Περίληψη. Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 14/05/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/49008/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 5) Λύμουρας Παναγιώτης -Μέλος 6) Συκόφυλλος Μιχαήλ Μέλος 7) Παναή Ευαγγελία- Μέλος Απόντες: 1)Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 2) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Μπούκλας Ηλίας Μέλος 4) Ιδομενέας Παναγιώτης- Μέλος Αρ. συνεδρίασης: 6 η / Αρ. αποφ. 51 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-ΟΩΕ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 14/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 14/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής που έχει ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 / 2012 Π ε ρ ί λ η ψ η «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεώργιου, για τοποθέτηση οδικού σήματος έξω από το μικροβιολογικό εργαστήριο ιδιοκτησίας της, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου της Κοινότητάς μας» Στην Κρεμαστή σήμερα 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κεφαλάκης Νικόλαος 1. Κλαδάκης Ιωάννης 2. Παυλίδης Νικόλαος 3. Ανανίας Άγγελος 4. Ποδιώτης Τσαμπίκος Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε

2 Παρούσης και της Γραμματέως του Συμβουλίου Σταματάκη Τσαμπίκας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Κεφαλάκης Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ αριθ. Πρωτ. 5/9826 και από αίτηση της κας Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου, ιδιοκτήτρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, η οποία ζητά την τοποθέτηση οδικού σήματος Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση μπροστά από το ιατρείο της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, διότι δυσχεραίνεται η προσέλευση και η αποχώρηση των πελατών της. Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, τα αποτελέσματα συμπεράσματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε είναι τα εξής : α)η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με ρυθμιστική πινακίδα καθίσταται αδόκιμος και καταχρηστική, καθόσον λόγω της θέσης του καταστήματος (σε διασταύρωση οδών) ισχύει η απαγόρευση της στάθμευσης κατά το άρθρο 34 παρ. 2 ειδ. 1 : Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή λόγω του κεντρικού σημείου της θέσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, σταθμεύουν άναρχα και αυθαίρετα οχήματα παραβιάζοντας την προαναφερόμενη διάταξη, η υπηρεσία συνηγορεί για την τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων. β)η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, να γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση να γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωμών και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη του και το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : ΟΜΟΦΩΝΑ α) Προτείνει σύμφωνα με την διενεργηθείσα αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, την τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ιδιοκτησίας της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεωργίου. β) Η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, θα γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση θα γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14 / 2012 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Κεφαλάκης Νικόλαος Παυλίδης Νικόλαος Ανανίας Άγγελος Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής

3 Ποιότητας και το υπ αριθ. Πρωτ. 11/19908/ έγγραφο του Γραφείου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δυτικής Ρόδου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 14/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με την οποία προτείνονται τα κάτωθι: -Η τοποθέτηση εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, ένθεν και ένθεν της τομής των οικοδομικών γραμμών και σε βάθος πέντε (5) μέτρων, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλισθεί η ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των πελατών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ιδιοκτησίας της κας Μαυρολια Μαριάνθης του Γεωργίου. - Η προμήθεια των εύκαμπτων επαναφερόμενων αντανακλαστικών κώνων, θα γίνει από την κα Μαυρολια Μαριάνθη του Γεώργιου και η τοποθέτησή τους όπως και η οριζόντια διαγράμμιση θα γίνει από συνεργείο του Δήμου μας. Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 52 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-ΜΗΚ Περίληψη Αίτημα Ηλία Αλαχούζου για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής ποιότητας Ζωής. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ αριθ. 2/47620/ και 2/48607/ έγγραφα- αιτήσεις του κ. Αλαχούζου Ηλία με τα οποία αιτείται την ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η υπ αριθ. 127/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, επί της οδού Ορφέως 22, λόγω πλήρους συμμορφώσεως. Συγκεκριμένα με την υπ αριθ. 25/2012 απόφαση αποφασίστηκε η ανάκληση της άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως 22 μέχρι συμμορφώσεως λόγω ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων της χορηγθείσας άδειας λειτουργίας. Με την υπ αριθ. 42/2012 αποφασίστηκε η εμμονή της Επιτροπής στην υπ αριθ. 25/2012 απόφαση της για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ηλία Αλαχούζου επί της οδού Ορφέως 22, μέχρι συμμορφώσεως που να αποδεικνύεται από έγγραφα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο κ. Αλαχούζος μετά την λήψη της υ αριθ. 42/2012 προσκόμισε στην Επιτροπή το ΑΠ 2509/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από το οποίο προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του κ. Αλαχούζου με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει στο εν λόγω έγγραφο η προαναφερόμενη Υπηρεσία, να μην έχει αντίρρηση για την άρση του αιτήματος ανάκλησης της αδείας του καταστήματος που είχε υποβάλει στο Δήμο Ρόδου με το υπ αριθ. 4496/2011 έγγραφό της. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Εγκρίνει το αίτημα του κ. Αλαχούζου Ηλία για ανάκληση των υπ αριθ. 25 και 42/2012 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η υπ αριθ. 127/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του επί της οδού Ορφέως 22, λόγω πλήρους συμμορφώσεως, όπως προκύπτει από το ΑΠ 2509/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Β) Εγκρίνει την αποσφράγιση του καταστήματος από την Δημ. Αστυνομία, μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου. Αρ. αποφ. 53 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-Φ13

4 Περίληψη Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/31469/722/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. Ο κ. Μαραβέλιας δεν προσήλθε ακόμη στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4/31469/722/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά στην ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου στο Κιοτάρι. Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάζονται στην Επιτροπή και τα υπ αριθ. 1020/1933/27-α/ και 1020/1668/36-α/ έγγραφα του Αστυνομικού Σταθμού Γενναδίου σύμφωνα με τα οποία το εν λόγω κατάστημα λειτουργούσε καθ υπέρβαση των όρων της υπ αριθ. 2212/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του, δηλ. λειτουργούσε ως κέντρο διασκέδασης αντί ως καφετέρια θερινής περιόδου. Ο ανωτέρω υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Στ. Στρατής είπε ότι ο Νόμος 4043/2012 λέει ότι έχουν παραγραφεί όλες οι πταισματικές παραβάσεις και υπάρχει γνωμάτευση του Εισαγγελέα κ. Μπούτσικου από το 2005, ότι όλες αυτές οι πταισματικές παραβάσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί, η παραγραφή αυτή ισούται με αθωωτική απόφαση. Επομένως έχουμε μία αθώωση για όλες τις παραβάσεις με τις οποίες κατηγορείται ο ανωτέρω. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Σταύρου με την επωνυμία LITHOS στο Κιοτάρι λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Ν. 4043/2012. Αρ. αποφ. 54 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-ΥΝΜ Περίληψη Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 7/35327/1431/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 7/35327/1431/2012 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που αφορά ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας «Κ. ΝΙΚΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στο Φαληράκι, για το λόγο ότι δεν πληρώνει την ΑΕΠΙ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Νικολού ο οποίος είπε ότι σταματήσαμε να παίζουμε το ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ. Παίζουμε άλλης εταιρείας. Σταματήσαμε με αυτούς και είμαστε στα πολιτικά δικαστήρια. Έχουμε καταδικαστεί πρωτόδικα και ασκήσαμε έφεση που θα εκδικαστεί σε 3-4 μήνες. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί το 98% του ρεπερτορίου. Βγήκαν άλλες εταιρείες που όλες μαζί εκπροσωπούν το 2% και με φθηνότερο τιμολόγιο και παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι άδεια μουσικής υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι εκτελούνε τραγούδια μόνο του ρεπερτορίου της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό γίνεται για να κερδίσουν χρήματα διότι το τιμολόγιο της ΑΕΠΙ είναι ακριβότερο. Παρ όλα αυτά επειδή το εύρος της κάλυψης του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ είναι μεγάλο σας προτείνω να αναβληθεί η εξέταση της υπόθεσης προκειμένου να διαπραγματευτεί ο κ. Νικολού με την ΑΕΠΙ

5 και το αδίκημα που προβλέπεται με το Νόμο 2121/93 είναι βαρύ και οι ποινές είναι δυσβάστακτες. Αυτή τη στιγμή, αφ όσον λέει ο επιχειρηματίας ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την ΑΕΠΙ, για μας την Επιτροπή η παράβαση υπάρχει. Το ότι δεν εκπέμπει τραγούδια του αντιπροσωπεύει η ΑΕΠΙ, είναι ένα θέμα που εμείς δεν μπορούνε να λύσουμε. Ας δοθεί μία αναβολή για να συμβιβαστεί ο επιχειρηματίας με την ΑΕΠΙ. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): «Εγώ τάσσομαι υπέρ του αιτήματος της αναβολής είναι όμως θέματα που απασχολούν το τελευταίο τρίμηνο πάρα πολύ και την Νομική Επιστήμη και σαν θεωρία και σαν νομολογία. Δηλαδή, η ΑΕΠΙ είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει μέσω της νομοθεσίας μια δύναμη επιβολής των απόψεων ακόμη και με αυτό το αυτόφωρο. Θεωρώ ότι η αναβολή πρέπει να είναι ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος για να προσκομίσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, αλλά και οι άλλοι επιχειρηματίες έγγραφα τα οποία να δείχνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη εταιρεία η οποία παράγει το ίδιο μουσικό έργο, είναι βέβαιο ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει έστω και αυτό το 2% της μουσικής και επειδή είναι θέμα που τίθεται σε νομική βάση μεγάλου προβληματισμού άς δώσουμε τουλάχιστον ένα τρίμηνο στον ενδιαφερόμενο για να δούμε τι θα γίνει. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Εγώ επικοινώνησα με την ΑΕΠΙ. Το θέμα αυτό είναι εφεύρημα της «Αυτοδιαχείρισης» μιας άλλης εταιρείας που εκπροσωπεί το 2%. Έχει ένα τιμολόγιο 126 και σε σχέση με την ΑΕΠΙ. Υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι μια υπεύθυνη δήλωση ότι έχουνε μόνο το ρεπερτόριο της «Αυτοδιαχείρισης» και είναι υποχρεωμένη η Υπηρεσία να χορηγήσει άδεια μουσικής. Από κει και πέρα όμως αν εκπέμπουν άλλο ρεπερτόριο με τα ξένα τραγούδια που παίζονται ειδικά στην περιοχή του Φαληρακίου και τα εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ. Νομίζω ότι για το καλό του επιχειρηματία και να μην πάει αυτόφωρο, να βρει ένα τρόπο να συμβιβαστεί και να πάρει την άδεια από την ΑΕΠΙ, διαφορετικά το κατάστημα του δεν μπορεί να λειτουργεί. Αν ο επιχειρηματίας θέλει να παραμείνει στην «Αυτοδιαχείριση» να παίζει τραγούδια της Αυτοδιαχείρισης ή να υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία ότι εκπέμπει τραγούδια μόνο της «Αυτοδιαχείρισης», αλλά εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό μιας τέτοιας υπόθεσης. Όμως η ΑΕΠΙ κατηγορεί τον επιχειρηματία ότι εκπέμπει το ρεπερτόριο το δικό της. Εμείς δεν μπορούμε να το διερευνήσουμε αυτό. Προτείνω λοιπόν την αναβολή για να προσκομίσει βεβαίωση από την ΑΕΠΙ ότι δεν εκπέμπετε το ρεπερτόριο της ή ότι έχει συμβιβαστεί με αυτήν. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Θα ήθελα στο σημείο αυτό, επειδή τυγχάνει να έχω προσωπική αντίληψη για το τι εστί ΑΕΠΙ, πρόκειται για μια ΑΕ η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ παίζει το ρόλο που έχουμε πεί και παλαιότεραδεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την άσχημη λέξη- απέναντι στους επαγγελματίες. Προσωπικά είχα την δυσάρεστη εμπειρία για σειρά ετών, να καθορίζουν αυθαίρετα το ποσό που έπρεπε να πληρώσουμε, και πληρώναμε ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό χωρίς να ξέρουμε πώς και γιατί το πληρώναμε και με ποια κριτήρια. Και σαν εμάς ανάγκασαν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλους επαγγελματίες να το πληρώνουν, επιπλέον εφαρμόζου «φασόν» το σύστημα της ψευδορκίας στο δικαστήριο, έχουν ένα συγκεκριμένο κείμενο που δεν το αλλάζουν με δύο ψευδομάρτυρες ότι ήρθαν στο μαγαζί σου και έπαιζες αυτά και αυτά τα τραγούδια, που μπορεί ο επαγγελματίας να μην τα έπαιξε ποτέ στο μαγαζί του, και με αυτό τον τρόπο καταδυναστεύουν τους επαγγελματίες. Σε καμμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει ένας Δήμος να είναι αρωγός σε τέτοιες ληστρικές συμπεριφορές. Καταλαβαίνω ότι αυτός που εδημιούργησε ένα πνευματικό δημιούργημα έχει τα δικαιώματά του πάνω σ αυτό και κανείς δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται τον καρπό του πνευματικού κόπου των δημιουργών, αλλά δεν μπορεί και με αυθαίρετο τρόπο να επιβάλλεται πάνω στους επαγγελματίες. Και ο επαγγελματίας από φόβο μη μπλέξει σε ένα δικαστικό κυκεώνα να είναι αναγκασμένος να γονατίσει και να υποστεί τον εκβιασμό ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦ. (Νομικός Σύμβουλος) Η κ. Παναή έχει απόλυτο δίκιο και αυτά λένε όλοι οι δικηγόροι όταν αγορεύουν στο δικαστήριο. Όμως οι δικαστές εφαρμόζοντας το νόμο, εκδίδουν καταδικαστικές αποφάσεις που είναι δυσβάστακτες από την στιγμή που δεν προσκομίζεται η άδεια της ΑΕΠΙ. Επομένως και εμείς δεν μπορούμε να πράξουμε διαφορετικά εκτός αν αλλάξει το νομικό πλαίσιο και πρέπει να το δεί η Πολιτεία. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να απεγκλωβιστούμε από την ΑΕΠΙ διότι ενεργεί αυθαιρέτως και καταδυναστεύει τους επιχειρηματίες που είναι επιφορτισμένοι με τόσους άλλους φόρους και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ηυξημένες υποχρεώσεις. Να βρούμε τρόπο με την Νομική Υπηρεσία ως δημοτική Αρχή να εισηγηθούμε την αλλαγή του Νομικού πλαισίου. Άς είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα το κάνουμε για το καλό των συνδημοτών μας.

6 Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του θέματος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών προκειμένου να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος σύμβαση με την εταιρεία της οποίας εκπέμπει το ρεπερτόριο των τραγουδιών, ή έγγραφο της ΑΕΠΙ από το οποίο να προκύπτει συμβιβασμός. Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας να διαβιβάσει την παρούσα στον ενδιαφερόμενο και να παρακολουθεί την υπόθεση έτσι ώστε μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο μηνών να εισηγηθεί αναλόγως στην Επιτροπή. Αρ. αποφ. 55 / ΑΔΑ: Β49ΙΩ1Ρ-85Η Περίληψη Αίτημα «Δ.ΓΙΑΝΝΟΥ- Γ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΕ» για ακύρωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2419/ έγγραφο της Δνσης Πολεοδομίας Τμήμα Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων με το οποίο διαβιβάζει στην Ε.Π.Ζ την ΑΠ 1751/ αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥΔ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γ. ΟΕ» με την οποία καταθέτει στην υπηρεσία την υπ αριθ. 51/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της και την υπ αριθ. 174/2011 πράξη προσδιορισμού καθισμάτων, και ζητά την ακύρωση τους λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΟΥΔ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γ. ΟΕ» για ακύρωση της υπ αριθ. 51/2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της και της υπ αριθ. 174/2011 πράξης προσδιορισμού καθισμάτων, λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος. Αρ. αποφ. 56 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-Ξ11 Περίληψη Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής ονόματα καταστηματαρχών οι οποίοι προέβησαν σε παραβάσεις των όρων λειτουργίας της αδείας τους. Αυτοί είναι οι παρακάτω: 1) MOHAMED ATTIA επί της οδού Ακτή Μιαούλη 20: Αριθ. Διαβιβ. 1553/2012/ Αριθ. Αδείας 109/ Έγγραφο ΑΠ 1020/5852/13-β/2012 ΕΛ.ΑΣ. Ημερομηνία παράβασης και ώρα 21:05 διαπιστώθηκε να λειτουργεί την μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ αδείας και να έχει αναπτύξει εντός του καταστήματος πέντε (5) επί πλέον καθίσματα πέραν της αδείας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Φιλιππάκος είπε ότι έχει ήδη χορηγηθεί στον ανωτέρω η υπ αριθ /2012 άδεια μουσικής και ότι ο πελάτης του ήδη απέσυρε τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Απευθύνει στον ανωτέρω αυστηρές συστάσεις να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της χορηγηθείσας άδειας.

7 2) ΓΙΑΚΑΙ ΑΓΚΟΣΤΙΝ & ΣΙΑ ΕΕ επί της οδού Αλ. Διάκου 26. Αριθ. Αδείας 90/2003. Αριθ. Διαβιβ. 2422/2012. Έγγραφο 1020/3845/37-β/ ΕΛΛΑΣ. Ημερομηνία Παράβασης ώρα 01:10 βρέθηκε να λειτουργεί στερούμενος τιμοκαταλόγους και κυτίου παραπόνων και έχοντας προβεί στην επέκταση του καταστήματος με χρήση όμορου καταστήματος διαστάσεων 3Χ6. καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Ο ανωτέρω υπέβαλε αντιρρήσεις και προσκόμισε στην Επιτροπή την υπ αριθ. 342/2011 πράξη προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζικαθισμάτων από την οποία προκύπτει το δικαίωμα του ανωτέρω ανάπτυξης πέραν της αρχικής αδείας στην οδό Αλ. Διάκου 26, εντός της νέας αίθουσας 22 κινητών καθισμάτων και εκτός σε υπαίθριο χώρο 14. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω προσκομίσεως της υπ αριθ. 342/2011 πράξης προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζικαθισμάτων. 3) ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΕ επί της οδού Μιαούλη αριθ. 8 και Ορφανίδου. Αριθ. Αδείας 228/2007. Αριθ. Διαβιβ. 2423/2012. Αριθ. Εγγρ. 1020/2200/5-β/ ΕΛ.ΑΣ. Ημερομηνία παράβασης Λειτουργούσε την μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος στερούμενος αδείας μουσικής και έχοντας αναπτύξει εντός του καταστήματος ενενήμτα (90) καθίσματα αντί εξήντα(60). Το ανωτέρω κατάστημα έχει κλείσει και δεν λειτουργεί. Η Επιτροπή Ποιότητας ρουν Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Δεν υφίσταται θέμα λόγω παύσης λειτουργίας του εν λόγω καυαστήματος. Αρ. αποφ. 57 / ΑΔΑ: Β49ΜΩ1Ρ-ΠΩΖ ΠερίληψηΠ Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα είπε: Σύμφωνα με τον Καλλικράτη εμείς πρέπει συντάξουμε ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Εν ολίγοις θέλω να πω ότι σε ποσοστό 80% οι αποφάσεις ήτανε ομόφωνες, εκτός από κάποιες που είχαμε διαφορές όπως αυτές των σφραγίσεων καταστημάτων που αναλώναμε τεράστιο χρόνο κάνοντας το δικαστή, πράγμα που βέβαια δεν μας αρέσει και μακάρι να υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να φύγει αυτή η αρμοδιότητα από πάνω μας που δεν είναι αρεστή σε κανένα και να πάει η αρμοδιότητα αυτή στις υπηρεσίες. Τα σπουδαιότερα θέμα που μας έχουν απασχολήσει είναι θέματα λειτουργίας όπως το κυκλοφοριακό και τροποποιήσεις σχεδίων πόλεως, ή κοινόχρηστοι χώροι μετά από εισηγήσεις βεβαίως των Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Πολεοδομίας ή της Μεσαιωνικής Πόλης που ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις και το πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στα πιο πολυσύχναστα κομμάτια της πόλης όπως είναι η παλιά πόλη, η Ορφανίδου και η Αλ. Διάκου, δηλ. στο κέντρο της πόλης. Και κρατάμε βέβαια όλοι την ίδια γραμμή σ αυτά τα θέματα επειδή θέλουμε όσο είναι δυνατόν να υπάρχει μια ευταξία στην πόλη κλπ. Σίγουρα ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις σε θέματα που προκύπτουν στη Λίνδο ή στην παλιά πόλη, όπως είναι το θέμα των ταρατσών. Υπάρχει δυστυχώς ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μας δένει τα χέρια και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μακάρι να επιτρεπόταν η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στις ταράτσες, να ήτανε δηλαδή χώροι κύριας χρήσης και εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να παίρναμε διαφορετική απόφαση. Να είναι δηλαδή αυτή θετική. Αλλά από την άλλη πλευρά φανταστείτε μια Παλιά Πόλη με κάποιες κατασκευές που δεν θα άρμοζαν στο περιβάλλον και θα αλλοίωναν την φυσιογνωμία του Μνημείου.

8 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Είναι πράγματι μια σημαντική στιγμή η συζήτηση πεπραγμένων ενός αυτοδιοικητικού οργάνου, όπως αυτό της Ε.Π.Ζ., άσχετα αν ψάχνει να βρει ακόμα το δρόμο της μετά την πρώτη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), η οποία κατά τη θέση τη δική μας χρήζει τροποποιήσεων, προκειμένου να γίνει ένα όργανο πιο αποτελεσματικό και να οδηγήσει τη δράση του -αυτή νέα τροποποίηση και ορθολογισμός του αντικειμένου και του πεδίου του- σε πιο αποτελεσματική παρουσία στην καθημερινότητα του πολίτη στα δρώμενα της πόλης μας και σ αυτό βέβαια που ονομάζεται ποιότητα ζωής. Είναι μια τοποθέτηση η σημερινή, που αποτελεί σύνθεση όλων των προηγούμενων τοποθετήσεων. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να συνοψίσω, υπενθυμίζοντας απλά, ότι σε κάθε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής, και ειδικότερα τα μέλη της δικής μας παράταξης, έχουν αναφερθεί πέραν του τυπικού θέματος που έρχεται και στην ουσία ενός γενικότερου προβληματισμού που έχει να κάνει με την λειτουργία της πόλης μας, με τα θέματα της ποιότητας ζωής, με προτάσεις βελτίωσης και σε κάθε συνεδρίαση, ακόμα και στην σημερινή, είναι καταγεγραμμένες αυτές οι απόψεις, που η σύνθεσή τους λοιπόν είναι η τοποθέτηση μας για τα πραγματικά πεπραγμένα, επι σειρά θεμάτων όπως η χρήση δώματος και την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων και τον ορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους που εν πολλοίς λειτουργεί γραφειοκρατικά, με την λειτουργία υπηρεσιών που ταλαιπωρούν τον πολίτη και η ποιότητα ζωής του πολίτη πρέπει να είναι καλύτερη με την πάταξη της γραφειοκρατίας. Έχοντας μια σχετική εμπειρία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορείτε όλοι οι συνάδελφοι να βεβαιώσετε, ότι σε ένα Δήμο, σε ένα φορέα της Τ.Α. και με την προηγούμενη μορφή πριν τον 3852/2010 αλλά και τώρα δεν υπάρχει τόση γραφειοκρατία. Ο Δήμος και αιρετός κινούνται γρήγορα, δηλ. δεν υπάρχει αυτή την συμπεριφορά μέρες για μια χορήγηση βεβαίωσης θετικής ή αρνητικής. Αυτό πρέπει να είναι μια γενική αρχή στο Κράτος. Πρέπει λοιπόν κάθε υπηρεσία να προχωρά ειδικά σε τομείς που έχουν επαχθή επενέργεια στην περιουσία του διοικούμενου, όπως είναι η λειτουργία μιας επιχείρησης, όλες οι υπηρεσίες αφού εμπλέκονται με νομοθετικά διατάγματα όπως η Αρχαιολογία, η Πολεοδομία ή άλλες επί μέρους Υπηρεσίες, πρέπει να λειτουργούν άμεσα. Η αμεσότητα λοιπόν είναι ένα ζητούμενο για να έχουμε παροχή υπηρεσίας προς τον Δημότη γρήγορα και χειροπιαστά. Είναι ευτύχημα ότι οι απόψεις μας έχουν μεταφερθεί και στα Υπουργεία και όπου αλλού έπρεπε να πάνε, δυστύχημα όμως, ότι το νέο Ελληνικό Κράτος που σήμερα ταλανίζεται μέσα στην ακυβερνησία, δεν αντιδρά στα ερεθίσματα που δίνουμε και εμείς ως πολίτες μιας ιδιαιτέρως σημαντικής πόλεως για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, όπως είναι η πόλις της Ρόδου, μια πόλις με κυρίαρχη θέση στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, και εν πάση περιπτώσει μια πόλη όπου απεικονίζονται όλα αυτά τα προβλήματα, της νησιοτικότητας, της δράσης σε τουριστικές περιοχές, σε πόλεις που έχουνε ικανό πληθυσμό και μεγάλο αριθμό προβλημάτων, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην επόμενη περίοδο που ανοίγεται ακόμη περισσότερο κομίζοντας προτάσεις και ζητώντας απαντήσεις- αυτή την περίοδο δώσαμε τις προτάσεις μας που όμως δεν απαντήθηκαν- νομίζω ότι η επόμενη περίοδος πρέπει να χαρακτηριστεί από την κοινή απαίτηση μας, γιατί κοινός είναι ο αγώνας στην αυτοδιοίκηση, για απαντήσεις ή τουλάχιστον για εξέταση των προτάσεων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την παρουσία τους στην Επιτροπή, για τις ελάχιστες ή καθόλου απουσίες και για την στελέχωση της Επιτροπής με τον τρόπο που έχει στελεχωθεί. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα το περιεχόμενο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ο τρόπος που εμείς επιλέγουμε να δράσουμε και επιλέγουμε να γεμίσουμε αυτό το χρόνο που βρισκόμαστε εδώ στις συνεδριάσεις. Θα ξεκινήσω πρώτα απ το θέμα των παρουσιών και των απουσιών, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε κυρ. Πρόεδρε. Αυτή την στιγμή είναι απόλυτα απογοητευτική η εικόνα που παρουσιάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δεν την παρουσιάζει μόνο σήμερα αυτήν την εικόνα δυστυχώς την παρουσιάζει σε μόνιμη σχεδόν κατάσταση. Είμαστε μία ενδεκαμελής επιτροπή και παλεύουμε κάθε φορά να συμπληρώσουμε την απαρτία για να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στον καθήκον που αναλαμβάνει στις πλάτες του ο κάθε ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είτε της πλειοψηφίας είτε της μειοψηφίας, όταν δέχεται να είναι μέλος μίας τέτοιας επιτροπής. Αν κάποιος δεν μπορεί θα πρέπει να το δηλώνει και να αποχωρίσει και να φροντίσει επί μονίμου βάσεως πλέον να αντικατασταθεί από έναν άλλο συνάδελφο του, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται αυτό φαινόμενο, ίσως κάποιος να τους αποθαρρύνει ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και ηλεκτρική καρέκλα η θέση μας σ αυτήν την επιτροπή, γιατί παίρνουμε και αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ίδια την ζωή κάποιων ανθρώπων, και κάποιοι ίσως να μην θέλουν να φορτωθούν στις πλάτες τους ένα τέτοιο φορτίο σε τέτοια περίπτωση έχουν υποχρέωση και καθήκον να το δηλώσουν να αντικατασταθούν από άλλους ανθρώπους. Το ένα θέμα είναι αυτό των απουσιών που πρέπει οπωσδήποτε ταχύτατα να λυθεί. Να μην παρουσιάζει η επιτροπή μας αυτήν την λυπηρή εικόνα που

9 παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι εάν και κατά πόσο δικαιούμαστε τα μέλη της επιτροπής, το λέω κύριε Πρόεδρε, για να γραφτεί επισήμως στα πρακτικά, εάν εμείς δικαιούμαστε μία ειδική κάρτα που να αφορά την στάθμευση. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Παράλειψη μου συγνώμη που δεν το είπα και θέλω να καταγραφεί αυτό τουλάχιστον τώρα πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν κάρτες τα μέλη τουλάχιστον της επιτροπής που έρχονται εδώ πέρα για τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε να υπάρχει μία κάρτα. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Εμένα μου έτυχε να πάρω και πρόστιμο επειδή ήρθα καθυστερημένη για την συνεδρίαση δεν είχα ψηλά έπρεπε να χάσω κι άλλο χρόνο να τρέξω να βρω κάπου ψιλά για να βγάλω χαρτάκι δεν πρόφταινα για να μην χάσω την συνεδρίαση. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Έκτος απ αυτό είναι και θέμα τέλος πάντων ηθικό. Δεν μπορεί να έρχεστε εσείς, δεν έρχεστε για δική σας δουλειά δεν έρχεστε για οτιδήποτε, έρχεστε για το συγκεκριμένο θέμα για την αρμοδιότητα που μας δίνει ο Καλλικράτης σαν μέλος επιτροπής ώστε να βγάλουμε τις οποιεσδήποτε αποφάσεις δεν είναι αποφάσεις που αφορούν το γραφείο σας ή το σπίτι σας ούτε κανενός είναι θέμα του δήμου. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Η κάρτα να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ώρες των συνεδριάσεων και τίποτα παρά πέρα όχι για άλλους σκοπούς της στάθμευσης. Στη ουσία αυτή κάθε αυτή στο σπουδαιότερο σημείο στο περιεχόμενο του έργου της επιτροπής μας. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι με απόλυτα ειλικρινή και φιλική διάθεση προς όλους, και όπως έχω μάθει να μιλώ, θα σας πω ότι όταν τότε στην αρχή μου έγινε η πρόταση απ τον πρόεδρο της παράταξης μας να συμμετέχω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και διάβασα μέσα στον νόμο ποιες θα ήταν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δέχτηκα με μεγάλη χαρά αλλά και με πολύ μεγάλη αίσθηση ευθύνης στο να συμμετέχω, γιατί κατάλαβα ότι θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε σε ένα έργο ουσιαστικό πραγματικό για την αναβάθμιση της πόλης και του νησιού μας. Στην πορεία βλέπω ότι το έργο αυτής της επιτροπής εκ των πραγμάτων είναι συρρικνωμένο σε ένα άχαρο καθήκον θα μπορούσαμε να πούμε χαριτολογώντας που δεν απέχει από την πραγματικότητα έχουμε μετατραπεί σε μία επιτροπή << άνοιξε κλείσε μαγαζιά >>. Αυτό δεν μπορεί να αρέσει σε κανέναν αυτό δεν μπορεί να γεμίζει κανέναν μας, τουλάχιστον όσοι άνθρωποι έχουμε μπει μέσα στα κινά έχουμε ανακατευθεί με αγνή πρόθεση να προσφέρουμε στον τόπο μας κάτι καλύτερο κάτι ανώτερο. Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον όλες απολύτως της δυνατότητες που το νομοθετικό πλαίσιο της επιτροπής μας δίνει και να ασχοληθούμε θέματα ευρύτερου γενικότερου ενδιαφέροντος, που πραγματικά να αποσκοπούν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής τόσο μέσα στην πόλη της Ρόδου, όσο και στα χωριά όσο και σε ολόκληρο το νησί που να αναβαθμίζουν το περιβάλλον, να αναβαθμίζουν το οικιστικό χωροταξικό κλπ. Θα ήθελα να προτείνω το εξής να υπάρχουν συνεδριάσεις της επιτροπής που να έχουν αποκλειστικό περιεχόμενο την προετοιμασία εισηγητικών θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή το θέμα των καντινών για παράδειγμα είναι θέματα παιδιά που καίνε αλλά αν δεν πάρουμε το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε κάποια μέρα όχι μόνο δεν θα λυθούν ποτέ μέρα με την ημέρα που περνά θα γίνονται πιο έντονα τα προβλήματα, τώρα πάλι που άνοιξε η τουριστική περίοδος θα το δείτε τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα. Εγώ σας το λέω με πονάει να βλέπω καντίνες μπροστά σε ιστορικά κτήρια, έχουμε ένα αισθητικό κριτήριο, μία κουλτούρα, μια καλλιέργεια, μας πληγώνουν αυτά τα θεάματα, δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε καν πίσω απ την δικαιολογία ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει, η κατάσταση είναι περίπλοκη, το θέμα είναι πολύ χαώδες και στο τέλος δεν θα βγάλουμε άκρη. Κύριε Πρόεδρε κάνω λοιπόν την πρόταση να υπάρχουν συνεδριάσεις ειδικού και αποκλειστικού περιεχομένου που με μεγάλη σοβαρότητα ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα προετοιμάζουμε εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πχ. θέμα καντίνες, θέμα συγκοινωνιακό της Ρόδου όχι μόνο σε σχέση με το ΡΟΔΑ αλλά και σε σχέση με το ΚΤΕΛ πως παρουσιάζεται η εικόνα του νησιού μας σε σχέση με τις στάσεις για παράδειγμα, νομίζω ότι αν όλα αυτά τα πράγματα τα ψάξουμε νομοθετικά καλύπτονται ας πούμε ως προς το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. Το θέμα του πως λειτουργεί το υπάρχον εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Σορωνή δεν μπορεί παρά να είναι θέμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως και του αεροδρομίου για παράδειγμα, απαιτείται, τέτοιας μεγάλης ζωτικής σημασίας θέματα για την ποιότητα ζωής το νησιού μας, να αποτελούν ειδικό αντικείμενο ειδικών συνεδριάσεων της επιτροπής. Την κάνω μετ επιτάσεως αυτήν την πρόταση κύριε. Πρόεδρε, με καίει γιατί οφείλω να σας εξομολογηθώ ότι, πάρα πολλές φορές έχω φτάσει μέχρι το σημείο να θέλω να παραιτηθώ απ την θέση μου αυτή στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επειδή δεν νιώθω καλά εγώ με την δική μου την συνείδηση ως προς το περιεχόμενο, το αντικείμενο με το οποίο αναλωνόμαστε εδώ μέσα. Να επωμιστούμε στις πλάτες μας το καθήκον να αποφασίζουμε αν θα μείνει ανοιχτό ή αν θα κλείσει ένα κατάστημα αλλά να της δώσουμε ένα άλλο ανώτερο υψηλότερο νόημα και περιεχόμενο της επιτροπής μας. Να φύγουμε στο τέλος της τετραετίας από δω και όλοι μας και η πλειοψηφία και η μειοψηφία να μπορούμε να έχουμε ένα εύσημο στον εαυτό μας να δώσουμε και να πούμε όσο περνούσε από το χέρι μας παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις να είμαστε αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος μας Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής

10 σ αυτό το νησί. Αυτό με καίει εμένα αυτό προτείνω μετ επιτάσεως κύριε Πρόεδρε να ξεφύγουμε απ αυτή την μορφή δικαστηρίου που έχει η αίθουσα μας μέχρι σήμερα, η συνεδρίαση της επιτροπής μας και να πάμε σε ένα ανώτερο επίπεδο περιεχομένου αποφάσεων και εισηγήσεων. ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: Όλοι έχουμε άποψη για τον τρόπο που λειτουργεί η επιτροπή. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον ούτε τον πρόεδρο ούτε την συμπολίτευση διότι είναι ένας νέος θεσμός, ένας Καλλικρατικός θεσμός που εισήχθη στις λειτουργίες του Δήμου, και εάν αναλογίσουμε πόσες αποφάσεις για καταστήματα έχουν έρθει και πόσες ώρες μας έχουν απασχολήσει θα δείτε ότι είναι το 95% των αποφάσεων της επιτροπής αφορούν σφράγιση καταστημάτων ή ανακλήσεις αδειών. Είναι αυτός ο ρόλος μας μόνο; Όχι. Ή θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν δύο ή τρείς συνεδριάσεις το μήνα δεν ξέρω κατά πόσο έχετε το χρόνο ή έχουμε το χρόνο να ασχολούμαστε με δύο ή τρις συνεδριάσεις το μήνα διαφορετικά δεν μπορεί να βγεί σε καμία περίπτωση η θεματολογία της επιτροπής. Παρατηρώ επίσης ότι τα περισσότερα θέματα που έρχονται αφορούν τον πρώην Δήμο Ρόδου. Για τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν έχει έρθει στην επιτροπή κανένα απολύτως θέμα. Ο λόγος είναι προφανής, ότι και εμείς σαν επιτροπή περιμένουμε την εισήγηση των τοπικών διαμερισμάτων για να ασχοληθούμε με ένα θέμα. Εάν τα τοπικά διαμερίσματα ασχοληθούν, έχει καλώς θα το φέρουν θα το εισάγουν στην επιτροπή για να πάρουμε κάποια απόφαση. Είναι όμως αυτός ο ρόλος; Ή θα πρέπει η επιτροπή να μπορεί να διεισδύει μέσα σε θέματα που αφορούν τα διαμερίσματα χωρίς να περιμένει αναγκαστικά εισηγήσεις των τοπικών αρχόντων. Ένα απλό παράδειγμα. Τι γίνεται ας πούμε με το κυκλοφοριακό στην Ιαλυσσό; θα πρέπει να μονοδρομηθούν κάποιοι δρόμοι; δεν θα πρέπει; Όταν δύο οχήματα έρχονται απ το αντίθετο ρεύμα σε πολλούς οδούς μπλοκάρει η κυκλοφορία με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάποιος πρέπει να κάνει πίσω για να μπορέσουν να περάσουν. Άρα εάν περιμένουμε τα τοπικά διαμερίσματα να κάνουν προτάσεις πάνω σ αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να περπατήσουμε, θα πρέπει από μόνη της η επιτροπή ή ο πρόεδρος να μπορεί έστω να κοινοποιήσει κάποια έγγραφα στους τοπικούς που να επιλαμβάνονται κάποιων θεμάτων που να αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων διότι βλέπω αδράνεια στα τοπικά διαμερίσματα δεν κουνιέται φύλλο, Δεν ασχολούνται με τίποτα εκτός απ το να μαζεύουν τα σκουπίδια. Εάν περιμένουμε λοιπόν εμείς αυτούς να μας κάνουν εισηγήσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Άρα ένα έγγραφο προς όλα τα τοπικά διαμερίσματα εκ μέρους της ποιότητας ζωής ότι παρατηρήσεις έχουμε που αφορούν τα πολεοδομικά την καθαριότητα την ποιότητα ζωής των πολιτών το κυκλοφοριακό δεν απαιτούνται χρήματα για να λυθούν, διότι για να λύσεις το κυκλοφοριακό δεν απαιτούνται χρήματα πρόεδρε. Θα μπορέσουν να κάνουν τις προτάσεις τους και όχι μόνο η πόλη της Ρόδου. Δεν είναι μόνο η πόλη της Ρόδου. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στις Πεταλούδες και στην Ιαλυσσό και στην Καλλιθέα και στην Αρχάγγελο και στ Αφάντου παντού υπάρχουν προβλήματα εσείς όμως δεν μπορεί να τα γνωρίζετε. ούτε εγώ. Εάν δεν ενεργοποιηθούν οι κοινότητες δεν πρόκειται να λυθεί κανένα απ αυτά τα θέματα και στην Ρόδο που πήραν κάποιες αποφάσεις το τοπικό διαμέρισμα αφορά την Παλιά Πόλη διότι αναγκάζονται να το κάνουν, η το υπαίθριο εμπόριο που και γι αυτό αναγκάστηκαν να το κάνουν εξαιτίας των διαμαρτυριών. Δηλαδή δεν βλέπουμε καμία πρωτοβουλία για την καλυτέρευση του βοιωτικού επιπέδου του κόσμου εκ μέρους ή των τοπικών που για μένα ήταν ένας λάθος εκατό τις εκατό θεσμός πάλι μέσα στον Καλλικράτη διότι είναι ένας θεσμός χωρίς αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς οι ίδιοι εσείς τουλάχιστον με την γραμματειακή σας υποστήριξη που έχετε να τους προκαλέσετε να δώσουν κάποια προβλήματα που έχουν και δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να γίνει. Μπορούν να γίνουν με απλές λύσεις είχα φέρει στο Δημοτικό συμβούλιο ένα θέμα που άδειαζαν τα φορτηγά του Δήμου τα σκουπίδια εκατό μέτρα απ την τουριστική ζώνη δίπλα στα κοντέινερ. Πήγαινε μετά από δύο ή τρις μέρες ο φορτωτής και τα πετούσε τα πετούσε μέσα στο κοντέινερ την άλλη μέρα ξανά βουνό τα σκουπίδια και περνούσαν οι τουρίστες και έβγαζαν φωτογραφίες δηλαδή είναι θέματα που εμείς σαν ποιότητας ζωής πρέπει να παρακινήσουμε, είναι ο μόνος τρόπος να παρακινηθούν οι τοπικοί, να κάνουν τις προτάσεις τους, ή οτιδήποτε προτάσεις έχουν για να συζητηθούν εδώ μέσα. Ας έρχονται κι αυτοί ας παραβρίσκονται εάν γίνεται να αυξήσουμε τις συνεδριάσεις κυρ. πρόεδρε δεν μπορεί να βγει διαφορετικά. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ: Θα ήθελα να συνεχίσω από κει που τελείωσε ι κ. Συκόφυλλος σ αυτό που προτείνατε θα ήθελα να προτείνω κάτι παρόμοιο. Να φέρουμε τους προέδρους κάποια στιγμή εδώ και να συζητήσουμε μαζί τους και να τους βάλουμε ένα πλαίσιο το πώς μπορούμε και εμείς σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που θα μπορούμε μέσω εμάς να λύνονται ή να προσπαθούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα δικά τους, να απεγκλωβιστούμε τουλάχιστον απ όλα τα καταστήματα όσο μπορούμε. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, δεν είναι ότι δεν μας φέρνουν θέματα, ίσως δεν μας φέρνουν γιατί εγώ πιστεύω ότι περισσότερο έχουν απογοητευτεί δεν μπορούν και δεν έχουν την δύναμη να ασχοληθούν έτσι όπως πρέπει και θεωρούν ότι επειδή δύο τρις φορές έχουν φάει << πόρτα >> που λέμε εμείς οι πιο νέοι δεν έχουν την δύναμη και το κουράγιο να ξανάρθουνε κάπου πρέπει να ακουμπήσουν και αυτοί και επειδή είμαστε Επιτροπή

11 Ποιότητας Ζωής έχουμε εγκλωβιστεί από τα καταστήματα, να ασχολούμαστε μόνο με τα καταστήματα και θα τελειώσει η θητεία μας και θα πούμε τι κάναμε; Τίποτα. Κλείσαμε δεν κλείσαμε και στο τέλος ερχόμαστε και στην δύσκολη θέση γιατί κάποιοι είναι γνωστοί μας, είναι η κοινωνία πιο μικρή, ο καθένας στην περιοχή που κινείται, όλα αυτά. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για την εικόνα της επιτροπής αυτό που είπε και η κ. Παναή εγώ προτείνω στις τρις συνεδριάσεις που δεν μπορεί να έρθει κατευθείαν να φεύγει, να τον αλλάζουν. Είναι προσβολή και για εμάς. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Είπε η κ. Παναή και για τις καντίνες, ναι υπάρχουν απλά να ξέρετε ότι επειδή είμαι και στις πηγές Καλλιθέας, εμείς χωροθετούμε, ελέγχουμε όσο μπορούμε κατά κάποιο τρόπο αυτούς αλλά δεν είναι όλοι παράνομοι είναι κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, μ αυτούς πρέπει να τα βάλουμε. Εγώ για παράδειγμα θα σας πω ότι θέλω να κάνω μία καταγγελία, είμαι δημοτικός σύμβουλος, είμαι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Υπάρχουν και σας το λέω εδώ ανοιχτά απ την περιοχή Τραγανού μέχρι και την Ρόδο τουλάχιστον δέκα καντίνες οι οποίες δεν πληρώνουν απ το 2008 πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά, δεν έχουν συμβόλαιο πουθενά. Εμείς κάνουμε τις νόμιμες διαδικασίες για τα πέντε καθίσματα αλλά ερχόμαστε σε αντίθεση και μας λένε εκεί γιατί δεν κάνετε κάτι; Εγώ προσπαθώ να κάνω καταγγελία και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πήγα στην κτηματική εταιρία, πήγα στις πηγές Καλλιθέας, πήγα στην οικονομική υπηρεσία δεν εισπράττουν, μου λένε δεν υπάρχει απ την περιφέρεια. Εγώ μέσα στην βδομάδα θα πάω να τα βάλω και με την περιφέρεια και δεν με ενδιαφέρει ότι και να γίνει. Όποιοι κι αν είναι αυτοί που έχουν τις καντίνες. Όπως εδώ βάζουμε μία τάξη και έτσι όπως θέλουμε να την παρουσιάσουμε έτσι πρέπει να γίνετε. Επίσης θα θελα να πω πως αν μπορούμε και κινηθούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο, το γραφείο μας θα μπορεί να γίνει και αποδέκτης κάποιον πολιτών ας πούμε για κάποια θέματα που αφορά την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γενικότερα του νησιού. Βέβαια ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεργαστούμε με το τηλέφωνο που έχει δώσει ο δήμος που κάνουνε κάποιες καταγγελίες και απλά εκεί να φιλτράρουμε αυτά που μπορούν να περάσουν από εμάς και να τα εισηγούμαστε τεκμηριωμένα στο δημοτικό συμβούλιο με προτάσεις και λύσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να απεγκλωβιστούμε απ τα καταστήματα, τρώμε όλες τις συνεδριάσεις μόνο για τα καταστήματα. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: Θέλω να πω και γω δυο λόγια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με όλες τις τοποθετήσεις σας μέχρι τώρα. Όσο αφορά το θέμα συμπολίτευσης αντιπολίτευσης, έχω πει απ την πρώτη συνεδρίαση ότι εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι και όπως είδατε το πώς λειτουργεί η επιτροπή δεν φάνηκε καθόλου μα καθόλου ότι υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση εδώ μέσα. Οπότε μακριά από μας αυτές οι λέξεις. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί. Για τις παρουσίες και τις απουσίες δεν είναι εικόνα αυτή την οποία δείχνουμε τις περισσότερες φορές ως επί των πλείστον και συμφωνώ μαζί σας, το χω πει και στον Δήμαρχο, αν άτομα τα οποία δεν μπορούν για κάποιον λόγο να επωμιστούν όλο αυτό το βάρος που έχει να κάνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορούν να ζητήσουν να αντικατασταθούν. Δεν είναι κακό να πεις ότι εγώ δεν μπορώ να επωμιστώ όλο αυτό το βάρος. Έτσι ακριβώς και γω συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα ότι ο ρόλος μας ως επί των πλείστον είναι άχαρος και γω διαφορετικά τα περίμενα όταν με όρισαν ως πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έλεγα ότι είχα να κάνω με την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Κάθε άλλο. Βέβαια όλα αυτά για την σφράγιση των καταστημάτων έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Να μην εξαντλούμε δηλαδή όλη την ποιότητα με μία σφράγιση καταστήματος Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία όπως είπε η κ. Παναή ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθούμε σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Υπάρχουνε πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων μας όπως είναι το κυκλοφοριακό, όπως έχει να κάνει με την λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην Παλιά Πόλη, μέσα στην Νέα Αγορά και σε σημεία που είναι πολυσύχναστα που είπα προηγουμένως. Έχει να κάνει και με την εικόνα του κάθε επισκέπτη όπως είναι το αεροδρόμιο το οποίο εγώ στην επόμενη συνεδρίαση επδιδή έχουμε κάνει μία ας το πούμε δουλειά, έχουμε εργασθεί κάπως πάνω σ αυτό το θέμα θα το φέρω εγώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μαζί με την κ. Παναή Ευαγγελία ώστε να εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Εισήγηση την οποία την έχουμε δουλέψει λιγάκι εγώ και η κ. Παναή Ευαγγελία και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο όπως είναι ο Θεολόγος, η Κρεμαστή και το Παραδείσι και θα σας φέρουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Θα το περάσουμε πρώτα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά να εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι τελείως αδικαιολόγητη μια τέτοια εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας σαν πρώτη εικόνα. Για να φανταστείτε διακινούνται στο αεροδρόμιο τέσσερα εκατομμύρια κόσμος κάθε χρόνο, δηλαδή τέσσερα εκατομμύρια διακινούνται μέσα και έξω απ το αεροδρόμιο, ενώ απ το λιμάνι διακινούνται εφτακόσιες χιλιάδες

12 κόσμος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε ώστε να είναι καλύτερη η εικόνα η οποία θα δίδεται στον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Όσο αφορά το γραφείο που είπε ο κ. Λύμουρας ότι θα πρέπει να δέχεται κάποιους πολίτες εγώ συμφωνώ απλώς θα πρέπει να στελεχωθεί αυτό το γραφείο πρώτα και μετά. Δεν μπορεί με δύο άτομα που είναι, να τους δώσουμε περισσότερο φόρτο εργασίας από αυτό που έχουν ήδη. Δεν σας κρύβω ότι ο κ. Τσιγκρας έρχεται και τα απογεύματα και τα βράδια και κάθετε και δουλεύει. Είναι υποστελεχωμένο σαν γραφείο. Εγώ προσπάθησα αλλά δεν βρήκα ανταπόκριση. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε και την συνεργασία και την συμπαράσταση της κοινωνίας. Χωρίς την συμπαράσταση και την συνεργασία μαζί της οποιεσδήποτε αποφάσεις και να πάρουμε δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν, αν δεν έχουμε σύμμαχο τους συμπολίτες μας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011 που έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου έχει συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και της απόφασης υπ αριθ. 2/ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου. Τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι οι:1)αφεντούλης Ιωάννης, 2)Καρίκης Ευστράτιος 3)Μαραβέλιας Μάριος, 4)Μπαράκας Αθανάσιος, 5)Μπούκλας Ηλίας, 6)Λύμουρας Παναγιώτης, 7)Συκόφυλλος Μιχαήλ, 8) Φλεβάρης Ιωάννης, 9)Ιδομενέας Παναγιώτης και 10)Παναή Ευαγγελία. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: 1) Κρεμαστινού Λίτσα 2) Καραντζιάς Δημήτριος 3)Ψυλλάκης Βασίλειος που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Αννάκη Κάλλιστο, 4)Ζωγραφίδης Ηλίας 5)Γιασιράνη Χαρίκλεια και 6) Κολώνα Μαριάννα που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ιατρίδη Γεώργιο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (συντομογραφία Ε.Π.Ζ) στην πρώτη της συνεδρίαση εξέλεξε ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο της το δημ. Σύμβουλο κ Φλεβάρη Ιωάννη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Ρόδου Φώτης Τσίγκρας συνεπικουρούμενος από την υπάλληλο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κ. Βάβουρα Σεβαστή. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Π.Ζ που έχει οριστεί να συνεπικουρεί τις εργασίες της αλλά και να εισηγείται για τα θέματα που συζητούνται στην Επιτροπή προκειμένου να λαμβάνονται νόμιμες αποφάσεις, είναι ο δικηγόρος κ. Στέφανος Στρατής. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ. ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 οι οποίες επιγραμματικά είναι οι εξής: 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: A. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για:

13 i. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ii. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, iii. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Η Λειτουργία της, όπως και αυτή της Οικονομικής Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 75 του ιδίου Νόμου. Η Ε.Π.Ζ. συνεδρίασε δέκα πέντε (15) φορές. Η 1 η και η 2 η συνεδρίαση έγινε την ίδια ημερομηνία διότι κατά την ημερομηνία αυτή έγινε εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε ξεχωριστή συνεδρίαση και στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης η 10 η και η 12 η συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας. Ουσιαστικά λοιπόν η Επιτροπή συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές και τα μέλη είχαν τις εξής παρουσίες: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) 12 παρουσίες ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 παρουσίες ΚΑΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9 παρουσίες ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 παρουσίες ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 11 παρουσίες ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 10 παρουσίες ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 παρουσίες ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) 12 παρουσίες ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 παρουσίες ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 παρουσίες ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 παρουσίες ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΫ ΛΙΤΣΑ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 παρουσίες 2 παρουσίες 1 παρουσία 2 παρουσίες

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/10-08-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 10/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ω1Ρ-Ο0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ω1Ρ-Ο0Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπ ής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-4-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 24/04/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 177/12-4-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 3/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 809/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 12/26-10-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 26/10/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011.

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/13-07-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/7/2011 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2013. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2013. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2013 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 2 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013 Διαχείριση Πρακτικών 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 4/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος. τα προβλήματα του κλάδου. Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος. τα προβλήματα του κλάδου. Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα 2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος τα προβλήματα του κλάδου Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα Τα παράνομα... συνεργεία και οι εργασίες που εκτελούνται από άλλες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 810/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα