ,45 Μείον Προβλέψεις , , , , , Χρεώστες διάφοροι , , , , , Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων , , , , , , , , , ,10 19

20 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 3. Λοιπά χρεόγραφα , , ,00 ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο , , , , ,89 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , , , , , , , ,04 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(δι+διι+διιι+διv) , , , , ,10 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων , , , , ,47 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού , , , , , , , , , ,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) , , , , ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία , , , , ,14 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών , , , , ,13 3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , , , , , , , , , ,60 20

21 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό 1. Καταβλημένο , , , , ,14 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 6.362, , , , ,44 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων. 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων , , , , ,27 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου , ,33 0,00 0, , , , , , ,27 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικά αποθέματα , , , , ,81 2. Αποθεματικά καταστατικού 1.286, , , , ,34 3. Ειδικά αποθεματικά , , , , ,49 4. Έκτακτα αποθεματικά , , , , ,58 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων , , , , , , , , , ,74 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI) , , , , ,59 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , , , ,48 21

22 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές , , , , ,33 2 α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.713, , , , ,95 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,68 0, ,10 4. Προκαταβολές Πελατών , , , , ,84 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , , ,83 6. Ασφαλιστικοί Οργ/σμοί , , , , ,82 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις , , , , , Μερίσματα πληρωτέα , ,00 0, Πιστωτές διάφοροι , , , , , , , , , ,86 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , , , ,86 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , , , , ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων , , , , ,14 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών , , , , ,13 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις , , , , , , , , , ,60 22

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , , , , ,03 Μείον: Κόστος πωλήσεων , , , , ,58 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως , , , , ,45 Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , , , , ,68 2. Αποκλείσεις από το πρότυπο κόστος 3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού Σύνολο , , , , ,13 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , , ,55 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως αδράνειας) 5. αποκλείσεις από το πρότυπο κόστος 6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού , , , , ,17 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως , , , , ,41 ΠΛΕΟΝ (ή μείον) 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , , , , ,01 Μείον: 1. προβλέψεις αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , ,92 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως , , , , ,50 23

24 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , , , ,81 2. Έκτακτα Κέρδη 6.689, ,86 80, ,36 0,00 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , , ,90 223, ,36 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων , , , , ,40 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , , , ,09 2. Έκτακτες ζημίες -174,03-0, ,23-766,92 0,00 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , , , , ,82 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους , , , ,98 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) , , , , ,18 Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , , , , ,51 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος , , , , ,13 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , , , , ,80 24

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως , , , , ,80 ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ , , , , ,21 2. Φορολογικές διαφορές προηγούμενων χρήσεων ,85 3. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , , , ,19 Κέρδη προς διάθεση , , , , ,40 ή Ζημίες εις νέο Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό , , , , ,48 2. Πρώτο μέρισμα , ,26 0,00 3. Πρόσθετο μέρισμα , ,74 0,00 4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις) 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός) , , ,02 0,00 0,02 6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις) , , , , ,90 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο , , , , ,40 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζονται οι αριθμοδείκτες κατά κατηγορία χρήσης, που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργασία και ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας υπολογίζεται. Παρακάτω θα γίνει εφαρμογή αυτών στα αριθμητικά δεδομένα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα για την πορεία της. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενικής ρευστότητας : Κυκλοφορούν /Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Άμεσης ρευστότητας: Κυκλοφ.-(αποθέματα + προπλ.έξοδα) / Βραχυπρόθ. υποχρεώσεις Ταμειακής ρευστότητας: Ταμειακά και ισοδύναμα ταμειακά στοιχεία / Βραχ.υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ξένα προς ίδια κεφάλαια: Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια Ξένα προς σύνολο κεφαλαίων(υπερχρέωσης): Ξένα κεφάλαια / Σύνολο κεφαλαίων Δείκτης περιθωρίου κεφαλ.μόχλευσης: Απόδοση ίδιων κεφαλαίων / Απόδοση συνόλου απασχολούμενων κεφαλαίων ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δείκτης κάλυψης τόκων: Κέρδη προ φόρων + χρημτ/οικονομικά έξοδα / Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων Απόδοσης ίδιων κεφαλαίων : Κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μικτού κέρδους: Μικτά κέρδη / Καθαρές πωλήσεις Αποδοτικότητας εκμετάλλευσης: Αποτελέσματα εκμετάλλευσης / Πωλήσεις Αποδοτικότητας πωλήσεων: Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού : Πωλήσεις / Σύνολο ενεργητικού Εκμετάλλευσης παγίων: Πωλήσεις / Σύνολο παγίων

27 4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής ρευστότητας = Κυκλοφορούν Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,53 2,35 2,85 2,39 2,58 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτομα που έχουν επενδύσει χρηματικά ποσά στην επιχείρηση. Τιμή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητικός. Στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης Γενικής ρευστότητας είναι υψηλός και στα πέντε έτη της ανάλυσης μας, πλην όμως διαχρονικά παρατηρείται μία μείωση αυτού, τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη από την διοίκηση της επιχείρησης. 27

28 Άμεσης ρευστότητας Αριθμοδείκτης Άμεσης ρευστότητας = Κυκλοφορούντα - (απόθέματα+προπλ.έξοδα) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,50 1,64 1,69 1,57 1,81 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 Ο Δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία Αφαιρούνται τα αποθέματα διότι αφ ενός παρουσιάζουν μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την μικρότερη ρευστότητα, αφ ετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεμάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζημιά. Τιμή του δείκτη > 1 κρίνεται ικανοποιητικός. Ο παρόν δείκτης είναι υψηλός και στα πέντε έτη, κρίνεται άκρως ικανοποιητικός, πλην όμως και εδώ παρατηρείται μεγάλη πτώση του διαχρονικά. Τούτο συμβαίνει λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας. Το τελευταίο έτος αυξάνεται έναντι των τριών προηγούμενων ετών λόγω αύξησης των <<Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά των συνδεδεμένων επιχειρήσεων>>. 28

29 Ταμειακής ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας = Ταμειακά και ισοδύναμα ταμειακά στοιχεία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,03 0,01 0,06 0,42 0,03 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10 Ο Δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η Τιμή του δείκτη είναι συνήθως <1. Τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι χαμηλά καλύπτοντας στις τέσσερεις από τις πέντε χρήσεις που ελέγχουμε το ανώτερο το 6% των Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Την προτελευταία χρήση ( ) αυξάνονται θεαματικά τα διαθέσιμα της επιχείρησης με παράλληλη αύξηση του λογαριασμού <<Προμηθευτές>>. Την δε τελευταία μειώνονται τα διαθέσιμα στα συνήθη επίπεδα με παράλληλη αύξηση του λογαριασμού << Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά των συνδεδεμένων επιχειρήσεων>>. 29

30 4.2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ξένα προς ίδια κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ξένα προς ίδια κεφάλαια = Ξένα κεφάλαια Ίδια κεφάλαια 0,36 0,51 0,37 0,49 0,46 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 Δείχνει την σχέση των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από το 1), τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης. Στην προκειμένη περίπτωση η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης που αναλύουμε είναι άκρως ικανοποιητική. 30

31 Ξένα προς σύνολο κεφαλαίων(υπερχρέωσης) Αριθμοδείκτης Ξένα προς σύνολο κεφαλαίων = Ξένα κεφάλαια Σύνολο κεφαλαίων 0,26 0,34 0,27 0,33 0,31 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Δείχνει την σχέση των ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρησης Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης. Ακριβώς όπως έχουμε εκθέσει στον πιο πάνω αριθμοδείκτη, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση ο Αριθμοδείκτης Ξένα προς σύνολο κεφαλαίων κρίνεται ικανοποιητικός. 31

32 Δείκτης περιθωρίου κεφ. μόχλευσης Δείκτης περιθωρίου κεφ. Μόχλευσης = Απόδοση ίδιων κεφαλαίων Απόδοση συνόλου αποσχ. κεφαλαίων Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων + Χρεωστικοί τόκοι) / Σύνολο υποχρεώσεων 1,36 1,50 1,34 1,44 1,39 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων προς αυτή του συνόλου των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην επιχείρηση. Η κεφαλαιακή ή χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης είναι θετική, όταν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων Εάν ο δείκτης είναι > 1, τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι επωφελής για την επιχείρηση. Εάν ο δείκτης είναι < 1, τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η επιχείρηση δανείζεται με 32

33 επαχθείς όρους. Εάν ο δείκτης είναι = 1, τότε η επίδραση από την χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενική και δεν υπάρχει ωφέλεια για την επιχείρηση. Από την ανάλυση του αριθμοδείκτη αυτού προκύπτει ότι η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική και άρα η χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της είναι επωφελής για αυτήν. 33

34 4.2.3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δείκτης κάλυψης τόκων Δείκτης κάλυψης τόκων = Κέρδη προ φόρων + χρημ./οικονομικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 293,36 400,42 43,34 28,22 22,00 400,00 360,00 320,00 280,00 240,00 200,00 160,00 120,00 80,00 40,00 0,00 Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας επιχείρησης και των τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια. Αποτελεί δηλαδή ένα μέτρο της δανειακής κατάστασής της, σε σχέση με τη δυναμικότητά της να επιτυγχάνει κέρδη, καθώς εμφανίζει την ικανότητά της να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της. Το θετικότατο αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την απεικόνιση του παρόντος δείκτη οφείλεται στην κατ ουσία μη ύπαρξη χρηματοοικονομικών εξόδων σε συνάρτηση με τα πολύ καλά κέρδη τουλάχιστον των δύο πρώτων ετών. 34

35 Απόδοσης ίδιων κεφαλαίων Δείκτης Απόδοσης ίδιων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρων Ίδια κεφάλαια 0,13 0,13 0,07 0,03 0,01 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο απολογισμό χρήσης. Τα τρία πρώτα έτη επειδή είναι υψηλά τα κέρδη της επιχείρησης είναι ικανοποιητικός ο παρόν δείκτης, σταδιακά όμως λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας, ο δείκτης μειώνεται αισθητά και φανερώνει ότι η διοίκηση θα πρέπει να εφαρμόσει μέτρα περικοπής του κόστους παραγωγής και των δαπανών και επέκτασης των πωλήσεων της στο εξωτερικό. 35

36 4.2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μικτού κέρδους Αριθμοδείκτης Μικτού κέρδους = Μικτά κέρδη Καθαρές πωλήσεις 0,28 0,32 0,33 0,27 0,25 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 Ο αριθµοδείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους είναι σημαντικός, γιατί επηρεάζει τη διαμόρφωση των δύο επόμενων, αφού τα στοιχεία που τον συνθέτουν αποτελούν σημείο εκκίνησης της τάσης τους. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως να της αφήνει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. (Στ. Κατσανίδης, 2005) Παρά την κρίση της Ελληνικής οικονομίας και την διακύμανση των ακαθαρίστων πωλήσεων της επιχείρησης ο παρόν δείκτης εμφανίζει μία σχετική σταθερότητα βαίνοντας βεβαίως μειούμενος κατά τα δύο τελευταία έτη. 36

37 Αποδοτικότητας εκμετάλλευσης Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας εκμετάλλευσης = Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πωλήσεις 0,07 0,07 0,05 0,03 0,01 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05 Στον συγκεκριμένο δείκτη πρέπει να συνεξετάσουμε και τη συµµετοχή των λειτουργικών εξόδων και διαθέσεως στον κύκλο εργασιών (πωλήσεις), δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά επηρεάζουν σοβαρά τη διαμόρφωση του αριθµοδείκτη. Η επιθυμητή τάση αυτού του δείκτη είναι ανοδική, που σημαίνει ότι σε µία ενδεχομένη αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αντιστοιχεί µία μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των κερδών εκμετάλλευσης. Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας εκμετάλλευσης είναι χαμηλός, τα δύο πρώτα έτη είναι σταθερός στο 7% στα επόμενα τρία έτη μειώνεται συνεχώς φτάνοντας στο επίπεδο του 1%. Κύριος παράγοντας μείωσης του παρόντος αριθμοδείκτη είναι τα Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως τα οποία αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ότι τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. 37

38 Αποδοτικότητας πωλήσεων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας πωλήσεων = Καθαρά κέρδη προ φόρων Πωλήσεις 0,06 0,06 0,04 0,02 0,01 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05 Ο δείκτης αυτός εκφράζει τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της και είναι σκόπιμο να συνεξετάζεται και σχετικός προς αυτόν ο δείκτης περιθωρίου κέρδους εκμετάλλευσης. Ικανοποιητική πορεία του δείκτη θεωρείται η ανοδική, πράγμα που σημαίνει πως σε µία ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί µία μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των καθαρών κερδών. Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας πωλήσεων είναι σχετικά χαμηλός, τα δύο πρώτα έτη είναι σταθερός στο 6% στα επόμενα τρία έτη μειώνεται συνεχώς φτάνοντας στο επίπεδο του 1%. Αυτό σε συνδυασμό με τον αμέσως πιο πάνω αριθμοδείκτη φανερώνει ότι τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα και οι μη κοστολογηθείσες αποσβέσεις παγίων, έχουν διαχρονικά ουδέτερη επίδραση στον παρόντα δείκτη. 38

39 4.2.5 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού Αριθμοδείκτης Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού = Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού 1,52 1,37 1,31 1,25 1,31 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 Ο δείκτης αυτός εκφράζει τις πωλήσεις της επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της. Ικανοποιητική πορεία του δείκτη θεωρείται η ανοδική, πράγμα που σημαίνει πως η επιχείρηση εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων. Η καθήλωση των ετησίων πωλήσεών της ή η πολύ μικρή αύξησή τους, σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργητικού της επιχείρησης κατά τα έτη που αναλύουμε δικαιολογούν πλήρως την καμπύλη που σχημάτισε ο παρόν δείκτης. 39

40 Εκμετάλλευσης παγίων Αριθμοδείκτης Εκμετάλλευσης παγίων = Πωλήσεις Σύνολο παγίων 10,68 5,37 4,35 4,71 5, Ο δείκτης αυτός εκφράζει τις πωλήσεις της επιχείρησης σε σχέση με το σύνολο των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Ικανοποιητική πορεία του δείκτη θεωρείται η ανοδική, πράγμα που σημαίνει πως η επιχείρηση εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Από την ανάλυση των ισολογισμών παρατηρούμε μία αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα εξεταζόμενα έτη. Η αναπόσβεστη αξία αυτών μεταξύ του πρώτου και του πέμπτου έτους αυξάνει κατά 100%. Δεν παρατηρείται όμως μία αντίστοιχη αύξηση στα ακαθάριστα έσοδά της, τούτο προφανώς σημαίνει ότι η αποδοτικότητα των νέων επενδύσεων δεν έχει ακόμη ωριμάσει. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται πλήρως και στην πορεία του παρόντος δείκτη. 40

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στηριζόμενοι στις επίσημες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) οι οποίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τόσο από την διοίκηση της επιχείρησης, όσο και από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τρίτο καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα για την εταιρεία : Α) Αριθμοδείκτες ρευστότητας: Οι αριθμοδείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας είναι οι δείκτες με τα καλύτερα αποτελέσματα της εργασίας μας. Ακόμη και στον μικρότερο αριθμητικό τους μέγεθος είναι πολύ ικανοποιητικοί. Αυτό οφείλεται στο ότι η επιχείρηση έχει πολύ περιορισμένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και καθόλου τραπεζικό δανεισμό. Ως προς τον αριθμοδείκτη ταμειακής ρευστότητας,κειμένεται σε χαμηλά επίπεδα με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε επισημάνει στην σελ.29. Β) Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας: Επειδή τα ξένα κεφάλαια είναι αρκετά χαμηλά και λόγω της μη ύπαρξης τραπεζικού δανεισμού η κεφαλαιακή δομή είναι υγιέστατη παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα ξένα κεφάλαια ανήλθαν από το ¼ στο 1/3 περίπου του συνόλου των κεφαλαίων της. Ο δείκτης περιθωρίου κεφαλαιακής μόχλευσης βρίσκεται όλα τα χρόνια πάνω από την μονάδα, γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία έχει την ευχέρεια να δανείζεται αδιαφορώντας για τους χρεωστικούς τόκους με τελικό θετικό αποτέλεσμα για τους μετόχους της. Γ) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων: Ο δείκτης κάλυψης τόκων είναι εξαιρετικός λόγω της μη ύπαρξης τραπεζικών δανείων άρα και τόκων ακόμη και στην χειρότερη χρονιά το έτος Αντίθετα ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ενώ τα δύο πρώτα εκ των πέντε ετών που αναλύουμε είναι ικανοποιητικός τα δύο τελευταία έτη απογοητεύει πλήρως και μας φανερώνει την κρίση που περνούν στην χώρα μας ακόμη και οι επιχειρήσεις τροφίμων. Τα άσχημα αποτελέσματα του δείκτη οφείλονται στα μειωμένα κέρδη των τελευταίων της πενταετίας ετών. Το γεγονός αυτό πρέπει να προβληματίσει την επιχείρηση και να την οδηγήσει στην εξέταση τυχόν περικοπών κατά κύριο λόγω : αα) των δαπανών διαθέσεως των προϊόντων της,όπου παρατηρούμε μια αύξηση αυτών από το πρώτο έτος στο πέμπτο της εργασίας μας, ύψους 24%, όταν αντίστοιχα οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόνο 7% ββ) των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, τα οποία στα αντίστοιχα έτη αυξήθηκαν κατά 20%. 41

42 γγ) του κόστους πωληθέντων, το οποίο αντιστοίχως αυξήθηκε κατά 11%, μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στην επέκταση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,και ως εκ τούτου στις μεγάλες αποσβέσεις, (το τελευταίο έτος της εργασίας μας αυτές αυξήθηκαν κατά 42% έναντι του πρώτου έτους), οι οποίες δεν απέδωσαν ακόμη τα αναμενόμενα στις πωλήσεις. Δ) Αριθμοδείκτες εκμετάλλευσης : Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους είναι ο μόνος που διαχρονικά αποτυπώνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και το τελευταίο έτος (25%) επειδή όπως εκθέσαμε πιο πάνω επί αύξησης πωλήσεων 7% μεταξύ του πρώτου και του πέμπτου έτους είχαμε αύξηση του κόστους πωληθέντων μόνο κατά 11%. Αντίθετα οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εκμετάλλευσης και πωλήσεων είναι χαμηλοί και παρατηρούμαι σχεδόν ταύτιση των διαγραμμάτων τους. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα καθαρά κέρδη μειώνονται διαχρονικά αγγίζοντας μόλις το 1% το έτος έναντι του 6% το έτος Ε) Αριθμοδείκτες χρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων: Η εκμετάλλευση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης δυστυχώς ακολουθεί καθοδική πορεία με μια μικρή εξαίρεση το τελευταίο έτος, το αυτό συμβαίνει και με τον δείκτη εκμετάλλευσης παγίων ο οποίος από το 10,68 πέφτει στο 5,28. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα της μη ικανοποιητικής εκμετάλλευσης των νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ή εν πάσει περίπτωση στην μη ενεργοποίηση του συνόλου της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Κλείνοντας την εργασία μας θεωρούμε ότι η διοίκηση μιας ιστορικής εταιρείας που επέζησε παγκοσμίων πολέμων και εμφυλίου, θα βρει λύσεις και θα ξεπεράσει τα όποια προβλήματα της επιτυχώς. 42

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 999784693 ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.ΜΑ.Ε.51821/10/Β/02/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡ.76 Στο Αγρίνιο σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως

Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ 17 Έννοια - Σκοπός και Μέθοδοι Αναλύσεως Μέρος πρώτο ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (GENERAL PERSPECTIVE OF FINANCIAL ANALYSIS) 1 1.1. Γενικά Ο ρόλος της Λογιστικής, από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα