Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας"

Transcript

1 Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν δυο τρόποι αξιολόγησης. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει τη σύγκριση των θέσεων εργασίας της επιχείρησης με άλλες ομοειδείς του ίδιου κλάδου στην αγορά. Αυτό γίνεται όταν μια επιχείρηση έχει ομοειδή οργάνωση με άλλες της αγοράς και έχει ως βασικό στόχο την απόδοση αμοιβών συγκρίσιμου ύψους για παρ όμοιες θέσεις. Η εσωτερική αξιολόγηση προβλέπει τη σύγκριση των θέσεων εργασίας μιας επιχείρησης μεταξύ τους και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σχετικής εσωτερικής ιεραρχίας όπως είναι το ζητούμενο στην προκείμενη περίπτωση. Η μέθοδος της εσωτερικής αξιο λόγησης κρίθηκε ως η καταλληλότερη καθώς το ζητούμενο ήταν η δημιουργία της εσωτερικής ιεραρχίας της επιχείρησης. Περαιτέρω για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος της αξιολόγησης βάσει παραγόντων είναι η καταλληλότερη γιατί επιτρέπει συγκ ρίσεις θέσεων εντός μεγάλης οργάνωσης με διαφορετικές λειτουργίες και τομείς. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τον καθορισμό παραγόντων οι οποίοι είναι αρκετά ευρείς ώστε να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις και σε όλα τα επίπεδα. (β) Παράγοντες Αξιολόγησης κ αι Βαρύτητες Ύστερα από σχετική ανάλυση οι παράγοντες που επελέγησαν είναι οι εξής: 1. Γνώσεις, Εμπειρία, 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3. Ύψος Ευθύνης 4. Επίδραση στα Αποτελέσματα 5. Επίλυση Προβλημάτων και Αποφάσεις 1

2 6. Φύση Εργασίας 7. Επικοινωνία Οι παράγοντες αυτοί σταθμίστηκαν με τις παρακάτω βαρύτητες: Μέγιστη Στάθμιση Βαθμολογία ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20% 200 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 15% 150 ΥΨΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 15% 150 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20% 200 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15% 150 ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5% 50 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 10% 100 ΣΥΝΟΛΟ 100% 1000 Η στάθμιση έγινε σύμφωνα με την εκτίμηση σημασίας και βαρύτητας κάθε παράγοντα στις ειδικές συνθήκες της εταιρίας. Η μέγιστη βαθμολόγηση είναι 1000 βαθμοί. Για την βαθμολόγηση του κάθε παράγοντα, λήφθηκαν υπόψη συνιστώσες κάθε συγκεκριμένου παράγοντα, όπως : Γνώσεις και εμπειρία α. Σπουδές β. Επιμόρφωση γ. Εργασιακή Εμπειρία δ. Εμπειρία στον κλάδο ή στον επαγγελματικό τομέα ε. Εμπειρία Διοίκησης στ. Εμπειρία Διοίκησης στο επίπεδο της θέσης 2

3 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού α. Άμεσοι υφιστάμενοι (αριθμός και επίπεδο) β. Έμμεσοι υφιστάμενοι (αριθμός και επίπεδο) γ. Εποπτεία προσωπικού τρίτων δ. Παροχή συμβουλών και επιρροή σε μη υφιστάμενους Ύψος ευθύνης α. Ευθύνη προϋπολογισμού β. Γενικές αρμοδιότητες γ. Τεχνικές αρμοδιότητες (αναφέρεται στους ασφαλιστικούς κλάδους) δ. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ε. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Αντασφαλίσεων στ. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ζ. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Οι κονομικών Υπηρεσιών η. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Πωλήσεων Μεσιτών θ. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Πωλήσεων Agency ι. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Επενδύσεων ια. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Διαχείρισης Απαιτήσεων ιβ. Αρμοδιότητες εντός Διεύθυνσης Εν οποιημένων Λειτουργιών Ομίλου ιγ. Αρμοδιότητες εντός λοιπών Διευθύνσεων Επίδραση στα αποτελέσματα α. Επίδραση επί των εσόδων β. Επίδραση επί των αποζημιώσεων γ. Επίδραση επί των δαπανών δ. Επίδραση επί των ταμειακών ροών ε. Επίδραση επί του EBIDTA 3

4 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων α. Πολυπλοκότητα εργασίας β. Επίπεδο δυσκολίας λήψης αποφάσεων γ. Ανάγκη προγραμματισμού δ. Συνέπειες λαθών ε. Ανάγκη για εποπτεία από προϊστάμενο Φύση εργασίας α. Φυσικές απαιτήσεις β. Ενοχλήσεις και εμπόδια κατά τ ην εργασία γ. Δέσμευση χρόνου στην εργασία Επικοινωνία α. Ποσοστό χρόνου εργασίας αφιερωμένου στην επικοινωνία β. Εσωτερική Επικοινωνία γ. Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες δ. Επικοινωνία με αρχές ε. Γραπτή επικοινωνία (γ) Κλίμακα ιεραρχίας της επιχείρησης Η κλίμακα ιεραρχίας που επιλέχθηκε είναι η παρακάτω. 4

5 Ζώνες Ιεραρχίας Ιεράρχηση Ανώτατα Στελέχη Επίπεδο 13 Ανώτερα Στελέχη Επίπεδο 12 Επίπεδο 11 Επίπεδο 10 Μεσαία Στελέχη Επίπεδο 9 Επίπεδο 8 Προϊστάμενοι και Εξειδικευμένο Προσωπικό Ανώτερο Υπαλληλικό Προσωπικό Επίπεδο 7 Επίπεδο 6 Επίπεδο 5 Επίπεδο 4 Υπαλληλικό Προσωπικό Βοηθητικές Εργασίες και Επίπεδο 3 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 Η κλίμακα κατανέμει τα 13 επίπεδα σε 5 ζώνες ιεραρχίας. Με τη θέσπιση των ζωνών επιτυγχάνεται μεγαλύτερο εύρος στην ανάπτυξη της ιεραρχίας, κάτι που επιτρέπει την ταχύτερη ανέλιξη των ικανών στελεχών εντός της επιχείρησης και την πρακτικότερη κάλυψη των αναγκών σε στελέχη, καθώς η τοποθέτηση σε μια θέση μπορεί να γίνεται βάσει ζώνης του υποψήφιου στελέχους και όχι βάσει επιπέδου. Ταυτόχρονα η θέσπιση του επιπέδου που αποτελεί αναλυτικότερο βαθμό ιεραρχίας επιτρέπει την εμφανή βαθμιαία εξέλιξη των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο ικανός αριθμός 5

6 εργαζομένων ανελίσσεται από το ένα επίπεδο στο άλλο κάθε χρόνο και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κινητοποίηση της οργάνωσης. (β) Διαδικασία αξιολόγησης θέσεων εργασίας Προβλέπεται η αξιολόγηση όλων των θέσεων εργασίας με το παρακάτω ερωτηματολόγιο σε φάσεις. Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με βάση τους παράγοντες και τους υπο-παράγοντες που ορίστηκαν και προσαρμόστηκε στις ανάγκες και στον τρόπο λειτουργίας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανά παράγοντα αναλύεται ως εξής: Παράγοντας Ερωτήσεις ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 8 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΨΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ΣΥΝΟΛΟ 54 Από τις παραπάνω ερωτήσεις 37 βαθμολογούνται ενώ 17 είναι απλώς πληροφοριακές και δεν αποδίδουν βαθμούς. Η βαθμολόγηση είναι σχεδιασμένη ώστε όταν αθροιστούν οι μέγιστες βαθμολογίες ανά ερώτηση να αποδίδουν το μέγιστο των βαθμών που δύναται να λάβει ο κάθε παράγοντας σύμφωνα με τη στάθμισή του. Οι θέσεις εργασίας εντάσσονται στα Επίπεδα, σύμφωνα με ένα ενιαίο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης της βαρύτητάς τους και της σημαντικότητας τους για την επιχείρηση. Το σύστημα αυτό σταθμίζει την κάθε θέση σε σχέση με συγκεκριμένους και προκαθορισμένους 6

7 παράγοντες, που είναι ίδιοι για όλες τις ειδικότητες και έχουν επιλεγεί με τρόπο που εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης, η δε μεθοδολογία της διαδικασίας εξασφαλίζει την ακρίβεια της μέτρησης. 7

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την εκτίμηση δαπανών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα 02 Εκτιμήσεις και Συμπεράσματα Η πρώτη έρευνα για το κόστος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδάστρια: Νικολάου Μαρία Α.Μ.2488 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σπουδάστρια: Μανθοπούλου Ιωάννα Επιβλέπων καθηγητής: Οικονομίδης Θεοδόσης ΑΡΤΑ 2004 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια 36 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Του: Γιάννη Πορφυρίδη 1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και οι στόχοι της Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται η προσπάθεια για συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ (υπόψη της Προέδρου, κ. Κουτσιμπού και των μελών αυτής) ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης Συστημάτων ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Σκοπός κεφαλαίου Ηπαρουσίαση όλων των σταδίων εξέλιξης του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165)

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165) Γ Ι Μ Ο Μ Π Μ Ε Κ Μ Μ Κ Υ Τ Κ Ο Λ Ρ Τ 1 Α Κ λ Ι Μ Μ Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Υποβληθείσα από τις φοιτήτριες: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα