Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò"

Transcript

1 ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÁèÞíá Ôçë ÅÔÏÓ 9 ï ÖÕËËÏ 49 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2004 Êáëü Êáëïêáßñé ÊáëÝò äéáêïðýò Ç "ÂÞñá" óôïí 9ï ñüíï êõêëïöïñßáò ôçò Η Βήρα έκλεισε ήδη οκτώ χρόνια κυκλοφορίας της και με το φύλλο αυτό μπαίνει στον 9ο χρόνο της ζωής της. ÁãêáëéÜóôçêå êáé áãáðþèçêå ôüóï áðü ôïõò óõìðáôñéþôåò ìáò üóï êáé áðü ôïõò ößëïõò áíáãíþóôå ôçò, äéüôé Ýêáíå ü,ôé ìðïñïýóå þóôå í áíôáðïêñéèåß óôéò áðáéôþóåéò êáé ôéò ðñïóäïêßåò üëùí. ëëùóôå Þôáí êáé åßíáé ç ãýöõñá åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôùí óõìðáôñéùôþí ôçò ãåíýôåéñüò ìáò ìå ôá îåíéôåìýíá ðáéäéü ôçò. ÊáôÝãñáøå ìå óïâáñüôçôá êáé õðåõèõíüôçôá ôá äéüöïñá èýìáôá ìå ôá ïðïßá áó ïëþèçêå, ðñüâáëå ôï Ýñãï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, êáèþò êáé ôéò ðñïóðüèåéåò êáé ôçí áãùíßá ôùí ìåëþí ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ êáé ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò, ãéá íá äéáôçñçèåß ç åðéêïéíùíßá ìåôáîý ìáò, ï ðïëéôéóìüò ìáò êáé ç ðëïýóéá ðáñüäïóç ôïõ ôüðïõ ìáò. Óôç äéáäñïìþ ôïõ ñüíïõ áíáöýñèçêå óôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ôéò ñßæåò ìáò, ðñüâáëå èýìáôá èñçóêåõôéêü, ðïëéôéóôéêü, ðáéäáãùãéêü, áãñïôéêü, êïéíùíéêü, êáôýèåóå ðñïâëþìáôá ôïõ ôüðïõ, êáé óôü åõå óôï íá ìïñöþíåé, íá äéäüóêåé, íá øõ áãùãåß êáé íá åíçìåñþíåé. ÌïéñÜóôçêå ôç áñü êáé ôç ëýðç üëùí ìáò. ÕðÞñîå ôï åëåýèåñï âþìá ôùí áíáãíùóôþí ôçò, êýñäéóå ôï åíäéáöýñïí êáé ôçí å- êôßìçóþ ôïõò. ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ç áõôïêñéôéêþ äåí åßíáé áõèáßñåôç êáé õðïêåéìåíéêþ. Óôçñßæåôáé óå ãñáðôýò êáé ðñïöïñéêýò ïìïëïãßåò áíáãíùóôþí ìáò. Ç áäõíáìßá ôçò Þôáí êáé ðüëé íá ðñïóåëêýóåé ôïõò íýïõò ìáò. Êáôáíïïýìå ôá ðñïâëþìáôü ôïõò, üìùò ðéóôåýïõìå üôé ç óõììåôï Þ ôïõò åßíáé áðáñáßôçôç. Ç åöçìåñßäá ìáò äåí ñåéüæåôáé ìüíïí ïéêïíïìéêþ õðïóôþñéîç. åé áíüãêç êáé áðü éäýåò, ðñïôüóåéò, êáëïðñïáßñåôç êñéôéêþ. Ôá ìýëç ôçò Ó.Å., ðáñü ôéò äõóêïëßåò êáé ôá ðñïâëþìáôá, êáôáâüëëïõìå êüèå äõíáôþ ðñïóðüèåéá ãéá íá âåëôéþóïõìå ôçí ýëç êáé ôç èåìáôïëïãßá ôçò. Ìå ðáñáäåéãìáôéêþ óõíåñãáóßá ìå ôá ìýëç ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ êáé óêëçñþ åñãáóßá, ðñïóðáèïýìå í áíôéìåôùðßæïõìå êüèå áíôéîïüôçôá, ãéáôß ðéóôåýïõìå üôé õðçñåôïýìå ìéá éäýá. Ç Ó.Å. èåùñåß õðï ñýùóþ ôçò íá åõ áñéóôþóåé üëïõò üóïé óõíåñãüóôçêáí ìå ôçí å- öçìåñßäá ìå êüèå ôñüðï, çèéêü, ïéêïíïìéêü, ìå óõíåñãáóßåò êáé Üñèñá, ìå êáëïðñïáßñåôç êñéôéêþ, ìå ôç äéüäïóç êáé ðñïþèçóþ ôçò. Õðüó åôáé íá åíôåßíåé ôéò ðñïóðüèåéýò ôçò ãéá ôç âåëôßùóç ôïõ ðåñéå ïìýíïõ êáé ôçò èåìáôïëïãßáò, íá åíçìåñþíåé Ýãêáéñá êáé áíôéêåéìåíéêü ôïõò áíáãíþóôåò ôçò êáé íá ôçí êüíåé ðéï æùíôáíþ êáé ðéï ìá çôéêþ, Ýôóé ðïõ íá îå ùñßæåé áðü Üëëá ðáñüìïéá Ýíôõðá. Ó áõôïýò ôïõò óôü ïõò ìáò êáëïýìå ôïõò áíáãíþóôåò ôçò ÂÞñáò êáé ôïõò ðáñáêáëïýìå íá óõìðïñåõèïýí ìáæß ìáò þóôå íá ôïõò õëïðïéþóïõìå. Ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου μας στις αναβάλλεται για το Φθινόπωρο, επειδή δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των εκδρομέων. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò Ö Ýôïò óõìðëçñþèçêáí 84 ñüíéá áðü ôçí áðåëåõèýñùóç ôçò ÈñÜêçò, óôéò 14 ÌáÀïõ Ïé åêäçëþóåéò ðïõ Ýãéíáí óôçí ÁèÞíá ìå åõèýíç ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Íüôéáò ÅëëÜäáò óôçñß èçêáí óôï óýíïëü ôïõò áðü ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò êáé ôï ðñüãñáììá åîåëß èçêå üðùò áêñéâþò åß- áìå áíáêïéíþóåé óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ìáò. Ç éóôïñßá Áðü ôçí êáôüèåóç óôåöüíùí óôïí ãíùóôï Óôñáôéþôç. ôçò áðåëåõèýñùóçò ôçò ÈñÜêçò áêïëïýèçóå Ýíá äñüìï ðïëý âáóáíéóôéêü. Ôçí éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò çìýñáò áíýëõóå ï õöõðïõñãüò Åîùôåñéêþí êáé óõìðáôñéþôçò ìáò ê. Åõñéðßäçò Óôõëéáíßäçò, ìåôü ôç äïîïëïãßá óôïí éåñü íáü Áãßïõ Ãåùñãßïõ Êáñýêç. Ç ÂÞñá äçìïóéåýåé áõôïýóéá ôçí ïìéëßá ôïõ: Ç áíüëõóç êáé ç áíüäåéîç ôïõ ðáñåëèüíôïò åßíáé äïõëåéü ôùí éóôïñéêþí. Åõèýíç ôùí ðïëéôþí åßíáé ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ðáñüíôïò êáé ç ðñïåôïéìáóßá ôïõ ìýëëïíôïò. Ùóôüóï, ç áíáëõôéêþ ìáôéü óôï èåò åßíáé ü é ìüíï äéäáêôéêþ áëëü êáé áíáãêáßá, éäéáßôåñá óå íýïõò ðïëßôåò êáé öñýóêïõò ðïëéôéêïýò, ðïõ öéëïäïîïýí íá åêöñüæïõí ôç óõíý åéá êáé ôï äéá ñïíéêü ìåãáëåßï ôçò èñáêéþôéêçò ðñïóöïñüò óôïí Åëëçíéêü ðïëéôéóìü êáé ôçí éóôïñßá. Ï åèíéêüò ìáò ðïéçôþò Ê. ÐáëáìÜò áñáêôçñßæåé ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ùò «ðçãþ ëáþí êáé ñüíùí», êáé äåí Ý åé Üäéêï. Åßíáé ôüóï âáèéýò ïé ñßæåò ôçò éóôïñßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò ðïõ äéêáéïëïãïýí áðüëõôá ôï ðþò åðéæþóáìå êáé áíáãåííçèþêáìå ìåôü áðü ðåíôýìéóé áéþíåò óêëçñþò êáé âüñâáñçò óêëáâéüò, äéáôçñþíôáò áëþâçôç ôç öëüãá ôïõ åëëçíéóìïý êáé áíáëëïßùôç ôçí åèíéêþ ìáò ôáõôüôçôá. Ïé ÈñÜêåò áðü ôçí åðï Þ ôïõ Äçìüêñéôïõ êáé ôïõ Ëåýêéððïõ ìý ñé ôçí åðï Þ ôïõ Ê. ÊáñáèåïäùñÞ, áðü ôçí ÏëõìðéÜäá, ôç ìçôýñá ôïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ, êáé ôïí Èïõêõäßäç ìý ñé ôç Óïößá ÂÝìðï, áðü ôïí ÏñöÝá ìý ñé ôïí áôæçäüêç êáé ôïí Âéæõçíü, Þôáí ç Þñåìç äýíáìç ðïõ óåìíü êáé áèüñõâá óõíýâáëáí óôï ãéãüíôùìá ôïõ Åëëçíéóìïý êáé óôï öïýíôùìá ôïõ ðáãêüóìéïõ ðïëéôéóìïý, ôùí ðáíáíèñþðéíùí áîéþí, ôçò Åëåõèåñßáò, ôçò Äçìïêñáôßáò, ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõ Áíèñþðïõ. ÁìÝôñç- (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 3) Ç åêäñïìþ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óôç ëßìíç Ôóéâëïý-Æáñïý ëá Ôώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, ας ανηφορίσουμε στις πλαγιές του βουνού που ονομάζεται Χελμός. Πρωί Κυριακής 9 Μαΐου: Μετά από την παραλιακή πόλη της Πελοποννήσου, την Ακράτα, ταξιδεύοντας στα ορεινά της Πόλης, φτάνουμε στη μικρή γραφική λίμνη Τσιβλού. Τα σκουροπράσινα νερά της περιτριγυρίζονται από πεύκα, έλατα, και άλλα δέντρα, συνθέτοντας ένα πανέμορφο τοπίο σε υψόμετρο 700 μέτρα. Εκεί συναντούμε νέους ανθρώπους, να έχουν στήσει τις σκηνές τους κάτω από τα δέντρα, για να απολαύσουν τη φύση ψαρεύοντας και κάνοντας πεζοπορία. Περπατούμε στις όχθες της λίμνης Τσιβλού, βγάζουμε φωτογραφίες και απολαμβάνουμε τις ομορφιές της. Αλλά έχουμε και την έκπληξή μας. Ένας από τους πατριώτες μας που διαμένει μόνιμα στην Πάτρα μάς υ- (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) 5 ÉÏÕÍÇ ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÇÌÅÑÁ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ Ç5 Éïýíç Ý åé êáèéåñùèåß êáé ãéïñôüæåôáé óå üëïí ôïí êüóìï ùò Ðáãêüóìéá çìýñá ðåñéâüëëïíôïò. ÐåñéâÜëëïí åßíáé ü,ôé ìáò ðåñéâüëëåé. Ïé êüìðïé, ôá âïõíü, ôá äüóç, ç èüëáóóá, ïé ëßìíåò, ôá ðïôüìéá, ï ïõñáíüò, üëç ç öýóç. ÓÞìåñá êáé ìå åõêáéñßá ôçí Ðáãêüóìéá çìýñá ÐåñéâÜëëïíôïò äéáðéóôþíïõìå üôé ôá ðåñéâáëëïíôéêü ðñïâëþìáôá óõíå þò áõîüíïíôáé ìå áðñüâëåðôåò óõíýðåéåò ãéá ôïí Üíèñùðï êáé ðáñü ôéò äéáêçñýîåéò ôùí éó õñþí ôïõ êüóìïõ, ôï ðåñéâüëëïí êáèçìåñéíü êáôáóôñýöåôáé. ÊëçñïíïìÞóáìå Ýíáí æùíôáíü ðëáíþôç ðïõ ìáò óõíôçñåß âéïëïãéêü êáé ïéêïíïìéêü êáé ôïí ðáñáäßäïõìå óôçò åðüìåíåò ãåíéýò áñêåôü õðïâáèìéóìýíï ìý ñé êáé åðéêßíäõíï. Áí êïéôüîïõìå ãýñù ìáò èá äïýìå üôé üëï êáé ðåñéóóüôåñï åêëåßðïõí ïé åëåýèåñïé þñïé, áíåîýëåãêôåò ùìáôåñýò ëåéôïõñãïýí ãýñù á- ðü ìåãüëåò ðüëåéò, äéáôçñïýíôáé áêüìç åðéêßíäõíá Þ ìïëõóìýíá áóôéêü áðüâëçôá ðïõ áöþíïíôáé óôç ôý ç ôïõò. Ôï êõêëïöïñéáêü, ôï íýöïò, ç ç ïñýðáíóç ïîýíïíôáé ñüíï ìå ôï ñüíï. Ç áëüãéóôç ñþóç öõôïöáñìüêùí óôéò ãåùñãéêýò êáëëéýñãåéåò, ç õðïâüèìéóç Þ êáôáóôñïöþ óðüíéùí ïéêïóõóôçìüôùí óõíå ßæåôáé êáé ôá ðåñéóôáôéêü èáëüóóéáò ñýðáíóçò åßíáé êáèçìåñéíü. Ç ñþóç çìéêþí, âéïëïãéêþí, ðõñçíéêþí êáé Üëëùí üðëùí ìáæéêþò êáôáóôñïöþò ðýñá áðü ôï üôé áðïôåëïýí ìåãüëï Ýãêëçìá êáôü ëáþí êáé ùñþí êáôáóôñýöåé áíåðáíüñèùôá ôï ðåñéâüëëïí. Ç øþöéóç áðü ôï Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï íüìïõ óýìöùíá ìå ôïí ïðïßï åðéôñýðåôáé ç åéóáãùãþ óôéò þñåò ìýëç ôçò ôùí ãåíåôéêü ôñïðïðïéçìýíùí ðñïúüíôùí (êïéíþò ìåôáëëáãìýíùí) êáé ç óõíýðáñîç ìåôáëëáãìýíùí êáé óõìâáôéêþí êáëëéåñãåéþí äçìéïõñãåß óïâáñü ðñüâëçìá óôçí õãåßá ôùí áíèñþðùí êáé ôïõ ðåñéâüëëïíôïò. áñáêôçñéóôéêü åßíáé ôï ðñüóöáôï ðáñüäåéãìá åíôïðéóìïý åðéìïëõóìýíùí óðüñùí óå êáëëéýñãåéåò êáëáìðïêéïý óôç Ìáêåäïíßá, ÈñÜêç êáé Öèéþôéäá. Ïé áóèýíåéåò áðü äéüöïñåò ìïñöýò êáñêßíïõ êüèå ñüíï áõîüíïíôáé. ÌåôÜ áðü üëá ôá ðáñáðüíù ðþò ìðïñåß êáíåßò íá ìýíåé áðáèþò êáé áäéüöïñïò; ÌÞðùò åßíáé õðïêñéóßá íá ãéïñôüæåôáé ìßá çìýñá ôï ñüíï ùò ç ìýñá ôïõ ðåñéâüëëïíôïò êáé óôéò õðüëïéðåò çìýñåò ôïõ ñüíïõ áõôïß ðïõ êñáôïýí óôá Ýñéá ôïõò ôéò ôý åò ôùí áíèñþðùí íá êüíïõí ü,ôé ìðïñïýí ðñïêåéìýíïõ êüðïéïé íá èçóáõñßæïõí áäéáöïñþíôáò ãéá ôéò êáôáóôñïöýò ðïõ ðñïêáëïýí óôï ðåñéâüëëïí êáé óôçí ßäéá ôçí áíèñþðéíç æùþ; Ç êáëýôåñç ßóùò åðýíäõóç ãéá ôç æùþ ìáò, ãéá Ýíá êáëýôåñï ðåñéâüëëïí, ãéá êáëýôåñïõò üñïõò äéáâßùóçò åßíáé íá áðïêôþóïõìå üëïé ìáò ðåñéâáëëïíôéêþ óõíåßäçóç êáé íá äéåêäéêïýìå êáèçìåñéíü áõôü ðïõ ìáò áíþêåé. Íá åíäéáöåñüìáóôå êáé íá ðáñåìâáßíïõìå óå ü-,ôé õðïâáèìßæåé ôçí êáèçìåñéíüôçôü ìáò. º- óùò Ýôóé èá áéóèáíüìáóôå êáëýôåñá üôé ðñïóôáôåýïõìå ôç æùþ ìáò êáé ôç æùþ ôùí ðáéäéþí ìáò. Ìüíï Ýôóé ç çìýñá ðåñéâüëëïíôïò èá áðïêôþóåé ïõóéáóôéêü ðåñéå üìåíï åöüóïí èá ãßíåôáé êáèçìåñéíü ìýëçìü ìáò. Ìáñßá Êáíäýëç

2 Óåëßäá 2 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ÅðéóôïëÞ Ãéþñãï, Êáëü óïõ ôáîßäé OIKONOMIKH ENIÓ ÕÓÇ Συμπληρώθηκαν φέτος 41 χρόνια από τη δολοφονία του Μαραθωνοδρόμου της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη και ο λαός της Αθήνας και ολόκληρης της Ελλάδας βάδισε στα βήματά του. Για να θυμίζει σ όλους μας ότι ο αγώνας για την Ειρήνη θα πρέπει να είναι καθημερινός και αδιάκοπος. Σήμερα που η Παγκόσμια ειρήνη κινδυνεύει από τα πολεμοκάπηλα σχέδια των Α- μερικανών Ιμπεριαλιστών και των Νατοϊκών δυνάμεων με βομβαρδισμούς και κατοχές σε διάφορα σημεία του πλανήτη η συνεισφορά του καθένα μας στην υπόθεση της ειρήνης είναι αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Τα δραματικά γεγονότα και οι ανατροπές που συνετελέστηκαν στα Βαλκάνια, οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Σήμερα χρειάζεται το δυνάμωμα του φιλειρηνικού κινήματος, ικανού να ανατρέψει τα σχέδια όλων εκείνων που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των λαών. Ίσως είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του Πρωτεργάτη της Ειρήνης Γρ. Λαμπράκη. Μαρία Κανδύλη Ç «Üâáôç» ðïëéôåßá ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò ôþñá ðéá åßíáé áíïéêôþ ü é ìüíïí óå Üíôñåò áëëü êáé óå ãõíáßêåò & ðáéäéü! Με το κρουαζερόπλοιο «Πορφύρα» που αναχωρεί καθημερινά στις 9.30 α- πό το γραφικό λιμανάκι του όρμου Παναγιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής μπορείτε να ξεναγηθείτε οικογενειακώς με μία οκτάωρη κρουαζέρα στο απόλυτο μνημείο της Ορθοδοξίας, στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Στην ημερήσια αυτή εκδρομή θα έχετε την ευκαιρία να αισθανθείτε το δέος και τη μοναδικότητα της Αθωνικής Πολιτείας καθώς θα λικνίζεστε στα γαλανά νερά του Αγίου Όρους. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κ. Δρακόπουλο στα τηλ , και Ευαγγελία Παπαδοπούλου ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÓÉÁÑÂÁÑËÇÓ ÅñãáóôÞñéï áäáìáíôïäåóßáò Êïëïêïôñþíç 23 1ïò üñïöïò Ôçë HOTEL ÁÍÈÇ ÊÁÄÏÃËÏÕ ÊËÅÁÍÈÇ ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÕ 1 - ÖÅÑÅÓ L / FAX / Προς την Εφημερίδα Η ΒΗΡΑ Σας γνωστοποιώ ότι ο κ. Καραμάτσκος ό,τι ανέφερε στη γιορτή σας και δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα σας διά τον κ. Θεόδωρο Τελπίζη διευθυντήν του Α Δημοτικού Σχολείου Φερών είναι αναληθή και ψευδή και πρέπει να επανορθώση. Η κόρη του Τελπίζη-Καζάκου Μαίρη Η Συντακτική Επιτροπή έλαβε επιστολή, την οποία δημοσιεύουμε, από την κα Τελπίζη-Καζάκου Μαίρη με την οποία διατυπώνει εντελώς διαφορετική άποψη από αυτή που παρουσιάστηκε στην ειδική εκδήλωση του Συλλόγου μας προς τιμήν των δασκάλων μας. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες της Βήρας, ότι η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης προς τιμήν των εκπαιδευτικών (βλ. φ , Σεπτ.-Δεκ.), που αγωνίστηκαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου να μορφώσουν τους μαθητές τους και να διαμορφώσουν ήθος, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Τελπίζη-Καζάκου Μαίρη και την παρεκάλεσε να στείλει κάθε τι που αναφερόταν στην προσωπικότητα και το εκπαιδευτικό έργο του πατέρα της. Δυστυχώς εσιώπησε. Έτσι ο κ. Καραμάτσκος Δημήτριος, γνωστός για το ήθος και την ευρυμάθειά του, μαθητής του πατέρα της, κατέθεσε τα βιώματα και τις αναμνήσεις του γύρω από το εκπαιδευτικό έργο και την προσωπικότητα του πατέρα της κας Τελπίζη. Όπως αναφέρει, μάλιστα, κατέθεσε το προσωπικό του βίωμα, την υποκειμενική του άποψη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι όσα κατέθεσε ήταν ψευδή και αναληθή. Η ομιλία ήταν απόλυτα τιμητική για τον πατέρα της. Η Οργανωτική Επιτροπή EÐÅÔÅÉÁÊÇ ÐÏÉÇÓÇ Πήραν την Πόλη, πήραν την Μαΐου Τρίτη Φαρμακερή Πήραν την Πόλη, πήραν την! Πήραν τη Σαλονίκη! Πήραν και την Αγια-Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, που είχε τριακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυο καμπάνες κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Σιμά να βγουν τα άγια, κι ο βασιλιάς του κόσμου, φωνή του ήρθε εξ ουρανού, από αγγέλων στόμα «Αφήτε αυτήν την ψαλμουδιά, να χαμηλώσουν τ Άγια, και στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να έρθουν να τα πιάσουν, να πάρουν το χρυσό Σταυρό, και τ άγιο το Ευαγγέλιο, και την Αγία Τράπεζα, να μην την αμολύνουν.» Σαν τ άκουσεν η Δέσποινα, δακρύζουν οι εικόνες «Σώπα, κυρία Δέσποινα, μην κλαίης, μην δακρύζης πάλε με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σου είναι.» Θρήνος Κωνσταντινουπόλεως Έλληνες εσμέν το γένος ων ηγείσθε και βασιλεύετε, ως η τε φωνή και πάτριος παιδεία μαρτυρείται. Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Äéðëùìáôïý ïò ÌåôáöñÜóôñéá ÁÍÁËÁÌÂÁÍÅÉ ÌÅÔÁÖÑÁÓÅÉÓ åìðïñéêþí - ïéêïíïìéêþí - íïìéêþí - åðéóôçìïíéêþí êáé Üëëùí êåéìýíùí óôçí áããëéêþ ãëþóóá. Ðëçñïöïñßåò óôçí êá ÂõæÜ ÅëÝíç ôçë êáé Στις 16 Ιουνίου 2004 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο συμπατριώτης μας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας Γιώργος Ευαγγέλου Παρασχάκης. Η είδηση του θανάτου του μας συγκλόνισε ό- λους. Ο Γιώργος ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και η παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν συνεχής. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του για τους συμπατριώτες μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας τις Φέρες ήταν διαρκής και αναμφισβήτητη. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η συνεχής παρουσία του ως μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια ταμίας του Δ.Σ και οι πράξεις του διακρίνονταν πάντα από εντιμότητα και συνέπεια. Για μας τα μέλη του Δ.Σ. που τον ζήσαμε από κοντά θα μας λείψει η παρουσία του. Θα μας λείψει και στις δουλειές της εφημερίδας του Συλλόγου, όπου πάντα βοηθούσε για να φτάσει έγκαιρα στα χέρια των φίλων μας αναγνωστών. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε, προσπαθούσε να δίνει το παρόν σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου. Στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του, στην αγαπημένη κόρη του τη Βαγγελίτσα, στη γυναίκα του Ελένη, στην αδελφή του Νίκη και σε όλους τους συγγενείς του εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια και τους ευχόμαστε να έχουν δύναμη και κουράγιο στο βαθύ πόνο της απώλειας του ανθρώπου τους. Αγαπητέ Γιώργο, όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι συμπατριώτες σου για άλλη μια φορά θέλουμε να σου εκφράσουμε την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας για τη συνεργασία μας και να σου υποσχεθούμε ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Καλό σου ταξίδι. Αιωνία η μνήμη σου. ËïõëïõäéÜ Êïõñôßäïõ Η αγαπημένη σε όλους μας Λούσυ Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο η Λουλουδιά Κουρτίδου σε μικρή σχετικά ηλικία. Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι και τελείωσε το 1969 το Γυμνάσιο Φερών. Εργαζόταν στη Νομαρχία Έβρου στη Διεύθυνση Υγιεινής και ή- ταν παντρεμένη με τον Αναστάσιο Βερύκογλου. Είχε δύο παιδιά, την Μαρία και τον Ιορδάνη, επιστήμονες. Μία ακόμη απώλεια για μας που αποφοιτήσαμε από το Γυμνάσιο Φερών το 1969 και φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια. Όλοι εμείς οι συμμαθητές της θα τη θυμόμαστε πάντα με εκείνο το ελαφρύ χαμόγελο και τη διάθεση για προσφορά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στον αδελφό της Γιώργο διαβιβάζουμε τα θερμά μα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας για την απώλεια της αγαπημένης μας συμμαθήτριας και φίλης. Μ. Λαζίδου ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Ä.Ó. êüíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.) ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉ ÔÁ ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò êáé ìýëç ìáò ðïõ èýëïõí íá åðéêïéíùíþóïõí Þ íá Ýñèïõí óå åðáöþ ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìýñùóç. Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò, ôçë To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι εξής συμπατριώτες μας: 1) Öùôáêßäïõ-ÊáëïãåñÜêç Åõáãã. 50 2) Øõëëßäïõ-Ðáôáêßäïõ Íßêç 20 3) Ãáëáôóßäá Êáëëéüðç 10 4) ÐáðáäÜêçò ÁèáíÜóéïò 50 5) Óéãëßäçò Óôáýñïò 30 Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί όλους θερμά. ÃÁÌÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ Óôç Èåïäþñá Óéãëßäïõ, êüñç ôçò Ìáñßíáò ÃåùñãéÜäïõ-Óéãëßäïõ êáé ôïõ Óôáýñïõ Óéãëßäç êáé óôïí ÈùìÜ Ðáðáäüðïõëï, ãéáôñü, ðïõ Ýíùóáí ôç æùþ ôïõò ìå ôá äåóìü ôïõ ãüìïõ, åõ üìáóôå êüèå åõôõ ßá. Åðßóçò åõ üìáóôå âßïí áíèüóðáñôïí óôçí ÁëåîÜíäñá Êùíóôáíôßíïõ, êüñç ôçò Äåëëßäïõ Ðáó áëéþò êáé ôïõ ÐÝôñïõ Êùíóôáíôßíïõ, ðïõ ðáíôñåýôçêå ðñüóöáôá. ÈÁÍÁÔÏÉ ÐÝèáíå óôéò 8 ÌáÀïõ 2004 ï ñþóôïò Êáíäýëçò ôïõ ÄÞìïõ êáé ôçò Èåïðïýëáò, åôþí 37, áíéøéüò ôçò ÐñïÝäñïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò Ìáñßáò Êáíäýëç. Åõ üìáóôå íá åßíáé åëáöñý ôï þìá ðïõ ôïí óêåðüæåé. ÂÜëóáìï êáé ðáñçãïñéü óôïõò ïéêåßïõò ôïõ. ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôýò ôçò åöçìåñßäáò ìáò Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ ¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó ýóåôå ïéêïíïìéêü ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá êáôáèýôåôå ôá ñþìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/ Ðáñáêáëïýìå, üóïé ñçóéìïðïéåßôå ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á- íáãñüöåôå êáèáñü ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñüöïõí êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé ôçí ðüëç êáôüèåóçò, ãéá íá óáò óôýëíïõìå ôçí áíôßóôïé ç áðüäåéîç. ÉäéïêôÞôçò: Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí & Ðåñéöåñåßáò Í. âñïõ «ÂÞñá» Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Õðåýèõíç êáôü ôï Íüìï: Ìáñßá Êáíäýëç Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò: ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ Áðü ôï Ä.Ó. ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé: ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ Êáíäýëç Ìáñßá Ëáæßäïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ ÔñéÜäá Ðïýëïò Ðáó Üëçò Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò ÐÜñáëïò Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ Üêçò ÈåìéóôïêëÝïõò 31, ÁèÞíá Ôçë

3 ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 3 H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò (ÓõíÝ åéá áðü ôç óåë. 1) ôïé áíþíõìïé áãùíéóôýò, áðñüâëçôïé åèíéêïß åõåñãýôåò, ãßãáíôåò ôïõ ðíåýìáôïò, ðïõ Ýäùóáí ðïëëü, áëëü ðþñáí åëü éóôá, ðïõ ôßìçóáí ôç þñá ôïõò êáé ôïí ðïëéôéóìü ôïõò áëëü äåí ôéìþèçêáí åðáñêþò. Åßíáé ðñáãìáôéêü áîéïèáýìáóôï ðþò áõôüò ï Åëëçíéóìüò óéãüêáéãå ôüóïõò áéþíåò êüôù áðü ôéò óôü ôåò ôçò óêëáâéüò, ôçò êáôáðßåóçò êáé ôïõ ðïëýìïõ. Áí ôá ÂáëêÜíéá èåùñþèçêáí ç ðõñéôéäáðïèþêç ôçò Åõñþðçò, åßíáé âýâáéï üôé ï âüñåéïò Åëëçíéóìüò, êáé åéäéêüôåñá ç ÈñÜêç, Þ- ôáí ãéá ðïëëü ñüíéá ôï âáóéêü èýìá ôùí äéåèíþí óõãêñïýóåùí ìåôáîý ôùí ìåãüëùí äõíüìåùí ôçò åðï Þò. Áðü ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç ùò ôç Ìáêåäïíßá êáé áðü ôï Äïýíáâç ùò ôï Èñáêéêü ÐÝëáãïò, ïé ÈñÜêåò äåí Ýðáøáí ïýôå óôéãìþ íá áãùíßæïíôáé, íá õðïìýíïõí êáé íá åðéìýíïõí ùò ôç ìýñá ôçò åëåõèåñßáò ôïõò. Ôçí ôý ç íá æþóåé ôçí åäñáßùóç áõôþò ôçò åëåõèåñßáò ôçí åß å ìüíï ï ðëçèõóìüò ôçò ÍïôéïäõôéêÞò ÈñÜêçò. Ãéá ðñþôç öïñü ôïí Éïýëéï ôïõ 1913 ôá åëëçíéêü óôñáôåýìáôá áðåëåõèåñþíïõí ôç ÍÄ ÈñÜêç êáé ôï Óýíôáãìá Êñçôþí ôçò 9çò Ìåñáñ ßáò Óåññþí åéóýñ åôáé èñéáìâåõôéêü óôçí ÊïìïôçíÞ. Ôï ðñþôï ÄéïéêçôÞñéï ïñãáíþíåôáé óôï äéêáóôéêü ìýãáñï, üðïõ äéáðéóôþíåôáé üôé äåí õðüñ åé åëëçíéêþ óçìáßá. Ôüôå ìå ðñùôïâïõëßá ôùí ùñéþí ôçò öéëïðôþ ïõ áäåëöüôçôáò öéëïôå íåßôáé ç éóôïñéêþ óçìáßá ôçò ðüëçò, ç ïðïßá êõìáôßæåé ðåñþöáíá ìåôü áðü ðåíôýìéóé áéþíåò óôçí ÊïìïôçíÞ. Ôïí Ïêôþâñéï ôïõ ßäéïõ ñüíïõ üìùò ï ëï ßáò Ãéþñãïò ÐáðáðëéÜíçò, áäåëöüò ôïõ ìåôýðåéôá äçìüñ ïõ Èåóóáëïíßêçò, äõóôõ- þò áíáãêüæåôáé íá îáíáäéðëþóåé ôç óçìáßá ôçò ëåõôåñéüò, íá ôçí êñýøåé óôïí êüñöï ôïõ êáé íá ôç öõëüîåé óôçí ÊñÞôç ãéá áêüìá 7 ñüíéá äéüôé ìå ôçí õðïãñáöþ ôçò óõíèþêçò ôïõ Âïõêïõñåóôßïõ áðïöáóßæåôáé ç ÍÄ ÈñÜêç íá äïèåß óôç Âïõëãáñßá. Ç áíáãêáóôéêþ õðï þñçóç ôïõ Åëëçíéêïý óôñáôïý ïäçãåß óôç ìáæéêþ öõãþ ÅëëÞíùí êáé ÌïõóïõëìÜíùí. Åíáðïìåßíáíôåò êüôïéêïé ôçò ÊïìïôçíÞò, ñéóôéáíïß êáé ÌïõóïõëìÜíïé, êçñýóóïõí ôçí áõôïíïìßá ôçò ðüëçò äßíïíôáò Ýôóé ôçí åõêáéñßá óôïõò Âïýëãáñïõò íá åîïíôþóïõí êáé íá äéþîïõí ôïí ðëçèõóìü ôçò ðåñéï Þò. Ôï äéüóôçìá ðïõ ìåóïëáâåß áðü ôï 1913 ùò ôï 1920 åßíáé áðü ôéò ðéï äõóâüóôá- ôåò ðåñéüäïõò ôçò éóôïñßáò. ëëçíåò éåñåßò, äüóêáëïé, Ýìðïñïé, ðñïý ïíôåò åßíáé åêôïðéóìýíïé Þ üìçñïé. Ôçí ßäéá ðåñßïäï ï åëëçíéêüò óôñáôüò ðïëåìü êüôù áðü áöüíôáóôåò äõóêïëßåò. Ç åëëüäá áíþêåé óôéò íéêþôñéåò äõíüìåéò. ÄÝêá åìðüëåìåò Ìåñáñ ßåò ôïõ óôñáôïý ìáò öèüíïõí áðü ôïí ÍÝóôï ìý ñé ôïí âñï ðïôáìü. Ðáñ üë áõôü, ç ÈñÜêç äåí äßäåôáé óôçí ÅëëÜäá áëëü ðñïóäéïñßæåôáé ùò ìßá äéáóõììá éêþ ðåñéï Þ ìå ôï üíïìá «Äéáóõììá éêü êñüôïò ôçò ÄõôéêÞò ÈñÜêçò». Ìå ôç óõíèþêç ôïõ Íåúãý åîïõóéïäïôåßôáé ï ÃÜëëïò áñ éóôñüôçãïò ÍôåóðåñÝ íá êáôáëüâåé ôç Äõô. ÈñÜêç êáé íá ôçí åêêåíþóåé áðü ôïõò ÂïõëãÜñïõò. ÄéïéêçôÞò ïñßæåôáé ï ÃÜëëïò Óôñáôçãüò Óáñðß, ï ïðïßïò åãêáèßóôáôáé óôçí ÊïìïôçíÞ ìý ñé ôïí ôåëéêü äéáêáíïíéóìü ðïõ êáíåßò ü- ìùò äåí ãíþñéæå ðïéïò èá Þôáí. Ôç óêõôüëç áíáëáìâüíåé ç äéðëùìáôßá. ñ åôáé óôçí ÊïìïôçíÞ ï áñßóéïò ÂáìâáêÜò ùò åêðñüóùðïò ôçò åëëçíéêþò êõâýñíçóçò, ï ïðïßïò ìå èüññïò êáé áðïöáóéóôéêüôçôá áãùíßæåôáé ãéá í áðïäåßîåé ôçí åëëçíéêüôçôá ôçò ðåñéï Þò êáëþíôáò ôïí Åëëçíéóìü íá åðéóôñýøåé. Ç äéðëùìáôéêþ ðñïóðüèåéá ôïõ Åë. ÂåíéæÝëïõ äéêáéþíåôáé ìå ôç óõíèþêç ôùí Óåâñþí. ÅðéôÝëïõò ç ÍÄ ÈñÜêç ðáñáäßäåôáé óôá åëëçíéêü óôñáôåýìáôá. Áò äïýìå ðþò ðåñéãñüöåé üìùò ï äçìïóéïãñüöïò ËõìðÝñçò ÔóáúëÜò, ï Üíèñùðïò ðïõ Þñèå íá åãêáôáóôþóåé óôçí ôüôå ÃêéïõìïõëôæéíÜí ôï ðñþôï åëëçíéêü ðñáêôïñåßï å- öçìåñßäùí, ôéò ìåãáëåéþäåéò óôéãìýò ôçò á- ðåëåõèýñùóçò: «¼ôáí êáôü ôï ðñþôï 15Þìåñï ôïõ Ìáñôßïõ 1920, ç Áñìïóôåßá åðëçñïöïñåßôï ìå ôçëåãñüöçìá áðü ôïí ÅëåõèÝñéïí ÂåíéæÝëïí, üôé áõôüò ìå ôçí äéðëùìáôéêüôçôü ôïõ åêýñäéóåí ôçí ìü çí, êáé üôé ðáñá ùñåßôáé ç ÄõôéêÞ ÈñÜêç åéò ôçí ÅëëÜäá.Ôüôå óå óõãêýíôñùóé ôùí Ãêïõìïõëôæéíéùôþí óôçí êåíôñéêþ ðëáôåßá ôçò ðüëåùò, ï Áñ éìáíäñßôçò ôçò Ìçôñïðüëåùò Ìáñùíåßáò ê. Ìé áþë Êùíóôáíôéíßäçò åéò ôïí ëüãïí ôïõ, ìåôáîý Üëëùí åðñüóèåóåí êáé ôá åîþò: «Ç ÈñÜêç åðéóôñýöåé åéò ôáò áãêüëáò ôçò ìçôñüò ÅëëÜäïò». 13 ÌáÀïõ 1920: Ôçí ìåãáëýôåñç áñü ìïõ Ýíéùóá, äéüôé êá- ôü ôçí þñá ôçò óõãêåíôñþóåþò ìáò ãéá ðåñéðïëßá, Ýñ åôáé ï õðïëï áãüò ÂáêÜò êáé ìáò ëýãåé: ÁõôÞí ôçí óôéãìþ ï ÁñìïóôÞò ìáò áñßóéïò ÂáìâáêÜò, Ýëáâåí ôçëåãñüöçìá åê Ðáñéóßùí, áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò ÊõâåñíÞóåùò, üôé áýñéï ôï ðñùß åéóýñ åôáé åðéóþìùò óôçí ðüëç ìáò ç Ìåñáñ ßá Óåññþí ìå ÄéïéêçôÞí ôïí Óôñáôçãüí Ðáìßêïí ÆõìâñáêÜêçí. ¹äç, áõôþí ôçí óôéãìþí, ëü ïò åíüò óõíôüãìáôïò åõñßóêåôáé åéò ôï ùñßïí Óïõóïýñêéïú, óþìåñïí Óþóôç. Áýñéï ôï ðñùß íá åßóèå åäþ þñá 8.20 íá ðáñïõóéüóùìåí üðëá óôçí åéóåñ ïìýíç óôçí ðüëéí ìáò Ìåñáñ ßáí. Ôçí Üëëçí çìýñá ç ðüëéò âñéóêüôáí óôï ðüäé óçìáéïóôïëéóìýíç ìýóá óôçí ãáëáíüëåõêç. Ç áñü üëùí Þôáí æùãñáöéóìýíç óôá ðñüóùðü ôùí, üëïé å áßñïíôï, ïé äå íåáñïß ôçò åðï Þò åêåßíçò Ýôñå áí åéò ôïí äñüìïí íá óõíáíôþóïõí êáé íá êáëùóïñßóïõí ôá åéóåñ üìåíá óôñáôåýìáôá ðïõ åß áí ôçí ðñïçãïýìåíçí ç- ìýñá öèüóåé óôïí Óéäçñïäñïìéêü Óôáèìü ôïõ ùñßïõ Íáñëß-êéïú, óþìåñïí Ðïëýáíèïí. 14 ÌáÀïõ 1920: Ôá óôñáôåýìáôá ðåñß ôçí 8.30 ôï ðñùß åéò ôçí äéáóôáýñùóéí ôçò ïäïý Ðüñôï ËÜãï - ºáóìïò, Ýêáìáí óôüèìåõóéí ìßáí þñáí êáé ìåôü îåêßíçóáí äéü ôçí ðüëéí ìáò. Ðåñß ôçí 9.30 ç- êïýóèçóáí ïé óüëðéããåò íá áíáããýëëïõí ôçí Üöéîé ôçò Ìåñáñ ßáò åéò ôçí ðüëéí. ¼ôáí Ýöèáóáí êïíôü óôçí óéäçñïäñïìéêþ ãñáììþ ôçò ï- äïý ÎÜíèçò áé Åëëçíßäåò, ôá êïñßôóéá ôçò Ãéïõìïõëôæßíáò êñáôþíôáò óçìáßåò êáé Üíèç óôá Ýñéá êáé ìå åðéêåöáëþò ôçí ä. Äüîáí ÓêïõôÝñç, ðñïóýöåñáí åéò ôïí åðß êåöáëþò ôçò Ìåñáñ ßáò áíèïäýóìçí êáé ôïí ðñïóåöþíçóáí ôï êáëþò þñéóåí ï Åëëçíéêüò ÁðåëåõèåñùôÞò Óôñáôüò óôá ãéá þìáôá ôçò ðïëõðáèïýò êáé óêëáâùìýíçò ùò ôüôå ÈñÜêçò. Ï åðß êåöáëþò ôçò ìåñáñ ßáò óôñáôçãüò Ðáìßêïò ÆõìâñáêÜêçò, ðåñéóôïé ïýìåíïò áðü ôï åðéôåëåßïí ôïõ, ôïí óõíôáãìáôüñ çí Ðáíáãéþôçí ØáññÜí ìåôýðåéôá ãáìâñüí ôïõ êáðíåìðüñïõ ñþóôïõ Ìðïãéþôá, ôïí ôáãìáôüñ- çí ñþóôïí ÌðéôóÜêçí, ôïí ëï áãüí ÄáâÜêçí (ôïí Þñùá ôçò Ðßíäïõ êáôü ôï 1940), ðïõ ôüôå Þôáí óôï åðéôåëåßï ôçò Ìåñáñ ßáò, ôïí ëï áãüí Ðïëýæïí, Ýöéððïé ìå óôïëéóìýíá ôá ÜëïãÜ ôùí áðü óôåöüíéá ðïõ êáôáóêåýáóáí ïé öáíôüñïé êáôåõèýíèçêáí ðñïò ôçí ðüëéí. Ï åíèïõóéáóìüò ôïõ ðëþèïõò Þôáí áðåñßãñáðôïò. ÆçôùêñáõãÝò äïíïýóáí ôïí áýñá. Ïé öáíôüñïé ôùí óõíôáãìüôùí ìå ôá üðëá áíçñôçìýíá, óôïëéóìýíïé êé áõôïß ìå ëïõëïýäéá ôñáãïõäïýóáí ôá ôñáãïýäéá ôçò åðï Þò åêåßíçò. Ôï ðñþôï ôñáãïýäé ðïõ Üêïõóá Þôáí: ÊÜìåôå ôüðï íá äéáâïýí ôçò ÊñÝóíáò ðáëéêüñéá, ôçò ÔæïõìáãéÜò ïé Þñùåò, ôïõ Êéëêéóéïý ëéïíôüñéá. ÁõôÜ ôñáãïõäïýóáí ïé ðñþôïé ëü ïé ìåôü ôï Åðéôåëåßïí. ÅìÜò ïé ïìáäüñ áé ìáò ôï ðñùß ôçò 14çò ÌáÀïõ Ýêáìáí áóêþóåéò ìå ôï ðñïóï Þ, ðáñïõóéüóáôå áñì, ðáñü ðüäá êëð., ãéá íá åßìáóôå Ýôïéìïé íá ðáñïõóéüóïõìå üðëá êáôü ôçí õðïäï Þ ôïõ Åëëçíéêïý Óôñáôïý ïé äå ïìáäüñ- áé áîéùìáôéêïß ìáò Ýöåñáí ôá îßöç ôùí äåêáðýíôå ìýôñá ðåñßðïõ ðñïôïý öèüóç ç Ìåñáñ- ßá ÝìðñïóèÝí ìáò Ýäùêåí ôï ðáñüããåëìá ï õðïëï áãüò Óßôçò: Ðñïóï Þ, ðáñïõáóéüóáôå áñì! Êáé üôáí åðýñáóåí üëïò ï óôñáôüò, ðþãáìå óôçí áðïèþêç, ðáñáäþóáìå ôá üðëá ìáò êáé ôñýîáìå óôçí ðëáôåßá ãéá íá áðïëáýóïõìå ôçí ðáñüäïóç ôçò ðüëåùò åéò ôïí ëëçíá Óôñáôçãü ÆõìâñáêÜêç. Ç ðáñüäïóéò èá ãéíüôáí áðü ôïí ÃÜëëï óôñáôçãü Óáñðý. Ï Óáñðý ðåñéóôïé ßæåôï á- ðü ôï Åðéôåëåßïí ôïõ, Ýöéððïò äå ðåñéóôïé ïýìåíïò êáé áõôüò áðü ôï äéêüí ôïõ Åðéôåëåßïí Ýöèáóåí óôçí êåíôñéêþ ðëáôåßá êáé ï ÌÝñáñ- ïò ÆõìâñáêÜêçò. Ç óôéãìþ Þôáí éåñùôüôç. Ôï ðëþèïò åæçôùêñáýãáæåí åíèïõóéùäþò. Óôçí ðëáôåßá Þôáí óõãêåíôñùìýíïé ï ëëçí ÁñìïóôÞò áñßóéïò ÂáìâáêÜò, ï áñ éìáíäñßôçò ôçò éåñüò Ìçôñïðüëåùò Ìáñùíåßáò Ìé áþë Êùíóôáíôéíßäçò, ï Ôïýñêïò ÄÞìáñ ïò ôçò ðüëåùò ÃêáëÞð, ï õðïäþìáñ ïò Áðüóôïëïò Óïýæïò, ï õðïëï áãüò ÂáêÜò, ï Âïýëãáñïò áíôéðñüóùðïò Ãåùñãßåö êáé ðïëëïß Üëëïé. Ï óôñáôçãüò ÆõìâñáêÜêçò áéñåôþíôáò ôï ðëþèïò, å- ðëçóßáóå ðñïò ôïí óôñáôçãüí Óáñðý, å áéñåôßóèçóáí áìöüôåñïé êáé ï Óáñðý ðáñýäùêåí ôï Ðñùôüêïëëïí ðáñáäüóåùò ôçò ðüëåùò åéò ôïýôïí ùò Áíôéðñüóùðïí ôçò ÅëëÜäïò, óôñáôçãüí ÆõìâñáêÜêçí, êáé áìýóùò åôïé ïêïëëþèç ç êüôùèé ÐñïêÞñõîéò ôïõ óôñáôçãïý ãñáììýíç óå ôñåéò ãëþóóåò, ÅëëçíéêÞí, ÔïõñêéêÞí êáé ÂïõëãáñéêÞí, ðåñß áíåîéèñçóêåßáò êáé éóïðïëéôåßáò ðñïò üëïõò ôïõò êáôïßêïõò, ìå çìåñïìçíßáí 15 ÌáÀïõ 1920». ÊÜðùò Ýôóé ìåôü áðü áéþíåò áðïêáôáóôüèçêå ç ëåõôåñéü ôçò ÌåãÜëçò ìáò Ãçò, ôçò ÈñÜêçò. Ôçò ÈñÜêçò ìáò, ðïõ óþìåñá êïéôü ôï ìýëëïí ôçò áéóéüäïîá êáé äõíáìéêü. Ìå áõôïðåðïßèçóç êáé óéãïõñéü, ãéáôß ï íýïò ñüëïò ðïõ ôçò åðéöõëüóóåé ç éóôïñßá óõíå ßæåé íá åßíáé áõîáíüìåíá óçìáíôéêüò. Ç óçìåñéíþ ÅõñùðáúêÞ ÈñÜêç ðýôõ å íá ìåôåîåëßîåé ôç èåóéíþ ôçò áäõíáìßá óå óõãêñéôéêü ôçò ðëåïíýêôçìá. ÐÝôõ å íá ìåôáâëçèåß áðü ðåäßï óýãêñïõóçò óå ðåäßï óõíüíôçóçò ðïëéôéóìþí. Ïé Èñáêéþôåò, üëïé ìáæß, ôßóáìå ìéáí á- íïé ôþ äçìïêñáôéêþ êïéíùíßá, ðïõ äéäüóêåé ðáãêïóìßùò óåâáóìü óôá áíèñþðéíá êáé ìåéïíïôéêü äéêáéþìáôá. Óôç óýã ñïíç éäéáßôåñç ðáôñßäá ìáò ìðïñåß üëç ç áíèñùðüôçôá íá èáõìüóåé ôá åðéôåýãìáôá ôçò þñéìçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ðïõ ðáßñíåé óüñêá êáé ïóôü ìýóá áðü ôçí åöáñìïãþ ìéáò óýã ñïíçò åõñùðáúêþò ìåéïíïôéêþò ðïëéôéêþò. Ç ÈñÜêç óþìåñá îáíáìðáßíåé ðñùôáãùíéóôéêü óôï éóôïñéêü ãßãíåóèáé åðéêáéñïðïéþíôáò ôç äýíáìç ôïõ äéá ñïíéêïý ðïëéôéóìïý ôçò. Åßíáé ç óôýñåç ãýöõñá óõíåñãáóßáò ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Åõñþðçò ìå ãåéôïíéêýò áãïñýò êáé ãåéôïíéêýò êïéíùíßåò. Áõôü üìùò ðïõ áêüìç åêêñåìåß óôç ó Ýóç ôùí Èñáêþí ìå ôçí åëëçíéêþ ðïëéôåßá åßíáé ç êüëõøç åíüò áóõã þñçôïõ êåíïý ðïõ áêïýåé óôç ëýîç áíáãíþñéóç. Åìåßò ç íåþôåñç ãåíéü Ý ïõìå ñýïò íá áíôéìåôùðßóïõìå áõôþí ôçí ðáñüëåéøç ãéá íá åîáëåßøïõí áõôþ ôçí áäéêßá. Äåí áñêåß ç ïéêïíïìéêþ êáé áíáðôõîéáêþ äõíáìéêþ áðü ìüíç ôçò. ïõìå ðïëëïýò ëüãïõò ðïõ ìðïñïýí íá êüíïõí ôá ðáéäéü ìáò ðåñþöáíá ðïõ ãåííþèçêáí Èñáêéþôåò. ïõìå ðïëëïýò ëüãïõò ðïõ ìðïñïýí íá ðñïêáëýóïõí ôïí èáõìáóìü üëùí ôùí ÅëëÞíùí ãéá ôïõò Èñáêéþôåò. Áñêåß ìýóá áðü ôá ó ïëéêü âéâëßá, ìýóá áðü ôá ÌÌÅ íá áíáäåßîïõìå üðùò êáé üóï ðñýðåé ôç äéá ñïíéêþ ðñïóöïñü ôùí ðñïãüíùí ìáò óôçí åèíéêþ ìáò éóôïñßá êáé óôïí ðáíáíèñþðéíï ðïëéôéóìü. Ãéá íá áíáðôýîïõìå ôïí ôüðï ìáò ðñýðåé íá ôïí áãáðþóïõìå, ðñýðåé íá ôïí ðéóôýøïõìå. Êáé ãéá íá ôïí ðéóôýøïõìå ðñýðåé íá ôïí ãíùñßóïõìå êáé íá áíáãíùñßóïõìå üëá áõôü ðïõ ðñïóýöåñáí ïé Üíèñùðïß ôïõ. Ìüíï ôüôå èá äéêáéþóïõìå óôçí ðñüîç áõôü ðïõ Ýëåãå ï Ã. ÓåöÝñçò: «Åßìáé ï ôüðïò óïõ, ìðïñåß íá ìçí åßìáé êáíåßò, ìðïñþ üìùò íá ãßíù áõôü ðïõ èýëåéò...» Áðü ôéò áðïãåõìáôéíýò åêäçëþóåéò óôçí Ðëáôåßá ÄáâÜêç ôçò ÊáëëéèÝáò, ç ïðïßá Þôáí êáôüìåóôç áðü Èñáêéþôåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé åðþíõìïé ðïëéôéêïß ðïõ áãáðïýí ôïí ôüðï ìáò, üðùò ï ê. Áð. ÊáêëáìÜíçò, ï ÄÞìáñ ïò ÊáëëéèÝáò ê. Ê. Áóêïýíçò, ï Åâñßôçò Ðñüåäñïò ôçò Åðé åßñçóçò ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÊáëëéèÝáò ê. Êþóôáò Ðïëõ ñïíßäçò ï ïðïßïò Þôáí êáé ï êåíôñéêüò ïìéëçôþò ê.ü. ÄåîéÜ, Ýíá áðü ôá Ýîé óõãêñïôþìáôá ðïõ êáé ôá Ýîé õðýñï á üñåøáí ôïõò èñáêéþôéêïõò ïñïýò ìáò, ðñéí áêïëïõèþóåé ïñüò ãéá üëïõò. Η Ομιλία της Προέδρου της ΠΑΟΝΕ στα Ελευθέρια Θράκης Ðëáôåßá ÄáâÜêç ÊáëëéèÝáò Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης, Κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κύριοι πρόεδροι Συλλόγων, Μέλη Συλλόγων, Θρακιώτες και Θρακιώτισσες, Φίλοι της Θράκης, Από τη θέση της προέδρου της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας, σας χαιρετώ και σας εκφράζω τη χαρά μου που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Κώστα Ασκούνη και τον Θρακιώτη πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Καλλιθέας κ. Κώστα Πολυχρονίδη που μας φιλοξενούν σήμερα εδώ και συνδιοργανώνουμε την κορυφαία μας ετήσια εκδήλωση, που είναι ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Δυτικής Θράκης και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό της Ελλάδας. Σήμερα όλοι μαζί τιμούμε αυτούς που μας χάρισαν την ελευθερία μας, και είναι χρέος μας να μπορέσουμε να διδάξουμε στους νεώτερους αυτό το υπέρτατο αγαθό που απολαμβάνουμε σήμερα, την ελευθερία μας. Η εκδήλωση αυτή έχει δύο σκοπούς: ΤΙΜΗ στους αγωνιστές της ελευθερίας μας, και δεύτερο, εμείς οι Θράκες που ζούμε μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα μας να βρεθούμε όλοι μαζί. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας, για να κρατήσουμε τους θεσμούς ζωντανούς. Το αίσθημα της περηφάνειας των Θρακών να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, να βρούμε αντάξιους συνεχιστές των αγωνιστών, γιατί οι καιροί που περνούμε είναι και αυτοί δύσκολοι και απαιτούν την προσπάθεια όλων μας. Θέλουμε να δείξουμε σε όλους ότι η αδυναμία του χθες είναι η δύναμη του ΑΥΡΙΟ στη ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ Η ΘΡΑΚΗ παύει να είναι μια α- ποκλεισμένη και απομονωμένη παραμεθόρια περιοχή, και μετεξελίσσεται σε κόμβο πολιτιστικής, πολιτικής, και πνευματικής σημασίας. Τώρα η ζωή και η ιστορία ανέστρεψαν τους ρόλους. Αναμένουμε τη συμμετοχή όλων σας. Περιμένουμε τη βοήθειά σας. Επιμένουμε στον αγώνα μας για μια Θράκη που να δίνει πάντα το δικό της παρών και να βάζει τη σφραγίδα της στο Μέλλον της. Σας ευχαριστώ.

4 Óåëßäá 4 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου - Δήμου Φερών Τον Δήμο Φερών επισκέφτηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Σχοινάς αποδεχόμενος την πρόσκληση που είχε προηγούμενα απευθύνει ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου. Τον Πρύτανη κ. Σχοινά όπως επίσης και τον καθηγητή Ανθρωπολογίας κ. Ξηροτήρη, ξενάγησε ο Δήμαρχος Φερών στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Παναγία Κοσμοσώτειρα και άλλα μνημεία που διαθέτει ο Δήμος. Μετά το πέρας της περιήγησης αυτής ο Πρύτανης του ΔΠΘ δήλωσε γοητευμένος α- πό τον ιστορικό και φυσικό πλούτο της περιοχής, ενώ συζητήθηκε και η δυνατότητα συνεργασίας του ΔΠΘ με τον Δήμο Φερών. Τόσο ο Δήμος Φερών όσο και το ΔΠΘ ε- πιθυμούν να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία μεταξύ τους και αποφασίστηκε από κοινού, να ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα μια δεύτερη συνάντηση με το τεχνοκρατικό τμήμα του Πανεπιστημίου ώστε να διερευνηθεί και να εντοπιστεί το ακριβές επίπεδο αυτής της συνεργασίας. Ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου παρέδωσε στον Πρύτανη κ. Σχοινά και τον καθηγητή κ. Ξηροτήρη έντυπο υλικό που αφορά το Δήμο και τους ευχαρίστησε γι αυτήν τη συνάντηση την οποία χαρακτήρισε ιδαίτερα ενδιαφέρουσα και αξιόλογη. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΠ (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ Την Κυριακή 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Φερών τα εγκαίνια του Κέντρου Ε- ξυπηρέτησης Πολιτών παρουσία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τ. Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, των βουλευτών του νομού μας κ. Ντόλιου και Φωτιάδη, του υπερνομάρχη κ. Χατζόπουλου, του διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εκπροσώπων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στην τελετή δεν παρευρέθηκε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδης, ο οποίος α- πηύθυνε χαιρετισμό για του εκπροσώπου του. Στην τελετή παρευρέθηκαν και δημότες του Δήμου Φερών οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσέφερε το ΚΕΠ. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος του ΚΕΠ, να παρέχονται υπηρεσίες στους δημότες εύκολα και γρήγορα, δίνοντας άμεσες λύσεις στα φαινόμενα της γραφειοκρατίας, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Φερών κ. Ούστογλου στην προσφώνησή του. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΕΡΩΝ Μολδαβοί μετανάστες έπεσαν ΣΕ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ Ένας νεκρός και ένας βαριά τραυματίας Στις και ώρα σε επισημασμένο και περιφραγμένο ναρκοπέδιο της περιοχής Φερών Έβρου βρέθηκαν το πτώμα ενός 27χρονου και ένας 21χρονος βαριά τραυματίας. Πρόκειται για λαθρομετανάστες (υπήκοοι Μολδαβίας) οι οποίοι εισήλθαν λάθρα στη χώρα μας μέσω του ποταμού Έβρου περί ώρα της , και ακολούθως κινούμενοι σε Α2 εισήλθαν εντός ναρκοπεδίου. Κατά τη διέλευσή τους εξεράγη μια νάρκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο πρώτος και βαριά ο δεύτερος. Οι παθόντες απεγκλωβίστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Στρατού και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νεκροψία-νεκροτομή ο πρώτος και για νοσηλεία ο δεύτερος. Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φερών. Νέα από το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Φερών Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της πόλης από 5 έως 9 Μαΐου συμμετείχε στην Πανελλήνια Έκθεση «Θράκη 2004» που πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ στην Κομοτηνή. Μετά τη δωρεάν παραχώρηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Λαογραφικό και Ι- στορικό Μουσείο ενός εξοπλισμένου σταντ 16 τ.μ., το Μουσείο συμμετείχε με προσφυγικά έγγραφα από την Ανατολική και Δυτική Θράκη, αλλά και με την παρουσίαση του επαγγέλματος του πεταλωτή. Το περίπτερο επισκέφτηκαν ο Υπουργός Μακ. Θράκης κ. Τσαρτσίωνης, ο Υφυπουργός εξωτερικών κ. Στυλιανίδης, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κομοτηνής κ.κ. Δαμασκηνός αλλά κι όλες οι αρχές τις περιοχής. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν έντονο για τη λαογραφική και ιστορική προσέγγιση της περιοχής και μοιράστηκαν πάνω από τρεις χιλιάδες έντυπα. Η πρωτοβουλία της ΔΕΘ για τη δωρεάν παραχώρηση του περιπτέρου στο Μουσείο βοήθησε τόσο στην προβολή του Μουσείου όσο και του Δήμου αφού στο ίδιο χώρο ο γυναικείος συνεταιρισμός της πόλης μας ΕΚΑΒΗ εξέθετε τα προϊόντα του. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ: Διήμερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 4 και 5 Ιουνίου 2004 ÁöéÝñùìá óôçí ðáñüäïóç êáé óôï ÌÜíï áôæçäüêé «Ταξιδεύω και ονειρεύομαι» στη Μουσική και στην Παράδοση είχαν τίτλο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φερών που για δύο συνεχόμενες βραδιές γέμισαν το Α- νοιχτό Θέατρο της πόλης μας των Φερών. Παρασκευή , Αφιέρωμα στην Παράδοση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τα εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή» στα πλαίσια της συνεργασίας και συναδέλφωσης των εκπαιδευτηρίων με το 1ο Δημοτικό Σχολείο και παρουσίασαν χορούς από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Την ίδια βραδιά η Δ και Ε τάξη του 1ου Δημοτικού υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Παντισίδου-Παυλάκη Μαριάννας παρουσίασαν, την θεατρική-χορευτική παράσταση της Σάσας Καραγιαννίδου Πέννα «Διακοπές στην Ελλάδα». Σάββατο , Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δημάρχου Φερών - Μυρσίνης Ζορμπά Στο Δήμο Φερών βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης , η Ευρωβουλευτής Μυρσίνη Ζορμπά αποδεχόμενη πρόσκληση που της α- πηύθυνε ο Δήμαρχος Φερών Γιώργος Ούστογλου. Ήταν μια φιλική συνάντηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, στη διάρκεια της ο- ποίας έγινε ενημέρωση από τον Δήμαρχο Φερών για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο, για τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται σε διάφορους τομείς, για τα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένα επίπεδα, για τα σχέδια και τα οράματα που έχει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Οι απόψεις και οι προσεγγίσεις που διατύπωσε η Ευρωβουλευτής κ. Ζορμπά για όλα αυτά που άκουσε ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Ακόμη έγινε αναφορά από την ίδια για το βιβλίο της «Από τα Εξάρχεια στις Βρυξέλλες» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και η επίσημη παρουσίασή του έγινε στο βιβλιπωλείο Παπασωτηρίου στην Αλεξανδρούπολη. Την κ. Ζορμπά συνέδευσε η συντονίστρια του προγράμματος "Προώθηση της ανάγνωσης και εκσυγχρονισμός των βιβλιθηκών" στο Ν. Έβρου κ. Χρυσανίδου Σούλα. Τέλος, ο Δήμαρχος Φερών χάρισε στην κ. Ζορμπά το Τυπικό του Ισαάκιου Κομνηνού, μια αναμνηστική πλακέτα του Δήμου μας και έντυπο υλικό που αφορά τον Δήμο μας και τα ιστορικά του μνημεία. Η χορωδία του Σχολείου που την αποτελούσαν μαθητές της Στ τάξης παρουσίασε πολύ όμορφα, μερικά από πολύ γνωστά τραγούδια του αξέχαστου μεγάλου συνθέτη. Στην εκδήλωση συμμετείχε φιλικά και ο ξεχωριστός ερμηνευτής των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκι Βασίλης Λέκκας. Η εκδήλωση συμπίπτει με τα δέκα χρόνια από το θάνατο του συνθέτη ( ). Η συμμετοχή του Βασίλη Λέκκα ο οποίος, όπως α- ναφέρθηκε στην εκδήλωση από το Διευθυντή του Σχολείου Βασίλη Καπούτση, ήταν πολύτιμη. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Σχολείου με πολλή χαρά και προθυμία, κάνοντας έτσι πράξη αυτό που ο ίδιος ο τραγουδιστής δηλώνει (εφημερ. Βήμα )... ότι το έργο του Μάνου Χατζηδάκι τιμάται καλύτερα μέσα από συναυλίες παιδιών, σχολείων, μαθητών και ωδείων γιατί πιστεύει ότι εκεί απευθύνεται το έργο του. Η παρουσία του Βασίλη Λέκκα εκτιμήθηκε πολύ από τους Φεριώτες, που ήταν εκείνο το βράδυ στο θέατρο, σιγοψιθυρίζοντας τα τραγούδια του Μάνου. Τον χειροκρότησαν και τον ευχαρίστησαν θερμά. Μ. Λαζίδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Δήμο Φερών για τους μαθητές του 1ου, 2ου και 3ου Δημ. Σχολείου Τον Δήμο Φερών και το Ιστορικό μνημείο της Παναγιάς Κοσμοσώτειρας επέλεξε ως αντικείμενο δράσης το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με τις μαθητικές κοινότητες του Δήμου μας. Εκατό και πλέον μαθητές του 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου μας, μέσω της βιωματικής μάθησης ήρθαν σε επαφή με τον λαϊκό πολιτισμό, την παράδοση και την ιστορία του Ιερού Ναού της Παναγίας Κοσμοσώτειρας. Τις κατευθυντήριες γραμμές έδιναν οι υ- πεύθυνες του προγράμματος από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ενώ παρευρέθηκε και η πρόεδρος του Μουσείου κ. Αγγέλα Γιαννακίδου. Η δράση έλαβε χώρα στο προαύλιο του Ιερού Ναού της Παναγίας Κοσμοσώτειρας ενώ τα παιδιά μια μοναδική εμπειρία. Η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης κ. Γιαννακίδου ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Φερών για την στήριξη και την βοήθεια που παρείχαν ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, ό- πως επίσης ευχαρίστησε και τους δασκάλους των σχολείων που έλαβαν μέρος σε αυτήν την εκδήλωση. ÐÑÙÔÏÌÁÃÉÁ 2004 Πρώτη του Μάη. Μέρα χαράς, μέρα γεμάτη από τις μυρωδιές της Άνοιξης. Μέρα αναγέννησης της φύσης για το καινούργιο που έρχεται. Μέρα των παιδικών μας αναμνήσεων με στεφάνια και λουλούδια στα χέρια και στα μαλλιά. Αυτή τη μέρα διάλεξαν οι εργαζόμενοι να τιμήσουν τους αγώνες και τις θυσίες τους για έναν καλύτερο κόσμο γι αυτούς και τα παιδιά τους. Αυτή τη μέρα επέλεξαν οι εργάτες όλου του κόσμου να τιμήσουν τους νεκρούς συναδέλφους τους όπου γης. Ορόσημο τα δραματικά γεγονότα του Σικάγου του Γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του Παγκόσμιου Εργατικού κινήματος. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η μέρα καθιερώθηκε σαν Μέρα της Παγκόσμιας Εργατιάς και Αλληλεγγύης. Η 1η Μάη αποτελεί μια ξεχωριστή μέρα και για τους Έλληνες εργαζόμενους γιατί είναι συνδεδεμένη με πλούσιους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες. Οι πρωτομαγιές του 36 στη Θεσσαλονίκη, και του 44 στην Αθήνα με τον θάνατο 200 Πατριωτών στην Καισαριανή αποτελούν μερικά δείγματα αγώνων και θυσιών των Ελλήνων εργαζομένων. Δίκαια λοιπόν αυτή η μέρα αποτελεί μέρα απολογισμού και προγραμματισμού της δράσης των εργαζομένων, τι κέρδισαν και τι έχασαν. Αν και στις μέρες μας γίνονται προσπάθειες να ξεθωριάσει στη συνείδηση των εργαζομένων το πραγματικό νόημα της Πρωτομαγιάς, υπάρχουν ευτυχώς δυνάμεις στο εργατικό κίνημα που αντιστέκονται στη λογική του συμβιβασμού και της μοιρολατρείας και παλεύουν για την υπεράσπιση του 8ωρου, της μόνιμης και σταθερής εργασίας, την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου, για την κοινωνική τους ασφάλιση. Έχει γίνει πλέον συνείδηση στους εργαζόμενους ότι αποτελέσματα φέρνει ο συντονισμένος και ενωμένος αγώνας τους. Άλλωστε κερδισμένοι είναι οι αγώνες που γίνονται. Εμπνευσμένος από τους αγώνες του λαού μας και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 95 χρόνων από την Πρωτομαγιά του 1909 που γεννήθηκε ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το ποίημά του «Ο επιτάφιος»: VI ÌÝñá Ìáãéïý ìïõ ìßóåøåò, ìýñá Ìáãéïý óå Üíù, Üíïéîç, ãéå, ðïõ áãüðáãåò êé áíýâáéíåò áðüíù óôï ëéáêùôü êáé êïßôáæåò êáé äß ùò íá ïñôáßíåéò Üñìåãåò ìå ôá ìüôéá óïõ ôï öùò ôçò ïéêïõìýíçò Êáé ìå ôï äü ôõëï áðëùôü ìïõ ôá 'äåé íåò Ýíá Ýíá ôá üóá ãëõêü, ôá üóá êáëü êé á íü êáé ñïäéóìýíá Êáé ìïõ 'äåé íåò ôç èüëáóóá íá öýããåé ðýñá, ëüäé, êáé ôá äåíôñü êáé ôá âïõíü óôï ãáëáíü ìáãíüäé Êáé ôá ìéêñü êáé ôá öôù Ü, ðïõëéü, ìåñìþãêéá, èüìíá, êé áõôýò ôéò äéáìáíôüðåôñåò ðïõ ßäñùíå äßðëá ç óôüìíá. Ìá, ãéüêá ìïõ, êé áí ìïõ 'äåé íåò ôá áóôýñéá êáé ôá ðëüôéá, ôá 'âëåðá åãþ ðéï ëáìðåñü óôá èáëáóóéü óïõ ìüôéá. Êáé ìïõ éóôïñïýóåò ìå öùíþ ãëõêéü, æåóôþ êé áíôñßêéá ôüóá üóá ìþôå ôïõ ãéáëïý äå öôüíïõí ôá áëßêéá. Êáé ìïõ 'ëååò, ãéå, ðùò üë' áõôü ôá ùñáßá èá 'íáé äéêü ìáò, ìá ôþñá åóâþóôçò êé Ýóâçóå ôï öýããïò êé ç öùôéü ìáò. Μαρία Κανδύλη

5 ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 5 ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ ÂÉÂËÉÏ Γεώργιος Βιζυηνός Με την «Ελληνική Αϋπνία» του Μισέλ Φάις, ο παράξενος, μοναχικός και σακατεμένος Θρακιώτης, που άκουσε μόνο το δικό του ρυθμό και κυνήγησε μόνο το δικό του τέλος, επανέρχεται ακόμα μια φορά σε μια εποχή που δεν μπορεί να τον ξεχάσει. Το βιβλίο είναι παλίμψηστο μιας σκορπισμένης βιογραφίας, με μπαλώματα από την παράλληλη αυτοβιογραφία του Φάις (Εβραίου της Κομοτηνής, επίσης ανέστιου, κατά κάποιο τρόπο) και ιστορικά ασθενών από το Δρομοκαΐτειο συγκλονιστικά, τουλάχιστον, μέσα στην επιστημονική ψύχρα και α- φέλειά τους. Κι όμως, από αυτό το μπερδεμένο ανορθόδοξο πράμα, βγαίνει ολοζώντανος ο συγγραφέας των πέντε πεζών αριστουργημάτων της ελληνικής γλώσσας και τα επεισόδια μιας ζωής λιγάκι τυχοδιωκτικής και φάλτσας, που από την επιδοτούμενη αμεριμνησία της Γοτίγγης κατέληξε στα πρωτόγονα κελιά του Δρομοκαΐτειου. Στο μεσοδιάστημα, το σμίλεμα της ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας, η νοσταλγία του Πόντου, οι αγαπούλες που φυλλορρόησαν ή κακοφόρμισαν, η μάχη με την προκατάληψη, η συνειδητή του μείωση από το συνάφι, η σύφιλη. Δυνατό βιβλίο και ιδαίτερο. Εκδόσεις Πατάκη ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ της Χρυσούλας Πετρίδου Στις 8 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, στο αμφιθέατρο του 110ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της συμπατριώτισσάς μας Χρυσούλας Πετρίδου, «Οι κόρες του Ήλιου» (εκδόσεις Εμπειρία Εκδοτική). Το παρουσίασαν η κ. Ζωή Σπυροπούλου Σχ. Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγγραφέας, και ο κ. Χρόνης Δημήτριος Δ/ντής του 152ου Δημοτικού Σχολείου και ποιητής. Τα παιδιά του 110ου Νηπιαγωγείου ζωντάνεψαν τις κόρες του Ήλιου, και ο Ήλιος άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα. "ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ" Οι μικρότερες κόρες του Ήλιου βαρέθηκαν τον ουρανό και παρακαλούν τον πατέρα τους για ένα ταξίδι στη Γη. Σε λίγο τρέχουν στις βουνοκορφές, γλιστρούν προς τα χωράφια και τα δάση, και φτάνουν ως την αμμουδιά ενός ασπρογάλανου νησιού. Εκεί θα συναντήσουν τη Βέτα, την όμορφη καρέτα-καρέτα που βρέθηκε στην παραλία για να γεννήσει τα αβγά της. Όμως είναι τόσο επικίνδυνα στην παραλία, γιατί μπορεί κάποιος να πατήσει τα αβγά πριν προλάβουν να σκάσουν από μέσα τους τα χελωνάκια... Πώς θα βοηθήσουν οι κόρες του Ήλιου; Με τη δύναμη της αγάπης και την επίμονη προσπάθεια όλα γίνονται πιο εύκολα. Αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας πάντα τον καλό σκοπό. Ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ «Ôï áìðýëé ìáò óôïí Ðüíôï» Το Σάββατο 29 Μαΐου, αποφράδα ημέρα, το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ τιμώντας την επετειακή μνήμη των 551 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης παρουσίασε το βιβλίο ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ του Δρ. Όμηρου Μαυρίδη στο αμφιθέατρο του Δήμου Φερών. Ήταν θέλημα Θεού η Ρωμιοσύνη να υποστεί τις συνέπειες της δικής της ανυπακοής. Οι έντονες θρησκευτικές διαμάχες μεταξύ των Ενωτικών και Ανθενωτικών είχαν διχάσει τον λαό. Η γύρω ενδοχώρα εδώ και πολλά χρόνια είχε καταληφθεί από τους Οθωμανούς. Η αλαζονεία είχε αλώσει δεκαετίες πριν την άλλοτε κραταιά Αυτοκρατορία του Βυζαντίου που έμοιαζε τις τελευταίες μέρες της σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες που προσπαθούσε να κρατηθεί σε έναν ορμητικό χείμαρρο. 54 ημέρες έφτασαν για να αλωθεί η Πόλη, 551 χρόνια ό- μως δεν έφτασαν για να αλώσουν την ψυχή της Ρωμιοσύνης. Αργότερα θα γράψει ο ποιητής: Τα χελιδόνια που μας ήλθανε εφέτος, γυρνοκοπούσανε ολημερίς για να γνωρίσουν τις φωλιές τους. Ζητούσανε μορφές χαμένες. Αυτές τις χαμένες μορφές του Ελληνισμού, της Πόλης, της Αν. Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου αξίζει να τις αφουγκραζόμαστε, να γευόμαστε το κοσμοπολίτικο οικουμενικό παρελθόν τους με μια συνεχή σύνδεση μαζί τους. Για το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Φερών Νικόλαος Γκότσης ÌÏÕÓÉÊÇ Φόρος τιμής στον Χρόνη Αηδονίδη «Σπονδή-φόρος τιμής στον εξαίρετο ερμηνευτή αλλά και στο σεμνό άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος και ανέδειξε το δημοτικό τραγούδι και κυρίως το θρακιώτικο επί ολόκληρα 50 χρόνια, αποδόθηκε χθες στον Χρόνη Αηδονίδη από καλλιτέχνες του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού και ερμηνευτές της δημοτικής μας μουσικής. Η παράσταση, υπό τη μουσική επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, «Γέφυρες - Χρόνης Αηδονίδης, 50 χρόνια προσφοράς στη δημοτική παράδοση», πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Συμμετείχαν τιμητικά ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Δόμνα Σαμίου, που ξεσήκωσαν στην κυριολεξία το κοινό, ενώ από την πλευρά των νεότερων ερμηνευτών του δημοτικού τραγουδιού τραγούδησαν ο Βαγγέλης Δημούδης σε μια από τις πολύ καλές στιγμές του, ο Χρήστος Τσιαμούλης και η Νεκταρία Καρατζή. Όλοι μίλησαν με θερμά λόγια για τον κορυφαίο ερμηνευτή που έθεσε τις βάσεις για να μπει το δημοτικό τραγούδι σε χώρους όπως το Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής. Επίσης, συμμετείχαν η παραδοσιακή χορωδία αποφοίτων Μουσικού Λυκείου Παλλήνης υπό τη διδασκαλία του Χρυσόστομου Μητροπάνου, η βυζαντινή χορωδία Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Ηρακλείου υπό τον πρωτοψάλτηχοράρχη Χρήστο Σταύρου, καθώς και το χορευτικό Ίδρυμα Πέτρου Ζήση, σε διδασκαλία Πέτρου Κώτση, με χορούς από την Ανατολική, Βόρεια & Δυτική Θράκη, ενώ προβλήθηκε κατά την έναρξη και ντοκιμαντέρ του Παντελή Βούλγαρη. Η παράσταση είχε πολύ καλές στιγμές κορύφωσης, με δύναμη, ζωντάνια και αυθορμητισμό, αλλά παρουσίαζε κάποια κενά στις εναλλαγές κατά την είσοδο και έξοδο των καλλιτεχνών, που θα μπορούσαν σκηνοθετικά να είχαν ε- κλείψει. ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ÌïõóéêÜ ñþìáôá ôçò ÈñÜêçò από τον Βαγγέλη Δημούδη σ' ένα νέο CD Ο συμπατριώτης μας τραγουδιστής και οργανοπαίχτης Βαγγέλης Δημούδης έβγαλε καινούργιο CD με τον παραπάνω τίτλο και περιλαμβάνει 14 παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης, που είναι τα εξής: 11. Αραπούδα 12. Πουλάκι είχα στο κλουβί 13. Αραδιαστείτε στο χορό 14. Πέντε αδέρφια είμασταν 15. Θανάση μ' Πιχλιβάνη 16. Κουσευτός 17. Νύχτωσε Σουλτάνα μου 18. Καρσιλαμάς 19. Βουλγαρούδα 10. Τρεις καπετάνιοι 11. Κάτω στους Βάρβαρους 12. Ξανθές φαρδομπλεγμένες 13. Τριαντάφλης 14. Χασαπιά-μαντηλάτος Είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο όπου εικονίζεται ηλιοβασίλεμα στα νερά του ποταμού Έβρου. Ο δίσκος συνοδεύεται και από αναλυτικό φυλλάδιο με την ιστορία του Έβρου και της περιοχής του Διδυμοτείχου, τόπου καταγωγής του Βαγγέλη, αλλά και πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο συλλογής και την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Αντιγράφουμε: «Ο δίσκος ακτίνας του Βαγγέλη Δημούδη αποτελεί απόσταγμα της προσωπικής εμπειρίας του τραγουδιστή, καθώς μάλιστα και ο ίδιος μας ανέφερε ότι η συλλογή τους απορρέει από τη ζώσα πραγματικότητα που άφησε στον τόπο και τους ανθρώπους του η λαϊκή παράδοση και ιστορία». Διατίθεται στα δισκοπωλεία. Μ. Λαζίδου ÐïéçôéêÜ Âñáâåßá óå äýï Áëåîáíäñïõðïëßôåò Στους φετεινούς Ποιητικούς Αγώνες Δελφών που διοργάνωσε για 19η χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών διακρίθηκαν δύο συμπατριώτες μας από την Αλεξ/πολη. α) Το Πρώτο βραβείο κέρδισε ο Μαργαρίτης Τσιφουτίδης με το ποίημα «Μια νύχτα μακριά σου», και β) το Δεύτερο βραβείο ο Δημήτρης Αντωνιάδης με το ποίημα «Χάος», ενώ γ) το Τρίτο βραβείο πήρε η Μυρτώ Τσαούδη από την Αθήνα με το ποίημα «Στον τροπικό της νύχτας». Η εκδήλωση απονομής των βραβείων έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Δελφών. Την Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούσαν οι: 1) Αριστοτέλης Παπανικολάου, 2) Κων/νος Γκούνας, 3) Κων/νος Καπελούζος, 4) Δημήτρης Μποσινάκης, 5) Οδυσσέας Τυλιγάδας. Τα ποιήματα που αναφέρονταν στους Δελφούς και το Ολυμπιακό πνεύμα, στη φύση και στον έρωτα, ήταν γεμάτα έμπνευση, φαντασία, ιδέες, εικόνες και συναισθήματα που συνδέονταν αρμονικά με το ρυθμό και με το μέτρο. Θερμά συγχαρητήρια στους συμπατριώτες μας ποιητές για την επιτυχία τους. ÈÅÁÔÑÏ Επαναδραστηριοποίηση του Θεατρικού Εργαστηρίου στο Δήμο μας Έχουν περάσει κοντά 20 χρόνια από τη δημιουργία του θεατρικού εργαστηρίου της πόλης μας. Η δημιουργία ήταν απόρροια μιας συντροφιάς να εκφραστούν μέσα από το θέατρο, να παράγουν πολιτιστικό έργο στο δήμο μας, και μάλιστα θέατρο, δραστηριότητα που έλειπε παντελώς από τον τόπο μας. Στα είκοσι χρόνια πορείας του, το εργαστήρι δοκιμάστηκε σκληρά. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, εξαιτίας των οποίων κάποιες φορές αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του. Ο ζήλος όμως των μελών του και το πάθος που τα διακατέχει για το θέατρο, τα θωράκισε έτσι ώστε να υπερνικήσουν όλες τις δυσκολίες και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Αποτέλεσμα αυτών είναι το ανέβασμα α- ξιόλογων παραστάσεων ( Το πανηγύρι, Δεν πληρώνω-δεν πληρώνω, Το μεγάλο μας τσίρκο, Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια, Φωνάζει ο κλέφτης, Κομμάτια και θρύψαλα, Δον Καμίλο, Ο Φιάκας ) κερδίζοντας όχι μόνο το χειροκρότημα των συμπολιτών μας και του κοινού που παρακολούθησε τις παραστάσεις του εκτός του δήμου μας, αλλά και την επιβράβευση σε διαγωνισμούς θεάτρου που συμμετείχε. Φέτος, λοιπόν, το εργαστήρι που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών (ΔΕΠΑΦ) ξεκινά μια νέα προσπάθεια, που έχει το όνομα «Ό,τι πείτε Υπουργέ μου», μια ξεκαρδιστική κωμωδία καταστάσεων, του βρετανού Ρέι Κούνεϊ, σε σκηνοθεσία του συμπατριώτη μας Α- γαμέμνονα Ζαχαράτου. Είναι ένα έργο επίκαιρο, έξυπνο, γρήγορο, με αναφορές στην έκλυση των ηθών του πολιτικού συστήματος, ιδωμένο από μια σκωπτική ματιά. Η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου 2004 στο Ανοιχτό Θέατρο του δήμου μας. Ευελπιστούμε το νέο μας αυτό ξεκίνημα, να βρει κοινωνούς όλους τους συμπολίτες μας και να δώσει ώθηση σε ακόμη περισσότερους νέους να ασχοληθούν με το θέατρο και την πολιτιστική ανάταση του τόπου μας. Θεατρικό Εργαστήρι ΔΕΠΑ Φερών Ï Ð.Ï. ÊáëëéèÝáò óðåñïò ãéüñôáóå ôá 60 ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ Ï Ðáíáèëçôéêüò ¼ìéëïò ÊáëëéèÝáò (Ð.Ï.Ê.) ãéüñôáóå ôá 60 ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôïõ ìå ìéá ðáíçãõñéêþ åêäþëùóç ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü êïéíïý ìå ôï ÄÞìï ÊáëëéèÝáò. ¼óïé ðáñáâñýèçêáí åß áí ôçí åõêáéñßá íá ðåñéåñãáóôïýí Ýêèåóç öùôïãñáößáò êáé íôïêïõìýíôùí áðü ôçí 60 ñïíç áãùíéóôéêþ ðïñåßá ôïõ ÅóðÝñïõ, êáèþò åðßóçò êáé ðñïâïëþ óå ìåãüëç ïèüíç. Óôçí åêäþëùóç ðáñáâñýèçêáí ï ÄÞìáñ- ïò ÊáëëéèÝáò, ïé ÁíôéäÞìáñ ïé, ïé Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé, ï Ã.Ã. ôïõ Áèëçôéêïý Ïñãáíéóìïý áëëü êáé õðïõñãïß êáé âïõëåõôýò. ÌåôÜ ôïí óýíôïìï áðïëïãéóìü äñáóôçñéïôþôùí ôïõ Óõëëüãïõ, áéñåôéóìü áðçýèõíáí ï ÄÞìáñ ïò ê. Ê. Áóêïýíçò êáé ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÓÊÁÍÁ ê. ÐáëëÜôïò. Óôç óõíý åéá ï ê. ÔÜêçò éïõñýáò, ï ï- ðïßïò åßíáé ôï ðáëáéüôåñï åí åíåñãåßá ìýëïò ôïõ óðåñïõ, Ýêáíå ðåñéëçðôéêþ áíáóêüðçóç ôçò 60 ñïíçò ðñïóöïñüò ôïõ Óõëëüãïõ óôïí Áèëçôéóìü êáé ôïí Ðïëéôéóìü ôçò ðüëçò. Ìå ôçí åõêáéñßá ôïõ åðåôåéáêïý åïñôáóìïý ï Óýëëïãïò åîýäùóå äýï âéâëßá ðïõ á- íáöýñïíôáé áðü äéáöïñåôéêþ óêïðéü ôï êáèýíá óôçí ðïñåßá ôïõ óùìáôåßïõ: á) ÐïëõôåëÝò «Ëåýêùìá» ìå öùôïãñáößåò, ðßíáêåò áãþíùí êáé ïíüìáôá, ôçò áãùíéóôéêþò ðïñåßáò ôïõ Óõëëüãïõ, êáé â) «ÊïéíùíéêÝò óõíèþêåò êáé Áèëçôéóìüò ÐÏÊ óðåñïò», ôïõ óõããñáöýá ÔÜêç éïõñýá, ï ïðïßïò åê þñçóå ôéò åéóðñüîåéò áðü ôçí ðþëçóç óôï Óýëëïãï ãéá ôçí ïéêïíïìéêþ ôïõ åíßó õóç, åíþ ïé äáðüíåò Ýêäïóçò Þôáí ïñçãßá ôïõ ÄÞìïõ ðñïò ôïí ÐÏÊ.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 4 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Το ΠΠΚΑ απέσπασε για άλλη μια φορά τιμητική διάκριση ανάμεσα σε 200 εκθέτες Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη ôïò 8 ï ö. 42 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Τετάρτη 3/4/2013 18:00-18:10 Χαιρετισμοί 18:10-18:20 26ο Δημ. Σχ. Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 3 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Βραβεύτηκε το ΠΠΚΑ για την επιλογή και παρουσίαση του θέματος Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετείχε

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ

A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ «Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2010 A/A ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ 5 30-Ιουλ-2010 Παρασκευή Λαϊκή και Δηµοτική Βραδιά στον Κάβαλο µε την ορχήστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητές φίλες και φίλοι, Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει σχεδιάσει ο Δήμος μας με την επιμέλεια του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ και σε συνεργασία με Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα