Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ."

Transcript

1 Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό του ιδρύματος τα παρακάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΣ: Στο πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν γενικά θέματα του λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος ορίζονται και τα εξής: 1) Ένταξη σε θέση προσωπικού της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.: «Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για διορισμό (όταν πρόκειται για νέο προσωπικό) ή ένταξη (όταν πρόκειται για το προσωπικό κατά το άρθρο79 παρ. 3 στ. δ ν. 4009/2011) σε Κοσμητεία Σχολής του Ιδρύματος. Η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη (για το προσωπικό κατά το άρθρο79 παρ. 3 στ. δ ν. 4009/2011) γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί στο μεταξύ το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 ν. 4009/2011 Προεδρικό Διάταγμα. Η επιλογή (όταν πρόκειται για νέο προσωπικό) ή η εισήγηση ένταξης (όταν πρόκειται για το προσωπικό κατά το άρθρο79 παρ. 3 στ. δ ν. 4009/2011) των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή, μία για κάθε Σχολή, που συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα. Η επιτροπή αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την υπό πλήρωση θέση ή, επικουρικά, της πλησιέστερης ειδικότητας. Μετά τη συγκρότηση της επιτροπής και τη σύγκλησή της από τον Κοσμήτορα τα μέλη της επιτροπής συνέρχονται σε συνεδρίαση και κατανέμουν τους φακέλους των υποψηφίων μεταξύ των δύο καθηγητών που ορίζονται ως εισηγητές. Στη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί ο εισηγητής εισηγείται και η επιτροπή αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών της για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων. Όταν πρόκειται για εντάξεις κατά το άρθρο 79 παρ. 3 στ. δ ν. 4009/2011, με τη

2 διαπίστωση από την επιτροπή ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις α) ότι ο ενδιαφερόμενος εργάζεται στο πανεπιστήμιο με σχέση ΙΔΑΧ και β) ότι είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα, αποφασίζεται η αποδοχή της αίτησης. Το σύνολο των αποφάσεων της επιτροπής επέχει θέση εισήγησης προς τον αρμόδιο Κοσμήτορα. Στη συνέχεια η Κοσμητεία αποφασίζει την ένταξη στην οικεία σχολή και στο οικείο τμήμα και η απόφασή της διαβιβάζεται δια του Κοσμήτορα στον πρύτανη, ο οποίος εκδίδει την πράξη διορισμού (όταν πρόκειται για νέο προσωπικό) ή ένταξης σε προσωποπαγή θέση Ε.ΔΙ.Π (όταν πρόκειται για το προσωπικό κατά το άρθρο79 παρ. 3 στ. δ ν. 4009/2011) των ενδιαφερομένων στην εκάστοτε οικεία Σχολή του Ιδρύματος. Η πράξη του πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Οργανισμό. Tα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και η αξιολόγηση του παραπάνω προσωπικού ρυθμίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό του Ιδρύματος για το προσωπικό της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.» 2) Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.: Συστήνονται θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με σκοπό την ολοκληρωμένη λειτουργία και διαχείριση των πόρων και εξοπλισμού των εργαστηρίων προς όφελος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ιδρύματος και την υποστήριξη διεξαγωγής εργαστηριακού εκπαιδευτικού έργου. Οι προαναφερθείσες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μπορούν να πληρωθούν από υπαλλήλους του Ιδρύματος που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και επιτελούν ή έχουν επιτελέσει εργαστηριακό έργο σε Εργαστήρια ή Σχολές του Ιδρύματος,

3 κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, γνωμοδότησης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και έγκρισης από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατανέμονται σε Σχολές ή Εργαστήρια του Ιδρύματος με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος. Tα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και η αξιολόγηση του παραπάνω προσωπικού ρυθμίζονται σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό του Ιδρύματος για το προσωπικό της κατηγορίας ΕΤΕΠ. Για τους Ι.Δ.Α.Χ. κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος που καλύπτουν τα παραπάνω προαπαιτούμενα ισχύουν όσα προβλέπονται στο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΣ: Προτείνεται η συγκρότηση Τμήματος με την ενδεικτική επωνυμία «Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Έρευνας». Το Τμήμα μπορεί να υπαχθεί στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής η οποία πλέον μπορεί ενδεικτικά να ονομαστεί «Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Υπολογιστικής Υποδομής και Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Έρευνας» Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Έρευνας: Οι αρμοδιότητες του προαναφερθέντος Τμήματος περιλαμβάνουν: 1. Οργάνωση, προετοιμασία και υποστήριξη διεξαγωγής εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων μαθημάτων. 2. Επικουρία και υποστήριξη στην επίβλεψη και διεξαγωγή διπλωματικών και μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών. 3. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των φοιτητών κατά τις εξεταστικές περιόδους του Πολυτεχνείου Κρήτης. 4. Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. 5. Υποστήριξη ορθής λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης προηγμένου και εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού ή/και λογισμικού.

4 6. Διεξαγωγή και υποστήριξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (όπως οι συμμετοχές σε συνέδρια ή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, ή αναφορών και προτάσεων για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα) 7. Επικουρία στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων 8. Συμμετοχή στη μελέτη και υποβολή προτάσεων/μελετών στο πλαίσιο συνεργασίας με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, φορείς του δημοσίου, ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία. 9. Συμμετοχή στη μελέτη και υποβολή προτάσεων/μελετών στο πλαίσιο προσκλήσεων Εθνικών και Κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 10. Συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. (πδ. 159/1984 Α 53) 11. Επικουρία στη διαχείριση των κονδυλίων εξοπλισμού του/των Εργαστηρίου/ων ή των αντίστοιχων δομών 12. Συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής διαγωνισμών για την αγορά εξοπλισμού του Εργαστηρίου/ων ή/και του Τμήματος/Σχολής ή/και των αντίστοιχων δομών ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2.1 Κατηγορίες Κλάδοι - Προσόντα ΣΣ: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του τρέχοντος Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικαιροποίηση στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικού. 2.2 Κατανομή θέσεων κατά κατηγορία κλάδο - βαθμό ΣΣ: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του τρέχοντος Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης με επικαιροποίηση στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικού.

5 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΣ: Χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικού. 3.1 Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίζονται ως ακολούθως: 1) Εξήντα οκτώ (68) μόνιμες οργανικές θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συστάθηκαν σύμφωνα με το α) Π.Δ. 164/2004 και β) το άρθρο 1 του Ν.3320 ΦΕΚ 48/ Η σύσταση των θέσεων αυτών δημοσιεύτηκε στο α) ΦΕΚ 1096/ και β) ΦΕΚ 12/ (ΣΣ. να ελεγχθεί αν χρειάζονται να μπουν και τα ΦΕΚ των μεταταγέντων) 2) Σαράντα επτά (47) προσωπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συστάθηκαν βάσει των διατάξεων των νόμων Ν.1735/1987, Ν.2264/1994, Ν.2839/2000 (άρθρο 17) και του Ν. 3051/2002 (άρθρο 14 παρ. 4) και σύμφωνα με τον Ν.3801/2009 (άρθρο 12, παρ. 3 και παρ. 4). Οι παραπάνω θέσεις διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες: Κατηγορία ΠΕ Μηχανικών πενήντα μία (51) θέσεις εκ των οποίων οι τριάντα (30) μόνιμες οργανικές θέσεις και είκοσι μία (21) θέσεις προσωποπαγείς, οι οποίες κατά ειδικότητα είναι: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων δεκαπέντε (15) θέσεις, εκ των οποίων δεκατρεις (13) οργανικές και δύο (2) προσωποπαγείς Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δώδεκα (12) θέσεις, εκ των οποίων τέσσερις (4) οργανικές και οκτώ (8) προσωποπαγείς Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής μία (1) προσωποπαγή θέση Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών: δύο (2) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) οργανική και μία (1) προσωποπαγή. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών: μία (1) προσωποπαγή θέση Ηλεκτρολόγων Μηχ/ων & Μηχ/κών Υπολογιστών: τέσσερις (4) οργανικές θέσεις

6 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών: μία (1) οργανική θέση Μηχανολόγων Μηχανικών: δύο (2) οργανικές θέσεις Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης επτά (7) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) οργανική και έξι (6) προσωπαγείς Πολιτικών Μηχανικών: μία (1) οργανική θέση Χημικών Μηχανικών: πέντε (5) θέσεις, εκ των οποίων τρεις (3) οργανικές και δύο (2) προσωποπαγείς Κατηγορία ΠΕ Χημικών: έξι (6) θέσεις, εκ των οποίων τέσσερις (4) οργανικές και δύο (2) προσωποπαγείς. Κατηγορία ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού δώδεκα (12) θέσεις εκ των οποίων επτά (7) οργανικές και πέντε (5) προσωποπαγείς. Κατηγορία ΠΕ Φυσικών δέκα (10) θέσεις από τις οποίες εννέα (9) οργανικές και μία (1) προσωποπαγή. Κατηγορία ΠΕ Γεωλόγων: δύο (2) οργανικές θέσεις Κατηγορία ΠΕ Μαθηματικών: δύο (2) οργανικές θέσεις Κατηγορία ΠΕ Μεταφραστών: δύο (2) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) οργανική και μία (1) προσωποπαγή Κατηγορία ΠΕ Πληροφορικής τρεις (3) θέσεις, εκ των οποίων μία (1) οργανική και δύο (2) προσωποπαγείς Κατηγορία ΠΕ Ψυχολόγων: μία (1) οργανική θέση Κατηγορία ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας: δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις Κατηγορία ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: μία (1) προσωποπαγή θέση Κατηγορία ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών: μία (1) οργανική θέση Κατηγορία ΤΕ Μηχανικών Αυτοματισμού: μία (1) οργανική θέση Κατηγορία ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: μία (1) οργανική θέση Κατηγορία ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών: μία (1) οργανική θέση Κατηγορία ΔΕ Τεχνικών: μία (1) προσωποπαγή θέση Κατηγορία ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων: πέντε (5) οργανικές θέσεις Κατηγορία ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού: δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις

7 Κατηγορία ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις Κατηγορία ΥΕ Καθαριστριών: τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις Κατηγορία ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων: δύο (2) θέσεις, εκ των οποίων μιά (1) οργανική και μία (1) προσωποπαγή Κατηγορία ΥΕ Κηπουρών: μία (1) οργανική θέση 3.2 Κατάταξη Προσωπικού Μόνιμο Προσωπικό Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του Πολυτεχνείου Κρήτης συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις κατατάσσονται αυτοδικαίως σε ομοιόβαθμες θέσεις στους προβλεπόμενους από τον παρόντα οργανισμό αντίστοιχους κλάδους. Οι υπηρετούντες σήμερα: ΣΣ: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του τρέχοντος οργανισμού με επικαιροποίηση στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Στις οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 3.1 του παρόντος κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας κατά τις διατάξεις των Π.Δ. 164/2004 και Ν.3320/2005. Στις προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 3.1 του παρόντος κατατάσσονται οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν με τέτοια σχέση εργασίας κατά τις διατάξεις των Ν.1735/1987, Ν.2264/1994, Ν.2839/2000 και του Ν. 3051/2002. Οι θέσεις αυτές με την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων αυτοδίκαια καταργούνται. Για την κατάταξη των υπαλλήλων εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους και δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 4. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4.2 Κατανομή - Τοποθέτηση

8 Στο Τμήμα Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Έρευνας τοποθετούνται (ΣΣ ενδεχομένως χρειάζεται να αναφερθεί και ο αριθμός) οι υπάλληλοι που ήδη υπηρετούν στο Ίδρυμα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και επιτελούν ή έχουν επιτελέσει εργαστηριακό έργο σε Εργαστήρια ή Σχολές του Ιδρύματος. Υπάλληλοι του Τμήματος δύνανται να πληρώνουν θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Ε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Απόφαση της αριθμ. 140/06-06-2014 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ΒΟΛΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 Άρθρο Α.1 Νομική μορφή... 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ Άρθρο 1 Σχολές Τμήματα 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69 Α/20-3-2007 Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-145 Α/5-7-07) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο 1 Έννοια και Σκοποί του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

"1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον

1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 271/1989 (Κωδικοποιημένο με το ΠΔ 13/1998) Άρθρο1: Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου,Επωνυμία "Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών 1 " 1. Ιδρύεται Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4009/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ. ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΦΕΚ... Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα