Γιδακηική παπέμβαζη με ηο λογιζμικό «Μαπγαπίηα 3» για ηη ζςγγπαθή πεπιγπαθικού κειμένος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιδακηική παπέμβαζη με ηο λογιζμικό «Μαπγαπίηα 3» για ηη ζςγγπαθή πεπιγπαθικού κειμένος"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Γιδακηική παπέμβαζη με ηο λογιζμικό «Μαπγαπίηα 3» για ηη ζςγγπαθή πεπιγπαθικού κειμένος Γ. Βαζαπμίδος 1, Δ. Καπγιυηάκη 2, Δ. Μαλαδάκη 3 1 Π.Σ.Γ.Δ. - Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2 Π.Σ.Γ.Δ. - Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 3 Π.Σ.Γ.Δ. - Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Πεπίλητη Ζ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ απνηειεί κία πνιύπινθε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία, σζηόζν, είλαη δηδάμηκε. Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έρεη απνδεηρηεί ε ζπκβνιή ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. ηελ πξνθεηκέλε κειέηε παξνπζηάδεηαη κία δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηε δηδαζθαιία παξαγσγήο πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ (πεξηγξαθή πξνζώπνπ) κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Μαξγαξίηα 3» ζε καζεηέο Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ. Λέξειρ κλειδιά: ΤΠΕ, πεπιγπαθή πποζώπος, «Μαπγαπίηα 3». 1. Διζαγυγή Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ απμεζεί νη έξεπλεο ζηε ρώξα καο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθόηεξνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ηνλ αλαπξνζδηνξηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ ζηε Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο (European Commission, 2000). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπκβνιή ησλ πνιπκέζσλ ζηε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, κηαο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο από ηε θύζε ηεο ζύλζεηεο θαη γλσζηαθά απαηηεηηθήο (Bereiter & Scardamalia,1987): από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνλ βνεζνύλ ζεκαληηθά λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθόηεξα καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα ηε δηδαζθαιία από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή-ζπγγξαθέα ηνλ ππνζηεξίδνπλ, ηνλ δηεπθνιύλνπλ θαη ηνλ παξνηξύλνπλ λα δηαρεηξηζηεί ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξαγάγεη θείκελα απνηειεζκαηηθά θαη επηθνηλσληαθά. Με άιια ιόγηα, ηα ζρεδηαζκέλα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνύληαη σο κεραληζηηθά θαη γλσζηαθά εξγαιεία πνπ ηνλ βνεζνύλ λα δνκήζεη ηηο αλαγθαίεο γλώζεηο θαη λα αλαπηύμεη δεμηόηεηεο (γλσζηηθέο-κεηαγλσζηηθέο), πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα κεηαβεί από ην επίπεδν ηνπ αξράξηνπ ζην επίπεδν ηνπ έκπεηξνπ ζπγγξαθέα. 2. Παποςζίαζη Λογιζμικού «Μαπγαπίηα 3» Έλα εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζρεδηαζκέλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ είλαη ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

2 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1030 ην «Μαξγαξίηα 3», κέξνο ζεηξάο ινγηζκηθώλ («Μαξγαξίηα 1-6») πνπ αλαπηύρζεθε από ην Δξγαζηήξην Γηαπνιηηηζκηθώλ θαη Μεηαλαζηεπηηθώλ Μειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Παηδεία Οκνγελώλ» γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεύηεξεο θαη μέλεο γιώζζαο, ην νπνίν όκσο ιόγσ ηεο επειημίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ηεο ζπκβαηόηεηάο ηνπ κε έλα από ηνπο ζηόρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ λα παξάγνπλ απνηειεζκαηηθά γξαπηά θείκελα, επηρεηξήζακε λα αμηνπνηήζνπκε θαη ζε ηάμε καζεηώλ ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ. ηόρνο ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνύ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ε αλάπηπμε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζπγγξαθείο λα θηάζνπλ ζε ζπγγξαθηθή απηνλνκία (παληηδάθεο, 2007). Δηδηθόηεξα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο γξαθήο παξά ζην ηειηθό πξντόλ (παληηδάθεο, 2010) ζύκθσλα κε ην γλσζηηθό-αλαπηπμηαθό κνληέιν γξαθήο ησλ Γλσζηηθώλ Φπρνιόγσλ Bereiter & Scardamalia (1987), ην δηαδηθαζηηθό κνληέιν ησλ Flower & Hayes (1981) θαη ην λεόηεξν απηώλ θνηλσληθνγλσζηηθό κνληέιν (Hayes, 1996), ην ινγηζκηθό βνεζά ην καζεηή λα δηαρεηξηζηεί επθνιόηεξα ην γλσζηηθό θνξηίν ηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, θαζνδεγώληαο ηνλ κε ηελ παξνρή δηαδηθαζηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ λα δηαρεηξίδεηαη δπλακηθά ηηο θάζεηο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ: ην ζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή-νξγάλσζε ηδεώλ, ηελ πξώηε θαηαγξαθή, ηε βειηίσζε-αλαζεώξεζε θαη ηελ παξνπζίαζε-έθδνζε (παληηδάθεο, 1998). Σα θείκελα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ αλήθνπλ ζην θεηκεληθό είδνο ηεο αθήγεζεο (κύζνο, παξακύζη) θαη ηεο πεξηγξαθήο. Δθηόο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο γξαπηνύ ιόγνπ ην ινγηζκηθό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαπξαγκαηεπηνύλ έλα θείκελν, λα γλσξίζνπλ ην ζρεηηθό ιεμηιόγην, λα εκπιαθνύλ ζε πνηθηιία γισζζηθώλ αζθήζεσλ αιιά θαη λα παίμνπλ παηρλίδηα, ηα νπνία ραιαξώλνπλ θαη ςπραγσγνύλ ηα παηδηά, απνηειώληαο έλα ηζρπξό θίλεηξν γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ινγηζκηθνύ. Καίξηα ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνύ ζηελ πινπνίεζε ηνπ παξαθάησ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ. 3. Σςνοπηική Παποςζίαζη Σεναπίος Τίηλορ Γιδακηικού Σεναπίος: Ζ δηδαζθαιία ησλ πξν-ζπγγξαθηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ κε ην ινγηζκηθό «Μαξγαξίηα 3». Ηλικία και ηάξη: Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε έγηλε από ηηο ζπληάθηξηεο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο ζε ηκήκα ηεο Γ ηάμεο ηνπ 15 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Ρεζύκλνπ, ζην νπνίν θνηηνύλ 23 καζεηέο (13 αγόξηα θαη 10 θνξίηζηα). Οπγάνυζη ηάξηρ: Οη καζεηέο εξγάζηεθαλ όινη καδί, σο κία εληαία νκάδα. Ζ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ηεο ηάμεο είρε ηε κνξθή Π. Υλικο-ηεσνική ςποδομή: Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ έλαο θνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, έλαο πξνβνιέαο, ην ινγηζκηθό «Μαξγαξίηα 3» αιιά θαη ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο. Δπίζεο, έγηλε ρξήζε ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ εηθόλσλ, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν πεξηγξαθήο. Γιάπκεια: Πέληε (5) δηδαθηηθέο ώξεο. Δμπλεκόμενερ γνυζηικέρ πεπιοσέρ: Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε Γιώζζα θαη ε Πιεξνθνξηθή. Γνυζηικά πποαπαιηούμενα: Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο γλώζεηο ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηδηθόηεξα ζην είδνο ηνπ πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ. Σςμβαηόηηηα με Α.Π.Σ.: Σν εθπαηδεπηηθό ζελάξην είλαη ζπκβαηό κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ, αθνύ ν θεληξηθόο άμνλαο ηνπ ζελαξίνπ αθνξά ζηε δηδαζθαιία πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ γεληθόηεξα θαη ζηελ πεξηγξαθή πξνζώπνπ εηδηθόηεξα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηε δεύηεξε ελόηεηα ηνπ πξώηνπ ηεύρνπο ηεο Γλώζζαρ ηεο Γ Γεκνηηθνύ. Γιδακηικοί ζηόσοι: Οη καζεηέο αλακέλεηαη: α) λα εληνπίδνπλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηγξαθηθνύ είδνπο, ώζηε λ αλαπαξάγνπλ ηε δνκή ηνπ γξαπηά θαη πξνθνξηθά, β) λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηγξαθόκελνπ πξνζώπνπ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη λα πξνρσξνύλ ζηελ νξζή ηαμηλόκεζή ηνπο, γ) λα γξάθνπλ κε βάζε ην αθξναηήξην ζην νπνίν απεπζύλνληαη θαη ην ζθνπό ζπγγξαθήο, δ) λα απνθηήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ θαη ε) καθξνπξόζεζκα λα εζσηεξηθεύνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηηο παξερόκελεο γλώζεηο θαη λα ηηο εθδειώλνπλ, όηαλ γξάθνπλ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππνινγηζηή. Παιδαγυγικοί ζηόσοι: Οη καζεηέο επηδηώθεηαη: α) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, β) λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηελ παξαγσγή ηδεώλ θαη ηελ ηαμηλόκεζή ηνπο θαη γ) λα αληηιεθζνύλ ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. Δθαπμογή ηος ζεναπίος 1 ο Γιδακηικό δίυπο(2 ώπερ 45 λεπηών) Ζ πξώηε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ έγηλε ηηο δύν ηειεπηαίεο ώξεο κηαο ζρνιηθήο εκέξαο. ηόρνο ήηαλ λα αληρλεπζεί ε γλώζε ησλ καζεηώλ γηα ην πεξηγξαθηθό θείκελν θαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ, πξηλ ηνπο δεηεζεί λα παξαγάγνπλ νη ίδηνη έλα γξαπηό πεξηγξαθηθό θείκελν. Αθνύ έιαβε ρώξα ε γλσξηκία κε ηα παηδηά, ηνύο γλσζηνπνηήζεθε ηη επξόθεηην λα δηεμαρζεί ηηο δύν επόκελεο ώξεο. Αξρηθά, πξνβιήζεθε ζηνλ πίλαθα κέζσ ελόο πξνβνιέα κία εηθόλα κε πξόζσπα γλσζηά απ ην ζρνιηθό ηνπο βηβιίν. Οη εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαςαλ έλα πξόζσπν ε θαζεκία θαη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζε πνην από ηα εηθνληδόκελα πξόζσπα αληηζηνηρεί ε πεξηγξαθή. ηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο ήηαλ λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε νινθιεξσκέλεο πεξηγξαθέο. ε κία δεύηεξε θάζε θάπνηνη καζεηέο επηθεληξώλνληαλ ζ έλα από ηα απεηθνληδόκελα πξόζσπα θαη νη ππόινηπνη πξνζπαζνύζαλ λα ην «αλαθαιύςνπλ» κέζα από ηηο εξσηήζεηο πνπ έζεηαλ ζηνπο ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

4 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1032 πξώηνπο. Όιεο νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαλ ζηνλ πίλαθα νκαδνπνηεκέλεο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα δηαζαθελίζηεθε ην πεξηερόκελν ησλ θαηεγνξηώλ απηώλ. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε κηα εηθόλα ηνπ Μπνκπ θνπγγαξάθε, άξρηζαλ λα απαξηζκνύλ ζηνηρεία ηεο εκθάληζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Οινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία, έλαο καζεηήο πήξε ην ιόγν θη έθαλε κηα πιήξε πεξηγξαθή βαζηζκέλε ζηηο θαηεπζύλζεηο πνπ είραλ δνζεί. 2 ο Γιδακηικό δίυπο Σν δεύηεξν δίσξν δηδαζθαιίαο εμειίρηεθε δύν εκέξεο κεηά ηελ πξώηε δηδαζθαιία. Γηεπθξηλίζηεθε ζηα παηδηά όηη ε πεξηγξαθή πξνζώπνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ «Μαξγαξίηα 3». Μεηά από νιηγόιεπηε ζπδήηεζε πάξζεθε νκόθσλα ε απόθαζε λα πεξηγξαθεί ε παξαηεξήηξηα ηεο κειέηεο, πξόζσπν ην νπνίν ήηαλ ζηνλ θαζέλα γλσζηό θη ήηαλ παξόλ. Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ αλέπηπμαλ δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ, δειαδή επέιεμαλ ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ ηνπο, ηελ ειηθία ησλ απνδεθηώλ ηνπο θαη ηε δηάζεζε πνπ ήζειαλ λα πξνθαιέζνπλ, θάλνληαο νξαηό ηνλ επηθνηλσληαθό ηνπ ξόιν. Έρνληαο επηιέμεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηνπο («Ζ ραξνύκελε Εσή») πξνρώξεζαλ ζηελ παξαγσγή ηδεώλ κέζσ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξσηήζεσλ θαη ηνπ παξερόκελνπ ιεμηινγίνπ ηεο «Μαξγαξίηαο». Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο ζηε γέλλεζε ηδεώλ: «Πώο είλαη ε εκθάληζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ πεξηγξάθεηο;», «Πώο ζπκπεξηθέξεηαη;», «Πνηεο είλαη νη αξεηέο θαη πνηα ηα ειαηηώκαηά ηνπ», «Ση ζνπ αξέζεη θαη ηη δε ζνπ αξέζεη ζ απηόλ;». Μέζσ απηώλ αλαδεηθλύνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο πξνζώπνπ, πνπ θαιείηαη λα θσδηθνπνηήζεη ν καζεηήο. Ο ζρεδηαζκόο νινθιεξώζεθε κε ηελ νξγάλσζε ησλ ηδεώλ ζε ηξεηο παξαγξάθνπο (πξόινγνο, αλάπηπμε, επίινγνο). Σέινο, γηα λα πξνθύςεη κία ζαθήο εηθόλα ησλ επηδξάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθνύ θεηκέλνπ, ν εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο πξνζθέξζεθε λα αλαζέζεη ζηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ίδην ζε έλα λέν πεξηγξαθηθό θείκελν πνπ ηνπο δήηεζε λα παξαγάγνπλ κέζα ζηελ ηάμε ζε επόκελε δηδαθηηθή ώξα. 4. Άηςπη αξιολόγηζη Πξνζπαζώληαο, ελ είδεη αμηνιόγεζεο, λα εληνπίζνπκε ηηο επηδξάζεηο θαη ηηο εληππώζεηο πνπ άθεζε ζηνπο καζεηέο ην παξαπάλσ ζελάξην, κειεηήζακε ηα ηειηθά θείκελα πνπ παξήγαγαλ νη καζεηέο θαη πξαγκαηνπνηήζακε κηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε-ζπδήηεζε δηάξθεηαο κηαο δηδαθηηθήο ώξαο, ζηελ νπνία ηα παηδηά δηαηύπσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πνηα κνξθή δηδαζθαιίαο πξνηηκνύλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Όζνλ αθνξά ζηα θείκελα πνπ παξήγαγαλ ε πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ έθαλε ζαθή δηαρσξηζκό ησλ πεξηγξαθόκελσλ ζηνηρείσλ ζε εζσηεξηθά θη εμσηεξηθά, ελώ ην ινγηζκηθό απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αλαθνξά ηνπο ζε αξεηέο, ζπλήζεηεο θ.ά. ηνπ πεξηγξαθόκελνπ πξνζώπνπ. Όζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξώην δίσξν ζεσξήζεθε από ηα παηδηά εύθνιε θαη ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ δηαζθεδαζηηθή, θαζώο όρη κόλν νη πεξηγξαθόκελεο εηθόλεο πξνβάιινληαλ κπξνζηά ηνπο, αιιά θη ν ήξσαο κε ηνλ νπνίν αζρνιήζεθαλ είλαη πνιύ αγαπεηόο. Χζηόζν, ηνπο ελζνπζίαζε ε ηδέα όηη ην ινγηζκηθό πξνζηδίαδε ζε δηαθόξσλ εηδώλ παηρλίδηα, θαζώο δήισζαλ πσο ηνπο ζύκηζε «παδι», «Σακπνύ» θαη «Παληνκίκα». εκαληηθή ππήξμε ε θαζνδήγεζε πνπ πξνζέθεξαλ νη εξσηήζεηο πνπ ζπλνδεύνληαλ από αληηπξνζσπεπηηθό ιεμηιόγην αιιά θαη νη εηθόλεο. Σν ιεμηιόγην, κάιηζηα, απνηέιεζε θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ παξαγσγή ηδεώλ («Βιέπσ θαη κπνξώ λα ζθέθηνκαη καδί!»). Θεηηθό, επίζεο, ζεώξεζαλ ην γεγνλόο όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δηνξζώλνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηα ιάζε ηνπο παηώληαο κόλν έλα θνπκπί. Δληνύηνηο, δηαηππώζεθαλ θαη θάπνηεο αξλεηηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ. Αξρηθά, θάπνηνη ζεώξεζαλ πσο νη δηεπθνιύλζεηο ηεο «Μαξγαξίηαο» δελ ηνπο βνήζεζαλ, θαζώο πξνηηκνύλ λα «ζθέθηνληαη κόλνη ηνπο ηη ζα γξάςνπλ». Άιινη πάιη ππνζηήξημαλ πσο βαξέζεθαλ, γηαηί έκελαλ απινί ζεαηέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα γξάςνπλ νη ίδηνη. Οη παξαπάλσ αδπλακίεο ίζσο ζα κπνξνύζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ, αλ ππήξρε ε δπλαηόηεηα λα εξγάδεηαη θάζε παηδί ζε μερσξηζηό ππνινγηζηή, ώζηε λα αθνινπζεί ηνπο δηθνύο ηνπ ξπζκνύο θαη έηζη λα έρεη άκεζα ελεξγό ξόιν. Άιισζηε, απηόο είλαη θαη ν αξρηθόο πξννξηζκόο θάζε αλάινγνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. Βιβλιογραφία Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. European Commission (2000), e-learning: Let us think of tomorrow s education. COM 2000, 318. Flower L. & Hayes J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), Hayes J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In C.M. Levy & S. Ransdell (Eds.), The science of writing. theories, methods, individual differences and applications, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. παληηδάθεο, Η. (1998). «Ιδεοκαηαζκεςέρ», Αζήλα:Inte*learn παληηδάθεο, Η. (2010). Κοινωνιο-γνωζιακά πολςμεζικά πεπιβάλλονηα μάθηζηρ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος: από ηη θεωπία ζηην ππάξη. Αζήλα: Gutenberg παληηδάθεο, Η.(2007). «Μαξγαξίηα III θαη IV»: ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ θαιιηέξγεηαο ησλ κεηαγλσζηαθώλ ζπγγξαθηθώλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε. ην Ν. Γαπόληεο & Σδηκόπνπινο (επηκ.), Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη, ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

6 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1034 ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΝΑΡΗΑ

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία παξακπζηώλ

Γεκηνπξγία παξακπζηώλ Πεξίιεςε Γεκηνπξγία παξακπζηώλ Διέλε Ν. Ληαθνπνύινπ, lenaiw@gmail.com 109ν Γεκνηηθό ρνιείν Θεζζαινλίθεο Ζ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη δηδαθηηθή παξέκβαζε ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα «δεκηνπξγία πνιπηξνπηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ

Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 105 Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Π. Βαζάλα 1, Γ. Παπαβαζιλείος 2 1 ΔΠ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο

Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 85 Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο Γ. Αλησλέινπ 1, Β. Κόκεο 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη

Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 677 Διεπεςνηηική μελέηη για ηο πώρ ηα παιδιά σπηζιμοποιούν ηη διαδπαζηική ηεσνολογία πολςμέζυν ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη Χ. Πεπδικίδος 1, Σ. Τέγορ 2 1 Πξσηνβάζκηα

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ

Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1009 Παιδιά, Ρομπόη και Lego Mindstorms: Καηαγπάθονηαρ ηο ξεκίνημα μιαρ αλληλεπιδπαζηικήρ ζσέζηρ A. Χπονάκη,. Κούπιαρ Σκήκα Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Εθπαίδεπζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια

Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 331 Αλληλεπιδπάζειρ μαθηηών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηα πλαίζια δπαζηηπιοηήηυν με τηθιακά παισνίδια Σ. Κίπγιναρ 1, Ε. Μαζηαύπαλη 2 1 Γάζθαινο, M. Ed. ICT, kirginas@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοικείωζε με ηε γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Scratch και ηο πομποηικό πακέηο Lego WeDo

Δξοικείωζε με ηε γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Scratch και ηο πομποηικό πακέηο Lego WeDo 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1255 Δξοικείωζε με ηε γλώζζα ππογπαμμαηιζμού Scratch και ηο πομποηικό πακέηο Lego WeDo Γ. Νικολόρ 1, Α. Μιζιπλή 2, Γ. Γαβπάδορ 1, Ν. Μπακόποςλορ 1, Β. Κόμερ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γαιάλε Μάξσ, (PhD) Δ.Δ.ΓΙ.Π Κιάδνπ I, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μπεθηάξεο Γηώξγνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα