ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α: ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.1. ΡΤΘΜΗΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α: ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.1. ΡΤΘΜΗΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΩΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α: ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.1. ΡΤΘΜΗΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ 1.α. H παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/2011 (Α 31) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Αξζξν Σν επάγγεικα ηνπ αδεηνχρνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ε ιήςε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ απφ αδεηνχρν θαξκαθνπνηφ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην λ. 5607/1932 (ΦΔΚ 300 Α`) φπσο απηφο ηζρχεη, δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ πιελ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πιεζπζκηαθά φξηα.» β. Σν άξζξν 7 ηνπ λ. 328/1976 (Α 128) θαηαξγείηαη. γ. Σν άξζξν 20 ηνπ λ. 5607/1932 (Α 300) θαηαξγείηαη. 2. Σν άξζξν 8 ηνπ λ. 1963/1991 (Α 138) θαηαξγείηαη. 3.α. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 328/1976 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαξκαθείνπ ή θαξκαθαπνζήθεο επηηξέπεηαη ε ζχζηαζε νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κφλν κεηαμχ θαξκαθνπνηψλ.». β. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/2011 θαηαξγείηαη. 4. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 3918/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά θαη ε ίδξπζε θαξκαθείσλ θαη` εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιεζίνλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη ζε απφζηαζε έσο εθαηφ (100) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ κέζνπ ηεο εμσηεξηθήο θεληξηθήο πχιεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηηο δχν (2) νηθνδνκηθέο γξακκέο ηεο νδνχ επί ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε πχιε. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ θαξκαθείσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ ζηελ πεξηνρή πνπ νξίζηεθε ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.» 5. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 3918/2011 θαηαξγείηαη. 6. Σν άξζξν 8, ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ην άξζξν 13 ηνπ λ. 5607/1932, φπσο ηζρχνπλ, θαηαξγνχληαη. 7.α. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 88/2004 (Α 68) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Ζ θαξκαθαπνζήθε είλαη αλεμάξηεηνο εληαίνο ρψξνο επξηζθφκελνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα (εκηππφγεην, ηζφγεην, έλα ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο), ν νπνίνο δηαζέηεη θπζηθφ θαη ηερλεηφ θσηηζκφ, αεξηζκφ, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφ, ςπθηηθνχο ρψξνπο θαη είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο». β. Ζ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ 1963/1991 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

2 «α) Σν θαξκαθνπσιείν ιεηηνπξγεί ζην ηζφγεην ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη είλαη ρψξνο θπξίαο ρξήζεσο». γ. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 88/2004 θαηαξγείηαη. 8. α. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λδ 96/1973 πεξί ηηκνιφγεζεο θαη αλψηαησλ ηηκψλ δελ έρνπλ εθαξκνγή επί ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Φ., ζηα «κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα» (ΜΖ.Τ.ΦΑ). β. Γηα φζα ΜΖ.Τ.ΦΑ θπθινθνξνχλ ήδε ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, νη ηηκέο δελ απμάλνληαη έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ γ. Σα λέα ΜΖ.Τ.ΦΑ πνπ ζα ηεζνχλ ζε θπθινθνξία ζηελ Διιάδα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ζε θπθινθνξία φκνηα σο πξνο ηηο δξαζηηθέο νπζίεο, ηηο πεξηεθηηθφηεηεο θαη ηηο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο, ζα δηαηίζεληαη ζηηο ίδηεο ή θαηψηεξεο ηηκέο κε απηέο ησλ νκνίσλ ήδε θπθινθνξνχλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ελψ απηά κε δξαζηηθέο νπζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηνλ κέζν φξν ησλ ηξηψλ ρακειφηεξσλ ρσξψλ -κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη, ζηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ππάξρνληα θάξκαθα ηνπ ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ θαηαιφγνπ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ αξκνδίσο απφ ηνλ ΔΟΦ σο ΜΖ.Τ.ΦΑ, ηζρχνπλ ζηε ζπλέρεηα νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γελ επηηξέπεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ΜΖ.Τ.ΦΑ. έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ δ. Οη πεξηνξηζκνί ζηηο εθπηψζεηο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πσιήζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή επί ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Φ. ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή σο κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖ.Τ.ΦΑ. ή Ο.Σ.C.). ε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαζνξίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ σο πξνο ηε δηάζεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ΜΖ.Τ.ΦΑ. ζη. Κάζε αληίζεηε δηάηαμε κε ην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο πεξί αλψηαηεο ρνλδξηθήο ηηκήο, αλψηαηεο ιηαληθήο ηηκήο, θαζαξήο ηηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα, πεξί ηηκνιφγεζεο γελνζήκσλ, ε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή κεηαβνιή ηηκήο, ε ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ αλαθνξάο, νη ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο, νη πεξηνξηζκνί ζηηο εθπηψζεηο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πσιήζεσλ δελ έρνπλ εθαξκνγή επί ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Φ. ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή σο κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖ.Τ.ΦΑ. ή Ο.Σ.C.). 9. Οη παξάγξαθνη 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ 5607/1932 θαηαξγνχληαη. 10. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4052/2012 (Α 41) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Σα πνζνζηά θέξδνπο θαη αλψηαηα φξηα απηψλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ αθνξνχλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Δ.Ο.Φ. ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή σο κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (ΜΖ.Τ.ΦΑ. ή Ο.Σ.C.)».

3 11. α. H πεξ. α ηεο παξ. 1 θαη ε πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. 325/5851/Γ.Π./2014 (Β 88)Γηαηάμεηο Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ (Β 1446) θαηαξγνχληαη. β. H πεξ. α ηεο παξ. 1 θαη ε πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. Γ.Τ./ΟΗΚ. 3457/2014 (Β 64) «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ» θαηαξγνχληαη. 12. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λφκνπ 3918/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2. α) Όια ηα θαξκαθεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαζψο θαη ην άββαην. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, ε επηινγή θαη ηήξεζε ηπρφλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ γίλεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ εθάζηνηε αδεηνχρν θαξκαθνπνηφ. Σν δηεπξπκέλν σξάξην δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεισζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο νηθείνπο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδεηαη ή λα ζπκπίπηεη κε απηφ ησλ εθεκεξηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν θαξκαθεπηηθφ ζχιινγν. β) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθείνο θαξκαθνπνηφο επηζπκεί λα ηεξήζεη δηεπξπκέλν σξάξην θαη ην θαξκαθείν λα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο κεληαίνπο πίλαθεο εθεκεξηψλ ησλ νηθείσλ θαξκαθεπηηθψλ ζπιιφγσλ αλαθνξηθά κε ην δηεπξπκέλν απηφ σξάξην, ν θαξκαθνπνηφο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ην δηεπξπκέλν σξάξην ζηνπο νηθείνπο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε κέρξη ηελ 20ή Μαίνπ θαη ηελ 20ή Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ην θαξκαθείν θαηά ην πξψην ή ην δεχηεξν εμάκελν θάζε έηνπο αληίζηνηρα. Ο νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ θαη 30 Ννεκβξίνπ αληίζηνηρα, νη δε νηθείνη θαξκαθεπηηθνί ζχιινγνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηνπο κεληαίνπο πίλαθεο εθεκέξησλ θαη ηα θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ πέξαλ ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ. Σν δηεπξπκέλν σξάξην ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ β ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη θαη ειάρηζηνλ κε απηφ ησλ εθεκέξησλ φπσο ην νξίδεη ν νηθείνο θαξκαθεπηηθφο ζχιινγνο θαη ζα πξέπεη λα ηεξείηαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη δειψζεη ν θαξκαθνπνηφο. Ζ κε ηήξεζε ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ β επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο εθεκεξίεο θπξψζεηο. γ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη θάζε ηερληθή ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.» 13. Οη πεξηπη. δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΤΑ Α6/4171/1987 (Β 361) θαηαξγνχληαη. 14. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΤΑ Τ3/3211/2000 «Γηαηηεηηθά ηξφθηκα γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο» (Β 1185) θαηαξγείηαη. 15. Σα πξντφληα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΤΑ ΓΠ/νηθ /2013 κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη θαη εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 16. Σν άξζξν 1 παξ. Β4 πεξ. 1 ηεο Τ.Α. ΓΤΓ3(α)/127858/2004 (Β` 284) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«1. Να θπθινθνξνχλ ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο (3) ρψξεο ηεο Δ.Δ. ρσξίο λα απαηηείηαη ηαηξηθή ζπληαγή».

4 17. Ζ ΤΑ ΓΤΓ3/109282/2011 (Β 2251) θαηαξγείηαη 18. α. ηελ παξάγξαθν Ζ.4. ηνπ λ. 4093/2012 κε ηίηιν «ΑΡΖ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΠΝΟΤ» πξνζηίζεηαη πξψην εδάθην σο εμήο: «1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ λ. 3919/2011 (Α` 32) εθαξκφδνληαη ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο πνπ νξίδνληαη ζην λ. 3730/2008» β. Ζ Δγθχθιηνο ΓΤΓ6/Γ.Π.νηθ./82881/ «Δθαξκνγή Γλσκνδφηεζεο ηνπ ΝΚ γηα ηα ζεκεία πψιεζεο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ» θαηαξγείηαη. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.2: ΡΤΘΜΗΔΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ 1. α. Δπηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γηα ζέξκαλζε απφ θάηνρν άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, πνπ έρεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία εκπνξίαο θαη δηαλνκήο πεηξειαηνεηδψλ κε βπηηνθφξν απηνθίλεην, εθφζνλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθίλεζε ην βπηηνθφξν δελ θέξεη παξαπιαλεηηθφ σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ζήκα. β. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 116 ηεο ΤΑ Α2-861/2013 (Β 2044) θαηαξγείηαη. 2. α. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ: i) Κάηνρν άδεηαο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ζε άιιν θάηνρν άδεηαο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ. ii) Κάηνρν άδεηαο Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, ν νπνίνο δελ είλαη θαη θάηνρνο άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε, ζε θάηνρν άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε, κε ή ρσξίο ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. β. Κάηνρνο Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε κε ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ δηαζέηεη θαη άδεηα Λεηηνπξγίαο Πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, επηηξέπεηαη λα πξνκεζεχεηαη πεηξειαηνεηδή πξντφληα γηα ζέξκαλζε απφ εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ, Γηπιηζηήξηα θαη εηζαγσγέο εθφζνλ, εθφζνλ, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εηζαγσγψλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχζηεκα εηζξνψλ εθξνψλ, θαζψο θαη λα ηα δηαζέηεη ζε θαηφρνπο Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ρσξίο ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Kάηνρνο Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε ρσξίο ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη λα πξνκεζεχεηαη πεηξειαηνεηδή πξντφληα γηα ζέξκαλζε είηε απφ θαηφρνπο Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ γηα ζέξκαλζε κε ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο είηε απφ εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ θαη Γηπιηζηήξηα. γ. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 116 ηεο ΤΑ Α2-861/2013 (Β 2044) θαηαξγείηαη. 3. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 5 του νόμου 3054/2002 (Αϋ 230) αντικακίςταται ωσ εξισ: «2. Ο θάηνρνο Άδεηαο Γηχιηζεο κπνξεί λα δηαζέηεη πεηξειαηνεηδή πξντφληα ζηελ εγρψξηα αγνξά κφλν ζε θαηφρνπο Άδεηαο Δκπνξίαο, ζε Μεγάινπο Σειηθνχο Καηαλαισηέο, ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζε Πξνκεζεπηηθνχο πλεηαηξηζκνχο ή Κνηλνπξαμίεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ζε θαηφρνπο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηα ζηνηρεία α, β θαη γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3054/2002. Ο θάηνρνο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο, ν νπνίνο πξνκεζεχεηαη

5 πεηξειαηνεηδή πξντφληα απεπζείαο απφ θάηνρν Άδεηαο Γηχιηζεο, είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο Πξνκεζεπηηθνχ πλεηαηξηζκνχ ή Κνηλνπξαμίαο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75) φηη δελ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο απφ θάηνρν Άδεηαο Δκπνξίαο νχηε θέξεη ην ήκα ηνπ θαηφρνπ απηνχ.» 4.α. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη θάηνρνη Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο πξνκεζεχνληαη πεηξειαηνεηδή πξντφληα απφ θαηφρνπο Άδεηαο Δκπνξίαο θαη θαηφρνπο Άδεηαο Γηχιηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 Οη θάηνρνη άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζηνλ εθηεισληζκφ ησλ αλσηέξσ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. Ζ κεηαθνξά ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχλ νη θάηνρνη Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε βπηηνθφξν (Φ.Η.Υ. θαη Φ.Γ.Υ.), ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν. Ο θάηνρνο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλεί θαη δηαζέηεη. Οη θάηνρνη Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηα ζηνηρεία α`, β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 3, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ (κεηαθνξέσλ), κε θαηφρσλ άδεηαο θαηά ην λφκν απηφ, θαη ζηνπο νπνίνπο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ. Ζ κεηαθνξά θαη ε πψιεζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ γίλεηαη κε παξαζηαηηθά ησλ θαηφρσλ Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο. Σα αλσηέξσ κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ησλ θαηφρσλ άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηα ζηνηρεία α`, β` θαη γ` ηεο παξαγξάθνπ 3, πξέπεη λα θέξνπλ εκθαλψο, θαηά πεξίπησζε, ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο Δκπνξίαο, εθφζνλ πξνκεζεχνληαη πεηξειαηνεηδή πξντφληα απφ θάηνρν άδεηαο Δκπνξίαο κε βάζε απνθιεηζηηθή ζχκβαζε θαη θέξνπλ ζην πξαηήξην ηνπο ην εκπνξηθφ ζήκα απηνχ, άιισο, θαηά πεξίπησζε, ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο, ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ κεηαθνξέα κε ηνλ νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ δαπάλε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζήκαηνο απηνχ βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ελψ ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή αγνξάο κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο, ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ κηζζσηή ή ηνλ αγνξαζηή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, αληίζηνηρα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο ζήκαλζεο ησλ αλσηέξσ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.» β. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «4. Ο θάηνρνο άδεηαο ιηαληθήο εκπνξίαο, εθφζνλ ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ έλαλ θάηνρν άδεηαο εκπνξίαο, ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαηεξίνπ ηνπ ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο, άιισο, θαηά πεξίπησζε, ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο, ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία είλαη κέιε Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4177/2013 (Β 173) θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο.» 5. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

6 «Οη Πξνκεζεπηηθνί απηνί πλεηαηξηζκνί ή νη Κνηλνπξαμίεο επηηξέπεηαη λα δηαζέηνπλ ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ίδηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ησλ πξαηεξίσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηεο Κνηλνπξαμίαο, εθφζνλ έρνπλ εγθαηεζηεκέλν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχζηεκα εηζξνψλ εθξνψλ ζε απηνχο.» 6. Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «11. Οη θάηνρνη Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο ησλ θαηεγνξηψλ κε ηα ζηνηρεία α, β ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη γ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 7, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ηα πξντφληα απηά πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξαηεξίσλ ηνπο θαη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο Δηζαγσγέο, ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα θαη ην άξζξν 12 γηα ηελ ηήξεζε απνζεκάησλ αζθαιείαο θαη εθφζνλ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχζηεκα εηζξνψλ εθξνψλ». 7. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ο θάηνρνο Άδεηαο Ληαληθήο Δκπνξίαο Πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ππνρξενχηαη ζε νκαιή θαη ζπλερή ηξνθνδνζία ηεο θαηαλάισζεο αλάινγα κε ηελ άδεηά ηνπ. Δπίζεο θέξεη ηελ επζχλε, θαηά ηηο δηαηάμεηο παξφληνο λφκνπ απηνχ, γηα ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη θαη πξνο ηνχην εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο άζθεζεο ηεο Ληαληθήο Δκπνξίαο απφ ηνλ Πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Όζνη θαηέρνπλ άδεηα Πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δχλαληαη λα πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα απηά είηε απφ εηαηξείεο εκπνξίαο κε άδεηα θαηεγνξίαο Α είηε απφ δηπιηζηήξηα είηε απφ εηζαγσγέο εθφζνλ, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εηζαγσγψλ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχζηεκα εηζξνψλ εθξνψλ. Όζνη θάηνρνη Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δελ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δχλαληαη λα πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα απηά είηε απφ άιινπο θαηφρνπο Άδεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηνπο ρψξνπο, είηε απφ εηαηξείεο εκπνξίαο κε άδεηα θαηεγνξίαο Α` θαη απφ δηπιηζηήξηα. Ζ ζχκβαζε πξνκήζεηαο πνπ ζπλάπηνπλ νη θάηνρνη Άδεηαο Πσιεηή πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ππνβάιιεηαη θαη ζεσξείηαη ζηελ νηθεία Αδεηνδνηνχζα Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο θαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νη πσιεηέο ιηαληθήο ππνρξενχληαη λα ζπλάπηνπλ άκεζα λέα ζχκβαζε κε άιιν πσιεηή ρνλδξηθήο - ιηαληθήο αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ο εθάζηνηε θχξηνο ησλ αλσηέξσ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλεί θαη δηαζέηεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη.» 8. Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 3054/2002 θαηαξγείηαη. 9. Σα εδάθηα ηέηαξην θαη επφκελα ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ 21 ηεο ΤΑ Γ2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β 1306), φπσο ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηεο ΤΑ Γ2/Α/19843/2011 (Β 2191) θαηαξγνχληαη.

7 10. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ 4177/2013 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «ηελ ίδηα ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε ρνλδξηθή ηηκή πψιεζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ηνπ πγξαεξίνπ θίλεζεο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα απφ ηα κέξε χζηεξα απφ δηαπξαγκάηεπζε». ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.3: ΡΤΘΜΗΔΗ ΠΔΡΗΠΣΔΡΩΝ Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται: 1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, 11, 13, 14 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/1971 (Α 245), φπσο ηζρχνπλ θαη ην ΠΓ 37/2009 (Α 54). 2. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 15 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 1044/ Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/1971, φπσο ηζρχνπλ. 4. Σν άξζξν 18 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/ Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/ Οη παξάγξαθνη 1, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/1971, φπσο ηζρχνπλ. 7. Οη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/ Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4, 5, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/1971 θαη νη ΤΑ Π /2011 (Β 1351) θαη ΤΑ /1988 (Β 882). 9. Σν άξζξν 24 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/ Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1044/ Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 1044/1971, φπσο ηζρχεη. 12. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3648/2008 (Α 38). 13. Ζ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη νη πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3648/ Σν άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 3648/ H KYA 5671/1487/1984 (Β 549). 16. Κάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε κε ηελ ππνπαξ. Σ2 ηνπ λ. 4093/2012. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.4: ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑΘΔΖ ΒΗΒΛΗΩΝ 1. α. Οη παξάγξαθνη 3α 3δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 2557/1997 (Α 271) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «3.α. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθδίδεη ινγνηερληθά βηβιία ζηελ Διιάδα ή εηζάγεη ινγνηερληθά βηβιία πνπ ηππψλνληαη ζην εμσηεξηθφ ζηελ ειιεληθή γιψζζα νθείιεη λα θαζνξίδεη ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπο ζην θνηλφ, θαζψο θαη ηηο πξφζζεηεο παξνρέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ζην θνηλφ θαη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ ηηκή θαη ηηο πξφζζεηεο παξνρέο φζνπο πξνκεζεχνληαη αληίηππα ηνπ βηβιίνπ γηα δηάζεζε ζην θνηλφ.

8 Λνγνηερληθά βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα απφ εθδνηηθφ νίθν πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ηα νπνία έρνπλ εθηππσζεί ή αλαπαξαρζεί ζην εμσηεξηθφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ, ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζην θνηλφ απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε ηνπο ή απφ ηξίην ζε ηηκή πνπ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ εθδφηε ή είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο ηηκήο απηήο. Όηαλ ε επηρείξεζε δηάζεζεο βηβιίσλ ζην θνηλφ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε αnφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πελήληα ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ εθδφηε ηνπ δηαηηζέκελνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, ε δηάζεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηηκή πνπ ππεξβαίλεη έσο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ εθδφηε ηηκήο δηάζεζήο ηνπ ζην θνηλφ. Απαγνξεχεηαη ε πξνζθνξά ζην θνηλφ θαηά ηε δηάζεζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ πξνζζέησλ παξνρψλ πνπ δελ θαζνξίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απφ ηνλ εθδφηε, θαζψο θαη ε δηαθήκηζή ηεο θαηά παξάβαζε ησλ απαγνξεχζεσλ απηψλ. Χο ινγνηερληθφ βηβιίν ζεσξείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ην ινγνηερληθφ βηβιίν θαηά ην άξζξν 33 ηνπ λ. 2121/1993 (Α 25). Χο βηβιίν ζεσξείηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαη ην CD-ROM, ην DVD ROM, νπνηνζδήπνηε ηχπνο ςεθηαθνχ θεηκέλνπ (αξρείνπ) πνπ αλαπαξάγεη αθξηβψο ην πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, θαζψο θαη ην ειεθηξνληθφ βηβιίν (e-book). β. Ο εθδφηεο κπνξεί λα αλαθαζνξίδεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζην θνηλφ. ηελ πεξίπησζε απηήλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη γηα ηελ ηηκή απηή φζνπο πξνκεζεχνληαη ή έρνπλ πξνκεζεπηεί αληίηππα ηνπ βηβιίνπ γηα δηάζεζή ηνπο ζην θνηλφ. Όζνη πξνκεζεχνληαη ή έρνπλ πξνκεζεπηεί αληίηππα ινγνηερληθνχ βηβιίνπ γηα πεξαηηέξσ δηάζεζή ηνπο ζην θνηλφ, ππνρξενχληαη λα ηα δηαζέηνπλ ζε ηηκή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηε λέα ηηκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηνλ εθδφηε νχηε είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηεο ηηκήο απηήο. Ζ ππνρξέσζε απηή αξρίδεη δεθαπέληε εκέξεο απφ ηφηε πνπ έιαβε γλψζε ηνπ αλαθαζνξηζκνχ εθείλνο πνπ δηαζέηεη ηα βηβιία ζην θνηλφ. Όηαλ ν εθδφηεο ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ αλαθαζνξίδεη ηελ ηηκή δηάζεζήο ηνπ ζε χςνο ρακειφηεξν ηεο ηηκήο πνπ είρε αξρηθφ θαζνξηζηεί, νθείιεη κεηά απφ επηινγή απηψλ πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί αληίηππα γηα δηάζεζή ηνπο ζην θνηλφ είηε λα ηνπο θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παιαηά θαη ζηε λέα ηηκή επί ηνλ αξηζκφ ησλ αληηηχπσλ πνπ ν δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο έρεη πξνκεζεπηεί, αιιά δελ έρεη δηαζέζεη αθφκα ζην θνηλφ είηε λα δερζεί ηελ επηζηξνθή ησλ αληηηχπσλ, πνπ δελ έρνπλ αθφκα δηαηεζεί ζην θνηλφ ζηελ ηηκή κε ηελ νπνία έγηλε ε πξνκήζεηα ησλ αληηηχπσλ. γ. Γελ ζεσξείηαη ππέξβαζε ηεο θαζνξηζκέλεο απφ ηνλ εθδφηε ηηκήο δηάζεζεο ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζην θνηλφ ε ακνηβή γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην θνηλφ θαηά ηε δηάζεζε ηνπ βηβιίνπ. δ. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ ηζρχνπλ γηα ηα ινγνηερληθά βηβιία πνπ επαλεθδίδνληαη αλακνξθσκέλα ή κε απφ ηνλ πξνεγνχκελν εθδφηε ηνπο ή απφ άιινλ θαη γεληθψο γηα θάζε λέα έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο. Χο έθδνζε λνείηαη ε εθηχπσζε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αληηηχπσλ ηνπ βηβιίνπ. ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ ππφθεηηαη ε ηηκή δηάζεζεο ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζην θνηλφ φηαλ έρεη παξέιζεη δηεηία

9 απφ ηελ πξψηε έθδνζή ηνπο νχηε ε ηηκή δηάζεζεο ζην θνηλφ κεηαρεηξηζκέλσλ θαη ειαηησκαηηθψλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ.» β. Ζ παξάγξαθνο 3δ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2557/1997 θαηαξγείηαη. 2. α. Μεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3377/2005 (Α 202) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εθζέζεηο βηβιίνπ θαη έηνο, ν θνξέαο ππνβάιιεη αίηεζε ζην θαηά ηφπν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ην νπνίν απνθαίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε». β. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3377/2005 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε βηβιίσλ ζε εθζέζεηο ή εθδειψζεηο, εθφζνλ ην αληηθείκελφ ηνπο είλαη ζπλαθέο κε ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ». ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.5: ΛΟΗΠΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 1.α. ην άξζξν 16 ηνπ λ. 4177/2013 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: «5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θαη ζπιινγηθνχο θνξείο νξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ επηηξέπεηαη πηινηηθά γηα έλα (1) έηνο ε πξναηξεηηθή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηηο ππφινηπεο Κπξηαθέο, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Με φκνηα απφθαζε κπνξεί λα νξίδεηαη ν θνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπγθξηηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.» β. Ζ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 2. α. Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4177/2013 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «7. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ μετά από διαβοφλευςθ με τουσ ςυλλογικοφσ φορείσ τθσ αγοράσ, εκδίδεται Κϊδικασ Δεοντολογίασ για τθν προςταςία του καταναλωτι κατά τισ προςφορζσ και εκπτϊςεισ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ, τθ διάρκεια των προςφορϊν, τθν ποςότθτα και τα χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων ειδϊν, τισ ςυνζπειεσ παράβαςισ του και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια. Με όμοια απόφαςθ κακορίηεται θ χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία τα εποχικά είδθ μποροφν να προςφζρονται ςε μειωμζνθ τιμι κακϊσ και οι όροι και οι προχποκζςεισ χαρακτθριςμοφ των καταςτθμάτων πϊλθςθσ αποκεμάτων (stock) και των εκπτωτικϊν καταςτθμάτων (outlet) και θ πϊλθςθ εμπορευμάτων από τα καταςτιματα αυτά.» β. Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4177/2013 (Α 173) νη παξ. 2, 3, 4, 5 εδάθην πξψην θαη 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ 4177/2013 θαηαξγνχληαη. 3. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ Α4/1863/2005 «Καηαζηήκαηα STOCK θαη OUTLET» (Β 1985) θαηαξγείηαη. 4. H παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 98 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Α2 861/2013 (Β 2044) θαηαξγείηαη.

10 5. Σα άξζξα 7γ θαη 7δ ηνπ λ. 2323/1995 (Α 145) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαηαξγνχληαη. 6. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4013/2011 (Α 204) θαηαξγείηαη. 7. α. Το άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (Β 277/ ), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άρκρο 4 Σφςτθμα καταχϊριςθσ Για τα απορρυπαντικά που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 648/2004 όπωσ ιςχφει, κακιερϊνεται ςφςτθμα καταχϊριςθσ ςφμφωνα με το οποίο ο παραγωγόσ ι ο ειςαγωγζασ των προϊόντων τθσ παροφςασ απόφαςθσ, γνωςτοποιεί θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν κυκλοφορία του προϊόντοσ, τα εξισ ςτοιχεία: α) τθν εμπορικι ι χαρακτθριςτικι ονομαςία του προϊόντοσ ωσ και τθ χριςθ αυτοφ β) το όνομα, τθν πλιρθ διεφκυνςθ (και τον αρικμό τθλεφϊνου) του υπευκφνου για τθν διάκεςθ ςτθν ελλθνικι αγορά, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα είτε αυτόσ είναι ο καταςκευαςτισ, ο ειςαγωγζασ ι ο διανομζασ γ) τθ ςφνκεςθ του προϊόντοσ (χθμικι ονομαςία ςυςτατικϊν, αρικμό κατά CAS ι EINECS, ποιοτικι και ποςοτικι ςφςταςθ) δ) ταξινόμθςθ και επιςιμανςθ του προϊόντοσ». β. Σν άξζξν 7 ηεο ΚΤΑ 1233/91 θαη 172/92 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Άρκρο 7 Από τθν θμερομθνία ιςχφοσ των διατάξεων που τροποποιοφν τθν ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 όπωσ ιςχφει, ορίηεται για τα προϊόντα που διατίκενται ιδθ ςτθν ελλθνικι αγορά πριν από τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία, μεταβατικό διάςτθμα 18 μθνϊν κατά τθ διάρκεια του οποίου οι αρικμοί καταχϊριςθσ μποροφν να αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των προϊόντων ζωσ εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων των ετικετϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εμπορικι ονομαςία, ο υπεφκυνοσ διάκεςθσ και θ ςφνκεςθ του προϊόντοσ ταυτίηονται με τα δθλωκζντα ςτοιχεία κατά τθν καταχϊριςθ του προϊόντοσ. Μετά τθν παρζλευςθ του ανωτζρω μεταβατικοφ διαςτιματοσ απαγορεφεται θ αναγραφι αρικμοφ καταχϊριςθσ επί τθσ ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ». γ. Ζ πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ 1233/91 θαη 172/92, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β) του άρκρου 4 τθσ παροφςασ και για προϊόν που δεν καταχωρικθκε και:

11 i) ταξινομείται ωσ επικίνδυνο για τθν υγεία ι/και λόγω των φυςικοχθμικϊν του επιπτϊςεων, με βάςθ το άρκρο 3 τθσ παροφςασ, επιβάλλεται πρόςτιμο ςφμφωνα με τθν ΥΑ 270/2005 (ΦΕΚ 100/Β/ ) ι τθν ΚΥΑ /2663 (ΦΕΚ 1410/Β/ ) ii) ταξινομείται ωσ επικίνδυνο μόνο για το περιβάλλον, με βάςθ το άρκρο 3 τθσ iii) παροφςασ, επιβάλλεται πρόςτιμο δεν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο με βάςθ το άρκρο 3 τθσ παροφςασ, επιβάλλεται πρόςτιμο Το πρόςτιμο επιβάλλεται με απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Χθμικισ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε θ δειγματολθψία ι θ επικεϊρθςθ, ειςπράττεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων και κατατίκεται υπζρ του Ειδικοφ Ταμείου Ελζγχου Ποιότθτασ Αλκοόλθσ και Αλκοολοφχων Ποτϊν». δ. Οι διατάξεισ των υποπεριπτϊςεων α, β και γ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ τίκενται ςε ιςχφ ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. ε. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου καταργείται θ ΑΥΟ /6/1994 (Β 40/ ) περί καταβολισ παραβόλου για τθν καταχϊριςθ απορρυπαντικϊν. στ. Έμη (6) κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη : α) θ 3 θ παφλα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 τθσ ΥΑ 381/2005 (Β 539/ ) β) θ πρϊτθ πρόταςθ, του εδαφίου ςτ), τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 84, τθσ ΥΑ Α2-861 (Β 2044/ ). 8. α. Ζ πεξίπησζε (η) ηνπ Πίλαθα 2 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 137 ηεο ΤΑ Α2 861/2013 (Β 2044) θαηαξγείηαη. β. Σν άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 3377/2005 θαηαξγείηαη. γ. Ζ ΤΑ Α2-96/2007 (Β 55) θαηαξγείηαη. 9. Σα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λφκνπ 802/1978 (Α 121) θαηαξγνχληαη. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β: ΡΤΘΜΗΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.1: ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 1. α. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 10 του Ν. 3526/2007 (Αϋ 24), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: «2. ηνλ άξην θαη ηα αξηνπαξαζθεπάζκαηα πνπ δηαηίζεληαη, αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα θαη ηε κνξθή ηνπο, αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα ε ηηκή ηνπο αλά θηιφ.

12 πκπιεξσκαηηθά, ζηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζπλήζσο αλά ηεκάρην αλαγξάθεηαη θαη ε ηηκή αλά ηεκάρην. Όια ηα πξντφληα ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δπγίδνληαη ππνρξεσηηθά ελψπηνλ ηνπ θαηαλαισηή ζε φια ηα ζεκεία πψιεζεο.» β. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3526/2007 θαηαξγνχληαη. 2. α. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3526/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ αξηνπνηίαο, δειαδή ε πψιεζε θαη δηαλνκή άξηνπ θαη αξηνπαξαζθεπαζκάησλ, επηηξέπεηαη απφ φια ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ηεξνπκέλσλ ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, εθφζνλ ρνξεγεζεί γηα ηα θαηαζηήκαηα απηά άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ άξηνπ.» β. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3526/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Επιτρζπεται θ ίδρυςθ πρατθρίου άρτου ςε χϊρουσ που πλθροφν τισ διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντα Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ. Αν το πρατιριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο κατάςτθμα, επιτρζπεται θ ίδρυςθ του ςε όλα τα καταςτιματα τροφίμων και ποτϊν πλθν των κρεοπωλείων, των πτθνοπωλείων, των ιχκυοπωλείων και των περιπτζρων, ςε χϊρο ςαφϊσ διαχωριςμζνο και τθρουμζνων των υγειονομικϊν διατάξεων.» 3. α. Τα πρατιρια άρτου, οι βιομθχανικζσ-βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ αρτοποιίασ, τα επαγγελματικά εργαςτιρια παραγωγισ ηφμθσ, κακϊσ και τα αρτοποιεία που λειτουργοφν νόμιμα κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, οφείλουν να ςυμμορφωκοφν με το Ν. 3526/2007 εντόσ δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Μζχρι τθν πάροδο του διαςτιματοσ αυτοφ εξακολουκοφν να λειτουργοφν νόμιμα και διζπονται από τουσ όρουσ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τουσ κατά περίπτωςθ. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρκρου 20 του ν.3526/2007 καταργοφνται. 4. Σo άξζξν 16 ηνπ Ν. 3526/2007 θαηαξγείηαη. 5. Σν λδ 296/1969 (Α 194) θαηαξγείηαη. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.2: ΡΤΘΜΗΔΗ ΚΩΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ 1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται θ περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 11 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1100/1987 (Β 788) «Κϊδικασ Τροφίμων και Ποτϊν». 2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται θ υπ αρικμ. 753/89 απόφαςθ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου (Β 611) 3. α.οι περιπτϊςεισ β και γ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 18 του ν. 4177/2013 (Α 173) τροποποιοφνται ωσ εξισ: «β) Επιπλζον, για τα δείγματα τα οποία εξετάηονται ςτισ Υπθρεςίεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, ο κφριοσ του είδουσ, ι αυτόσ από τον οποίο αγόραςε το είδοσ τρίτοσ, μπορεί

13 να υποβάλει ζφεςθ ςτθ δειγματίςαςα αρχι, κατά του αποτελζςματοσ τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ, εντόσ τθσ οριηόμενθσ ςτθν παράγραφο 11 προκεςμίασ. Η κατ ζφεςθ εξζταςθ εκτελείται από άλλο χθμικό του ΓΧΚ, με δυνατότθτα παράςταςθσ εκπροςϊπου του ενδιαφερομζνου, κατά τα οριηόμενα ςτο οικείο άρκρο του ΚΤΠ ςχετικά με τισ κατ ζφεςθ εξετάςεισ. Ο εκπρόςωποσ του ενδιαφερομζνου μπορεί να είναι Χθμικόσ ι Χθμικόσ Μθχανικόσ ι Κτθνίατροσ ι Γεωπόνοσ ι Βιολόγοσ ι Τεχνολόγοσ Τροφίμων ΤΕΙ ι Οινολόγοσ ΤΕΙ, ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο οικείο άρκρο του ΚΤΠ ςχετικά με τισ κατ ζφεςθ εξετάςεισ. Η αίτθςθ για ζφεςθ διαβιβάηεται από τθ δειγματίςαςα αρχι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΓΧΚ, ςυνοδευόμενθ από διπλότυπο είςπραξθσ παραβόλου, το οποίο κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. Προκειμζνου περί ευαλλοίωτων τροφίμων, οι Υπθρεςίεσ του ΓΧΚ προβαίνουν αυτεπάγγελτα ςτθν εξζταςθ του δεφτερου (κατ ζφεςθ) δείγματοσ, εκτόσ αν ρθτά αναγράφεται ςτο πρωτόκολλο δειγματολθψίασ ότι ο ενδιαφερόμενοσ δεν επικυμεί ζφεςθ, τθρουμζνων των διαδικαςιϊν που προβλζπονται ςτο οικείο άρκρο του ΚΤΠ. γ) Στισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει: γα) διαφορά αποτελζςματοσ ι γνωμάτευςθσ μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ κατ ζφεςθ εξζταςθσ ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ι γβ) διαφωνία του ωσ άνω οριηόμενου εκπροςϊπου του ενδιαφερομζνου με το αποτζλεςμα ι τθ γνωμάτευςθ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, αποφαίνεται το Ανϊτατο Χθμικό Συμβοφλιο περί τθσ κανονικότθτασ του δείγματοσ, με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του ΚΤΠ για τισ κατ ζφεςθ εξετάςεισ, με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν αποφάςεων του ΑΧΣ.» β. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο ΤΑ 1100/1987 «Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ» θαηαξγείηαη. 4. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ καιαγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, μετά από διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ αγοράσ, εκδίδεται Κϊδικασ Καλϊν Πρακτικϊν, με τον οποίο ρυκμίηεται ο οριςμόσ τροφίμων και ποτϊν με ιδιαίτερθ ςφνκεςθ που προωκεί τθν παραγωγι του τροφίμου ι ποτοφ με παραδοςιακι μζκοδο, ο τρόποσ παραγωγισ και θ επεξεργαςία τουσ, θ ςυςκευαςία τουσ, ο τρόποσ τιρθςθσ και εφαρμογισ του, ο αρμόδιοσ φορζασ παρακολοφκθςθσ του Κϊδικα και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.3: ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. α. Γηα ηνπο αγνξαζηέο αγειαδηλνχ γάιαθηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξψηε αγνξά νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο γάιαθηνο απφ ηνπο παξαγσγνχο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ππ αξηζ /2004 (Β 1688) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ζέκα «πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο εηζθνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά.» β. Σν δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΤΑ / (Β 2402), φπσο ηζρχεη, θαηαξγείηαη.

14 2. α. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ απφ 2/ Β.Γ/ηνο (Α 89), φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. α) Χο "παζηεξησκέλν γάια" λνείηαη ην γάια ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 71,7 βαζκνχο C γηα 15 δεπηεξφιεπηα ή ηζνδχλακνο ζπλδπαζκφο) ή ζε δηαδηθαζία παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο, παξνπζηάδεη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηε δνθηκαζία θσζθαηάζεο θαη ζεηηθή ζηε δνθηκαζία ππεξνμεηδάζεο, ακέζσο δε κεηά ηελ παζηεξίσζε ςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο +6 βαζκνχο C, ζηελ νπνία ζεξκνθξαζία θαη ζπληεξείηαη, ε δε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη ππφθεηηαη ζε ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. ηε ζπζθεπαζία ηνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη κε επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο νη ελδείμεηο "παζηεξησκέλν" θαη "γάια", ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. ηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε ζαθή κνξθή θαη εκθαλέο ζεκείν ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ζήκα ηνπ πξντφληνο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ γάιαθηνο ζε εκέξεο. Σν παζηεξησκέλν γάια πνπ ζπζθεπάδεηαη ζε ηειηθή ζπζθεπαζία εληφο 24 σξψλ απφ ηελ άκειμε ρσξίο λα έρεη ππνζηεί δηαδηθαζία ζέξκηζεο ή άιιε ηζνδχλακε επεμεξγαζία πξν ηεο παζηεξίσζεο θαη ε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παζηεξίσζεο, κπνξεί, πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην λα θέξεη θαη ηελ έλδεημε «γάια εκέξαο». β) Χο "γάια πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο" λνείηαη ην γάια ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία ζηνπο +85 βαζκνχο έσο βαζκνχο C ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνπ ψζηε ε δνθηκαζία ππεξνμεηδάζεο λα είλαη αξλεηηθή, ακέζσο δε κεηά ηε ζεξκηθή ηνπ επεμεξγαζία ςχρεηαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο +6 βαζκνχο C. Ζ ζπληήξεζε ηνπ γάιαθηνο πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο +6 βαζκνχο C ε δε δηάξθεηα ζπληήξεζήο ηνπ θαζνξίδεηαη κε επζχλε ηνπ παξαζθεπαζηή. ηε ζπζθεπαζία ηνπ γάιαθηνο πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη κε επδηάθξηηνπο ραξαθηήξεο νη ελδείμεηο "γάια" θαη "πςειήο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο", ε εκεξνκελία επεμεξγαζίαο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ην ζήκα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζήο ηνπ. ηε ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε ζαθή κνξθή θαη εκθαλέο ζεκείν ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ζήκα ηνπ πξντφληνο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ γάιαθηνο ζε εκέξεο. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο αλαγξαθή ηεο έλδεημεο "παζηεξησκέλν". β. Οη ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο ηεο παξνχζαο πεξίπησζε πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηνχκελεο ελδείμεηο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 248/1914 (Α 110) θαηαξγνχληαη. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Β.4: ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

15 1. α. Μεταξφ του παραςκευαςτθρίου κρζατοσ και του καταςτιματοσ λιανικισ πϊλθςθσ κρεάτων (κρεοπωλείου) πρζπει να υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ, προςωρινόσ ι μόνιμοσ, υπό τθν επιφφλαξθ των υγειονομικϊν διατάξεων και των διατάξεων για τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτϊν. β. Σα παξαζθεπαζηήξηα θξέαηνο επηηξέπεηαη λα παξάγνπλ παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο, ηδίσο κε ρξήζε παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ. γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νξίδνληαη νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ παξαθείκελνπ ρψξνπ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θξεάησλ θαηά ηξφπν δηθαηνινγεκέλν θαη αλαινγηθφ, ζέκαηα αδεηψλ, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, πσιήζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ παξαθείκελνπ ρψξνπ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θξεάησλ. δ. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο ΤΑ /2008 (B 1483) θαηαξγνχληαη. Καηά ηα ινηπά θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ΤΑ /2008 (B 1483). 2. α) Το ελαιόλαδο που προορίηεται για τθν κατανάλωςθ ςε εςτιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνεσ ι άλλεσ παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ μπορεί, εκτόσ από τθ ςυςκευαςία των 5 λίτρων, να διακινείται ςε ςυςκευαςίεσ 10, 20, 25 και 50 λίτρων. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ Υπουργικι Απόφαςθ /2009 «Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του καν. (ΕΚ) 1019/2002 τθσ Επιτροπισ για τισ προδιαγραφζσ εμπορίασ του ελαιολάδου» (Β 2026). β) Με θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πνπ εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο, δχλαληαη λα εμεηδηθεχνληαη νη ζπζθεπαζίεο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηχπν ηεο ζρεηηθήο κνλάδαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. γ) ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία έθδνζεο ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο, ην ειαηφιαδν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο δηαθηλείηαη ζηηο νξηδφκελεο ζπζθεπαζίεο ηεο ππνπεξίπησζεο α. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη πάλησο κέρξη ηελ πάξνδν ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο, ζπλερίδεη λα ηζρχεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε / Το άρκρο 5 του ν. 4035/1960 (Αϋ 15) καταργείται. 4. Η παράγραφοσ 1 α τθσ ΥΑ 1733/1974 (Βϋ 320) καταργείται. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ: ΑΡΖ ΔΜΠΟΓΗΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.1: ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΣΗΜΔΝΣΟΤ

16 1. α. Ζ δηαθίλεζε ηζηκέλησλ ζηελ ρψξα δηέπεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. Χο δηαθίλεζε λνείηαη ε αγνξά, ε εηζαγσγή, ε κεηαθνξά, ε παξαιαβή θαη ε απνζήθεπζε ησλ ηζηκέλησλ είηε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο είηε θαη γηα ηδία ρξήζε. β. Ζ δηαθίλεζε ζηελ ρψξα ρχδελ ηζηκέλησλ ηα νπνία είηε παξάγνληαη ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηαθηλνχληαη απφ άιινπο θνξείο εθηφο ησλ παξαγσγψλ ηνπο είηε παξάγνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα. Χο δηαθίλεζε ρχδελ ηζηκέλησλ λνείηαη θαη ε δηαθίλεζε ζε ζθξαγηζκέλνπο απφ ηνλ παξαγσγφ κεγαζάθνπο (big bags) εθφζνλ νη ηειεπηαίνη, ζε νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ζηάδην ηεο δηαθίλεζεο κέρξη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, απνζπζθεπάδνληαη ή/θαη επαλαζπζθεπάδνληαη. γ. Ζ δηαθίλεζε ζηελ ρψξα ρχδελ ηζηκέλησλ ηα νπνία παξάγνληαη ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηαθηλνχληαη απφ άιινπο θνξείο εθηφο ησλ παξαγσγψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα απαηηείηαη Κέληξν Γηαλνκήο Σζηκέληνπ εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: γα. ηα δηαθηλνχκελα πξντφληα πξννξίδνληαη είηε γηα ηδία ρξήζε (είηε γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία δνκηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε ζήκαλζε CE), γβ. ηα δηαθηλνχκελα πξντφληα κεηαθέξνληαη κέζσ ζθξαγηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. γγ. ηα δηαθηλνχκελα πξντφληα παξαιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (παξαιήπηε) ρσξίο λα κεζνιαβεί ζηάδην ελδηάκεζεο απνζήθεπζεο. δ. Πξηλ ηε δηαθίλεζε ησλ ηζηκέλησλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 3 ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, νη δηαθηλεηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζπκπιεξσκέλν ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφκελν απφ ππεχζπλε δήισζε φηη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ απαίηεζε δηαθίλεζεο κέζσ Κέληξνπ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ εθδίδεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Παξεξρνκέλνπ απξάθηνπ ηνπ ελ ιφγσ δηαζηήκαηνο έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ην εξσηεκαηνιφγην ζα αληηθαζίζηαηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαθηλεηή φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο γηα απαιιαγή ηνπ απφ ηελ δηαθίλεζε κέζσ Κέληξνπ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ. 2. α. Σα Κέληξα Γηαλνκήο Σζηκέλησλ ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ.9 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ζήκαλζεο ζπκκφξθσζεο CE θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ απφ ηνλ παξαγσγφ ρχδελ ηζηκέλησλ. Δπίζεο, ηα ζηιφ απνζήθεπζεο θαη ηα Κέληξα Γηαλνκήο πξέπεη λα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηθαλή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαιαβή, γηα θάζε ηχπν μερσξηζηά, ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ κε ην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν ησλ παξαιακβαλφκελσλ απφ ηνλ παξαγσγφ ρχδελ ηζηκέλησλ. Σα ηζηκέληα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Κάζε ζηιφ απνζήθεπζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ β. Οη θνξείο πνπ ηδξχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα Κέληξα Γηαλνκήο Σζηκέλησλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ζχλζεζεο, ησλ ηδηνηήησλ, ησλ κεραληθψλ αληνρψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ήδε πηζηνπνηεκέλσλ

17 απφ ηνλ παξαγσγφ ηζηκέλησλ πνπ απνζεθεχνληαη ζε απηά ή δηαθηλνχληαη κέζσ απηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο ζήκαλζεο ζπκκφξθσζεο CE. γ. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ Κέληξσλ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ.9 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ βεβαηψλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο έρεη εγθξηζεί γηα ην πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Καλνληζκνχ 305/2011 θαη ηνπ ΠΓ 334/94 θαη γηα ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξηζ. Οηθ. 3354/91/ (ΦΔΚ Β /149). Ο παξαπάλσ Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο δηελεξγεί ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ηζηκέλησλ κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε Βεβαίσζε πκκφξθσζεο πνπ ρνξεγεί ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ππνπεξίπησζεο γ ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο παξνχζαο. δ. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαπάλσ ππνπεξίπησζεο γ κπνξεί λα αλαθιεζεί εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο φηη δελ εθαξκφδνληαη απφ ην ειεγρφκελν Κέληξν Γηαλνκήο Σζηκέλησλ ηα απαηηνχκελα κέηξα, νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη γεληθφηεξα δελ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε αλάθιεζεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο θαη ε παξαπάλσ Βεβαίσζε πκκφξθσζεο κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 3.α. Η ίδρυςθ και λειτουργία των Κζντρων Διανομισ Τςιμζντων διζπεται από τισ διατάξεισ του ν.3325/2005(αϋ68), όπωσ ιςχφει μετά το ν.3982/2011 (Αϋ143)-Βϋ Μζροσ «Απλοποίθςθ τθσ Αδειοδότθςθσ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων». β. Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των Κζντρων Διανομισ Τςιμζντων απαιτείται θ προβλεπόμενθ από το άρκρο 19 του ν.3982/2011 άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, θ οποία χορθγείται από τθν αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των διατάξεων του νόμου αυτοφ και των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ εξουςιοδότθςι του. γ. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηα Κέληξα Γηαλνκήο Σζηκέλησλ, εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νξίδεη ν λ. 3325/2005 φπσο ηζρχεη κε ην λ. 3982/2011, πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε Βεβαίσζε πκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 9 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-2, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, επί ηε βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ππνπεξίπησζεο γ ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηεο δηαπίζησζεο φηη ην Κέληξν δηαλνκήο δηαζέηεη ζε ηζρχ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αξ. πξση. 1958/2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Ν.4014/2011», ΦΔΚ Β δ. Σν Πηζηνπνηεηηθφ θαζψο θαη ε Βεβαίσζε πκκφξθσζεο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπεξίπησζεο γ απνηεινχλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ.

18 ε. Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Κέληξνπ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο 3 επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3982/ α. Σν δηαθηλνχκελν θαη δηαηηζέκελν ηζηκέλην ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη φπσο νη πξνδηαγξαθέο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ πξφηππνπ ΔΛΟΣ ΔΝ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε θαζψο θαη εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο δηαθίλεζεο εκπνξίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.ΠΤ.). Δθφζνλ ην ηζηκέλην δηαθηλείηαη θαη δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλν ε ζπζθεπαζία ηνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 5.α. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ ειέγρνπ ηφζν ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ, φζν θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο νπνηεδήπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν, ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κέληξσλ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δηαθηλείηαη ηζηκέλην ζχκθσλα κε ηηο ππνπεξηπηψζεηο β θαη γ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξνχζαο. Οη θνξείο ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ ππνρξενχληαη ζε θάζε πεξίπησζε λα επηδεηθλχνπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα επνπηείαο αγνξάο θάζε ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο ζηνηρείν πνπ ζα ηνπο δεηεζεί. β. Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπεξίπησζεο ε ηεο πεξίπησζεο 3, ζηνπο δηαθηλεηέο ηζηκέληνπ πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1.επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 334/ Σα πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. ε πεξηπηψζεηο ππνηξνπήο, αλ πξφθεηηαη γηα θνξείο Κέληξσλ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ επηβάιιεηαη, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ε θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο.. γ. Σα πξφζηηκα θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο νη παξαβάηεο έρνπλ δηθαίσκα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο ηεο απφθαζεο. 6. Τθηζηάκελα Κέληξα Γηαλνκήο Σζηκέλησλ πνπ θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνυθίζηαλην ηνπ παξφληνο, νθείινπλ, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο, λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη λα εθνδηαζζνχλ κε ην Πηζηνπνηεηηθφ Κέληξνπ Γηαλνκήο Σζηκέλησλ θαη ηελ Βεβαίσζε πκκφξθσζεο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. 7. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ην ίδην αληηθείκελν. Ζ ΤΑ 21720/ (Β 1731), φπσο ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηεο ΤΑ1135/42/2009 (Β 263), θαηαξγείηαη.

19 ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.2: ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ Οη πξνυπνζέζεηο πεξί ειάρηζηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη πεξί ειάρηζηνπ φγθνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη θάηνρνη Άδεηαο Δκπνξίαο Αζθάιηνπ (θαηεγνξίαο Γ ) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3054/2002 θαηαξγνχληαη. ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.3: ΡΤΘΜΗΔΗ ΛΑΣΟΜΔΗΩΝ/ΟΡΤΥΔΗΩΝ 1.Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1428/1984 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε έηε θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο είλαη κεγαιχηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο επεθηείλεηαη απηνκάησο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ε άδεηα ιεηηνπξγίαο». 2.α. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 1428/1984 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: «Το δελτίο δραςτθριότθτασ δεν απαιτείται να περιλαμβάνει ςτοιχεία για τθν παραγωγι και διακίνθςθ προϊόντων.» β. Σν ζηνηρείν (7) ηεο πεξ. Α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηεο ΤΑ 9373/27/ (Β 736) θαηαξγείηαη. 3. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 1428/1984 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα αλαινγηθά κηζζψκαηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ πσινχληαη θάζε έηνο θαη ππνινγίδνληαη απφ ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο πνπ ππνβάιιεη ν κηζζσηήο καδί κε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ (πνζφηεηεο-ηηκέο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπνγξαθηθή επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ εμνξπρζέληνο πεηξψκαηνο ή κε άιιε πξφζθνξε κέζνδν, φπσο έιεγρν ησλ βηβιίσλ ηεο επηρείξεζεο, δηαζηαχξσζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ κε ηα ππνβαιιφκελα ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηνπ άξζξνπ 20, φπνπ απηφ θξηζεί αλαγθαίν». 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη πεξηνξηζκνί πεξί θαηψηαησλ θαη αλψηαησλ νξίσλ εληαίαο έθηαζεο ησλ ιαηνκείσλ καξκάξσλ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγείηαη άδεηα εθκεηαιιεχζεσο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εληαίαο έθηαζεο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ καξκάξσλ κε κίζζσζε δηά απεπζείαο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11, παξάγξαθνη 1 (α) θαη 2, 17 παξ. 3 θαη 18 ηνπ ΠΓ 285/1979 (Α 83). 5. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 285/1979 (Α 83) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Π.Γ., ν Πεξηθεξεηάξρεο, αθνχ ιάβεη ππφςε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε πεξί ηεο έγθξηζεο ή κε ηεο κίζζσζεο δηα απεπζείαο ζχκβαζεο ηεο αηηνχκελεο ιαηνκηθήο έθηαζεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηεο

20 Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, ε νπνία γλσκνδνηεί γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ κίζζσζεο απεπζείαο ζχκβαζεο θαη ηνπο πεξηιεθζεζφκελνπο ζηε ζχκβαζε φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 6. Σν ζηνηρείν (7) ηεο πεξ. Α θαη ην ζηνηρείν (7) ηεο πεξ. Β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 669/1977 (Α 241) θαηαξγνχληαη. 7. Η παράγραφοσ τθσ ΥΑ Δ14/19164/1997 (Βϋ 315) καταργείται. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ: ΑΡΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Δ.1: ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1. α. Σν άξζξν 2 ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 14/2007 (Α 10) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Ζ ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε απηνθηλεηνδξνκίνπ επηηξέπεηαη ζε εληαίν γήπεδν θείκελν εθηφο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη γεληθά πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ, ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κε ηα κέζα κεηαθνξάο». β. Οη παξάγξαθνη 1β θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πδ 14/2007 θαηαξγνχληαη. 2. Ζ πεξηπη. γ ηεο παξ θαη ε πεξηπη. γ ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 12061/ «Πξνδηαγξαθέο Κέληξσλ Πξνπνλεηηθνχ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ (ΚΔΠΑΣ) γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ ηνπ Ν. 3299/2004» (Β 1393) θαηαξγνχληαη. 3. Ζ πεξηπη. δ ηεο παξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 2356/1995 «Πξνδηαγξαθέο θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο» (Β 986) θαηαξγείηαη. 4.α. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο δελ απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ ΚΤΑ 23908/1991 «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ αλέγεξζεο γηα ηελ δεκηνπξγία πλεδξηαθψλ Κέληξσλ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο θηλήηξσλ ηνπ λ. 1892/1990» (Β 208) έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία πλεδξηαθνχ Κέληξνπ. β. Σα εδάθηα θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ 23908/1991 θαηαξγνχληαη. 5. α. Ζ ίδξπζε ζεκαηηθψλ πάξθσλ γίλεηαη είηε απηνηειψο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαηαιπκάησλ επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηδίσο απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξηνρή, φπσο ξπζκίζεηο γηα ηε ρξήζε γεο, ρσξνηαμηθνί, πνιενδνκηθνί ή άιινη πεξηνξηζκνί. Δίλαη δπλαηφλ ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε λα επηηξαπεί κε ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Σνπξηζκνχ εθδηδφκελε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΥΟΠ ή ηεο ΔΔ ησλ Οξγαληζκψλ Ρ ζηηο πεξηνρέο επηξξνήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. Ζ κεκνλσκέλε απηή ρσξνζέηεζε εθδίδεηαη κεηά απφ ΜΠΔ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θιίκαθα ηνπ έξγνπ θαη ε ρξήζε δελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα εγθεθξηκέλα ρσξηθά ζρέδηα, κε άιιεο πξνσζνχκελεο ή επηδησθφκελεο ρξήζεηο θαη κε ηελ πνιηηηθή πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο.

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο Άξζξν 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α.: ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες

ΘΔΚΑ: Θαθοριζμός προϋποθέζεων για ηη τρήζη περιβαλλονηικών ιζτσριζμών ζε πλαζηικά ανηικείμενα και ζσζκεσαζίες ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ ΑΦΑΙΗΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΖ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Θάληγγνο Σαρ. Θψδηθαο : 101 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Θ. Εήζεο Σειέθσλν : 210-3893327 FAX : 210-3847676

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: -Kηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β )

Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Απόυαση Κ1-1800/01 (ΦΕΚ 283 Β ) Θέμα : «Προϋποθέσεις λειτοσργίας εκθέσεων.» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δρνληαο ππφςε: Α. Σηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ άξζξνπ 29Α ηνπ Ν. 1558/1985 Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Οξγαλα (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα