ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΛΕΤΚΩΙΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: ΑΝΣΙΚΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άββατο, 7 Μαΐου 2011 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Εργαστήριο 1 (Αίθουσα Β205) Θέμα: «Λαϊκή Παράδοση και Λογοτεχνία, Α : Ποίηση» Υπεύθυνη: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΛΙΩΤΗ, φιλόλογος Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων Υ.Π.Π. 1

2 Α. ΣΟΥΟΙ 1. Αμηαθό πεξηερόκελν [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 83] Ειδικοί Διδακηικοί ηότοι: Έκθαζε ζηηο παιαηόηεξεο κνξθέο δσήο θαη ζηε ιατθή πνιηηηζηηθή θαη ινγνηερληθή θιεξνλνκηά. Πξόζθνξεο αλαθνξέο ζηε «ζπγγελή» παξάδνζε ησλ ιαώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο: Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη Μεζνγείνπ. 2. Λνγνηερληθόο γξακκαηηζκόο [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 87] Θεωρία ηων λογοηετνικών ειδών Δίδε ηεο ιατθήο ζηηρνπξγηθήο παξάδνζεο: ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, ε πνηεηάξηθε παξάδνζε, ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη, ιατθά ζηηρνπξγήκαηα ζήκεξα. Οκνηόηεηεο / δηαθνξέο ζηε ζεκαηηθή, ζηε κνξθή, ζηνπο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηνπο. «Γραμμαηική» ηης λογοηετνικής γλώζζας Πνηεηηθόο ιόγνο - ε ζύληαμε ησλ πνηεηηθώλ «πξνηάζεσλ»: ν θαλόλαο ηεο «ηζνκεηξίαο»[ζπκκεηξίαο] κνξθήο & πεξηερνκέλνπ: νινθιήξσζε λνήκαηνο ζην πιαίζην ελόο ζηίρνπ (ή ην πνιύ δηζηίρνπ) αζύκκεηξεο πνηεηηθέο ζπληάμεηο: ππεξβαηό, επίηαμε επηζέηνπ, δηαζθειηζκόο, θινληζκόο ή άξζε ηνκήο 2

3 Β. ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ Σνπ κηθξνύ βιαρόπνπινπ Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο Σνπ γεξν θιέθηε Σνπ Γηώηε Σνπ Γθηνιέθα Ο Ρεγθνύδαο Όηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ Δπηζαιάκηα Ση όκνξθα Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα Ξαλζά καιιηά έρσ αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ Με γην θαη δπραηέξα Ναλνύξηζκα Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη Θξήλνο κάλαο Άξλεζε Αθξηηηθό Κ. Παιακάο Κιέθηηθν - Ρνπκαλία Κιέθηηθν Κιέθηηθν - Αιβαλία Λεζηξηθό Σνπ γάκνπ Σνπ γάκνπ Σνπ γάκνπ - Αιβαλία Σεο αγάπεο - Πνκάθηθν Ρεκπέηηθν Σεο θαζεκεξηλήο δσήο Ναλνύξηζκα Μ. Γθαλάο Σεο μεληηηάο - Κάησ Ιηαιία Ρεκπέηηθν Μνηξνιόη Γ. εθέξεο 3

4 Γ. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΤΛΙΚΟ 1. Γηα ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη («Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο» σο κνηξνιόη θαηά ηελ ηαθή ηνπ Βεληδέινπ) («αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ θηεξνπγίδεη» από ην δεκηνπξγό ηνπ) (ε «Άξλεζε» ηνπ εθέξε από ηε Μαξία Φαξαληνύξε) («Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ» από ηνλ Αιθίλνν Ισαλλίδε) («Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ» από γπλαίθεο ηεο Καιαβξίαο) («Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη» από ηνπο Σζηηζάλε-Θενδσξάθε) 2. Γεληθά γηα ηελ ελόηεηα (Μνπζείν ειιεληθώλ ιατθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ) (Οη ειιεληθνί παξαδνζηαθνί ρνξνί θαηά πεξηνρέο) View (ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ «Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη») (ληνθηκαληέξ ηεο ΔΡΣ «Ο θόζκνο ηνπ ξεκπέηηθνπ») (πιεξνθνξίεο γηα ην ξεκπέηηθν ηξαγνύδη) 4

5 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ Γηα λα αλαλεώζνπκε ηε δηδαζθαιία ελόο ινγνηερληθνύ είδνπο, ην νπνίν από ηε κηα είλαη ζεκειηώδεο ηεο ινγνηερλίαο καο, αιιά από ηελ άιιε κηιά γηα έλαλ θόζκν πνπ έρεη πηα ραζεί -δελ είλαη επίθαηξνο (;) θαη άξα νηθείνο ζηνπο καζεηέο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην λέν Πξόγξακκα πνπδώλ Λνγνηερλίαο: - Σν αλαδεηθλύνπκε δηεπξπκέλν ζην ρώξν (Βαιθαληθή/Μεζόγεηνο, ώζηε λα θαλνύλ νη ζπγγεληθέο παξαδόζεηο ηνπ) θαη ζην ρξόλν -θηάλνληαο κέρξη θαη ην ξεκπέηηθν [Π..Λ., β έθδνζε, ζει. 74: «άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο ζε θείκελα πνπ αλήθνπλ όρη ζηελά ζηελ ειιεληθή παξάδνζε αιιά ζηελ επξύηεξε πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο νπνίαο ε ειιεληθή απνηειεί αλαπόζπαζην κέινο (ηελ όκνξε: ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη ηε ζπλνιηθόηεξε επξσπατθή θαη ηελ παγθόζκηα»)]. - Αλαδεηθλύνπκε ηηο ζπλάθεηεο, ηε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ κεηαμύ ηνπο [(«ζύγθξηζε ησλ θεηκέλσλ κε γλώκνλα ην ζρήκα «παιαηό/ζύγρξνλν», ώζηε λα θαηαδεηρζεί ε ηζηνξηθόηεηα θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ («ηόπσλ») θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ε δηαινγηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ ηα θείκελα γύξσ από ηνλ ίδην ζεκαηηθό άμνλα ή «ζύλδεζκν»)]. - Σν παξνπζηάδνπκε όζν γίλεηαη πην νιηζηηθά, σο εληαίν ζύλνιν -όρη κόλν σο πνηεηηθό ιόγν, αιιά ζε ζπλάξηεζε κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό [Π..Λ., ζει. 73: «ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα «νιηζηηθή» γλώζε, κε γλώκνλα ηε ζπλάθεηα θαη δηάδξαζε ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο»]. - Γηεξεπλνύκε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηε ζύγρξνλε ινγνηερλία (επηθαηξνπνίεζε). 5

6 Γ. ΠΗΓΔ 1) Ν. Γεσξγηάδεο, Ρεμπέηικο και πολιηική, ύγρξνλε Δπνρή, Αζήλα ) Ληζηρικά ηραγούδια, επηκέιεηα: Γεκήηξεο Υξ. Υαιαηζάο, Δζηία, Αζήλα ) Ν. Γ. Πνιίηεο, Εκλογαί από ηα ηραγούδια ηοσ Ελληνικού λαού, Δζηία, Αζήλα ) Ποιηηές ηοσ κόζμοσ, Κάποιοι ηραγοσδούν δίπλα μας, Ανθολογία Αλβανικής Δημοηικής Ποίηζης, εηζαγσγή κεηάθξαζε: Θσκάο ηεξγηόπνπινο, Ρνέο, Αζήλα ) σθξάηεο θαξηζήο, Δημοηικά ηραγούδια (Ανθολογία), Καζηαληώηεο, Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ) 1) Μαλόιεο Γ. Βαξβνύλεο, Η διδαζκαλία ηοσ δημοηικού ηραγοσδιού ζηην πρωηοβάθμια και δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη, κίιε, ) Γεκήηξεο Καλειιόπνπινο, Παράδοζη και νεοηερικόηηηα. Διδακηικές προζεγγίζεις δημοηικών ηραγοσδιών με ηη τρήζη νέων ηετνολογιών, 3) Θεόδσξνο Νεκάο, Σο δημοηικό ηραγούδι ζηη μέζη εκπαίδεσζη: Προηάζεις για μια άλλη θεώρηζη και διδακηική προζέγγιζη, sfpeiraia.gr/files/nimas.pdf 4) νθία αΐηε, Ο λαϊκός πολιηιζμός ζηη διδαζκαλία ηης λογοηετνίας, 6

7 Σνπ κηθξνύ βιαρόπνπινπ -ΑΚΡΙΣΙΚΟ Ο Κσλζηαληίλνο ν κηθξόο θη ν Αιέμεο ν αληξεησκέλνο, θαη ην κηθξό Βιαρόπνπιν, ν θαζηξνπνιεκίηεο, αληάκα ηξσλ θαη πίλνπλε θαη γιπθνθνπβεληηάδνπλ, θη αληάκα έρνπλ ηνπο καύξνπο ηνπο ζηνλ πιάηαλν δεκέλνπο. Σνπ Κώζηα ηξώεη ηα ζίδεξα, η Αιέμε ηα ιηζάξηα, θαη ηνπ κηθξνύ Βιαρόπνπινπ ηα δέληξα μεξηδώλεη. Κ εθεί πνπ ηξώγαλ θη έπηλαλ θαη πνπ ραξνθνπνύζαλ, πνπιάθη πήγε θη έθαηζε δεμηά κεξηά ζηελ ηάβια. Γελ θειαεδνύζε ζαλ πνπιί, δελ έιεε ζαλ αεδόλη, Μνλ ειαινύζε θη έιεγε αλζξσπηλή θνπβέληα. «Δζείο ηξώηε θαη πίλεηε θαη ιηαλνηξαγνπδάηε, θαη πίζσ ζαο θνπξζεύνπλε αξαθελνί θνπξζάξνη. Πήξαλ η Αιέμε ηα παηδηά, ηνπ Κώζηα ηε γπλαίθα, θαη ηνπ κηθξνύ Βιαρόπνπινπ ηελ αξξαβσληαζκέλε.» Ώζηε λα ζηξώζε ν Κσζηαληήο θαη λα ζειώζεη ν Αιέμεο, επξέζε ην Βιαρόπνπιν ζην καύξν θαβαιιάξεο. «Γηα ζύξε ζπ Βιαρόπνπιν ζηε βίγια λα βηγιίζεηο αλ εηλ πελήληα θη εθαηό ρύζνπ καθέιεςέ ηνπο, θη αλ είλαη πεξηζζόηεξνη, γύξηζε κίιεζέ καο.» Δπήγε ην Βιαρόπνπιν ζηε βίγια λα βηγιίζεη. Βιέπεη Σνπξθηά αξαθελνύο θη Αξάπεδεο θνπξζάξνπο, νη θάκπνη επξαζηλίδαλε, ηα πιάγηα θνθθηλίδαλ άξρηζε λα ηνπο δηακεηξάεη, δηακεηξεκνύο δελ είραλ. Να πάεη πίζσ ληξέπεηαη, λα πάεη εκπξόο θνβάηαη. θύβεη θηιεί ην καύξν ηνπ, ζηέθεη θαη ηνλ ξσηάεη. «Γύλεζαη, καύξε κ δύλεζαη ζην γαίκα γηα λα πιέμεηο; -Γύλνκαη αθέληε, δύλνκαη ζην γαίκα γηα λα πιέμσ, θη όζνπο ζα θόςεη ην ζπαζί ηόζνπο ζελά παηήζσ. Μνλ δέζε ην θεθάιη ζνπ κ έλα ρξπζό καληήιη, κελ ηύρε ιάθθνο θαη ξηρηώ θαη πέζεηο απ ηε δάιε. -αΐηεο κνπ αιεμαληξηλέο, θακηά λα κε ιπγίζεη, θαη ζπ ζπαζί κνπ δηκηζθί, λα κελ απνζηνκώζεηο. Βνήζα κ επρή ηεο κάλαο κνπ θαη ηνπ γνληνύ κνπ βιόγηα, επρή ηνπ πξώηνπ κ αδεξθνύ, επρή θαη ηνπ ζηεξλνύ κνπ. Μαύξε κνπ, άηληε λα κπνύκε, θη όπνπ ν ζεόο ηα βγάιεη!» ηα έκπα ηνπ κπήθε ζαλ απηόο, ζηα μέβγα ζαλ πεηξίηεο ζηα έκπα ηνπ ρίιηνπο έθνςε, ζηα μέβγα δπν ρηιηάδεο, θαη ζην θαιό ην γύξηζκα θαλέλα δελ αθήλεη. Πήξε η Αιέμε ηα παηδηά, ηνπ Κώζηα ηε γπλαίθα, θαη ην κηθξό Βιαρόπνπιν ηελ αξξαβσληαζκέλε. Πξνζγνλαηίδεη ν καύξνο ηνπ θαη πίζσ ηνπ ηνπο παίξλεη. ην δξόκν νπνύ πήγαηλε ζέξλεη θσλή πεξίζζηα. «Πνπ είζαη αδεξθέ κνπ Κσζηαληά θη Αιέμε αληξεησκέλε; αλ είζηε εκπξόο κνπ θύγεηε θη νπίζσ κνπ θξπθηείηε ηη ζόισζαλ ηα κάηηα κνπ, κπξνζηά κνπ δε ζαο βιέπσ, θαη ην ζπαζί κνπ εξάγηζε, θόβνληαο ηα θεθάιηα, θη ν καύξνο ιηγνθάξδηζε παηώληαο ηα θνπθάξηα.» 7

8 Κ. Παιακάο, Ο Γηγελήο θη ν Υάξνληαο Καβάια πάεη ν ράξνληαο ην Γηγελή ζηνλ Άδε, θη άιινπο καδί θιαίεη, δέξλεηαη η αλζξώπηλν θνπάδη. Καη ηνπο θξαηεί ζηνπ αιόγνπ ηνπ δεκέλνπο ηα θαπνύιηα, ηεο ιεβεληηάο ηνλ άλεκν, ηεο νκνξθηάο ηελ πνύιηα. Καη ζαλ λα κελ ηνλ πάηεζε ηνπ ράξνπ ην πνδάξη, ν Αθξίηαο κόλν αηάξαρα θνηηάεη ηνλ θαβαιάξε Ο Αθξίηαο είκαη, ράξνληα, δελ πεξλώ κε ηα ρξόληα. Μ άγγημεο θαη δε κ έλησζεο ζηα καξκαξέληα αιώληα. Γε ράλνκαη ζηα ηάξηαξα, κνλάρα μαπνζηαίλσ. ηε δσή μαλαθαίλνκαη Καη ιανύο αλαζηαίλσ. Σνπ γεξν-θιέθηε (ΡΟΤΜΑΝΙΑ) Ν ν καύξνο βαξηά γέξαζα ηα πόδηα κνπ δελ παίξλσ δε ζέξλσ πηα η άξκαηα. Απ ην ζπαζί απ αζήκη αζηξάθη ην ρηόλη ζηα βνπλά ζηνλ θάκπν αζηξάθηεη ν πάγνο θη απ ηνπο ιεβεληνληνύο βνπίδνπλε ηα δάζε βνπίδνπλ θαη ηα ξέκαηα πν θιέθηηθα ηνπθέθηα. 8

9 Σνπ Γηώηε ΚΛΔΦΣΙΚΟ Σξία πνπιάθηα θάζνληαλ ζηεο Παλαγηάο ηνλ πύξγν. ηα ηξία αξάδαλ έθιαηαλ, πηθξά κνηξνινγνύζαλ. «Ση ζπιινγηέζαη, Γηώηε κνπ, ηη βάλεηο κε ην λνπ ζνπ; ηόπνο δελ είλαη γηα θιεθηηά, θη νπδέ γη αξκαησιίθη, ηη ηα ληεξβέληα ηνύξθεςαλ, ηα πήξαλ νη Αξβαλίηεο. -Κη αλ ηα ληεξβέληα ηνύξθεςαλ, θη αξκαησινί δελ είλαη, ν Γηώηεο είλαη δσληαλόο, ηνπο Σνύξθνπο δε θνβάηαη. Παξαθαιέζηε ην ζεό θαη ηνπο αγίνπο όινπο, λα γηαηξεπηεί ην ρέξη κνπ, λα πηάζσ ην ζπαζί κνπ, λα πάξσ δίπια ηα βνπλά, δίπια ηα θνξθνβνύληα, λα πηάζσ αγάδεο δσληαλνύο θαη Σνύξθνπο θη Αξβαλίηεο, λα θέξνπλ η άζπξα ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηνλ θόξθν.» Σνπ Γθηνιέθα (ΑΛΒΑΝΙΑ) -Κξάηα, ζνπ ξρεηαη αζθέξη μαλζνκνύζηαθε Γθηνιέθα! -Να ξζνπλ θαη θαιώο λα έξζνπλ ρίιηνη άληξεο θη όρη δέθα! «Μαθειεηό θάλεη ν Γθηνιέθαο», ζην Νηνβιέηη πάεη καληάην «Σνλ παζά θη ελληά ρηιηάδεο έζπεηξε ζηνλ θάκπν θάησ!» Σνπ ραλ πεη λα πξνζθπλήζεη κα απηόο δελ πξνζθπλάεη ζηα βνπλά γηα ηελ παηξίδα κε ηνπο Σνύξθνπο πνιεκάεη! Ο Ρεγθνύδαο -ΛΗΣΡΙΚΟ Σξπγόλα κε ην ζηαπξατηό, θη ατηέ κε ηνλ πεηξίηε Σε ηξώκε πνηνο ηελ έθαςε θαη ην Μαπξνιηζάξη; Ρεγθνύδαο θαη Σζηκόγηαλλνο ηα δπν πξώηα μαδέιθηα, κεζ ηα Βαξδνύζηα λύρησζαλ ζηε Γθηώλα μεκεξώλνπλ θαη ζηα γιπθνραξάκαηα βάιαλ θσηηά ζηε ηξώκε, θαη πήγαλ θαη ιεκέξηαζαλ ζηνπ Γηώξγα ην Ληζάξη. Κη ε παγαληά ηνπο πιάθσζε, πεδνύξα θαη θαβάια. -Ρίμε Ρεγθνύδα κ η άξκαηα θαη ζπ βξε Σζηκνγηάλλε! -Όζν εηλ Ρεγθνύδαο δσληαλόο η άξκαηα δελ ηα ξίρλεη. 9

10 Όηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ Νύθε κνπ, μάζηεξν λεξό θαη μέιακπξν θεγγάξη, ην ηαίξη ζνπ λαη δειεπηό θη όκνξθν παιηθάξη. ην ζπίηη ην πεζεξηθό, ζηε γεηηνληά νπνύ ξζεο, αλ θππαξίζζη λα ζηαζείο, ζαλ θξίλνο λα ξηδώζεηο, Καη ζα κειηά γιπθνκειηά λ αλζίζεηο λα θαξπίζεηο, Τγηνύο ελληά λ αμησζείο θαη κηα γιπθνκειίηζα. Δπηζαιάκηα Κόξε κνπ πνζηαηξέηαηα ηα ζπίδθηα ηνπ ηδηπξνύ ζνπ ηδαη ιάκλε θαιεζπέξηζε ηδείλα ηνπ πεζεξνύ ζνπ. Μέζ ζηελ απιήλ ε κάλα ζνπ εθύηεςε ιεβάληαλ Να θόβθε λα κπξίδεηαη λα ζ αζπκκάηαη πάληα. Ση όκνξθα (ΑΛΒΑΝΙΑ) Ρνδαθηληά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Ση όκνξθα, λπθνύια καο, πνπ θξπθνθακαξώλεηο! Γιπθνκειηά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Πόζν ζνπ πάεη, λπθνύια κα, ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη! Πνξηνθαιηά, ηη όκνξθα πνπ αλζείο θαη ινπινπδίδεηο Ση όκνξθα, λπθνύια καο, ηα ρίιηα ζνπ ζηνιίδηα! Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα Η λύθε πνπ καο ήξζε ε ληα ε θεγγαξνκαιινύζα νκόξθπλε ηε γεηηνληά! Η λύθε πνπ θεξε ν γηνο ε θεγγαξνζηεζάηε νκόξθπλε όιν καο ην βηνο! 10

11 Ξαλζά καιιηά έρω ΣΗ ΑΓΑΠΗ (ΠΟΜΑΚΙΚΟ) Ξανθά μαλλιά έσω, κοκαλάκια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Μακπιέρ πλεξούδερ έσω, πιαζηπάκια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Άζππα σέπια έσω, δασηςλίδια δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Λεπηό κοπμί έσω, βελούδινο θόπεμα δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. Άζππα πόδια έσω, γόβερ δεν έσω Πάπε με, ππώηη μος αγάπη, κι εγώ να έσω. αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ - ΡΔΜΠΔΣΙΚΟ Μπαγηαληέξαο, 1938 αλ καγεκέλν ην κπαιό κνπ θηεξνπγίδεη ε θάζε ζθέςε κνπ θνληά ζνπ ηξηγπξίδεη δελ εζπράδσ θαη ζηνλ ύπλν πνπ θνηκάκαη εζέλα πάληα αξρνληνπνύια κνπ ζπκάκαη Μεο ζηεο ηαβέξλαο ηε γσληά γηα ζέλα πίλσ γηα ηελ αγάπε ζνπ πνηάκηα δάθξπα ρύλσ ιππήζνπ κε κηθξή θαη κε κ' αθήλεηο κόλν αθνύ ην μέξεηο πσο γηα ζέλα καξαδώλσ Αρ παηρληδηάξα πάςε ηώξα ηα γηλάηηα θαη κε κνπ θάλεηο ηελ θαξδνύια κνπ θνκκάηηα κε κηα καηηά ζνπ ζαλ κνπ ξίρλεηο αρ πώο ιηώλσ καδί ζνπ μέξεηο ηνλ μερλάσ θάζε πόλν. 11

12 Ναλνύξηζκα Ναλλί, λαλλί, λαλλίδσ ην, ηεο Παλαγηάο ραξίδσ ην, λα θνηκεζεί, λ αλαγησζεί θαη λα θαινμεκεξσζεί ζηελ θνύληαλ ηνπ ηελ αθξηβήλ, λα ζεθσζεί λα πεξπαηεί, λα πάεη πέξα ησλ πεξώλ, θάησ ζην ηξεμηκηόλ λεξόλ, λα δεη ηα δέληξα πώο αζθηνύλ θαη ηα πνπιιηά πώο θειαδνύλ. Μηράιεο Γθαλάο, Υξηζηνπγελληάηηθε ηζηνξία (απόζπαζκα) Λέσ λα γίλσ παηέξαο ηνπ παηέξα κνπ, έλαο παηέξαο πνπ ηνπ έηπρε ζησπειό θαη δύζηξνπν παηδί, θαη λα ηνπ πσ κηα ηζηνξία γηα λα ηνλ πάξεη ν ύπλνο. «Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θαη ηνλ παηέξα... Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θαη ηνλ παηέξα απ' ηηο καζράιεο πηάζ' ηνλε ζα λα 'ηαλ ιαβσκέλνο. Όπνπ πεγαίλεηο ηα παηδηά εθεί πεξπάηεζέ ηνλ, κε ην βαξύ ακπέρσλν ζηηο πιάηεο ηνπ λ' αρλίδεη. Γώζ' ηνπ θη έλα θαιό ζθπιί θαη ηνπο παιηνύο ηνπ θίινπο, θαη ξίμε ρηόλη ύζηεξα, άζπξν ζαλ θάζε ρξόλν. Να βγαίλεη ε κάλα λα θνηηά από ην παξαζύξη, ηελ έγλνηα ηεο λα βιέπνπκε ζηα γαιαλά ηεο κάηηα θη όινη λα ηεο ην θξύβνπκε πσο είλαη πεζακέλε. Ύπλε πνπ παίξλεηο ηα παηδηά, πάξε θη εκάο καδί ζνπ, κε ηνπο αλήιηθνπο γνλείο, παηδάθηα ησλ παηδηώλ καο. ε ζηξσκαηζάδα ξίμε καο κηα λύρηα ηνπ ρεηκώλα, πίζσ απ' ηα καηνηζίλνξα λ' αθνύκε ηνπο κεγάινπο, λα βήρνπλ, λα ζσπαίλνπλε, λα βιαζηεκνύλ ην ρηόλη. Κη εκείο λα ηνπο ιππόκαζηε πνπ γίλαλε κεγάινη θαη λα βηαδόκαζηε πνιύ λα κνηάζνπκε ζ' εθείλνπο, λα δνπλ πσο κεγαιώζακε λα παξεγνξεζνύλε». 12

13 Με γην θαη δπραηέξα Καιόηπρε, θαιόκνηξε, κε γην, κε δπραηέξα. Ο γηνο από ηα γξάκκαηα θη ε θόξε απ ηα πινπκίδηα, Κη αληάκσζαλ ηα δπν καδί ζηε κέζε ζηελ απιή ζνπ. Υακνγειάεη ην ζπίηη ζνπ, ρακνγειάεη ε απιή ζνπ. Να ζηήζεηο άζπξν θιάκπνπξν ζηε κέζε ζηελ απιή ζνπ Να ηξσλ, λα πίλ λε νη θίινη ζνπ, λα ζθάδνπλ νη γη-νρηξνί ζνπ. Θξήλνο κάλαο -ΜΟΙΡΟΛΟΪ Με ηη ςπρή κε ηη θαξδηά ζελάκπσ γσ ζηνλ Άδε, Ν αθήθσ ηα παηδάθηα κνπ, λα θιαηλ απγή θαη βξάδπ! Να θιαίλε, λα θσλάδνπλε: - Μαλνύια καο, πνπ λάζαη; Βαξηά πνπ απνθνηκήζεθεο, θη εκάο δε καο ζπκάζαη. Γ. εθέξεο, Άξλεζε ΔΝΣΔΥΝΗ ΠΟΙΗΗ ην πεξηγηάιη ην θξπθό θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη δηςάζακε ην κεζεκέξη κα ην λεξό γιπθό. Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλζή γξάςακε η' όλνκά ηεο σξαία πνπ θύζεμελ ν κπάηεο θαη ζβύζηεθε ε γξαθή. Με ηη θαξδηά, κε ηη πλνή, ηη πόζνπο θαη ηη πάζνο, πήξακε ηε δσή καο ιάζνο! θη αιιάμακε δσή. 13

14 [ αθήλω γεηα καλνύια] - αθήλσ γεηα, καλνύια κνπ, ζ αθήλσ γεηα παηέξα, έρεηε γεηα αδεξθάθηα κνπ θαη ζεηο μαδεξθνπνύιεο. Θα θύγσ, ζα μεληηεπηώ, ζα πάσ καθξηά ζηα μέλα. Θα θύγσ, κάλα, θαη ζα ξησ θαη κελ πνιπιππηέζαη. Από ηα μέλα πνπ βξεζώ, κελύκαηα ζνπ ζηέιλσ κε ηε δξνζηά ηεο άλνημεο, ηελ πάρλε ηνπ ρεηκώλα, θαη κε ηα αζηέξηα η νπξαλνύ, ηα ξόδα ηνπ Μαίνπ. Θαλά ζνπ ζηέιλσ κάιακα, ζαλά ζνπ ζηέιλσ αζήκη, ζαλά ζνπ ζηέιλσ πξάκαηα π νπδέ ηα ζπιινγηέζαη. -Παηδί κνπ, πάαηλε ζην θαιό θη όινη νη αγηνί θνληά ζνπ, θαη ηεο καλνύιαο ζνπ ε επρή λα είλαη γηα θπιαρηό ζνπ, λα κε ζε πηάλεη βάζθακα θαη ην θαθό ην κάηη. Θπκήζνπ κε παηδάθη κνπ, θη εκέ θαη ηα παηδηά κνπ, κε ζε πιαλέζεη ε μεληηηά θαη καο αιεζκνλήζεηο. -Κάιιην, καλνύια κνπ γιπθηά, θάιιην λα ζθάζσ πξώηα, παξά λα κε ζαο ζπκεζώ ζηα έξεκα ζηα μέλα. Γώδεθα ρξόλνη απέξαζαλ θαη δεθαπέληε κήλεο, θαξάβηα δελ ηελ είδαλε, λαύηεο δελ ηόλε μέξνπλ. Πξώην θηιί αλαζηέλαμε, δεύηεξν, ηνλ πιαλάεη, ηξίην θηιί θαξκαθεξό, ηε κάλα αιεζκνλάεη. 14

15 Σν θιάκα ηνπ εκηγθξάληνπ (ΚΑΣΩ ΙΣΑΛΙΑ) Ώξηα κνπ ξνληηλέιια α πνύηεζηε ηζε ζηάδεη, πιέα ηάιαζζα ζ'αγθνπάιιεη κε ηνύην θαιό θαηξό? Άζπξν βαζηά ην πέηην καύξε βαζηά ηεο άιε, ν ζηαπξί θνιόξ ληη κάξε κε ηε θνύληα ιην λνηηηή. Αξώηεζα ηε κάλα κνπ ηελ πιένλ αγαπεκέλε έρεη ηόζν θα κε κέλεη πνύξνπ λα 'ρεη λα κε δεη. Αξώηεζα ην ηζηνύξε κνπ ηζε ζ' όιε ηε γθεηνλία ηζε αλ είρε νκηιία πόζα είρε λα κνπ πεη! Κάτηδ' ακπξό ζηε ηάιαζζα πάληα ζέλα θαλνλώ, ιίνλ γθέξλεη, ιίν θαιέεη, ιίνλ εγθίηδεη ην λεξό. Ωξαίν κνπ ρειηδνλάθη από πνύ είζαη θαη θηάλεηο, πνηα ζάιαζζα ζε βγάδεη κε ηνύην ηνλ θαιό θαηξό; Άζπξν έρεηο ην ζηήζνο καύξεο έρεηο ηηο θηεξνύγεο, ηε ξάρε ζην ρξώκα ηεο ζαιάζζεο κε ηελ νπξά πην αλνηρηή. Ρώηεζα γηα ηε κάλα κνπ ηελ πην αγαπεκέλε έρεη ηόζν πνπ κε πεξηκέλεη αλ θαη έρεη ρξόλν λα κε δεη. Ρώηεζα γηα ηνλ θύξε κνπ θη γηα όιε ηελ γεηηνληά θη αλ είρε κηιηά ζα είρε ηόζα λα πεη! Κάζνκαη κπξνζηά ζηε ζάιαζζα πάληα θνηηάδσ εζέλα, πνηνλ γπξλάεη πνηνλ θσλάδεη πνηνλ αγγίδεη ην λεξό. Μα ζνπ ηίπν κνπ ιέεη, γηα πόζα ζε ξσηώ, ιίνλ γθέξλεη, ιίν θαιέεη, ιίνλ εγθίηδεη ην λεξό... Θξήλνο κάλαο -ΜΟΙΡΟΛΟΪ Με ηη ςπρή κε ηη θαξδηά ζελάκπσ γσ ζηνλ Άδε, Ν αθήθσ ηα παηδάθηα κνπ, λα θιαηλ απγή θαη βξάδπ! Να θιαίλε, λα θσλάδνπλε: - Μαλνύια καο, πνπ λάζαη; Βαξεηά πνπ απνθνηκήζεθεο, θη εκάο δε καο ζπκάζαη. 15

16 Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη - ΡΔΜΠΔΣΙΚΟ Μπάκπεο Μπαθάιεο-Β.Σζηηζάλεο, 1947 Κάπνηα κάλα αλαζηελάδεη Μέξα, λύρηα αλεζπρεί Σν παηδί ηεο πεξηκέλεη Πνπ είρε ρξόληα λα ην δεη. Μέζα ζηελ απειπηζηά ηεο Κάπνηνο ηελ πιεξνθνξεί Όηη δεη ην παιηθάξη Καη νπσζδήπνηε ζα ξζεί. Με ππνκνλή πξνζκέλεη Καη ιαρηάξα ζηελ θαξδηά Ο ιεβέληεο λα γπξίζεη Απ ηε καύξε μεληηηά. 16

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε

ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 2. Σνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά. 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε ΙΙΙ.5 ΣΙΥΟΙ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (91) 1. Ω ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε Σνπ έξσηα αλνίγνπκε θηεξά θαη κηα θσιηά λα θηίζνπκε πνζνύκε θαη έηζη θαηαιήμακε γνξγά ηνπ γάκνπ ην ζηεθάλη λα θνξνύκε. αλ ηεο γηνξηήο ηα θώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν

* Παιτνιδοηράγοσδα Καλικανηζάρφν Υριζηοσγεννιάηικη Θεαηρική παράζηαζη ποσ παροσζιάζηηκε ηα Υριζηούγεννα ηοσ 2005 ζηο 2 ο Νηπιαγφγείο Κεραηζινίοσ ζηα πλαίζια ηοσ προγράμμαηος ΩΚΡΑΣΗ COMENIUS γηα ην ζτολικό έηος 2005/2006 ποσ είτε ζαν θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο

Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο Η διακειμενικόηηηα ωρ έναρ ανοισηόρ διάλογορ μεηαξύ ηων κειμένων Εθαρμογές ζηο Γσμνάζιο και ζηο Λύκειο Γιακειμενικόηηηα Γιαλογικόηηηα Δηαθεηκεληθόηεηα: Oη πνιιαπινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα ινγνηερληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο

Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Γηαηί θαηεβαίλσ ζηηο εθινγέο Δίλαη αξγά, είλαη 2.15 ην πξσί, 15 ηνπ Φεβξάξε ην 2011 θαη θάζνκαη ζηνλ ππνινγηζηή κνπ θαη πξνζπαζώ εδώ θαη ώξα λ αξρίζσ απηό ην θείκελν. Βξίζθσ δηάθνξα άιια πξαγκαηάθηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο

1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ. 1. Ίζσο 1 Ο ΚΗΠΟ ΒΛΔΠΔΙ 1. Ίζσο αλ εμαηξέζνπκε ηνπο Αλαρσξεηέο λα 'καη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ αζθεί ηα δηθαηώκαηά ηνπ νίεζε ηη πάεη λα πεη θέξδνο δελ θαηαιαβαίλσ έλαο Παλζέιελνο πνπ δσγξαθίδεη ελώ δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Δνόηηηα: 9 Σίηλορ Μαθήμαηορ: Απιθμοί μέσπι ηο 10.000 (κεθ. 53) σολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Φλώπιναρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο

ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ. Σα έρνπλ εθδώζεη ε θ.σόληα Μαξκαξέιε θαη ν θ.μαλόιεο Γ. Γξαθάθεο ΟΗ ΜΠΑΡΠΑΡΖΓΔΟΗ Τπάξρνπλ δύν παξαδόζεηο πνπ ε κηα ζέιεη νη Μπαξπαξεγένη λα θαηάγνληαη από ην Βπδάληην. Απηή καο ηελ κεηέθεξαλ πξνθνξηθά νη γηαηξνί Γηώξγεο θαη Γηάλλεο Κ. Ζγνπκελάθεο. H άιιε παξάδνζε ζέιεη

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση

Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση ΤΝΓΔΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΩΝ ΠΔΗΡΑΗΑ ΕΑΝ ΝΣ ΑΡΚ, 2 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΑΝΗΖΛ ΓΡ. ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ -ΤΓΓΡΑΦΔΑ- ΚΡΗΣΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Οι απόηχοι του δημοτικού τραγουδιού στη μοντέρνα ποίηση Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ

Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ Ομιλία ηοσ Μανώλε Γλέδοσ ζηεν Αζησνομική Ακαδεμία Η ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ Ψεθηαθή επεμεξγαζία Άρες Γιαβρής Οκηιία ηνπ Μαλώιε Γιέδνπ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Ιζηορική επέηειος ηες 25ες Μαρηίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Σξαγνύδηα 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα