ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2013 από 20/3/2013. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4544/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 26 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1. ΚΑΤΣΙΚΑ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΛΥΡΑΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ 7. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 19. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21. ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ 22. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπουροδήμος και ο δημοτικός υπάλληλος Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Το μέλος του Συμβουλίου κος Ντούρμας Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 ου θέματος και πριν την ψήφισή του. Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Έκδοση ψηφίσματος για το σχέδιο Αθηνά και την υποβάθμιση του ΤΕΙ Χαλκίδας» 2 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης εκτέλεσης έργου και χαρακτηρισμό κωδικού ως δεκτικού εντάλματος προπληρωμής» Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση των ανωτέρω έκτακτων και κατεπειγόντων θεμάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και για την άμεση λήψη απόφασης για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

2 ΘΕΜΑ 8 Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 / 2013 «Περί διαγραφής οφειλών» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (παρ.2 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεως της. (παρ.3 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ν.2362/95 είναι δέκα ετών. (παρ.4 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν έχει εισπραχθεί μία συγκεκριμένη αμοιβή, παροχή, αποζημίωση μισθολογικού χαρακτήρα σε διάστημα δέκα ετών, όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δέκα ετών, ο δικαιούχος δεν μπορεί να την εισπράξει αναδρομικά ούτε και μέσα στη τελευταία διετία. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. (παρ.5 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α

3 Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν μπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόμα και εάν το επιθυμεί ο Δήμος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Με βάση τα ανωτέρω επισυνάπτουμε κατάσταση με απαιτήσεις κατά του δήμου που έχουν παραγραφεί, ως κάτωθι: Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜ. ΑΡ.ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>, της ΚΟΡΩΝΗΣ πρώην Κοινότητας 1 25/5/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.869,38 Λούτσας. 2 24/10/ /8/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 936,86 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 83, /8/ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 121, /8/ /4/ /8/ /8/ /8/ /8/ /9/ /11/ /12/ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο "Διαμόρφωση- Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρωνπλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα " Η ΑΥΓΗ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ". ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 131,59 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Μετάδοση ευχών Πάσχα ΕΤΑΙΡΕΙΑ 103, ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 65,17 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 112,70 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 77,77 ηλεκτρολογικού υλικού ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 82,46 ηλεκτρολογικού υλικού ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Προμήθεια ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ανταλλακτικών, για ΕΜΠΟΡΟΣ 45,02 χλοοκοπτικό μηχάνημα. ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 44,37 Προμήθεια στεφάνων ΤΑΜΒΑΚΟΣ Συνδρομή περιοδικού ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ευβοικό χωριό έτους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44,

4 14 8/1/ Σ.Π. Σταμέλος 180, /1/ Σ.Π. Σταμέλος 41, /4/ /4/ /4/ /4/ /5/ /6/ /8/ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 88,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 45,02 ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,13 ΚΩΝ/ΝΟΣ 6,93 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 73,37 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 103,47 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.115, /9/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.168, /9/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44, /10/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.115,19 ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,34 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 415,55 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 103,88 ΚΩΝ/ΝΟΣ 42,26 ΚΩΝ/ΝΟΣ 92, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138, /12/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 173,14 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Επισκευή ελαστικών τσάπας. Επισκευή ελαστικών τσάπας. Συνδρομή εφημερίδας "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ", έτους ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα. Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών. Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2001 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Χριστουγέννων 2001 Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου Προμήθεια πετρελαίου κίνησης. Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα /1/ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,09 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το 2001

5 35 9/5/ /5/ /5/ /6/ /6/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 295,00 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 236,00 Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 247,80 ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 405,00 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 899, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.057,69 Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα "Η ΕΥΒΟΙΚΗ" Πάσχα 2002, στα Διρφυακά Νέα Μετάδοση εορταστικών ευχετηρίων μηνυμάτων για το ΠΑΣΧΑ 2002 στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 1. Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/2002 Προμήθεια σαντουιτς και χυμών για μαθητική εκδρομή, που οργάνωσε ο Δήμος Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου 41 12/6/ /6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203,77 Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής /6/ /7/ /7/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 Προμήθεια δικετών ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.167,04 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 361, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 313,81 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών. Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις 29/6/2002 κατά τη θεμελίωση του κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 47 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,45 (συρμ/κά-δομικά). 48 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23,76 ( συρμ/κά-δομικά).

6 49 10/8/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.152, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 451, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 179, /8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.049, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.113, /9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε ,20 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής. Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ-ΙΤΑΛΙΑΣ. Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών. Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσης των ΔΔ Στενής-Πισσωνα 55 19/9/ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 81,11 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 56 30/9/ ΤΡΙΚΚΑΣ Ε&Β ΟΕ 226,56 Προμήθεια τσιμεντένιων σωλήνων Φ /10/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 9,44 Προμήθεια δύο τεμαχίων MOYSE PS/ /10/ /11/ /12/ /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51,92 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 212,40 ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 191,16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 566,40 Γενικό πλύσιμο και γράσσο μηχανήματος. Συντήρηση οθόνης pc ΔΔ Πισσώνα- Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσης με ΔΔ Καθενών και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου

7 62 24/12/ /12/ /12/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 342,20 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 692,59 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,10 Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος, έτους 2003 Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2002, στο Πανευβοικό βήμα Συνδρομή ετους 2002, στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 65 28/12/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 45, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 518, /1/ /1/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 346,29 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 468,46 Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2002 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003, στην Ευβοική γνώμη 69 19/3/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 129,80 Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 70 24/3/ ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 87,59 Προμήθεια γλυκισμάτων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου. ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε /3/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 48,60 Προμήθεια στεφάνου 72 24/4/ /4/ Πάσχα 2003, στην ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 433,06 εφημερίδα Πανευβοικό βήμα ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 310,10 Μετάδοση ευχών Πάσχα /4/ /4/ /5/ /5/ /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 519,20 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 354,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 1.003,00 Πάσχα 2003, στην Ευβοική γνώμη ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Πάσχα 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Χριστουγέννων 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Πάσχα 2003, στην εφημερίδα Αρέθουσα 79 27/5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 283,20 Μετάδοση ευχών Πάσχα στο Ράδιο Αλιβέρι.

8 80 27/5/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 993, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.062,72 Παραθεση γεύματος την 19/5/2002 στο ΔΔ Πισσώνα για σχολικούς αγώνες Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς /6/ /6/ /6/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 75,00 Προμήθεια στεφάνου Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την , παραμονή θρησκευτικής ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ πανήγυρης στο Δ.Δ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1.419,00 Πισσώνα. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 480,00 Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 85 26/6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 81,00 Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 86 18/8/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ 758, /9/ /9/ /11/ /11/ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 367,98 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 118,00 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 167,80 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 135,46 Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων" Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκς στο Δ.Δ. Λούτσας στις Συνδρομή στην εφημερίδα "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" για το έτος Δημοσίευση στον "ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ" περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Δημάρχου διενέργειας διαγωνισμού, στην εφημερίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ".

9 91 20/11/ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 76,70 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού-προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή αυτοκινούμενου στην εφημερίδα "ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" /11/2003 Β ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 41,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 93 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 600,00 Μεταφορά μαθητών από Στρόπωνες-Πισσώνα- Λούτσα προς Μακρυμάλλη 94 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 200, /1/ /3/ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127,86 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 903,00 Μεταφορά μαθητών Στενή-Μακρυμάλλη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ /4/ /7/ /11/ /12/ /12/ /1/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 545,16 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 146,44 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ 37,52 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 467,28 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18,64 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 224,30 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ 3253 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ" Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα "Καθημερινή Εύβοια" για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ) ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"

10 103 15/2/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 289,10 για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων /2/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7, /3/ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 2.301, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 220, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 880, /3/ /5/ /6/ /6/ /6/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 32,99 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 242,81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ,18 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 9.992,43 ΛΑΘΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1.644,83 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων Mισθωση του ΧΑΚ 4460 για μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Στροπώνων στη Στενή με επιστροφή για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου, Πάλιουρα, Μίστρου, Θεολόγου στη Στενή με επιστροφή, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3729/ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, με χρήση μηχανημάτων, για το έργο "Καθαρισμός Περιαστικών Δασών" Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέας-φορτηγό), για το έργο "Καθαρισμός περιαστικών δασών". Συμμετοχή του Δήμου για φοίτηση μαθητών στο Ωδείο-παράδοση μαθημάτων μουσικής για τους μήνες 1ο-2ο- 3ο-4ο-5ο & 6ο του 2005.Σύνολο μαθητών 209 Χ 7,87./μαθητή=1.644,83.

11 113 31/8/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11,09 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /9/ /9/ /12/ /12/ /3/ /3/ /4/ /5/ /5/ /5/ /5/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50,00 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 15,66 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ 79,98 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 6.925,00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ 450,00 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 357,00 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 160,65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 73,01 Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 3.989,24 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν ,64 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ ,35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ 10ος/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/05 Συντήρηση (απόφραξη) στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Δ.Δ. Στενής (σφαιρικές βάννες) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ 2006 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ)

12 125 23/5/ /5/ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.383,96 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 216,82 Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα (συστολές, βίδες, ενωτικά, κλπ) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης /6/ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ 830,86 (σωλήνες) για την Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Στροπώνων 128 1/8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 26, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 168, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 66, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 86, /8/ ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 181,47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ /8/ /10/ /10/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 70,00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> 1.500,00 Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών 1.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ.

13 141 8/11/ /11/ /11/ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 951,05 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 210,63 ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 85,00 (σωλήνες, καμπύλες) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Καθενών- Πάλιουρα- Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας (βάννες, κολλάρα) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισσώνα, Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ /11/ /11/ /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 261,80 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 190,40 ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 136,00 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο "Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 147 1/12/ /12/ /12/ /12/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 714,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 773,50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 654,50 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.173,92 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές τάφρων) για την κατασκευή του έργου "Αποχετευτικά ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" Εκσκαφές τάφρων για το έργο <Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Στενής> με χρήση μηχανήματος εκσκαφέα, ώρες εργασίας 26 Χ 25,00 Ευρώ ανά ώρα Χωματουργικές εργασίες, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ, ΑΠΌ 1/1/ /8/ /5/ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε 130,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ 7267

14 152 3/12/ /12/ /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 410,00 ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ-Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.500,00 ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ. ΣΥΛ. ΣΤΕΝΗΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ /12/ /3/ /12/ /12/ /12/ /1/ /1/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ 2.500,00 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 165,45 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 124,05 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 93,25 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,01 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1, /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1, /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,18 Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ. Υπόλοιπο 1ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ)(Συνεχιζ) Υπόλοιπο 2ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο 3ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών Υπόλοιπο 4ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου 1,75 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου πράξη Ελ. Συνεδρίου αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή

15 165 31/1/ /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,65 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,36 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου /1/ Το μέλος του Συμβουλίου κος Χασάνδρας Νικόλαος, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γίνουν οι διαγραφές, αφού δεν έχει περάσει ο χρόνος διαγραφής, πρέπει να περαστούν πρώτα στις επισφάλειες και να ερωτηθεί ο ορκωτός και μετά να προχωρήσει η διαγραφή των ανωτέρω ποσών, αν έχει γίνει η διαδικασία θα ήθελα να ενημερωθώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την κατάσταση της αρμόδιας υπηρεσίας,, τα άρθρα 90 έως 94 και 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'), τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την διαγραφή των απαιτήσεων κατά του Δήμου που εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα, λόγω παραγραφής τους:. Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜ. ΑΡ.ΤΙΜ/ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>, της πρώην Κοινότητας 1 25/5/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.869,38 Λούτσας. 2 24/10/ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 936,86 3 6/8/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 83, /8/ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 121, /8/ /4/ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 131,59 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 103,89 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο "Διαμόρφωση-Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων-πλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα " Η ΑΥΓΗ". Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ". Μετάδοση ευχών Πάσχα 1999 αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή αναδόχου/προμηθε υτή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ

16 7 11/8/ /8/ /8/ /8/ /9/ /11/ /12/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 65,17 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 112,70 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 77,77 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 82,46 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 45,02 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ 14 8/1/ Σ.Π. Σταμέλος 180, /1/ Σ.Π. Σταμέλος 41, /4/ /4/ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια ανταλλακτικών, για χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 44,37 Προμήθεια στεφάνων ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & Συνδρομή περιοδικού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44,02 ευβοικό χωριό έτους 2000 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 88,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 45, /4/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20, /4/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6, /5/ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 73,37 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ 21 22/6/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 103,47 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ 7195 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ 7228 Επισκευή ελαστικών τσάπας. Επισκευή ελαστικών τσάπας. Συνδρομή εφημερίδας "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ", έτους ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα 22 27/8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.115, /9/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.168, /9/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 44, /10/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154, /12/ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.115, /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,34 Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα. Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών. Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2001 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας /12/ /12/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 415,55 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 103,88 Χριστουγέννων 2001 Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου

17 30 28/12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 42, /12/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 92, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138, /12/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 173,14 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης. Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας. Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα /1/ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,09 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 295,00 Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα "Η ΕΥΒΟΙΚΗ" 36 22/5/ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 236, /5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 247, /6/ ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 405, /6/ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 899, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.057,69 Πάσχα 2002, στα Διρφυακά Νέα Μετάδοση εορταστικών ευχετηρίων μηνυμάτων για το ΠΑΣΧΑ 2002 στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 1. Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/2002 Προμήθεια σαντουιτς και χυμών για μαθητική εκδρομή, που οργάνωσε ο Δήμος Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου 41 12/6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8, /6/ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 203,77 Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής /6/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 8,26 Προμήθεια δικετών 44 6/7/ ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.167, /7/ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 361,56 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών. Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων

18 46 1/8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 313,81 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις 29/6/2002 κατά τη θεμελίωση του κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 47 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,45 (συρμ/κά-δομικά). 48 7/8/ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23, /8/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.152, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 451, /8/ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 179, /8/ ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 1.049, /8/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.113, /9/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε ,20 ( συρμ/κά-δομικά). Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής. Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ-ΙΤΑΛΙΑΣ. Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών. Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσης των ΔΔ Στενής-Πισσωνα 55 19/9/ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 81,11 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 56 30/9/ ΤΡΙΚΚΑΣ Ε&Β ΟΕ 226,56 Προμήθεια τσιμεντένιων σωλήνων Φ /10/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 9,44 Προμήθεια δύο τεμαχίων MOYSE PS/ /10/ ΚΩΝ/ΝΟΣ 51, /11/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 212,40 Γενικό πλύσιμο και γράσσο μηχανήματος. Συντήρηση οθόνης pc ΔΔ Πισσώνα-Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσης με ΔΔ Καθενών και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου

19 60 18/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 191,16 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 566,40 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 342,20 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 692,59 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 122,10 Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος, έτους 2003 Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2002, στο Πανευβοικό βήμα Συνδρομή ετους 2002, στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 65 28/12/ ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 45, /12/ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 518, /1/ /1/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 346,29 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 468,46 Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους 2002 Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003, στην Ευβοική γνώμη 69 19/3/ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 129,80 Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 70 24/3/ ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 87,59 Προμήθεια γλυκισμάτων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου /3/ ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 48,60 Προμήθεια στεφάνου 72 24/4/ /4/ Πάσχα ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 433, , στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 310,10 Μετάδοση ευχών Πάσχα /4/ /4/ /5/ /5/ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 519,20 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 354,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 885,00 Πάσχα 2003, στην Ευβοική γνώμη ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα "ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ". Πάσχα 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα Χριστουγέννων 2002, στην εφημερίδα Αρέθουσα

20 78 15/5/ ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 1.003,00 Πάσχα 2003, στην εφημερίδα Αρέθουσα 79 27/5/ Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 283, /5/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 993, /6/ ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.062,72 Μετάδοση ευχών Πάσχα στο Ράδιο Αλιβέρι. Παραθεση γεύματος την 19/5/2002 στο ΔΔ Πισσώνα για σχολικούς αγώνες Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς /6/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 75,00 Προμήθεια στεφάνου 83 25/6/ /6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1.419,00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 480,00 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την , παραμονή θρησκευτικής πανήγυρης στο Δ.Δ Πισσώνα. Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 85 26/6/ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 81,00 Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 86 18/8/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ 758, /9/ /9/ /11/ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ&Ε ΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 367,98 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) 118,00 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 167,80 Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων" Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκς στο Δ.Δ. Λούτσας στις Συνδρομή στην εφημερίδα "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" για το έτος Δημοσίευση στον "ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ" περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού /11/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 135,46 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης Δημάρχου διενέργειας διαγωνισμού, στην εφημερίδα "ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ".

21 91 20/11/ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 76,70 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού-προμήθεια μεταχειρισμένου φορτωτή αυτοκινούμενου στην εφημερίδα "ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ" /11/2003 Β ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 41,31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 93 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 600,00 Μεταφορά μαθητών από Στρόπωνες-Πισσώνα- Λούτσα προς Μακρυμάλλη 94 31/12/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 200, /1/ /3/ ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 127,86 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 903,00 Μεταφορά μαθητών Στενή-Μακρυμάλλη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ /4/ /7/ /11/ /12/ /12/ /1/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 545,16 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 146,44 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ 37,52 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 467,28 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 18,64 ΖΗΣΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 224,30 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ 3253 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ" Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα "Καθημερινή Εύβοια" για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΒΑΨΙΜΟ) ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΛΛΟΓΟΥ "ΟΙ ΡΙΖΕΣ"

22 103 15/2/ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 289,10 για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων /2/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,97 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /3/ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ 2.301,00 Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 220, /3/ ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ 880, /3/ /5/ /6/ /6/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 32,99 ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 242,81 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ,18 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 9.992, /6/ ΛΑΘΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1.644,83 Mισθωση του ΧΑΚ 4460 για μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Στροπώνων στη Στενή με επιστροφή για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Μίσθωση πούλμαν για την μεταφορά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων των Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου, Πάλιουρα, Μίστρου, Θεολόγου στη Στενή με επιστροφή, για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2005 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3729/ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, με χρήση μηχανημάτων, για το έργο "Καθαρισμός Περιαστικών Δασών" Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέας-φορτηγό), για το έργο "Καθαρισμός περιαστικών δασών". Συμμετοχή του Δήμου για φοίτηση μαθητών στο Ωδείο-παράδοση μαθημάτων μουσικής για τους μήνες 1ο-2ο-3ο-4ο- 5ο & 6ο του 2005.Σύνολο μαθητών 209 Χ 7,87./μαθητή=1.644,83.

23 113 31/8/ A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11,09 Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε /9/ ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50, /9/ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 15,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ 10ος/2005 ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ /12/ /12/ /3/ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ 79,98 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 6.925,00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ 450,00 Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/ /3/ /4/ /5/ /5/ /5/ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 357,00 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 160,65 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 73,01 Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 3.989,24 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν ,64 Συντήρηση (απόφραξη) στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στο Δ.Δ. Στενής (σφαιρικές βάννες) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ 2006 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) /5/ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ ,35 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ)

24 125 23/5/ /5/ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.383,96 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 216,82 Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα (συστολές, βίδες, ενωτικά, κλπ) για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης /6/ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ ΟΕ 830,86 (σωλήνες) για την Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Στροπώνων 128 1/8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 26, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 168, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 114, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 37, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 77, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 66, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8, /8/ ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 86, /8/ ΔΑΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΣΜ. 181,47 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ /8/ /10/ /10/ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 70,00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> 1.500,00 Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών 1.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ.

25 141 8/11/ /11/ /11/ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 951,05 ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΟΣ 210,63 ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 85,00 (σωλήνες, καμπύλες) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Καθενών-Πάλιουρα- Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας (βάννες, κολλάρα) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισσώνα, Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 261, /11/ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 190,40 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο "Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 136,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 714,00 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 773,50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 654,50 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.173,92 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές τάφρων) για την κατασκευή του έργου "Αποχετευτικά ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου" Εκσκαφές τάφρων για το έργο <Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Στενής> με χρήση μηχανήματος εκσκαφέα, ώρες εργασίας 26 Χ 25,00 Ευρώ ανά ώρα Χωματουργικές εργασίες, για το έργο "Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας". ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ, ΑΠΌ 1/1/ /8/ /5/ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε 130,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ 7267

26 152 3/12/ /12/ /12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 410,00 ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ- Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.500,00 ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ.ΣΥ Λ. ΣΤΕΝΗΣ ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ. Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ /12/ /3/ /12/ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ 2.500,00 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 165,45 Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ. Υπόλοιπο 1ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) (Συνεχιζ) Υπόλοιπο 2ου λογαριασμού του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) πράξη Ελ. Συνεδρίου αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή /12/ /12/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 124,05 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ- ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 93,25 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,01 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,58 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,75 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,18 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,35 Υπόλοιπο 3ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών Υπόλοιπο 4ου λογαριασμού του έργου - Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή αναδόχου/προ μηθευτή /1/ ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,65 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου αναδόχου/προ μηθευτή

27 ΔΗΜ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,36 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω μείωσης τιμής καυσίμου /1/ Τα μέλη του Συμβουλίου κκ Ψαθάς Γεώργιος, Χασάνδρας Νικόλαος, Μυλωνάς Ελευθέριος, Ράζος Ιωάννης, Μητάκης Ιωάννης και Μύταλα Τζεράνη Ευαγγελία, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38 /2013. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης (υπογραφή) Ακριβές απόσπασμα Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων Ακριβές απόσπασμα Ψαχνά, 21 / 3 /2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων (ακολουθούν υπογραφές) αναδόχου/προ μηθευτή Ιωάννης Κων. Τσατσαρώνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2014 από 2/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 9/2014 από 10/6/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 288-11/18-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012

ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: Β45ΧΟΡ0Ρ-ΞΑΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 207/2012 Ημέρ. Απόφασης : 19/10/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 156-06/20-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41163/11.09.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 297/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 531-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 82/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από τα Πρακτικά της 3 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 147/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σύσταση γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-204 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 228-09/09-04-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 441-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα