Υ.Α /2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)"

Transcript

1 Υ.Α /2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α. Της περίπτωσης γ, της παρ. 3, του άρθρου 11, του Ν. 2963/2001 (A168) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 84 και της παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α 57). γ. Του άρθρου 29 Ά του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38). δ. Της Υ.Α /1795/03 (Β 922) «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμησή τους και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών». 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων Οι αποδεκτές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της Υ.Α /1795/03, «περί καθορισμού τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία τους ως αστικών, υπεραστικών και ημιαστικών» των μεταχειρισμένων λεωφορείων, που έχουν προηγουμένως λάβει άδεια κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολοίπων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχουν ως εξής: 1. Απόκλιση από τις διατάξεις της παρ , των άρθρων 3 και 4 της υπ' αριθμόν 37492/1795/03 Υ.Α: Δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ , όταν στο λεωφορείο: 1.1. Υπάρχουν ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα, εκ κατασκευής, που αποδεικνύεται από έγγραφο: του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος ή αρμόδιας αρχής της προηγούμενης χώρας ταξινόμησης ή της αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατασκευής του αμαξώματος στη χώρα μας ή στη χώρα προηγούμενης κυκλοφορίας ή κατασκευής του Έχουν τοποθετηθεί ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα αναλόγων απαιτήσεων των Π.Δ. 502/83 και Π.Δ.503/83 και Π.Δ. 530/83 όπως ισχύουν. Αυτό αποδεικνύεται από: Την εφαρμογή της προβλεπόμενης από την Υ.Α.37492/1795/03 (Β'922) διαδικασίας για την πλήρωση των απαιτήσεων των παράγραφο των άρθρων 3 και 4 για τα οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές, υποβαλομένων των απαιτουμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο ή Πιστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες 96/37, 96/38 και 2000/3 της Ευρωπαϊκής

2 Ενωσης ή Βεβαίωση αρμοδίων αρχών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή 2. Απόκλιση από τις διατάξεις της παρ. 2.1 των άρθρων 3 και 4 της 37492/1795/03 Υ.Α.: Δεν απαιτείται η προσαρμογή στις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 53495/2475/02/ Αποκλίσεις από το Παράρτημα І, της κ.υ.α /2475/02/ ( Β 116), στο οποίο παραπέμπουν οι διατάξεις των παρ. 2.1, των άρθρων 2, 3 και 4 της υ.α /1795/03: 7.6 Έξοδα εξόδων Θέση των εξόδων Ελάχιστες διαστάσεις εξόδων Από τον πίνακα της παραγράφου όλες οι απαιτήσεις, πλην αυτών που αναφέρονται στις θύρες επιβατών Τεχνικές απαιτήσεις για όλες τις θύρες επιβατών Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες επιβατών που λειτουργούν με ενέργεια από την οι περιπτώσεις 2 και Τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες κινδύνου ως προς τις διαστάσεις Τεχνικές απαιτήσεις για τα παράθυρα κινδύνου Τεχνικές απαιτήσεις για ανασυρόμενες βαθμιδες Εσωτερική διαρρύθμιση Πρόσβαση στις θύρες επιβατών Στην περίπτωση ύπαρξης πτυσσόμενων καθισμάτων που προορίζονται είτα για επιβάτες είτε για μέλος του πληρώματος ελέγχεται αν η πρόσβαση ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις. ( , ) Βαθμίδες Αποδεκτή η απόκλιση από τις

3 7.7.8 Καθίσματα επιβατών και χώρος καθήμενων επιβατών Ελεύθερος χώρος επάνω από τις θέσεις καθήμενων επιβατών μέγιστες ή ελάχιστες του πίνακα της παραγράφου , πλην αυτής που αναφέρεται στο ύψος της πρώτης βαθμίδας από το έδαφος Αποδεκτή η απόκλιση από τα οριζόμενα στις , , Επικοινωνία με τον οδηγό Εφαρμογή, χωρίς τον περιορισμό του ύψους 1200 mm 4. Αποκλίσεις από το παράρτημα VI, της κ.υ.α /2475/01/ στο οποίο παραπέμπουν οι διατάξεις των παρ. 2.1, των άρθρων 2,3 και 4 της υ.α /1795/03: 1.1 Ελάχιστες διαστάσεις εξόδων: Από τους δύο πίνακες της παραγράφου 1.1 όλες οι απαιτήσεις, πλην αυτών που αναφέρονται στις θύρες επιβατών 5. Αποκλίσεις από το Παράρτημα VII, της κ.υ.α /2475/02/ , στο οποίο παραπέμπουν οι διατάξεις του άρθρου 5, της υ.α /1795/03: Δεν είναι απαιτητή η εκτέλεση των περιγραφόμενων δοκιμών συγκράτησης της αναπηρικής πολυθρόνας, εφόσον υπήρχε από κατασκευής. 6. Αποκλίσεις από το παράρτημα VIII, της κ.υ.α /2475/02/ , στο οποίο παραπέμπουν οι διατάξεις των παρ. 2.1, των άρθρων 2, 3 και 4 της υ.α /1795/03 : 7.6 Έξοδα Θέση των εξόδων: Τεχνικές απαιτήσεις για τις θύρες ως προς τις κινδύνου διαστάσεις Κλιμακοστάσιο επικοινωνίας

4 Άρθρο 2 Διαδικασίες για την απογραφή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων λεωφορείων προέλευσης εξωτερικού 1. Για να ταξινομηθεί λεωφορείο ως αστικό, υπεραστικό ή ημιαστικό πρέπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 37492/1795/03 Υ.Α., και του άρθρου 1 της παρούσας. Εάν οι αποκλίσεις του δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτές χωρίς να αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί το αμάξωμά του. 2. Για μεταχειρισμένα λεωφορεία που καλύπτονται από έγκριση τύπου, διενεργείται επιθεώρηση και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, από την αρμόδια, για την ταξινόμηση του λεωφορείου, Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 3. Για μεταχειρισμένα λεωφορεία που δεν καλύπτονται από έγκριση τύπου, διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους στις σχετικές διατάξεις της υ.α 37492/1795/03 και των αποκλίσεων του προηγούμενου άρθρου, σε ΚΤΕΟ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων, με την καταβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του εδαφίου γ', της παρ. 2, του άρθρου 2, του Ν. 1350/83 (Α' 55) ειδικού τέλους, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε φορά. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Σχέδιο του λεωφορείου σε πρόσθια, οπίσθια, δεξιά και αριστερά πλάγια όψη, καθώς και σε κάτοψη «εντομή». Τα σχέδια πρέπει να είναι λεπτομερή και ακριβή, υπό κλίμακα 1:20 και να σημειώνονται επ' αυτών όλες οι απαραίτητες διαστάσεις. Εκτός από τις παραπάνω βασικές όψεις στο σχέδιο σημειώνονται και κατακόρυφες τομές του λεωφορείου, διαμήκεις ή εγκάρσιες σε κατάλληλες θέσεις για τη διευκρίνιση λεπτομερειών, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία που το εγκρίνει. β) Τεχνικό υπόμνημα. γ) Φύλλο υπολογισμού των βαρών που εκπίπτουν στους άξονες του λεωφορείου, από το ωφέλιμο φορτίο (επιβάτες αποσκευές). δ) Τεχνική περιγραφή, η οποία θα αναφέρεται στα βασικά στοιχεία της κατασκευής του αμαξώματος και τον εξοπλισμό του. Στην περίπτωση που γίνεται προσαρμογή του αμαξώματος, σύμφωνα με την παρ. 1, του παρόντος άρθρου, απαιτούνται επιπλέον: ε) Υπεύθυνη δήλωση του τεχνικά υπεύθυνου του αμαξοποιείου, στην οποία δηλώνεται ότι η προσαρμογή έγινε σύμφωνα με τα παραπάνω α, β, γ, δ στοιχεία. στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας λειτουργίας του αμαξοποιείου. Τα σχέδια, οι υπολογισμοί και οι τεχνικές περιγραφές που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια α, β, γ, δ πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή πτυχιούχο μηχανικό ΤΕ αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, και φέρουν τα απαραίτητα μηχανόσημα. Για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες και Δήμους, μετά την κατάργηση των Νομαρχών, Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βλέπε σχετικά άρθρα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

5 Άρθρο 3 Αλλαγή τύπου επανακυκλοφορούντων λεωφορείων Λεωφορεία που επανακυκλοφορούν, μετά από αποχαρακτηρισμό, μεταβίβαση ή άλλη αιτιολογία, επιτρέπεται να αλλάξουν τύπο και να ταξινομηθούν για πρώτη φορά ως αστικά, υπεραστικά ή ημιαστικά, εφόσον συμμορφώνονται προς τις τεχνικές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στον τύπο λεωφορείου ταξινόμησής τους, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ /1795/03 Υ.Α, λαμβανομένων υπόψη των αποκλίσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1, της παρούσας και τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν, 2963/01. Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για την απογραφή και ταξινόμηση ως αστικών, υπεραστικών ή ημιαστικών, μεταχειρισμένων λεωφορείων ισχύουν οι γενικές διατάξεις όλων των κανονιστικών αποφάσεων περί καθορισμού τύπου και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων που εκτελούν δημόσια επιβατική συγκοινωνία, μέχρι τρεις μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 2, του άρθρου 7, της Υ.Α /1795/ Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση του εφοδιασμού των ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων με ζώνες ασφαλείας, σύμφωνα μεταπροβλεπόμενα στις παραγράφους 1 των άρθρων 1 και 2, της παρούσας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Απριλίου 2004 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ

Υ.Α. 37492/1795/2003 (Β 922) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. 37492/1795/2003 (Β 922) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. 37492/1795/2003 (Β 922) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2963/2001) «Καθορισμός τύπων και τεχνικών προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 26 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 50308/7695 Όροι και προϋποθέσεις για τη θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείου Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1163 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ 3763/111 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύ που οχημάτων Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 945 / Β / 20 05 2009 ΦΕΚ 2410 / Β / 04-12- 2009

ΦΕΚ 945 / Β / 20 05 2009 ΦΕΚ 2410 / Β / 04-12- 2009 ΦΕΚ 945 / Β / 20 05 2009 ΦΕΚ 2410 / Β / 04-12- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 / 05 / 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268)

«Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Βασικός νόμος ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ ως ισχύει» ΝΟΜΟΣ 2963/2001(Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009

Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Απόφαση αριθμός οικ. 72048/9666/08 ΦΕΚ 216 Β / 9-2-2009 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/A'), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 946 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομο γενών από χώρες της τέως Σοβιετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) *

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) * «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 6 Ιουνίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30861/3651 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2269 12 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 42096/5050 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορι σμός τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ50/48597/5875 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3359 30 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001 Α/Φ.71/14 09 2006 (Β 1439) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ. Φυλλου 291 8 Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2005/49/ΕΚ της Επιτρο πής της 25ης Ιουλίου 2005 και 2006/28/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 15 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24326/2886 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα