Περίληψη. Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 14/05/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/49008/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Λύμουρας Παναγιώτης -Μέλος 6) Συκόφυλλος Μιχαήλ Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία- Μέλος Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 2) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Μπούκλας Ηλίας Μέλος 4) Ιδομενέας Παναγιώτης- Μέλος Αρ. συνεδρίασης: 6 η / Αρ. αποφ. 51 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-ΟΩΕ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 14/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής που έχει ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 / 2012 Π ε ρ ί λ η ψ η «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεώργιου, για τοποθέτηση οδικού σήματος έξω από το μικροβιολογικό εργαστήριο ιδιοκτησίας της, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου της Κοινότητάς μας» Στην Κρεμαστή σήμερα 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κεφαλάκης Νικόλαος 1. Κλαδάκης Ιωάννης 2. Παυλίδης Νικόλαος 3. Ανανίας Άγγελος 4. Ποδιώτης Τσαμπίκος Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

2 Παρούσης και της Γραμματέως του Συμβουλίου Σταματάκη Τσαμπίκας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Κεφαλάκης Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ αριθ. Πρωτ. 5/9826 και από αίτηση της κας Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου, ιδιοκτήτρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η οποία ζητά την τοποθέτηση οδικού σήματος Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση μπροστά από το ιατρείο της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, διότι δυσχεραίνεται η προσέλευση και η αποχώρηση των πελατών της. Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, τα αποτελέσματα συμπεράσματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε είναι τα εξής : α)η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με ρυθμιστική πινακίδα καθίσταται αδόκιμος και καταχρηστική, καθόσον λόγω της θέσης του καταστήματος (σε διασταύρωση οδών) ισχύει η απαγόρευση της στάθμευσης κατά το άρθρο 34 παρ. 2 ειδ. 1 : Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή λόγω του κεντρικού σημείου της θέσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, σταθμεύουν άναρχα και αυθαίρετα οχήματα παραβιάζοντας την προαναφερόμενη διάταξη, η υπηρεσία συνηγορεί για την τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων. β)η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, να γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση να γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωμών και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη του και το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : ΟΜΟΦΩΝΑ α) Προτείνει σύμφωνα με την διενεργηθείσα αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, την τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ιδιοκτησίας της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεωργίου. β) Η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, θα γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση θα γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2012 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Κεφαλάκης Νικόλαος Παυλίδης Νικόλαος Ανανίας Άγγελος Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής

3 Ποιότητας και το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 14/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία προτείνονται τα κάτωθι: -Η τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ιδιοκτησίας της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεωργίου. - Η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, θα γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση θα γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 52 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-ΜΗΚ Περίληψη Αίτημα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ αριθ. 2/47620/ και 2/48607/ έγγραφα- αιτήσεις του κ. Αλαχούζου Ηλία με τα οποία αιτείται την ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η υπ αριθ. 127/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, επί της οδού Ορφέως 22, λόγω πλήρους συμμορφώσεως. Συγκεκριμένα με την υπ αριθ. 25/2012 απόφαση αποφασίστηκε η ανάκληση της άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως 22 μέχρι συμμορφώσεως λόγω ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων της χορηγθείσας άδειας λειτουργίας. Με την υπ αριθ. 42/2012 αποφασίστηκε η εμμονή της Επιτροπής στην υπ αριθ. 25/2012 απόφαση της για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως 22, μέχρι συμμορφώσεως που να αποδεικνύεται από έγγραφα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο κ. Αλαχούζος μετά την λήψη της υ αριθ. 42/2012 προσκόμισε στην Επιτροπή το ΑΠ 2509/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από το οποίο προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του κ. Αλαχούζου με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει στο εν λόγω έγγραφο η προαναφερόμενη Υπηρεσία, να μην έχει αντίρρηση για την άρση του αιτήματος ανάκλησης της αδείας του καταστήματος που είχε υποβάλει στο Δήμο Ρόδου με το υπ αριθ. 4496/2011 έγγραφό της. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει το αίτημα του κ. Αλαχούζου Ηλία για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η υπ αριθ. 127/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του επί της οδού Ορφέως 22, λόγω πλήρους συμμορφώσεως, όπως προκύπτει από το ΑΠ 2509/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Β) Εγκρίνει την αποσφράγιση του καταστήματος από την Δημ. Αστυνομία, μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Αρ. αποφ. 53 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-Φ13

4 Περίληψη Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/31469/722/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4/31469/722/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάζονται στην Επιτροπή και τα υπ αριθ. 1020/1933/27-α/ και 1020/1668/36-α/ έγγραφα του Αστυνομικού Σταθμού Γενναδίου σύμφωνα με τα οποία το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε καθ υπέρβαση των όρων της υπ αριθ. 2212/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, δηλ. λειτουργούσε ως κέντρο διασκέδασης αντί ως καφετέρια θερινής περιόδου. Ο ανωτέρω υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Στ. Στρατής είπε ότι ο Νόμος 4043/2012 λέει ότι έχουν παραγραφεί όλες οι πταισματικές παραβάσεις και υπάρχει γνωμάτευση του Εισαγγελέα κ. Μπούτσικου από το 2005, ότι όλες αυτές οι πταισματικές παραβάσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί, η παραγραφή αυτή ισούται με αθωωτική απόφαση. Επομένως έχουμε μία αθώωση για όλες τις παραβάσεις με τις οποίες κατηγορείται ο ανωτέρω. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου με την επωνυμία LITHOS στο Κιοτάρι λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Ν. 4043/2012. Αρ. αποφ. 54 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-ΥΝΜ Περίληψη Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 7/35327/1431/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 7/35327/1431/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι, για το λόγο ότι δεν πληρώνει την ΑΕΠΙ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Νικολού ο οποίος είπε ότι σταματήσαμε να παίζουμε το ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ. Παίζουμε άλλης εταιρείας. Σταματήσαμε με αυτούς και είμαστε στα πολιτικά δικαστήρια. Έχουμε καταδικαστεί πρωτόδικα και ασκήσαμε έφεση που θα εκδικαστεί σε 3-4 μήνες. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί το 98% του ρεπερτορίου. Βγήκαν άλλες εταιρείες που όλες μαζί εκπροσωπούν το 2% και με φθηνότερο τιμολόγιο και παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι άδεια μουσικής υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι εκτελούνε τραγούδια μόνο του ρεπερτορίου της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό γίνεται για να κερδίσουν χρήματα διότι το τιμολόγιο της ΑΕΠΙ είναι ακριβότερο. Παρ όλα αυτά επειδή το εύρος της κάλυψης του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ είναι μεγάλο σας προτείνω να αναβληθεί η εξέταση της υπόθεσης προκειμένου να διαπραγματευτεί ο κ. Νικολού με την ΑΕΠΙ

5 και το αδίκημα που προβλέπεται με το Νόμο 2121/93 είναι βαρύ και οι ποινές είναι δυσβάστακτες. Αυτή τη στιγμή, αφ όσον λέει ο επιχειρηματίας ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την ΑΕΠΙ, για μας την Επιτροπή η παράβαση υπάρχει. Το ότι δεν εκπέμπει τραγούδια του αντιπροσωπεύει η ΑΕΠΙ, είναι ένα θέμα που εμείς δεν μπορούνε να λύσουμε. Ας δοθεί μία αναβολή για να συμβιβαστεί ο επιχειρηματίας με την ΑΕΠΙ. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): «Εγώ τάσσομαι υπέρ του αιτήματος της αναβολής είναι όμως θέματα που απασχολούν το τελευταίο τρίμηνο πάρα πολύ και την Νομική Επιστήμη και σαν θεωρία και σαν νομολογία. Δηλαδή, η ΑΕΠΙ είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει μέσω της νομοθεσίας μια δύναμη επιβολής των απόψεων ακόμη και με αυτό το αυτόφωρο. Θεωρώ ότι η αναβολή πρέπει να είναι ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος για να προσκομίσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αλλά και οι άλλοι επιχειρηματίες έγγραφα τα οποία να δείχνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη εταιρεία η οποία παράγει το ίδιο μουσικό έργο, είναι βέβαιο ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει έστω και αυτό το 2% της μουσικής και επειδή είναι θέμα που τίθεται σε νομική βάση μεγάλου προβληματισμού άς δώσουμε τουλάχιστον ένα τρίμηνο στον ενδιαφερόμενο για να δούμε τι θα γίνει. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Εγώ επικοινώνησα με την ΑΕΠΙ. Το θέμα αυτό είναι εφεύρημα της «Αυτοδιαχείρισης» μιας άλλης εταιρείας που εκπροσωπεί το 2%. Έχει ένα τιμολόγιο 126 και σε σχέση με την ΑΕΠΙ. Υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουνε μόνο το ρεπερτόριο της «Αυτοδιαχείρισης» και είναι υποχρεωμένη η Υπηρεσία να χορηγήσει άδεια μουσικής. Από κει και πέρα όμως αν εκπέμπουν άλλο ρεπερτόριο με τα ξένα τραγούδια που παίζονται ειδικά στην περιοχή του Φαληρακίου και τα εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ. Νομίζω ότι για το καλό του επιχειρηματία και να μην πάει αυτόφωρο, να βρει ένα τρόπο να συμβιβαστεί και να πάρει την άδεια από την ΑΕΠΙ, διαφορετικά το κατάστημα του δεν μπορεί να λειτουργεί. Αν ο επιχειρηματίας θέλει να παραμείνει στην «Αυτοδιαχείριση» να παίζει τραγούδια της Αυτοδιαχείρισης ή να υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία ότι εκπέμπει τραγούδια μόνο της «Αυτοδιαχείρισης», αλλά εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό μιας τέτοιας υπόθεσης. Όμως η ΑΕΠΙ κατηγορεί τον επιχειρηματία ότι εκπέμπει το ρεπερτόριο το δικό της. Εμείς δεν μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό. Προτείνω λοιπόν την αναβολή για να προσκομίσει βεβαίωση από την ΑΕΠΙ ότι δεν εκπέμπετε το ρεπερτόριο της ή ότι έχει συμβιβαστεί με αυτήν. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Θα ήθελα στο σημείο αυτό, επειδή τυγχάνει να έχω προσωπική αντίληψη για το τι εστί ΑΕΠΙ, πρόκειται για μια ΑΕ η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ παίζει το ρόλο που έχουμε πεί και παλαιότεραδεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την άσχημη λέξη- απέναντι στους επαγγελματίες. Προσωπικά είχα την δυσάρεστη εμπειρία για σειρά ετών, να καθορίζουν αυθαίρετα το ποσό που έπρεπε να πληρώσουμε, και πληρώναμε ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό χωρίς να ξέρουμε πώς και γιατί το πληρώναμε και με ποια κριτήρια. Και σαν εμάς ανάγκασαν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλους επαγγελματίες να το πληρώνουν, επιπλέον εφαρμόζου «φασόν» το σύστημα της ψευδορκίας στο δικαστήριο, έχουν ένα συγκεκριμένο κείμενο που δεν το αλλάζουν με δύο ψευδομάρτυρες ότι ήρθαν στο μαγαζί σου και έπαιζες αυτά και αυτά τα τραγούδια, που μπορεί ο επαγγελματίας να μην τα έπαιξε ποτέ στο μαγαζί του, και με αυτό τον τρόπο καταδυναστεύουν τους επαγγελματίες. Σε καμμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει ένας Δήμος να είναι αρωγός σε τέτοιες ληστρικές συμπεριφορές. Καταλαβαίνω ότι αυτός που εδημιούργησε ένα πνευματικό δημιούργημα έχει τα δικαιώματά του πάνω σ αυτό και κανείς δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται τον καρπό του πνευματικού κόπου των δημιουργών, αλλά δεν μπορεί και με αυθαίρετο τρόπο να επιβάλλεται πάνω στους επαγγελματίες. Και ο επαγγελματίας από φόβο μη μπλέξει σε ένα δικαστικό κυκεώνα να είναι αναγκασμένος να γονατίσει και να υποστεί τον εκβιασμό ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Η κ. Παναή έχει απόλυτο δίκιο και αυτά λένε όλοι οι δικηγόροι όταν αγορεύουν στο δικαστήριο. Όμως οι δικαστές εφαρμόζοντας το νόμο, εκδίδουν καταδικαστικές αποφάσεις που είναι δυσβάστακτες από την στιγμή που δεν προσκομίζεται η άδεια της ΑΕΠΙ. Επομένως και εμείς δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά εκτός αν αλλάξει το νομικό πλαίσιο και πρέπει να το δεί η Πολιτεία. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να απεγκλωβιστούμε από την ΑΕΠΙ διότι ενεργεί αυθαιρέτως και καταδυναστεύει τους επιχειρηματίες που είναι επιφορτισμένοι με τόσους άλλους φόρους και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ηυξημένες υποχρεώσεις. Να βρούμε τρόπο με την Νομική Υπηρεσία ως δημοτική Αρχή να εισηγηθούμε την αλλαγή του Νομικού πλαισίου. Άς είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα το κάνουμε για το καλό των συνδημοτών μας.

6 Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών προκειμένου να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος σύμβαση με την εταιρεία της οποίας εκπέμπει το ρεπερτόριο των τραγουδιών, ή έγγραφο της ΑΕΠΙ από το οποίο να προκύπτει συμβιβασμός. Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας να διαβιβάσει την παρούσα στον ενδιαφερόμενο και να παρακολουθεί την υπόθεση έτσι ώστε μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο μηνών να εισηγηθεί αναλόγως στην Επιτροπή. Αρ. αποφ. 55 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-85Η Περίληψη Αίτημα «Δ.ΓΙΑΝΝΟΥ- Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ» για ακύρωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2419/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομίας Τμήμα Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων με το οποίο διαβιβάζει στην Ε.Π.Ζ την ΑΠ 1751/ αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥΔ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γ. ΟΕ» με την οποία καταθέτει στην υπηρεσία την υπ αριθ. 51/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της και την υπ αριθ. 174/2011 πράξη προσδιορισμού καθισμάτων, και ζητά την ακύρωση τους λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥΔ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γ. ΟΕ» για ακύρωση της υπ αριθ. 51/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της και της υπ αριθ. 174/2011 πράξης προσδιορισμού καθισμάτων, λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Αρ. αποφ. 56 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-Ξ11 Περίληψη Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής ονόματα καταστηματαρχών οι οποίοι προέβησαν σε παραβάσεις των όρων λειτουργίας της αδείας τους. Αυτοί είναι οι παρακάτω: 1) MOHAMED ATTIA επί της οδού Ακτή Μιαούλη 20: Αριθ. Διαβιβ. 1553/2012/ Αριθ. Αδείας 109/ Έγγραφο ΑΠ 1020/5852/13-β/2012 ΕΛ.ΑΣ. Ημερομηνία παράβασης και ώρα 21:05 διαπιστώθηκε να λειτουργεί την μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ αδείας και να έχει αναπτύξει εντός του καταστήματος πέντε (5) επί πλέον καθίσματα πέραν της αδείας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Φιλιππάκος είπε ότι έχει ήδη χορηγηθεί στον ανωτέρω η υπ αριθ /2012 άδεια μουσικής και ότι ο πελάτης του ήδη απέσυρε τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Απευθύνει στον ανωτέρω αυστηρές συστάσεις να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της χορηγηθείσας άδειας.

7 2) ΓΙΑΚΑΙ ΑΓΚΟΣΤΙΝ & ΣΙΑ ΕΕ επί της οδού Αλ. Διάκου 26. Αριθ. Αδείας 90/2003. Αριθ. Διαβιβ. 2422/2012. Έγγραφο 1020/3845/37-β/ ΕΛΛΑΣ. Ημερομηνία Παράβασης ώρα 01:10 βρέθηκε να λειτουργεί στερούμενος τιμοκαταλόγους και κυτίου παραπόνων και έχοντας προβεί στην επέκταση του καταστήματος με χρήση όμορου καταστήματος διαστάσεων 3Χ6. καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ο ανωτέρω υπέβαλε αντιρρήσεις και προσκόμισε στην Επιτροπή την υπ αριθ. 342/2011 πράξη προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζικαθισμάτων από την οποία προκύπτει το δικαίωμα του ανωτέρω ανάπτυξης πέραν της αρχικής αδείας στην οδό Αλ. Διάκου 26, εντός της νέας αίθουσας 22 κινητών καθισμάτων και εκτός σε υπαίθριο χώρο 14. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω προσκομίσεως της υπ αριθ. 342/2011 πράξης προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζικαθισμάτων. 3) ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΕ επί της οδού Μιαούλη αριθ. 8 και Ορφανίδου. Αριθ. Αδείας 228/2007. Αριθ. Διαβιβ. 2423/2012. Αριθ. Εγγρ. 1020/2200/5-β/ ΕΛ.ΑΣ. Ημερομηνία παράβασης Λειτουργούσε την μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος στερούμενος αδείας μουσικής και έχοντας αναπτύξει εντός του καταστήματος ενενήμτα (90) καθίσματα αντί εξήντα(60). Το ανωτέρω κατάστημα έχει κλείσει και δεν λειτουργεί. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Δεν υφίσταται θέμα λόγω παύσης λειτουργίας του εν λόγω καυαστήματος. Αρ. αποφ. 57 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-ΠΩΖ ΠερίληψηΠ Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα είπε: Σύμφωνα με τον Καλλικράτη εμείς πρέπει συντάξουμε ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Εν ολίγοις θέλω να πω ότι σε ποσοστό 80% οι αποφάσεις ήτανε ομόφωνες, εκτός από κάποιες που είχαμε διαφορές όπως αυτές των σφραγίσεων καταστημάτων που αναλώναμε τεράστιο χρόνο κάνοντας το δικαστή, πράγμα που βέβαια δεν μας αρέσει και μακάρι να υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να φύγει αυτή η αρμοδιότητα από πάνω μας που δεν είναι αρεστή σε κανένα και να πάει η αρμοδιότητα αυτή στις υπηρεσίες. Τα σπουδαιότερα θέμα που μας έχουν απασχολήσει είναι θέματα λειτουργίας όπως το κυκλοφοριακό και τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, ή κοινόχρηστοι χώροι μετά από εισηγήσεις βεβαίως των Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Πολεοδομίας ή της Μεσαιωνικής Πόλης που ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις και το πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στα πιο πολυσύχναστα κομμάτια της πόλης όπως είναι η παλιά πόλη, η Ορφανίδου και η Αλ. Διάκου, δηλ. στο κέντρο της πόλης. Και κρατάμε βέβαια όλοι την ίδια γραμμή σ αυτά τα θέματα επειδή θέλουμε όσο είναι δυνατόν να υπάρχει μια ευταξία στην πόλη κλπ. Σίγουρα ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις σε θέματα που προκύπτουν στη Λίνδο ή στην παλιά πόλη, όπως είναι το θέμα των ταρατσών. Υπάρχει δυστυχώς ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μας δένει τα χέρια και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μακάρι να επιτρεπόταν η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στις ταράτσες, να ήτανε δηλαδή χώροι κύριας χρήσης και εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να παίρναμε διαφορετική απόφαση. Να είναι δηλαδή αυτή θετική. Αλλά από την άλλη πλευρά φανταστείτε μια Παλιά Πόλη με κάποιες κατασκευές που δεν θα άρμοζαν στο περιβάλλον και θα αλλοίωναν την φυσιογνωμία του Μνημείου.

8 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή η συζήτηση πεπραγμένων ενός αυτοδιοικητικού οργάνου, όπως αυτό της Ε.Π.Ζ., άσχετα αν ψάχνει να βρει ακόμα το δρόμο της μετά την πρώτη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), η οποία κατά τη θέση τη δική μας χρήζει τροποποιήσεων, προκειμένου να γίνει ένα όργανο πιο αποτελεσματικό και να οδηγήσει τη δράση του -αυτή νέα τροποποίηση και ορθολογισμός του αντικειμένου και του πεδίου του- σε πιο αποτελεσματική παρουσία στην καθημερινότητα του πολίτη στα δρώμενα της πόλης μας και σ αυτό βέβαια που ονομάζεται ποιότητα ζωής. Είναι μια τοποθέτηση η σημερινή, που αποτελεί σύνθεση όλων των προηγούμενων τοποθετήσεων. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να συνοψίσω, υπενθυμίζοντας απλά, ότι σε κάθε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής, και ειδικότερα τα μέλη της δικής μας παράταξης, έχουν αναφερθεί πέραν του τυπικού θέματος που έρχεται και στην ουσία ενός γενικότερου προβληματισμού που έχει να κάνει με την λειτουργία της πόλης μας, με τα θέματα της ποιότητας ζωής, με προτάσεις βελτίωσης και σε κάθε συνεδρίαση, ακόμα και στην σημερινή, είναι καταγεγραμμένες αυτές οι απόψεις, που η σύνθεσή τους λοιπόν είναι η τοποθέτηση μας για τα πραγματικά πεπραγμένα, επι σειρά θεμάτων όπως η χρήση δώματος και την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων και τον ορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους που εν πολλοίς λειτουργεί γραφειοκρατικά, με την λειτουργία υπηρεσιών που ταλαιπωρούν τον πολίτη και η ποιότητα ζωής του πολίτη πρέπει να είναι καλύτερη με την πάταξη της γραφειοκρατίας. Έχοντας μια σχετική εμπειρία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορείτε όλοι οι συνάδελφοι να βεβαιώσετε, ότι σε ένα Δήμο, σε ένα φορέα της Τ.Α. και με την προηγούμενη μορφή πριν τον 3852/2010 αλλά και τώρα δεν υπάρχει τόση γραφειοκρατία. Ο Δήμος και αιρετός κινούνται γρήγορα, δηλ. δεν υπάρχει αυτή την συμπεριφορά μέρες για μια χορήγηση βεβαίωσης θετικής ή αρνητικής. Αυτό πρέπει να είναι μια γενική αρχή στο Κράτος. Πρέπει λοιπόν κάθε υπηρεσία να προχωρά ειδικά σε τομείς που έχουν επαχθή επενέργεια στην περιουσία του διοικούμενου, όπως είναι η λειτουργία μιας επιχείρησης, όλες οι υπηρεσίες αφού εμπλέκονται με νομοθετικά διατάγματα όπως η Αρχαιολογία, η Πολεοδομία ή άλλες επί μέρους Υπηρεσίες, πρέπει να λειτουργούν άμεσα. Η αμεσότητα λοιπόν είναι ένα ζητούμενο για να έχουμε παροχή υπηρεσίας προς τον Δημότη γρήγορα και χειροπιαστά. Είναι ευτύχημα ότι οι απόψεις μας έχουν μεταφερθεί και στα Υπουργεία και όπου αλλού έπρεπε να πάνε, δυστύχημα όμως, ότι το νέο Ελληνικό Κράτος που σήμερα ταλανίζεται μέσα στην ακυβερνησία, δεν αντιδρά στα ερεθίσματα που δίνουμε και εμείς ως πολίτες μιας ιδιαιτέρως σημαντικής πόλεως για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, όπως είναι η πόλις της Ρόδου, μια πόλις με κυρίαρχη θέση στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, και εν πάση περιπτώσει μια πόλη όπου απεικονίζονται όλα αυτά τα προβλήματα, της νησιοτικότητας, της δράσης σε τουριστικές περιοχές, σε πόλεις που έχουνε ικανό πληθυσμό και μεγάλο αριθμό προβλημάτων, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην επόμενη περίοδο που ανοίγεται ακόμη περισσότερο κομίζοντας προτάσεις και ζητώντας απαντήσεις- αυτή την περίοδο δώσαμε τις προτάσεις μας που όμως δεν απαντήθηκαν- νομίζω ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να χαρακτηριστεί από την κοινή απαίτηση μας, γιατί κοινός είναι ο αγώνας στην αυτοδιοίκηση, για απαντήσεις ή τουλάχιστον για εξέταση των προτάσεων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την παρουσία τους στην Επιτροπή, για τις ελάχιστες ή καθόλου απουσίες και για την στελέχωση της Επιτροπής με τον τρόπο που έχει στελεχωθεί. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα το περιεχόμενο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε να δράσουμε και επιλέγουμε να γεμίσουμε αυτό το χρόνο που βρισκόμαστε εδώ στις συνεδριάσεις. Θα ξεκινήσω πρώτα απ το θέμα των παρουσιών και των απουσιών, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε κυρ. Πρόεδρε. Αυτή την στιγμή είναι απόλυτα απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δεν την παρουσιάζει μόνο σήμερα αυτήν την εικόνα δυστυχώς την παρουσιάζει σε μόνιμη σχεδόν κατάσταση. Είμαστε μία ενδεκαμελής επιτροπή και παλεύουμε κάθε φορά να συμπληρώσουμε την απαρτία για να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στον καθήκον που αναλαμβάνει στις πλάτες του ο κάθε ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είτε της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, όταν δέχεται να είναι μέλος μίας τέτοιας επιτροπής. Αν κάποιος δεν μπορεί θα πρέπει να το δηλώνει και να αποχωρίσει και να φροντίσει επί μονίμου βάσεως πλέον να αντικατασταθεί από έναν άλλο συνάδελφο του, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται αυτό φαινόμενο, ίσως κάποιος να τους αποθαρρύνει ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ηλεκτρική καρέκλα η θέση μας σ αυτήν την επιτροπή, γιατί παίρνουμε και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ίδια την ζωή κάποιων ανθρώπων, και κάποιοι ίσως να μην θέλουν να φορτωθούν στις πλάτες τους ένα τέτοιο φορτίο σε τέτοια περίπτωση έχουν υποχρέωση και καθήκον να το δηλώσουν να αντικατασταθούν από άλλους ανθρώπους. Το ένα θέμα είναι αυτό των απουσιών που πρέπει οπωσδήποτε ταχύτατα να λυθεί. Να μην παρουσιάζει η επιτροπή μας αυτήν την λυπηρή εικόνα που

9 παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι εάν και κατά πόσο δικαιούμαστε τα μέλη της επιτροπής, το λέω κύριε Πρόεδρε, για να γραφτεί επισήμως στα πρακτικά, εάν εμείς δικαιούμαστε μία ειδική κάρτα που να αφορά την στάθμευση. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Παράλειψη μου συγνώμη που δεν το είπα και θέλω να καταγραφεί αυτό τουλάχιστον τώρα πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν κάρτες τα μέλη τουλάχιστον της επιτροπής που έρχονται εδώ πέρα για τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε να υπάρχει μία κάρτα. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Εμένα μου έτυχε να πάρω και πρόστιμο επειδή ήρθα καθυστερημένη για την συνεδρίαση δεν είχα ψηλά έπρεπε να χάσω κι άλλο χρόνο να τρέξω να βρω κάπου ψιλά για να βγάλω χαρτάκι δεν πρόφταινα για να μην χάσω την συνεδρίαση. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Έκτος απ αυτό είναι και θέμα τέλος πάντων ηθικό. Δεν μπορεί να έρχεστε εσείς, δεν έρχεστε για δική σας δουλειά δεν έρχεστε για οτιδήποτε, έρχεστε για το συγκεκριμένο θέμα για την αρμοδιότητα που μας δίνει ο Καλλικράτης σαν μέλος επιτροπής ώστε να βγάλουμε τις οποιεσδήποτε αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις που αφορούν το γραφείο σας ή το σπίτι σας ούτε κανενός είναι θέμα του δήμου. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Η κάρτα να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ώρες των συνεδριάσεων και τίποτα παρά πέρα όχι για άλλους σκοπούς της στάθμευσης. Στη ουσία αυτή κάθε αυτή στο σπουδαιότερο σημείο στο περιεχόμενο του έργου της επιτροπής μας. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι με απόλυτα ειλικρινή και φιλική διάθεση προς όλους, και όπως έχω μάθει να μιλώ, θα σας πω ότι όταν τότε στην αρχή μου έγινε η πρόταση απ τον πρόεδρο της παράταξης μας να συμμετέχω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και διάβασα μέσα στον νόμο ποιες θα ήταν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δέχτηκα με μεγάλη χαρά αλλά και με πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης στο να συμμετέχω, γιατί κατάλαβα ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε σε ένα έργο ουσιαστικό πραγματικό για την αναβάθμιση της πόλης και του νησιού μας. Στην πορεία βλέπω ότι το έργο αυτής της επιτροπής εκ των πραγμάτων είναι συρρικνωμένο σε ένα άχαρο καθήκον θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας που δεν απέχει από την πραγματικότητα έχουμε μετατραπεί σε μία επιτροπή << άνοιξε κλείσε μαγαζιά >>. Αυτό δεν μπορεί να αρέσει σε κανέναν αυτό δεν μπορεί να γεμίζει κανέναν μας, τουλάχιστον όσοι άνθρωποι έχουμε μπει μέσα στα κινά έχουμε ανακατευθεί με αγνή πρόθεση να προσφέρουμε στον τόπο μας κάτι καλύτερο κάτι ανώτερο. Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον όλες απολύτως της δυνατότητες που το νομοθετικό πλαίσιο της επιτροπής μας δίνει και να ασχοληθούμε θέματα ευρύτερου γενικότερου ενδιαφέροντος, που πραγματικά να αποσκοπούν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τόσο μέσα στην πόλη της Ρόδου, όσο και στα χωριά όσο και σε ολόκληρο το νησί που να αναβαθμίζουν το περιβάλλον, να αναβαθμίζουν το οικιστικό χωροταξικό κλπ. Θα ήθελα να προτείνω το εξής να υπάρχουν συνεδριάσεις της επιτροπής που να έχουν αποκλειστικό περιεχόμενο την προετοιμασία εισηγητικών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή το θέμα των καντινών για παράδειγμα είναι θέματα παιδιά που καίνε αλλά αν δεν πάρουμε το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε κάποια μέρα όχι μόνο δεν θα λυθούν ποτέ μέρα με την ημέρα που περνά θα γίνονται πιο έντονα τα προβλήματα, τώρα πάλι που άνοιξε η τουριστική περίοδος θα το δείτε τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα. Εγώ σας το λέω με πονάει να βλέπω καντίνες μπροστά σε ιστορικά κτήρια, έχουμε ένα αισθητικό κριτήριο, μία κουλτούρα, μια καλλιέργεια, μας πληγώνουν αυτά τα θεάματα, δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε καν πίσω απ την δικαιολογία ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει, η κατάσταση είναι περίπλοκη, το θέμα είναι πολύ χαώδες και στο τέλος δεν θα βγάλουμε άκρη. Κύριε Πρόεδρε κάνω λοιπόν την πρόταση να υπάρχουν συνεδριάσεις ειδικού και αποκλειστικού περιεχομένου που με μεγάλη σοβαρότητα ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα προετοιμάζουμε εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πχ. θέμα καντίνες, θέμα συγκοινωνιακό της Ρόδου όχι μόνο σε σχέση με το ΡΟΔΑ αλλά και σε σχέση με το ΚΤΕΛ πως παρουσιάζεται η εικόνα του νησιού μας σε σχέση με τις στάσεις για παράδειγμα, νομίζω ότι αν όλα αυτά τα πράγματα τα ψάξουμε νομοθετικά καλύπτονται ας πούμε ως προς το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. Το θέμα του πως λειτουργεί το υπάρχον εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Σορωνή δεν μπορεί παρά να είναι θέμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως και του αεροδρομίου για παράδειγμα, απαιτείται, τέτοιας μεγάλης ζωτικής σημασίας θέματα για την ποιότητα ζωής το νησιού μας, να αποτελούν ειδικό αντικείμενο ειδικών συνεδριάσεων της επιτροπής. Την κάνω μετ επιτάσεως αυτήν την πρόταση κύριε. Πρόεδρε, με καίει γιατί οφείλω να σας εξομολογηθώ ότι, πάρα πολλές φορές έχω φτάσει μέχρι το σημείο να θέλω να παραιτηθώ απ την θέση μου αυτή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επειδή δεν νιώθω καλά εγώ με την δική μου την συνείδηση ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο με το οποίο αναλωνόμαστε εδώ μέσα. Να επωμιστούμε στις πλάτες μας το καθήκον να αποφασίζουμε αν θα μείνει ανοιχτό ή αν θα κλείσει ένα κατάστημα αλλά να της δώσουμε ένα άλλο ανώτερο υψηλότερο νόημα και περιεχόμενο της επιτροπής μας. Να φύγουμε στο τέλος της τετραετίας από δω και όλοι μας και η πλειοψηφία και η μειοψηφία να μπορούμε να έχουμε ένα εύσημο στον εαυτό μας να δώσουμε και να πούμε όσο περνούσε από το χέρι μας παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις να είμαστε αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος μας Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής

10 σ αυτό το νησί. Αυτό με καίει εμένα αυτό προτείνω μετ επιτάσεως κύριε Πρόεδρε να ξεφύγουμε απ αυτή την μορφή δικαστηρίου που έχει η αίθουσα μας μέχρι σήμερα, η συνεδρίαση της επιτροπής μας και να πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο περιεχομένου αποφάσεων και εισηγήσεων. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: Όλοι έχουμε άποψη για τον τρόπο που λειτουργεί η επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον ούτε τον πρόεδρο ούτε την συμπολίτευση διότι είναι ένας νέος θεσμός, ένας Καλλικρατικός θεσμός που εισήχθη στις λειτουργίες του Δήμου, και εάν αναλογίσουμε πόσες αποφάσεις για καταστήματα έχουν έρθει και πόσες ώρες μας έχουν απασχολήσει θα δείτε ότι είναι το 95% των αποφάσεων της επιτροπής αφορούν σφράγιση καταστημάτων ή ανακλήσεις αδειών. Είναι αυτός ο ρόλος μας μόνο; Όχι. Ή θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν δύο ή τρείς συνεδριάσεις το μήνα δεν ξέρω κατά πόσο έχετε το χρόνο ή έχουμε το χρόνο να ασχολούμαστε με δύο ή τρις συνεδριάσεις το μήνα διαφορετικά δεν μπορεί να βγεί σε καμία περίπτωση η θεματολογία της επιτροπής. Παρατηρώ επίσης ότι τα περισσότερα θέματα που έρχονται αφορούν τον πρώην Δήμο Ρόδου. Για τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν έχει έρθει στην επιτροπή κανένα απολύτως θέμα. Ο λόγος είναι προφανής, ότι και εμείς σαν επιτροπή περιμένουμε την εισήγηση των τοπικών διαμερισμάτων για να ασχοληθούμε με ένα θέμα. Εάν τα τοπικά διαμερίσματα ασχοληθούν, έχει καλώς θα το φέρουν θα το εισάγουν στην επιτροπή για να πάρουμε κάποια απόφαση. Είναι όμως αυτός ο ρόλος; Ή θα πρέπει η επιτροπή να μπορεί να διεισδύει μέσα σε θέματα που αφορούν τα διαμερίσματα χωρίς να περιμένει αναγκαστικά εισηγήσεις των τοπικών αρχόντων. Ένα απλό παράδειγμα. Τι γίνεται ας πούμε με το κυκλοφοριακό στην Ιαλυσσό; θα πρέπει να μονοδρομηθούν κάποιοι δρόμοι; δεν θα πρέπει; Όταν δύο οχήματα έρχονται απ το αντίθετο ρεύμα σε πολλούς οδούς μπλοκάρει η κυκλοφορία με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάποιος πρέπει να κάνει πίσω για να μπορέσουν να περάσουν. Άρα εάν περιμένουμε τα τοπικά διαμερίσματα να κάνουν προτάσεις πάνω σ αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να περπατήσουμε, θα πρέπει από μόνη της η επιτροπή ή ο πρόεδρος να μπορεί έστω να κοινοποιήσει κάποια έγγραφα στους τοπικούς που να επιλαμβάνονται κάποιων θεμάτων που να αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων διότι βλέπω αδράνεια στα τοπικά διαμερίσματα δεν κουνιέται φύλλο, Δεν ασχολούνται με τίποτα εκτός απ το να μαζεύουν τα σκουπίδια. Εάν περιμένουμε λοιπόν εμείς αυτούς να μας κάνουν εισηγήσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Άρα ένα έγγραφο προς όλα τα τοπικά διαμερίσματα εκ μέρους της ποιότητας ζωής ότι παρατηρήσεις έχουμε που αφορούν τα πολεοδομικά την καθαριότητα την ποιότητα ζωής των πολιτών το κυκλοφοριακό δεν απαιτούνται χρήματα για να λυθούν, διότι για να λύσεις το κυκλοφοριακό δεν απαιτούνται χρήματα πρόεδρε. Θα μπορέσουν να κάνουν τις προτάσεις τους και όχι μόνο η πόλη της Ρόδου. Δεν είναι μόνο η πόλη της Ρόδου. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στις Πεταλούδες και στην Ιαλυσσό και στην Καλλιθέα και στην Αρχάγγελο και στ Αφάντου παντού υπάρχουν προβλήματα εσείς όμως δεν μπορεί να τα γνωρίζετε. ούτε εγώ. Εάν δεν ενεργοποιηθούν οι κοινότητες δεν πρόκειται να λυθεί κανένα απ αυτά τα θέματα και στην Ρόδο που πήραν κάποιες αποφάσεις το τοπικό διαμέρισμα αφορά την Παλιά Πόλη διότι αναγκάζονται να το κάνουν, η το υπαίθριο εμπόριο που και γι αυτό αναγκάστηκαν να το κάνουν εξαιτίας των διαμαρτυριών. Δηλαδή δεν βλέπουμε καμία πρωτοβουλία για την καλυτέρευση του βοιωτικού επιπέδου του κόσμου εκ μέρους ή των τοπικών που για μένα ήταν ένας λάθος εκατό τις εκατό θεσμός πάλι μέσα στον Καλλικράτη διότι είναι ένας θεσμός χωρίς αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς οι ίδιοι εσείς τουλάχιστον με την γραμματειακή σας υποστήριξη που έχετε να τους προκαλέσετε να δώσουν κάποια προβλήματα που έχουν και δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να γίνει. Μπορούν να γίνουν με απλές λύσεις είχα φέρει στο Δημοτικό συμβούλιο ένα θέμα που άδειαζαν τα φορτηγά του Δήμου τα σκουπίδια εκατό μέτρα απ την τουριστική ζώνη δίπλα στα κοντέινερ. Πήγαινε μετά από δύο ή τρις μέρες ο φορτωτής και τα πετούσε τα πετούσε μέσα στο κοντέινερ την άλλη μέρα ξανά βουνό τα σκουπίδια και περνούσαν οι τουρίστες και έβγαζαν φωτογραφίες δηλαδή είναι θέματα που εμείς σαν ποιότητας ζωής πρέπει να παρακινήσουμε, είναι ο μόνος τρόπος να παρακινηθούν οι τοπικοί, να κάνουν τις προτάσεις τους, ή οτιδήποτε προτάσεις έχουν για να συζητηθούν εδώ μέσα. Ας έρχονται κι αυτοί ας παραβρίσκονται εάν γίνεται να αυξήσουμε τις συνεδριάσεις κυρ. πρόεδρε δεν μπορεί να βγει διαφορετικά. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ: Θα ήθελα να συνεχίσω από κει που τελείωσε ι κ. Συκόφυλλος σ αυτό που προτείνατε θα ήθελα να προτείνω κάτι παρόμοιο. Να φέρουμε τους προέδρους κάποια στιγμή εδώ και να συζητήσουμε μαζί τους και να τους βάλουμε ένα πλαίσιο το πώς μπορούμε και εμείς σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που θα μπορούμε μέσω εμάς να λύνονται ή να προσπαθούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα δικά τους, να απεγκλωβιστούμε τουλάχιστον απ όλα τα καταστήματα όσο μπορούμε. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, δεν είναι ότι δεν μας φέρνουν θέματα, ίσως δεν μας φέρνουν γιατί εγώ πιστεύω ότι περισσότερο έχουν απογοητευτεί δεν μπορούν και δεν έχουν την δύναμη να ασχοληθούν έτσι όπως πρέπει και θεωρούν ότι επειδή δύο τρις φορές έχουν φάει << πόρτα >> που λέμε εμείς οι πιο νέοι δεν έχουν την δύναμη και το κουράγιο να ξανάρθουνε κάπου πρέπει να ακουμπήσουν και αυτοί και επειδή είμαστε Επιτροπή

11 Ποιότητας Ζωής έχουμε εγκλωβιστεί από τα καταστήματα, να ασχολούμαστε μόνο με τα καταστήματα και θα τελειώσει η θητεία μας και θα πούμε τι κάναμε; Τίποτα. Κλείσαμε δεν κλείσαμε και στο τέλος ερχόμαστε και στην δύσκολη θέση γιατί κάποιοι είναι γνωστοί μας, είναι η κοινωνία πιο μικρή, ο καθένας στην περιοχή που κινείται, όλα αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για την εικόνα της επιτροπής αυτό που είπε και η κ. Παναή εγώ προτείνω στις τρις συνεδριάσεις που δεν μπορεί να έρθει κατευθείαν να φεύγει, να τον αλλάζουν. Είναι προσβολή και για εμάς. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Είπε η κ. Παναή και για τις καντίνες, ναι υπάρχουν απλά να ξέρετε ότι επειδή είμαι και στις πηγές Καλλιθέας, εμείς χωροθετούμε, ελέγχουμε όσο μπορούμε κατά κάποιο τρόπο αυτούς αλλά δεν είναι όλοι παράνομοι είναι κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, μ αυτούς πρέπει να τα βάλουμε. Εγώ για παράδειγμα θα σας πω ότι θέλω να κάνω μία καταγγελία, είμαι δημοτικός σύμβουλος, είμαι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Υπάρχουν και σας το λέω εδώ ανοιχτά απ την περιοχή Τραγανού μέχρι και την Ρόδο τουλάχιστον δέκα καντίνες οι οποίες δεν πληρώνουν απ το 2008 πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά, δεν έχουν συμβόλαιο πουθενά. Εμείς κάνουμε τις νόμιμες διαδικασίες για τα πέντε καθίσματα αλλά ερχόμαστε σε αντίθεση και μας λένε εκεί γιατί δεν κάνετε κάτι; Εγώ προσπαθώ να κάνω καταγγελία και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πήγα στην κτηματική εταιρία, πήγα στις πηγές Καλλιθέας, πήγα στην οικονομική υπηρεσία δεν εισπράττουν, μου λένε δεν υπάρχει απ την περιφέρεια. Εγώ μέσα στην βδομάδα θα πάω να τα βάλω και με την περιφέρεια και δεν με ενδιαφέρει ότι και να γίνει. Όποιοι κι αν είναι αυτοί που έχουν τις καντίνες. Όπως εδώ βάζουμε μία τάξη και έτσι όπως θέλουμε να την παρουσιάσουμε έτσι πρέπει να γίνετε. Επίσης θα θελα να πω πως αν μπορούμε και κινηθούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, το γραφείο μας θα μπορεί να γίνει και αποδέκτης κάποιον πολιτών ας πούμε για κάποια θέματα που αφορά την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γενικότερα του νησιού. Βέβαια ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεργαστούμε με το τηλέφωνο που έχει δώσει ο δήμος που κάνουνε κάποιες καταγγελίες και απλά εκεί να φιλτράρουμε αυτά που μπορούν να περάσουν από εμάς και να τα εισηγούμαστε τεκμηριωμένα στο δημοτικό συμβούλιο με προτάσεις και λύσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να απεγκλωβιστούμε απ τα καταστήματα, τρώμε όλες τις συνεδριάσεις μόνο για τα καταστήματα. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Θέλω να πω και γω δυο λόγια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλες τις τοποθετήσεις σας μέχρι τώρα. Όσο αφορά το θέμα συμπολίτευσης αντιπολίτευσης, έχω πει απ την πρώτη συνεδρίαση ότι εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι και όπως είδατε το πώς λειτουργεί η επιτροπή δεν φάνηκε καθόλου μα καθόλου ότι υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση εδώ μέσα. Οπότε μακριά από μας αυτές οι λέξεις. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί. Για τις παρουσίες και τις απουσίες δεν είναι εικόνα αυτή την οποία δείχνουμε τις περισσότερες φορές ως επί των πλείστον και συμφωνώ μαζί σας, το χω πει και στον Δήμαρχο, αν άτομα τα οποία δεν μπορούν για κάποιον λόγο να επωμιστούν όλο αυτό το βάρος που έχει να κάνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορούν να ζητήσουν να αντικατασταθούν. Δεν είναι κακό να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να επωμιστώ όλο αυτό το βάρος. Έτσι ακριβώς και γω συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο ρόλος μας ως επί των πλείστον είναι άχαρος και γω διαφορετικά τα περίμενα όταν με όρισαν ως πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλεγα ότι είχα να κάνω με την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Κάθε άλλο. Βέβαια όλα αυτά για την σφράγιση των καταστημάτων έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Να μην εξαντλούμε δηλαδή όλη την ποιότητα με μία σφράγιση καταστήματος Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία όπως είπε η κ. Παναή ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθούμε σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπάρχουνε πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων μας όπως είναι το κυκλοφοριακό, όπως έχει να κάνει με την λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην Παλιά Πόλη, μέσα στην Νέα Αγορά και σε σημεία που είναι πολυσύχναστα που είπα προηγουμένως. Έχει να κάνει και με την εικόνα του κάθε επισκέπτη όπως είναι το αεροδρόμιο το οποίο εγώ στην επόμενη συνεδρίαση επδιδή έχουμε κάνει μία ας το πούμε δουλειά, έχουμε εργασθεί κάπως πάνω σ αυτό το θέμα θα το φέρω εγώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μαζί με την κ. Παναή Ευαγγελία ώστε να εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Εισήγηση την οποία την έχουμε δουλέψει λιγάκι εγώ και η κ. Παναή Ευαγγελία και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο όπως είναι ο Θεολόγος, η Κρεμαστή και το Παραδείσι και θα σας φέρουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Θα το περάσουμε πρώτα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά να εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι τελείως αδικαιολόγητη μια τέτοια εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας σαν πρώτη εικόνα. Για να φανταστείτε διακινούνται στο αεροδρόμιο τέσσερα εκατομμύρια κόσμος κάθε χρόνο, δηλαδή τέσσερα εκατομμύρια διακινούνται μέσα και έξω απ το αεροδρόμιο, ενώ απ το λιμάνι διακινούνται εφτακόσιες χιλιάδες

12 κόσμος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε ώστε να είναι καλύτερη η εικόνα η οποία θα δίδεται στον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Όσο αφορά το γραφείο που είπε ο κ. Λύμουρας ότι θα πρέπει να δέχεται κάποιους πολίτες εγώ συμφωνώ απλώς θα πρέπει να στελεχωθεί αυτό το γραφείο πρώτα και μετά. Δεν μπορεί με δύο άτομα που είναι, να τους δώσουμε περισσότερο φόρτο εργασίας από αυτό που έχουν ήδη. Δεν σας κρύβω ότι ο κ. Τσιγκρας έρχεται και τα απογεύματα και τα βράδια και κάθετε και δουλεύει. Είναι υποστελεχωμένο σαν γραφείο. Εγώ προσπάθησα αλλά δεν βρήκα ανταπόκριση. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε και την συνεργασία και την συμπαράσταση της κοινωνίας. Χωρίς την συμπαράσταση και την συνεργασία μαζί της οποιεσδήποτε αποφάσεις και να πάρουμε δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν, αν δεν έχουμε σύμμαχο τους συμπολίτες μας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011 που έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και της απόφασης υπ αριθ. 2/ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου. Τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι οι:1)αφεντούλης Ιωάννης, 2)Καρίκης Ευστράτιος 3)Μαραβέλιας Μάριος, 4)Μπαράκας Αθανάσιος, 5)Μπούκλας Ηλίας, 6)Λύμουρας Παναγιώτης, 7)Συκόφυλλος Μιχαήλ, 8) Φλεβάρης Ιωάννης, 9)Ιδομενέας Παναγιώτης και 10)Παναή Ευαγγελία. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: 1) Κρεμαστινού Λίτσα 2) Καραντζιάς Δημήτριος 3)Ψυλλάκης Βασίλειος που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Αννάκη Κάλλιστο, 4)Ζωγραφίδης Ηλίας 5)Γιασιράνη Χαρίκλεια και 6) Κολώνα Μαριάννα που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ιατρίδη Γεώργιο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (συντομογραφία Ε.Π.Ζ) στην πρώτη της συνεδρίαση εξέλεξε ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο της το δημ. Σύμβουλο κ Φλεβάρη Ιωάννη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Φώτης Τσίγκρας συνεπικουρούμενος από την υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κ. Βάβουρα Σεβαστή. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να εισηγείται για τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειμένου να λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις, είναι ο δικηγόρος κ. Στέφανος Στρατής. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής: 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: A. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για:

13 i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονομικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του ιδίου Νόμου. Η Ε.Π.Ζ. συνεδρίασε δέκα πέντε (15) φορές. Η 1 η και η 2 η συνεδρίαση έγινε την ίδια ημερομηνία διότι κατά την ημερομηνία αυτή έγινε εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε ξεχωριστή συνεδρίαση και στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης η 10 η και η 12 η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας. Ουσιαστικά λοιπόν η Επιτροπή συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές και τα μέλη είχαν τις εξής παρουσίες: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) 12 παρουσίες ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 παρουσίες ΚΑΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9 παρουσίες ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 παρουσίες ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 11 παρουσίες ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 10 παρουσίες ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 παρουσίες ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 12 παρουσίες ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 παρουσίες ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 παρουσίες ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 παρουσίες ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΫ ΛΙΤΣΑ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 παρουσίες 2 παρουσίες 1 παρουσία 2 παρουσίες

14 Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε εκατόν τριάντα πέντε (135) αποφάσεις. Αυτές είναι οι παρακάτω: 1η -2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 1)Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην «ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ Δ.-ΜΟΥΣΑΚΙΝΑΣ Γ. ΟΕ». 3)Αφαιρέσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος. 4)Αιτήματα ενοικιάσεως Κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Νέα Αγορά και οδό Μανδηλαρά. 5)Αιτήματα ενοικιάσεως Κοινοχρήστων χώρων στην Νέα Αγορά και 25ης Μαρτίου. 6)Λήψη απόφασης σχετικά με τις υπ αριθμ. ΑΠ 2888/ και ΑΠ 2890/ αιτήσεις για επανεξέταση της υπ αριθμ. 429/ απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Ροδίων των εταιριών KΟΥΑΛΙΤΥ TEIΣΤ Ανώνυμη Εταιρεία Κέτεριγκ Εκμετάλλευση και Τροφοδοσία Κυλικείων Οργάνωση Γραφείων Τουρισμού με τον τίτλο QUALITY TASTE και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε αντίστοιχα. 7)Αίτημα της «Α. και Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ» για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. 8)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 2/5544/ εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά στην καταγγελία της Κας Βασιλικής Μαυρή, για ανάκληση αδείας-σφράγιση καταστήματος του νυκτερινού κέντρου με την επωνυμία Bo Club στην Ιαλυσό, ιδιοκτησίας «Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ- Γ. ΚΩΣΤΑ ΟΕ». 9)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 1477/195/ εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά στην άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήματος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σχετ: Το ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου). 10)Αίτημα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑΣ για χορήγηση άδειας διενέργειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 11)Αίτημα του Σταματίου Ταχλιαμπούρη για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της Δημ. Επιτροπής. 12)Αναβολή εξέτασης του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 13)Μονοδρόμηση οδών Διγενή Ακρίτα και Αγίων Αναργύρων. 14)Ανακλήσεις ή μη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 15)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 2/5544/ εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά στην καταγγελία της κας Βασιλικής Μαυρή, για ανάκληση αδείας-σφράγιση καταστήματος του νυκτερινού κέντρου με την επωνυμία Bo Club στην Ιαλυσό, ιδιοκτησίας «Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ- Γ. ΚΩΣΤΑ ΟΕ». (Θέμα από αναβολή) 16)Αίτημα Χατζή Μαρίας για καθορισμό χώρου αφετηρίας τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. 17)Επανεξέταση αιτήματος της «Α. και Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΕ»για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της Δημ. Επιτροπής. 18)Εξέταση αιτήματος του ΜΠΕΚΙΡ-ΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΪ για ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφαση της Δημ. Επιτροπής. 19)Εξέταση αιτήματος της. Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ ΟΕ» για ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της Δημ. Επιτροπής. 20)Εξέταση αιτήματος του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ για ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της Δημ. Επιτροπής. 21)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟ. 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 22)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 23)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 24)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ. 25)Απόσυρση 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά στην μονοδρόμηση της οδού Ζακύνθου. 26)Διαγράμμιση Κεντρικής εισόδου προέκτασης Νεστοριδείου. (Θέμα Τεχν. Υπηρεσιών)

15 27)Ανακλήσεις αποφάσεων Δημ. Επιτροπής πρώην Δήμου Λινδίων που αφορούν σε προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος 28)Αφαιρέσεις ή μη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουμένων αποφάσεων 29)Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 202/2010 άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήματος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σχετ το ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου. (Θέμα από αναβολή). 30)Αίτημα Τάτσιου Δημητρίου περί παρατάσεως εκτελέσεως διοικητικής ποινής. 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 31)Έγκριση της υπ αριθ. 18/2011 απόφασης του συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου. 32)Αφαιρέσεις ή μη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουμένων αποφάσεων 33)Αίτημα των Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ και Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ για ανάκληση της υπ αριθ. 15/ απόφασης της Ε.Π.Ζ. (Υπόθεση Βο Club) 34)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ. 35)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην «Χ. ΚΑΡΙΚΗ- Ι. ΚΑΡΙΚΑΣ ΟΕ». 36)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΙΩΤΗ. 37)Χορήγηση Άδεια Μουσικής Καταστήματος στον κ. ΤΡΙΑΝΤΕΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 38)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ. 39)Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην κ. ΛΟΥΚΑΝΤΑΡΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ. 40)Απαγόρευση ή μη στάσης και στάθμευσης στην οδό Θάλειας 8. (Αίτημα Σαντορινιού Παντελή). 41)Διαγράμμιση πρόσοψης Παραδοσιακού Κτιρίου Πρωτοδικείου επί της οδού Αλ. Διάκου )Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 7/25905/1034/ εγγράφου της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Νικολ. Μαργέλλου 43)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/33983/ εγγράφου της Δημ. Ενότητας Λινδίων που αφορά στο αίτημα επαναλειτουργίας του καταστήματος καφετέριας-εστιατορίου ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Παπακυριακόπουλου. (Εισήγηση Νομ. Υπηρεσίας) 44)Έγγραφο ΑΠ 2/41240/ του Σωματείου Εστιατόρων «Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ». 45)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/40424/1519/ ἐγγράφου της Δημ. Ενότητας Λινδίων που αφορά στην καφετέρια της κ. Emma Louise LANGTON. (Αίτημα Emma Louise LANGTON ). 46)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 3/37530/1436/ ἐγγράφου της Δημ. Ενότητας Λινδίων που αφορά στην καφετέρια του κ. Σταύρου Σπίνουλα. (Εισήγηση Νομ. Υπηρεσίας). 47)Αφαιρέσεις ή μη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουμένων αποφάσεων 48)Αίτημα Νοβακίδη Δανιήλ για ανάκληση της υπ αριθ. 32/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 49)Αίτημα Γραμμενιάτη Στέφανου για ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της Δημ. Επιτροπής. 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 50)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΓΙΑΝΝΑ ΑΣΗΜΕΝΗ. 51)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. 52)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ. 53)Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης με ταυτόχρονη διαγράμμιση απέναντι από είσοδο ιδιωτικού πάρκινγκ. (Αίτημα κ. Δ. Μακρή). 54)Μονοδρόμηση τμημάτων οδών Παντ. Παντελίδη-Παπαθανάση και Ανώνυμο 55)Μονοδρόμηση οδού Ζακύνθου 56)Έγκριση της υπ αριθ. 103/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, που αφορά στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ.

16 57)Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο πάρκο περιοχής κάτω Ηλιούπολης. Αίτημα κας Καραμαρίτη 58)Έγκριση της υπ αριθ. 105/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, που αφορά «Τροποποίηση Ο.Τ. 1 α, οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου, εντός του Α.Ο.Σ. «Βάκχος» - «Ένωση» για τον καθορισμό χρήσης και όρων δόμησης, για την ανέγερση Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» 59)Αίτημα Στάμως Παγουλάτου για ανάκληση της υπ αριθ. 325/2000 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Α. & Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΕ». 60)Αίτημα Στέφανου Γραμμενιάτη για ανάκληση της υπ αριθ. 428/2010 της Δημ. Επιτροπής του τότε Δήμου Ροδίων, μέχρι τις και για αποσφράγιση του καταστήματος του. 61)Αίτημα της «ΝΟΒΑΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣ» για ανάκληση της υπ αριθ. 32/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 62)Αφαιρέσεις ή μη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουμένων αποφάσεων 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 63)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ. 64)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΣΦΗΚΑ ΣΑΒΒΑ. 65)Χορήγηση άδειας μουσικής κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΣΠΑΝΟΥ-ΠΑΚΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. 66)Χορήγηση άδειας μουσικής κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. 67)Χορήγηση άδειας μουσικής κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΞΥΠΟΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ. 68)Έγκριση της υπ αριθ. 134/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης» 69)Αναβολή λήψης απόφασης περί του υπ αριθ. 7/ πρακτικού του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Κολυμπίων Δημ. Κοιν. Αφάντου». 70)Αναβολή λήψης απόφασης περί του υπ αριθ. 6/2011 πρακτικού του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μασσάρων που αφορά στις Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Μασσάρων. 71)Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Νομικής Υπηρεσίας που αφορά: Αίτημα Κων/νου Διακογιάννη περί ανακλήσεως της υπ αριθ. 84/2009 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Μ. Κατσουράκης & Υιός ΟΕ». 72)Αναβολή λήψης απόφασης επί της ΑΠ 2/84108/2011 εξώδικης γνωστοποίησης-καταγγελίας που αφορά στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Πανοπούλου Πατρίτσια στο τέρμα της οδού Φερενίκης στην Ιαλυσό. 73)Αίτημα Γραμμενιάτη Στέφανου για ανάκληση α) της υπ αριθ. 458/2010 της Δημ. Επιτροπής του τότε Δήμου Ροδίων και β) 49/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 74)Αίτημα της «Μαργέλος Εμμανουήλ &Σια ΟΕ περί αναστολής της υπ αριθ. 62/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 75)Αναβολή λήψης απόφασης για αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Σωτηράκη Κυριάκου στην περιοχή Φαληρακίου 76)Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Μαντρών Οικοδομικών Υλικών σε Ανοικτούς Χώρους (αποφ. 212/2007 Δ.Σ. όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. 529/2010 Δ.Σ.). 77)Μη άσκηση προσφυγής κατά της υπ αριθ. 2023/ απόφασης του Γεν Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 78)Αίτημα Παχαδίρογλου Φιλίππου για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2011 απόφασης της Δημ. Επιτροπής 79)Αίτημα Καρδούλια Εμμανουήλ για ανάκληση της υπ αριθ. 458/2011 απόφασης της Δημ. Επιτροπής 80)Αναβολή λήψης απόφασης επί της υπ αριθ. 24/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής για παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου 81)Έγκριση της υπ αριθ. 40/2011 απόφασης της Δημ. Κοιν. Παραδεισίου «περί χωροθετήσεως της εμποροπανηγύρεως της Αγ. Μαρίνης. 82)Αφαιρέσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις ή μη προηγούμενης απόφασης. 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ( )

17 83)Απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ από το ξενοδοχείο BELVEDERE έως την συμβολή με την οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ. 84)Αίτημα Κρητικού Αναστασίας για επανεξέταση του αιτήματος για χορήγηση κοινόχρηστου χώρου επί της Εβρ. Μαρτύρων 54. (Τροποποίηση της υπ αριθ. 68/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ.) 85)Αίτημα Κων/νου Διακογιάννη περί ανακλήσεως της υπ αριθ. 71/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 86)Λήψη απόφασης επί της ΑΠ 2/84108/2011 εξώδικης γνωστοποίησης-καταγγελίας που αφορά στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Πανοπούλου Πατρίτσια στην Ιαλυσό. 87)Αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Σωτηράκη Κυριάκου στην περιοχή Φαληρακίου 88)Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) (Έγγραφο ΑΠ 3/97342/2705/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 89)Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος εντός της Κ.Μ. 732 γαιών Ρόδου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. (Έγγραφο ΑΠ 3/97682/2710/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 90)Αίτημα της «Μαργέλλος Εμμανουήλ και Σια Ο.Ε» για επανεξέταση - χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της υπ αριθμ. 429/18/11/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ροδίων 91)Περί ανακλήσεως ή μη της υπ αριθ. 78/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στο κατάστημα του κ. Φιλίππου Παχαδίρογλου. 92)Αφαιρέσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 93)Έκδοση ψηφίσματος επί του ΑΠ 3167/ εγγράφου του Ε.Ο.Τ. που αφορά σε καταγγελία Γάλλου υπηκόου. 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 94)Αίτημα Σοφίας Μπαλασκά για ανάκληση εκτέλεσης της υπ αριθ. 92/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ., και χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της. 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) Αναβολή συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω ελλείψεως απαρτίας. 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 95)Αίτημα της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο QUALITY TASTE για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τότε Δήμου Ροδίων. 96)Αίτημα του ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη για ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τότε Δήμου Ροδίων. 97)Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΠΕΡΝΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 98)Χορήγηση άδειας μουσικής κατ/τος στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟ. 99)Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στον ΧΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ. 100)Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ. 101)Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στον ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 102)Έγκριση της υπ αριθ. 198/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου. 103)Έγκριση του υπ αριθ. 7/ πρακτικού του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Κολυμπίων Δημ. Κοιν. Αφάντου». 104)Έγκριση του υπ αριθ. 6/2011 πρακτικού της Τοπικής Κοινότητας Μασάρων που αφορά: «Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης δημ. οδών στην Τοπική Κοινότητα Μασάρων. 105)Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση οδικού σήματος στην οδό Δωδεκανήσου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής. 106)Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος του κ. Φιλ. Καραμάνου στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΟΙ) (Έγγραφο ΑΠ 3/97342/2705/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 107)Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος του κ. Γερ. Ζησιμάτου εντός της Κ.Μ. 732 γαιών Ρόδου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. (Έγγραφο ΑΠ 3/97682/2710/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 108)Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΦΟΥΡΚΕΣ) (Έγγραφο ΑΠ 3/102850/2846/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 109)Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 5/110058/4775/ έγγραφο της Δημ. Ενότητας ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ που αφορά στο Κέντρο Διασκέδασης με την επωνυμία «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ».

18 110)Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 200/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου 111)Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος της «Μ.&Κ. Χριστιοδουλίδη στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) (Έγγραφο ΑΠ 3/110889/3041/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 112)Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Κούκουρα στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) (Έγγραφο ΑΠ 3/114924/3090/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). 113)Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Χατζηλαζάρου στη Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (περιοχή Μεγάλη Γη) (Έγγραφο ΑΠ / έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. 114)Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην Ζωοδόχο Πηγή Λαχανιάς. (Έγγραφο ΑΠ 4334/ ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 115)Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος 116)Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος. 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 117)Ανβολή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) (Έγγραφο ΑΠ 3/110889/3041/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). (Θέμα από αναβολή). 118)Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εμμανουήλ στη Δημ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) (Έγγραφο ΑΠ 3/114924/3090/ Δημ. Ενότητας Λινδίων). (Θέμα από αναβολή). 119)Αυστηρές συστάσεις για νόμιμη λειτουργία κατ/τος της «Χατζηλαζάρου Π. & Υιοί ΟΕ» στη Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (περιοχή Μεγάλη Γη) (Έγγραφο ΑΠ / έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. (Θέμα από αναβολή). 120)Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Αντώνη Κωνσταντινίδη στην Ζωοδόχο Πηγή Λαχανιάς. (Έγγραφο ΑΠ 4334/ ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) 121)Διαμόρφωση παρτεριών Δημαρχείου σε ρολόι. 122)Αναβολή λήψης απόφασης για κατάργηση της μονοδρόμησης τμήματος Γεωργίου Γιάννα 123)Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος. 124)Αναβολή λήψης απόφασης για δημιουργία καταυλισμού ΡΟΜΑ στην νήσο της Ρόδου. 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ( ) 125)Ανάκληση της υπ αριθ. 118/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 126)Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΙΤΣΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην Τοπική Κοινότητα Φανών. 127)Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΖΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Έμπωνα. 128)Χορήγηση άδειας μουσικής καταστήματος στην κ. ΣΑΛΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ. 129)Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης στην επιχείρηση Καλαϊτζίδη Ιωάννη στην Δημ. Κοινότητα Σορωνής. (Έγγραφο ΑΠ 2/141024/ Δνσης Τεχν. Υπηρεσίας 130)Αναβολή λήψης απόφασης για την Καταγγελία της Ζαχαρούλας Κεφαλά κλπ για αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παπακυριακόπουλου Ιωάννη. 131)Έγκριση της υπ αριθ. 234/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου 132)Έγκριση της υπ αριθ. 235/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου 133)Έγκριση της υπ αριθ. 236/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Ενότητας Ρόδου 134)Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημ. Ενότητα Λινδίων( Έγγραφο ΑΠ 3/144080/3729/ της Δημ. Ενότητας Λινδίων) 135)Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος Εδώ πρέπει να ληφθή σοβαρά υπόψη ότι, στις αποφάσεις που αφορούν σε ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξετάζεται πληθώρα υποθέσεων και λαμβάνονται αντίστοιχες υποαποφάσεις οι οποίες ταλανίζουν τα μέλη της Επιτροπής λόγω τόσο της ποσότητας των υποθέσεων, όσο και της ιδιαιτερότητας τους. Για το λόγο αυτό οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας

19 Ζωής είναι μακρόχρονες, επίπονες, και λόγω της φύσεως των αποφάσεων έχουν τον ανάλογο κοινωνικό αντίκτυπο. Επομένως οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ε.Π.Ζ δεν είναι 135 αλλά πολύ περισσότερες Συγκεκριμένα: - Στην υπ αριθ. 28/2011 εξετάστηκαν οκτώ (8) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 32/2011 εξετάστηκαν δέκα τρείς (13) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 47/2011 εξετάστηκαν έξι (6) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 62/2011 εξετάστηκαν έξι (6) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 82/2011 εξετάστηκαν έξι (6) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες αποφάσεις - Στην υπ αριθ. 92/2011 εξετάστηκαν δέκα εννέα (19) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 115/2011 εξετάστηκαν τριάντα μία (31) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 116/2011 εξετάστηκαν δέκα επτά (17) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 123/2011 εξετάστηκαν τριάντα δύο (32) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις. - Στην υπ αριθ. 134/2011 εξετάστηκαν είκοσι μία (21) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Στην υπ αριθ. 115/2011 εξετάστηκαν εβδομήντα τρείς (73) περιπτώσεις και ελήφθησαν ισάριθμες υποαποφάσεις - Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της έλαβε επιπλέον διακόσιες τριάντα δύο (232) αποφάσεις που αν εγράφοντο ξεχωριστά θα είχαμε συνολικό αριθ. αποφάσεων ( )=356 αποφάσεις. (11 είναι ο συνολικός αριθμός των αποφάσεων που πήραμε για ανακλήσεις αδειών στις οποίες περιλαμβάνονται οι ανωτέρω υποπεριπτώσεις, ο οποίος δεν υπολογίζεται αφού ο αύξων αριθμός της κάθε μίας απ αυτές θα έχει προσμετρηθεί και υπολογιστεί με την καταγραφή όλων των αποφάσεων). Ο λόγος που γράφονται οι ανακλήσεις των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε μία ενιαία απόφαση και όχι σε ξεχωριστές αποφάσεις είναι κυρίως οικονομικός διότι επιτυγχάνεται οικονομία τόσο υλικοτεχνική (αφού εξοικονομείται τεράστια ποσότητα χαρτιού από φωτοτυπίες, διαβιβαστικά,) αλλά και εργατοωρών, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, (αφού εξοικονομούνται πολλές εργατοώρες τόσο από τη διαδικασία και τον χρόνο για φωτοτυπίες, διαβιβαστικά, και βεβαίως από την διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου απαιτείται κάποια χρονοβόρος διαδικασία για τον σκοπό αυτό.) Με την οικονομία χρόνου δίδεται περισσότερος χρόνος στη Γραμματεία της Επιτροπής να ασχοληθεί με την τρέχουσα εργασία που είναι σημαντική, καθώς επίσης να προβαίνει σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενους ελέγχους για εντόπιση τυχόν αβλεψιών με σκοπό να θεραπευθούν. Γίνεται μνεία ότι η καταγραφή των αποφάσεων και πρακτικών της Επιτροπής είναι πλήρης και λεπτομερειακή (με όλους του διαλόγους) αφού γίνεται απομαγνητοφώνηση, η οποία συντελεί στην σωστότερη απόδοση των τοποθετήσεων των συμβούλων αφ ενός, και αφ ετέρου συντελούν στην προστασία της Γραμματείας από τυχόν παρερμηνείες και λάθη. Συνεπώς κατ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα της Γραμματείας της Επιτροπής αφού με την υπάρχουσα στελέχωση του γραφείου που είναι ανεπαρκής, παρήχθη συγκεκριμένη ποσότητα έργου σε πολύ λιγότερο χρόνο χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προ τον πολίτηδημότη που κατά τη γνώμη μας παρέμεινε και παραμένει υψηλή.. Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανηρτημένες στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Υπάρχει πλήρης αρχειοθέτηση των αποφάσεων των επίσημων πρακτικών των προσκλήσεων των συνεδριάσεων σε συμβατική αρχειακή μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Και όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ηχητική καταγραφή των συνεδριάσεων. Ο Πρόεδρος Μιχ. Χριστοδούλου

20 Αντιδήμαρχος 2) Παραπέμπει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Χριστοδούλου Μιχαήλ 1) Φλεβάρης Ιωάννης 2)Αφεντούλης Ιωάννης 3) Μαραβέλιας Μάριος 4) Λύμουρας Παναγιώτης 5) Συκόφυλλος Μιχαήλ 6) Παναή Ευαγγελία

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 6/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού. Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6 ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 7 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Θ27 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 324Α/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 88/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πλατανιά / τηλ /

Δήμος Πλατανιά / τηλ / 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 12998/9-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 10/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά Αριθμ. Απόφασης: 188/2015 Θέμα 14ο: Ανασυγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:662/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα