ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΛΕΤΚΩΙΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Εργαστήριο 1 (Αίθουσα Β205) Θέμα: «Λαϊκή Παράδοση και Λογοτεχνία, Α : Ποίηση» Υπεύθυνη: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΛΙΩΤΗ, φιλόλογος Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων Υ.Π.Π. 1

2 Α. ΣΟΥΟΙ 1. Αμηαθό πεξηερόκελν [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 83] Ειδικοί Διδακηικοί ηότοι: Έκθαζε ζηηο παιαηόηεξεο κνξθέο δσήο θαη ζηε ιατθή πνιηηηζηηθή θαη ινγνηερληθή θιεξνλνκηά. Πξόζθνξεο αλαθνξέο ζηε «ζπγγελή» παξάδνζε ησλ ιαώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο: Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη Μεζνγείνπ. 2. Λνγνηερληθόο γξακκαηηζκόο [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 87] Θεωρία ηων λογοηετνικών ειδών Δίδε ηεο ιατθήο ζηηρνπξγηθήο παξάδνζεο: ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, ε πνηεηάξηθε παξάδνζε, ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ιατθά ζηηρνπξγήκαηα ζήκεξα. Οκνηόηεηεο / δηαθνξέο ζηε ζεκαηηθή, ζηε κνξθή, ζηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπο. «Γραμμαηική» ηης λογοηετνικής γλώζζας Πνηεηηθόο ιόγνο - ε ζύληαμε ησλ πνηεηηθώλ «πξνηάζεσλ»: ν θαλόλαο ηεο «ηζνκεηξίαο»[ζπκκεηξίαο] κνξθήο & πεξηερνκέλνπ: νινθιήξσζε λνήκαηνο ζην πιαίζην ελόο ζηίρνπ (ή ην πνιύ δηζηίρνπ) αζύκκεηξεο πνηεηηθέο ζπληάμεηο: ππεξβαηό, επίηαμε επηζέηνπ, δηαζθειηζκόο, θινληζκόο ή άξζε ηνκήο 2

3 Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ Σνπ κηθξνύ βιαρόπνπινπ Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο Σνπ γεξν θιέθηε Σνπ Γηώηε Σνπ Γθηνιέθα Ο Ρεγθνύδαο Όηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ Δπηζαιάκηα Ση όκνξθα Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα Ξαλζά καιιηά έρσ αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ Με γην θαη δπραηέξα Ναλνύξηζκα Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη Θξήλνο κάλαο Άξλεζε Αθξηηηθό Κ. Παιακάο Κιέθηηθν - Ρνπκαλία Κιέθηηθν Κιέθηηθν - Αιβαλία Λεζηξηθό Σνπ γάκνπ Σνπ γάκνπ Σνπ γάκνπ - Αιβαλία Σεο αγάπεο - Πνκάθηθν Ρεκπέηηθν Σεο θαζεκεξηλήο δσήο Ναλνύξηζκα Μ. Γθαλάο Σεο μεληηηάο - Κάησ Ιηαιία Ρεκπέηηθν Μνηξνιόη Γ. εθέξεο 3

4 Γ. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΤΛΙΚΟ 1. Γηα ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη («Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο» σο κνηξνιόη θαηά ηελ ηαθή ηνπ Βεληδέινπ) («αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ θηεξνπγίδεη» από ην δεκηνπξγό ηνπ) (ε «Άξλεζε» ηνπ εθέξε από ηε Μαξία Φαξαληνύξε) («Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ» από ηνλ Αιθίλνν Ισαλλίδε) («Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ» από γπλαίθεο ηεο Καιαβξίαο) («Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη» από ηνπο Σζηηζάλε-Θενδσξάθε) 2. Γεληθά γηα ηελ ελόηεηα (Μνπζείν ειιεληθώλ ιατθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ) (Οη ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί θαηά πεξηνρέο) View (ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ «Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη») (ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ «Ο θόζκνο ηνπ ξεκπέηηθνπ») (πιεξνθνξίεο γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη) 4

5 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ Γηα λα αλαλεώζνπκε ηε δηδαζθαιία ελόο ινγνηερληθνύ είδνπο, ην νπνίν από ηε κηα είλαη ζεκειηώδεο ηεο ινγνηερλίαο καο, αιιά από ηελ άιιε κηιά γηα έλαλ θόζκν πνπ έρεη πηα ραζεί -δελ είλαη επίθαηξνο (;) θαη άξα νηθείνο ζηνπο καζεηέο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην λέν Πξόγξακκα πνπδώλ Λνγνηερλίαο: - Σν αλαδεηθλύνπκε δηεπξπκέλν ζην ρώξν (Βαιθαληθή/Μεζόγεηνο, ώζηε λα θαλνύλ νη ζπγγεληθέο παξαδόζεηο ηνπ) θαη ζην ρξόλν -θηάλνληαο κέρξη θαη ην ξεκπέηηθν [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 74: «άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο ζε θείκελα πνπ αλήθνπλ όρη ζηελά ζηελ ειιεληθή παξάδνζε αιιά ζηελ επξύηεξε πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο νπνίαο ε ειιεληθή απνηειεί αλαπόζπαζην κέινο (ηελ όκνξε: ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη ηε ζπλνιηθόηεξε επξσπατθή θαη ηελ παγθόζκηα»)]. - Αλαδεηθλύνπκε ηηο ζπλάθεηεο, ηε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ κεηαμύ ηνπο [(«ζύγθξηζε ησλ θεηκέλσλ κε γλώκνλα ην ζρήκα «παιαηό/ζύγρξνλν», ώζηε λα θαηαδεηρζεί ε ηζηνξηθόηεηα θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ («ηόπσλ») θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ε δηαινγηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ ηα θείκελα γύξσ από ηνλ ίδην ζεκαηηθό άμνλα ή «ζύλδεζκν»)]. - Σν παξνπζηάδνπκε όζν γίλεηαη πην νιηζηηθά, σο εληαίν ζύλνιν -όρη κόλν σο πνηεηηθό ιόγν, αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό [Π..Λ., ζει. 73: «ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα «νιηζηηθή» γλώζε, κε γλώκνλα ηε ζπλάθεηα θαη δηάδξαζε ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο»]. - Γηεξεπλνύκε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηε ζύγρξνλε ινγνηερλία (επηθαηξνπνίεζε). 5

6 Γ. ΠΗΓΔ 1) Ν. Γεσξγηάδεο, Ρεμπέηικο και πολιηική, ύγρξνλε Δπνρή, Αζήλα ) Ληζηρικά ηραγούδια, επηκέιεηα: Γεκήηξεο Υξ. Υαιαηζάο, Δζηία, Αζήλα ) Ν. Γ. Πνιίηεο, Εκλογαί από ηα ηραγούδια ηοσ Ελληνικού λαού, Δζηία, Αζήλα ) Ποιηηές ηοσ κόζμοσ, Κάποιοι ηραγοσδούν δίπλα μας, Ανθολογία Αλβανικής Δημοηικής Ποίηζης, εηζαγσγή κεηάθξαζε: Θσκάο ηεξγηόπνπινο, Ρνέο, Αζήλα ) σθξάηεο θαξηζήο, Δημοηικά ηραγούδια (Ανθολογία), Καζηαληώηεο, Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ) 1) Μαλόιεο Γ. Βαξβνύλεο, Η διδαζκαλία ηοσ δημοηικού ηραγοσδιού ζηην πρωηοβάθμια και δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη, κίιε, ) Γεκήηξεο Καλειιόπνπινο, Παράδοζη και νεοηερικόηηηα. Διδακηικές προζεγγίζεις δημοηικών ηραγοσδιών με ηη τρήζη νέων ηετνολογιών, 3) Θεόδσξνο Νεκάο, Σο δημοηικό ηραγούδι ζηη μέζη εκπαίδεσζη: Προηάζεις για μια άλλη θεώρηζη και διδακηική προζέγγιζη, sfpeiraia.gr/files/nimas.pdf 4) νθία αΐηε, Ο λαϊκός πολιηιζμός ζηη διδαζκαλία ηης λογοηετνίας, 6

7 Σνπ κηθξνύ βιαρόπνπινπ -ΑΚΡΙΣΙΚΟ Ο Κσλζηαληίλνο ν κηθξόο θη ν Αιέμεο ν αληξεησκέλνο, θαη ην κηθξό Βιαρόπνπιν, ν θαζηξνπνιεκίηεο, αληάκα ηξσλ θαη πίλνπλε θαη γιπθνθνπβεληηάδνπλ, θη αληάκα έρνπλ ηνπο καύξνπο ηνπο ζηνλ πιάηαλν δεκέλνπο. Σνπ Κώζηα ηξώεη ηα ζίδεξα, η Αιέμε ηα ιηζάξηα, θαη ηνπ κηθξνύ Βιαρόπνπινπ ηα δέληξα μεξηδώλεη. Κ εθεί πνπ ηξώγαλ θη έπηλαλ θαη πνπ ραξνθνπνύζαλ, πνπιάθη πήγε θη έθαηζε δεμηά κεξηά ζηελ ηάβια. Γελ θειαεδνύζε ζαλ πνπιί, δελ έιεε ζαλ αεδόλη, Μνλ ειαινύζε θη έιεγε αλζξσπηλή θνπβέληα. «Δζείο ηξώηε θαη πίλεηε θαη ιηαλνηξαγνπδάηε, θαη πίζσ ζαο θνπξζεύνπλε αξαθελνί θνπξζάξνη. Πήξαλ η Αιέμε ηα παηδηά, ηνπ Κώζηα ηε γπλαίθα, θαη ηνπ κηθξνύ Βιαρόπνπινπ ηελ αξξαβσληαζκέλε.» Ώζηε λα ζηξώζε ν Κσζηαληήο θαη λα ζειώζεη ν Αιέμεο, επξέζε ην Βιαρόπνπιν ζην καύξν θαβαιιάξεο. «Γηα ζύξε ζπ Βιαρόπνπιν ζηε βίγια λα βηγιίζεηο αλ εηλ πελήληα θη εθαηό ρύζνπ καθέιεςέ ηνπο, θη αλ είλαη πεξηζζόηεξνη, γύξηζε κίιεζέ καο.» Δπήγε ην Βιαρόπνπιν ζηε βίγια λα βηγιίζεη. Βιέπεη Σνπξθηά αξαθελνύο θη Αξάπεδεο θνπξζάξνπο, νη θάκπνη επξαζηλίδαλε, ηα πιάγηα θνθθηλίδαλ άξρηζε λα ηνπο δηακεηξάεη, δηακεηξεκνύο δελ είραλ. Να πάεη πίζσ ληξέπεηαη, λα πάεη εκπξόο θνβάηαη. θύβεη θηιεί ην καύξν ηνπ, ζηέθεη θαη ηνλ ξσηάεη. «Γύλεζαη, καύξε κ δύλεζαη ζην γαίκα γηα λα πιέμεηο; -Γύλνκαη αθέληε, δύλνκαη ζην γαίκα γηα λα πιέμσ, θη όζνπο ζα θόςεη ην ζπαζί ηόζνπο ζελά παηήζσ. Μνλ δέζε ην θεθάιη ζνπ κ έλα ρξπζό καληήιη, κελ ηύρε ιάθθνο θαη ξηρηώ θαη πέζεηο απ ηε δάιε. -αΐηεο κνπ αιεμαληξηλέο, θακηά λα κε ιπγίζεη, θαη ζπ ζπαζί κνπ δηκηζθί, λα κελ απνζηνκώζεηο. Βνήζα κ επρή ηεο κάλαο κνπ θαη ηνπ γνληνύ κνπ βιόγηα, επρή ηνπ πξώηνπ κ αδεξθνύ, επρή θαη ηνπ ζηεξλνύ κνπ. Μαύξε κνπ, άηληε λα κπνύκε, θη όπνπ ν ζεόο ηα βγάιεη!» ηα έκπα ηνπ κπήθε ζαλ απηόο, ζηα μέβγα ζαλ πεηξίηεο ζηα έκπα ηνπ ρίιηνπο έθνςε, ζηα μέβγα δπν ρηιηάδεο, θαη ζην θαιό ην γύξηζκα θαλέλα δελ αθήλεη. Πήξε η Αιέμε ηα παηδηά, ηνπ Κώζηα ηε γπλαίθα, θαη ην κηθξό Βιαρόπνπιν ηελ αξξαβσληαζκέλε. Πξνζγνλαηίδεη ν καύξνο ηνπ θαη πίζσ ηνπ ηνπο παίξλεη. ην δξόκν νπνύ πήγαηλε ζέξλεη θσλή πεξίζζηα. «Πνπ είζαη αδεξθέ κνπ Κσζηαληά θη Αιέμε αληξεησκέλε; αλ είζηε εκπξόο κνπ θύγεηε θη νπίζσ κνπ θξπθηείηε ηη ζόισζαλ ηα κάηηα κνπ, κπξνζηά κνπ δε ζαο βιέπσ, θαη ην ζπαζί κνπ εξάγηζε, θόβνληαο ηα θεθάιηα, θη ν καύξνο ιηγνθάξδηζε παηώληαο ηα θνπθάξηα.» 7

8 Κ. Παιακάο, Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο Καβάια πάεη ν ράξνληαο ην Γηγελή ζηνλ Άδε, θη άιινπο καδί θιαίεη, δέξλεηαη η αλζξώπηλν θνπάδη. Καη ηνπο θξαηεί ζηνπ αιόγνπ ηνπ δεκέλνπο ηα θαπνύιηα, ηεο ιεβεληηάο ηνλ άλεκν, ηεο νκνξθηάο ηελ πνύιηα. Καη ζαλ λα κελ ηνλ πάηεζε ηνπ ράξνπ ην πνδάξη, ν Αθξίηαο κόλν αηάξαρα θνηηάεη ηνλ θαβαιάξε Ο Αθξίηαο είκαη, ράξνληα, δελ πεξλώ κε ηα ρξόληα. Μ άγγημεο θαη δε κ έλησζεο ζηα καξκαξέληα αιώληα. Γε ράλνκαη ζηα ηάξηαξα, κνλάρα μαπνζηαίλσ. ηε δσή μαλαθαίλνκαη Καη ιανύο αλαζηαίλσ. Σνπ γεξν-θιέθηε (ΡΟΤΜΑΝΙΑ) Ν ν καύξνο βαξηά γέξαζα ηα πόδηα κνπ δελ παίξλσ δε ζέξλσ πηα η άξκαηα. Απ ην ζπαζί απ αζήκη αζηξάθη ην ρηόλη ζηα βνπλά ζηνλ θάκπν αζηξάθηεη ν πάγνο θη απ ηνπο ιεβεληνληνύο βνπίδνπλε ηα δάζε βνπίδνπλ θαη ηα ξέκαηα πν θιέθηηθα ηνπθέθηα. 8

9 Σνπ Γηώηε ΚΛΔΦΣΙΚΟ Σξία πνπιάθηα θάζνληαλ ζηεο Παλαγηάο ηνλ πύξγν. ηα ηξία αξάδαλ έθιαηαλ, πηθξά κνηξνινγνύζαλ. «Ση ζπιινγηέζαη, Γηώηε κνπ, ηη βάλεηο κε ην λνπ ζνπ; ηόπνο δελ είλαη γηα θιεθηηά, θη νπδέ γη αξκαησιίθη, ηη ηα ληεξβέληα ηνύξθεςαλ, ηα πήξαλ νη Αξβαλίηεο. -Κη αλ ηα ληεξβέληα ηνύξθεςαλ, θη αξκαησινί δελ είλαη, ν Γηώηεο είλαη δσληαλόο, ηνπο Σνύξθνπο δε θνβάηαη. Παξαθαιέζηε ην ζεό θαη ηνπο αγίνπο όινπο, λα γηαηξεπηεί ην ρέξη κνπ, λα πηάζσ ην ζπαζί κνπ, λα πάξσ δίπια ηα βνπλά, δίπια ηα θνξθνβνύληα, λα πηάζσ αγάδεο δσληαλνύο θαη Σνύξθνπο θη Αξβαλίηεο, λα θέξνπλ η άζπξα ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηνλ θόξθν.» Σνπ Γθηνιέθα (ΑΛΒΑΝΙΑ) -Κξάηα, ζνπ ξρεηαη αζθέξη μαλζνκνύζηαθε Γθηνιέθα! -Να ξζνπλ θαη θαιώο λα έξζνπλ ρίιηνη άληξεο θη όρη δέθα! «Μαθειεηό θάλεη ν Γθηνιέθαο», ζην Νηνβιέηη πάεη καληάην «Σνλ παζά θη ελληά ρηιηάδεο έζπεηξε ζηνλ θάκπν θάησ!» Σνπ ραλ πεη λα πξνζθπλήζεη κα απηόο δελ πξνζθπλάεη ζηα βνπλά γηα ηελ παηξίδα κε ηνπο Σνύξθνπο πνιεκάεη! Ο Ρεγθνύδαο -ΛΗΣΡΙΚΟ Σξπγόλα κε ην ζηαπξατηό, θη ατηέ κε ηνλ πεηξίηε Σε ηξώκε πνηνο ηελ έθαςε θαη ην Μαπξνιηζάξη; Ρεγθνύδαο θαη Σζηκόγηαλλνο ηα δπν πξώηα μαδέιθηα, κεζ ηα Βαξδνύζηα λύρησζαλ ζηε Γθηώλα μεκεξώλνπλ θαη ζηα γιπθνραξάκαηα βάιαλ θσηηά ζηε ηξώκε, θαη πήγαλ θαη ιεκέξηαζαλ ζηνπ Γηώξγα ην Ληζάξη. Κη ε παγαληά ηνπο πιάθσζε, πεδνύξα θαη θαβάια. -Ρίμε Ρεγθνύδα κ η άξκαηα θαη ζπ βξε Σζηκνγηάλλε! -Όζν εηλ Ρεγθνύδαο δσληαλόο η άξκαηα δελ ηα ξίρλεη. 9

10 Όηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ Νύθε κνπ, μάζηεξν λεξό θαη μέιακπξν θεγγάξη, ην ηαίξη ζνπ λαη δειεπηό θη όκνξθν παιηθάξη. ην ζπίηη ην πεζεξηθό, ζηε γεηηνληά νπνύ ξζεο, αλ θππαξίζζη λα ζηαζείο, ζαλ θξίλνο λα ξηδώζεηο, Καη ζα κειηά γιπθνκειηά λ αλζίζεηο λα θαξπίζεηο, Τγηνύο ελληά λ αμησζείο θαη κηα γιπθνκειίηζα. Δπηζαιάκηα Κόξε κνπ πνζηαηξέηαηα ηα ζπίδθηα ηνπ ηδηπξνύ ζνπ ηδαη ιάκλε θαιεζπέξηζε ηδείλα ηνπ πεζεξνύ ζνπ. Μέζ ζηελ απιήλ ε κάλα ζνπ εθύηεςε ιεβάληαλ Να θόβθε λα κπξίδεηαη λα ζ αζπκκάηαη πάληα. Ση όκνξθα (ΑΛΒΑΝΙΑ) Ρνδαθηληά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Ση όκνξθα, λπθνύια καο, πνπ θξπθνθακαξώλεηο! Γιπθνκειηά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Πόζν ζνπ πάεη, λπθνύια κα, ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη! Πνξηνθαιηά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Ση όκνξθα, λπθνύια καο, ηα ρίιηα ζνπ ζηνιίδηα! Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα ε θεγγαξνκαιινύζα νκόξθπλε ηε γεηηνληά! Η λύθε πνπ θεξε ν γηνο ε θεγγαξνζηεζάηε νκόξθπλε όιν καο ην βηνο! 10

11 Ξαλζά καιιηά έρω ΣΗ ΑΓΑΠΗ (ΠΟΜΑΚΙΚΟ) Ξανθά μαλλιά έσω, κοκαλάκια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Μακπιέρ πλεξούδερ έσω, πιαζηπάκια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Άζππα σέπια έσω, δασηςλίδια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Λεπηό κοπμί έσω, βελούδινο θόπεμα δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Άζππα πόδια έσω, γόβερ δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ - ΡΔΜΠΔΣΙΚΟ Μπαγηαληέξαο, 1938 αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ θηεξνπγίδεη ε θάζε ζθέςε κνπ θνληά ζνπ ηξηγπξίδεη δελ εζπράδσ θαη ζηνλ ύπλν πνπ θνηκάκαη εζέλα πάληα αξρνληνπνύια κνπ ζπκάκαη Μεο ζηεο ηαβέξλαο ηε γσληά γηα ζέλα πίλσ γηα ηελ αγάπε ζνπ πνηάκηα δάθξπα ρύλσ ιππήζνπ κε κηθξή θαη κε κ' αθήλεηο κόλν αθνύ ην μέξεηο πσο γηα ζέλα καξαδώλσ Αρ παηρληδηάξα πάςε ηώξα ηα γηλάηηα θαη κε κνπ θάλεηο ηελ θαξδνύια κνπ θνκκάηηα κε κηα καηηά ζνπ ζαλ κνπ ξίρλεηο αρ πώο ιηώλσ καδί ζνπ μέξεηο ηνλ μερλάσ θάζε πόλν. 11

12 Ναλνύξηζκα Ναλλί, λαλλί, λαλλίδσ ην, ηεο Παλαγηάο ραξίδσ ην, λα θνηκεζεί, λ αλαγησζεί θαη λα θαινμεκεξσζεί ζηελ θνύληαλ ηνπ ηελ αθξηβήλ, λα ζεθσζεί λα πεξπαηεί, λα πάεη πέξα ησλ πεξώλ, θάησ ζην ηξεμηκηόλ λεξόλ, λα δεη ηα δέληξα πώο αζθηνύλ θαη ηα πνπιιηά πώο θειαδνύλ. Μηράιεο Γθαλάο, Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία (απόζπαζκα) Λέσ λα γίλσ παηέξαο ηνπ παηέξα κνπ, έλαο παηέξαο πνπ ηνπ έηπρε ζησπειό θαη δύζηξνπν παηδί, θαη λα ηνπ πσ κηα ηζηνξία γηα λα ηνλ πάξεη ν ύπλνο. «Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θαη ηνλ παηέξα... Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θαη ηνλ παηέξα απ' ηηο καζράιεο πηάζ' ηνλε ζα λα 'ηαλ ιαβσκέλνο. Όπνπ πεγαίλεηο ηα παηδηά εθεί πεξπάηεζέ ηνλ, κε ην βαξύ ακπέρσλν ζηηο πιάηεο ηνπ λ' αρλίδεη. Γώζ' ηνπ θη έλα θαιό ζθπιί θαη ηνπο παιηνύο ηνπ θίινπο, θαη ξίμε ρηόλη ύζηεξα, άζπξν ζαλ θάζε ρξόλν. Να βγαίλεη ε κάλα λα θνηηά από ην παξαζύξη, ηελ έγλνηα ηεο λα βιέπνπκε ζηα γαιαλά ηεο κάηηα θη όινη λα ηεο ην θξύβνπκε πσο είλαη πεζακέλε. Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θη εκάο καδί ζνπ, κε ηνπο αλήιηθνπο γνλείο, παηδάθηα ησλ παηδηώλ καο. ε ζηξσκαηζάδα ξίμε καο κηα λύρηα ηνπ ρεηκώλα, πίζσ απ' ηα καηνηζίλνξα λ' αθνύκε ηνπο κεγάινπο, λα βήρνπλ, λα ζσπαίλνπλε, λα βιαζηεκνύλ ην ρηόλη. Κη εκείο λα ηνπο ιππόκαζηε πνπ γίλαλε κεγάινη θαη λα βηαδόκαζηε πνιύ λα κνηάζνπκε ζ' εθείλνπο, λα δνπλ πσο κεγαιώζακε λα παξεγνξεζνύλε». 12

13 Με γην θαη δπραηέξα Καιόηπρε, θαιόκνηξε, κε γην, κε δπραηέξα. Ο γηνο από ηα γξάκκαηα θη ε θόξε απ ηα πινπκίδηα, Κη αληάκσζαλ ηα δπν καδί ζηε κέζε ζηελ απιή ζνπ. Υακνγειάεη ην ζπίηη ζνπ, ρακνγειάεη ε απιή ζνπ. Να ζηήζεηο άζπξν θιάκπνπξν ζηε κέζε ζηελ απιή ζνπ Να ηξσλ, λα πίλ λε νη θίινη ζνπ, λα ζθάδνπλ νη γη-νρηξνί ζνπ. Θξήλνο κάλαο -ΜΟΙΡΟΛΟΪ Με ηη ςπρή κε ηη θαξδηά ζελάκπσ γσ ζηνλ Άδε, Ν αθήθσ ηα παηδάθηα κνπ, λα θιαηλ απγή θαη βξάδπ! Να θιαίλε, λα θσλάδνπλε: - Μαλνύια καο, πνπ λάζαη; Βαξηά πνπ απνθνηκήζεθεο, θη εκάο δε καο ζπκάζαη. Γ. εθέξεο, Άξλεζε ΔΝΣΔΥΝΗ ΠΟΙΗΗ ην πεξηγηάιη ην θξπθό θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη δηςάζακε ην κεζεκέξη κα ην λεξό γιπθό. Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλζή γξάςακε η' όλνκά ηεο σξαία πνπ θύζεμελ ν κπάηεο θαη ζβύζηεθε ε γξαθή. Με ηη θαξδηά, κε ηη πλνή, ηη πόζνπο θαη ηη πάζνο, πήξακε ηε δσή καο ιάζνο! θη αιιάμακε δσή. 13

14 [ αθήλω γεηα καλνύια] - αθήλσ γεηα, καλνύια κνπ, ζ αθήλσ γεηα παηέξα, έρεηε γεηα αδεξθάθηα κνπ θαη ζεηο μαδεξθνπνύιεο. Θα θύγσ, ζα μεληηεπηώ, ζα πάσ καθξηά ζηα μέλα. Θα θύγσ, κάλα, θαη ζα ξησ θαη κελ πνιπιππηέζαη. Από ηα μέλα πνπ βξεζώ, κελύκαηα ζνπ ζηέιλσ κε ηε δξνζηά ηεο άλνημεο, ηελ πάρλε ηνπ ρεηκώλα, θαη κε ηα αζηέξηα η νπξαλνύ, ηα ξόδα ηνπ Μαίνπ. Θαλά ζνπ ζηέιλσ κάιακα, ζαλά ζνπ ζηέιλσ αζήκη, ζαλά ζνπ ζηέιλσ πξάκαηα π νπδέ ηα ζπιινγηέζαη. -Παηδί κνπ, πάαηλε ζην θαιό θη όινη νη αγηνί θνληά ζνπ, θαη ηεο καλνύιαο ζνπ ε επρή λα είλαη γηα θπιαρηό ζνπ, λα κε ζε πηάλεη βάζθακα θαη ην θαθό ην κάηη. Θπκήζνπ κε παηδάθη κνπ, θη εκέ θαη ηα παηδηά κνπ, κε ζε πιαλέζεη ε μεληηηά θαη καο αιεζκνλήζεηο. -Κάιιην, καλνύια κνπ γιπθηά, θάιιην λα ζθάζσ πξώηα, παξά λα κε ζαο ζπκεζώ ζηα έξεκα ζηα μέλα. Γώδεθα ρξόλνη απέξαζαλ θαη δεθαπέληε κήλεο, θαξάβηα δελ ηελ είδαλε, λαύηεο δελ ηόλε μέξνπλ. Πξώην θηιί αλαζηέλαμε, δεύηεξν, ηνλ πιαλάεη, ηξίην θηιί θαξκαθεξό, ηε κάλα αιεζκνλάεη. 14

15 Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ (ΚΑΣΩ ΙΣΑΛΙΑ) Ώξηα κνπ ξνληηλέιια α πνύηεζηε ηζε ζηάδεη, πιέα ηάιαζζα ζ'αγθνπάιιεη κε ηνύην θαιό θαηξό? Άζπξν βαζηά ην πέηην καύξε βαζηά ηεο άιε, ν ζηαπξί θνιόξ ληη κάξε κε ηε θνύληα ιην λνηηηή. Αξώηεζα ηε κάλα κνπ ηελ πιένλ αγαπεκέλε έρεη ηόζν θα κε κέλεη πνύξνπ λα 'ρεη λα κε δεη. Αξώηεζα ην ηζηνύξε κνπ ηζε ζ' όιε ηε γθεηνλία ηζε αλ είρε νκηιία πόζα είρε λα κνπ πεη! Κάτηδ' ακπξό ζηε ηάιαζζα πάληα ζέλα θαλνλώ, ιίνλ γθέξλεη, ιίν θαιέεη, ιίνλ εγθίηδεη ην λεξό. Ωξαίν κνπ ρειηδνλάθη από πνύ είζαη θαη θηάλεηο, πνηα ζάιαζζα ζε βγάδεη κε ηνύην ηνλ θαιό θαηξό; Άζπξν έρεηο ην ζηήζνο καύξεο έρεηο ηηο θηεξνύγεο, ηε ξάρε ζην ρξώκα ηεο ζαιάζζεο κε ηελ νπξά πην αλνηρηή. Ρώηεζα γηα ηε κάλα κνπ ηελ πην αγαπεκέλε έρεη ηόζν πνπ κε πεξηκέλεη αλ θαη έρεη ρξόλν λα κε δεη. Ρώηεζα γηα ηνλ θύξε κνπ θη γηα όιε ηελ γεηηνληά θη αλ είρε κηιηά ζα είρε ηόζα λα πεη! Κάζνκαη κπξνζηά ζηε ζάιαζζα πάληα θνηηάδσ εζέλα, πνηνλ γπξλάεη πνηνλ θσλάδεη πνηνλ αγγίδεη ην λεξό. Μα ζνπ ηίπν κνπ ιέεη, γηα πόζα ζε ξσηώ, ιίνλ γθέξλεη, ιίν θαιέεη, ιίνλ εγθίηδεη ην λεξό... Θξήλνο κάλαο -ΜΟΙΡΟΛΟΪ Με ηη ςπρή κε ηη θαξδηά ζελάκπσ γσ ζηνλ Άδε, Ν αθήθσ ηα παηδάθηα κνπ, λα θιαηλ απγή θαη βξάδπ! Να θιαίλε, λα θσλάδνπλε: - Μαλνύια καο, πνπ λάζαη; Βαξεηά πνπ απνθνηκήζεθεο, θη εκάο δε καο ζπκάζαη. 15

16 Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη - ΡΔΜΠΔΣΙΚΟ Μπάκπεο Μπαθάιεο-Β.Σζηηζάλεο, 1947 Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη Μέξα, λύρηα αλεζπρεί Σν παηδί ηεο πεξηκέλεη Πνπ είρε ρξόληα λα ην δεη. Μέζα ζηελ απειπηζηά ηεο Κάπνηνο ηελ πιεξνθνξεί Όηη δεη ην παιηθάξη Καη νπσζδήπνηε ζα ξζεί. Με ππνκνλή πξνζκέλεη Καη ιαρηάξα ζηελ θαξδηά Ο ιεβέληεο λα γπξίζεη Απ ηε καύξε μεληηηά. 16

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ E-MAIL. Λεξεις κλειδια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη:

Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ E-MAIL. Λεξεις κλειδια ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. Πώς να αναγνωρίσετε μια λυγερη: ΤΠΟΓΛΩ ΙΟ #67 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Η ΛΤΓΕΡΗ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟ Η Δημοτικό πούηςη εύναι γεμϊτη από τραγούδια για το Χϊρο. Ο αρχαύοσ Χϊρων όταν ο μυθικόσ βαρκϊρησ που περνούςε τουσ νεκρούσ από την Αχερουςύα Λύμνη. Αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα