ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2013 από 20/3/2013. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4544/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1. ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΛΥΡΑΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ 7. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 19. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21. ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ 22. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπουροδήμος και ο δημοτικός υπάλληλος Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Το μέλος του Συμβουλίου κος Ντούρμας Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος και πριν την ψήφισή του. Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Έκδοση ψηφίσματος για το σχέδιο Αθηνά και την υποβάθμιση του ΤΕΙ Χαλκίδας» 2 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης εκτέλεσης έργου και χαρακτηρισμό κωδικού ως δεκτικού εντάλματος προπληρωμής» Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση των ανωτέρω έκτακτων και κατεπειγόντων θεμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και για την άμεση λήψη απόφασης για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

2 ΘΕΜΑ 8 Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 / 2013 «Περί διαγραφής οφειλών» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (παρ.2 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεως της. (παρ.3 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ν.2362/95 είναι δέκα ετών. (παρ.4 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν έχει εισπραχθεί μία συγκεκριμένη αμοιβή, παροχή, αποζημίωση μισθολογικού χαρακτήρα σε διάστημα δέκα ετών, όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δέκα ετών, ο δικαιούχος δεν μπορεί να την εισπράξει αναδρομικά ούτε και μέσα στη τελευταία διετία. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. (παρ.5 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α

3 Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν μπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόμα και εάν το επιθυμεί ο Δήμος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Με βάση τα ανωτέρω επισυνάπτουμε κατάσταση με απαιτήσεις κατά του δήμου που έχουν παραγραφεί, ως κάτωθι: Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜ. ΑΡ.ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>, της ΚΟΡΩΝΗΣ πρώην Κοινότητας 1 25/5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.869,38 Λούτσας. 2 24/10/ /8/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 936,86 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 83, /8/ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 121, /8/ /4/ /8/ /8/ /8/ /8/ /9/ /11/ /12/ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο "Διαμόρφωση- Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρωνπλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα " Η ΑΥΓΗ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ". ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 131,59 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Μετάδοση ευχών Πάσχα ΕΤΑΙΡΕΙΑ 103, ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 65,17 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 112,70 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 77,77 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 82,46 ηλεκτρολογικού υλικού ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Προμήθεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ανταλλακτικών, για ΕΜΠΟΡΟΣ 45,02 χλοοκοπτικό μηχάνημα. ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 44,37 Προμήθεια στεφάνων ΤΑΜΒΑΚΟΣ Συνδρομή περιοδικού ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ευβοικό χωριό έτους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44,

4 14 8/1/ Σ.Π. Σταμέλος 180, /1/ Σ.Π. Σταμέλος 41, /4/ /4/ /4/ /4/ /5/ /6/ /8/ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 88,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 45,02 ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,13 ΚΩΝ/ΝΟΣ 6,93 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 73,37 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 103,47 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.115, /9/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.168, /9/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44, /10/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.115,19 ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,34 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 415,55 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 103,88 ΚΩΝ/ΝΟΣ 42,26 ΚΩΝ/ΝΟΣ 92, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138, /12/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 173,14 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Επισκευή ελαστικών τσάπας. Επισκευή ελαστικών τσάπας. Συνδρομή εφημερίδας "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ", έτους ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα. Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών. Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2001 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Χριστουγέννων 2001 Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου Προμήθεια πετρελαίου κίνησης. Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα /1/ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,09 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το 2001

5 35 9/5/ /5/ /5/ /6/ /6/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 295,00 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 236,00 Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 247,80 ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 405,00 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 899, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.057,69 Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα "Η ΕΥΒΟΙΚΗ" Πάσχα 2002, στα Διρφυακά Νέα Μετάδοση εορταστικών ευχετηρίων μηνυμάτων για το ΠΑΣΧΑ 2002 στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 1. Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/2002 Προμήθεια σαντουιτς και χυμών για μαθητική εκδρομή, που οργάνωσε ο Δήμος Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου 41 12/6/ /6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203,77 Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής /6/ /7/ /7/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 Προμήθεια δικετών ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.167,04 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 361, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 313,81 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών. Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις 29/6/2002 κατά τη θεμελίωση του κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 47 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,45 (συρμ/κά-δομικά). 48 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23,76 ( συρμ/κά-δομικά).

6 49 10/8/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.152, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 451, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 179, /8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.049, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.113, /9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε ,20 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής. Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ-ΙΤΑΛΙΑΣ. Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών. Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσης των ΔΔ Στενής-Πισσωνα 55 19/9/ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 81,11 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 56 30/9/ ΤΡΙΚΚΑΣ Ε&Β ΟΕ 226,56 Προμήθεια τσιμεντένιων σωλήνων Φ /10/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 9,44 Προμήθεια δύο τεμαχίων MOYSE PS/ /10/ /11/ /12/ /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51,92 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 212,40 ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 191,16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 566,40 Γενικό πλύσιμο και γράσσο μηχανήματος. Συντήρηση οθόνης pc ΔΔ Πισσώνα- Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσης με ΔΔ Καθενών και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου

7 62 24/12/ /12/ /12/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 342,20 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 692,59 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,10 Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος, έτους 2003 Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2002, στο Πανευβοικό βήμα Συνδρομή ετους 2002, στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 65 28/12/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 45, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 518, /1/ /1/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 346,29 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 468,46 Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2002 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003, στην Ευβοική γνώμη 69 19/3/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 129,80 Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 70 24/3/ ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 87,59 Προμήθεια γλυκισμάτων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε /3/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 48,60 Προμήθεια στεφάνου 72 24/4/ /4/ Πάσχα 2003, στην ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 433,06 εφημερίδα Πανευβοικό βήμα ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 310,10 Μετάδοση ευχών Πάσχα /4/ /4/ /5/ /5/ /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 519,20 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 354,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 1.003,00 Πάσχα 2003, στην Ευβοική γνώμη ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Πάσχα 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Χριστουγέννων 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Πάσχα 2003, στην εφημερίδα Αρέθουσα 79 27/5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 283,20 Μετάδοση ευχών Πάσχα στο Ράδιο Αλιβέρι.

8 80 27/5/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 993, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.062,72 Παραθεση γεύματος την 19/5/2002 στο ΔΔ Πισσώνα για σχολικούς αγώνες Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς /6/ /6/ /6/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 75,00 Προμήθεια στεφάνου Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την , παραμονή θρησκευτικής ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ πανήγυρης στο Δ.Δ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1.419,00 Πισσώνα. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 480,00 Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 85 26/6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 81,00 Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 86 18/8/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ 758, /9/ /9/ /11/ /11/ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 367,98 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 118,00 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 167,80 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 135,46 Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων" Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκς στο Δ.Δ. Λούτσας στις Συνδρομή στην εφημερίδα "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" για το έτος Δημοσίευση στον "ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ" περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Δημάρχου διενέργειας διαγωνισμού, στην εφημερίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ".

9 91 20/11/ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 76,70 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού-προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή αυτοκινούμενου στην εφημερίδα "ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" /11/2003 Β ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 41,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 93 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 600,00 Μεταφορά μαθητών από Στρόπωνες-Πισσώνα- Λούτσα προς Μακρυμάλλη 94 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 200, /1/ /3/ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127,86 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 903,00 Μεταφορά μαθητών Στενή-Μακρυμάλλη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ /4/ /7/ /11/ /12/ /12/ /1/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 545,16 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 146,44 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ 37,52 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 467,28 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18,64 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 224,30 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ 3253 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ" Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα "Καθημερινή Εύβοια" για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ) ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"

10 103 15/2/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 289,10 για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων /2/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7, /3/ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 2.301, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 220, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 880, /3/ /5/ /6/ /6/ /6/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 32,99 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 242,81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ,18 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 9.992,43 ΛΑΘΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1.644,83 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων Mισθωση του ΧΑΚ 4460 για μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Στροπώνων στη Στενή με επιστροφή για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου, Πάλιουρα, Μίστρου, Θεολόγου στη Στενή με επιστροφή, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3729/ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, με χρήση μηχανημάτων, για το έργο "Καθαρισμός Περιαστικών Δασών" Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέας-φορτηγό), για το έργο "Καθαρισμός περιαστικών δασών". Συμμετοχή του Δήμου για φοίτηση μαθητών στο Ωδείο-παράδοση μαθημάτων μουσικής για τους μήνες 1ο-2ο- 3ο-4ο-5ο & 6ο του 2005.Σύνολο μαθητών 209 Χ 7,87./μαθητή=1.644,83.

11 113 31/8/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11,09 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /9/ /9/ /12/ /12/ /3/ /3/ /4/ /5/ /5/ /5/ /5/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50,00 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 15,66 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ 79,98 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 6.925,00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ 450,00 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 357,00 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 160,65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 73,01 Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 3.989,24 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν ,64 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ ,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ 10ος/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/05 Συντήρηση (απόφραξη) στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Δ.Δ. Στενής (σφαιρικές βάννες) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ 2006 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ)

12 125 23/5/ /5/ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.383,96 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 216,82 Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα (συστολές, βίδες, ενωτικά, κλπ) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης /6/ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ 830,86 (σωλήνες) για την Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Στροπώνων 128 1/8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 26, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 168, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 66, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 86, /8/ ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 181,47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ /8/ /10/ /10/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 70,00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> 1.500,00 Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών 1.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ.

13 141 8/11/ /11/ /11/ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 951,05 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 210,63 ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 85,00 (σωλήνες, καμπύλες) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Καθενών- Πάλιουρα- Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας (βάννες, κολλάρα) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισσώνα, Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ /11/ /11/ /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 261,80 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 190,40 ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 136,00 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο "Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 147 1/12/ /12/ /12/ /12/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 714,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 773,50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 654,50 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.173,92 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές τάφρων) για την κατασκευή του έργου "Αποχετευτικά ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" Εκσκαφές τάφρων για το έργο <Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Στενής> με χρήση μηχανήματος εκσκαφέα, ώρες εργασίας 26 Χ 25,00 Ευρώ ανά ώρα Χωματουργικές εργασίες, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ, ΑΠΌ 1/1/ /8/ /5/ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε 130,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ 7267

14 152 3/12/ /12/ /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 410,00 ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ-Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.500,00 ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ. ΣΥΛ. ΣΤΕΝΗΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ /12/ /3/ /12/ /12/ /12/ /1/ /1/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ 2.500,00 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 165,45 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 124,05 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 93,25 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,01 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1, /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1, /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,18 Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ. Υπόλοιπο 1ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ)(Συνεχιζ) Υπόλοιπο 2ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο 3ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών Υπόλοιπο 4ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου 1,75 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου πράξη Ελ. Συνεδρίου αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή

15 165 31/1/ /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,65 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,36 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου /1/ Το μέλος του Συμβουλίου κος Χασάνδρας Νικόλαος, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνουν οι διαγραφές, αφού δεν έχει περάσει ο χρόνος διαγραφής, πρέπει να περαστούν πρώτα στις επισφάλειες και να ερωτηθεί ο ορκωτός και μετά να προχωρήσει η διαγραφή των ανωτέρω ποσών, αν έχει γίνει η διαδικασία θα ήθελα να ενημερωθώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την κατάσταση της αρμόδιας υπηρεσίας,, τα άρθρα 90 έως 94 και 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'), τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την διαγραφή των απαιτήσεων κατά του Δήμου που εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα, λόγω παραγραφής τους:. Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜ. ΑΡ.ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>, της πρώην Κοινότητας 1 25/5/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.869,38 Λούτσας. 2 24/10/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 936,86 3 6/8/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 83, /8/ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 121, /8/ /4/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 131,59 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 103,89 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο "Διαμόρφωση-Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων-πλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα " Η ΑΥΓΗ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ". Μετάδοση ευχών Πάσχα 1999 αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ

16 7 11/8/ /8/ /8/ /8/ /9/ /11/ /12/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 65,17 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 112,70 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 77,77 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 82,46 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 45,02 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ 14 8/1/ Σ.Π. Σταμέλος 180, /1/ Σ.Π. Σταμέλος 41, /4/ /4/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ανταλλακτικών, για χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 44,37 Προμήθεια στεφάνων ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & Συνδρομή περιοδικού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44,02 ευβοικό χωριό έτους 2000 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 88,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 45, /4/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20, /4/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6, /5/ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 73,37 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ 21 22/6/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 103,47 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Επισκευή ελαστικών τσάπας. Επισκευή ελαστικών τσάπας. Συνδρομή εφημερίδας "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ", έτους ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα 22 27/8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.115, /9/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.168, /9/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44, /10/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154, /12/ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.115, /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,34 Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα. Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών. Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2001 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας /12/ /12/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 415,55 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 103,88 Χριστουγέννων 2001 Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου

17 30 28/12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42, /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 92, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138, /12/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 173,14 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης. Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα /1/ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,09 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 295,00 Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα "Η ΕΥΒΟΙΚΗ" 36 22/5/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 236, /5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 247, /6/ ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 405, /6/ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 899, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.057,69 Πάσχα 2002, στα Διρφυακά Νέα Μετάδοση εορταστικών ευχετηρίων μηνυμάτων για το ΠΑΣΧΑ 2002 στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 1. Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/2002 Προμήθεια σαντουιτς και χυμών για μαθητική εκδρομή, που οργάνωσε ο Δήμος Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου 41 12/6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8, /6/ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203,77 Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής /6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 Προμήθεια δικετών 44 6/7/ ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.167, /7/ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 361,56 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών. Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων

18 46 1/8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 313,81 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις 29/6/2002 κατά τη θεμελίωση του κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 47 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,45 (συρμ/κά-δομικά). 48 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23, /8/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.152, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 451, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 179, /8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.049, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.113, /9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε ,20 ( συρμ/κά-δομικά). Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής. Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ-ΙΤΑΛΙΑΣ. Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών. Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσης των ΔΔ Στενής-Πισσωνα 55 19/9/ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 81,11 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 56 30/9/ ΤΡΙΚΚΑΣ Ε&Β ΟΕ 226,56 Προμήθεια τσιμεντένιων σωλήνων Φ /10/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 9,44 Προμήθεια δύο τεμαχίων MOYSE PS/ /10/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51, /11/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 212,40 Γενικό πλύσιμο και γράσσο μηχανήματος. Συντήρηση οθόνης pc ΔΔ Πισσώνα-Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσης με ΔΔ Καθενών και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου

19 60 18/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 191,16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 566,40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 342,20 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 692,59 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,10 Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος, έτους 2003 Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2002, στο Πανευβοικό βήμα Συνδρομή ετους 2002, στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 65 28/12/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 45, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 518, /1/ /1/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 346,29 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 468,46 Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2002 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003, στην Ευβοική γνώμη 69 19/3/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 129,80 Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 70 24/3/ ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 87,59 Προμήθεια γλυκισμάτων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου /3/ ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 48,60 Προμήθεια στεφάνου 72 24/4/ /4/ Πάσχα ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 433, , στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 310,10 Μετάδοση ευχών Πάσχα /4/ /4/ /5/ /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 519,20 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 354,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 Πάσχα 2003, στην Ευβοική γνώμη ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Πάσχα 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Χριστουγέννων 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα

20 78 15/5/ ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 1.003,00 Πάσχα 2003, στην εφημερίδα Αρέθουσα 79 27/5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 283, /5/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 993, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.062,72 Μετάδοση ευχών Πάσχα στο Ράδιο Αλιβέρι. Παραθεση γεύματος την 19/5/2002 στο ΔΔ Πισσώνα για σχολικούς αγώνες Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς /6/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 75,00 Προμήθεια στεφάνου 83 25/6/ /6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1.419,00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 480,00 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την , παραμονή θρησκευτικής πανήγυρης στο Δ.Δ Πισσώνα. Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 85 26/6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 81,00 Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 86 18/8/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ 758, /9/ /9/ /11/ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 367,98 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 118,00 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 167,80 Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων" Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκς στο Δ.Δ. Λούτσας στις Συνδρομή στην εφημερίδα "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" για το έτος Δημοσίευση στον "ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ" περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού /11/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 135,46 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Δημάρχου διενέργειας διαγωνισμού, στην εφημερίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ".

21 91 20/11/ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 76,70 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού-προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή αυτοκινούμενου στην εφημερίδα "ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" /11/2003 Β ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 41,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 93 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 600,00 Μεταφορά μαθητών από Στρόπωνες-Πισσώνα- Λούτσα προς Μακρυμάλλη 94 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 200, /1/ /3/ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127,86 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 903,00 Μεταφορά μαθητών Στενή-Μακρυμάλλη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ /4/ /7/ /11/ /12/ /12/ /1/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 545,16 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 146,44 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ 37,52 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 467,28 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18,64 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 224,30 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ 3253 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ" Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα "Καθημερινή Εύβοια" για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ) ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"

22 103 15/2/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 289,10 για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων /2/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,97 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /3/ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 2.301,00 Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 220, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 880, /3/ /5/ /6/ /6/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 32,99 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 242,81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ,18 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 9.992, /6/ ΛΑΘΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1.644,83 Mισθωση του ΧΑΚ 4460 για μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Στροπώνων στη Στενή με επιστροφή για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου, Πάλιουρα, Μίστρου, Θεολόγου στη Στενή με επιστροφή, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3729/ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, με χρήση μηχανημάτων, για το έργο "Καθαρισμός Περιαστικών Δασών" Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέας-φορτηγό), για το έργο "Καθαρισμός περιαστικών δασών". Συμμετοχή του Δήμου για φοίτηση μαθητών στο Ωδείο-παράδοση μαθημάτων μουσικής για τους μήνες 1ο-2ο-3ο-4ο- 5ο & 6ο του 2005.Σύνολο μαθητών 209 Χ 7,87./μαθητή=1.644,83.

23 113 31/8/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11,09 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /9/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50, /9/ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 15,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ 10ος/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ /12/ /12/ /3/ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ 79,98 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 6.925,00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ 450,00 Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/ /3/ /4/ /5/ /5/ /5/ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 357,00 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 160,65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 73,01 Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 3.989,24 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν ,64 Συντήρηση (απόφραξη) στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Δ.Δ. Στενής (σφαιρικές βάννες) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ 2006 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) /5/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ ,35 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ)

24 125 23/5/ /5/ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.383,96 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 216,82 Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα (συστολές, βίδες, ενωτικά, κλπ) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης /6/ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ 830,86 (σωλήνες) για την Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Στροπώνων 128 1/8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 26, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 168, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 66, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 86, /8/ ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 181,47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ /8/ /10/ /10/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 70,00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> 1.500,00 Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών 1.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ.

25 141 8/11/ /11/ /11/ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 951,05 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 210,63 ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 85,00 (σωλήνες, καμπύλες) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Καθενών-Πάλιουρα- Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας (βάννες, κολλάρα) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισσώνα, Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 261, /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 190,40 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο "Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 136,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 714,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 773,50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 654,50 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.173,92 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές τάφρων) για την κατασκευή του έργου "Αποχετευτικά ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" Εκσκαφές τάφρων για το έργο <Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Στενής> με χρήση μηχανήματος εκσκαφέα, ώρες εργασίας 26 Χ 25,00 Ευρώ ανά ώρα Χωματουργικές εργασίες, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ, ΑΠΌ 1/1/ /8/ /5/ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε 130,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ 7267

26 152 3/12/ /12/ /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 410,00 ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ- Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.500,00 ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ.ΣΥ Λ. ΣΤΕΝΗΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ /12/ /3/ /12/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ 2.500,00 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 165,45 Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ. Υπόλοιπο 1ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) (Συνεχιζ) Υπόλοιπο 2ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) πράξη Ελ. Συνεδρίου αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή /12/ /12/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 124,05 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 93,25 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,01 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,58 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,75 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,18 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 Υπόλοιπο 3ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών Υπόλοιπο 4ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,65 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου αναδόχου/προ μηθευτή

27 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,36 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου /1/ Τα μέλη του Συμβουλίου κκ Ψαθάς Γεώργιος, Χασάνδρας Νικόλαος, Μυλωνάς Ελευθέριος, Ράζος Ιωάννης, Μητάκης Ιωάννης και Μύταλα Τζεράνη Ευαγγελία, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38 /2013. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης (υπογραφή) Ακριβές απόσπασμα Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων Ακριβές απόσπασμα Ψαχνά, 21 / 3 /2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων (ακολουθούν υπογραφές) αναδόχου/προ μηθευτή Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2013 από 20/3/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2012 από 10/5/2012. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 16/2014 από 10/11/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/05 από //05. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 19/2012 από 6/11/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 15/2013 από 9/7/2013. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2012 από 10/4/2012. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2014 από 2/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 172/ /7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 172/ /7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασς 172/2011-22/7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τ Δμόσια Τακτική Συνεδρίασ του Δμοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2014 από 22/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 132/2011-29/6/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 132/2011-29/6/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 132/2011-29/6/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2014 από 10/6/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 84/ /3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 84/ /3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 84/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 54/ /2/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 54/ /2/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 54/2011-22/2/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 07/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού λόγω επιχορήγησης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Από : ΑΛΑΦΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Εως : ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 34014, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/06 από 9//06. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 377 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 21/18-10-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περί επιβολής και καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 21.02.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 18.02.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό /06 από 4/0/06. Στην Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/02-08-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα