ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Μορφές συλλογικής εκπροσώπησης και άρθρωσης συµφερόντων στο επίπεδο του Τοπικού Κράτους Επιβλέπων: ηµήτριος Σωτηρόπουλος Σπουδαστής: Λεωνίδας Σταµατελόπουλος ΑΘΗΝΑ 2004

2

3 Περίληψη Στην ανά χείρας εργασία αντικείµενο εξέτασης είναι οι µορφές πολιτικής συµµετοχής που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Τοπικού Κράτους (Τοπική ηµοκρατία Αποκεντρωµένη ιοίκηση) και ο βαθµός στον οποίο αυτές εκφράζουν ένα αντιπροσωπευτικό ή ένα κορπορατιστικό µοντέλο εκπροσώπησης. Αναλυτικά στα κεφάλαια της εργασίας εξετάζονται οι ακόλουθες προβληµατικές: (κεφαλαίο 2) γίνεται µία αναφορά στην έννοια της δηµοκρατίας, καθώς και στις κυρίαρχες οριοθετήσεις του κορπορατισµού και του πλουραλισµού, ως µορφών εκπροσώπησης συµφερόντων. Στο επόµενο (κεφ. 3) θα εξεταστούν θεµελιώδη στοιχεία για το ζήτηµα των σχέσεων κράτους - κοινωνίας στην Ελλάδα, καθώς και δοµικά στοιχεία του νεοελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. Στο κεφάλαιο 4 γίνονται συνοπτικές αναφορές σηµαντικών για το υπό εξέταση ζήτηµα εννοιών: αυτές της αποκέντρωσης και της τοπικότητας. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται οι κληροδοτηµένες από την µεταπολεµική περίοδο δυναµικές του αποκεντρωτικού και αυτοδιοικητικού µας συστήµατος. Στόχος είναι να καταδειχθεί ο συγκεντρωτικός του χαρακτήρας. Το κεφάλαιο 6 διαιρείται σε δύο υποκεφάλαια, ανάλογα µε τις υποπεριόδους του µεταπολιτευτικού συστήµατος. Σηµείο τοµής επιλέγεται το έτος 1994 οπότε και η εγκαθίδρυση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι αναγκαστικές συνενώσεις των ΟΤΑ και η ενδυνάµωση του αποκεντρωτικού πόλου της Περιφέρειας γεννούν νέες δυναµικές. Το κεφάλαιο 7 αποτελεί µία συγκεφαλαίωση και πλαισίωση των προγενέστερων αναλύσεων που κινούνται κυρίως στο επίπεδο της θεσµικής ανάλυσης από τη σκοπιά του πολιτικοκοινωνικού µας συστήµατος. Επιλογικά, ένα κεφάλαιο συµπερασµάτων συνοψίζει τα πορίσµατα της εργασίας. Η µεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη βιβλιογραφία από το χώρο της πολιτικής κοινωνιολογίας και της διοικητικής και νοµικής επιστήµης στην προοπτική της προβληµατικής της πρώτης. Αναζητώντας τις µορφές συλλογικής δράσης και εκπροσώπησης διερευνά τις µορφές συλλογικής εκπροσώπησης στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων κράτουςκοινωνίας στην Ελλάδα, µετά το Τα καταληκτικά συµπεράσµατά της συνοψίζονται στο ότι αφ ενός ο κρατικός συγκεντρωτισµός στην Ελλάδα αποτελεί σταθερά στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήµατος και ότι στην περίοδο της µεταπολίτευσης υπήρξαν διάφορες µετεξελίξεις του κρατικού κορπορατισµού, πλαισιωµένου αφενός από το σύστηµα των πελατειακών σχέσεων 1

4 και αφετέρου από το λαϊκισµό και τα µαζικά οργανωµένα κόµµατα τα οποία υπήρξαν και οι νέοι δίοδοι των πελατειακών πρακτικών µετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Λέξεις κλειδιά: δηµοκρατία, τοπική δηµοκρατία, κορπορατισµός, κρατικός κορπορατισµός, κοινωνικός κορπορατισµός, πλουραλισµός, κράτος-κοινωνία, αποκέντρωση, αυτοδιοίκηση, συµµετοχικοί θεσµοί, κόµµατα, ανάπτυξη, νοµιµοποίηση 2

5 Summary Subject of this paper is the analysis of the participation forms which take place at the local state (local democracy, decentralized administration) and the point up to which they express a representative or a corporatistic model of polical practices. The issues set above will be examined according to the following questions: The notions of Democracy as well as Corporatism and pluralism, as forms of interests represantation. The basic elements of the relatinship between State and Society in Greece and the structural characteristics of the greek social formation. The definition of the essential terms of decentralization and locality. The presentation of the forces that influenced the post-war decentralized system and the local government. The institutional and legislative analysis of the local State and local government functioning. All the items above are examined in the context of the greek political system and State-Society interaction. The presentation and the analysis of the issues set above are conducted from a political sociology perspective based on a bibligraphical research with special references to the istitutional and legislative context that defines the functions of the local government. The final conclusions demonstrate the maintenance of the centralized character of the greek political and administrative system and the fact that during the last 30 years there have been many evolutionary forms of State Corporatism, strongly connected to the political clientism and to the emerged mass parties. Key-Words: Democracy, local democracy, Corporatism, State-Corporatism, Social- Corporatism, pluralism, state-society, decentralisation, local government, participative institutions, parties, development, legalisation. 3

6 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή: Η σηµασία του ζητήµατος 5 Κεφάλαιο 1: ηµοκρατία και Κορπορατισµός: οι βασικές έννοιες 8 Κεφάλαιο 2: Κράτος, κοινωνία και κόµµατα 11 Κεφάλαιο 3: Αποκέντρωση και Τοπικότητα 17 Κεφάλαιο 4: Συγκρότηση και θεσµικό πλαίσιο του τοπικού κράτους στην µεταπολεµική Ελλάδα: η παραδεδοµένη δυναµική 23 Κεφάλαιο 5: Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Μεταπολίτευση _30 Η περίοδος Η περίοδος : διαγραφόµενες τάσεις και προοπτικές 41 Κεφάλαιο 6: Η κοινωνικοπολιτική λειτουργία των θεσµών του τοπικού κράτους 48 Συµπεράσµατα 57 Βιβλιογραφία 62 4

7 Εισαγωγή: Η σηµασία του ζητήµατος Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές διαδικασίες που δροµολογούν νέες εξελίξεις σε µία σειρά από πεδία: πολιτικό, οικονοµικό, ιδεολογικό, στο χώρο της τέχνης και της φιλοσοφίας. Με το πέρασµα από τον «οργανωµένο» στον «αποδιοργανωµένο» καπιταλισµό δηµιουργείται η αίσθηση του τέλους µιας εποχής και η αρχή µιας άλλης 1. Οι δυναµικές που έχουν αναπτυχθεί δεν θα µπορούσαν να αφήσουν αµέτοχη τη πολιτικοδιοικητική σκέψη που προβαίνει σε µία αναοριοθέτηση εννοιών και µορφών του οργανώνειν. Έτσι, λοιπόν, στα τέλη του εικοστού αιώνα λαµβάνει χώρα µία διαδικασία αναδιάταξης των σχέσεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µέσα από την παροχή µεγάλου πλήθους και όγκου δηµοσίων υπηρεσιών προς τον επιχειρηµατικό, τον κοινωνικό και, σε τελική ανάλυση, τον µη κρατικό τοµέα. Το αίτηµα για τον ανασχεδιασµό και την εν γένει ανασυγκρότηση του κράτους συνυφαίνεται µε το ζήτηµα της ανακατανοµής των λειτουργιών και κυρίως της διαµόρφωσης ενός νέου τύπου ισορροπίας µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών οργάνων και θεσµών εντός του κράτους. Πέρα από το αίτηµα της «αποκρατικοποίησης» εµφανίζονται και τάσεις που αξιώνουν περισσότερη και ουσιαστικότερη Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. Το ζήτηµα της ανασυγκρότησης των σχέσεων Κεντρικού και Τοπικού, στο πλαίσιο του Έθνους-Κράτους, κατευθύνεται προς την αναζήτηση µιας νέας σχέσης και ενός νέου ισοζυγίου µεταξύ των κεντρικών και των περιφερειακών (αποκεντρωµένων και αυτοδιοικούµενων) µονάδων. Αν είναι δεδοµένη η, έστω και συµβολική, αποκαθήλωση του συγκεντρωτικού προτύπου στο χώρο της διοίκησης, τότε είναι εύλογο οι κυρίαρχες αναζητήσεις να στρέφονται κυρίως προς την θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση της πολλαπλότητας των διοικητικών θεσµών, διαδικασιών και οργάνων. Έτσι, «η µέριµνα για τη διασφάλιση του θεσµικού πλουραλισµού και της πολλαπλότητας των διοικητικών θεσµών και οργάνων µε τρόπο ώστε να µην αµφισβητείται αλλά να διασφαλίζεται η ανάγκη του δηµοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας της λειτουργίας τους στο κεντρικό, το περιφερειακό και το τοπικό 1 Για την θεµατοποίηση της προβληµατικής σε ένα σύνολο από πεδία, καθώς και τις αντιµαχόµενες θεωρητικές στάσεις απέναντι στις προαναφερθείσες εξελίξεις, βλ. Hall S., Held D., McGrew A., Η νεωτερικότητα σήµερα. Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτική, εκδ. Σαββάλας,

8 επίπεδο» 2, αποτελεί το κανονιστικό -θεωρητικό πεδίο εκτύλιξης της σύγχρονης διοικητικής σκέψης. Προτού όµως λάβει κανείς θέση ως προς το δέον καλείται να µελετήσει το όν. Εκείνο που είναι βέβαιο, ανεξάρτητα από τις κανονιστικές προτιµήσεις που µπορεί να υιοθετήσει κανείς, είναι ότι: «Η αλληλοσυσχέτιση και η λειτουργική διαπλοκή των εννοιών και των κοινωνικοπολιτικών µεγεθών της δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης, της διοικητικής αποτελεσµατικότητας και της αναδιοργάνωσης της αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης καταλαµβάνουν µία ολοένα και πιο κεντρική σηµασία όχι µόνο στον θεωρητικό προβληµατισµό αλλά και στην πολιτική και κυβερνητική πρακτική στην εποχή µας, αλλά και στη χώρα µας» 3. Ακόµη περισσότερο, στη χώρα µας η «σταδιακή εξιδανίκευση στο συλλογικό φαντασιακό των παραδοσιακών Κοινοτήτων» 4, βρήκε και τις θεωρητικές και ιδεολογικές της αντιστοιχίες, κατά τη διάρκεια του νεοελληνικού βίου 5, ενώ µεταπολιτευτικά, η Αποκέντρωση και η Αυτοδιοίκηση τέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και αναδείχθηκε σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης. Συνεπώς, το ζήτηµα που τίθεται µέσα από τη σχέση κεντρικής εξουσίας, αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης είναι µία προβληµατική που ενέχει πολιτικές, οικονοµικές, διοικητικές, ιδεολογικές διαστάσεις και συνάπτεται µε ευρύτερα ζητήµατα της κουλτούρας του νεοελληνικού λαού. Το πρόταγµα για µία αποτελεσµατική διοίκηση συµπορεύεται µε το αίτηµα για δηµοκρατικό έλεγχο στη βάση της αξίωσης για ενδυνάµωση της τοπικής δηµοκρατίας. Στη βάση της συνάφειας των δύο µεγεθών, το κεντρικό ερώτηµα που διατρέχει και προσδίδει ενότητα στη παρούσα εργασία και στα θέµατα που θα ακολουθήσουν βασίζονται στο ερώτηµα: ποιες µορφές πολιτικής συµµετοχής λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Τοπικού Κράτους (Τοπική ηµοκρατία Αποκεντρωµένη ιοίκηση) και αν αυτές εκφράζουν ένα αντιπροσωπευτικό ή ένα κορπορατιστικό µοντέλο εκπροσώπησης και γιατί. 2 Ακαδηµία Αθηνών, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση. ιαπιστώσεις -Προτάσεις, Αθήνα, 2000 σελ Ακαδηµία Αθηνών, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, σελ Ακαδηµία Αθηνών, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση, σελ Βλ. το συλλογικό σε Κοµνηνού Μ.- Παπαταξιάρχης (επιµ.) Κοινότητα, Κοινωνία και Ιδεολογία. Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας και η Προβληµατική των Κοινωνικών Επιστηµών, εκδ. Παπαζήση, Ενώ δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι ήδη µε το έργο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου θεµελιώνεται η πολιτιστική και κοινωνικοπολιτική σηµασία της κοινότητας, η οποία και διατρέχει µία σειρά από µεταγενέστερους έλληνες συγγραφείς. Από τον Περικλή Γιαννόπουλο και τον Ίωνα ραγούµη µέχρι τον Οδυσσέα Ελύτη. 6

9 Στα επόµενα κεφάλαια θα εξεταστούν οι ακόλουθες προβληµατικές: (κεφαλαίο 2) γίνεται µία αναφορά στην έννοια της δηµοκρατίας, καθώς και στις κυρίαρχες οριοθετήσεις του κορπορατισµού και του πλουραλισµού, ως µορφών εκπροσώπησης συµφερόντων. Στο επόµενο (κεφ. 3) θα εξεταστούν θεµελιώδη στοιχεία για το ζήτηµα των σχέσεων κράτους - κοινωνίας στην Ελλάδα, καθώς και δοµικά στοιχεία του νεοελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. Στο κεφάλαιο 4 γίνονται συνοπτικές αναφορές σηµαντικών για το υπό εξέταση ζήτηµα: αυτές της αποκέντρωσης και της τοπικότητας. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται οι κληροδοτηµένες από την µεταπολεµική περίοδο δυναµικές του αποκεντρωτικού και αυτοδιοικητικού µας συστήµατος. Στόχος είναι να καταδειχθεί ο συγκεντρωτικός του χαρακτήρας. Το κεφάλαιο 6 διαιρείται σε δύο υποκεφάλαια, ανάλογα µε τις υποπεριόδους του µεταπολιτευτικού συστήµατος. Σηµείο τοµής επιλέγεται το έτος 1994 οπότε και η εγκαθίδρυση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι αναγκαστικές συνενώσεις των ΟΤΑ και η ενδυνάµωση του αποκεντρωτικού πόλου της Περιφέρειας γεννούν νέες δυναµικές. Το κεφάλαιο 7 αποτελεί µία συγκεφαλαίωση και πλαισίωση των προγενέστερων αναλύσεων που κινούνται κυρίως στο επίπεδο της θεσµικής ανάλυσης από τη σκοπιά του πολιτικοκοινωνικού µας συστήµατος. Επιλογικά, ένα κεφάλαιο συµπερασµάτων συνοψίζει τα πορίσµατα της εργασίας. Η µεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη βιβλιογραφία από το χώρο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας και της διοικητικής και νοµικής επιστήµης στην προοπτική της προβληµατικής της πρώτης. Αναζητώντας τις µορφές συλλογικής δράσης και εκπροσώπησης διερευνά τις µορφές συλλογικής εκπροσώπησης στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων κράτουςκοινωνίας στην Ελλάδα, µετά το Τα καταληκτικά συµπεράσµατά της συνοψίζονται στο ότι αφ ενός ο κρατικός συγκεντρωτισµός στην Ελλάδα αποτελεί σταθερά στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήµατος και ότι στην περίοδο της µεταπολίτευσης υπήρξαν διάφορες εκδοχές κρατικού κορπορατισµού, πλαισιωµένου αφενός από το σύστηµα των πελατειακών σχέσεων και αφετέρου από το λαϊκισµό και τα µαζικά οργανωµένα κόµµατα τα οποία υπήρξαν και οι νέοι δίοδοι των πελατειακών πρακτικών µετά την κατάρρευση της δικτατορίας. 7

10 Κεφάλαιο 1: ηµοκρατία και Κορπορατισµός: οι βασικές έννοιες Η έννοια της δηµοκρατίας, αυτή καθεαυτή, αποτελεί την ύψιστη ηθική και πολιτική ιδέα νοµιµοποίησης των πολιτικών εγχειρηµάτων στη νεώτερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή, τουλάχιστο, ιστορία.. Έχει αποτελέσει σηµείο αναφοράς πλήθους διαφορετικών, ακόµη και συγκρουόµενων, υπό τη σκέπη της, µορφών πολιτική δράσης. Το να προβεί κανείς, έστω και επιγραµµατικά, στην ιστορία των πολυδαίδαλων σηµασιολογήσεων της θα ήταν εγχείρηµα ανέφικτο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Ακόµη περισσότερο στη διαγραφή των φιλοσοφικών προϋποθέσεων, καθώς και των συναρθρωµένων µε την ιστορική πορεία της δηµοκρατίας ιστορικών, κοινωνιολογικών και οικονοµικών κρυσταλλώσεων 6. Για τις ανάγκες της οριοθέτησης της έννοιας, κρίνεται επαρκής η έκθεση αυτής όπως εκφράζεται στο αντιπροσωπευτικό µοντέλο της τοπικής δηµοκρατίας στο Ελληνικό Σύνταγµα. Η τοπική αυτοδιοίκηση, από συνταγµατική άποψη αποτελεί πεδίο εκδήλωσης και άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας 7. Σε αυτήν ανατίθεται η άσκηση της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων υπό όρους διοικητικής αυτοτέλειας 8. Η ίδια η άσκηση της εποπτείας του κεντρικού κράτους περιορίζεται από την εγγύηση της ελεύθερης δράσης και πρωτοβουλίας των ΟΤΑ. Η εγγύηση αυτή επιβάλλει τον αυστηρό περιορισµό του ελέγχου σκοπιµότητας και καθιερώνει σχεδόν αποκλειστικά τον έλεγχο νοµιµότητας. Στο πλαίσιο του οι Τοπικές Αρχές έχουν το δικαίωµα να εφαρµόσουν ελεύθερα εκείνα τα µέτρα της πολιτικής που θεωρούν ότι είναι αποτελεσµατικά για να θεραπεύσουν το τοπικό δηµόσιο συµφέρον, σύµφωνα µε τους όρους που κάθε φορά θέτει ο νοµοθέτης 9. Βάση της πολιτικής πρωτοβουλίας των ΟΤΑ είναι η πολιτική εντολή που δίδεται στις Τοπικές Αρχές από το αντίστοιχο σώµα των πολιτών, το εκλογικό σώµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγµατος: «Οι οργανισµοί τοπικής 6 Για µία αναλυτική και περιεκτική έκθεση πτυχών της πολύσηµης αυτής έννοιας, βλ. Held D., Μοντέλα ηµοκρατίας, µεταφρ. Μαριάννα Τζιαντζή, εκδ. Στάχυ, Παπαδηµητρίου Γ., Η τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη δηµοκρατία, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1993 σελ. 17 κ.εξ. 8 Για την έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας, βλ. Χλέπας Ν-Κ., Η Πολυβάθµια Αυτοδιοίκηση. Θεωρητικές αναζητήσεις και θεσµικές µεταµορφώσεις, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σελ Βλ. Κατσούλης., Το «Σύστηµα ιακυβέρνησης» των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σητηνελλάδα. Θεσµικές Παθογένειες και ευδόκιµες µεταρρυθµίσεις στο Προοπτικές της Τοπικής ηµοκρατίας. Ένας Ελληνογερµανικός διάλογος για την Αυτοδιοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή 1998, σελ

11 αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει». Στα παραπάνω εκφράζεται το δικαίωµα της «τοπικής αυτονοµίας», όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας (Ε.Χ.Τ.Α.). Το εν λόγω άρθρο αναφέρει: «Έννοια της τοπικής αυτονοµίας:1. ια της τοπικής αυτονοµίας νοείται το δικαίωµα και η πραγµατική ικανότητα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ρυθµίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια του νόµου µε δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσµού τους, ένα σηµαντικό µέρος των δηµόσιων υποθέσεων» 10. Από την αρχή της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης προκύπτει η αρχή της πολιτικής ευθύνης και του ελέγχου, ενώ η αρχή της πολιτικής ευθύνης συναρτάται, µε την σειρά της, ως προαπαιτούµενο, µε την διαφάνεια, την τήρηση της νοµιµότητας και την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών. Η θεσµοθέτηση και λειτουργία διαδικασιών διαφάνειας, ιδίως κατά τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων, κατά την άσκηση της τοπικής εξουσίας είναι αναγκαίος όρος για την εύρυθµη και νόµιµη λειτουργία των ήµων. Το τελευταίο τούτο σηµείο µπορεί να είναι ένα από τα κατ εξοχήν γόνιµα πεδία για την άσκηση κριτικής που θα στοχεύει στην ανάδειξη διαδικασιών διαφάνειας και στην αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών στο επίπεδο της καθηµερινής διαχείρισης 11. Τα παραπάνω µας δίνουν ένα πλέγµα κανονιστικών εννοιών στις οποίες θα µπορούσε να συµπυκνωθούν οι όροι και οι θεσµικές προϋποθέσεις της τοπικής δηµοκρατίας στην σύγχρονη Ελλάδα. Με τη σειρά τους ο τρόπος άρθρωσης συλλογικών συµφερόντων σηµασιοδοτείται µε τους όρους «κορπορατισµός» και «πλουραλισµός». Αναλυτικότερα: «ο κορπορατισµός είναι σύστηµα εκπροσώπησης συµφερόντων συγκροτηµένο από περιορισµένο αριθµό µοναδικών, υποχρεωτικών, µη ανταγωνιστικών, λειτουργικά ιεραρχηµένων οργανώσεων, που έχουν κρατική αναγνώριση ή άδεια και στις οποίες απονέµεται σκόπιµα µονοπώλιο εκπροσώπησης των αντίστοιχων κατηγοριών µε αντάλλαγµα ορισµένους περιορισµούς στην επιλογή ηγεσίας και στην άρθρωση αιτηµάτων». Ο κορπορατισµός διακρίνεται σε κοινωνικό και κρατικό. Ο πρώτος προκύπτει αυτόνοµα από την ίδια την κοινωνική εξέλιξη, ενώ ο δεύτερος σχεδιάζεται και επιβάλλεται από το κράτος, ενώ «ο πλουραλισµός είναι 10 Παπαδηµητρίου Γ., Κατσούλη., Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οδηγός Μελέτης, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1990, σελ. 22, όπου και εµπεριέχεται ο κυρωµένος µε το νόµο 1850/1989 Ε.Χ.Τ.Α. 11 Κατσούλης., Το «Σύστηµα ιακυβέρνησης», σελ

12 σύστηµα εκπροσώπησης συµφερόντων συγκροτηµένο από απροσδιόριστο αριθµό πολλαπλών εθελοντικών, ανταγωνιστικών, αυτοπροσδιορισµένων και µη ιεραρχηµένων οργανώσεων, που δεν έχουν ειδική κρατική άδεια, αναγνώριση οικονοµική ενίσχυση ή προέλευση ούτε ελέγχονται µε οποιοδήποτε τρόπο από το κράτος στην επιλογή ηγεσίας ή στην άρθρωση αιτηµάτων και δεν ασκούν µονοπώλιο εκπροσώπησης των αντίστοιχων αιτηµάτων» 12. Οι παραπάνω έννοιες, µε τη µορφή οδοδείκτη, προσδιορίζουν και το πεδίο που θα κινηθεί η έρευνά µας, προκειµένου να ανευρεθούν τα στοιχεία εκείνα που θα φωτίσουν το τεθέν ζήτηµα. 12 Μαυρογορδάτος Γ., Μεταξύ Πιτυοκάµπτη και Προκρούστη. Οι επαγγελµατικές οργανώσεις στη σηµερινή Ελλάδα, εκδ. Οδυσσέας, α επανεκδ. 1998, σελ , επίσης Carnoy M., Κράτος και Πολιτική θεωρία, εκδ. Οδυσσέας, 1990, σελ Για την περίπλοκη προβληµατική που συνυφαίνεται µε τον κορπορατισµό, βλ. Ψηµίτης Μ., Κορπορατιστική διαµεσολάβηση και κοινωνικός έλεγχος, εκδ. ελληνικά γράµµατα,

13 Κεφάλαιο 2: Κράτος, κοινωνία και κόµµατα Στο κεφάλαιο που παρατίθεται, εκτίθενται στοιχεία εµπειρικών θεωριών που αφορούν στις σχέσεις κράτους-κοινωνίας, όπως αυτές ιστορικά διαµορφώθηκαν στην Ελλάδα σε συνάφεια µε δοµικά στοιχεία των κοινωνικών σχέσεων. Στόχος είναι να διατυπωθούν οι κινητήριοι εκείνοι παράγοντες του νεοελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού που ιστορικά προσδιορίζουν τις κοινωνικές σχέσεις στον τόπο µας. Αν ισχύουν οι κρίσεις αφ ενός ότι «η ύπαρξη του (ενν. τοπικού κράτους εξειδικεύεται στη βάση των υφιστάµενων κοινωνικών σχέσεων» και ότι «οι κρατικές πολιτικές και ρυθµίσεις του κράτους δεν µπορούν σε κάθε περίπτωση να παρέµβουν άµεσα στη διαδικασία της παραγωγής, αλλά έµµεσα ως διορθωτικό πλαίσιο ρυθµίσεων των γενικών όρων παραγωγή και αναπαραγωγής. εδοµένου µάλιστα ότι οι ρυθµίσεις το κράτους δεσµεύονται από τους όρους αναπαραγωγής, δηλαδή από τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, το ζήτηµα ανάγεται στη σχέση κράτουςκοινωνίας» 13, τότε προκειµένου να κατανοήσουµε το είδος της λήψης αποφάσεων και το είδος της συµµετοχής σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να καταφύγουµε στη διερεύνηση των σχέσεων κοινωνίας-κράτους στην Ελλάδα. Τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους την προσδιορίζει µία µακροπρόθεσµη δυναµική που διαπερνά τον ιστορικό της βίο. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της περιφέρειας, όπου η διείσδυση των ευρωπαϊκών θεσµικών και ιδεολογικών προτύπων υπήρξε το αναγκαίο συνακόλουθο της ενσωµάτωσής τους στο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα και όχι το αποτέλεσµα της βαθµιαίας ανάπτυξης και διαµόρφωσης καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων στο εσωτερικό τους. Έτσι, το σύνολο των πολιτειακών και οργανωτικών θεσµών που αποτέλεσε το ελληνικό κράτος βασίστηκε επάνω στο ή πάντως ευθυγραµµίστηκε προς το φιλελεύθερο αστικό πρότυπο των ανεπτυγµένων δυτικών κοινωνιών 14. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η εισαγωγή οργανωτικών µορφωµάτων συµπορεύτηκε µε τη ευρεία εισαγωγή ιδεολογικών και πολιτιστικών Ψυχοπαίδης Κ., Γετίµης Π., Ρυθµίσεις Τοπικών Προβληµάτων, εκδ. Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1989 σελ Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος. Η συγκρότηση του ηµόσιου χώρου στην Ελλάδα, εκδ. Θεµέλιο, (7 η εκδ), 1999, σελ Κονδύλης Π., Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, εισαγωγή στο Η παρακµή του αστικού πολιτισµού. Από τη µοντέρνα στη µεταµοντέρνα εποχή και από το φιλελευθερισµό στη µαζική δηµοκρατία, εκδ. Θεµέλιο, 1995, σελ

14 Συνεπώς, ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής παρέµενε προβιοµηχανικός, τα ιδιωτικά συµφέροντα παρέµεναν ανοργάνωτα και ασθενικά και τα διάφορα κοινωνικά µορφώµατα, που στη δυτική Ευρώπη εξελίσσονταν µεν παράλληλα προς τους πολιτειακούς θεσµούς αλλά λειτουργούσαν έξω από αυτούς, στην Ελλάδα είτε έλειπαν τελείως, είτε παρέµεναν υποτονικά. Όµως παρόλη την απουσία σύµπτωσης στις εξελίξεις τους, οι δύο αυτές σφαίρες δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα η µία από την άλλη. Αυτή καθεαυτή η θέσπιση ενός αστικού κράτους εµπεριέχει εξ ορισµού τη διάκρισή της από τις εξωκρατικές κοινωνικές µορφοποιήσεις και επιβάλλει έναν ιδιαίτερο τύπο σχέσεων ανάµεσα σε δύο σφαίρες, που από θεσµική και «νοµική» άποψη ξεχωρίζονται αυστηρά µεταξύ τους. Ο εκ των έξω προσδιορισµός ενός συστήµατος σχέσεων ανάµεσα σε δύο ιστορικά ασύµπτωτες πραγµατικότητες οδηγεί µε τη σειρά του σε µία σειρά από ιδιαίτερες µορφές αλληλοδιείσδυσης των δύο επιπέδων. Έτσι από τη µία µεριά η υποτονικότητα της κοινωνίας των πολιτών προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο ανάπτυξης και τη συγκεκριµένη κοινωνική λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. Όπως και αντίστροφα, η πρωιµότητα της θέσπισης των αστικο-δηµοκρατικών προτύπων στο θεσµικό επίπεδο επηρεάζει αποφασιστικά την εκδίπλωση των µη κρατικών κοινωνικών µορφωµάτων 16. Κατ επέκταση, θεµελιώδες σηµείο εκκίνησης της ανάλυσης που αξιώνει να θέσει το περίγραµµα των σχέσεων Κράτους-Κοινωνίας θα µπορούσε να εκκινεί από δύο θεωρητικές βάσεις. Σύµφωνα µε ην πρώτη το κράτος εµφανίζεται «έξω» από την κοινωνία, σαν εγγυητής, προγραµµατιστής και συντονιστής της ανάπτυξης, ως διαιτητής των κοινωνικών αντιθέσεων στο όνοµα του δηµοσίου συµφέροντος. Η θεώρηση αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «εξωτερική» στο βαθµό που αντιλαµβάνεται το κράτος ως την έκφραση, την ενσάρκωση, το όργανο της οργανωµένης σε κοινωνία πολιτείας. Από την άλλη µεριά «το ίδιο αυτό κράτος εκφράζεται ως υλικός µηχανισµός, στους κόλπους του οποίου εκκολάπτονται, οργανώνονται και φωλιάζουν τα συγκεκριµένα ατοµικά ιδιωτικά συµφέροντα, όπως και οι στάσεις, βλέψεις και προσδοκίες εκείνων που τον στελεχώνουν» 17. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να εντοπίσουµε µια «εσωτερική» άρθρωση Κράτους Κοινωνίας, όπου ο κρατικός µηχανισµός είναι συνεχώς παρών στην συγκρότηση των κοινωνικών σχέσεων κι όχι µόνο στην «εξωτερική» επιρροή τους. 16 Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κράτος, σελ Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, σελ

15 Η παραπάνω θεωρητική βάση µοιάζει να είναι περισσότερο επαρκής για την ανάλυση και κατανόηση των περιφερειακών κοινωνικών σχηµατισµών, σαν αυτόν την Ελλάδας, όπου διακρίνονται δύο µορφές συµφερόντων κρατικών και µηκρατικών που αποσπούν και διανέµου το πλεόνασµα και τους διαθέσιµους πόρους σε κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές οµάδες µέσα από τις ειδικές προνοµιακές σχέσεις που αποκτούν ορισµένες κοινωνικές τάξεις και οµάδες λόγω διαφοροποιηµένων προσβάσεων στον κρατικό µηχανισµό. Με την παραπάνω έννοια το κράτος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον ίδιο τον καταµερισµό της εργασίας, αφού το γεγονός ότι το κράτος αναλαµβάνει να διανείµει σοβαρότατο µέρος των κοινωνικών πόρων σε ορισµένες επιλεγµένες κοινωνικές κατηγορίες, είτε µε τη µορφή του εργοδότη είτε µε τη µορφή του άµεσου δηµιουργού εισοδηµάτων, οδηγεί αναπόφευκτα στο σοβαρό ερώτηµα: αν ασκώντας τη λειτουργία του αυτή το κράτος από τη µια µεριά παρεµβαίνει ενεργά στον καταµερισµό τη κοινωνικής εργασίας, κατασκευάζοντας µια κατηγορία πολιτών µε ειδικά δικαιώµατα και συµφέροντα, ενώ από την άλλη, συµµετέχει επίσης ενεργά στη διαδικασία επιµερισµού των κοινωνικών πόρων. Με την έννοια αυτήν το κράτος µετέχει στην παραγωγή, αναπαραγωγή και διαµόρφωση των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής 18. Έτσι, η «αύξουσα κοινωνική βαρύτητα της δηµόσιας εργοδοσίας» 19 στην Ελλάδα, ήδη µεταπολεµικά, αλλά και µε επίταση κατά τη διάρκεια της µεταπολίτευσης οπότε και ο ρόλος του κράτους σε πολλά επίπεδα διευρύνθηκε η ταξική «πολυσθένεια», που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, η οικογένεια καθώς και η τεράστια ανάπτυξη της παραοικονοµίας, αποτελούν τα δοµικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Με τον όρο ταξική πολυσθένεια επισηµαίνεται η ταυτόχρονη ένταξη του κάθε απασχολούµενου σε περισσότερα από ένα κοινωνικά στρώµατα και η σύνδεσή του µε πολλαπλά συµφέροντα εξαιτίας της ετεροαπασχόλησης ή της πολλαπλής απασχόλησής του 20. Η ταξική πολυσθένεια συνυφαίνεται οργανικά µε την παραοικονοµία και προσλαµβάνει µία ποικιλία µορφών συνδεόµενη µε διάφορα εργασιακά καθεστώτα, όπως η πολυαπασχόληση, οι χαµηλές αµοιβές, η µαύρη εργασία, το φασόν στο σπίτι και η απλήρωτη γυναικεία εργασία, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πολύπλοκου συνδυασµού τυπικών και ατύπων 18 Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, σελ Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, σελ Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία,σελ. 300 κ.εξ. 13

16 δραστηριοτήτων που, στα πλαίσια µιας συνεχούς διευρυνόµενης παραοικονοµίας ή καλύτερα µιας άτυπης οικονοµίας, παράγει εισοδήµατα 21. Η οικογένεια στην Ελλάδα βασικός πόλος κοινωνικής ολοκλήρωσης και ενσωµάτωσης 22 εκφράζεται µέσα από ένα σύνολο πρακτικών στις οποίες κρυσταλλώνονται ένα σύνολο από στάσεις, βλέψεις και πρακτικές οι οποίες ωθούν σε µία διαρκή επιθυµία για κοινωνική ανέλιξη αξιοποιώντας του οικογενειακούς πόρους προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ανελικτικών κοινωνικά στόχων 23. Επιπλέον, αποτελεί κοινό τόπο στην εγχώρια βιβλιογραφία ο τρόπος συσσωµάτωσης συµφερόντων αποδιδόµενες ως πελατειακές σχέσεις 24. Το σύστηµα της πολιτικής πελατείας θεωρείται παράγωγο ακριβώς της αντινοµίας που γεννιέται ανάµεσα σε επείσακτους και εγχώριους θεσµούς 25. Ο γενικά αποδεκτός ορισµός της έννοιας της πελατείας είναι: «µία σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος, που στηρίζεται στην αµοιβαία ανάληψη υποχρεώσεων παροχής ορισµένων διαφορετικών υπηρεσιών χωρίς το πλέγµα αυτό των υποχρεώσεων να εντάσσεται σ ένα δεδοµένο έννοµο ή οπωσδήποτε θεσµοποιηµένο σύστηµα αξιολογικών κανόνων συµπεριφοράς και αντίστοιχων κυρώσεων» 26. Σύµφωνα µε την παραπάνω έννοια η µορφή της πολιτικής συµµετοχής στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά «κάθετη» µε την έννοια ότι πολίτες διαφόρων ταξικών προελεύσεων δοµούν συχνά ιεραρχικές σχέσεις ανταλλαγής µε τοπικούς κοµµατικούς παράγοντες και σχέσεις υπαγωγής στους κεντρικούς 21 Χατζηµιχάλης, Νεοελληνικό Κράτος, Περιφερειακή Πολιτική και Κοινωνικός Έλεγχος, στο Μαλούτας Θ.-Οικονόµου., (επιµ.) Προβλήµατα Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα. Χωρικές και Τοµεακές Προσεγγίσεις, εκδ. Εξάντας, 1988, σελ Μαλούτας Θ., Χωρική οµή και Κοινωνική ιαδικασία στην (υπ)ανάπτυξη του ελληνικού κράτους Πρόνοιας, στο Προβλήµατα Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα. Χωρικές και Τοµεακές Προσεγγίσεις, εκδ. Εξάντας, 1988, σελ.295, για µία ευρύτερη προσέγγιση 23 Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία σελ Για µία συνοπτική θεώρηση των διαφόρων θεωριών στο πλαίσιο της ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας, βλ. Κιούκιας., Οργάνωση συµφερόντων στην Ελλάδα. Ενσωµάτωση και πρόσβαση στο κράτος σε συγκριτική προοπτική, εκδ. Εξάντας, 1994, σελ , ενώ για τη διαχρονική ενεργοποίηση των πελατειακών σχέσεων στη νεοελληνική ιστορία, βλ. Χαραλάµπης., Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισµός. Η εξωθεσµική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, εκδ. Εξάντας, Μουζέλης Ν., Ταξική δοµή και σύστηµα πολιτικής πελατείας. Η περίπτωση της Ελλάδας, στο ερτιλής Γ., Κωστής Κ. (επιµ.), Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, 1991 σελ Τσουκαλάς, Το πρόβληµα της πολιτικής πελατείας στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα στο Κοινωνικές και Πολιτικές υνάµεις στην Ελλάδα, 1977, σελ

17 κοµµατικούς µηχανισµούς, παρακάµπτοντας, εν πολλοίς, τις θεσµισµένες διόδους έκφρασης των αιτηµάτων τους 27. Η σχέση της αποκεντρωµένης διοίκησης και τοπικής δηµοκρατίας οριοθετείται και από άλλη µία παράµετρο: τη σχέση πολιτικών κοµµάτων και διοίκησης. Η ιδιαίτερη λειτουργία των κοµµάτων για την ελληνική κοινωνία αναφαίνεται στην µετά το 1974 περίοδο. Στο Συνταγµατικό επίπεδο «το κόµµα που κατέχει την εκτελεστική εξουσία έχει ως κυβέρνηση το θεσµικό προβάδισµα έναντι της διοίκησης» 28. Η εγκαθίδρυση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας προϋπέθετε νέους µηχανισµούς άρθρωσης και διαµεσολάβησης συµφερόντων και κράτους σε σχέση µε αυτούς του µετεµφυλιακού και δικτατορικού καθεστώτος, έτσι τα κόµµατα µέσα από την εναλλαγή στην εξουσία, τη κοινοβουλευτική λειτουργία τους, την σχέση τους µε το κράτος και τον έλεγχο της γραφειοκρατίας, αναδεικνύονται σε κέντρα εξουσίας µε σχετικά κυρίαρχο ρόλο και αυξηµένη δυνατότητα να διαµεσολαβούν µεταξύ κοινωνικού και πολιτικού, καθώς και να ρυθµίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της κυβερνητικής διαχείρισης 29. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κοµµατικοποίηση όλων των χώρων υπήρξε αναπόφευκτη στην προοπτική της ενσωµάτωσης κοινωνικών συµφερόντων και αιτηµάτων, µονάχα που αυτή τη φορά δεν ήταν η παραδοσιακή πολιτική πατρωνεία µέσα από τα δίκτυα ενός εκάστου βουλευτή κοµµάτων στελεχών που µεσολαβούσε σε συµφέροντα και αιτήµατα, αλλά η «κοµµατικοποίηση του κράτους διαφοροποιήθηκε απ αυτή του παρελθόντος. Οι προσλήψεις στον κρατικό µηχανισµό πραγµατοποιούντο µε τρόπο µη προσωποπαγή, µέσα κυρίως, από τις κλαδικές οργανώσεις που έπαιζαν το ρόλο του θεσµικού διαµεσολαβητή» 30. Η µεταπολίτευση κοµίζει λοιπόν κάτι ποιοτικά νέο: διευρύνει τις δυνατότητες συµµετοχής των µαζών στον πολιτικό αγώνα και ο κρατικός µηχανισµός, µε τον ειδικό βάρος που έχει στην Ελλάδα, αποτελεί πεδίο εκδίπλωσης και ικανοποίησης ατοµικών και συλλογικών βλέψεων και προσδοκιών από ολοένα και ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Η µεταπολίτευση άλλωστε συµπίπτει, και 27 Σωτηρόπουλος, Η εγγαστρίµυθη εξουσία: κοινωνία των πολιτών και κεντρικό κράτος στην τρίτη ελληνική δηµοκρατία, στο Λυριντζής Χρ., Νικολακόπουλος Η., Σωτηρόπουλος (επιµ.), Όψεις της Γ Ελληνικής ηµοκρατίας, εκδ. Θεµέλιο, 1996, σελ Σωτηρόπουλος., Κρατική γραφειοκρατία και πολιτικά κόµµατα στην µεταπολεµική Ελλάδα: Μια σχέση ανισορροπίας, στο Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 2, Οκτώβριος 1993, σελ Γεωργαράκης Ν., Κόµµατα και κοµµατική δηµοκρατία. Προϋποθέσεις, σελ Σπουρδαλάκης, Από το «κίνηµα διαµαρτυρίας» στο «Νέο ΠΑΣΟΚ», στο Σπουρδαλάκης Μ. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ. Κόµµα-κράτος- κοινωνία, εκδ. Πατάκη, 1998, σελ

18 τροφοδοτεί συνάµα, µε την διεύρυνση της παρεµβατικότητας του κρατικού τοµέα, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 31. Με βάση τις ανωτέρω ορίζουσες µπορούµε να πραγµατευθούµε τα όσα προαναφέρθηκαν στο προγενέστερο κεφάλαιο. 31 Γράβαρης., Το «χτίσιµο» του κοινωνικού κράτους: Από τον κοµµατικό λόγο στις κρατικές πολιτικές, στο στο Σπουρδαλάκης Μ. (επιµ.), ΠΑΣΟΚ. Κόµµα-κράτος- κοινωνία, εκδ. Πατάκη, 1998, σελ. 95 κ. εξ. 16

19 Κεφάλαιο 3: Αποκέντρωση και Τοπικότητα Αν υιοθετήσουµε τον ορισµό του Max Weber για το Κράτος, θα διακρίνουµε ότι η έννοια του «εδάφους» ανήκει στα χαρακτηριστικά του κράτους. Έτσι, «το κράτος είναι εκείνη η κοινότητα των ανθρώπων, η οποία αξιώνει (αποτελεσµατικά) το µονοπώλιο στη χρήση της νόµιµης φυσικής βίας µέσα σε ορισµένο έδαφος το έδαφος ανήκει στα χαρακτηριστικά του κράτους» 32. Η κυρίαρχη πολιτική εξουσία χρειάζεται το διοικητικό επιτελείο και τα υλικά διοικητικά µέσα προκειµένου να ασκήσει την εξουσία της. Η ιεράρχηση και ο συντονισµός αποτελούν τα θεµελιώδη εκείνα χαρακτηριστικά που προσδίδουν διάρθρωση και συνοχή στην άσκηση της εξουσίας της διοίκησης. Μολονότι το γραφειοκρατικό πρότυπο ενέχει, εξ αιτίας της ίδιας της ιστορικής του συγκρότησης στο πλαίσιο του Έθνους Κράτους, το συγκεντρωτισµό, δεν µπορεί να φθάσει τη λογική του συγκεντρωτισµού µέχρι τις ακραίες του συνέπειες, έτσι: «Κάθε διοίκηση είναι υποχρεωµένη να εγκαθιδρύει µηχανισµούς διαπλεγµάτωσης του κοινωνικού πεδίου ώστε η εξουσία της να µπορεί να ασκείται αποτελεσµατικά» 33. Κατ αυτόν τον τρόπο το κράτος προβαίνει στην εγκαθίδρυση του «τοπικού»: «το τοπικό δεν υπάρχει καθ εαυτό. Αδιαίρετο από την κατασκευή του εδάφους, παράγεται από το κράτος το οποίο, µε την κατανοµή σε περιφέρειες, εξασφαλίζει τον έλεγχο του γεωγραφικού και κοινωνικού χώρου» 34. Η κεντρική εξουσία οργανωµένη αποκεντρωτικά δεν χάνει τη δυνατότητα να διατηρεί ειδικές αρµοδιότητες, να δίνει τη γενική κατεύθυνση, ούτε απεµπολεί το συντονισµό, καθώς και το νοµικό και ουσιαστικό έλεγχο πάνω στα περιφερειακά όργανα 35. Συνεπώς, από τη σκοπιά της διοικητικής επιστήµης, το τοπικό και το κεντρικό δεν είναι παρά οι δύο όψεις της µίας διοικητικής πραγµατικότητας, σχήµατα µε βάση τα οποία η διοίκηση εργάζεται προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή της εντός του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείται 36. Φυσικά, όπως θα δούµε και παρακάτω δεν έχουµε µία συγκρότηση του «τοπικού» «εκ των άνω», µε δεδοµένο ότι η εξουσία είναι 32 Weber M., Κοινωνιολογία του Κράτους, εισαγ. µεταφρ. Κυπραίος Μ., εκδ. Κένταυρος, Αθήνα, 1996, σελ Chevallier J., ιοικητική Επιστήµη, σελ Chevallier J., ιοικητική Επιστήµη, σελ Τσάτσος., Συνταγµατικό ίκαιο. Οργάνωση και Λειτουργία της Πολιτείας, β τόµος, εκδ.αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993 σελ Chevallier J., ιοικητική Επιστήµη, σελ

20 υποχρεωµένη να παρακολουθεί και να ενσωµατώνει τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και «από τα κάτω προς τα πάνω». Ειδικότερα, στην Ελλάδα, και σύµφωνα µε τη παράδοση στο χώρο της ελληνικής νοµικής θεωρίας, η έννοια της αποκέντρωσης ριζώνει στο ελληνικό δηµόσιο δίκαιο και στα πρότυπα του τελευταίου, το γαλλικό και το γερµανικό. Ο όρος «αποκέντρωση» προέρχεται από τον γαλλικό «decentralisation», αν και ο τελευταίος είναι ευρύτερος στο βαθµό που περιλαµβάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση 37. Συγκεκριµένα, η µεσοπολεµική και µεταπολεµική νοµική θεωρία κατανοούσε, σχεδόν οµόφωνα, την αποκέντρωση ως «την σύσταση περιφερειακών κρατικών οργάνων και την ανάθεση σε αυτά αποφασιστικών αρµοδιοτήτων» 38. Η προσπάθεια της ελληνικής νοµικής θεωρίας, υπό την επίδραση γαλλικών και ιταλικών θεωριών, να προβεί σε νέες διακρίσεις µε βάση νέα κριτήρια οδήγησε σε µία αναθεωρητική προσέγγιση της αποκέντρωσης και της συγκέντρωσης. Η προσέγγιση αυτή καθοδηγείται από την λογική αντικατάστασης νοµικών φορµαλιστικών κριτηρίων προσέγγισης και κατάταξης του φαινοµένου της αποκέντρωσης µε περισσότερο ουσιαστικά κριτήρια. 39. Έτσι: «Ως αποκέντρωση ορίζεται λοιπόν εκείνο το οργανωτικό σχήµα, στο πλαίσιο του οποίου οι αποφασιστικές αρµοδιότητες ανωτάτης διοικήσεως κατανέµονται σε µία σειρά από (κεντρικές και µη) υποκειµενικές µορφές χωρίς να δηµιουργείται ιεραρχική σχέση µεταξύ τους. Αντίθετα, το οργανωτικό σχήµα που συγκροτείται από το Κράτος και ΟΤΑ που δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες ανωτάτης διοικήσεως ή ακόµη περισσότερο, από δεσπόζουσες κεντρικές και ιεραρχικά υποταγµένες περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους χαρακτηρίζεται ως συγκέντρωση» 40. Στον ανωτέρω ορισµό η εγκατάλειψη της φορµαλιστικής προσέγγισης µε κριτήριο των νοµικό τύπο των οργανώσεων συµπορεύεται µε την υιοθέτηση του ουσιαστικού κριτηρίου της κατανοµής των αρµοδιοτήτων «ανώτατης διοίκησης». Συνέπεια της υιοθέτησης του τελευταίου είναι ο αποκλεισµός της ιεραρχικής εξάρτησης, γεγονός που εκφράζει και την πλήρη ρήξη 37 Χλέπας Ν.-Κ., Η Τοπική ιοίκηση στην Ελλάδα. Ο ιαλεκτικός Ανταγωνισµός της Αποκέντρωσης µε την Αυτοδιοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή, 1999, σελ Η διατύπωση του Χ. Σγουρίτσα στο Χλέπας Ν.-Κ., Η Τοπική ιοίκηση, σελ Σο σηµείο αυτό ας µας επιτραπεί µία παρέκβαση που αφορά στη διαπίστωση του Karl Engisch για τον ουσιαστικό χαρακτήρα της νοµικής σκέψης: «Η νοµική λογική είναι µια ουσιαστική λογική, η οποία στη βάση και στο πλαίσιο της τυπικής λογικής από τη µια µεριά και σε συνεργασία µε την ειδική νοµική µεθοδολογία από την άλλη, πρέπει να δείξει πως βρίσκει κανείς αληθινές ή σωστές ή τουλάχιστον υποστηρίξιµες λύσεις σε νοµικά ζητήµατα». Στο Engisch K., Εισαγωγή στη Νοµική Σκέψη, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999, σελ Χλέπας Ν.-Κ., Η Τοπική ιοίκηση, σελ

21 µε την παραδοσιακή νοµική θεωρία, αφού η ιεραρχική εξάρτηση των περιφερειακών υπηρεσιών από τις κεντρικές αποτελεί και το κατεξοχήν κριτήριο για τη διάκριση της «αποκέντρωσης» από την «αυτοδιοίκηση». Τούτο είναι και το κρίσιµο σηµείο της αναθεωρητικής ερµηνείας σε σχέση µε την παραδοσιακή εντάσσει σε κάθε περίπτωση την ιεραρχηµένη διοίκηση στην έννοια της συγκέντρωσης. Στο χώρο όµως της πράξης ο ιεραρχικός έλεγχος 41 περιορίζεται, κατά κανόνα, σε έλεγχο νοµιµότητας, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι διαφορές µε τη διοικητική εποπτεία, η οποία ασκείται σε νοµικά πρόσωπα τα οποία αυτοδιοικούνται. Συνεπώς: «Η έλλειψη ιεραρχικού ελέγχου δεν είναι λοιπόν αναγκαία (ούτε βέβαια και ικανή) συνθήκη για την διασφάλιση του αποκεντρωτικού (ή αποσυγκεντρωτικού ) χαρακτήρα ενός διοικητικού συστήµατος στην πράξη». 42 Σε κάθε περίπτωση θεµελιώδες, κατ αρχάς και από νοµική έποψη, είναι το ζήτηµα της κατανοµής των αρµοδιοτήτων: «Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων, των λειτουργιών στο εσωτερικό ενός κράτους, δηλαδή το µοίρασµα των αρµοδιοτήτων, µεταξύ των διαφόρων οργανώσεων της δηµόσιας διοίκησης, και, κυρίως, µεταξύ κεντρικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί κριτήριο του βαθµού αποκέντρωσης αλλά και του ιδιαίτερου ρόλου των θεσµών της αυτοδιοίκησης στο κράτος αυτό» 43. Σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος του 1975, όπως και στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001, η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα 44. Το κριτήριο για τη διοικητική διαίρεση της χώρας βασίζεται σε γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Στόχος είναι η διοικητική διαίρεση να προσαρµόζεται στις τοπικές γεωοικονοµικές συνθήκες 41 Για τις τέσσερις µορφές του ιεραρχικού ελέγχου (νοµιµότητας, σκοπιµότητας, προληπτικός, κατασταλτικός) βλ. Φιλίππου., Η εξέλιξη και η λειτουργία του Θεσµού της ιοικητικής Αποκέντρωσης και η διαµόρφωσή του στα πλαίσια του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή, 1994, σελ. σελ Χλέπας Ν.-Κ., Η Τοπική ιοίκηση, σελ. 33. Για τις ανωτέρω παρατηρήσεις, στο ίδιο σελ Χριστοφιλοπούλου Ε., Κατανοµή των Λειτουργιών µεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Προοπτικές της Τοπικής ηµοκρατίας. Ένας Ελληνογερµανικός ιάλογος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998, σελ Αναλυτικά το αναθεωρηµένο άρθρο του Συντάγµατος έχει ως εξής: «Άρθρο Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα. 2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. 3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, όπως νόµος ορίζει. Ερµηνευτική δήλωση στη παράγραφο 3: Ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών». 19

22 προκειµένου να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της δηµόσιας διοίκησης 45. «Συνεπώς, ο γεωγραφικός χώρος προσδιορίζει το σύνολο των υποθέσεων που µεταβιβάζονται στα αποκεντρωµένα όργανα. Το εδαφικό στοιχείο σε συνδυασµό µε την ίδρυση και λειτουργία των αποκεντρωµένων οργάνων και την άσκηση εκ µέρους αυτών αποφασιστικών και ικανής εκτάσεως αρµοδιοτήτων συγκροτούν µία αδιάσπαστη ενότητα και συναπαρτίζουν το εννοιολογικό περιεχόµενο της διοικητικής αποκέντρωσης» 46. Ακολούθως, το αποκεντρωτικό σύστηµα της χώρας προσανατολίζεται σε ενιαίες περιφέρειες, οι οποίες έχουν «αναγκαίως και κατά τόπο αρµοδιότητα». Η αρµοδιότητά τους ορίζεται ως «γενική αποφασιστική για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Συνεπώς, το εύρος της αρµοδιότητας τους δεν είναι µόνον ειδική και καθ ύλην περιοριζόµενη σε κάποιο διοικητικό κλάδο αλλά και διακλαδική διατοµεακή, δηλαδή «γενική». Σε κάθε µία από της περιφέρειες συγκροτείται διοικητικό (υπό-) κέντρο του κράτους µε αντίστοιχο µηχανισµό και διευθυντικό όργανο που εξασφαλίζει την διακλαδική συνοχή τον ενιαίο έλεγχο και τον οριζόντιο συντονισµό της δράσης όλων των κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο «τόπο». Η πολιτική λογική στο πλαίσιο της δηµοκρατικής θεωρίας που προσδιορίζει την πολιτική εξουσία και το ρόλο του ηγετικού οργάνου στην διοικητική περιφέρεια συσχετίζεται µε την πηγή της εξουσίας του, καθώς και τη µορφή νοµιµοποίησής της. Ακολούθως, η πολιτική εξουσία του, εν προκειµένω, είναι δοτή µε συνέπεια να επιβάλλεται η σύνδεσή του µε την κεντρική εξουσία, καθώς και η υπαγωγή του στον ιεραρχικό έλεγχο του αρµόδιο υπουργού. Ο τελευταίος είναι εκείνος που διαθέτει την αναγκαία δηµοκρατική νοµιµοποίηση των ενεργειών του ηγετικού περιφερειακού οργάνου, ώστε να µην µένει η δραστηριοποίηση του τελευταίου δίχως δηµοκρατικό έρεισµα. Με βάση την ανωτέρω λογική, η µεταφορά αρµοδιοτήτων πολιτικού χαρακτήρα σε συλλογικά όργανα µικτής σύνθεσης, όπου επικρατούν εκπρόσωποι φορέων που δεν αναπτύσσουν δραστηριότητες στο σύνολο αλλά σε τµήµα της περιφέρειας ή του λειτουργικού πεδίου ευθύνης της αποκεντρωµένης µονάδας θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε επιφύλαξη στο βαθµό που οδηγεί σε στρεβλώσεις τη βούληση της αντίστοιχης τοπικής κοινωνίας. 45 Χλέπας Ν.-Κ., Η Τοπική ιοίκηση, σελ Φιλίππου., Η εξέλιξη και η λειτουργία, σελ

23 Στο θεσµικό, αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο, η κατά τόπο αποκέντρωση, η τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζουν µία σύµπλοκη σχέση, αφού, πρώτον, και στις δύο περιπτώσεις οι ευθύνες και αρµοδιότητες οριοθετούνται σε συσχετισµό µε συγκεκριµένη εδαφική περιοχή («τόπος»), δεύτερον, και τα δύο συστήµατα εκφράζουν τις κεντρόφυγες τάσεις της, εν ευρεία εννοία, δηµόσιας διοίκησης, µεταθέτοντας εξουσία από το κέντρο προς την περιφέρεια, οδηγώντας τις αντίστοιχες οργανώσεις σε αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό τους περιβάλλον 47. Φαινόµενα όπως η αλληλεξάρτηση, η διαπλοκή και η συνεργασία συµπορεύονται µε την αντιπαλότητα και τον ανταγωνισµό. «Τα φαινόµενα αυτά είναι αναµενόµενα, αφού η άσκηση διοικητικών αρµοδιοτήτων δεν είναι απλώς µία τυποποιηµένη «τεχνική» διαδικασία, αλλά συνεπάγεται την άσκηση εξουσίας, η οποία κατανέµεται, εν προκειµένω, σε όργανα που αντλούν από διαφορετικές πηγές την πολιτική τους νοµιµοποίηση και συχνά εκπροσωπούν διαφορετικά συµφέροντα σε ταυτόσηµη (εν όλω ή εν µέρει) εδαφική περιφέρεια» 48. Η σύνδεση των αρµοδιοτήτων των αποκεντρωµένων οργάνων της διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε έναν ορισµένο «τόπο» γεννά προβλήµατα λειτουργική κατανοµής των αρµοδιοτήτων προβλήµατα που επιτείνονται µετά τη σύσταση της δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης. Εύλογο είναι λοιπόν να γεννάται µία εντασιακή σχέση µεταξύ της Αποκεντρωµένης ιοίκησης και των βαθµίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, το ζήτηµα των σχέσεων κεντρικού και τοπικού κράτους «δεν µπορεί να απαντηθεί µε όρους ενός αδιαφοροποίητου χωρικού µοντέλου εξουσίας όπου οι πολιτικές απορρέουν αδιαµεσολάβητα από µία πυραµιδική δοµή λήψης αποφάσεων. Αντιθέτως, το ζήτηµα είναι να διατηρηθεί η εντασιακή σχέση που διέπει τις γενικές επικρατούσες δοµές και τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο αυτές εκδηλώνονται σε κάθε περίπτωση» 49. Ακόµη περισσότερο, οι θεσµοί της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των κρατικών µορφών δράσης, όµως και οι ίδιοι οι θεσµοί αυτοί δεν παραµένουν αναλλοίωτοι. Εντάσσονται σε µία συνολική στρατηγική εξουσίας η οποία έρχεται διαρκώς αντιµέτωπη µε τη ρευστή πραγµατικότητα των κοινωνικών σχέσεων. Η κρατική δράση αξιώνοντας την ενσωµάτωση των κοινωνικών σχέσεων ενσωµατώνει και τις αντιφάσεις της. Το κράτος προσπαθεί να διαδραµατίσει ένα διπλό ρόλο: από 47 Χλέπας, Η Τοπική ιοίκηση, σελ Χλέπας, Η Τοπική ιοίκηση, σελ Γεωργαντάς Η., Τοπικό Κράτος και τοπικότητα, στα ίχνη δύο συζητήσεων, εκδ. ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2002, σελ

24 τη µία πλευρά παρακολουθεί τις κοινωνικές µεταβολές αλλά ακριβώς επειδή έχει την αποστολή της ενσωµάτωσης του κοινωνικού στο πολιτικό, προσπαθεί να διαδραµατίσει ενεργητικό ρόλο διαµόρφωσής τους 50. Ο ίδιος ο ορισµός της τοπικότητας σε αναφορά προς την κατανοµή των λειτουργιών στο εσωτερικό του κράτους είναι δυσχερής. Η παραπάνω διαπίστωση αντανακλάται και στην νοµικοδιοικητική σκέψη: «Είναι αλήθεια ότι η διάκριση των δηµοσίων υποθέσεων σε γενικές και τοπικές αποτελεί ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα στη θεωρία του δηµοσίου δικαίου, εφ όσον πέρα από τις τελείως ξεκάθαρες περιπτώσεις της µιάς (λ.χ. αυτές που αναφέρει ο ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ή της άλλης µορφής (λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην εξωτερική ή την αµυντική πολιτική, τη φορολογία και τη δικαιοσύνη) όλες οι άλλες είναι µικτού τύπου και κλιµακώνονται στις συνέπειες και στην σηµασία τους από το τοπικό στο εθνικό επίπεδο και vice versa» 51. Αν η Αποκεντρωµένη ιοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκροτούν από κοινού την έννοια του «Τοπικού Κράτους», τότε η µεταπολιτευτική περίοδος µέσα από την αλλαγή του πολιτικού συστήµατος, την επέκταση των κρατικών λειτουργιών και την είσοδο της Χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε µία αναδιάταξη των σχέσεων Κεντρικού και Τοπικού. Στόχος του επόµενου κεφαλαίου είναι να δώσει το πλαίσιο της συγκρότησης και των θεσµών του Τοπικού Κράτους. 50 Γεωργαντάς Η.-Ψυχάρης Γ., Νέες Μορφές Περιφερειακής ιοίκησης και ιαχείρισης ηµόσιων Πόρων. Πολιτικοί Μετασχηµατισµοί του Χωρικού Μοντέλου Εξουσίας, στο οµές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σηµερινή Ελλάδα, εκδ. ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2000 σελ Ακαδηµία Αθηνών, Αποκέντρωση κα Αυτοδιοίκηση, σελ

25 Κεφάλαιο 4: Συγκρότηση και θεσµικό πλαίσιο του τοπικού κράτους στην µεταπολεµική Ελλάδα: η παραδεδοµένη δυναµική Το τέλος της δεκαετίας (πόλεµος, κατοχή, εµφύλιος) βρίσκει τον κοινωνικό οικονοµικό και διοικητικό ιστό της χώρας συντριµµένο. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης επιτάσσει την ανοικοδόµηση της χώρας µε κύριο µοχλό της αναπτυξιακής διαδικασίας το κράτος 52. Ο προηγηθείς εµφύλιος πόλεµος υπήρξε καθοριστικός για τη συγκρότηση της φυσιογνωµίας του µεταπολεµικού κράτους: «Όπως όλοι οι εµφύλιοι πόλεµοι, έτσι κι αυτός αναπόφευκτα δηµιούργησε πρωτοφανή σχίσµατα ανάµεσα στους νικητές και τους ηττηµένους, εξαφάνισε κάθε ανεκτικότητα και οδήγησε σε εκτεταµένη καταπίεση» 53. Η «θεσµική πρωτοτυπία» της εγκαθίδρυσης, παραδόξως, δηµοκρατικού κράτους µετά τη λήξη του εµφυλίου, ενώ παράλληλα οι δηµοκρατικοί θεσµοί να συµπορεύονται µε τον αυταρχισµό, εξηγεί την µακροβιότητα και ανθεκτικότητα του µετεµφυλιακού καθεστώτος 54. Μία πανίσχυρη διαιρετική τοµή εγκαθιδρύεται στο εσωτερικό της κοινωνίας η οποία έχει βαρύνουσες συνέπειες στο επίπεδο της νοµιµοποίησης των πολιτικών του κράτους και ωθεί στην λογική του κρατικού συγκεντρωτισµού 55. Παράλληλα και αντίστοιχα προς τον κρατικό συγκεντρωτισµό οι κοµµατικοί µηχανισµοί δεν δοµούνται µαζικά γεγονός που θα οδηγούσε σε πιθανές ανατροπές στους µετεµφυλιακούς συσχετισµούς ισχύος 56. Ακόµη περισσότερο ιδιαίτερη βαρύτητα για την προβληµατική µας έχει η διαπίστωση: «η ενσωµάτωση της αγροτική περιφέρειας δεν συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη οργανωτικών πολιτικών σχηµατισµών που θα διασφάλιζαν την ένταξη και ενσωµάτωση των αγροτικών µαζών 52 Μακρυδηµήτρης, Κυβέρνηση και ιοίκηση: Ο ιοικητικός Μηχανισµός του Κράτους κατά την περίοδο της ανασυγκρότησης, στο ιοίκηση και Κοινωνία. Η ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα, σελ Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη Μεταπολεµική Ελλάδα, εκδ. Θεµέλιο 1986, σελ Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία,, σελ Πρόκειται για την ιδεολογία της εθνικοφροσύνης. Στο σηµείο αυτό παραθέτουµε την σηµαντική παρατήρηση του Κύρκου οξιάδη που αφορά στις σχέσεις εθνικής ιδεολογίας και «εθνικοφροσύνης»: «Το έθνος ως ενοποιητική, δηλαδή πειθαρχική, αρχή µπορεί πράγµατι να είναι αυστηρό και αποτελεσµατικό. Πρόκειται για µία οντότητα η µορφή της οποίας στηρίζεται στην αυστηρή ενοποίηση ενοποίηση που προσδιορίζεται από το απαραβίαστο των συνόρων, από την ευκρινέστατη, ένοπλα και νοµικά κατοχυρωµένη διαφοροποίηση του εντός από το εκτός Στην περίπτωση της µετεµφυλιακής Ελλάδας το πραγµατικό συλλογικό ιδεώδες, δεν είναι το έθνος αλλά το εθνικό φρόνηµα Εθνικό φρόνηµα κατά βάθος σηµαίνει κοινωνικό φρόνηµα», στο οξιάδης Κ., Η Ιδεολογία στη Μεταπολεµική Ελλάδα, σελ Γεωργαράκης Ν., Κόµµατα και κοµµατική δηµοκρατία. Προϋποθέσεις ενσωµάτωσης και νοµιµοποίησης στη µεταδιδακτορική Ελλάδα, στο εµερτζής Ν. (επιµ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα, εκδ. Οδυσσέας, 1994, σελ

26 στο πολιτικό παιχνίδι. Τον έλεγχο και την αποφόρτιση των κοινωνικών εντάσεων αναλάµβαναν τα πελατειακά δίκτυα και οι σχέσεις πατρωνίας στο πλαίσιο των χαλαρών οργανωτικών δοµών των κοµµάτων ή των προσωπικών διασυνδέσεων» 57. Εκτός των δεινών που είχε επιφέρει η δεκαετία , υφίστανται και περιορισµοί που αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά αναπαραγωγής της ελληνικής οικονοµίας και οι οποίες προσδιορίζουν το βασικό προσανατολισµό των κρατικών πολιτικών. Αυτοί θα µπορούσαν να συνοψιστούν στους παρακάτω: η ρηχή βιοµηχανική βάση που χαρακτηρίζεται από τις ελλείψεις στην παραγωγή µέσων παραγωγής των προϊόντων έντασης τεχνολογίας και την κυριαρχία των λεγόµενων παραδοσιακών κλάδων και των κατασκευών διευρυνόµενα ελλείµµατα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωµών που οφείλονται στην αδυναµία του παραγωγικού συστήµατος να καλύψει την υλική αναπαραγωγή της οικονοµίας η έλλειψη παραγωγικής απασχόλησης µεγάλων τµηµάτων του παραγωγικού πληθυσµού, λόγω ασυµµετριών ανάµεσα στους κλάδους και στους τοµείς της οικονοµίας 58. Σε αντιστοιχία και σε σχέση µε τα παραπάνω θα πρέπει να ειδωθεί η δυσανάλογη επέκταση του τοµέα των υπηρεσιών και ειδικότερα του δηµόσιου τοµέα που τροφοδοτείται από την επιβίωση των πελατειακών πολιτικών σχέσεων, καθώς και τα µαζικά µεταναστευτικά ρεύµατα της δεκαετίας του 1960, οπότε περίπου 20% του ενεργού πληθυσµού εγκαταλείπει τη χώρα που οδηγούν στη δηµιουργία χωρικά διασπασµένων, ασυνεχών και διαφοροποιηµένων κοινωνικών δοµών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες η κύρια ευθύνη του κράτους και οι προτεραιότητες της οικονοµικής πολιτικής κατευθύνθηκαν προς την εξασφάλιση των ελάχιστων συνθηκών που εγγυώνται την αναπαραγωγή της κοινωνικοοικονοµικής δοµής (π.χ. µέσω του διεθνούς δανεισµού) χωρίς παράλληλα να διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές, δηλαδή ανεξάρτητες από εξωτερικές δεσµεύσεις και περιορισµούς. Με δεδοµένο το κρατικό συγκεντρωτισµό καθίσταται εύλογη και η υποταγή των τοπικών στόχων στις προτεραιότητες της εθνικής ρύθµισης των µακροοικονοµικών µεγεθών, προωθούνται αυταρχικές, εκ των άνω, λύσεις χωρίς τη δυνατότητα να υπάρξει µία αντιστοιχία ανάµεσα σε σχέδια µέτρα και πολιτικές, ο 57 Γεωργαράκης Ν., Κόµµατα και κοµµατική δηµοκρατία. Προϋποθέσεις ενσωµάτωσης και νοµιµοποίησης, σελ Γετίµης Π., Τοπική Ανάπτυξη και Κρατική Ρύθµιση, στο Τόπος. Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών µελετών, τχ. 1, 1990, σελ

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας

Βιβλιογραφία και πηγές. Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική εξιά: οµή και Ιδεολογία της Νέας ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Θεµατικός Άξονας: Κλασικές και σύγχρονες τυπολογίες των πολιτικών κοµµάτων 1. Κόµµα Μαζών βιβλιογραφία, εντοπίστε οµοιότητες και διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης

Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης Η ηµόσια ιοίκηση, περιλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτύσσεται και διαµορφώνεται στο πλαίσιο του συστηµικού

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα