Συστήµατα Πολυµέσων και Εικονική Πραγµατικότητα Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Πολυµέσων και Εικονική Πραγµατικότητα Εργασία 2007-2008"

Transcript

1 Συστήµατα Πολυµέσων και Εικονική Πραγµατικότητα Εργασία Οµάδα Κατανόησης Πολυµέσων Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρακάτω εργασία αποτελεί προαιρετικό µέρος του µαθήµατος Συστήµατα Πολυµέσων και Εικονική Πραγµατικότητα και η εκτέλεσή της συνεισφέρει 2,3 ή και 4 επιπλέον µονάδες στην τελική ϐαθµολογία. Η εργασία ϑα πρέπει να εκτελεστεί σε οµάδες µέχρι και δύο ατόµων. Η εργασία αποτελείται από 3 ενότητες. Η υλοποίηση της εργασίας µπορεί κατ επιλογή να περιλάβει την πρώτη ενότητα, την πρώτη και τη δεύτερη, κ.ο.κ. συνεισφέροντας τις αντίστοιχες µονάδες για κάθε ενότητα. εν µπορεί όµως να εκτελεστεί µία ενότητα χωρίς να έχει ορθά εκτελεστεί η προηγούµενή της. Η προτεινόµενη εργασία στοχεύει στην υλοποίηση ενός κωδικοποιητή/ αποκωδικοποιητή video κατά το open source πρότυπο Theora του Xiph.org foundation. 2 ιάρθρωση και Παραδοτέα Η εργασία ϑα περιλαµβάνει τις συναρτήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, υλοποιηµένες σε matlab. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από γραπτή αναφορά η οποία ϑα περιγράφει τον τρόπο χρήσης των προγραµµάτων και ϑα επιδεικνύει ενδεικτικά αποτελέσµατα. Για τον έλεγχο του κωδικοποιητή/ αποκωδικοποιητή που ϑα κατασκευαστεί ϑα χρησιµοποιηθεί ενδεικτική ακολουθία ασυµπίεστων εικόνων σε µορφή RGB CCIR 2.1 Theora Library (2 µονάδες) Σκοπός του πρώτου παραδοτέου είναι η δηµιουργία µιας ϐιβλιοθήκης συναρτήσεων που ϑα χρησιµοποιηθούν αργότερα για την κατασκευή του κωδικοποιητή. Κάθε συνάρτηση της ϐιβλιοθήκης συνοδεύεται και από την αντίστροφή της που ανακατασκευάζει την είσοδο της πρώτης και που ϑα αποτελέσει µέρος του αποκωδικοποιητή. Προεπεξεργασία Η ακολουθία των εικόνων εισόδου περνά αρχικά από ένα στάδιο προεπεξεργασίας µε σκοπό τη µετατροπή της σε κατάλληλο format, αλλάζοντας το χρωµατικό χώρο σε YCrCb και επιλέγοντας την υποδειγµατοληψία χρώµατος. Κατασκευάστε τη συνάρτηση και την αντίστροφή της [frame] = preproc(framergb,pf) [framergb] = postproc(frame,pf) frame: Το επεξεργασµένο frame. οµή (struct) του matlab που αποτελείται από τρία στοιχεία: frame.y, frame.cr, frame.cb τα οποία αντιστοιχούν στο Y, Cr, Cb component του frame. framergb: Το frame προς επεξεργασία. Είναι πίνακας της µορφής M N 3 ( Μ και Ν είναι το ύψος και το πλάτος του frame αντίστοιχα σε pixels). Σύµφωνα µε την ονοµατολογία του προτύπου M = FMBH 16 και N = FMBW 16. 1

2 PF: Ο τρόπος υποδειγµατοληψίας χρώµατος. Ακέραιος αριθµός µε δυνατές τιµές: 0, 2, 3, για τα formats 4:2:0, 4:2:2 και 4:4:4 αντίστοιχα (όπως ϕαίνεται στον πίνακα 6.4 του προτύπου). Αντίστροφα, η postproc ανακατασκευάζει την είσοδο σε format RGB 4:4:4. Εκτίµηση και Αντιστάθµιση Κίνησης Για την εκτίµηση κίνησης κατασκευάστε τη συνάρτηση [resframe,mv ECTS,MBMODES,BCODED] = motest(frame,pframe,gframe, PF,mbSearchOffset,bSearchOffset,errThres) και την αντίστροφή της [frame] = imotest(resframe,mv ECTS,MBMODES,BCODED,pFrame,gFrame,PF) resframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του frame σφάλµατος πρόβλεψης. MVECTS: Ο πίνακας µε τα motion vectors που αντιστοιχούν στα blocks της εικόνας. Είναι ένα cell array 1 NBS ( NBS ο αριθµός blocks στο frame) και κάθε στοιχείο MVECTS(bi) είναι µια δοµή µε στοιχεία MVECTS(bi).MVX 1 και MVECTS(bi).MVY τα οποία εκφράζουν την οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα των motion vectors για κάθε block. Σηµειώστε ότι ο πίνακας MVECTS είναι ϕλύαρος γιατί εκτός από την περίπτωση INTER_MV_FOUR τα blocks του ίδιου macroblock έχουν τα ίδια motion vectors. MBMODES: Περιλαµβάνει πληροφορία για τον τρόπο κωδικοποίησης των macroblocks της εικόνας. Πίνακας από ακέραιους µε διαστάσεις 1 NMBS ( NMBS ο αριθµός των macroblock στο frame). Κάθε στοιχείο του παίρνει τιµές στο διάστηµα [0, 7]. Για την αντιστοιχία τους µε τα modes της κωδικοποίησης δείτε τους πίνακες 7.18 και 7.46 του προτύπου. BCODED: Πίνακας που υποδηλώνει το αν κωδικοποιήθηκε ή όχι κάθε block της εικόνας. Εχει διαστάσεις 1 N BS και παίρνει τιµές 0 ( δεν κωδικοποιήθηκε ) ή 1( κωδικοποιήθηκε ). Η απόφαση για τη µη κωδικοποίηση ενός block έχει νόηµα µόνο για blocks που έχουν προβλεφθεί από το previous frame και έχουν µηδενικά motion vectors και λαµβάνεται ελέγχοντας αν το σφάλµα πρόβλεψης έχει µικρότερη ενέργεια 2 από το κατώφλι σφάλµατος (errthres). Προσέξτε ότι ο πίνακας αυτός είναι σε coded order. Αυτό σηµαίνει ότι η εικόνα χωρίζεται σε superblocks 16x16, αρχίζοντας τη µέτρηση από κάτω αριστερά, ενώ µέσα σε κάθε superblock, τα blocks διατάσσονται µε hilbert order. Επίσης παρατηρήστε ότι η δεικτοδότηση αφορά και τα chroma blocks της εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελ. 7 του προτύπου. frame: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του τρέχοντος frame. pframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του προηγούµενου frame. gframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του golden frame. PF: Ο τρόπος υποδειγµατοληψίας χρώµατος. mbsearchoffset: Η αναζήτηση του αντίστοιχου macroblock στην εικόνα αναφοράς γίνεται µε υποψήφια motion vectors που ϐρίσκονται στο διάστηµα [ mbsearchoffset, mbsearchoffset] για κάθε κατεύθυνση. bsearchoffset: Είδικά στην περίπτωση της κωδικοποίησης INTER_MV_FOUR η αναζήτηση ενός καλύτερου αντίστοιχου block για κάθε luminance block του macroblock γίνεται σε µια περιοχή [ bsearchoffset, bsearchoffset] για κάθε κατεύθυνση ώς προς τη ϑέση που είχε αρχικά επιλεγεί σε επίπεδο macroblock. errthres: Το κατώφλι σφάλµατος που χρησιµοποιείται για την απόφαση κωδικοποίησης ή όχι ενός block. Μετασχηµατισµός DCT και Zig zag scanning Κατασκευάστε τη συνάρτηση [dctblockcoef f s] = blockdct(block) 1 Η µεταβλητή bi δεικτοδοτεί τα blocks εντός του τρέχοντος frame και παίρνει τιµές από 1 ως NBS. Υπονοείται ότι η δεικτοδότηση αυτή ακολουθεί το coded order, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.3 του προτύπου. 2 άθροισµα τετραγώνων των τιµών του σφάλµατος πρόβλεψης. 2

3 και την αντίστροφή της [block] = iblockdct(dctblockcoef f s) dctblockcoeffs: Οι DCT coefficients του block 8x8 σε διάταξη zig zag. Πίνακας µε διαστάσεις block: Το block της εισόδου. Πίνακας 8x8. Για την υλοποίηση αυτού του ϐήµατος συνίσταται η χρήση της συνάρτησης dct2 της matlab. Υπενθυµίζεται ότι ο µετασχηµατισµός εφαρµόζεται σε επίπεδο block 8x8. Κβαντισµός Για τον κβαντισµό των blocks κατασκευάστε τις συναρτήσεις [blockcoef F S] = blockquantize(dctblockcoef f s, BM, DCSCALE, DCSCALE, qti, qi) [DQC] = iblockquantize(blockcoef F S, BM, DCSCALE, DCSCALE, qti, qi) blockcoeffs: Τα σύµβολα κβαντισµού των DCT coefficients του block. dctblockcoeffs: Οι DCT coefficients εισόδου σε διάταξη zig zag. BM: Ο πίνακας κβαντισµού σε διάταξη zig zag και έχει διαστάσεις DCSCALE: Πίνακας 1x64 µε τις κλίµακες κβαντισµού για τον DC συντελεστή. Η κλίµακα κβαντισµού του συγκεκριµένου block επιλέγεται, από αυτόν τον πίνακα, ως DCSCALE(qi). ACSCALE: Πίνακας 1x64 µε τις κλίµακες κβαντισµού για τους AC συντελεστές. Η κλίµακα κβαντισµού του συγκεκριµένου block επιλέγεται, από αυτόν τον πίνακα, ως ACSCALE(qi). DQC: Οι ανακατασκευασµένοι DCT coefficients του block σε διάταξη zig zag. qti: Quantization type index. Αριθµός που παίρνει τις τιµές 0 ή 1 ανάλογα µε το αν το block είναι κωδικοποιηµένο κατά INTRA ή όχι, αντίστοιχα. qi: Quantization index. Αριθµός που χρησιµοποιείται για να επιλεγούν οι πίνακες κβαντισµού ac και dc και κυµαίνεται από το 1 ως το 64 (για λόγους δεικτοδότησης στο matlab). Πρόκειται για έναν αριθµό που εκφράζει την ποιότητα της κβάντισης. Οσο µικρότερος είναι, τόσο πιο χονδρικοί είναι οι πίνακες κβαντισµού κάτι που οδηγεί σε µειωµένη ποιότητα, αλλά και σε µεγαλύτερη συµπίεση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 13 του προτύπου. Ο κβαντισµός γίνεται µε διαίρεση των συντελεστών DCT µε τα αντίστοιχα στοιχεία ενός πίνακα QMAT και στη συνέχεια στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο στο διάστηµα [ 580, 580]. Ετσι blockcoeffs(ci) = fix( dctblockcoeffs(ci) ) QMAT(ci) Οι τιµές που είναι εκτός του διαστήµατος [ 580,580] αποκόπτονται. Ο αποκβαντισµός γίνεται µε την αντίστροφη διαδικασία: Οι τιµές του QMAT δίνονται από τη σχέση: DQC(ci) = blockcoeffs(ci) QMAT(ci) QMAT(ci) = max(qmin,min(fix( QSCALE BM(ci) ) 4,4096)) 100 Ο συντελεστής QSCALE αντιστοιχεί στα DCSCALE(qi) και ACSCALE(qi) ανάλογα µε το είδος του συντελεστή ενώ το QMIN υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 6.18 του προτύπου. Υπενθυµίζεται ότι, κατά τον κβαντισµό, το αποτέλεσµα που προκύπτει από το ακέραιο µέρος της διαίρεσης µε το ϐήµα κβαντισµού είναι σύµβολο και όχι νούµερο (τιµή ϕωτεινότητας ή χρω- µατικότητας). 3

4 Run Length Encoding των συντελεστών DCT Το πρότυπο χρησιµοποιεί δύο κατηγορίες µηκών διαδροµής. Η πρώτη κωδικοποιεί α) µεµονω- µένους συντελεστές DCT ϐ) n-άδες µηδενικών όπως εµφανίζονται σε διάταξη zig zag και γ) n-άδες µηδενικών ακολουθούµενες από έναν κβαντισµένο (µη-µηδενικό) συντελεστή DCT. Η δεύτερη κατηγορία κωδικοποιεί τα σύµβολα τερµατισµού των blocks (EOB), όπως ϑα δούµε παρακάτω. Τα µήκη διαδροµής ονοµάζονται tokens και κάθε token χαρακτηρίζεται από µια τριάδα ακε- ϱαίων: (ti, token_value, extra_bits) Οπου ti (token index): δηλώνει τη ϑέση του πρώτου συντελεστή που αφορά το token. Στην περίπτωση της πρώτης κατηγορίας, ο συνδυασµός του token value και των extra bits σηµαίνει το συνδυασµό µήκους διαδροµής µηδενικών ή/και συντελεστών που ακολουθούν (ϐλέπε πίνακα 7.38 του προτύπου). Στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας, ο συνδυασµός του token value και των extra bits σηµαίνει το πλήθος των EOBs που κωδικοποιεί το token (ϐλέπε πίνακα 7.33 του προτύπου). Ο υπολογισµός των tokens της πρώτης κατηγορίας γίνεται σε επίπεδο block. Τα tokens που αντιστοιχούν σε σύµβολα µηδενικών στο τέλος του block παραλείπονται. Η λίστα των tokens συµπληρώνεται µε ένα προσωρινό σύµβολο EOB. Στη συνέχεια, τα tokens που έχουν παραχθεί από τα blocks ολόκληρου του frame διατάσσονται κατά αύξουσα σειρά των ti τους. Αν στη διάταξη αυτή ανιχνευθούν ακολουθίες από EOB, αυτές κωδικοποιούνται µε tokens της δεύτερης κατηγορίας. Η αποκωδικοποίηση µήκους διαδροµής ενός frame γίνεται παράλληλα για όλα τα blocks και για κάθε ένα από αυτά ϕυλάσσεται στη µνήµη ένα current token index (TIS(bi)). Βλέπε ενότητα 7.7 του προτύπου. Παράδειγµα: Εστω ότι έχουµε να κωδικοποιήσουµε τα εξής blockcoeffs: b1 : [2,,3,0,4, 5,0,1, ] 8 49 b2 : [ 3,3,4,5,,5, ] και b3 : [7,,9,420,, 1, ] Στο πρώτο ϐήµα υπολογίζονται τα tokens για κάθε block 3 : block element token b1: 2 (0,11,b) (1,7,b111) } {{ } 8 3 (9,13,b0) 0 (10,7,b000) 4 (11,14,b0) 5 (12,15,b1) 0, 1 (13,23,b0, EOB (15,EOB) 49 3 τα extra bits κάθε token αναπαρίστανται σε δυαδική µορφή. Ετσι το b101 συµβολίζει τη δυαδική λέξη 101 ενώ το b σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν extra bits 4

5 block element token 3 (0,13,b1), 3 (1,31,b011) 3 4 (5,14,b0) b2: 5 (6,15,b0) (7,8,b011101) 30 5 (37,15,b0), EOB (38,EOB) 26 block element token 7 (0,17,b00), 3 (1,8,b001001) 10 9 (11,18,b000) b3: 420 (12,22,b ), 1 (13,28,b110) 8, EOB (22,EOB) 42 Στο δεύτερο ϐήµα διατάσσονται σύµφωνα µε το ti τους και για το ίδιο ti σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό block, bi. Οπότε, ϑεωρώντας για λόγους συντοµίας ότι το frame περιέχει µόνο αυτά τα τρία blocks, προκύπτει ο κάτωθι πίνακας: no ti bi Ανιχνεύοντας τώρα ακολουθίες από EOBs σε αυτή τη λίστα, παρατηρούµε ότι οι στήλες 18 και 19 αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικά EOBs ενώ η στήλη 21 περιέχει ένα µεµονωµένο EOB. Κατά συνέπεια, εφαρµόζοντας την κωδικοποίηση του πίνακα 7.33, τα δύο διαδοχικά EOB tokens κωδικοποιούνται ως (1,b) και το τελευταίο ως (0,b). Με ϐάση τα παραπάνω κατασκευάστε τη συνάρτηση υπολογισµού των κωδικοποιηµένων κατά huffman συµβόλων µήκους διαδροµής tokens για τους κβαντισµένους συντελεστές DCT. και την αντίστροφή της [tokenstream] = runlengthf rame(coef F S, BCODED) [COEF F S] = irunlengthf rame(tokenstream, BCODED) tokenstream: Πίνακας από bits που περιέχει τα κωδικοποιηµένα tokens για το συγκεκριµένο frame. Επίσης περιέχει τις τιµές των htil και htic, που ϑα χρησιµοποιηθούν για να υπολογίσουµε στην αποκωδικοποίηση τους επιλεγέντες πίνακες κβαντισµού (ϐλ. σελ του προτύπου), τοποθετηµένες ακριβώς πριν από από τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε ti=0 (htil_dc και htic_dc) και ti=1 (htil_ac και htic_ac). COEFFS: Τα σύµβολα κβαντισµού των DCT coefficients. Cell array που περιέχει τα blockcoeffs για τα κωδικοποιηµένα blocks και κενούς πίνακες για τις ϑέσεις που αντιστοιχούν σε µη-κωδικοποιηµένα blocks (BCODED(bi)=0). BCODED: Πίνακας που υποδηλώνει το αν κωδικοποιήθηκε ή όχι κάθε block της εικόνας. Χρησιµοποιείται για να παρακάµπτονται τα blocks που δεν κωδικοποιήθηκαν. Επίσης, κατασκευάστε τη συνάρτηση και την αντίστροφή της [vlct oken] = vlc(token, ti, blockt ype) [token] = iv LC(vlcToken,ti,blockType) 5

6 vlctoken: Πίνακας από bits. Ενα token κωδικοποιηµένο µε huffman. ti: Πίνακας µε τις τιµές των token indices (ti). token: οµή της µορφής token.tokenvalue και token.extrabits και περιέχει δύο στοιχεία: τον ακέραιο token value και µια δυαδική συµβολοσειρά µε τα extra bits στο ϕορµά της υποσηµείωσης.. Για την κωδικοποίηση µεταβλητού µήκους διαδροµής, η συνάρτηση runlengthframe ϑα καλεί την υποσυνάρτηση vlc και ϑα προσθέτει το αποτέλεσµά της στο tokenstream. Αντίστοιχα, στην αποκωδικοποίηση, η συνάρτηση ivlc καλείται από την irunlengthframe. Οι συναρτήσεις αυτές πρέπει να (απο-)κωδικοποιούν τα σύµβολα µήκους διαδροµής σύµφωνα µε τους κώδικες που περιλαµβάνονται στους πίνακες της ενότητας Β.4 του προτύπου οι οποίοι πρέπει να είναι προσβάσιµοι σαν global µεταβλητές. Παρατηρήσεις: 1. Για την υλοποίησή µας ϑα ϑεωρήσουµε (για λόγους απλούστευσης) ότι οι προς κωδικοποίηση εικόνες έχουν διαστάσεις πολλαπλάσιες του 32. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουµε ότι περιέχουν ακέραιο αριθµό από superblocks, ενώ έτσι επίσης το picture region ταυτίζεται µε το frame (ϐλ. σελ του προτύπου). 2. Για τις συνάρτησεις κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης huffman (vlc ivlc) ϑα χρειαστούν οι πίνακες του παραρτήµατος Β.4 (σελ. 145) του προτύπου 4, ενώ µέσα σε αυτές µπορείτε να καλείτε τις συναρτήσεις του matlab (huffmanenco, huffmandeco, huffmandict). 2.2 Theora Processing (+1 µονάδα) Σε αυτό το ϐήµα ϑα χρησιµοποιηθούν οι προηγούµενες συναρτήσεις για την κατασκευή ενός codec, ο οποίος ϑα είναι δοµηµένος σε επίπεδα, όπως αυτά ορίζονται από το πρότυπο. Συγκεκριµένα, υπάρχουν τα επίπεδα κωδικοποίησης Sequence και Frame, τα οποία ϑα χειρίζονται οι αντίστοιχες συναρτήσεις οµή Αποθήκευσης Το αποτέλεσµα της διαδικασίας encodetheora ϑα αποθηκευθεί σε δοµή τύπου struct του matlab. Αυτή παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. οµή Στοιχείο Σχόλια SeqEntity SeqHeader (1) Sequence Header FrameEntityArray(1,*) Πίνακας από δοµές τύπου FrameEntity FrameEntity FrameHeader (1) Frame Header FrameData (1) Τα πραγµατικά δεδοµένα του Frame 4 Θα ήταν καλή ιδέα, αντί να τους αντιγράψει καθένας από το πρότυπο, να συνεννοηθείτε και να µοιράσετε τη δουλεία. 6

7 οµή Στοιχεία Σχόλια SeqHeader IDHeader (1) Identification Header CommentHeader (1) Comment Header SetupHeader (1) Setup Header IDHeader VMAJ*, VMIN*, VREV*, FMBW, FMBH Οπως αυτά περιγράφονται στις NSBS, NBS, NMBS, PICW, PICH, PICX* σελίδες του προτύπου. PICY*, FRN*, FRD*, PARN*, PARD*, CS, PF NOMBR*, QUAL*, KFGSHIFT* CommentHeader VENDOR, NCOMMENTS Βλέπε σελ. 47 του προτύπου. COMMENTS Cell array που περιέχει NCOMMENTS συµβολοσειρές σχολίων SetupHeader LFLIMS*, ACSCALE, DCSCALE, NBMS Βλέπε σελ του προτύπου. BMS, NQRS, QRSIZES, QRBMIS, HTS FrameHeader FTYPE, NQIS, QIS Βλέπε σελ. 61 του προτύπου. FrameData BCODED Οπως στο πρώτο µέρος της εργασίας MBMODES MVECTS QIIS Βλέπε σελ. 79 του προτύπου vlcstream Το αποτέλεσµα της κωδικοποίησης µεταβλητού µήκους λέξης Να σηµειωθεί ότι οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στη δική µας, απλουστευµένη, υλοποίηση υπάρχουν αλλά µπορούν να αφεθούν κενές σε αυτό το επίπεδο καθώς αγνοούνται στην αποκωδικοποίηση. Αυτές οι µεταβλητές σηµειώνονται µε έναν αστερίσκο (*). Επίσης, στη δική µας υλοποίηση χρησιµοποιούµε µόνο ένα quantization index (qi) για όλη την ακολουθία. Συνεπώς το στοιχείο NQIS του FrameHeader είναι πάντα 1, ενώ ο πίνακας QIS περιέχει µόνο ένα στοιχείο: το ίδιο το qi Ορισµοί Συναρτήσεων και οµών εδοµένων Κύριες Συναρτήσεις function SeqEntity=encodeTheora(fName, fextension, startframe,... GoPFrames, stopframe, seqheader, outfname, qi) fname: Το πρόθεµα της σειράς των αρχείων εικόνων. fextension: Η επέκταση της σειράς των αρχείων εικόνων. startframe: Ο αύξων αριθµός της πρώτης εικόνας. GoPFrames: Ο αριθµός των frames κωδικοποιούνται σαν οµάδα (Group of Pictures GoP), µε αναφορά στο ίδιο Golden (INTRA) frame. Θεωρούµε, δηλαδή, ότι κάθε INTRA frame ακολουθείται από (GoPFrames 1) INTER frames, ενώ µετά ξεκινά ένα νέο GoP κ.ο.κ. stopframe: Ο αύξων αριθµός της τελευταίας εικόνας. seqheader: Μια δοµή τύπου seqheader όπως ορίστηκε παραπάνω. Περιέχει τα µεταδεδοµένα που ϑα χρειαστούν στην κωδικοποίηση. outfname: Το όνοµα του αρχείου (.mat στο οποίο αποθηκεύεται η έξοδος). qi: Ο δείκτης στους πίνακες κβαντισµού DCSCALE, ACSCALE, όπως περιγράφεται στη συνάρτηση blockquantize του πρώτου µέρους. Αποτελεί µέτρο της ποιότητας κωδικοποίησης και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο µεγέθους/ποιότητας. Στο πρότυπο µπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε frame, αλλά εµείς επιλέγουµε να είναι σταθερός για όλη την ακολουθία εικόνων. SeqEntity: οµή τύπου SeqEntity που περιέχει το κωδικοποιηµένο ϐίντεο. function FrameEntityArray=encodeSeq(fName, fextension, startframe,... GoPFrames, stopframe, seqheader, qi) fname: Το πρόθεµα της σειράς των αρχείων εικόνων. fextension: Η επέκταση της σειράς των αρχείων εικόνων. startframe: Ο αύξων αριθµός της πρώτης εικόνας. GoPFrames: Ο αριθµός των frames κωδικοποιούνται σαν οµάδα. stopframe: Ο αύξων αριθµός της τελευταίας εικόνας. 7

8 qi: Ο δείκτης στους πίνακες κβαντισµού DCSCALE, ACSCALE. FrameEntityArray: Πίνακας από δοµές τύπου GoPEntity. function FrameData=encodeFrame(frame, gframe, pframe, SeqHeader, qi) frame: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του frame προς κωδικοποίηση. gframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του τρέχοντος golden frame. pframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του τρέχοντος previous frame. qi: Ο δείκτης στους πίνακες κβαντισµού DCSCALE, ACSCALE. SeqHeader: οµή τύπου SeqHeader. function decodetheora(fname,outfname) fname: Το όνοµα του αρχείου τύπου mat είναι αποθηκευµένη η δοµή του ϐίντεο. outfname: Η ϐάση του ονόµατος µε το οποίο ϑα αποθηκευτούν οι αποκωδικοποιηµένες RGB εικόνες. Το όνοµα ϑα έχει τη µορφή [όνοµα ϐάσης, αριθµός καρέ,.tiff ]. function decodeseq(seqentity,outfname) SeqEntity: οµή τύπου SeqEntity. outfname: Η ϐάση του ονόµατος µε το οποίο ϑα αποθηκευτούν οι αποκωδικοποιηµένες RGB εικόνες. Το όνοµα ϑα έχει τη µορφή [όνοµα ϐάσης, αριθµός καρέ,.tiff ]. function frame=decodeframe(frameentity, gframe, pframe, SeqHeader) FrameEntity: οµή τύπου FrameEntity. frame: Η αποκωδικοποιηµένη εικόνα. οµή µε τα Y,Cr,Cb components. gframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του τρέχοντος golden frame. pframe: οµή µε τα Y, Cr, Cb components του τρέχοντος previous frame. SeqHeader: οµή τύπου SeqHeader. 2.3 Theora Evaluation (+1 µονάδα) Το τελευταίο µέρος της εργασίας είναι µια αξιολόγηση της συµπίεσης που έχει επιτευχθεί. Τα κοµµάτια που περιέχουν την κυρίως πληροφορία του κωδικοποιηµένου ϐίντεο είναι τα motion vectors και ϕυσικά τα tokens των κβαντισµένων dct συντελεστών. Για να υπολογίσει κανείς την εντροπία τους, χρειάζεται να µετρήσει τις σχετικές συχνότητες εµφάνισης όλων των συµβόλων που αυτά παράγουν. Συγκεκριµένα, τα σύµβολα των motion vectors είναι όλοι οι εµφανιζόµενοι συνδυασµοί των Ϲευγαριών (x, y). Ο αριθµός των πιθανών συνδυασµών εξαρτάται από το εύρος των τιµών που µπορούν να πάρουν τα x και y (ϐλ. µεταβλητές mbsearchoffset, bsearchoffset στη συνάρτηση motest). Αντίστοιχα, τα πιθανά σύµβολα στα tokens είναι όλοι οι συνδυασµοί των δυάδων token value, extra bits που προκύπτουν από την runlengthframe. Για τον υπολογισµό της εντροπίας, ϑα δηµιουργηθούν δύο global µεταβλητές που ϑα περιέχουν µετρητές εµφάνισης κάθε συµβόλου: mvcounts: cell array διάστασης 2x(αρ. συµβόλων). Η πρώτη στήλη περιλαµβάνει όλα τα δυνατά σύµβολα σε µορφή συµβολοσειράς και η δεύτερη τον αριθµό εµφάνισής τους. tokencounts: Οµοια µε την mvcounts, που όµως αναφέρεται στα σύµβολα των tokens. Στο σηµείο αυτό ϑα γίνουν µερικές τροποποιήσεις στις συναρτήσεις motest και runlengthframe, οι οποίες, επιπλέον από τις λειτουργίες τους, ϑα επιδρούν στις παραπάνω global µεταβλητές, αυξάνοντας κατά ένα τον αντίστοιχο µετρητή για κάθε σύµβολο που συναντούν. Επιπλέον, για την αξιολόγηση της διαδικασίας, κατασκευάστε τη συνάρτηση: [tsize, rsize, huffratio] = huffstats(seqentity) 8

9 SeqEntity: Το κωδικοποιηµένο ϐίντεο του δεύτερου ϐήµατος σε µορφή SeqEntity. tsize: Το ϑεωρητικό ελάχιστο µέγεθος των motion vectors και των tokens. Υπολογίζεται από το άθροισµα της εντροπίας τους. rsize: Το πραγµατικό µέγεθος των motion vectors και των tokens, µετά την κωδικοποίηση huffman. huffratio: Ο λόγος του ϑεωρητικού προς το µέγεθος που επιτεύχθηκε µέσω huffman. Μας δείχνει την επίδοση του huffman (πόσο καλά προσεγγίζει την κωδικοποίηση εντροπίας) και ισούται µε huffratio = tsize rsize Η συνάρτηση αυτή µετρά την εντροπία των motion vectors και των tokens χρησιµοποιώντας τους µετρητές των µεταβλητών tokencounts και mvcounts (των οποίων και η ύπαρξη στη µνήµη προϋποτίθεται) και το ελάχιστο µέγεθος της ακολουθίας πολλαπλασιάζοντας µε τον αριθµό των motion vectors και των tokens αντίστοιχα και προσθέτοντας τα extra bits για κάθε token. Το πραγµατικό µέγεθος αντιστοιχεί στο µήκος των ακολουθιών, όπως αυτές είναι αποθηκευµένες σε κάθε FrameEntity της ακολουθίας. Για τον υπολογισµό της συµπίεσης ϑα ληφθούν υπόψη και οι headers. Το µέγεθός τους ϑα εκτιµηθεί προσεγγιστικά, ανάλογα µε τον τρόπο συµπίεσης της ακολουθίας και σύµφωνα µε το κεφάλαιο 6 του προτύπου. Για το σκοπό αυτό, ϑα κατασκευαστεί η παρακάτω συνάρτηση η οποία ϑα καλεί την huffstats και ϑα υπολογίζει το ϐαθµό συµπίεσης λαµβάνοντας υπόψη και τους headers. [theorasize,rawsize,theoraratio,tsize,rsize,huffratio] =... theorastats(seqentity) SeqEntity: Το κωδικοποιηµένο ϐίντεο του δεύτερου ϐήµατος σε µορφή SeqEntity. theorasize: Το µέγεθος του συµπιεσµένου ϐίντεο. rawsize: Το µέγεθος του ασυµπίεστου ϐίντεο. theoraratio: Ο λόγος της συµπίεσης που επιτεύχθηκε µέσω του theora και ισούται µε theoraratio = theorasize rawsize tsize: Το ϑεωρητικό ελάχιστο µέγεθος των motion vectors και των tokens. rsize: Το πραγµατικό µέγεθος των motion vectors και των tokens, µετά την κωδικοποίηση huffman. huffratio: Ο λόγος του ϑεωρητικού ελάχιστου προς το µέγεθος που επιτεύχθηκε µέσω huffman 9

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 11 Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.teilam.gr/di288 1 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ Ψηφιακό Βίντεο Περιεχόμενα Βασικές έννοιες Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ψηφιακού βίντεο Αποθήκευση ψηφιακού βίντεο Μετάδοση ψηφιακού βίντεο Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές:

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές: VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουσες εφαρμογές: Αναπαραγωγή αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές π.χ. video on demand) Οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (ένας-προς-έναν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Εισαγωγή. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Εισαγωγή. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Βίντεο (Video) Εισαγωγή Βίντεο και πολυµεσικές εφαρµογές Αναπαράσταση Βίντεο Πρότυπα αναλογικού βίντεο Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ελεγκτών αναπαράστασης ψηφιακού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΨΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 5 6 Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VID EO H.264 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γκιούρα Αγγέλα (ΑΜ: T02832) Επιβλέπων: Κων/νος Χαϊκάλης, Καθηγητής Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (MULTIPLE DECREMENT TABLES) Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία αρχίζοντας από µια οµάδα γεννήσεων ζώντων που αποτελεί την ρίζα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Διπλωματική Εργασία «Συγκριτική μελέτη και υλοποίηση κωδικοποιητών βίντεο με τα στάνταρ Η.264 και VP8» Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss 4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα α 11χ 1 + α 12χ 2 +... + α 1νχ ν = β 1 α 21χ 1 + α 22χ2 +... + α 2νχ ν = β 2... α ν1χ 1 + α ν2χ 2 +... + α ννχ ν = β ν Το οποίο µπορεί να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος

Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Βίντεο: Αναλογικό και Ψηφιακό Βίντεο, Υποδειγµατοληψία χρώµατος Εισαγωγή Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί την αίσθηση µιας εικόνας για ένα ελάχιστο κλάσµα

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Βίντεο και Πολυµεσικές Εφαρµογές Περιορισµοί Από υπολογιστή σε τηλεόραση Επεξεργασία στον υπολογιστή Φορµά (format) εγγραφής και αποθήκευσης βίντεο Βασικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 3 η Παρουσίαση : Συμπίεση Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή 2 Συμπίεση πληροφορίας πολυμέσων 3 Γιατί χρειάζεται συμπίεση? 4

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Τι είναι η ψηφιακή εικόνα 1/67 Το μοντέλο της εικόνας ΜίαεικόναπαριστάνεταιαπόέναπίνακαU που κάθε στοιχείο του u(i,j) ονομάζεται εικονοστοιχείο pixel (picture element). Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων

Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων 2η Δραστηριότητα Ζωγραφίζοντας με τους αριθμούς - Η αναπαράσταση των εικόνων Περίληψη Οι υπολογιστές απομνημονεύουν τα σχέδια, τις φωτογραφίες και άλλα σχήματα, χρησιμοποιώντας μόνον αριθμούς. Με την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression)

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Περί τίνος πρόκειται; Η διαδικασία συμπίεσης φυσικών αντικειμένων μάς είναι οικεία: όταν προσπαθούμε να χωρέσουμε ρούχα σε μια μικρή βαλίτσα, πατάμε τα ρούχα ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής:

Εισφορά Ανακύκλωσης. Βήµατα για την παραµετροποίηση της εφαρµογής: Εισφορά Ανακύκλωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την νέα Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩ Ε και Οικονοµικών ( ηµοσίευση στο ΦΕΚ 1916, 24/12/2004) υποχρεούνται πλέον σε καταβολή Εισφοράς Ανακύκλωσης (στον ή στους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding

DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN. ParousÐash 8: Huffman Encoding DOMES DEDOMENWN KAI ANALUSH ALGORIJMWN Fjinìpwro 2006 Didˆskwn: I. M lhc ParousÐash 8: Huffman Encoding Euˆggeloc DoÔroc 8.1 SumpÐesh Keimènou (Text Compression) Στον τομέα των υπολογιστών, παρά τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι.

Το σύνολο Z των Ακεραίων : Z = {... 2, 1, 0, 1, 2, 3,... } Να σηµειώσουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι και ακέραιοι. 1 E. ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ 1. Ορισµός του συνόλου Σύνολο λέγεται κάθε συλλογή πραγµατικών ή φανταστικών αντικειµένων, που είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Τα παραπάνω αντικείµενα λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Ελεγκτής VGA οθόνης και αντιμετώπιση μεγαλύτερων κυκλωμάτων Συνεχίζοντας από την 3 η άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα