εμινάπιο εκπαίδεςζηρ και ενδςνάμωζηρ ηων Δήμων και ηηρ κοινωνίαρ ηων πολιηών ζε θέμαηα βιωζιμόηηηαρ και ππάζινηρ οικονομίαρ Υανιά, 29 Μαΐος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμινάπιο εκπαίδεςζηρ και ενδςνάμωζηρ ηων Δήμων και ηηρ κοινωνίαρ ηων πολιηών ζε θέμαηα βιωζιμόηηηαρ και ππάζινηρ οικονομίαρ Υανιά, 29 Μαΐος 2015"

Transcript

1 εμινάπιο εκπαίδεςζηρ και ενδςνάμωζηρ ηων Δήμων και ηηρ κοινωνίαρ ηων πολιηών ζε θέμαηα βιωζιμόηηηαρ και ππάζινηρ οικονομίαρ Υανιά, 29 Μαΐος 2015 Οι ζηόσοι ηηρ κοινωνικήρ πολιηικήρ ηος Δήμος Υανίων Κύξηνη Γήκαξρνη, Κύξηε Υξπζόγειε, κε ηελ ηδηόηεηά ζαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΟΙΝΔΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» θαη ηνπ Δθπξνζώπνπ ηνπ Διιεληθνύ Σνκέα ηεο Heinrich Böll Stiftung, Κύξηνη Δηδηθνί πλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ, Κπξίεο θαη Κύξηνη, αο κεηαθέξσ ην ραηξεηηζκό ηνπ Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκΔΑ θαη Ιζόηεηαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, θπξίνπ Μαλώιε Φξαγθάθε, ν νπνίνο δελ κπόξεζε λα είλαη καδί καο ζήκεξα. ΕΤΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΔΟΜΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Η Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ ζπζηάζεθε ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2011 ( ΦΔΚ 2812 Β / ). Η Τπεξεζία καο θιήζεθε λα θαιύςεη έλα εύξνο ιεηηνπξγηώλ ζηνπο άμνλεο : Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ, όπσο απηέο κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Γήκνπο κε ην Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ( Ν / ΦΔΚ 87 Α / 2010 ). Δζηηάδνληαο ζηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, ην αξκόδην Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ΑμεΑ και Ιζόηηηαρ απαξηίδεηαη από 4 Γξαθεία : 1

2 1- ρεδηαζκνύ, πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Κνηλσληθώλ Πνιηηηθώλ θαη πξνώζεζεο ηεο Ιζόηεηαο Δζεινληηζκνύ 2- Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 3- Αηόκσλ κε Αλαπεξία ( ΑκεΑ ) 4- Πξόιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο ΣΟΥΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κοινωνικέρ έπεςνερ Η δηεμαγσγή θνηλσληθώλ εξεπλώλ πινπνηείηαη ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν θαη αθνξά ζε άηνκα πνπ απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία ζαο θαη δηαβηνύλ ζην όξην ή θάησ από ην όξην ηεο Φηώρεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηείηαη άκεζα ε ζύληαμε Κνηλσληθήο Έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη λα θαηαγξαθνύλ νη άκεζεο αλάγθεο. ην Γήκν Υαλίσλ έρεη ζπζηαζεί Οκάδα Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ πξνθεηκέλνπ ηε δηεμαγσγή θνηλσληθώλ εξεπλώλ θαηόπηλ Δηζαγγειηθήο Παξαγγειίαο θαη ηειεθσληθώλ θαηαγγειηώλ, πνπ αθνξνύλ ζε πεξηπηώζεηο αλειίθσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δηαπηζησζεί ε θαηάζηαζε ηεο δηαβίσζήο ηνπο. Θεζμόρ Κοινωθελούρ επγαζίαρ Η Τπεξεζία καο ζπκκεηέρεη ζην ζεζκό ηεο Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο (ΦΔΚ 994 Β / 2014 ), πνπ αθνξά ζηελ κεηαηξνπή Πνηλήο κε ηελ παξνρή άκηζζα Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο ζε Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο, ΟΣΑ, Ν.Π.Γ.Γ., κε θεξδνζθνπηθά Ν.Π.Ι.Γ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο ηζρύεη θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 2776/99 «Σσθξνληζηηθόο Κώδηθαο». Η αξκνδηόηεηα δηεθπεξαηώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθή Λεηηνπξγό ηεο Τπεξεζίαο καο, θαζώο πηζηεύνπκε όηη ην άηνκν πνπ θηάλεη ζηελ Τπεξεζία καο κε ζρεηηθό αίηεκα ζα πξέπεη ζπκπιεξσκαηηθά λα ζηεξηρζεί ζε όια ηα επίπεδα : ςπρνινγηθή ζηήξημε, ελεκέξσζε γηα ηηο παξνρέο πνπ δηθαηνύηαη. Δπάζειρ, ενημέπωζη και εςαιζθηηοποίηζη ηηρ Σοπικήρ Κοινωνίαρ Ρόινο ηεο Τπεξεζίαο είλαη θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο Τγείαο, Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ, έκθπιεο βίαο, ζηήξημεο εππαζώλ νκάδσλ θαη ΑκεΑ. Η Τπεξεζία ζηεξίδεη θαη ζπλδηνξγαλώλεη κε άιινπο θνξείο ζρεηηθέο δξάζεηο. 2

3 Πξόζθαηα ε Τπεξεζία καο ζπκκεηέρεη κε Πξσηόθνιιν πλεξγαζίαο κε ηηο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Υαλίσλ ζην Παλειιήλην Γίθηπν Πξναγσγήο Τγείαο γηα ηνπο καζεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ηελ Ιαηξηθή Δηαηξεία Υαλίσλ. Εθελονηιζμόρ Οη Δζεινληηθέο καο Οκάδεο δξαζηεξηνπνηνύληαη θπξίσο ζηνπο Σνκείο ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. ηνλ Σνκέα Κνηλσληθή Αιιειεγγύε ζηεξίδνπλ κε δξάζεηο ηνπο ηε Γνκή ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, έρνπλ νξγαλώζεη εθδειώζεηο, ηα έζνδα από ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαηεζεί ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ ζε εηδηθό Κσδηθό Δζόδσλ πξνο ζηήξημε ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ. Η Οκάδα Πεξηβαιινληνινγηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο έρεη πινπνηήζεη ζεηξά Γξάζεσλ Καζαξηζκνύ θαη Γελδξνθπηεύζεσλ ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ καο βάζεη πξνηάζεσλ ηεο Οκάδαο ηόζν κεκνλσκέλα όζν θαη ζην πιαίζην ησλ Let s do it Greece, Clean up the Med, δξάζεσλ ηεο WWF, ηνπ Erasmus Student Network ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Εθαπμογήρ Ππογπαμμάηων Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ για όλο ηο Νομό Υανίων ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΔΟΜΑΣΩΝ ( δικαιούσοι ζύμθωνα με ηην ηελεςηαία απογπαθή ) Α/Α 1 ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 3 ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΤΗ 4 ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΣΙΚΗ ΣΔΡΗΗ 5 ΚΙΝΗΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΧΝ 6 ΣΔΓΑΣΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ 8 ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΓΗΜΟΙΟΤ 9 ΣΤΦΛΧΝ 10 ΚΧΦΑΛΑΛΧΝ 11 ΥΑΝΔΝΙΚΧΝ 12 ΑΠΡΟΣΑΣΔΤΣΧΝ ΠΑΙΓΙΧΝ 13 ΟΜΟΓΔΝΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ 3

4 Οη δηθαηνύρνη Πξνλνηαθώλ Δπηδνκάησλ ηνπ Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Δζληθό Μεηξών ( ΚΤΑ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Γεληθή Γηεύζπλζε Πξόλνηαο Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ Σκήκα Α, αξ. πξση.: Π2α/ Γ.Π.:νηθ / ). Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηε Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία, ζην Σκήκα (Π3α) «Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δνκώλ θαη πξνγξακκάησλ αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο», ηεξεί Δζληθό Μεηξών ζην νπνίν εληάζζνληαη νη δηθαηνύρνη επηδνκάησλ αλαπεξίαο (ηπθιόηεηαο, θσθαιαιίαο, ηεηξαπιεγίαο, παξαπιεγίαο, αθξσηεξηαζκνύ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη αλαζθαιίζηνπο, βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, βαξηάο αλαπεξίαο, ζπγγελνύο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο, ζπγγελνύο αηκνξξαγηθήο δηάζεζεο,.δ.α.α, λόζνπ ηνπ Υάλζελ θαη επηδόκαηνο θίλεζεο), δηθαηνύρνη επηδόκαηνο απξνζηάηεπησλ αλειίθσλ, δηθαηνύρνη επηδόκαηνο νκνγελώλ, δηθαηνύρσλ επηδόκαηνο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο ζπληαμηνύρσλ ππεξειίθσλ ΟΓΑ (θαη δηθαηνύρνη δηαηξνθηθνύ επηδόκαηνο λεθξνπαζώλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ ρνξεγείηαη από ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ) κεηά από θαηαγξαθή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ), ηεξνπκέλεο ηεο εηδηθόηεξεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καηά ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή, ε Τπεξεζία καο εμππεξεηεί δηθαηνύρνπο. Ο αξηζκόο αθνξά ζηνπο δηθαηνύρνπο όινπ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θαηόπηλ απνθάζεσλ αλαζηνιήο, επαλαρνξήγεζεο θαη εγγξαθήο λέσλ δηθαηνύρσλ βάζεη ηεο ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο. Σν Γξαθείν θαιείηαη λα θαιύςεη παξάιιεια ηελ ελεκέξσζε ησλ ελ δπλάκεη δηθαηνύρσλ, ε νπνίνη απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία. Απαηηείηαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, ησλ εγθπθιίσλ. Θεσξώ όηη ην επίπεδν ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ είλαη πςειό θαζώο θαιείηαη λα θαιύςεη έλαλ ηνκέα πςειήο επζύλεο θαζώο εκπιέθνληαη νη παξάγνληεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη λνκηκόηεηαο κε εζηθή δηάζηαζε. Έρεη δηαπηζησζεί όηη έλαο αξηζκόο 500 πεξίπνπ δηθαηνύρσλ αθνξά ζε θαηνίθνπο ησλ ινηπώλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ. 4

5 Έκδοζη βιβλιαπίων Αναζθάλιζηων Η Τπεξεζία καο εμππεξεηεί πεξί ηνπο θαη πιένλ δηθαηνύρνπο όινπ ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ. Υοπήγηζη άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ ιδιωηικών βπεθικών και παιδικών ηαθμών (ΦΕΚ 2618 Β / ) Η Τπεξεζία καο ρνξεγεί άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθώλ βξεθηθώλ θαη παηδηθώλ ηαζκώλ, έπεηηα από εηζήγεζε ηεο Α /βάζκηαο Επηηξνπήο εμέηαζεο θαηαιιειόηεηαο αθηλήησλ ησλ Μνλάδσλ Φξνληίδαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δηαπαηδαγώγεζεο, Παηδηθώλ Εμνρώλ θαη γεληθά ηδξπκάησλ παηδηθήο πξνζηαζίαο θνξέσλ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηεξεί θαθέινπο αμηνινγήζεσλ από ην Σκήκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ ζηα πιαίζηα Δπνπηεία Ιδησηηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ θαη βξεθηθώλ ηαζκώλ Υοπήγηζη επιδόμαηορ ζηεγαζηικήρ ζςνδπομήρ Αθνξά Αλαζθάιηζηνπο Τπεξήιηθεο άλσ ησλ 65 εηώλ ή αζθαιηζκέλνπο σο Τπεξήιηθεο ζηνλ ΟΓΑ, ρσξίο άιια εηζνδήκαηα, πνπ πιεξώλνπλ ελνίθην. Υοπήγηζη βεβαιώζεων οικονομικήρ αδςναμίαρ Υοπήγηζη έκηακηος οικονομικού βοηθήμαηορ ζε οικονομικά αδύναμοςρ Γπαθεία ΟΓΑ Η Τπεξεζία καο ιεηηνπξγεί Γξαθεία ΟΓΑ ζηηο 7 Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Σομέαρ : Μέριμνα εσπαθών κοινφνικών ομάδφν με ηην παροτή σπηρεζιών και ηην προαγφγή υστικής σγείας ΔΟΜΕ Παιδική Εξοσή Καηαζκήνωζη Καλαθά ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ε Καηαζθήλσζε θηινμελεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο παηδηά ειηθίαο 6 16 εηώλ, ΑκΔΑ θαη Ηιηθησκέλνπο. 5

6 Ξενώναρ ηέγη Κακοποιημένηρ Γςναίκαρ Η Γπλακηθή ηεο δνκήο είλαη 20 δσκάηηα. Σε δνκή ζηειερώλνπλ Γηνηθεηηθόο Τπάιιεινο, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Φπρνιόγνο, Παηδνςπρνιόγνο, Πξνζσπηθό Γεληθώλ Καζεθόλησλ. Γηα ηελ δσξεάλ ππζηήξημε ησλ θηινμελνύκελσλ γπλαηθώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο ν Γήκνο Υαλίσλ έρεη ππνγξάςεη Πξσηόθνιια πλεξγαζίαο κε ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ, ην Γηθεγνξηθό ύιινγν Υαλίσλ, ηε Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Υαλίσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Ναπηηθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. Κοινωνικό Πανηοπωλείο Καηά ηελ παξνύζα ζηηγκή, ε δνκή ζηεξίδεη 430 νηθνγέλεηεο πνπ ζεκαίλεη άηνκα πνπ δηαβηνύλ ζηα όξηα ηεο Φηώρεηαο. Η επάξθεηα εμαζθαιίδεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αιιά θαη από ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν ελδηαθέξνλ όισλ είλαη ζπγθηλεηηθό. Ο Γήκνο Υαλίσλ έρεη ππνγξάςεη Πξσηόθνιιν πλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, κε ην νπνίν εληζρύζεθε θαη ζα εληζρπζεί ην απνζεκαηηθό ηνπ ζε είδε δηαηξνθήο: Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Σύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Παξνρήο ηξνθίκσλ ζε αζηέγνπο θαη άηνκα πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο ζηέγεο πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ δπλαηόηεηα θαζεκεξηλήο ζίηηζεο & Δηαηξνθήο. Η Γνκή ζηειερώλεηαη κε πξνζσπηθό 5 αηόκσλ ζηα πιαίζηα Πξσηνθόιινπ πλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜΚΔ Ξέληνο Ζεπο. Δημοηικόρ Λασανόκηπορ Η Γνκή ζηειερώλεηαη κε πξνζσπηθό 3 αηόκσλ ζηα πιαίζηα Πξσηνθόιινπ πλεξγαζίαο κε ηελ ΑΜΚΔ Ξέληνο Ζεπο. Ιμαηιοθήκη Μία πηινηηθή πξνζπάζεηα ηεο Τπεξεζίαο καο, κε ηε ιεηηνπξγία ρώξνπ ζπγθέληξσζεο θαη δηάζεζεο εηδώλ έλδπζεο, ηκαηηζκνύ θαη παηρληδηώλ, πνπ δηαζέηνπλ πκπνιίηεο καο γηα ηνπο πλαλζξώπνπο καο θαη Πηζηνπνηεκέλνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Σελ πξνζπάζεηα καο ζηεξίδεη ε Δζεινληηθή νκάδα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 6

7 ΠΑΡΟΥΕ ηήπιξη αζηέγων Με απόθαζε Γεκάξρνπ Υαλίσλ πεξί απεπζείαο αλάζεζεο ιόγσ έθηαθησλ θαη αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πξνρσξήζακε ζε Μίζζσζε θιηλώλ μελνδνρείνπ γηα ηελ πξνζθνξά ζηέγεο ζίηηζεο ζε πεξίπνπ 90 πεξηζηαηηθά ρσξίο θαλέλα θνηλσληθό απνθιεηζκό (από ), ζπλνιηθά 22 εκέξεο δηαλπθηέξεπζεο ησλ σθεινύκελσλ. Καηά πεξίπησζε πξνζθέξζεθε ζηήξημε αζηέγσλ από ην Γεκνηηθό Γεξνθνκείν Υαλίσλ θαηόπηλ παξνρήο δσξεάλ ππεξεζηώλ πγείαο από ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ. Κοινωνικό θπονηιζηήπιο ζέζεηο δσξεάλ θνίηεζεο πξνζθέξνληαη από ηελ Έλσζε Φξνληηζηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζε καζεηέο Λπθείνπ. ε καζεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξνζθέξνπλ επίζεο δσξεάλ καζήκαηα ε Δζεινληηθή Οκάδα Καζεγεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Πνιπδξάζε. Φπονηιζηήπιο Αγγλικήρ Γλώζζαρ Πξνζθέξνπλ ζέζεηο δσξεάλ θνίηεζεο κέζσ ηνπ Palso Υαλίσλ ζε Φξνληηζηήξηα Ξέλσλ Γισζζώλ Μειώλ ηνπ πιιόγνπ. Παποσή δωπεάν λογιζηικήρ ςποζηήπιξηρ ζε Άποποςρ ςνανθπώποςρ μαρ Γσξεάλ παξνρή ππεξεζηώλ θαη ππνζηήξημεο σθεινπκέλσλ ηεο Τπεξεζίαο καο από ην ύιινγν Φνξνηερληθώλ Ννκνύ Υαληώλ, πξνθεηκέλνπ ηελ έληαμή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Κοινωνικό Σιμολόγιο ηερ ΔΕΤΑΥ Έληαμε έσο αηόκσλ ζην Κνηλσληθό Σηκνιόγην ηεο ΓΔΤΑΥ Κοινωνικό Σιμολόγιο ΔΕΗ Τπνζηήξημε απόξσλ πκπνιηηώλ καο πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνύλ ηνπ Κνηλσληθνύ Σηκνινγίνπ ηεο ΓΔΗ. 7

8 Ενέπγειερ ζε εξέλιξη πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζηε Γεκηνπξγία Κνηλσληθήο ύκπξαμεο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Επηζηηηζηηθή θαη βαζηθή πιηθή ζπλδξνκή » Από ην Γήκν Υαλίσλ έρεη δξνκνινγεζεί ε δηεθδίθεζε Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πεξί «Δηαρείξηζεο εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ Δήκνπ Φαλίσλ» σο εξγαιείν δηαζύλδεζεο κε θνξείο αιιειεγγύεο θαη πιεξνθόξεζεο ηνπ πνιίηε. Από ην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Δ.Κ.Κ.Α.) πξνεηνηκάδεηαη ε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα Δηαζύλδεζεο θαη Δηαπεξαζηηθόηεηαο ησλ Υπεξεζηώλ Πξόλνηαο, Δηαδηθηπαθή Πύιε Πξόλνηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη Σύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Αλαθνξάο, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο Δξάζεσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγύεο. Η Υπεξεζία κε πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε αληιεί κέζσ δηαδηθηύνπ ηηο απνθάζεηο γλσζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο αλαπεξίαο πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ ΚΕ.Π.Α. Χο Γηεπζύληξηα ηεο Τπεξεζίαο, ε αλεζπρία κνπ επηθεληξώλεηαη πάληα ζην λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε πξόζεζή καο σο Τπεξεζία πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ αλζξώπηλν πόλν θαη πνπ ζηνρεύεη λα πξάηηεη κε γλώκνλα ηελ εζηθή δηάζηαζε, λα ρεηξηδόκαζηε ηα ζέκαηα Κνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αιιειεγγύεο εξκελεύνληαο όρη κόλν ην γξάκκα αιιά ηελ νπζία ηνπ Νόκνπ. Δμάιινπ, ζύκθσλα θαη κε ην Οδεγό Σρέζεηο Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη Πνιηηώλ: Οδεγόο Οξζήο Δηνηθεηηθήο Σπκπεξηθνξάο ( Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αζήλα, 2012 ), ε δηαθξηηηθή επρέξεηα απνηειεί κέξνο ηεο λόκηκεο δξάζεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ.όηαλ ν λόκνο ή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επηηξέπνπλ ή παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην δεκόζην ππάιιειν λα επηιέμεη κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ λνκίκσλ ιύζεσλ, πνπ δελ βιάπηνπλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ, απηόο νθείιεη λα επηιέμεη ηελ επηεηθέζηεξε, γηα ηνλ πνιίηε, ιύζε. Όηαλ ν λόκνο ρνξεγεί δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε δηνίθεζε ππνρξενύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο. Σε ηξεηο ζπλήζσο πεξηπηώζεηο ε δηνίθεζε, εζθαικέλα, δελ θάλεη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο: α) όηαλ αγλνεί όηη ε δξάζε ηεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο β) όηαλ ππνηηκά ηελ έθηαζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, θαη γ) όηαλ απνθαζίδεη πάληνηε πξνο κηα 8

9 θαηεύζπλζε. Αλ ε δηνίθεζε ελήξγεζε βάζεη ηεο εζθαικέλεο αληίιεςεο, όηη ήηαλ δεζκεπκέλε πξνο νξηζκέλε θαηεύζπλζε ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κπνξνύζε λα επηιέμεη κεηαμύ απηήο ή άιισλ ιύζεσλ, ππνπίπηεη ζε θαθή ρξήζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, κε ζπλέπεηα ε πξάμε ηεο λα πάζρεη αθπξόηεηα θαη λα πξέπεη λα επαλαιεθζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Αζελά Πεηξάθε, LANGUE, CIVILISATION ET LITTERATURE FRANÇAISES, M.Ed. CITE (UNESCO, 2011) niveau7 ΠΕ1 Δηνηθεηηθόο Δηεπζύληξηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ Δήκνο Φαλίσλ Τει

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

ΓΖΜΟΗΟγξαθηθά. Δβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Πίνακας περιεχομένων Πνιπηερλείν Κξήηεο : 4 ζέζεηο ΓΔΠ... 4 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ : 1 ζέζε θαζεγεηή... 6 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) Γπηηθήο Διιάδαο : Πξόζιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο:

2. Δπηκόξθωζε εξγνδνηώλ. 2.1. Μπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο σο ηερληθνί αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ KOINΩNIKΗ ΑΦΑΛΙΗ KAI ΠΡΟΝΟΙΑ ΓENIKH Δ/NH YNΘHKΩN KAI YΓIEINH TH EPΓAIA Δ/ΝΗ Δ24 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25. 05.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.38648 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 1. Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα