Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου"

Transcript

1 Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Φάκελος Αʹ. Βατικανὸ-Φανάρι Βʹ. Βατικανὸ-Ἀθῆναι «Τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» (Πρωτοπρ. π. Θ. Ζήσης, «Ο.Τ.», ἀριθ. 1665/ , σελ. 1) «Τίς δύναται ταῦτα ἀστενακτὶ παρελθεῖν;... Ἀμφίβολα γέγονε τὰ ἀναντίῤῥητα» (Μ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 70) Τ Α ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ προσφάτως στὸ Φανάρι ( ) καὶ στὸ Βατικανὸ ( ), ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἀπέδειξαν μὲ τὸν πλέον σαφῆ καὶ δυναμικὸ τρόπο, ὅτι ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαβρώσει εἰς βάθος τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῶν ποιμένων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐνστερνίζονται τὸ συγκρητιστικὸ ὅραμα τῆς ἀντιπατερικῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920, τοῦ θεμελίου αὐτοῦ καὶ τῆς βάσεως τῆς συγχρόνου μας Διαχριστιανικῆς καὶ Διαθρησκειακῆς Κινήσεως. Η διάβρωσις αὐτὴ ἔχει ὁδηγήσει πρὸ πολλοῦ τοὺς ποιμένας αὐτοὺς «μακρὰν τῆς ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων» (π. Θ. Ζήσης, «Ο.Τ.», ἀριθ. 1670/ , σελ. 1), ἐφ ὅσον σκέπτονται, ὁμιλοῦν καὶ πράττουν ὅλως 1

2 Φανάρι, Βατικανό, ἀντιθέτως πρὸς τὴν Πατερικὴν Παρακαταθήκην, ἡ ὁποία εἶναι διαυγεστάτη, ὅταν μᾶς προτρέπη: «Καὶ μηδεμία ἔστω ὑμῖν κοινωνία πρὸς τοὺς σχισματικούς, μηθ ὅλως πρὸς τοὺς αἱρετικούς» «οἴδατε γὰρ πῶς κἀγὼ τούτους ἐξετρεπόμην» «σπουδάσατε μᾶλλον καὶ ὑμεῖς ἀεὶ συνάπτειν ἑαυτούς, προηγουμένως μὲν τῷ Κυρίῳ, ἔπειτα δὲ τοῖς Ἁγίοις ἵνα μετὰ θάνατον ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς, ὡς φίλους καὶ γνωρίμους, δέξωνται καὶ αὐτοί». (Μ. Ἀντωνίου, PG τ. 26, στλ. 969C-972Α) Η πρόσφατος ἀνάδειξις καὶ ἐνίσχυσις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου ἀφυπνίζουν ἐπὶ τέλους τὸ ἡφαίστειον τοῦ Ἀντι-οικουμενισμοῦ, ἀναμένονται δὲ συντόμως ἐλπιδοφόρες ἐξελίξεις, στὴν προοπτικὴ τῆς Ορθοδόξου Ενστάσεως καὶ Αποτειχίσεως, ἐκ μέρους ἰδίως τῶν ἐν Ελλάδι Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Νέου Ημερολογίου, πρὸς συσπείρωσιν ἐπὶ τέλους τῶν ὄντως Ορθοδόξων. Εν κατακλεῖδι, πάντα ταῦτα δικαιώνουν πλήρως τὴν στάσι τῶν Ορθοδόξων Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τοῦ 1924 ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐνιστάμενοι θεαρέστως κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Συγκρητισμοῦ. Μία σειρὰ σχετικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα θὰ δημοσιεύσωμε, καταδεικνύει τὴν ἀφύπνισιν αὐτήν, ἡ ὁποία εἴθε νὰ διατηρήση μέχρι τέλους τὸν ἀκραιφνῆ πατερικὸ χαρακτῆρα της, «πρὸς ἕνωσιν τῆς Εκκλησίας καὶ ὁμόνοιαν» «ἵνα καὶ ἐκποδὼν ἐλαθῇ ἡ τῶν Εκκλησιῶν διάστασις, καὶ τῆς εἰρήνης πᾶσιν ἡμῖν ἁρμοσθῇ σύνδεσμος» «καὶ τοὺς ἐφευρετὰς τῆς νεωτεροποιοῦ κενοφωνίας πόῤῥω που τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιβόλων βάλωμεν». (Ἁγίας Ζʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 12, στλ. 1118Ε, 1003D τ. 13, στλ. 404C) 2 Κείμενον Α-16

3 Κείμενον Α-16 «Η Ορθοδοξία μπροστὰ στὴν Παπικὴ πρόκλησι»* Τὸ περιοδικὸν «Ο Σωτήρ», ὄργανον τῆς ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θεολόγων, ἀνήκει, ἀναμφιβόλως, εἰς τὴν πρωτοπορίαν τοῦ ἀνθενωτικοῦ ἀγῶνος. Εἰς τὸ τεῦχός του τῆς 18ης Φεβρουαρίου 2007, μὲ ἐπίτιτλον «Μὲ ἀφορμὴν τὴν Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας» καὶ κύριον τίτλον «Η Ορθοδοξία μπροστὰ στὴν παπικὴ πρόκλησι», τονίζει τὰ ἑξῆς σημαντικά. (ἐκ τῆς ἐφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος») ΑΓΩΝ, νίκη, θρίαμβος! Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα, ποὺ ἐκπέμπει ἡ Εκκλησία τὴν Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας. Ἀγὼν κατὰ τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων. Νίκη κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Παραδόσεως. Θρίαμβος τῆς ἀληθείας. Η Κυριακὴ αὐτὴ μᾶς ὑπενθυμίζει μὲ τρόπο λαμπρὸ καὶ πανηγυρικὸ ὅτι ἡ Ορθοδοξία εἶναι καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδὴ ἡ Εκκλησία, ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ χωρὶς διακοπὴ νὰ κρατῇ ἀνόθευτη τὴν πίστι καὶ ἀκηλίδωτη τὴν ζωὴ τῆς ἀδιαίρετης Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ετσι ἡ Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας μᾶς ὑπενθυμίζει ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς ἁγίας Ζʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διεκήρυξαν θριαμβευτικὰ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τους: «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ορθοδόξων. Αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν (...). Ημεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς καθολικῆς Εκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν» ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε καὶ ὑπακούομε στὴν ἀρχαία νομοθεσία τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ἀλλὰ καὶ τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης διὰ τὴν «νίκην τὴν νικήσασαν τὸν κόσμον» (Αʹ Ιωάν. εʹ 4) ἀποτελεῖ τὴν οὐσίαν τῶν ἀγώνων, τῶν νικῶν καὶ τῶν θριάμβων τῆς Ορθοδοξίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων. 3

4 Εἶναι δὲ ἀφορμὴ συνεχοῦς δοξολογίας πρὸς τὸν Θεόν, διότι ἐπρονόησε ὥστε ἡ Ορθοδοξία νὰ πολεμηθῇ μὲν καὶ νὰ πολεμῆται, νὰ μὴ γνωρίσῃ, ὅμως, Μεταρρύθμισι ἢ Ἀντιμεταρρύθμισι. Οἱ θρησκευτικοὶ πόλεμοι, τὰ σκοτεινὰ καὶ τυφλὰ πάθη τῆς πολεμικῆς καὶ τοῦ προσηλυτισμοῦ τῆς ἐγκληματικῆς παπικῆς Ιερᾶς Εξετάσεως δὲν τὴν συνετάραξαν. Καὶ ἀκόμη, διότι παρ ὅλες τὶς βίαιες δαιμονικὲς αἱρέσεις, ποὺ παρουσιάσθηκαν κατὰ καιροὺς στὴν Ἀνατολή, ἡ Ορθοδοξία ἐφύλαξε καὶ ἐκράτησε ἀνόθευτη «τὴν παρακαταθήκην» τῆς πίστεως, δηλαδὴ τὸν πολύτιμο θησαυρὸ τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, ποὺ τῆς ἐνεπιστεύθη ὁ Τριαδικὸς Θεός. Τὴν ἐφύλαξε μὲ τὴν ἐνίσχυσι καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Οποῖον κατοικεῖ εἰς αὐτὴν (βλ. Βʹ Τιμ. αʹ 14). *** ΜΕ ΛΥΠΗΝ, ὅμως, διαπιστώνουμε ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνεύθυνη ἢ τὴν σκόπιμη καὶ ὕπουλη δραστηριότητα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπότισαν ὡρισμένους κατὰ δόσεις μὲ τὸ ναρκωτικὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ Ορθοδοξία ἔχει ἐμπλακῆ σὲ ἀτελείωτους καὶ ἄγονους διαλόγους διεκκλησιαστικούς, διαχριστιανικούς, διαθρησκειακοὺς κ.τ.ὅ. Καὶ ἐνῶ ὅλοι ἀνησυχοῦμε, ἄλλοι μὲν ἀσεβοῦντες πρὸς τὰ πρόσωπα καὶ τοὺς θεσμοὺς ἀρκοῦνται εἰς τὸ νὰ φωνάζουν καὶ νὰ συνθηματολογοῦν, ἄλλοι δὲ ἐκλέγουν τὸν εὔκολο δρόμο τῆς σιωπῆς, διότι ἐφησυχάζουν ἀπὸ τὴν διαβεβαίωσι ὡρισμένων θρησκευτικῶν ἡγετῶν ὅτι «ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες». Λησμονοῦν, ὅμως, ὅσοι σιωποῦν ὅτι ἡ σιωπὴ εἶναι κατὰ τὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν τρίτον εἶδος ἀθεΐας 1. Υπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βεβαιώνουν ὅτι δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τοῦ νὰ ἀκολουθοῦν πιστὰ τὰ βήματα τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπ ὄψιν ὅτι τὰ βήματά του ἔχουν ἀποδοκιμασθῆ καὶ καταδικασθῆ ἐντόνως ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξον συνείδησι, διότι δὲν ὑπῆρξαν δυστυχῶς βήματα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Καὶ ἂν συνεχίζοντο, θὰ ὡδηγούμεθα σὲ σχίσμα... *** 4

5 ΜΕΣΑ σ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἔγινε ἡ ἐπίσκεψι τοῦ πάπα Βενεδίκτου 16ου στὸ Φανάρι τὸν περασμένο Νοέμβριο (2006) ἐξ ἀφορμῆς τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Ομως, κατὰ τὴν ἐπίσκεψι αὐτὴ ἔλαβαν χώραν γεγονότα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐχαροποίησαν τὸν συνειδητὰ εὐσεβῆ ὀρθόδοξον λαὸν τοῦ Θεοῦ. Τὸν ἐσκανδάλισαν, τὸν ἐλύπησαν καὶ τὸν ἐπλήγωσαν βαθύτατα. Καὶ ἐξηγούμεθα, ἀκολουθοῦντες τὴν συμβουλὴν τοῦ θεοπνεύστου Ἀποστόλου «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ» (Εφ. δʹ 15), δηλαδὴ ἐμμένοντες στὴν ἀληθινὴ πίστι συνωδευμένην μὲ τὴν ἀγάπην. Η, ὁμολογοῦντες τὴν ἀλήθειαν χωρὶς φανατισμὸ καὶ ἀσέβεια, μὲ ἀγάπην εἰλικρινῆ πρὸς τὰ πρόσωπα καὶ τοὺς θεσμούς. *** ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ, λοιπόν, μὲ ὅσα ἔγιναν στὸν Εσπερινὸ καὶ τὴν θείαν Λειτουργίαν τῆς 30ῆς Νοεμβρίου α) Στὴν Δοξολογία, ποὺ ἐψάλη στὸν Πατριαρχικὸ ναὸ διετυπώθη καὶ αἴτησι, στὴν ὁποία ὁ Πάπας ἀπεκλήθη «σεπτὸς Ποιμενάρχης τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρώμης». Εψάλησαν καὶ τρία ἀπαράδεκτα σὲ περιεχόμενο τροπάρια, τὰ ὁποῖα, ὅπως εἶχε γραφῆ, συνετέθησαν εἰδικὰ ἀπὸ Ἁγιορείτη μοναχό, γεγονός, ὅμως, τὸ ὁποῖον διαψεύδει κατηγορηματικὰ στὴν ἐπίσημη Ανακοίνωσί της, μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιδρᾷ σὲ ὅλα αὐτά, καὶ ἡ Ιερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ορους 2. β) Στὴν Ορθόδοξο θεία Λειτουργία τῆς ὁ Πάπας φορώντας ὠμόφορο, ἐκάθησε στὸ ἀντίθρονο τοῦ πανιέρου ναοῦ τοῦ Πατριαρχείου, εὐλόγησε τὸ ἐκκλησίασμα καὶ ἀπήγγειλε τὸ «Πάτερ ἡμῶν» σὰν νὰ συμμετεῖχε ὡς Ορθόδοξος ἀρχιερεὺς στὴν θείαν Λειτουργίαν. Ο δὲ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κατὰ τὴν ὥραν τοῦ «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους...» 5

6 ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ Ιερὸν Βῆμα, ἐπροχώρησε στὴ θέσι τοῦ Πάπα καὶ ἀντήλλαξε μαζί του λειτουργικὸν «ἀσπασμὸν ἀγάπης», ὡσὰν νὰ ἦταν ὁ Πάπας κανονικὸς Ορθόδοξος Ιεράρχης συμπροσφέρων «τὴν λογικὴν ἀναίμακτον λατρείαν»! γ) Η τηλεόραση ἔδειξε Ορθοδόξους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι καθὼς προχωροῦσαν νὰ κοινωνήσουν, ὑπεκλίνοντο πρῶτα στὸν Πάπα, ποὺ στεκόταν στὸ ἀντίθρονο! Ο Πάπας συγκατένευε στὴν ὑπόκλισί τους, αὐτοὶ δὲ ἐν συνεχείᾳ ἐπήγαιναν νὰ κοινωνήσουν, ὡς ἐὰν εἶχαν ἀνάγκην τῆς εὐχῆς τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα, προκειμένου νὰ κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων Μυστηρίων! δ) Η Οὐνία, εἶχε τὸ θράσος νὰ παραστῇ στὴν ἀνωτέρω ὀρθόδοξο θεία Λειτουργία μὲ ἐκπρόσωπο τὸν Οὐνίτην Καρδινάλιον Ιγνάτιον Moussa Daoud. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τοῦ ἐδώρισε χρυσὸ σταυρό, ἀποδίδοντάς του ἔτσι ἐπισήμως τιμὴν καὶ ἀναγνώρισιν! Καὶ αὐτὰ ἐνῶ ἡ Οὐνία, ὅταν δὲν φέρῃ ἀποτελέσματα μὲ τὸν δόλο, χρησιμοποιεῖ βίαν. Γι αὐτὸ ἔσφαξε μέγα πλῆθος Ορθοδόξων στὴν Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Οὐκρανία, Σερβία καὶ ἀλλοῦ. Καὶ ἐνῶ σήμερα ἁλωνίζει στὴν Οὐκρανία, «Μία Παπικὴ Εὐλογία» Ενα ἑξάχρονο ἑλληνο-αμερικανόπουλο, ὁ Μιχαὴλ Βλάχος, καθὼς πορεύεται γιὰ νὰ κοινωνήση, σπεύδει πρωτίστως νὰ λάβη τὴν εὐλογία τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος χοροστατοῦσε στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Φαναρίου, τὴν Τὸ γεγονὸς προεβλήθη ἐνθουσιωδῶς ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς τῆς Ελληνορθοδόξου Αρχιεπισκοπῆς τῆς Αμερικῆς. Οντως, «ἡ πνευματικὴ φθορά, ποὺ προκαλεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς στὸν εὐσεβῆ πλὴν ἀνυποψίαστο λαό μας» εἶναι ἀνυπολόγιστος. (Περιοδ. «Orthodox Observer», Δεκέμβριος 2006, τόμος 71, τεῦχος 1227, σελ. 36. Ιστοσελίδα τῆς Αρχιεπισκοπῆς Αμερικῆς: Στὸ Φανάρι, , ὁ πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τιμᾶ μὲ τὴν προσφορὰ χρυσοῦ σταυροῦ τὸν Οὐνίτη Καρδινάλιο Ignace Moussa Daoud (μὲ ὀρθόδοξο καλυμμαύχι). 6

7 στὴ Ρωσία καὶ στὴ Μ. Ἀνατολή. Οταν ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπάρξεώς της, τὴν ὁποίαν στηρίζει μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του ὁ Παπισμός, εἶχε διακοπῆ πολὺ ὀρθῶς ὁ διάλογος Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν τὸ Αλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ σημερινὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔχει ἀποκαλέσει καὶ καταδικάσει τὴν Οὐνίαν ὡς «ἀγκάθι» στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς Παπικούς. Πῶς, λοιπόν, τώρα τὴν ἐπιβραβεύει; ε) Ο Πατριάρχης ἐκάλεσε τὸν Πάπα, τὸν ὁποῖον εἶχε προσφωνήσει μὲ τὸ «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ χριστοῦ Κυρίου, νὰ δώσῃ πρῶτος τὴν εὐλογία στὸ ἐκκλησίασμα καὶ κατόπιν εὐλόγησε καὶ ὁ ἴδιος τὸ πλήρωμα. Αὐτὰ δέ, καθ ὃν χρόνον οἱ ψάλται ἔψαλλαν τὸ «πολυχρόνιον» τοῦ καθενὸς χωριστά. Στὸ τέλος ὁ Πατριάρχης ἐκάλεσε τὸν Πάπα καὶ ἔδωκαν μαζὶ τὴν εὐλογία στὸν λαό. ϛ) Ο Πάπας κατὰ τὴν προσφώνησί του πρὸς τὸν Πατριάρχη, στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τῆς καὶ ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ ναοῦ, διεκήρυξε μὲ διπλωματικό, ἔμμεσο καὶ ἐπίσημο τρόπο τὸ ἐπάρατον πρωτεῖον του! Εἶπεν: «Ο Σίμων Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἐκλήθησαν μαζί, γιὰ νὰ γίνουν ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Αὐτὸς ὁ κοινὸς σκοπός, ὅμως, προσέλαβε διαφορετικὴν μορφὴν γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς. Ο Σίμων, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας του, ἐκλήθη Πέτρος, ἡ πέτρα ἐπάνω στὴν ὁποία θὰ οἰκοδομεῖτο ἡ Εκκλησία σ αὐτὸν κατὰ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο ἐνεπιστεύθησαν τὰ κλειδιὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν» (βλ. Ματθ. ιϛʹ [16] 18) 3. *** ΑΥΤΑ ἔγιναν γνωστὰ ἀπὸ ὅσα συνέβησαν στὸ Φανάρι στὶς Νοεμβρίου

8 Θὰ πρέπει, ὅμως, νὰ τὰ ἀποτιμήσουμε. Θὰ τὸ κάμωμε στὸ ἑπόμενο ἄρθρο 4. (*) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1679/ , σελ. 1 καὶ 5. Επιμέλ. ἡμετ. 1. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Πρὸς τὸν εὐλαβέστατον ἐν μοναχοῖς κὺρ Διονύσιον 5, ΕΠΕ 4, Βλ. Ἀνακοίνωσι Ιερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ορους Αθω τῆς 17/ , Ἀριθμ. Πρωτ. Φ. 2/7/ Βεβαίως πρόκειται σαφῶς περὶ παρερμηνείας καὶ διαστρεβλώσεως τῶν λόγων τοῦ Κυρίου. Βλ. Π.Ν. Τρεμπέλα, Περὶ τὸ πρωτεῖον τοῦ ἐπισκόπου Ρώμης, ἐκδ. «Ο Σωτήρ», Ἀθῆναι Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ, «ἑπόμενο ἄρθρο», ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει στὸν παρόντα «Φάκελο» ὡς ὑπ ἀριθ. Α-15α. 8

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ερευνᾶτε τὰς γραφάς, διότι σεῖς νομίζετε ὅτι ἐν αὐταῖς ἔχετε ζωὴν αἰώνιον καὶ ἐκεῖναι εἶναι αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ ΙΩΑΝΝΗ Ε 39-11- -12- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ (Σημαίνει ταχύτερον διὰ τὴν τῆς γονυκλισίας Ἀκολουθίαν) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ.

In sancta et magna parasceve. ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. In sancta et magna parasceve ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ Παρασκευῇ. 50.811 Πεπλήρωται ἡμῖν λοιπὸν ὁ τῆς νηστείας ἀγὼν, ἔληξε δὲ εἰς σταυρόν ποῦ γὰρ ἐχρῆν τῆς νίκης τὸ τέλος, ἢ ἐπὶ τρόπαιον λήγειν; Τρόπαιον γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν.

Contra Latinos. Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. Contra Latinos Τοῦ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου τοῦ Ἀκροπολίτου λόγος κατὰ Λατίνων, γραφεὶς αὐτῷ ὅτε ἐν τῇ δύσει κατάσχετος ἦν. 1.1 Ἄνδρες Ῥωμαῖοι, οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ὁρμώμενοι,ἐβουλόμην μὲν καλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Epitimia lxxiii. Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Epitimia lxxiii. Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Epitimia lxxiii Ἐπιτίμια τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 1 Ὁ ἑκουσίως φονεύσας ἔστω ἀκοινώτητος ἔτη ʹ ποιῶν δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν μετανοίας νʹ, τὸ «Κύριε ἐλέησον» σὺν τῷ «Ὁ Θεὸς, ἱλάσθητί

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ.

Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. Sermo antequam iret in exsilium ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ. 52.427 αʹ. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα